Kf061218Plats och tid Roslagens Sparbank, Norrtälje, kl 18.00-23.30

Beslutande Enligt förteckning


Per Bjurbom, platschef Hallsta Pappersbruk, § 286
Övriga deltagande Christina Nilsson, sekreterare

Utses att justera Berit Jansson (c) och Hanna Stymne-Bratt (s)

Justeringens 
plats och tid Ledningskontoret den 27 december 2006, kl 16.00


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 285-328
Christina Nilsson

Ordförande ......................................................................……………………
Nils Matsson Sune Alm

Justerande ..................................................................................................................
Berit Jansson Hanna Stymne-Bratt

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2006-12-18

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2006-12-29 anslags nedtagande 2007-01-19

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KF § 285

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att utse Berit Jansson (c) och Hanna Stymne-Bratt (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret den 27 december 2006, kl 16.00.


Bakgrund

Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga ordning kungjorts och att kungörelsen översänts till fullmäktiges samtliga ledamöter och ersättare inom lagstadgad tid, lagts ut på kommunens hemsida samt annonserats i den av kommunfullmäktige beslutade tidningen.

__________


KF § 286

Information om utvecklingsplan för Hallsta Pappersbruk

Per Bjurbom, platschef på Hallsta Pappersbruk, informerar om utvecklingsplanen för pappersbruket.

Bertil Karlsson (v), Oliver Klett (mp), Marcus Ramming (s), Kjell Jansson (m), Kristian Krassman (s) och Elisabeth Björk (s) yttrar sig.

___________


KF § 287 

Allmänhetens frågestund

Inga frågor ställdes under allmänhetens frågestund.

_________KF § 288 Dnr KS 06-693 001

Förslag till ny nämndsorganisation och nya reglementen att gälla från och med den 1 januari 2007

Beslut

Miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar ej i beslutet.

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta upprättat förslag till ny nämndsorganisa¬tion att gälla från och med den 1 januari 2007,

att anta upprättade förslag till reglementen för kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden, kultur- och fritidsnämnden och valnämnden med demokrati-frågor samt avsnitt A gällande samtliga nämnder att gälla från och med den 1 januari 2007 till och med den tidpunkt då nya reglementen har antagits.

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för egna yrkanden.


Bakgrund

Den tillträdande politiska majoriteten har upprättat förslag till ny nämnds-organisation att gälla från och med den 1 januari 2007.

Föreligger miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2006-11-20, § 80, tekniska nämndens beslut 2006-11-29, § 120, trafiksäkerhetsnämndens beslut 2006-11-21, § 221, byggnadsnämndens beslut 2006-11-23, § 509 och kultur- och fritids-nämndens beslut 2006-11-09, § 98 i ärendet.forts
KF § 288 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har upprättat förslag till reglementen för kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden, samt valnämnden med demo¬kratifrågor. Innan reglementen för kommunala nämnder kan fastställas skall de, enligt 5 kap 26 § kommunallagen (1991:900), beredas av de nämnder, vilkas verksamhet berörs av förändringarna. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2006-10-26, § 274, att remittera reglementena till de berörda nämnderna. Nämnderna uppmanades att särskilt se över om de föreslagna reglementena omfattade hela deras nuvarande verksamhet.

Ledningskontoret har omarbetat de föreslagna reglementena utifrån de remissvar som inkommit.

Föreligger tjänsteskrivelse från ledningskontoret, daterad 2006-11-28. Ledningskontoret föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommun-fullmäktige besluta att anta upprättat förslag till ny nämndsorgani¬sa¬tion att gälla från och med den 1 januari 2007, att anta upprättade förslag till reglementen för kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden, kultur- och fritidsnämnden och valnämnden med demokrati¬frågor samt avsnitt A gällande samtliga nämnder att gälla från och med den 1 januari 2007 till och med den tidpunkt då nya reglementen har antagits.

Efter kommunfullmäktiges återremiss av ärendet 2006-12-04, § 266 har ledningskontoret fått i uppdrag att bereda svaret på återremissen.

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-12-12 redovisat beredningen av ärendet och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att till kommunfull-mäktige överlämna ledningskontorets tjänsteskrivelse 2006-12-12 som svar på kommunfullmäktiges återremiss.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-11-20, § 295 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-11-20. Elisabeth Björk (s) yrkade avslag på att byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden slås samman till en bygg- och miljönämnd, i övrigt ingen erinran mot förslaget.
forts

KF § 288 forts

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-11-30, § 222, föreslagit kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till ny nämndsorganisa-tion att gälla från och med den 1 januari 2007, att anta upprättade förslag till reglementen för kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden, kultur- och fritidsnämnden och valnämnden med demokrati¬frågor samt avsnitt A gällande 
samtliga nämnder att gälla från och med den 1 januari 2007 till och med den tidpunkt då nya reglementen har antagits.
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänster¬partiets ledamot reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2006-12-04, § 266 att med 
minoritetsåterremiss återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-12-15, § 256 beslutat att till kommunfullmäktige överlämna ledningskontorets tjänsteskrivelse 
2006-12-12 som svar på kommunfullmäktiges återremiss.
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot reserverade sig till förmån för eget yrkande. 
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot lämnade skriftlig protokollsanteckning.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c), Åke Malmström (kd), Berit Elisson (fp) och Hans Andersson (fp)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Elisabeth Björk (s) med instämmande av Lenneke Sundblom (s), Roland Larsson (s), Kristian Krassman (s), Olle Jansson (s), Anders Fransson (s), Holger Forsberg (s) och Marcus Ramming (s).
- i första hand att byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden inte slås samman, i övrigt bifall till förslaget och i andra hand avslag på kommunstyrelsens förslag.

Bertil Karlsson (v)
- avslag på kommunstyrelsens förslag. forts

KF § 288 forts

Britt-Marie Åhman (c) och Aleksandar Srndovic (s) yttrar sig.

Mats Dannewitz-Linder (mp) anmäler att miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare ej deltar i beslutet.

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på yrkandet att inte slå samman byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden till en bygg- och miljönämnd och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet.

Socialdemokraternas ledamöter och ersättare reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Härefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån för egna yrkanden.

___________Expedieras till: Samtliga nämnder 

KF § 289 Dnr KS 06-747 024

Ersättningsbestämmelser, ERS, att gälla från och med den 1 januari 2007

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta upprättat förslag till ersättnings¬bestämmelser, samt

att texten i 8.2 skall tolkas så att den som har arvode uttryckt i procent av kommunstyrelsens ordförandes årsarvode, men som dessutom har uppdrag i andra nämnder med årsarvode uttryckt i procent av kommunstyrelsens ordförandes årsarvode, skall erhålla även detta årsarvode.

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för egna yrkanden.

Bakgrund

Med anledning av ny politisk organisation har förtroendemannanämnden tagit fram ett förslag till nya ersättningsbestämmelser att gälla från och med den 1 januari 2007.

Förtroendemannanämnden har 2006-11-15, § 11 beslutat föreslå kommun-fullmäktige att anta nya ersättningsbestämmelser att gälla från och med den 1 januari 2007. 

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-11-20, § 294 föreslagit enligt förtroendemannanämndens förslag 2006-11-15, § 11.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-11-30, § 221 föreslagit kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till ersättnings-bestämmelser. 
forts

KF § 289 forts 

Socialdemokraternas ledamöter samt vänsterpartiets ledamot reserverade sig till förmån för eget yrkande samt lämnade följande protokollsanteckning: 

”En skillnad på 50 % mellan ordförande och vice ordförande i de nämnder med årsarvode är inte motiverat ur bland annat ansvars-, arbetsbelastnings- och demokratisynpunkt. Bland annat så skiljer det 100.000 kr mellan ordförande och vice ordförande i barn- och skolnämnden och den föreslagna bygg- och miljönämnden. 

Kommunfullmäktige beslutade 2006-12-04, § 267 att med anledning av återremiss av ny nämndsorganisation detta ärende skulle utgå från dagordningen. 

Beslutande sammanträde

Förtroendemannanämndens ordförande Britt Wennerfors (m) redovisar ärendet.

Yrkanden:

Marita Jeansson (s)
- att arvodena för ordföranden ska vara 25% högre än arvodena för vice ordföranden för att uppnå rimlig balans, samt att i punkt 8.2 skall restids-ersättning utbetalas med hänvisning till att den är beroende av uppdrags-innehavarens reseavstånd till uppdragsorten och inte av uppdragets art. 
- att kommunfullmäktige beslutar att texten i 8.2 skall tolkas så att den som har arvode uttryckt i procent av kommunstyrelsens ordförandes årsarvode, men som dessutom har uppdrag i andra nämnder med årsarvode uttryckt i procent av kommunstyrelsens ordförandes årsarvode, skall erhålla även detta årsarvode.

Sören Forslund (m) med instämmande av Mats Dannewitz-Linder (mp)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bertil Karlsson (v)
- att arvodena mellan ordförande och vice ordförande justeras så att skillnaden utgör 25% för att uppnå rimlig balans, samt att sänka kommunstyrelsens ordförandes arvode från 60% av statsråds arvode till 55% av statsråds arvode. forts
KF § 289 forts

Sune Alm (s), Göran Pettersson (m), Olle Jansson (s), Elisabeth Björk (s), Roland Larsson (s) och Hanna Stymne-Bratt (s) yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Marita Jeanssons (s) yrkande angående restidsersättning enligt ERS 8.2 och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet. 

Omröstning begärs

Omröstningsproposition

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för bifall till Marita Jeanssons (s) yrkande

Omröstningsresultat

Med 37 ja-röster och 24 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag.

Omröstningsproposition forts

Härefter ställer ordföranden proposition på Marita Jeanssons (s) yrkande angående förtydligande i ERS 8.2 angående årsarvode i flera nämnder och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla yrkandet.

Härefter ställer ordföranden proposition på Bertil Karlssons (v) yrkande att sänka kommunstyrelsens ordförandes arvode från 60% till 55% av statsråds arvode och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet.

Härefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på yrkande att arvodena för ordföranden ska vara 25% högre än arvodena för vice ordföranden för att uppnå rimlig balans och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet.


forts

KF § 289 forts

Omröstning begärs 

Omröstningsproposition

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för bifall till oppositionens förslag

Omröstningsresultat

Med 37 ja-röster och 24 nej-röster beslutar kommunfullmäktige avslå yrkandet.
___________


Expedieras till: Samtliga nämnder och kommunala bolag
Löner 

KF § 290 

Ersättares tjänstgöring i nämnder och styrelser 2007 - 2010

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att följande regler beträffande ersättares inkallande till tjänstgöring ska gälla för nämnder och styrelser:

1. ersättare tillhörande samma parti och i den ordning som de upptagits i kommunfullmäktiges valprotokoll.

2. för ledamot tillhörande inträder ersättare i nedan angiven 
nedanstående partigrupp partigruppsordning

m kd, fp, c

c fp, kd, m

fp m, c, kd

kd m, fp c

s v

v s

Ovan angivna tillvägagångssätt ska tillämpas om inte annat föreskrivs i lag eller författning.

att anmoda nämnderna anta följande regler avseende ersättares tjänstgöring i arbetsutskott

1. personlig ersättare

2. ersättare tillhörande samma parti i den ordning de upptagits i nämndens valprotokoll. forts

KF § 290 forts


3. för ledamot tillhörande inträder ersättare i nedan angiven 
nedanstående partigrupp partigruppsordning

m kd, fp, c

c fp, kd, m

fp m, c kd

kd m, fp c

s v

v s

Politisk beredning

Valberedningen har behandlat ärendet 2006-12-01, § 38.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2006-12-04, § 284 att med anledning av återremiss av ny nämndsorganisation och att valet av nämnder därmed utgick, så utgick även detta ärende från dagordningen.

Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valberedningens förslag.

____________Expedieras till: Samtliga nämnder 

KF § 291 Dnr KS 06-42 102

Val av ledamöter och ersättare, samt ordförande och vice ordförande i nämnder för mandatperioden 2007 - 2010

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att välja ledamöter och ersättare, samt ordförande och vice ordförande i nämnder för mandatperioden 2007 - 2010 enligt bilaga A.


Politisk beredning

Valberedningen har behandlat ärendet 2006-12-01, § 29.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2006-12-04, § 272 att ärendet skulle utgår från dagordningen med anledning av att ärendet angående den nya nämndsorganisationen återremitterats.

Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valberedningens förslag.

___________


Expedieras till: De valda
Berörda nämnder
Löner
Offset
Registret 

KF § 292 Dnr KS 06-42 102

Val av ersättare i kommunstyrelsen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ersättare i kommunstyrelsen välja

Åsa Wärlinder
Hof 511a
761 73 Norrtälje 

Bakgrund

Kommunfullmäktige beviljade 2006-12-04, § 281Yvonne Svensson (c) begärt entledigande från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.

Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valberedningens förslag.

_________
Expedieras till: Åsa Wärlinder
Löner
Offset
Registret 

KF § 293 Dnr KS 06-42 102

Val av nämndeman i Norrtälje tingsrätt

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till nämndeman i Norrtälje tingsrätt välja

Helena Ekekihl (mp)
Pl 6192
762 96 Rånäs


Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valberedningens förslag.

___________Expedieras till: Norrtälje tingsrätt
Helena Ekekihl 
Registret 

KF § 294 Dnr KS 06-42 102

Val av ledamot i Folkets Husföreningen Framtiden i Hallstavik

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ledamot i Folkets Husföreningen Framtiden i Hallstavik välja

Ann-Marie Pettersson (m)
Tulkavägen 7B
763 34 Hallstavik


Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valberedningens förslag.

__________Expedieras till: Ann-Marie Pettersson
Folkets Husföreningen
Registret 

KF § 295 Dnr KS 06-42 102

Val av ersättare i naturvårdsfonden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att till ersättare i naturvårdsfonden välja

Bertil Karlsson (v)
Almvik 1222
760 17 Blidö


Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valberedningens förslag.

___________Expedieras till: Bertil Karlsson
Naturvårdsfonden
Löner
Registret


KF § 296 Dnr KS 06-702 312

Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Lenneke Sundblom (s) om igenlagda kabelgravar längs vägen förbi Barnens ö

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Lenneke Sundblom (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2006-10-30, § 251 följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om igenlagda kabelgravar längs vägen förbi Barnens ö.

”Interpellation etc………” Bilaga § 296.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc…….” Bilaga § 296.

Lenneke Sundblom (s) och Birgitta Lagerlund (m) yttrar sig.

_________KF § 297 Dnr KS 06-713 001

Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Roland Larsson (s) om inrättandet av en näringslivs- och turistnämnd

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Roland Larsson ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2006-12-04, § 270 följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om inrättandet av en näringslivs- och turistnämnd.

”Interpellation etc…….” Bilaga § 297. 


Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……..” Bilaga § 297.

Roland Larsson (s) yttrar sig.

___________


KF § 298 Dnr KS 06-703 760

Interpellation till socialnämndens ordförande angående lågtröskelboende för äldre missbrukare

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att besvarande av interpellationen bordläggs till nästa sammanträde.


Bakgrund

Jan Emanuel Johansson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2006-12-04, § 269 följande interpellation till socialnämndens ordförande angående lågtröskelboende för äldre missbrukare.

”Interpellation etc………” Bilaga § 298.

__________KF § 299 Dnr KS 05-668 773

Handlingsplan för att förebygga övervikt och fetma bland barn och ungdomar i Norrtälje kommun

Beslut

Mikael Eriksson (m) deltar ej i beslutet.

Kommunfullmäktige beslutar:

att med beaktande av ledningskontorets förslag till ändringar av vissa mål, fastställa handlingsplan för att förebygga övervikt och fetma bland barn och ungdomar i Norrtälje kommun, 

att uppdra till TioHundranämnden att i samarbete med berörda nämnder och TioHundra AB genomföra projektet. 


Bakgrund

Styrgruppen för Norrtäljeprojektet beslöt i samband med bildandet av den med landstinget gemensamma nämnden att en lokal handlingsplan för att förebygga övervikt och fetma bland barn och ungdomar i Norrtälje kommun skulle arbetas fram. Handlingsplanen utarbetades gemensamt med landstinget och var klar i slutet på oktober 2005.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2005-11-07 att sända ut planen på remiss till barn- skolnämnden, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämn¬den och socialnämnden. Den budget som ingår i planen är en förutsättning för genomförandet. Budgeten ingår för kommunens del numera i budgeten för TioHundranämnden 2006 och framåt. 

Tjänstemannaberedning 

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-09-19 redovisat remissvaren samt lämnat förslag till ändringar av vissa mål. 

fortsKF § 299 forts

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull¬mäktige besluta att med beaktande av ledningskontorets förslag till ändringar av vissa mål fastställa handlingsplan för att förebygga övervikt och fetma bland barn och ungdomar i Norrtälje kommun, att uppdra till TioHundranämnden att i samarbete med berörda nämnder och TioHundra AB genomföra projektet. Kommunstyrelsen beslutar för egen del att uppdra till TioHundranämnden att revidera planen i enlighet med fullmäktiges beslut, att uppdra till TioHundra-nämnden att samråda med barn- och skolnämnden och TioHundra AB vid bemanning av projektet.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-10-12, § 259 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-09-19.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-11-30, § 215 för egen del beslutat att uppdra till TioHundranämnden att revidera planen i enlighet med fullmäktiges beslut, och att uppdra till TioHundranämnden att samråda med barn- och skolnämnden och TioHundra AB vid bemanning av projektet, samt föreslagit kommunfullmäktige besluta att med beaktande av ledningskontorets förslag till ändringar av vissa mål, fastställa handlingsplan för att förebygga övervikt och fetma bland barn och ungdomar i Norrtälje kommun, att uppdra till TioHundranämnden att i samarbete med berörda nämnder och TioHundra AB genomföra projektet. 

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Bengt Ericsson (c) med instämmande av Elisabeth Björk (s), Kjell Jansson (m) och Bertil Karlsson (v)
- bifall till kommunstyrelsens förslag

Mikael Eriksson (m) meddelar att han ej deltar i beslutet.

Louise Branting (c), Catharina Wahlgren (v), Berit Jansson (c) och Hans Andersson (fp) yttrar sig.
___________


Expedieras till: Berörda nämnder


KF § 300 Dnr KS 06-608 701

Fråga om utträde ur ECAD (European Cities Against Drugs)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att enligt socialnämndens förslag 2006-09-21, § 362 begära utträde ur ECAD (European Cities Against Drugs) från och med 2007-01-01.


Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2000-09-25 att uppdra till socialnämnden att ansöka om medlemskap i ECAD samt att skriva under Stockholmsresolu¬tionen. Socialnämnden undertecknade Stockholmsresolutionen 2000-11-30 och blev i och med det medlem i ECAD. Årsavgiften för medlemskap i ECAD är för närvarande 4.000 euro.

Socialkontoret har i tjänsteskrivelse till socialnämnden konstaterat att nyttan av att vara med i organisa¬tionen är låg i förhållande till den höga årsavgiften och föreslår socialnämnden besluta att föreslå kommunfullmäktige att Norrtälje kommun begär utträde ur ECAD (European Cities Against Drugs) från och med 2007-01-01.

Socialnämnden har vid sammanträde 2006-09-21, § 362 beslutat enligt social-kontorets tjänsteskrivelse 2006-09-06.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-10-12, § 260 föreslagit enligt socialnämndens beslut 2006-09-21, § 362.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-11-30, § 216 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.


forts


KF § 300 forts

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Birgitta Lagerlund (m) med instämmande av Bertil Karlsson (v)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

_________Expedieras till: Socialnämnden 

KF § 301 Dnr KS 06-415 351

Förlängning av huvudmannaskap för våtkompostanläggningen i Karby

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att miljö- och hälsoskyddsnämnden skall vara huvudman för Karby våtkompostanläggning under prov- och inkörningsperioden till och med år 2007,

att kommunstyrelsen skall vara huvudman för Karby våtkompostanläggning från och med år 2008,

att avslå miljö- och hälsoskyddsnämndens och tekniska nämndens begäran om ramökning med 400 tkr för år 2007 då detta belopp redan ingår i nämndens beslutade ram,

att uppdra till ledningskontoret att i arbetet med budget för år 2008 minska miljö- och hälsoskyddsnämndens ram med 400 tkr.


Bakgrund

Miljö- och hälsoskyddsnämnden är, enligt kommunfullmäktiges beslut 2004-12-20, § 270, huvudman för Karby våtkompostanläggning under en prov- och inkörningsperiod åren 2005 och 2006. Enligt samma beslut skall tekniska nämnden vara huvudman från och med år 2007.

I beslut från miljö- och hälsoskyddsnämnden 2006-06-19, § 42 och från tekniska nämnden 2006-05-18, § 57 hemställs att tidpunkterna skall ändras så att miljö- och hälsoskyddsnämnden blir huvudman till och med år 2007 och att tekniska nämnden tar över från år 2008.

I samma beslut hemställer nämnden om ett tilläggsanslag för år 2007 på 400 tkr.

forts


KF § 301 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-10-02 på anförda skäl föreslagit kom-munstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att miljö- och hälso¬skydds-nämnden skall vara huvudman för Karby våtkompostanläggning under prov- och inkörningsperioden till och med år 2007, att tekniska nämnden skall vara huvudman för Karby våtkompostanläggning från och med år 2008, att avslå miljö- och hälsoskyddsnämndens och tekniska nämndens begäran om ramökning med 400 tkr för år 2007 då detta belopp redan ingår i nämndens beslutade ram, att uppdra till ledningskontoret att i arbetet med budget för år 2008 minska miljö- och hälsoskyddsnämndens ram med 400 tkr.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-10-26, § 268 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-10-02.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-11-30, § 217 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Britt-Marie Åhman (c) 
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

________Expedieras till: Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Budgetchefen 

KF § 302 KS 06-745 045

Förändringar av skuldebrev avseende NKAB, Norrtälje Kommunhus AB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att de tre skuldebreven på sammanlagt 390 mkr som reglerar fordran på Norrtälje Kommunhus AB ändras till ett skuldebrev,

att räntesatsen på det sammanslagna lånet för 2007 fastställs vid justering av Budget 2007.


Bakgrund

Då Norrtälje Kommunhuskoncernen bildades 2002 övertog Norrtälje Kommunhus AB aktierna i Roslagsbostäder, Norrtälje Energi AB och Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB från Norrtälje kommun. För att kunna genomföra köpet upprättades tre skuldebrev om sammanlagt 390 mkr. Beloppen på skuldebreven var relaterade till värdet på aktierna för respektive bolag och räntan var relaterad till förväntat koncernbidrag från respektive dotterbolag. Den sammanlagda räntan 2003 till kommunen beräknades då till 
19 400 tkr, vilket motsvarar i genomsnitt 5%.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2006-11-15 att för att förenkla den administrativa hanteringen och som ett led i en tydligare ägar¬styrning de tre skuldebreven slås samman till ett skuldebrev på 390 mkr. Räntan föreslås regleras i samband med justeringen av budget 2007.

Det nya skuldebrevet föreslås få samman villkor d.v.s.ett lån fram till 2013 utan krav på amortering samt att räntesatsen på lånet ska fastställas av fullmäktige för respektive år.


forts


KF § 302 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-11-23, § 303 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-11-15.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-11-30, § 230 föreslagit kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag samt för egen del beslutat att uppdra till kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson att för Norrtälje kommun underteckna skuldebrevet.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

___________


Expedieras till: Ekonomichefen
Redovisningschefen 

KF § 303 Dnr KS 06-766 041

Justering av budget och inriktning 2007 och plan 2008 - 2009

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta kommunstyrelsens tillkommande uppdrag 2007 - 2009,

att bevilja kommunstyrelsen 220 537 tkr i driftbudget för år 2007, varav 1 615 tkr avseende revision,

att bevilja valnämnden 300 tkr i driftbudget för år 2007,

att bevilja förtroendemannanämnden 800 tkr i driftbudget för år 2007,

att bevilja bygg- och miljönämnden 14 603 tkr i driftbudget för år 2007,

att anta kultur- och fritidsnämndens tillkommande uppdrag 2007 - 2009,

att bevilja kultur- och fritidsnämnden 73 021 tkr i driftbudget för år 2007 forts

att bevilja socialnämnden 97 810 tkr i driftbudget för år 2007

att anta barn- och skolnämndens tillkommande uppdrag 2007 - 2009,

att bevilja barn- och skolnämnden 752 454 tkr i driftbudget för år 2007,

att anta utbildningsnämndens tillkommande uppdrag 2007 - 2009
att bevilja utbildningsnämnden 264 069 tkr i driftbudget för år 2007.

Investeringsbudget för år 2007

att tekniska nämndens ram på 15 000 tkr i investeringsanslag, max 3000 tkr per projekt flyttas till kommunstyrelsens investeringsram, fortsKF § 303 forts

att tekniska nämndens ram på 6 750 tkr för anläggningsinvesteringar (verksamhetsanpassningar) flyttas till kommunstyrelsens investeringsram,

att tekniska nämndens ram på 100 tkr i investeringsbudget för maskiner och inventarier flyttas till kommunstyrelsens investeringsram,

att miljö- och hälsoskyddsnämndens ram på 100 tkr för maskiner och inventarier stryks,

att byggnadsnämndens ram på 250 tkr för maskiner och inventarier stryks,

att bevilja bygg- och miljönämnden 350 tkr i anslag för maskiner och inventarier, 

att övriga investeringsbudgetäskanden skall prövas i särskild ordning enligt fastställd investeringsbudgetrutin, 

Övrigt

att fastställa resultatbudget 2007 inklusive flerårsplan för 2008 – 2009 för Norrtälje kommun i enlighet med bifogat förslag,

att fastställa balansbudget 2007 inkl flerårsplan för 2008 – 2009 för Norrtälje kommun i enlighet med bifogat förslag,

att fastställa finansieringsbudget för 2007 samt flerårsplan för 2008 -2009 i enlighet med bifogat förslag,

att fastställa räntan på skuldebrev avseende aktier Norrtälje Kommunhus AB till 6,25 % för tiden 2007-01-01 – 2007-12-31,

att förändrade kapitaltjänstkostnader avseende maskiner och inventarier inte skall leda till ramjusteringar såvida inte särskilt beslut finns i kommunfull-mäktige, 

att uppdra till kommunstyrelsen genom dess ledningskontor att göra korrigeringar i budgetmaterialet av rent teknisk natur samt att ta fram ett samlat dokument för Budget och inriktning 2007 och plan 2008 - 2009, 
KF § 303 forts

Reservation:

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning

Miljöpartiets och socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare antecknar till protokollet: Beträffande följande uppdrag till barn- och skolnämnden: Genomföra betyg från årskurs 6. Vi vänder oss mot detta uppdrag därför att: Ett betyg sätts på pränt, blir ett offentligt dokument som eleven får leva med hela livet. Att införa betyg redan i åk 6 innebär inte att eleven och föräldrarna får bättre information om hur eleven utvecklas. Det är nämligen den lärare som sätter betyget som i dagens system förväntas veta hur det går för eleven och förmedla det till elev och föräldrar i utvecklingssamtal. Att dessutom sätta betyg redan i åk 6 är bara ett sätt att tidigt åsätta en stämpel som riskerar att påverka eleven negativt för kortare eller längre tid utan att vare sig elev eller föräldrar blir bättre informerade”

Bakgrund

Kommunfullmäktige fattade 2005-10-31 beslut om budget och inriktning 2006 2008. Det antagna dokumentet innehåller mål och uppdrag, en tvåårs-budget för 2006 - 2007 samt en plan för 2008. Budget för 2007 samt plan för 2008 behöver inför 2007 justeras av följande skäl:
• tekniska justeringar såsom internhyror
• nya prognoser för skatteintäkter m.m.
• regeringens proposition ändrat på vissa förutsättningar
• mindre omprioriteringar av den borgerliga majoriteten

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2006-11-17 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelse
att anta kommunstyrelsens tillkommande uppdrag 2007 - 2009
att bevilja kommunstyrelsen 220 537 tkr i driftbudget för år 2007, varav 1 615 tkr avseende revision forts


KF § 303 forts

Valnämnd
att bevilja valnämnden 150 tkr i driftbudget för år 2007
Förtroendemannanämnd
att bevilja förtroendemannanämnden 650 tkr i driftbudget för år 2007
Bygg- och miljönämnd 
att bevilja bygg- och miljönämnden 14 603 tkr i driftbudget för år 2007
Kultur- och fritidsnämnd
att anta kultur- och fritidsnämndens tillkommande uppdrag 2007 - 2009 
att bevilja kultur- och fritidsnämnden 73 021 tkr i driftbudget för år 2007 
Socialnämnd
att bevilja socialnämnden 97 810 tkr i driftbudget för år 2007
Barn- och skolnämnd
att anta barn- och skolnämndens tillkommande uppdrag 2007 - 2009
att bevilja barn- och skolnämnden 752 454 tkr i driftbudget för år 2007
Utbildningsnämnd
att anta utbildningsnämndens tillkommande uppdrag 2007 - 2009
att bevilja utbildningsnämnden 264 069 tkr i driftbudget för år 2007. 

Investeringsbudget för år 2007
att tekniska nämndens ram på 15 000 tkr i investeringsanslag, max 3000 tkr per projekt flyttas till kommunstyrelsens investeringsram
att tekniska nämndens ram på 6 750 tkr för anläggningsinvesteringar (verksamhetsanpassningar) flyttas till kommunstyrelsens investeringsram
att tekniska nämndens ram på 100 tkr i investeringsbudget för maskiner och inventarier flyttas till kommunstyrelsens investeringsram
att miljö- och hälsoskyddsnämndens ram på 100 tkr för maskiner och inventarier stryks
att byggnadsnämndens ram på 250 tkr för maskiner och inventarier stryks

att bevilja bygg- och miljönämnden 350 tkr i anslag för maskiner och inventarier 
att övriga investeringsbudgetäskanden skall prövas i särskild ordning enligt fastställd investeringsbudgetrutin 

Övrigt
att fastställa resultatbudget 2007 inklusive flerårsplan för 2008 - 2009 för Norrtälje kommun i enlighet med bifogat förslag forts


KF § 303 forts

att fastställa balansbudget 2007 inkl flerårsplan för 2008 - 2009 för Norrtälje kommun i enlighet med bifogat förslag
att fastställa finansieringsbudget för 2007 samt flerårsplan för 2008 - 2009 i enlighet med bifogat förslag
att fastställa räntan på skuldebrev avseende aktier Norrtälje Kommunhus AB till 6,25 % för tiden 2007-01-01 – 2007-12-31
att förändrade kapitaltjänstkostnader avseende maskiner och inventarier inte skall leda till ramjusteringar såvida inte särskilt beslut finns i kommunfullmäktige 
att uppdra till kommunstyrelsen genom dess ledningskontor att göra korrigeringar i budgetmaterialet av rent teknisk natur samt att ta fram ett samlat dokument för Budget och inriktning 2007 och plan 2008 - 2009.

Föreligger ny tjänsteskrivelse från ledningskontoret daterad 2006-11-28 med den ändringen att valnämnden föreslås beviljas 300 tkr i driftbudget för år 2007 samt att förtroendemannanämnden beviljas 800 tkr i driftbudget för år 2007, i övrigt enligt tjänsteskrivelse 2006-11-17.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-11-23, § 224 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-11-17. Elisabeth Björk (s) och Olle Jansson (s) reserverade sig.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-11-30, § 224 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverade sig till förmån för eget yrkande 

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag


forts

KF § 303 forts

Elisabeth Björk (s) med instämmande av Olle Jansson (s) och Bertil Karlsson (v)
- med hänvisning till socialdemokraternas och vänsterpartiets rambudget 2006 avslag på följande att-satser:
att anta kommunstyrelsens tillkommande uppdrag 2007 - 2009,
att bevilja bygg- och miljönämnden 14 603 tkr i driftbudget för år 2007,
att anta kultur- och fritidsnämndens tillkommande uppdrag 2007 - 2009,
att anta barn- och skolnämndens tillkommande uppdrag 2007 - 2009,
att anta utbildningsnämndens tillkommande uppdrag 2007 - 2009,
att miljö- och hälsoskyddsnämndens ram på 100 tkr för maskiner och inventarier stryks,
att byggnadsnämndens ram på 250 tkr för maskiner och inventarier stryks,
att bevilja bygg- och miljönämnden 350 tkr i anslag för maskiner och inventarier, 
att fastställa resultatbudget 2007 inklusive flerårsplan för 2008 - 2009 för Norrtälje kommun i enlighet med bifogat förslag,
att fastställa balansbudget 2007 inkl flerårsplan för 2008 - 2009 för Norrtälje kommun i enlighet med bifogat förslag,
att fastställa finansieringsbudget för 2007 samt flerårsplan för 2008 - 2009 i enlighet med bifogat förslag,
att fastställa räntan på skuldebrev avseende aktier Norrtälje Kommunhus AB till 6,25 % för tiden 2007-01-01 – 2007-12-31,

I övrigt bifall till förslaget.

Mats Dannewitz-Linder (mp) med instämmande av socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare lämnar protokollsanteckning.

Holger Forsberg (s), Göran Pettersson (m) och Marita Jeansson (s) yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.
___________

Expedieras till: Samtliga nämnder
Ekonomichefen och budgetchefen 

KF § 304 Dnr KS 06-385 041

Budget och inriktning för Tiohundranämnden 2007

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar:

att upphäva av kommunfullmäktige tidigare fastställda mål och i samband med budget fastställda uppdrag för TioHundranämnden,

att anta följande mål för TioHundranämnden:
• Genom hög kvalitet, god tillgänglighet samt bra bemötande skall befolkningen uppleva tillit till verksamheten som nämnden ansvarar för.
• Verksamheten som nämnden ansvarar för skall skapa en långsiktig hållbar och trygg struktur för hälso- och sjukvård samt omsorg Norrtälje kommun
• Samtliga boenden inom nämndens ansvarsområde skall vara så kallade fullvärdiga boenden enligt Boverkets definition senast år 2010.
• Personer med biståndsbeslut om särskilt boende skall erbjudas plats inom tre månader
• Antalet fullvärdiga permanenta boendeplatser inom socialpsykiatrin och LSS ska motsvara bedömt behov.
• Brukarna inom äldreomsorg, socialpsykiatri och LSS/LASS skall uppleva ökad valfrihet
• Anhöriga till brukare inom nämndens verksamheter ska erbjudas stöd.

att anta följande uppdrag:
• Arbetet med ersättningar och ombyggnader av särskilda boenden för att nå fullvärdiga boenden enligt Boverkets definition fortgår enligt fastslagen plan 
• Tilläggstjänster inom hemtjänsten införs under 2007
• Auktorisation inom hemtjänsten införs under 2007
• Prioritera folkhälsoarbetet med fortsatt fokus på barn och ungdom under 2007 
• Vid avtalsteckning tillse att Norrtälje sjukhus finns kvar som sjukhus och utvecklas i enlighet med fastställda mål.
• Ta fram förslag till vårdgaranti/värdighetsgaranti i enlighet med förslag på riksnivå
forts

KF § 304 forts

att fastställa Norrtälje kommuns bidrag för drift under 2007 till TioHundranämnden för hälso-, sjukvård och omsorg till 682 055 tkr.

att fastställa Norrtälje kommuns bidrag till Tiohundranämnden för investeringar till 100 tkr.

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Ledningskontoret upprättade under våren ett förslag till budget och inriktning för 2007. Förslaget omfattar endast den kommunala delen av TioHundras verksamhet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde den 18 maj 2006 att remittera förslaget till budget för 2007 till TioHundra - nämnden för hälso-, sjukvård och omsorg

Remissen innehöll följande förslag till mål 

• Genom hög kvalitet, god tillgänglighet samt bra bemötande skall befolkningen uppleva tillit till verksamheten som nämnden ansvarar för.
• Verksamheten som nämnden ansvarar för skall skapa en långsiktig hållbar och trygg struktur för hälso- och sjukvård samt omsorg Norrtälje kommun
• Samtliga boenden inom nämndens ansvarsområde skall vara så kallade fullvärdiga boenden enligt Boverkets definition senast år 2010.
• Tillgång på platser i särskilt boende i äldreomsorg skall motsvara behovet senast år 2010
• Antalet fullvärdiga permanenta boendeplatser inom socialpsykiatrin och LSS skall motsvara efterfrågan.
• Brukarna inom äldreomsorg, socialpsykiatri och LSS/LASS skall uppleva ökad valfrihet 
• Anhöriga till brukare inom nämndens verksamheter skall uppleva att de får stöd forts

KF § 304 forts

Remissen innehöll följande förslag till uppdrag:

• Arbetet med ersättningar och ombyggnader av särskilda boenden för att nå fullvärdiga boenden enligt Boverkets definition fortgår enligt fastslagen plan
• Tilläggstjänster inom hemtjänsten införs under 2007
• Auktorisation inom hemtjänsten införs under 2007

Remissen innehöll följande förslag till bidrag:
Drift
Bidraget för 2007 till TioHundranämnden är uppräknat med 4 % från 665 507 mkr till 692 127 mkr

Investeringar 
Investeringsanslaget 2007 för TioHundranämnden föreslås uppgå till 100 tkr

TioHundra – nämnden för hälso-, sjukvård och omsorg har vid sammanträde 2006 10 25, § 134 yttrat sig över budgetremiss 2007.

Nämnden påpekar i sitt remissyttrande bl a följande.

Uppfyllelse av mål och uppdrag:

För att klara de behov som finns inom nämndens ansvarsområden ställs
krav på att nämnden skapar ett reformutrymme.
I samband med avtalsarbetet inför 2007 krävs det att nämnden prövar
ersättningsnivåerna gentemot vårdproducenterna.
För att tillgodose samma möjlighet till särskilt boende och hemtjänst som 
i dag krävs ett utökat resursutrymme, med hänsyn till den årliga ökningen 
av antalet äldre inom kommunen. 

TioHundranämndens förslag till mål:
Nämnden har i sitt remissyttrande kommenterat målen och har följande 
förslag till mål: 

Genom hög kvalitet, god tillgänglighet samt bra bemötande skall 
befolkningen uppleva tillit till verksamheten som nämnden ansvarar för.
forts

KF § 304 forts

Verksamheten som nämnden ansvarar för skall skapa en långsiktig 
hållbar och trygg struktur för hälso- och sjukvård samt omsorg Norrtälje 
kommun

Samtliga boenden inom nämndens ansvarsområde skall vara så kallade
fullvärdiga boenden enligt Boverkets definition senast år 2010.

Personer med biståndsbeslut om särskilt boende skall erbjudas plats inom 
tre månader

Antalet fullvärdiga permanenta boendeplatser inom socialpsykiatrin och LSS ska motsvara bedömt behov.

Brukarna inom äldreomsorg, socialpsykiatri och LSS/LASS skall 
uppleva ökad valfrihet

Anhöriga till brukare inom nämndens verksamheter ska erbjudas stöd.

TioHundranämndens förslag till uppdrag:

• Arbetet med ersättningar och ombyggnader av särskilda boenden för att nå fullvärdiga boenden enligt Boverkets definition fortgår enligt fastslagen plan
• Tilläggstjänster inom hemtjänsten införs under 2007
• Auktorisation inom hemtjänsten införs under 2007

Tillkommande uppdrag till följd av den borgerliga överenskommelsen:

Prioritera folkhälsoarbetet med fortsatt fokus på barn och ungdom under 2007

Vid avtalsteckning tillse att Norrtälje sjukhus finns kvar som sjukhus och utvecklas i enlighet med fastställda mål.

Ta fram förslag till vårdgaranti/värdighetsgaranti i enlighet med förslag på riksnivå 

forts
KF § 304 forts

Ekonomi:

I budget för 2006 har TioHundranämnden haft anslaget för LSS-utjämningen.
Efter samråd mellanTioHundraförvaltningen och ledningskontoret föreslår TioHundranämnden att i budget 2007 LSS-utjämningen lyfts ur anslaget till TioHundranämnden och flyttas till ett centralt anslag i Norrtälje kommun eftersom de årliga variationerna ej är fullt påverkbara för TioHundranämnden. 

Detta innebär att bidraget på 692 127 mkr minskas med 10 072 mkr till 682 055 tkr.

Landstingsfullmäktige har ännu inte tagit ställning till landstingsdelen.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2006-11-23, § 296. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2006-11-30, § 223.

Beslutande sammanträde 

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) 
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Elisabeth Björk (s) 
- att TioHundras budgetram justeras så att man kan arbeta utan besparingskrav samt att man klarar tillgodose behoven av särskilda boenden samt att man för övrigt kan uppnå målen för år 2007.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
___________ 

Expedieras till: TioHundranämnden
Redovisning och finans
Ekonomi och kvalitet

KF § 305 Dnr KS 06-767 045

Fastställande av låneram för 2007

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att för 2007 fastställa en total låneram för kommunen på 2 200 mkr inkl koncernkredit.


Bakgrund

Kommunfullmäktige fastställde 2005-05-30 Finanspolicy för Norrtälje kommun och de helägda bolagen. I policyn ingår att kommunfullmäktige årligen ska fastställa en total låneram inkl koncernkredit. Låneramen utgör det tak som kommunstyrelsen med delegater får använda för finansiering av befintliga och kommande behov under året.

Norrtälje Kommunhus AB har inhämtat förslag till låneram från dotterbolagen. Utifrån dotterbolagens förslag och moderbolagets eget behov anhåller Norrtälje Kommunhus AB att låneramen för 2007 fastställs till 1 475 mkr för Norrtälje Kommunhuskoncernen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2006-11-20 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att för 2007 fastställa en total låneram för kommunen på 2 200 mkr inkl koncernkredit.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-11-23, § 302 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-11-20.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-11-30, § 229 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

forts

KF § 305 forts

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) med instämmande av Elisabeth Björk (s)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

_________


Expedieras till: Redovisning och finans
Ekonomi och kvalitet
Vd Norrtälje Kommunhus AB 

KF § 306 Dnr KS 06-602 353

Investering 2007 – Midsjö, Rimbo

BeslutKommunfullmäktige beslutar

att bevilja tekniska nämnden 4,5 mkr i investeringsanslag för utredning och förprojektering av gång- och cykelvägar etc samt vatten och avlopp inom Midsjö, Rimbo, 

att finansiering i avvaktan på slutligt beslut om investeringsanslag och inkomster från exploateringen sker med egna medel, 

att uppdra till kommunstyrelsen att göra en översyn av VA-taxan med syfte att minska behovet av skattefinansiering av vatten och avloppsledningar.


Bakgrund

Tekniska nämnden beslöt 2006-09-14 begära investeringsmedel för föreslagen ny- och ombyggnad av vägar, gångvägar, vägbelysning och VA för Midsjö i Rimbo, totalt 39 057 tkr och att finansiering av investeringen ska ske med 
inkomsterna från exploateringen. Vidare beslöts att begära en ramjustering med 3 190 tkr i budget 2008 för utökade driftskostnader och kapitaltjänst.

Bakgrunden till investeringen är att efterfrågan på småhus är stor i Rimbo och för Midsjö som ligger intill väg 76 finns ett förslag till detaljplan. Planen föreslår en förtätning av området till 80 fastigheter från nuvarande 43. Föreslagna åtgärder innebär att kommunen bygger ut lokalgatorna med vidhängande anläggningar i området. Dessa överförs till en samfällighet med resp fastighetsägare som medlem.forts
KF § 306 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-11-15 redovisat kostnader för gator, belysning, vatten och avlopp samt föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden 4,5 mkr i investeringsanslag för utredning och förprojektering av gång- och cykelvägar etc samt vatten och avlopp inom Midsjö, Rimbo, att finansiering i avvaktan på slutligt beslut om investeringsanslag och inkomster från exploateringen sker med egna medel, att uppdra till kommunstyrelsen att göra en översyn av VA-taxan med syfte att minska behovet av skattefinansiering av vatten och avloppsledningar. Kommunstyrelsen föreslås besluta för egen del att uppdra till tekniska kontoret och ledningskontoret att återkomma med ärendet då finansieringen av VA-investeringen och ändringar beträffande utbyggnad av vägar är klarlagda, att godkänna förslag till avtal med Vägverket om gång- och cykelväg, att finansieringen av avtalet 1 mkr sker med medel från kommunstyrelsens anslag för exploatering/utveckling.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-11-23, § 304 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-11-15.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-11-30, § 232 föreslagit kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag, samt för egen del beslutat att uppdra till tekniska kontoret och ledningskontoret att återkomma med ärendet då finansieringen av VA-investeringen och ändringar beträffande utbyggnad av vägar är klarlagda, att godkänna förslag till avtal med Vägverket om gång- och cykelväg, att finansieringen av avtalet 1 mkr sker med medel från kommunstyrelsens anslag för exploatering/utveckling.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) med instämmande av Holger Forsberg (s)
- bifall till kommunstyrelsens förslag
________
Expedieras till: Tekniska kontoret
Redovisning och finans
Ekonomi och kvalitet 

KF § 307 Dnr KS 06-480 311

Taxa för pontonbro i Norrtälje hamn

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta taxa för nyttjande av pontonbro innebärande en avgift om 15.000 kr per nyttjande¬tillfälle, 

att taxan justeras i enlighet med förändringar i konsumentprisindex med år 2007 som basår samt 

att taxan skall gälla från och med den 1 januari 2007.

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Tekniska nämnden beslutade den 21 juni 2006, § 78 att föreslå kommunfull-mäktige att anta taxa för nyttjande av pontonbro innebärande en avgift om 15.000 kr per nyttjandetillfälle samt att taxan justeras enligt konsument-prisindex med år 2006 som basår.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-09-11 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta taxa för nyttjande av pontonbro innebärande en avgift om 15.000 kr per nyttjande-tillfälle samt 
att taxan justeras i enlighet med förändringar i konsumentprisindex med år 2007 som basår samt att taxan skall gälla från och med den 1 januari 2007.

forts

KF § 307 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-09-21, § 246 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-09-11.

Ärendet utgick från kommunstyrelsens sammanträde 2006-10-13, § 198.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-10-26, § 267 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-09-11. Elisabeth Björk (s) och Olle Jansson (s) deltog ej i beslutet.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-11-30, § 218 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
Socialdemokraternas ledamöter samt vänsterpartiets ledamot reserverade sig mot beslutet.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag

Olle Jansson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v)
- avslag på taxan

Tekniska nämndens ordförande Clas Lagerlund (m) och Göran Pettersson (m) yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

_________


Expedieras till: Tekniska kontoret 


KF § 308 Dnr KS 06-737 452 

Förslag till renhållningstaxa att gälla från och med den 1 januari 2007

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta upprättat förslag till renhållningstaxa att gälla från och med den 1 januari 2007 till och med den tidpunkt då ny taxa har antagits, 

att uppdra till tekniska kontoret att upprätta förslag till insamlingssätt för hushållsavfall i kommande entreprenadupphandlingar.

Reservation

Oliver Klett (mp) till förmån för eget yrkande.

Bakgrund

Tekniska kontoret har upprättat förslag till renhållningstaxa att gälla från och med den 1 januari 2007 till och med den tidpunkt då ny taxa har antagits. Vidare föreslås att tekniska kontoret får i uppdrag att upprätta förslag till insamlingssätt för hushållsavfall i kommande entreprenadupphandlingar.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2006-11-29, § 119 föreslagit kommunfullmäktige besluta att anta tekniska kontorets förslag till renhållningstaxa att gälla från och med 1 januari 2007 och tillsvidare samt att uppdra till tekniska kontoret att återkomma med förslag till insamlingssätt för hushållsavfall i kommande entreprenadupphandlingar. Vidare beslutade tekniska nämnden förtydliga för kommunfullmäktige att höjningen av taxan för hushållsavfall beror på skatten som infördes den 1 juli 2006 på hushållsavfall som förbränns.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-11-14 föreslagit kommun¬styrel¬sen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till renhållningstaxa att gälla från och med den 1 januari 2007 till och med den tidpunkt då ny taxa har antagits, att uppdra till tekniska kontoret att upprätta förslag till insamlingssätt för hushållsavfall i kommande entreprenad¬upp-handlingar. forts


KF § 308 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2006-11-23, § 298.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2006-11-30, § 225.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Oliver Klett (mp)
- att införa möjlighet till permanenta fastlandsboende att välja sophämtning även var 3:e eller var 4:e vecka d.v.s. 17 eller 13 gånger per år.

Tekniska nämndens ordförande Clas Lagerlund (m) och Ragnar Bergsten (s) yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på Oliver Kletts (mp) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet.

_________


Expedieras till: Tekniska kontoret
Redovisning och finans
KF § 309 Dnr KS 06-739 460 

Förslag till taxa för livsmedels- och foderkontroll att gälla från och med den 1 januari 2007

Kommunfullmäktige beslutar

att anta upprättat förslag till taxa för livsmedels- och foderkontroll att gälla från och med den 1 januari 2007 till och med den tidpunkt då ny taxa har antagits samt 

att fastställa timavgiften för livsmedels- och foderkontrollen till 810 kr för år 2007.

Bakgrund

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har upprättat förslag till taxa för livsmedels- och foderkontroll att gälla från och med den 1 januari 2007 till och med den tidpunkt då ny taxa har antagits. Vidare föreslår miljö- och hälsoskyddsförvaltningen att timavgiften för livsmedels- och foderkontrollen fastställs till l 810 kr för år 2007.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har 2006-11-20, § 81 beslutat enligt av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen upprättat förslag till taxa för livsmedels- och foderkontroll, men nämnden har beslutat att timavgiften för livsmedels- och foderkontrollen fastställs till 405 kr för år 2007.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-11-14 på anförda skäl föreslagit kom-mun¬styrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till taxa för livsmedels- och foderkontroll att gälla från och med den 1 januari 2007 till och med den tidpunkt då ny taxa har antagits samt att fastställa timavgiften för livsmedels- och foderkontrollen till 810 kr för år 2007.

Föreligger ny tjänsteskrivelse från ledningskontoret, daterad 2006-11-30.
Ledningskontoret vidhåller sin tidigare synpunkt att tillstyrka taxan och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta upprättat förslag till taxa för livsmedels- och foderkontroll att gälla från och med den 1 januari 2007 till och med den tidpunkt då ny taxa har antagits samt att fastställa timavgiften för livsmedels- och foderkontrollen till 810 kr för år 2007. forts


KF § 309 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har 2006-11-23 § 299 återremitterat ärendet till lednings-kontoret.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-11-30, § 226 föreslagit kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till taxa för livsmedels- och foderkontroll att gälla från och med den 1 januari 2007 till och med den tidpunkt då ny taxa har antagits samt att fastställa timavgiften för livsmedels- och foderkontrollen till 405 kr för år 2007.
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverade sig till förmån för eget yrkande.


Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Britt-Marie Åhman (c) med instämmande av Kjell Jansson (m) och Lenneke Sundblom (s)
- att fastställa timavgiften för livsmedels- och foderkontrollen till 810 kr för år 2007, i övrigt bifall till kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på Britt-Marie Åhmans (c) m.fl. yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla yrkandet.

________


Expedieras till: Miljö- och hälsoskyddskontoret
Redovisning och finans 

KF § 310 Dnr KS 06-735 480 

Förslag till taxa för offentlig kontroll inom djurskyddsområdet att gälla från och med den 1 januari 2007

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta upprättat förslag till taxa för offentlig kontroll inom djurskyddsområdet att gälla från och med den 1 januari 2007 till och med den tidpunkt då ny taxa har antagits samt 

att fastställa timavgiften för djurskyddsverksamheten till 810 kr för år 2007.

Bakgrund

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har upprättat förslag till taxa för offentlig kontroll inom djurskyddsområdet att gälla från och med den 1 januari 2007 till och med den tidpunkt då ny taxa har antagits. Vidare föreslår miljö- och hälsoskyddsförvaltningen att timavgiften för djurskyddsområdet fastställs till 810 kr för år 2007.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har behandlat ärendet 2006-11-20, § 82.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-11-14 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till taxa för offentlig kontroll inom djurskyddsområdet att gälla från och med den 1 januari 2007 till och med den tidpunkt då ny taxa har antagits samt att fastställa timavgiften för djurskyddsverksamheten till 810 kr för år 2007.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2006-11-23, § 300.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2006-11-30, § 227.

forts


KF § 310 forts

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Britt-Marie Åhman (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Roland Larsson (s) yttrar sig.

_________Expedieras till: Miljö- och hälsoskyddskontoret
Redovisning och finans 

KF § 311 Dnr KS 06- 736 346 

Förslag till VA-taxa att gälla från och med den 1 januari 2007

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta upprättat förslag till VA-taxa att gälla från och med den 1 januari 2007 till och med den tidpunkt då ny taxa har antagits,

att uppdra till tekniska kontoret att upprätta förslag till förändrad taxa, med hänsyn till den expansion av kommunalt VA som planeras.


Bakgrund

Tekniska kontoret har upprättat förslag till VA-taxa att gälla från och med den 1 januari 2007 till och med den tidpunkt då ny taxa har antagits. Vidare föreslås att tekniska kontoret får i uppdrag att upprätta förslag till förändrad taxa med hänsyn till den expansion av kommande VA som planeras.

Tekniska¬ nämnden har vid sammanträde 2006-11-29, § 118 besluta föreslå kommunfullmäktige att anta tekniska kontorets förslag till VA-taxa att gälla från och med 1 januari 2007 och tillsvidare.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-11-14 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till VA-taxa att gälla från och med den 1 januari 2007 till och med den tidpunkt då ny taxa har antagits, att uppdra till tekniska kontoret att upprätta förslag till förändrad taxa, med hänsyn till den expansion av kommunalt VA som planeras.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2006-11-23, § 301.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2006-11-30, § 228. forts


KF § 311 forts

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Tekniska nämndens ordförande Clas Lagerlund (m) yttrar sig.

___________Expedieras till: Tekniska kontoret
Redovisning och finans 

KF § 312 Dnr KS 06-322 107

Stiftelsen Roslagsmuséet, årsredovisning för 2005

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.


Bakgrund

Föreligger årsredovisning 2005 för Stiftelsen Roslagsmuséet.

___________
KF § 313 Dnr KS 06-697 107

Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras, årsredovisning för 2005

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.


Bakgrund

Föreligger årsredovisning 2005 för Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras.

___________
KF § 314 Dnr KS 06-604 107

Stiftelsen Norrtälje naturvårdsfond, årsredovisning för 2005

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.


Bakgrund

Föreligger årsredovisning 2005 för Stiftelsen Norrtälje naturvårdsfond.

___________KF § 315

Sammanträdesdagar för 2007

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta förslag till sammanträdesdagar för 2007 enligt följande:

29 januari
5 mars
2 april
7 maj
18 juni, delårsbokslut
3 september, budget
1 oktober
5 november, delårsbokslut
10 december 


Bakgrund

Föreligger förslag till sammanträdesdagar 2007 från kommunfullmäktiges presidium 

___________


KF § 316

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden år 2007

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att kommunfullmäktiges sammanträden under år 2007 tillkännages genom att införa annons i Norrtelje Tidning med uppgift om de ärenden som skall behandlas, samt

att kungörelse även skall finnas utlagd på Norrtälje kommuns hemsida.


Bakgrund

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktiges sammanträden under år 2007 tillkännages genom att införa annons i Norrtelje Tidning med uppgift om de ärenden som skall behandlas.
Kungörelse skall även finnas utlagd på Norrtälje kommuns hemsida.

_________ 

KF § 317 Dnr KS 06-402 259

Besvarande av motion om att bygga ett högt bostadshus i hamnen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2006-05-29, § 157. I motionen föreslås att kommunfullmäktige uttalar sitt stöd för ett projekt med ett högt bostadshus i hamnen och att det finns med i en framtida exploatering av hamnområdet.

Motionären anger att staden saknar ett riktmärke, en fyr som båtfarare, turister och stadens befolkning kan vända blickarna mot. När silona inte längre behövs bör de rivas och ge plats för Norrtäljes nya silhuett med ev en restaurang högst upp och hotell i de översta våningsplanen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-10-16 bland annat anfört att hamn-området är i fokus för omvandling från industrihamn till ett område med bostäder, service och arbetsplatser. År 2003 hade kommunen ett dialogseminarium, charetten, där utvecklingen av hamnen diskuterades. Motionärens förslag stämmer i stort sett med den inriktning som kom fram i charetten. 

Ledningskontoret föreslår, med hänvisning till sin tjänsteskrivelse 2006-10-16, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-11-16, § 292 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-10-16. forts

KF § 317 forts

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-11-30, § 219 föreslagit kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till ledningskontorets tjänsteskrivelse 2006-10-16 anse motionen vara besvarad.

__________
KF § 318 Dnr KS 06-803 012

Motion från Elisabeth Björk (s) om bostadskooperativ hyresrätt

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Elisabeth Björk (s) lämnar in följande motion om bostadskooperativ hyresrätt.

”Motion etc……..” Bilaga § 318.

__________


KF § 319 Dnr KS 06-804 612

Motion från Roland Larsson (s) om lärlingsbyggen i gymnasiets byggprogram

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Roland Larsson (s) lämnar in följande motion om lärlingsbyggen i gymnasiets byggprogram.

”Motion etc…….. Bilaga § 319.

___________


KF § 320 Dnr KS 06-805 109

Motion från Roland Larsson (s) om fördjupad grannskapssamverkan i Väddö

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Roland Larsson (s) lämnar in följande motion om fördjupad grannskapssamverkan i Väddö.

”Motion etc……..” Bilaga § 320.

___________


KF § 321 Dnr KS 06-807 425

Motion från Lenneke Sundblom (s) och Katrine Mattsson (s) om provyta med tyst asfalt på Baldersgatan

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Lenneke Sundblom (s) och Katrine Mattsson (s) lämnar in följande motion om provyta med tyst asfalt på Baldersgatan.

”Motion etc……….” Bilaga § 321.

___________


KF § 322 Dnr KS 06-806 107

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Ragnar Bergsten (s) om TioHundra och det beslut landstinget tagit beträffande styrelsen i det verkställande bolaget

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Ragnar Bergsten (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 322.

__________Expedieras till: Kommunstyrelsens ordförande 

KF § 323 Dnr KS 06-808 317

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Roland Larsson (s) om belysning vid Trästabron

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Roland Larsson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om belysning vid Trästabron.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 323.

__________
Expedieras till: Kommunstyrelsens ordförande 

KF § 324 Dnr KS 06-841 170

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Oliver Klett (mp) om hantering av klimatrelaterade olyckor och tillbud.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Oliver Klett (mp) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om hantering av klimat-relaterade olyckor och tillbud.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 324.

__________
Expedieras till: Kommunstyrelsens ordförande 

KF § 325 Dnr KS 06-809 179

Fråga till tekniska nämndens ordförande från Roland Larsson (s) om trasigt stängsel runt branddamm på Singö

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att frågan härmed anses besvarad.


Beslutande sammanträde

Roland Larsson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande fråga till tekniska nämndens ordförande.

”Fråga etc……….” Bilaga § 325.


Tekniska nämndens ordförande Clas Lagerlunds (m) svar:

”Om Roland Larsson kan meddela tekniska kontoret en fastighetsbeteckning på branddammen, så ska vi omgående åtgärda eventuella brister.”

___________


KF § 326 Dnr KS 06-810 353

Fråga till tekniska nämndens ordförande från Roland Larsson (s) om Älmstas avloppsnät

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att frågan härmed anses besvarad.


Beslutande sammanträde

Roland Larsson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande fråga till tekniska nämndens ordförande om Älmstas avloppsnät.

”Fråga etc……….” Bilaga § 326.

Tekniska nämndens ordförande Clas Lagerlunds (m) svar:

”Ja, det har påbörjats en inventering. Enligt tidsplanen ska den vara klar under år 2007.” 

___________


KF § 327 Dnr KS 06-842 237

Fråga till kommunstyrelsens ordförande från Aleksandar Srndovic (s) om trasig skylt ”Välkommen till Hallstavik”

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att frågan härmed anses besvarad.


Beslutande sammanträde

Aleksandar Srndovic (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande fråga till kommunstyrelsens ordförande om trasig skylt ”välkommen till Hallstavik”.

”Fråga etc……..” Bilaga § 327.

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (m) svar:

”Folkets Hus får driftsbidrag från kommunen och detta bör täcka även reparation av skylt på fasaden”.

_________

KF § 328

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Dnr KS 06-164 042
Ekonomisk månadsrapport för september 2006

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2006

Länsstyrelsens protokoll; slutlig rösträkning och mandatfördelning val till kommunfullmäktige 2006-09-17

Dnr KS 06-42 102
Länsstyrelsens protokoll; Ny ersättare i kommunfullmäktige efter Fredrik Jöngren

Dnr KS 06-658 751
Socialchefens rapportering enl 16 kap 6 f SoL av ej verkställda beslut enligt SoL

Dnr KS 06-751 105
Kommunstyrelsens vice ordf. skrivelse till de nordiska vänortskom¬munerna ang det framtida vänortssamarbetet

Dnr KS 06-658 751
TioHundranämndens beslut 2006-10-25, § 130; Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänsten

KSL; Skrivelse till Ansvarskommittén från Kommunförbundet Stockholms län

Dnr KS 06-70 007
Landstingsrevisorernas sammanställning av yttrande över revisionsrapport ”Styckevis och delt- om vården och omsorgen av multisjuka äldre som bor kvar i det egna hemmet

Förtroendemannanämndens protokoll 2006-10-31

Tack för 50-årsuppvaktning från Berit Jansson.
___________