Kf 061106
Plats och tid Roslagens Sparbank, Norrtälje, kl 18.00-18.40

Beslutande Enligt förteckning
Övriga deltagande Christina Nilsson, sekreterare

Utses att justera Kjell Jansson (m) och Elisabeth Björk (s)

Justeringens 
plats och tid Ledningskontoret den 16 november 2006, kl 15.00


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 258-264
Christina Nilsson

Ordförande ......................................................................……………………………
Bodil Henriksson Nils Matsson

Justerande ..................................................................................................................
Kjell Jansson Elisabeth Björk

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2006-11-06

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2006-11-17 anslags nedtagande 2006-12-08 

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KF § 258

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att utse Kjell Jansson (m) och Elisabeth Björk (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret den 16 november 2006, kl 15.00.


Bakgrund

Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga ordning kungjorts och att kungörelsen översänts till fullmäktiges samtliga ledamöter och ersättare inom lagstadgad tid, lagts ut på kommunens hemsida samt annonserats i den av kommunfullmäktige beslutade tidningen.

________


KF § 259 Dnr KS 06-42 102

Val av kommunfullmäktiges presidium 2006-11-06—2010-10-31

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar.

att till kommunfullmäktiges presidium välja

Nils Matsson (m), ordförande
Segerboda 1779
761 92 Norrtälje 

Sune Alm (s), 1:e vice ordförande
Tulkavägen 13
763 34 Hallstavik 

Roine Wallin (fp), 2:e vice ordförande
Merkuriusvägen 6
761 64 Norrtälje
0176-120 65


Beslutande sammanträde

Sören Forslund (m) föreslår Nils Matsson (m) till ordförande.

Elisabeth Björk (s) föreslår Sune Alm (s) till 1:e vice ordförande.

Hans Andersson (fp) föreslår Roine Wallin (fp) till 2:e vice ordförande.

_________

Expedieras till: De valda
Löner
Offset
Registret


KF § 260 Dnr KS 06-42 102

Val av kommunfullmäktiges valberedning 2006-11-06—2010-10-31

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att välja ledamöter och ersättare i kommunfullmäktiges valberedning enligt bilaga, samt 

att till ordförande välja Ingmar Wallén (m) och till vice ordförande Holger Forsberg (s).


Beslutande sammanträde

Sören Forslund (m) föreslår för moderata samlingspartiet Ingmar Wallén till ledamot tillika ordförande och Ole Bonesmo (m) till ersättare.

Kurt Pettersson (c) föreslår för centerpartiet Britt-Marie Åhman (c) till ledamot och Tommy Lundqvist (c) till ersättare.

Hans Andersson (fp) föreslår för folkpartiet Christina Frisk (fp) till ledamot.

Elisabeth Björk (s) föreslår för socialdemokraterna Holger Forsberg (s) till ledamot tillika vice ordförande, till ledamot Kerstin Bergström (s) samt 
till ersättare Sune Alm (s) och Katarina Jansson (s).

___________ Ajournering för sammanträde i valberedningen. 18.15-18.30.


Expedieras till: De valda
Löner
Registret

KF § 261 Dnr KS 02-76 102

Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, samt ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande från 2006-11-06 intill det samman¬¬träde 2010 då ny kommunstyrelse väljs

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att välja ledamöter och ersättare i kommun¬styrelsen enligt bilaga,

att välja Kjell Jansson (m) till ordförande,

att välja Kurt Pettersson (c) till 1:e vice ordförande, samt

att välja Elisabeth Björk (s) till 2:e vice ordförande,

att välja Mats Dannewitz Linder (mp) till observatör i kommunstyrelsen med Ingrid Landin (mp) som ersättare och att ersättning skall utgå enligt gällande ersättningsbestämmelser.


Politisk beredning

Valberedningen har behandlat ärendet 2006-11-06, § 19.

Beslutande sammanträde

Valberedningens vice ordförande Holger Forsberg (s) redovisar valbered¬ningens förslag till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, samt ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.
________ 

Expedieras till: De valda
Löner
Registret 

KF § 262 Dnr KS 

Val av kommunalråd och oppositionsråd från 2006-11-06 intill det sammanträde 2010 då ny kommunstyrelse väljs

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till kommunalråd välja

Kjell Jansson (m)
Bruket 605
760 17 Blidö 

att till oppositionsråd välja

Elisabeth Björk (s)
Björkhagen, Pl 8198
762 94 Rimbo


Politisk beredning

Valberedningen har behandlat ärendet 2006-11-06, § 20.

Beslutande sammanträde

Valberedningens vice ordförande Holger Forsberg (s) redovisar valberedningens förslag till kommunalråd och oppositionsråd.

___________

Expedieras till: De valda
Löner
Registret 

KF § 263 Dnr KS 06-42 102 

Nominering av ledamöter och ersättare i styrelsen för Norrtälje Kommunhus AB 

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ledamöter och ersättare i styrelsen för Norrtälje Kommunhus AB nominera

Ledamöter Ersättare

Kjell Jansson (m) Ann S Pihlgren (m) 
Kurt Pettersson (c) Berit Jansson (c) 
Hans Andersson (fp) Mats Hultin (m)
Elisabeth Björk (s) Hanna Stymne-Bratt (s)
Olle Jansson (s) Aleksandar Srndovic (s)

att till ordförande välja Kjell Jansson (m).


Politisk beredning

Valberedningen har behandlat ärendet 2006-11-06, § 21.

Beslutande sammanträde

Valberedningens vice ordförande Holger Forsberg (s) redovisar valberedningens förslag till ledamöter och ersättare i Norrtälje Kommunhus AB.

__________

Expedieras till: De valda
Löner
Registret


KF § 264

Förslag att ställa in sammanträdet den 27 november 2006

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att ställa in sammanträdet den 27 november 2006.


Beslutande sammanträde

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att sammanträdet den 27 november 2006 ställs in. Nästa sammanträde med kommunfullmäktige kommer alltså att äga rum den 4 december 2006.

_________