Kf 070305

Plats och tid Culinar, Vilhelm Mobergs gata 2, Campus Roslagen, kl 19.00-20.45

Beslutande Enligt förteckningJohnny Karlson, ordförande kommunrevisorerna § 2
Övriga deltagande Christina Nilsson, sekreterare

Utses att justera Ulla Malutchenko (m) och Lenneke Sundblom (s)

Justeringens Måndagen den 12 mars 2007, kl 11.00
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 1-30
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Nils Matsson

Justerande ..................................................................................................................
Ulla Malutchenko Lenneke Sundblom

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2007-03-05

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2007-03-13 anslags nedtagande 2007-04-03 

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KF § 1

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att utse Ulla Malutchenko (m) och Lenneke Sundblom (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret den 12 mars 2007, kl 11.00.


Bakgrund

Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga ordning kungjorts och att kungörelsen översänts till fullmäktiges samtliga ledamöter och ersättare inom lagstadgad tid, lagts ut på kommunens hemsida samt annonserats i den av kommunfullmäktige beslutade tidningen.

___________


KF § 2

Fråga från revisorerna

Johnny Karlson, kommunrevisorernas ordförande, har lagt ut ett formulär till samtliga kommunfullmäktigeledamöter och ber att få in ledamöternas förslag på verksamhetsområden inom kommunkoncernen, som de anser att kommun-revisorerna bör arbeta med.

________


KF § 3

Allmänhetens frågestund

Inga frågor ställdes på allmänhetens frågestund.

__________


KF § 4 Dnr KS 06-402 259

Besvarande av motion om att bygga ett högt bostadshus i hamnen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att med hänvisning till ledningskontorets tjänsteskrivelse 2006-10-16 anse motionen vara besvarad.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2006-05-29, 
§ 157. I motionen föreslås att kommunfullmäktige uttalar sitt stöd för ett projekt med ett högt bostadshus i hamnen och att det finns med i en framtida exploatering av hamnområdet.

Motionären anger att staden saknar ett riktmärke, en fyr som båtfarare, turister och stadens befolkning kan vända blickarna mot. När silona inte längre behövs bör de rivas och ge plats för Norrtäljes nya silhuett med ev en restaurang högst upp och hotell i de översta våningsplanen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-10-16 bland annat anfört att hamn-området är i fokus för omvandling från industrihamn till ett område med bostäder, service och arbetsplatser. År 2003 hade kommunen ett dialogseminarium, charetten, där utvecklingen av hamnen diskuterades. Motionärens förslag stämmer i stort sett med den inriktning som kom fram i charetten. 

Ledningskontoret föreslår, med hänvisning till sin tjänsteskrivelse 2006-10-16, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad.forts

KF § 4 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-11-16, § 292 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-10-16. 

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-11-30, § 219 föreslagit kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till ledningskontorets tjänsteskrivelse 2006-10-16 anse motionen vara besvarad.

Kommunfullmäktige beslutade 2006-12-18, § 317, att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

Beslutande sammanträde

Kjell Jansson (m)
- enligt kommunstyrelsens förslag.

Elisabeth Björk (s) yttrar sig.

__________KF § 5 Dnr KS 06-808 317

Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Roland Larsson (s) om belysning vid Trästabron

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Roland Larsson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2006-12-18, § 323, följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om belysning vid Trästabron.

”Interpellation etc………”Bilaga § 5.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……..” Bilaga § 5.

Roland Larsson (s) yttrar sig.

_________

KF § 6 Dnr KS 06-806 107

Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Ragnar Bergsten (s) om TioHundra och det beslut landstinget tagit beträffande styrelsen i det verkställande bolaget

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Ragnar Bergsten (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2006-12-18, § 322, följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om TioHundra och det beslut som landstinget tagit beträffande styrelsen i det verkställande bolaget.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 6.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……..” Bilaga § 6.

Ragnar Bergsten (s), Elisabeth Björk (s), Bertil Karlsson (v), Roland Larsson (s), Hans Andersson (fp), Olle Jansson (s), Jan Emanuel Johansson (s) och Göran Pettersson (m) yttrar sig.

________KF § 7 Dnr KS 06-841 170

Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Oliver Klett (mp) om hantering av klimatrelaterade olyckor och tillbud

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bordlägga ärendet till nästa sammanträde, då Oliver Klett (mp) inte är närvarande.


Bakgrund

Oliver Klett (mp) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2006-12-18, § 324, följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om hantering av klimatrelaterade olyckor och tillbud.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 7.

________


KF § 8 Dnr KS 06-662 003

Förslag till reviderade reglementen för kommunala handi¬kapprådet och kommunala pensionärsrådet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta upprättade förslag till reviderade reglementen för kommunala handikapprådet (KHR) och kommunala pensionärsrådet (KPR) med följande ändringar:

att i reglemente för kommunala handikapprådet, § 4 andra stycket lydande; ”Kommunen utser fem ledamöter jämte ersättare, varvid kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och TioHundranämnden vardera utser en ledamot jämte ersättare. Barn- och skolnämnden utser en ledamot och utbildnings-nämnden utser en ersättare. Tekniska nämnden utser en ledamot och byggnadsnämnden utser en ersättare” ändras enligt följande:
”Kommunen utser fem ledamöter jämte ersättare, varvid kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och TioHundranämnden vardera utser en ledamot jämte ersättare. Barn- och skolnämnden utser en ledamot och utbildnings-nämnden utser en ersättare. Bygg- och miljönämnden utser en ledamot och en ersättare samt

att i reglemente för kommunala pensionärsrådet under § 4 byggnadsnämnden ändras till bygg- och miljönämnden.


Bakgrund

Kommunala handikapprådets (KHR) och kommunala pensionärsrådets (KPR) tidigare reglementen baserades på att råden var organ under omsorgsnämndens huvudmannaskap. Numera är råden organ under TioHundranämnden vilket har medfört att rådens reglementen har blivit inaktuella. 

En arbetsgrupp har på uppdrag av TioHundranämndens ordförande och vice ordförande, upprättat förslag till reviderade reglementen för KHR och KPR som överensstämmer med TioHundranämndens organisation.
forts

KF § 8 forts

KPR beslutade den 5 april 2006 och KHR beslutade den 18 maj 2006 att anta de upprättade förslagen till reviderade reglementen och överlämna dessa till TioHundranämnden för vidare beslut.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-12-07 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta upprättade förslag till reviderade reglementen för kommunala handikapprådet (KHR) och kommunala pensionärsrådet (KPR).

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-01-10, § 1 beslutat enligt ledningskontorets skrivelse 2006-12-07 med följande ändringar enligt yrkande från Kjell Jansson (m) och Elisabeth Björk (s) – att i reglemente för handikapprådet under § 4, sista stycket stryks tekniska nämnden utser en ledamot samt byggnadsnämnden utser en ersättare ändras till bygg- och miljönämnden utser en ledamot och en ersättare ,att i reglemente för kommunala pensionärsrådet ändras under § 4 byggnadsnämnden till bygg- och miljönämnden. 

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2007-01-15, § 2 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

_________


Expedieras till: Handikapprådet
Pensionärsrådet


KF § 9 Dnr KS 07-149 003

Förslag till revideringar av nämndernas reglementen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att i nämndernas reglementen under avsnitt A infoga följande meningar: 14 § 1 st. ”För de fall nämnder har två utskott får nämnden utse andra än nämndens ordförande och vice ordförande som ordförande respektive vice ordförande i ett av nämndens utskott.” 20 § 1 st. ”Nämndernas förvaltningar benämns kontor”


Bakgrund

Inom bygg- och miljönämnden finns två utskott, bygg- och miljöutskottet och hälsoutskottet. För att underlätta arbetet inom nämnden föreslås att nämnder med två utskott får utse andra än nämndens ordförande och vice ordförande som ordförande respektive ordförande i ett av utskotten.

Under arbetet med kommunens nya intranät har behovet av en enhet¬lig begreppsanvändning inom kommunens organisation aktualiserats. En enhetlig begreppsanvändning är av vikt för kommunmedborgarnas förståelse för den kommunala organisationen, därför föreslås att nämndernas förvaltningar benämns.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2007-01-22 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att i nämndernas reglementen under avsnitt A infoga följande meningar: 14 § 1 st. ”För de fall nämnder har två utskott får nämnden utse andra än nämndens ordförande och vice ordförande som ordförande respektive vice ordförande i ett av nämndens utskott.” 20 § 1 st. ”Nämndernas förvaltningar benämns kontor”

forts

KF § 9 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-07, § 44 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-01-22.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2007-02-19, § 18 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

_________


Expedieras till: Samtliga nämnder
KF § 10 Dnr KS 06-257 003

Antagande av lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter (hamnordning) för Norrtälje hamn

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att upphäva lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Norrtälje hamn, beslutade av kommunfullmäktige den 18 december 1995, § 261, 

att anta upprättat förslag till lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Norrtälje hamn 

att lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifterna skall gälla från och med den första april 2007.


Bakgrund

Den 1 juli 2004 trädde en ny lag (2004:487) om sjöfartsskydd och en ny förordning (2004:283) om sjöfartsskydd i kraft. Ändringar har dessutom gjorts i sekretesslagen (1980:100), ordningslagen (1993:1617), lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning samt i förordningen (1995:589) med instruktion för Sjöfartsverket..

Gällande hamnordning är från 1995 och behöver anpassas till ovannämnda lagar. Tekniska kontoret har reviderat hamnordningen för Norrtälje hamn. Kontoret föreslog i tjänsteskrivelse 2006-01-19 att tekniska nämnden skulle föreslå kommunfullmäktige att besluta att anta det upprättade förslaget till lokala ordnings- och säkerhets¬föreskrifter för Norrtälje hamn. Tekniska nämnden beslutade 2006-03-16 i enlighet med kontorets förslag.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-01-18 föreslagit kommun¬styrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva lokala ordnings- och 
säker¬hetsföreskrifter för Norrtälje hamn, beslutade av kommunfullmäktige den 18 december 1995, § 261, att anta upprättat förslag till lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Norrtälje hamn att gälla från och med den första april 2007. forts

KF § 10 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-07, § 45 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-01-18.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2007-02-19, § 19 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

________Expedieras till: Tekniska kontoret för handläggning KF § 11 Dnr KS 07-175 311

Ansökan om investeringsmedel för nybyggnad av gator, park och dagvattenledningar – del av Banvallen i Norrtälje

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja kommunstyrelsen 9 671 tkr i investeringsanslag till tekniska kontoret avseende nybyggnad av gator, park och dagvattenledningar vid Banvallen i Norrtälje,

att finansiering av va-investeringen 551 tkr sker med avgifter,

att 5 000 tkr av väg- och parkinvesteringen finansieras med inkomsterna från exploateringen av Banvallen,

att resterande belopp finansieras med egna medel,

att tidigare beslut under 2006 om investering i ersättningsparkeringar ändras till att finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar,

att kommunstyrelsen tillförs 537 tkr i budgetram 2008 för ökade kapitaltjänstkostnader,

att kommunstyrelsen tillförs ytterligare 537 tkr i budgetram 2009 för ökade kapitaltjänstkostnader.


Bakgrund

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om anslag på 2 560 tkr för ersättningsparkeringar vid byggnation av banvallen i Norrtälje.

Den stora delen av investeringen som gäller väginvestering m m behandlas i detta ärende. Bakgrunden till investeringen är exploatering och förändrad detaljplan vid banvallen. Investeringen består av gator, park m m på 9 120 tkr samt dagvattenledningar på 551 tkr. C:a 5 mkr av väg- och parkinvesteringen 
är hänförlig till exploateringen medan resterande del utgör en allmän förbättring av gator i Norrtälje stad, vilket därför föreslås skattefinansieras. 
forts

KF § 11 forts 

VA-investeringar föreslås finansieras med avgifter inom va-kollektivet.

Tidigare beslut om ersättningsparkeringar 2006 skulle enligt beslutet finansieras med exploateringsintäkter. Denna del bör i stället finansieras med skattemedel då parkeringar byggs utanför själva exploateringsområdet.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-02-06 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja kommun-styrelsen 9 671 tkr i investeringsanslag till tekniska kontoret avseende ny-byggnad av gator, park och dagvattenledningar vid Banvallen i Norrtälje, att finansiering av va-investeringen 551 tkr sker med avgifter, att 5 000 tkr av väg- och parkinvesteringen finansieras med inkomsterna från exploateringen av Banvallen, att resterande belopp finansieras med egna medel, att tidigare beslut under 2006 om investering i ersättningsparkeringar ändras till att finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar, att kommunstyr¬elsen tillförs 537 tkr i budgetram 2008 för ökade kapitaltjänstkostnader, att kommun-styrelsen tillförs ytterligare 537 tkr i budgetram 2009 för ökade kapitaltjänst-kostnader.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-07, § 51 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-02-06.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2007-02-19, § 20 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.
_________

Expedieras till: Tekniska kontoret och ekonomichefen
KF § 12 Dnr KS 07-220 106

Nytt handelsbolagsavtal avseende Järnvägsparken

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna nytt handelsbolagsavtal mellan Norrtälje kommun och Roslagsbostäder.


Bakgrund

Försäljning har skett av samtliga fastigheter i Järnvägsparken HB med dotterbolag. Enligt beslut i fullmäktige ska bolagen avvecklas efter försäljning. Denna process pågår och kommer snart att vara avslutad.

Norrtälje kommun äger 99 % av bolaget och Roslagsbostäder AB 1 %. I nuvarande handelsbolagsavtal finns inte reglerat vad som händer då bolaget upplöses. Av den anledningen har ett nytt handelsbolagsavtal tagits fram som reglerar detta och Roslagsbostäder har för sin del undertecknat avtalet. Enligt avtalet kommer behållningen i bolaget att fördelas efter ägarandel.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-01-31 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna nytt handelsbolagsavtal mellan Norrtälje kommun och Roslagsbostäder. Kommunstyrelsen föreslås besluta för egen del att uppdra till kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson att underteckna avtalet. 

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-07, § 59 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-01-31.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2007-02-19, § 21 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag, samt för egen del beslutat att uppdra till kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (m) att underteckna avtalet. 
forts

KF § 12 forts

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

________Expedieras till: Järnvägsparken HB
Roslagsbostäder AB KF § 13 Dnr KS 07-176 311

Ansökan om investeringsmedel för nybyggnad av industrigata, gång- och cykelväg i Görla

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja kommunstyrelsen 3 681 tkr i investeringsanslag för genomförande av industrigata, gång- och cykelväg och va-ledningar vid Görla industri¬område,

att finansiering av va-investeringen 949 tkr sker med avgifter,

att resten av investeringen finansieras med intäkter från försäljning av industrimark,

att kommunstyrelsens budgetram 2008 utökas med 345 tkr till följd av investeringen, varav 267 tkr avser kapitaltjänst.


Bakgrund

Tekniska kontoret har tagit fram ett förslag till nybyggnad av industrigata inom Görla industriområde. Orsaken till investeringen är efterfrågan på industrimark inom kommunen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2007-02-05 att man tillstyrker investe¬ringen, men föreslår att utökad ram till följd av ökade driftkostnader tillförs först 2008. Orsaken är att investeringen beräknas färdigställas först i oktober 2007. Investeringen i vatten- och avlopp föreslås finansieras inom va-kollek¬tivet d v s med avgifter. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja kommunstyrelsen 3 681 tkr i investe-ringsanslag för genomförande av industrigata, gc-väg och va-ledningar vid Görla industriområde, att finansiering av va-investeringen 949 tkr sker med 
avgifter, att resten av investeringen finansieras med intäkter från försäljning av industrimark, att kommunstyrelsens budgetram 2008 utökas med 345 tkr till följd av investeringen, varav 267 tkr avser kapitaltjänst.
forts

KF § 13 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-07, § 53 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-02-05.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2007-02-19, § 23 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

________


Expedieras till: Tekniska kontoret
Ekonomichefen KF § 14 Dnr KS 06-277 050

Förslag till ny upphandlings- och inköpspolicy för Norrtälje kommun

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna upprättat förslag till upphandlings- och inköpspolicy.


Bakgrund

Ledningskontoret har utarbetat ett förslag till upphandlings- och inköpspolicy. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2006-04-27, § 123 beslutat att utsända förslaget på remiss till samtliga nämnder för synpunkter. Vissa mindre justeringar är gjorda med utgångspunkt från remissvaren.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-01-30 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till upphandlings- och inköpspolicy.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-07, § 63 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-01-30.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2007-02-19, § 40 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) med instämmande av Elisabeth Björk (s)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Mats Dannewitz-Linder (mp) yttrar sig.
___________

Expedieras till: Juridik- och upphandlingsenheten


KF § 15 Dnr KS 07-127 012

Motion från Elisabeth Björk (s) om ny bostadspolitik i Norrtälje kommun

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Elisabeth Björk (s) lämnar in följande motion om ny bostadspolitik i Norrtälje kommun.

”Motion etc…….” Bilaga § 15.

___________


KF § 16 Dnr KS 07-402 430

Motion från Ingrid Landin (mp) m.fl. om biogasframställning

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Ingrid Landin (mp), Mats Dannewitz-Linder (mp) och Bridget Wedberg (mp) lämnar in följande motion om biogasframställning.

”Motion etc………” Bilaga § 16.

_________


KF § 17 Dnr KS 07-404 739

Motion från Ingrid Landin (mp) om brukarstyrd hemtjänst

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till Tiohundranämnden för beredning.


Beslutande sammanträde

Ingrid Landin (mp) lämnar in följande motion om brukarstyrd hemtjänst.

”Motion etc…….” Bilaga § 17.

Ingrid Landin (mp) yttrar sig.

_________
Expedieras till: TioHundranämnden 

KF § 18 Dnr KS 07-202 270

Interpellation från Roland Larsson (s) till kommunstyrelsens ordförande om byggande av nya bostäder

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Roland Larsson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om byggande av nya bostäder.

”Interpellation etc………” Bilaga § 18.

___________Expedieras till: Kommunstyrelsens ordförande 

KF § 19 Dnr KS 07-241 001

Interpellation från Kristian Krassman (s) till kommunstyrelsens ordförande om den nya nämndsorganisationen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Kristian Krassman (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om den nya nämndsorganisa-tionen.

”Interpellation etc……….” Bilaga § 19.

__________
Expedieras till: Kommunstyrelsens ordförande 

KF § 20 Dnr KS 07-240 142

Interpellation från Kristian Krassman (s) till kommunstyrelsens ordförande med anledning av den dramatiska ökningen av den öppna arbetslösheten i Norrtälje 

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Kristian Krassman (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande med anledning av den dramatiska ökningen av den öppna arbetslösheten i Norrtälje.

”Interpellation etc………….” Bilaga § 20.

________

Expedieras till: Kommunstyrelsens ordförande 

KF § 21 Dnr KS 07-403 144

Fråga från Ingrid Landin (mp) till kommunstyrelsens ordförande om Försäkringskassans omorganisation

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att frågan härmed anses besvarad.


Beslutande sammanträde

Ingrid Landin (mp) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande fråga till kommunstyrelsens ordförande om Försäkringskassans omorganisation.

”Fråga etc………” Bilaga § 21.

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Janssons (m) svar:

”Statliga myndigheter är svåra att påverka för kommunerna, men jag ska ta till mig frågan och göra vad jag kan.”

Ingrid Landin (mp) yttrar sig.

__________


KF § 22 Dnr KS 07-398 102

Ingrid Landin (mp), avsägelse av uppdrag som ledamot i valnämnden med demokratifrågor

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Ingrid Landin (mp) begärt entledigande.


Bakgrund

Ingrid Landin (mp) avsäger sig i skrivelse uppdrag som ledamot i valnämnden med demokratifrågor.

__________Expedieras till: Valnämnden med demokratifrågor
Ingrid Landin
Löner
Registret 

KF § 23 Dnr KS 07-431 102

Val av ledamot i valnämnden med demokratifrågor

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ledamot i valnämnden med demokratifrågor välja

Teresia Ekekihl (mp)
Flygaregatan 6C
761 42 Norrtälje 


Beslutande sammanträde

Ingrid Landin (mp) har vid dagens sammanträde beviljats entledigande från uppdrag som ledamot i valnämnden med demokratifrågor.

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valberedningens förslag.

_________

Expedieras till: Valnämnden med demokratifrågor
Teresia Ekekihl
Löner
Registret
KF § 24 Dnr KS 07-397 102

Therese Thorstorp (m), avsägelse av uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja Therese Thorstorp (m) begärt entledigande.


Bakgrund

Therese Thorstorp (m) begär i skrivelse entledigande från uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden på grund av flytt från kommunen.

_________
Expedieras till: Utbildningsnämnden
Therese Thorstorp
Offset
Löner
Registret 

KF § 25 Dnr KS 07-431

Val av ersättare i socialnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ersättare i socialnämnden välja

Mona Milestad (m)
Ortala 7891
760 40 Väddö


Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valberedningens förslag.

_________
Expedieras till: Socialnämnden
Mona Milestad
Offset
Löner
Registret 

KF § 26 Dnr KS 07-431 102

Ändring av kommunfullmäktiges protokoll 2006-12-18, § 291

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:

att ändra ersättaren för (c) i utbildningsnämnden från Lars-Göran Lundqvist till 

Linda Nilsson (c)
Hammarby 1348
763 91 Hallstavik


Bakgrund

På grund av en felskrivning i protokollet har Lars-Göran Lundqvist (c) blivit invald som ersättare i utbildningsnämnden istället för Linda Nilsson (c).

________
Expedieras till: Utbildningsnämnden
Linda Nilsson
Lars-Göran Lundqvist
Offset
Löner
Registret 

KF § 27 Dnr KS 07-431 102

Val av huvudmän i Roslagens Sparbank från årsstämma 2007 till och med årsstämma 2011

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till huvudmän i Roslagens Sparbank från årsstämma 2007 till och med årsstämma 2011 välja

Göran Pettersson (m)
Brigitta Åsbrink (m)
Tomas Ronquist (m)
Dan-Åke Elisson (fp)
Bertil Karlsson (v)
Bridget Wedberg (mp)


Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valberedningens förslag.

__________Expedieras till: Roslagens Sparbank
De valda
Registret 

KF § 28 Dnr KS 07-431 102

Val av huvudman i Roslagens Sparbank för (m) till och med årsstämma 2009

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till huvudman i Roslagens Sparbank till och med årsstämma 2009 välja

Claes-Göran Brile (m)
Floragatan 9
761 31 Norrtälje 


Bakgrund

Huvudmannen Arne Gustafsson (m) faller för åldersstrecket.

Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valberedningens förslag.

_________Expedieras till: Roslagens Sparbank
Claes-Göran Brile
Registret 

KF § 29 Dnr KS 07-431 102

Förslag till ledamöter och ersättare i TioHundra AB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till TioHundra AB:s styrelse föreslå från (m), (c), (fp) och (kd)
Sören Karlsson
Mikael Lönn
Roland Billme 

och från (s) och (v)

Håkan Jonsson, ledamot 
Jan Nygren, ersättare

Reservation
Miljöpartiets ledamöter till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Norrtälje kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige skall föreslå tre ledamöter och två ersättare vardera till styrelsen i TioHundra AB, att nomineras av Kommunalförbundet Ägarsamverkan och väljas av bolagsstämman.

Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valberedningens förslag och de diskussioner som förekommit. Valberedningen förutsätter att proportionalitetsprincipen tillämpas vid nominering och val vid bolagsstämma d.v.s. två ledamöter och en ersättare från den borgerliga majoriteten och en ledamot respektive en ersättare från oppositionen. Av denna anledning föreslår valberedningen den borgerliga majoritetens namn utan fördelning på ledamöter och ersättare.

forts

KF § 29 forts

Yrkanden:

Ingrid Landin (mp)
- bordläggning 

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på bordläggnings-yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet.

__________
Expedieras till: Kommunalförbundet Ägarsamverkan
De valda
Registret 

KF § 30

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Dnr KS 06-793 041
Budget och verksamhetsplan för kommunstyrelsen och dess för-
valtningar

Nämndernas verksamhetsplaner 2007

Dnr 06-307 024
Överenskommelse mellan Norrtälje kommun och Christer Candal ang visstidspension och återbetalning av för mycket utbetald pension

Dnr KS 06-658 751
Socialnämndens beslut 2007-01-11, § 9 ang rapportering enligt 16 kap 6 f SoL av ej verkställda beslut

Dnr KS05-850 108
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementets beslut ang överklagande i fråga om detaljplan för del av fastigheten Tälje 2:4 
m fl ”Banvallen” samt kv Församlingshemmet, Norrtälje kommun

Sammanträdesprotokoll 2006-11-23 från Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg

Tack för uppvaktning från Ann S Pihlgren

_________