KF 061204

Plats och tid Roslagens Sparbank, Norrtälje, kl 18.00-19.20

Beslutande Enligt förteckning
Övriga deltagande Christina Nilsson, sekreterare
Utses att justera Arne Lilja (kd) och Olle Jansson (s)


Justeringens 
plats och tid Ledningskontoret den 11 december 2006, kl 14.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 265-284
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Nils Matsson

Justerande ..................................................................................................................
Arne Lilja Olle Jansson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2006-12-04

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KF § 265

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att utse Arne Lilja (kd) och Olle Jansson (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret den 11december 2006, kl 14.00.


Bakgrund

Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga ordning kungjorts och att kungörelsen översänts till fullmäktiges samtliga ledamöter och ersättare inom lagstadgad tid, lagts ut på kommunens hemsida samt annonserats i den av kommunfullmäktige beslutade tidningen.

_________
Kommunfullmäktiges sammanträde ajourneras 15 minuter för deltagande i val av ombud till Sveriges kommuner och landstings kongress från kongress 2007 till kongress 2011.

____________ 
KF § 266 Dnr KS 06-693 001

Förslag till ny nämndsorganisation och nya reglementen att gälla från och med den 1 januari 2007

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att med minoritetsåterremiss återremittera ärendet till kommunstyrelsen.


Bakgrund

Den tillträdande politiska majoriteten har upprättat förslag till ny nämnds-organisation att gälla från och med den 1 januari 2007.

Föreligger miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2006-11-20, § 80, tekniska nämndens beslut 2006-11-29, § 120, trafiksäkerhetsnämndens beslut 2006-11-21, § 221, byggnadsnämndens beslut 2006-11-23, § 509 och kultur- och fritids-nämndens beslut 2006-11-09, § 98 i ärendet.

Tjänstemannaberedning

Med anledning av detta har ledningskontoret upprättat förslag till reglementen för kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden, samt valnämnden med demo-kratifrågor. Innan reglementen för kommunala nämnder kan fastställas skall de, enligt 5 kap 26 § kommunallagen (1991:900), beredas av de nämnder 
vilkas verksamhet berörs av förändringarna. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2006-10-26, § 274, att remittera reglementena till de berörda nämnderna. Nämnderna uppmanades att särskilt se över om de föreslagna reglementena omfattade hela deras nuvarande verksamhet.

Ledningskontoret har omarbetat de föreslagna reglementena utifrån de remissvar som inkommit.

Föreligger ny tjänsteskrivelse från ledningskontoret, daterad 2006-11-28. Ledningskontoret föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till ny nämnds-organisation att gälla från och med den 1 januari 2007, att anta upprättade förslag till reglementen för kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden, 

KF § 266 forts

kultur- och fritidsnämnden och valnämnden med demokrati¬frågor samt avsnitt A gällande samtliga nämnder att gälla från och med den 1 januari 2007 till och med den tidpunkt då nya reglementen har antagits.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-11-20, § 295 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-11-20. Elisabeth Björk (s) yrkade avslag på att byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden slås samman till en bygg- och miljönämnd, i övrigt ingen erinran mot förslaget.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-11-30, § 222, föreslagit kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till ny nämndsorganisa-tion att gälla från och med den 1 januari 2007, att anta upprättade förslag till reglementen för kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden, kultur- och fritidsnämnden och valnämnden med demokrati¬frågor samt avsnitt A gällande samtliga nämnder att gälla från och med den 1 januari 2007 till och med den tidpunkt då nya reglementen har antagits.
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänster¬partiets ledamot reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v), Holger Forsberg (s), Roland Larsson (s) och Olle Jansson (s)
- återremiss enligt bifogad skriftlig motivering

Mats Dannewitz-Linder (mp)
- återremiss, (mp) stöder (s) och (v):s motivering.


forts


KF § 266 forts

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på återremissyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet och att ärendet skall avgöras idag.

Omröstning begärs

Omröstningsproposition

Ja-röst för avslag på återremissyrkandet
Nej-röst för bifall till återremissyrkandet

Omröstningsresultat

Med 33 ja-röster, 27 nej-röster och 1 som avstår beslutar kommunfullmäktige att återremittera ärendet (minoritetsåterremiss).

___________

KF § 267 Dnr KS 06-747 024

Ersättningsbestämmelser, ERS, att gälla från och med den 1 januari 2007

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att med anledning av återremiss av ny nämndsorganisation utgår detta ärende från dagordningen.


Bakgrund

Med anledning av ny politisk organisation har förtroendemannanämnden tagit fram ett förslag till nya ersättningsbestämmelser att gälla från och med den 1 januari 2007.

Förtroendemannanämnden har 2006-11-15, § 11 beslutat föreslå kommun-fullmäktige att anta nya ersättningsbestämmelser att gälla från och med den 1 januari 2007. 

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-11-20, § föreslagit enligt förtroendemannanämndens förslag 2006-11-15, § 11.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-11-30, § 221 föreslagit kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till ersättnings-bestämmelser.
Socialdemokraternas ledamöter samt vänsterpartiets ledamot reserverade sig till förmån för eget yrkande samt lämnade följande protokollsanteckning:

”En skillnad på 50 % mellan ordförande och vice ordförande i de nämnder med årsarvode är inte motiverat ur bland annat ansvars-, arbetsbelastnings- och demokratisynpunkt. Bland annat så skiljer det 100.000 kr mellan ordförande och vice ordförande i barn- och skolnämnden och den föreslagna bygg- och miljönämnden.

forts

KF § 267 forts

Beslutande sammanträde

Ordföranden Nils Matsson (m) föreslår kommunfullmäktige, att med anledning av att punkten angående nämndsorganisationen återremitterats, besluta att ersättningsbestämmelserna utgår från dagordningen.

___________


KF § 268 Dnr KS 06-704 760

Fråga till socialnämndens ordförande från Jan Emanuel Johansson (s) om Norrtäljes deltagande i ECAD, European Cities Against Drugs

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att frågan härmed anses besvarad.


Beslutande sammanträde

Jan Emanuel Johansson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande fråga till socialnämndens ordförande från Jan Emanuel Johansson (s) om Norrtäljes deltagande i ECAD, European Cities Against Drugs.

”Fråga etc…………” Bilaga § 268.

Socialnämndens ordförande Birgitta Lagerlunds (m) svar:

”Norrtälje kommun har inte varit aktiv i ECAD. Socialnämnden har i sitt arbete mot narkotika valt att samverka med nordostkommunerna och länsstyrelsen. Av landets 290 kommuner är endast 37 kommuner medlemmar i ECAD.”

Jan Emanuel Johansson (s) yttrar sig.

_________KF § 269 Dnr KS 06-703 760

Interpellation till socialnämndens ordförande angående lågtröskelboende för äldre missbrukare

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Jan Emanuel Johansson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till socialnämndens ordförande angående lågtröskelboende för äldre missbrukare.

”Interpellation etc………” Bilaga § 269.

__________

Expedieras till: socialnämndens ordförande 

KF § 270 Dnr KS 06-713 001

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Roland Larsson (s) om inrättandet av en näringslivs- och turistnämnd

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Roland Larsson ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om inrättandet av en näringslivs- och turistnämnd.

”Interpellation etc…….” Bilaga § 270.

___________


Expedieras till: kommunstyrelsens ordförande 

KF § 271 Dnr KS 06-42 102

Val av revisorer, samt ordförande och vice ordförande, för granskning av den verksamhet som bedrivs inom en nämnds verksamhetsområde 2007-2010

Kjell Jansson (m), Göran Pettersson (m), Birgitta Lagerlund (m), Mats Hultin (m), Ann S Pihlgren (m), Ingmar Wallén (m), Kurt Pettersson (c), Berit Jansson (c), Christina Frisk (fp), Åke Malmström (kd), Elisabeth Björk (s), Hanna Stymne-Bratt (s), Olle Jansson (s), Lenneke Sundblom (s), Aleksandar Srndovic (s), Kristian Krassman (s), Bertil Karlsson (v), Kjell Johansson (m), Tommy Lundqvist (c), Hans Andersson (fp), Mats Buhre (s) och Claes-Göran Brile (m) anmäler jäv och deltar ej i beslutet.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till revisorer för granskning av den verksamhet som bedrivs inom en nämnds verksamhetsområde 2007-2010 välja

Johnny Karlson (s), ordförande
Claes-Göran Brile (m), vice ordförande
Torgny Åberg (c)
Sven-Åke Svensson (fp)
Monika Kurin (s)


Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redovisar valberedningens förslag.

_________


Expedieras till: De valda
Löner
Registret
Redovisning och finans 

KF § 272

Val av ledamöter och ersättare, samt ordförande och vice ordförande i nämnder för mandatperioden 2007-2010

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att val av ledamöter och ersättare, samt ordförande och vice ordförande i nämnder för mandatperioden 2007-2010 utgår från dagordningen, med anledning av att ärendet angående den nya nämndsorganisationen återremitterats.


Beslutande sammanträde

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Matsson (m) förslår kommunfull¬mäktige besluta att ärendet utgår från dagordningen med anledning av att ärendet angående den nya nämndsorganisationen återremitterats.

___________


KF § 273 Dnr KS 06-42 102

Val av ledamot och ersättare, samt revisorer i Kommunalförbundet Ägarsamverkan för mandatperioden 2007-2010

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ledamot i Kommunalförbundet Ägarsamverkan välja Kjell Jansson (m) och till ersättare Elisabeth Björk (s), och

att till revisorer välja Claes-Göran Brile (m) och Johnny Karlson (s) samt till revisorsersättare Torgny Åberg (c) och Monika Kurin (s).


Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redovisar valberedningens förslag.

___________
Expedieras till: Kommunalförbundet Ägarsamverkan
Stockholms läns landsting
Registret 

KF § 274 Dnr KS 06-42 102

Val av ombud och ersättare till förbundsmöte i KSL, samt ledamöter och ersättare i Mälardalsrådet för mandatperioden 2007-2010

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ombud och ersättare till förbundsmöte KSL välja

Ombud Ersättare

Kjell Jansson (m) Mats Hultin (m)
Kurt Pettersson (c) Hans Andersson (fp)
Elisabeth Björk (s) Marie-Louise Sellin (s)
Olle Jansson (s) Sune Alm (s)

att till ledamöter och ersättare i Mälardalsrådet välja

Ledamöter Ersättare

Kjell Jansson (m) Kurt Pettersson (c)
Elisabeth Björk (s) Marie-Louise Sellin (s)


Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redovisar valberedningens förslag.

__________


Expedieras till: KSL
Mälardalsrådet
De Valda
Registret 

KF § 275 Dnr KS 06-42 102

Val av nämndemän i Norrtälje tingsrätt för mandatperioden 2007-2010

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att välja nämndemän till Norrtälje tingsrätt enligt bilaga B.


Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redovisar valberedningens förslag.

__________
Expedieras till: Norrtälje tingsrätt
De valda
Registret 

KF § 276 Dnr KS 06-42 102 

Val av överförmyndare och ersättare för mandatperioden 2007-2010

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att utse Lennart Björkman till överförmyndare och Yvonne Nilzon till ersättare.


Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redovisar valberedningens förslag.

___________

Expedieras till: De valda
Länsstyrelsen
Löner
Registret 

KF § 277 Dnr KS 06-42 106

Nominering av ledamöter och ersättare, samt revisorer och ersättare i kommunala bolag för mandatperioden 2007-2010

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att nominera ledamöter och ersättare, samt revisorer och ersättare i de kommunala bolagen enligt bilaga C.


Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redovisar valberedningens förslag.

___________Expedieras till: De valda
Bolagen
Registret 

KF § 278 Dnr KS 06-42 102

Val av ombud och ersättare, nominering av ledamöter och ersättare, samt revisorer och ersättare i stiftelser och föreningar för mandatperioden 2007-2010

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att välja ombud och ersättare, nominera ledamöter och ersättare, samt revisorer och ersättare i stiftelser och föreningar enligt bilaga D.


Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redovisar valberedningens förslag.

__________


Expedieras till: De valda
Stiftelser och föreningar
Registret 

KF § 279 Dnr KS 06-42 102

Val av medborgarvittnen och godemän vid fastighetsbildnings-förrättningar för mandatperioden 2007-2010

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till medborgarvittnen välja

Pehr-Olof Ohlberger (m)
Ulla Engdal (c)
Ove Lundberg (s)

att till godemän vid fastighetsbildningsförrättningar välja

Claes-Göran Brile (m)
Hans Jansson (c)
Hans Andersson (fp)
Holger Forsberg (s)
Ralf Lennholm (s)
Lennart Svenberg (s)


Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redovisar valberedningens förslag.

_________


Expedieras till: Polisen
Lantmäteriet
De valda
Registret 

KF § 280 Dnr KS 06-42 102

Val av företrädare för Norrtälje kommun vid bolags- och förenings-stämmor från och med 2006-12-04 intill det sammanträde då val av kommunstyrelsens ordförande förrättas

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande eller den som han förordnar att företräda Norrtälje kommun vid alla bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag och organisationer som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, såvida kommunfullmäktige ej annat beslutar.


Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redovisar valberedningens förslag.

___________
KF § 281 Dnr KS 06-778 102

Yvonne Svensson (c), avsägelse av uppdrag som ersättare i kommun-styrelsen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Yvonne Svensson (c) begärt entledigande.


Bakgrund

Yvonne Svensson (c) avsäger sig i skrivelse 2006-11-30 uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.

___________

Expedieras till: Yvonne Svensson
Offset
Löner
Registret 

KF § 282 Dnr KS 06-672 102

Fredrik Jöngren (c), avsägelse av uppdrag som ersättare i socialnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Fredrik Jöngren (c) begärt entledigande.


Bakgrund

Fredrik Jöngren (c) avsäger sig i skrivelse 2006-10-16 uppdrag som ersättare i socialnämnden.

_________Expedieras till: Fredrik Jöngren
Socialnämnden
Löner
Registret 

KF § 283 Dnr KS 06-42 102

Val av ersättare i kommunfullmäktiges valberedning

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ersättare i kommunfullmäktiges valberedning välja 

Maud Burmark (kd)
Pl 2431
761 92 Norrtälje 


Beslutande sammanträde

Ordföranden redovisar förslag till ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.

_________
Expedieras till: Maud Burmark
Valberedningen
Löner
Registret 

KF § 284 

Ersättares tjänstgöring i nämnder och styrelser 2007-2010

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att med anledning av återremiss av ny nämndsorganisation och att valet av nämnder därmed utgår, så utgår även detta ärende från dagordningen.


Politisk beredning

Valberedningen har 2006-12-01, § 38 föreslagit kommunfullmäktige besluta
att följande regler beträffande ersättares inkallande till tjänstgöring ska gälla för nämnder och styrelser

1. ersättare tillhörande samma parti och i den ordning som de upptagits i kommunfullmäktiges valprotokoll.

2. för ledamot tillhörande inträder ersättare i nedan angiven 
nedanstående partigrupp partigruppsordning

m kd, fp, c

c fp, kd, m

fp m, c, kd

kd m, fp c

s v

v s

Ovan angivna tillvägagångssätt ska tillämpas om inte annat föreskrivs i lag eller författning.
forts


KF § 284 forts

att anmoda nämnderna anta följande regler avseende ersättares tjänstgöring i arbetsutskott

1. personlig ersättare

2. ersättare tillhörande samma parti i den ordning de upptagits i nämndens valprotokoll.

3. för ledamot tillhörande inträder ersättare i nedan angiven 
nedanstående partigrupp partigruppsordning

m kd, fp, c

c fp, kd, m

fp m, c kd

kd m, fp c

s v

v s
____________