Kf 070402

Plats och tid Roslagens Sparbank, Norrtälje, kl 18.00-22.25

Beslutande Enligt förteckning


Gunilla Edvinsson, ekonomichef § 33
Johnny Karlson, ordförande kommunrevisionen § 34
Övriga deltagande Christina Nilsson, sekreterare

Utses att justera Kajsa Hansson (c) och Margaretha Lundgren (s)

Justeringens Ledningskontoret torsdagen den 12 april 2007, kl 15.00.
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 31-71
Christina Nilsson


Ordförande ..................................................................................................................
Nils Matsson Roine Wallin


Justerande ..................................................................................................................
Kajsa Hansson Margaretha Lundgren

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2007-04-02


Datum för anslags 
uppsättande 2007-04-13 Datum för anslags 2005-05-04
nedtagande 

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KF § 31

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att utse Kajsa Hansson (c) och Margaretha Lundgren (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret torsdagen den 12 april 2007, kl 15.00.


Bakgrund

Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga ordning kungjorts och att kungörelsen översänts till fullmäktiges samtliga ledamöter och ersättare inom lagstadgad tid, lagts ut på kommunens hemsida samt annonserats i den av kommunfullmäktige beslutade tidningen.

___________


KF § 32

Allmänhetens frågestund

Lennart Edbom ställer fråga om städning av gator och om bristen på bostadskö.

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (m) och Bertil Karlsson (v) yttrar sig.

_ _ _ _

Arne Björndal ställer fråga om bryggplanen.

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (m) yttrar sig.
_ _ _ _ 

Dan Westin ställer fråga om lägen för vindkraftsetableringar inom Norrtälje kommun.

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (m) och Bridget Wedberg (mp) yttrar sig.
_ _ _ _ 

Mats Wedberg ställer fråga om bygglovtaxan.

Bygg- och miljönämndens ordförande Mats Hultin (m) yttrar sig

__________


KF § 33 Dnr KS 07-428 042

Årsredovisning 2006 för Norrtälje kommun

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna bokslut och årsredovisning för 2006,

att avsätta 2 524 tkr till renhållningsfonden, varav Häverö 200 tkr, Salmunge 200 tkr och Björkholmen 200 tkr för avlastnings- och återställningsarbeten och 1 924 tkr till driftfonden,

att avsätta 480 tkr till VA-fonden,

att bevilja kommunstyrelsen 2 000 tkr i tilläggsanslag för VA 2007,

att finansiering sker genom att ianspråkta 2 000 tkr ur VA-fonden. 

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Ledningskontoret har i samarbete med servicekontoret sammanställt bokslut 
och årsredovisning för 2006 i två delar. Som ett tillägg till årsredovisningen
finns ett särskild PM kring principiella ställningstaganden i bokslutet. Därut-
över bifogas en finansiell årsrapport kring internbankens verksamhet 2006 och ett appendix om uppföljning av fastställda mål från förvaltningarna. 

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-03-07 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna bokslut och årsredovisning för 2006, att avsätta 2 524 tkr till renhållningsfonden, varav Häverö 200 tkr, 

fortsKF § 33

Salmunge 200 tkr och Björkholmen 200 tkr för avlastnings- och återställ-ningsarbeten och 1 924 tkr till driftfonden, att avsätta 480 tkr till VA-fonden, att bevilja kommun¬styrelsen 2 000 tkr i tilläggsanslag för VA 2007, att finansiering sker genom att ianspråkta 2 000 tkr ur VA-fonden. Kommun-styrelsen föreslås besluta för egen del att uppdra till ledningskontoret att göra redaktionella ändringar.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-03-14, § 119 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-03-07. Elisabeth Björk (s) och Olle Jansson deltog ej i beslutet.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2007-03-19, § 65 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter reserverade sig.
Socialdemokraternas ledamöter lämnade skriftlig protokollsanteckning.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) med instämmande av Kurt Pettersson (c)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) och Marcus Ramming (s)
- avslag på att 50 miljoner från Järnvägsparken räknas med i resultatet, i övrigt enligt arbetsutskottets förslag.

Roland Larsson (s) och Göran Pettersson (m) yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

Expedieras till: Samtliga nämnder
Lk, ekonomi/kvalitet
KF § 34 Dnr KS

Revisionsberättelse 2006 för Norrtälje kommun

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.


Beslutande sammanträde

Norrtälje kommuns revisorers ordförande Johnny Karlson (s) redovisar revisionsberättelsen för 2006.

Johnny Karlson (s) redovisar också resultatet av en enkät som lämnats till kommunfullmäktiges ledamöter om vilka revisionsinsatser som är viktiga under 2007.

Revisionsplanen 2007 omfattar följande punkter:
• Dialog med nämnder
• Uppföljning av kännetecken för kvalitet och service (hög tillgänglighet, personligt bemötande, kompetent personal, stort förtroende från medborgarna)
• TioHundranämnden, TioHundra AB, Kommunalförbundet Ägarsamverkan
• Räddningstjänsten
• Effekter av den nya organisationen
• Granskning av kostnader för HVB-hem
• Analys av överskott inom tekniska kontoret
• Intern kontroll inom barn- och skolnämnden
• Löpande redovisningsrevision
• Delårsbokslut
• Bokslut

Bertil Karlsson (v), Kjell Jansson (m) och Bridget Wedberg (mp) yttrar sig.
________

Expedieras till: Lk, ekonomi/kvalitet 

KF § 35 

Beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga förvaltande nämnder 

Beslut

att bevilja styrelsen och nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 2006 års förvaltning.

Antecknas att vid ärendet har redovisningsskyldiga förtroendemän ej deltagit i beslutet om ansvarsfrihet för den egna verksamheten.


Beslutande sammanträde

Norrtälje kommuns revisorers ordförande Johnny Karlson (s) föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja styrelsen och nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 2006 års förvaltning.

KOMMUNSTYRELSEN

Yrkanden:

Margit Odelsparr (m)
- bifall till revisorernas förslag att bevilja kommunstyrelsen och dess förtroendevalda ansvarsfrihet.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

Yrkanden:

Margit Odelsparr (m)
- bifall till revisorernas förslag att bevilja miljö- och hälsoskyddsnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet.forts


KF § 35

BYGGNADSNÄMNDEN

Yrkanden:

Margit Odelsparr (m)
- bifall till revisorernas förslag att bevilja byggnadsnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Yrkanden:

Margit Odelsparr (m)
- bifall till revisorernas förslag att bevilja kultur- och fritidsnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet. 

SOCIALNÄMNDEN

Yrkanden:

Margit Odelsparr (m)
- bifall till revisorernas förslag att bevilja socialnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet.

TIOHUNDRANÄMNDEN

Yrkanden:

Margit Odelsparr (m)
- bifall till revisorernas förslag att bevilja TioHundranämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet.

forts


KF § 35

BARN- OCH SKOLNÄMNDEN

Yrkanden:

Margit Odelsparr (m)
- bifall till revisorernas förslag att bevilja barn- och skolnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet.

UTBILDNINGSNÄMNDEN

Ordförande Nils Matsson (m) anmäler jäv och överlämnar ordförandeklubban till 2:e vice ordförande Roine Wallin (fp) vid behandlingen av denna nämnd.

Yrkanden:

Margit Odelsparr (m)
- bifall till revisorernas förslag att bevilja utbildningsnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet.

TEKNISKA NÄMNDEN

Yrkanden:

Margit Odelsparr (m)
- bifall till revisorernas förslag att bevilja tekniska nämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet.

TRAFIKSÄKERHETSNÄMNDEN

Yrkanden:

Margit Odelsparr (m)
- bifall till revisorernas förslag att bevilja trafiksäkerhetsnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet.
________

Expedieras till: Samtliga nämnder och förvaltningar
Lk, ekonomi/kvalitet

KF § 36 Dnr KS 06-841 170

Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Oliver Klett (mp) om hantering av klimatrelaterade olyckor och tillbud

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Oliver Klett (mp) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2006-12-18, § 324, följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om hantering av klimatrelaterade olyckor och tillbud.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 36.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……….” Bilaga § 36.

Oliver Klett (mp) yttrar sig.

_________


KF § 37 Dnr KS 07-202 270

Besvarande av interpellation från Roland Larsson (s) till kommunstyrelsens ordförande om byggande av nya bostäder

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Roland Larsson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2007-03-05, § 18 följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om byggande av nya bostäder.

”Interpellation etc………” Bilaga § 37.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……..” Bilaga § 37.

Roland Larsson (s) och Bridget Wedberg (mp) yttrar sig.

_______
KF § 38 Dnr KS 07-241 001

Besvarande av interpellation från Kristian Krassman (s) till kommunstyrelsens ordförande om den nya nämndsorganisationen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Kristian Krassman (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2007-03-05, § 19 följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om den nya nämndsorganisa¬tionen.

”Interpellation etc……….” Bilaga § 38.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……..” Bilaga § 38.

Kristian Krassman (s) yttrar sig.

__________


KF § 39 Dnr KS 07-240 142

Besvarande av interpellation från Kristian Krassman (s) till kommunstyrelsens ordförande med anledning av den dramatiska ökningen av den öppna arbetslösheten i Norrtälje 

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen härmed anses besvarad.


Bakgrund

Kristian Krassman (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 2007-03-05, § 20 följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande med anledning av den dramatiska ökningen av den öppna arbetslösheten i Norrtälje.

”Interpellation etc………….” Bilaga § 39.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc………..” Bilaga § 39.

Kristian Krassman (s) och Hanna Stymne-Bratt (s) yttrar sig.

________

KF § 40 Dnr KS 07-358 353

Nybyggnad av vatten- och avloppsledning, Syninge Stationsby

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja kommunstyrelsen investeringsanslag om 1 140 tkr för genomförande av nybyggnad av va-ledning i Syninge Stationsby,

att finansiering av va-ledningen sker med anslutningsavgifter och brukningsavgifter.


Bakgrund

Projektet avser nybyggnad av va-ledningar från Syninge Stationsby till Finsta, ungefär 580 m, för att försörja 13 nybyggda villor samt några befintliga fastigheter med vatten samt ta hand om deras avlopp. Avloppet måste delvis pumpas och därför måste också en avloppspumpstation anläggas.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har i skrivelse 2007-02-16 föreslagit kommunstyrelsen besluta att anslå investeringsmedel för genomförande av nybyggnad av va-ledning i Syninge Stationsby till en kostnad av 1 140 tkr, att finansiering av va-ledningen delvis skall ske med inkomsterna av anläggningsavgifter samt att finansiering av va-investeringens driftunderskott skall ske med allmänna medel och tekniska kontorets budgetram därmed ökas med 104 tkr för år 2007.

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-02-28 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja kommun-styrelsen investeringsanslag om 1 140 tkr för genomförande av nybyggnad av va-ledning i Syninge Stationsby, att finansiering av va-ledningen sker med anslutningsavgifter och brukningsavgifter.

fortsKF § 40 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-28, § 75 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-02-28.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2007-03-19, § 75 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

________


Expedieras till: Tekniska kontoret
Lk, ekonomi/kvalitet 

KF § 41 Dnr KS 07-365 042

Ombudgetering av investeringsanslag 2006-2007 avseende inventarier, utrustning m m

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att ombudgetera tidigare beviljade investeringsanslag med 11 575 tkr enligt nedanstående uppställning samt

att finansiering görs med eget kapital.


Bakgrund

Under 2006 och tidigare har projekt påbörjats eller planerats, vid årets slut har en del inte varit färdigställda eller levererade. De tidigare beviljade anslagen har därför ej förbrukats och behöver överföras som tilläggsanslag i 2007 års investeringsbudget.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-02-16 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ombudgetera tidigare beviljade investeringsanslag med 11 575 tkr enligt nedanstående uppställning samt 
att finansiering görs med eget kapital;

Ombudgeteringar

Kommunstyrelsen: 9 959 tkr
Ledningskontor
Räfsnäs replipunkt 359 tkr

Servicekontor
Kontaktcenter 150 tkr
Central IT-utveckling 3 920 tkr
Förvaltningsspecifik utrustning 1 330 tkr
forts


KF § 41 forts

Räddningstjänst
Alarm & kommunikationsutrustning 650 tkr
Räddningstjänstutrustning 740 tkr
Brandfordon 2 810 tkr

Barn och skolnämnd 404 tkr 
Utrustning till förskolan Skogen 240 tkr
Sena leverantörsfakturor 164 tkr

Utbildningsnämnd 302 tkr 
Kostnader för fordon har under 2006
felaktigt förts på driftbudgeten. Rättelse har
gjorts på driftbudgeten i bokslut 06. Mot-
svarande rättelse för driftbudgeten har inte 
kunnat göras i bokslutet. 302 tkr

Fritidsnämnd 910 tkr
Pågående men inte avslutade anlägg- 751 tkr
ningsinvesteringar
Senarelagda anläggningsinvesteringar 151 tkr
Ungdomens hus, senarelagda leveran- 8 tkr
törsfakturor.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-28, § 96 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-02-16.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2007-03-19, § 76 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.
___________

Expedieras till: Berörda nämnder
Lk, ekonomi/kvalitetKF § 42 Dnr KS 07-366 042

Ombudgetering av driftbudgetanslag 2006-2007

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja kommunstyrelsen ombudgetering av anslag till driftbudgeten med 
1 119 tkr,

att finansieringen sker med eget kapital.

Bakgrund

Ombudgetering behöver göras för anslag för Roslagspilen som inte förbrukats under 2006, 701 tkr samt ej avslutade lokala naturvårdsprojekt med 418 tkr.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-02-16 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja kommunstyrelsen ombudgetering av anslag till driftbudgeten med 1 119 tkr, att finansieringen sker med eget kapital.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-28, § 97 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-02-16.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2007-03-19, § 77 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.
_______

Expedieras till: Lk, ekonomi/kvalitet

KF § 43 Dnr KS 04-594 080

Ny organisation för måltidsverksamheten i Norrtälje kommun

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att från och med 1 januari 2008 bilda en gemensam organisation för all måltidsverksamhet i Norrtälje kommun,

att tillsätta ny tjänst som chef för den sammanlagda måltidsorganisationen från och med den 1 juni 2007,

att under år 2007, innan organisationsändringen genomförs, tillföra kommunstyrelsen 350 tkr för finansiering av den nya chefsbefattningen,

att finansiering av tilläggsanslaget sker med eget kapital,

att samtliga kostnader för den gemensamma måltidsorganisationen fr o m år 2008 blir finansierad genom intäkter från antalet försålda portioner. 

Protokollsanteckning

Vänsterpartiet lämnar följande protokollsanteckning:
”Vänsterpartiet tillstyrker förslaget till ny måltidsorganisation. Det innebär dock att vänsterpartiet känner stor tveksamhet till ett nytt storkök med långa transporter av mat runt om i kommunen.”


Bakgrund

Under år 2005 och 2006 har ledningskontoret i samverkan med berörda förvaltningar bedrivit utredningsarbete för att utarbeta förslag om effektivare kostproduktion i Norrtälje tätort.

I anslutning till detta utredningsuppdrag begärde kommundirektören även en redovisning över hur måltidsverksamheten i sin helhet skulle kunna organiseras. forts


KF § 43 forts 

Utredningsarbetet resulterade i ett tjänsteutlåtande 2006-05-05 med förslag till beslut. Arbetsutskottet beslutade i maj 2006 att remittera ledningskontorets tjänsteutlåtande till berörda nämnder. 

Förslaget till beslut bestod dels av uppbyggnad av nytt storkök vid Campus Roslagen för 3000-3500 portioner per dag dels av förslag till gemensam kostorganisation för de kommunala verksamheterna inkl TioHundra AB. 

Förslaget innebar att ROS kunde friställas till annan verksamhet och att investeringar för att bibehålla nuvarande tillagningskök inom barn- och skolförvaltningen ej behövde genomföras. Rodens kök med en kapacitet om 2000-2500 portioner skulle bibehållas. Remissvaren ställde sig i stort sett positiva till förslagen till beslut enligt det utsända tjänsteutlåtandet. Viss tveksamhet framfördes dock kring uppbyggnad av nytt storkök.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-02-23 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att från och med 1 januari 2008 bilda en gemensam organisation för all måltidsverksamhet i Norrtälje kommun, att tillsätta ny tjänst som chef för den sammanlagda måltidsorganisationen från och med den 1 juni 2007, att under år 2007, innan organisationsändringen genomförs, tillföra kommunstyrelsen 350 tkr för finansiering av den nya chefsbefattningen, att finansiering av tilläggsanslaget sker med eget kapital, att samtliga kostnader för den gemensamma måltidsorganisationen fr o m år 2008 blir finansierad genom intäkter från antalet försålda portioner. Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta att den sammanslagna måltidsorganisationens förvaltningstillhörighet avgörs i anslutning till översynen av kommunens hela organisation, att ge uppdrag till chefen för den nya måltidsorganisationen att utarbeta detaljutformning och tidplan för genomförande av organisationen samt verksamhetsplan och budget för år 2008.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-28, § 104 föreslagit kommunfullmäktige besluta enligt ledningskontorets skrivelse 2007-02-23. Socialdemokraterna lämnar skriftlig protokollsanteckning. forts

KF § 43 forts

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2007-05-19, § 78 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag samt för egen del beslutat att den sammanslagna måltidsorganisationens förvaltningstillhörighet avgörs i anslutning till översynen av kommunens hela organisation, att ge uppdrag till chefen för den nya måltidsorganisationen att utarbeta detaljutformning och tidplan för genomförande av organisationen samt verksamhetsplan och budget för år 2008. 

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag

Bertil Karlsson (v)
- bifall till kommunstyrelsens förslag med följande protokollsanteckning: ”Vänsterpartiet tillstyrker förslaget till ny måltidsorganisation. Det innebär dock att vänsterpartiet känner stor tveksamhet till ett nytt storkök med långa transporter av mat runt om i kommunen.”

_________


Expedieras till: Lk, ekonomi/kvalitet 
Barn- och skolnämnden 
Utbildningsnämnden
TioHundranämnden
KF § 44 Dnr KS 07-177 311

Ansökan om investeringsmedel för nybyggnad av stickvägar i Görla

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja kommunstyrelsen 1 552 tkr i investeringsanslag för genomförande av föreslagen nybyggnad av stickvägar inom Görla industri¬område, 

att finansieringen av stickvägarna skall ske med inkomsterna från industri-marks¬försäljning, 

att finansieringen av vatten och avlopp 633 tkr skall ske med anslutnings-avgifter


Bakgrund

Tekniska kontoret har tagit fram ett förslag till nybyggnad av 3 st stickvägar till fastigheter inom Görla industriområde. Stickvägarna är avsedda för att skapa tillgänglighet till industrimark.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2007-02-05 att man tillstyrker investeringen som ska ingå i avtalet med exploatör, men föreslår att utökad ram till följd av ökade driftkostnader tillförs fullt ut först 2008. Orsaken är att investeringen beräknas färdigställas först till sommaren 2007.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja kommunstyrelsen 1 552 tkr i investeringsanslag för genomförande av föreslagen nybyggnad av stickvägar inom Görla industri-område, att finansieringen av stickvägarna skall ske med inkomsterna från industri¬marks¬försäljning, att finansieringen av vatten och avlopp 633 tkr skall ske med anslutnings¬avgifter.

forts


KF § 44 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2007-02-02, § 52 att ärendet skulle utgå från dagens sammanträde.

Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2007-02-13, § 68 att ärendet skulle utgå från dagens sammanträde.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-28, § 108 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-02-05.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2007-03-19, § 79 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

________
Expedieras till: Tekniska kontoret
Lk, ekonomi/kvalitetKF § 45 Dnr KS 07-357 311

Nybyggnad av lokalgata, vändplan i Solbacka

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja kommunstyrelsen investeringsanslag om 4 851 tkr för genomförande av lokalgata, vändplan och VA-ledningar, 

att finansiering av lokalgatan skall ske med inkomsterna från försäljning av tomt för äldreboende, 

att finansiering av VA-investeringen skall ske med skattemedel i avvaktan på framtida inkomster från anslutningsavgifter för VA, 

att kommunstyrelsens budgetram för 2008 justeras avseende utökade driftskostnader.


Bakgrund

Projektet avser nybyggnad enligt gällande detaljplan av lokalgata, vändplan inklusive gatubelysning och VA-ledningar. Behovet avser tillgänglighet till tomtmark för bland annat särskilt äldreboende.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har i skrivelse 2007-02-06 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anslå investeringsmedel för genom-förande av föreslagen nybyggnad av lokalgata, vändplan och VA-ledningar till en kostnad av 4 851 tkr och att finansiering av lokalgatan skall ske med inkomsterna från exploateringen, att finansiering av VA-investeringens underskott skall ske med allmänna medel, att tekniska kontorets budgetram utökas 2007 med 243 tkr för utökade drift¬kostnader för de fasta anläggningarna samt att tekniska kontoret får belasta anslaget med kostnader för aktuella arbeten.
forts


KF § 45 forts

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-03-08 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja kommunstyrelsen investe-ringsanslag om 4 851 tkr för genomförande av lokalgata, vändplan och VA-ledningar, att finansiering av lokalgatan skall ske med inkomsterna från försäljning av tomt för äldreboende, att finansiering av VA-investeringen skall ske med skattemedel i avvaktan på framtida inkomster från anslutningsavgifter för VA, att kommunstyrelsens budgetram för 2008 utökas med 53 tkr avseende utökade driftkostnader för lokalgatan.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-03-14, § 120 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-03-08 med Kjell Janssons och Elisabeth Björks yrkande att sista att-satsen skall ha följande lydelse: att kommun-styrelsens budgetram för 2008 justeras avseende utökade driftkostnader.

Kommunstyrelsens har vid sammanträde 2007-03-19, § 80 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

_________


Expedieras till: Lk, ekonomi/kvalitet
Tekniska kontoret 

KF § 46 Dnr KS 07-375 107

Ägardirektiv för Norrtälje Kommunhus AB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att med minoritetsåterremiss återremittera ärendet till kommunstyrelsen med följande motivering:
”Vi yrkar återremiss för att det saknas konsekvensbeskrivningar på hur ägardirektiven och avkastningskraven påverkar bolagen. Vi ser helst att en oberoende konsult genomför undersökningen.”

Protokollsanteckning
Vänsterpartiet lämnar skriftlig protokollsanteckning enligt bilaga.


Bakgrund

Vid bildandet av NKAB-koncernen 2002 togs fram nya direktiv till NKAB och dess dotterbolag. Direktiven har därefter endast justerats i mindre omfattning.

Initiativ har nu tagits från NKAB:s styrelse att göra en ordentlig översyn av direktiven med betydligt tydligare inriktning på såväl avkastning som verksamhet.

En förändring i förhållande till tidigare är att direktivet föreslås gälla NKAB, moderbolaget, som i sin tur kommer att fastställa direktiv till respektive dotterbolag. I de vidare direktiven till dotterbolagen kommer bl a avkast-ningskravet på NKAB-koncernen att fördelas på respektive bolag av moderbolaget.

Styrelsen i Norrtälje Kommunhus AB har vid sammanträde 2007-02-22, § 14 beslutat att efter de förtydliganden som diskuterats under mötet anta förslag till 
ägardirektiv för Norrtälje Kommunhus AB, att överlämna ägardirektiven till kommunfullmäktige för godkännande och därefter till bolagsstämman för
antagande. Elisabeth Björk (s) och Olle Jansson (s) anmäler avvikande mening och lämnar skriftligt yttrande i ärendet. forts


KF § 46 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-02-28 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till ägardirektiv till Norrtälje Kommunhus AB och Norrtälje Kommunhuskoncernen. 

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-28, § 109 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-02-28. Socialdemokraterna lämnar skriftligt yttrande.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2007-03-19, § 81 föreslagit kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till ägardirektiv till Norrtälje Kommunhus AB och Norrtälje Kommunhuskoncernen med följande ändring i texten till Ägardirektiven för Norrtälje Kommunhus AB; under rubriken Särskilda direktiv för koncernen stryks meningen ”VD för Kommunhus AB skall väljas in i dotterbolagens styrelser som ordinarie ledamot vid ordinarie årsstämma 2007 . ”
Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) 
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Olle Jansson (s) med instämmande av Holger Forsberg (s)
- återremiss

Bertil Karlsson (v)
- avslag på kommunstyrelsens förslag och lämnar skriftlig protokollsanteckning.

forts


KF § 46 forts

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på bifall eller avslag på återremiss-yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet skall avgöras idag.

Omröstning begärs 

Omröstningsproposition

Ja-röst – att ärendet skall avgöras idag
Nej-röst – återremiss

Omröstningsresultat

Med 34 ja, 24 nej och 3 som avstår beslutar kommunfullmäktige återremittera ärendet med minoritetsbeslut.

_________


Expedieras till: Ledningskontoret f handl.
Norrtälje Kommunhus AB för kännedom 

KF § 47 Dnr KS 04-557

Antagande av bryggplan för Norrtälje kommun

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att anta förslag till bryggplan för Norrtälje kommun. 


Bakgrund

Kommunfullmäktige antog år 2000 ett skärgårdspolitiskt program ”Skärgården – Hållbar framtid”. I programmet framhölls betydelsen av bryggor i skärgården som en del av infrastrukturen. I programmet förutsätts också att en uppdatering skall ske av kommunens bryggplan från år 1985.

Föreliggande bryggplan är en inventering och prioritering av samtliga större bryggor i kommunen (ca 100 st) – bryggor där kollektivtrafik skulle kunna anlöpa.

Förslaget har varit ute på samråd och samrådsredogörelsen har behandlats av arbetsutskottet den 7 februari 2007, varvid uppdrogs till ledningskontoret att göra ändringar i bryggplanen.

Tjänstemannaberedning

Föreligger av ledningskontoret reviderat förslag till bryggplan. 

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-03-06 på anförda skäl föreslagit kommunfullmäktige besluta att anta förslag till bryggplan för Norrtälje 
kommun, samt att uppdra till ledningskontoret årligen redovisa förslag till prioriteringslista för bryggorna.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-03-14, § 110 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-03-06.
forts

KF § 47 forts

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2007-03-19, § 82 föreslagit kommunfullmäktige besluta att anta förslag till bryggplan för Norrtälje kommun samt beslutat för egen del att uppdra till ledningskontoret årligen redovisa förslag till prioriteringslista för bryggorna.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) med instämmande av Bertil Karlsson (v)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

________


Expedieras till: Lk, planering och Näringsliv
KF § 48 Dnr KS 04-705 026

Besvarande av motion från Elisabeth Björk (s) ang att utrusta för-skolor/grundskolor med ”varningsöra” för att förebygga hörselskador hos barn och personal
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

att uppdra till barn- och skolkontoret genomföra försök med varningsöra i tre grundskoleklasser, inventera förekomst av varningsöra i förskoleverk¬samheten samt utvärdera deras funktion efter ett år, samt

att motionen därmed skall anses vara besvarad.

Reservation

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare, samt Britt-Marie Åhman (c) och Kajsa Hansson (c) till förmån för eget yrkande. 

Bakgrund

Elisabeth Björk (s) lämnade in motionen vid kommunfullmäktiges samman-träde 2004-11-29, § 241. I motionen föreslås att kommunen utrustar för-skolor/grundskolor med ”varningsöra” för att förebygga hörselskador hos barn och personal.

Barn- och skolförvaltningen har i yttrande 2005-01-07 anfört att ”varnings-öron” kostar i inköp c:a 5000 kr st. Att utrusta samtliga 96 förskoleavde¬lningar i kommunen skulle kosta 480 000 kr. Kostnaden för anskaffning av ”varnings-öron” till samtliga skolsalar i grundsko¬lan är betydligt högre. 

Sammanfattningsvis konstaterar barn- och skolförvaltningen att ”varnings¬öron” redan finns på ett flertal ställen. Bedömningen är att de ger god effekt. Önsk-värt är att alla förskoleavdelningars lekrum utrustades med ”varnings¬öron”. 
fortsKF § 48 forts 

Inom grundskolan bör ett försök startas på några skolor och utvärderas efter ett år.

Barn- och skolnämnden har vid sammanträde 2005-02-14, § 29 beslutat att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen med hänvisning till att nämnden saknar medel.
Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-05-02 föreslagit kommunfull¬mäktige besluta att med hänvisning till barn- och skolnämndens beslut 2005-02-14, 
§ 29 avslå motionen.

Politisk beredning

Arbetsutskottet beslutade 2005-05-19, § 168 att ärendet skulle utgå från dagens sammanträde.

Arbetsutskottet beslutade 2005-08-04, § 206 att ärendet skulle utgå från dagens sammanträde.

Arbetsutskottet beslutade 2006-02-16, § 536 att ärendet skulle utgå från dagens sammanträde

Arbetsutskottet beslutade 2006-03-02, 78 att ärendet skulle utgå från dagens sammanträde

Kommunstyrelsen beslutade 2006-03-09, § 53 att ärendet skulle utgå från dagens sammanträde.

Arbetsutskottet beslutade 2007-02-21, § 72 enligt Kjell Janssons yrkande att uppdra till barn- och skolkontoret genomföra försök med varningsöra i grundskolan och att försöket skall utvärderas efter ett år samt att motionen därmed skall anses vara besvarad. Elisabeth Björk (s) yrkade bifall till motionen. forts

KF § 48 forts

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2007-03-19, § 66 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
Socialdemokraternas ledamöter samt vänsterpartiets ledamot reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) med instämmande av Kurt Pettersson (c), Bengt Ericsson (c), Hans Andersson (fp) och Åke Malmström (kd)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bridget Wedberg (mp), Britt-Marie Åhman (c), Bertil Karlsson (v), Kajsa Hansson (c), Hanna Stymne-Bratt (s), Oliver Klett (mp), Lenneke Sundblom (s), Olle Jansson (s) och Roland Larsson (s)
- bifall till motionen. 

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs

Omröstningsproposition

Ja-röst – bifall till kommunstyrelsens förslag
Nej-röst – bifall till motionen

Omröstningsresultat

Med 32 ja-röster och 29 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag.
____________

Expedieras till: Barn- och skolnämnden
KF § 49 Dnr KS 06-464 311

Besvarande av motion från Allan Edehamn (s) och Maija Kohtanen (s) om trottoarer i Hallstavik

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2006-12-21, § 128 anse motionen vara besvarad.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2006-06-26, § 194. I motionen föreslås att tekniska nämnden anlägger en trottoar längs Kustvägen i Hallstavik på delen mellan Uppsalavägen och köpcentrer Tempo/Järnhandeln, en längs Tulkavägen på delen mellan Skolvägen och Gamla Tulkavägen samt en längs Envägen på delen mellan Furuvägen och Timmervägen.

Tekniska kontoret har i yttrande 2006-10-20 till tekniska nämnden anfört att förslaget är bra och att behovet av gångbanor på de angiv¬na sträckorna kan vara motiverat och föreslår därför att dessa sträckningar inarbetas i den för-teckning över önskade investeringar som finns inom tekniska kontorets gata/park-avdelning. Sträckorna utgör enligt kontorets bedömning idag inte högsta prioritet men kommer på nytt att värdera detta i kommande verk-samhetsplaner. En utredning och investeringsberedning krävs innan förslag till genomförande presenteras. Tekniska nämnden har vid sammanträde 2006-12-21 föreslagit kommunfullmäktige besluta att motionen skall anses vara besvarad.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-01-29 på anförda skäl föreslagit kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2006-12-21, § 128 föreslå att motionen skall anses vara besvarad.

forts

KF § 49 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-21, § 73 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-01-29.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2007-03-19, § 67 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Maija Kohtanen (s) yttrar sig.

_________


Expedieras till: Tekniska kontoret 

KF § 50 Dnr KS 06-403 442

Besvarande av motion från Eva Pfister (s) om att kommunens arbetsplatser och skolor bör arbeta för att bli fria från parfym- och deodorantdofter

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att med hänvisning till miljörådets yttrande 2006-09-27, § 27 anse motionen vara besvarad.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2006-05-29, § 158. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att kommunens arbetsplatser och skolor bör arbeta för att bli fria från parfym- och deodorantdofter och att arbetsgivare och verksamhetsansvariga tar problemet på allvar och ser till att information och övrigt upplysningsarbete genomförs.

Motionen remitterades till miljörådet för yttrande. Miljörådet har vid samma¬n¬-träde 2006-09-27, § 27 hänvisat till handikapprogrammet, avsnitt 2.1.2 där frågan om att hänsyn skall tas till doftallergiker på samtliga arbetsplatser och i offentliga lokaler.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-01-24 på anförda skäl föreslagit kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till miljörådets yttrande 2006-09-27, § 27 anse motionen vara besvarad.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-21, § 74 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-01-24.

forts


KF § 50 forts

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2007-03-19, § 68 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Elisabeth Björk (s), Mikael Eriksson (m) och Bertil Karlsson (v) yttrar sig.

___________KF § 51 Dnr KS 06-332 456

Besvarande av motion från Holger Forsberg (s) om återvinnings¬containrar på Järnvägstorget i Rimbo

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att återremittera ärendet till tekniska kontoret.


Bakgrund

Holger Forsberg inlämnade motionen vid kommunfullmäktiges samman¬träde 2006-04-24, § 117. I motionen föreslås att ny plats anordnas vid Ekdalsvägen för återvinningscontainrarna som idag är placerade på Järnvägstorget i Rimbo.

Tekniska kontoret har i yttrande till tekniska nämnden 2006-10-20 beslutat föreslå att motionen avslås. Den av motionären föreslagna marken har inte den bärighet som erfordras för en återvinnings¬station. För ett tiotal år sedan have-rerade marken på denna plats efter belastning av jordmassor och kan vara instabil om tunga fordon eller annan last belastar ytan. Tekniska kontoret avser däremot att meddela huvudmännen för återvinningsstationen att klagomål framkommit och att kommunen önskar stationen så snygg och välstädad som man kan förvänta sig. Tekniska nämnden beslutade 2006-12-21, § 126 att föreslå kommunfullmäktige att motionen avslås.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-01-29 på anförda skäl före¬slagit kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2006-12-21, § 126 avslå motionen. 

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-21, § 75 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-01-29. forts


KF § 51 forts

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2007-03-19, § 69 föreslagit kommunfullmäktige att med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2006-12-21, § 126 avslå motionen.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Holger Forsberg (s)
- återremiss på grund av att avslagsförslaget är grundat på okunskap, alternativt osant påstående i tekniska nämndens yttrande.

Kjell Jansson (m) med instämmande av Hans Andersson (fp)
- bifall till återremissen.

___________

Expedieras till: Tekniska kontoret 

KF § 52 Dnr KS 06-331

Besvarande av motion från Holger Forsberg (s) om parkerings¬situationen i Rimbo centrala delar

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2006-12-21, § 127 anse motionen vara besvarad.


Bakgrund

Holger Forsberg inlämnade motionen vid kommunfullmäktiges sammanträde 2006-04-24, § 116. I motionen föreslås att tekniska kontoret skall ges i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att anordna en pendlarparkering mellan en förutvarande affär vid Asplund och vägen till Adamsberg söder om Rimbo.

Tekniska kontoret har i yttrande till tekniska nämnden 2006-11-20 anfört att i gällande detaljplan är föreslagen yta redovisad som grönområde. För att anordna en permanent pendlarparkering krävs en ändring av detaljplanen.

För att öka antalet parkeringsmöjligheter i nära anslutning till centrum avser tekniska kontoret att bättre ordna den parkering som sker på hörntomten invid korsningen Stockholmsvägen - Uppsala¬vägen - Roslagsvägen. Denna parkering nyttjas idag oordnat och flera bilar till försäljning ställs upp på platsen. Genom att ordna parkeringen med mobila element kan antalet platser öka och därmed även möjligheten till pendlarparkering.

Tekniska kontoret avser även fortsättningsvis följa utvecklingen av parke-ringsbehov och beläggning och vid behov återkomma med förslag till ytterligare åtgärder. Tekniska nämnden beslutade 2006-12-21, § 127 föreslå kommunfullmäktige att motionen skall anses vara besvarad.


forts


KF § 52 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-02-05 på anförda skäl föreslagit 
kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2006-12-21, § 127 anse motionen vara besvarad.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-21, § 76 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-02-05.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2007-03-19, § 70 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Holger Forsberg (s) yttrar sig.

__________

Expedieras till: Tekniska kontoret 
KF § 53 Dnr KS 05-510 214

Besvarande av motion från Roland Larsson (s), Lenneke Sundblom (s) och Anders Fransson (s) ang ny detaljplan för centrala Älmsta

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att med hänvisning till att detaljplanearbetet avseende Älmsta centrum är påbörjat i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2006-01-26, § 12 , anse motionen vara besvarad.

Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2006- 08-29. I motionen föreslogs att kommunfullmäktige beslutar uppdra åt byggnadsnämnden att på kommunens bekostnad ta fram en ny detaljplan för Älmsta centrala delar.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-01-26, § 12 bl a beslutat att hemställa hos byggnadsnämnden att snarast igångsätta arbetet med ny detaljplan för Älmsta centrum. Förvaltningschef Mats Viktorsson har i skrivelse 2006-12-08 anfört att detaljplanearbetet avseende Älmsta centrum är påbörjat i enlighet med hemställan från kommunstyrelsen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-01-24 föreslagit kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till att detaljplanearbetet avseende Älmsta centrum är påbörjat i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2006-01-26, § 12 , anse motionen vara besvarad.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-21, § 77 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-01-24.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2007.03.19, § 71 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag. 
forts

KF § 53 forts

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Roland Larsson (s) yttrar sig.

________

KF § 54 Dnr KS 05-140 514

Besvarande av motion från Allan Edehamn (s) ang parkeringsplatser i Hallstaviks centrum

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar: .

att med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2006-12-21, § 130 avslå motionen.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Motionen inlämnades av Allan Edehamn (s) vid kommunfullmäk¬tiges sam¬man-träde 2005-02-21, § 30. I motionen föreslås att man grusar av området mellan norra och södra Odenvägen för att i avvaktan på byggnation använ¬das som parkering, främst pendlarparkering.

Tekniska kontoret har i yttrande 2005-04-12 till tekniska nämn¬den anfört att detaljplanen för området vid Odenvägen redovisar bostads¬bebyggelse och är inte avsedd för parkeringsändamål. Kommunen äger fastigheterna Hallsta 1:50 och 1:51. Att iordningställa området till en ordnad parkering av grus för 80 bilar kostar 560 000 kr. Då kostnaden inte ryms inom ramen för gatu-parkbudgeten föreslår tekniska kontoret att motionen avslås.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2005-05-19, § 48 föreslagit kom¬mun¬-fullmäktige besluta att avslå motionen.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2005-08-29, § 182 att återremittera ärendet till tekniska nämnden för förslag till enklare och mindre kostnadskrävande upprustningsåtgärder med syfte att iordningställa en pendlar¬parkering i området mellan Norra och Södra Odenvägen i avvaktan på att området skall bebyggas. forts

KF § 54 forts

Tekniska kontoret har överlämnat till tekniska nämnden 2006-11-17 att ta ställning till om nämnden skall föreslå kommunfullmäktige att anslå 
150 000 kr i investeringsanslag för att genomföra enklare och mindre kostnads-krävande upprustningsåtgärder med syfte att iordningställa en pendlarpar-kering mellan Norra och Södra Odenvägen i Hallstavik i avvaktan på att området skall bebyggas, att anslå 43 250 kr i ökat drift¬anslag i tekniska nämndens budgetram för år 2007 samt att finansiering sker med egna medel. Tekniska kontoret föreslår tekniska nämnden att avslå motionen.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2006-12-21, § 130 beslutat föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-01-29 föreslagit kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2006-12-21, § 130 avslå motionen.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-21, § 78 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-01-29. Elisabeth Björk (s) och Olle Jansson (s) yrkade bifall till motionen.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2007-03-19, § 72 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.
Socialdemokraternas ledamöter reserverade sig.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Aleksandar Srndovic (s)
- bifall till motionen.
forts

KF § 54 forts

Propositionsordning:

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

___________
Expedieras till: Tekniska kontoret 


KF § 55 Dnr KS 03-413 311

Besvarande av motion från Maija Kohtanen (s) asfaltering och belysning på vägsträcka i Hallstavik

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att i enlighet med tekniska nämndens beslut 2006-12-21, § 129 avslå motionen.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2003-04-28, § 105. I motionen föreslås att en vägsträcka mellan bostadsområden Smörblomman/Ringblomman och Orion¬parken/motions¬spåret asfalteras och att belysning installeras.

Tekniska nämnden behandlade vid sitt sammanträde 2004-12-16, § 131 ärendet och föreslog kommunfullmäktige besluta, med hänvi¬sning till tekniska kontorets yttrande 2004-11-04, att motionen avslås.

Kommunstyrelsen har 2005-02-03, § 8 beslutat återremittera ärendet till arbetsutskottet. Vid diskussion med arbetsutskottet uttalades önskemål om att ärendet skickas till tekniska kontoret med begäran att kontoret upptar förhandlingar med delägarna i samfällighets¬föreningen om ett delat ansvar att genomföra de åtgärder som motionen begär.

Tekniska kontoret har åter granskat ärendet och anför i skrivelse 2006-11-17 att Norrtälje kommun inte har något ansvar eller rådighet över den beskrivna sträckan. Enligt uppgift finns inte heller någon samfällighet som förvaltar sträckan vilket tidigare meddelats kontoret. Den aktuella fastig¬heten Hallsta 4:1 ägs av Holmens Bruk AB. Holmens Bruk AB har meddelat att man inte är beredd att ansvara för asfaltering och belysning av sträckan. Tekniska kontoret föreslår därför att motionen avslås. Tekniska nämnden beslutade 2006-12-21, § 129 att avslå motionen.

forts

KF § 55 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2007-01-29 föreslagit kommunfullmäktige besluta att i enlighet med tekniska nämndens beslut 2006-12-21, § 129 avslå motionen.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-21, § 79 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2007-01-29.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2007-03-19, § 73 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Maija Kohtanen (s) yttrar sig.

__________
Expedieras till: Tekniska kontoret


KF § 56 Dnr KS 06-701 314

Besvarande av motion från Roland Larsson (s) om att kommunen måste ta över väghållaransvaret i Älmsta

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2007-02-12 avslå motionen.

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2006-10-30, § 250 lämnade Roland Larsson (s) in en motion rörande väghållaransvaret i Älmsta.

Tjänstemannaberedning 

Ledningskontoret har i tidigare tjänsteskrivelser, daterade 2004-01-21 och 2005-06-13 utrett frågan om kommunen skall ta över väghållaransvaret i Älmsta. Ledningskontoret konstaterade då att kommunen inte borde ta över väghållaransvaret.

Ledningskontoret anför nu i skrivelse 2007-02-12 att inga omständigheter har framkommit som motiverar att ledningskontoret ändrar ståndpunkt. Därför föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2007-02-28, § 87 föreslagit enligt
ledningskontorets skrivelse 2007-02-12. Elisabeth Björk (s) yrkade bifall till motionen. forts


KF § 56 forts

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2007-03-19, § 74 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) 
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Roland Larsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v)
- bifall till motionen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

__________ KF § 57 Dnr KS 07-571 626

Motion från Hanna Stymne-Bratt (s) gällande feriearbeten

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Hanna Stymne-Bratt (s) lämnar in följande motion gällande feriearbeten.

”Motion etc…….” Bilaga § 57.

_________


KF § 58 Dnr KS 07-572 420

Motion från Roland Larsson (s) och Catarina Wahlgren (v) om upplysningskampanj gällande förbud mot användning av fosfathaltiga ren-, disk- och tvättmedel

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Roland Larsson (s) och Catarina Wahlgren (v) lämnar in följande motion om upplysningskampanj gällande förbud mot användning av fosfathaltiga ren-, disk- och tvättmedel.

”Motion etc……..” Bilaga § 58.

_________


KF § 59 Dnr KS 07-573 430

Motion från Olle Jansson (s) om införande av miljöstipendium

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Olle Jansson (s) lämnar in följande motion om införande av miljöstipendium.

”Motion etc………..” Bilaga § 59.

________KF § 60 Dnr KS 07-574 295

Motion från Ragnar Bergsten (s) om ny fullmäktigesal

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Ragnar Bergsten (s) lämnar in följande motion om ny fullmäktigesal. 

”Motion etc…….” Bilaga § 60.

_________


KF § 61 Dnr KS 07-575 400

Motion från Marcus Ramming (s) om taxor som premierar miljömedvetenhet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Marcus Ramming (s) lämnar in följande motion om taxor som premierar miljömedvetenhet.

”Motion etc………” Bilaga § 61.

_________


KF § 62 Dnr KS 07-576 370

Motion från Lenneke Sundblom (s) om förnybara bränslen för uppvärmning

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Lenneke Sundblom (s) lämnar in följande motion om förnybara bränslen för uppvärmning.

”Motion etc……….” Bilaga § 62.

_________


KF § 63 Dnr KS 07-577 400

Motion från Kristian Krassman (s) gällande miljöcertifiering av Norrtälje kommun

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Kristian Krassman (s) lämnar in följande motion gällande miljöcertifiering av Norrtälje kommun.

”Motion etc………” Bilaga § 63.

__________


KF § 64 Dnr KS 07-630 512 

Motion från Bertil Karlsson (v) m.fl. om säkerheten för resenärerna vid väntan på bussar

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Beslutande sammanträde

Bertil Karlsson (v) m.fl. lämnar in följande motion om säkerheten för bussresenärerna vid väntan på bussar.

”Motion etc…….” Bilaga § 64.

_________


KF § 65 Dnr KS 07-578 295

Interpellation från Ragnar Bergsten (s) till kommunstyrelsens ordförande om bättre lokaler för kommunfullmäktiges sammanträden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Ragnar Bergsten (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om bättre lokaler för kommunfullmäktiges sammanträden.

”Interpellation etc………” Bilaga § 65.

_________
Expedieras till: Kommunstyrelsens ordförande 

KF § 66 Dnr KS 07-580 105

Interpellation från Lenneke Sundblom (s) till kommunstyrelsens ordförande om kommunikation på 2000-talet och kommunens hemsida

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Lenneke Sundblom (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande om kommunikation på 2000-talet och kommunens hemsida.

”Interpellation etc………” Bilaga § 66.

_________
Expedieras till: Kommunstyrelsens ordförande

KF § 67 Dnr KS 07-581 626

Fråga från Hanna Stymne-Bratt (s) till kommunstyrelsens ordförande om feriearbeten

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att frågan får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.


Beslutande sammanträde

Hanna Stymne-Bratt (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande fråga till kommunstyrelsens ordförande om feriearbeten.

”Fråga etc………” Bilaga § 67.

_________
Expedieras till: Kommunstyrelsens ordförande 

KF § 68 Dnr KS 07-592 106


Fråga från Elisabeth Björk (s) till kommunstyrelsens ordförande om försäkringskassans nedläggning i Rimbo och Hallstavik

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att frågan härmed anses besvarad.


Beslutande sammanträde

Elisabeth Björk (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande fråga till kommunstyrelsens ordförande om försäkringskassans nedläggning i Rimbo och Hallstavik.

”Fråga etc……..” Bilaga § 68.

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Janssons (m) svar:

”Jag är beredd att verka för att de blir kvar, men jag är inte beredd att ta över betalningsansvar för statlig verksamhet.”

_______


KF § 69 Dnr KS 07-431 102

Val av huvudman till Roslagens Sparbank från bolagsstämma 2007 till och med bolagsstämma 2011

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till huvudman i Roslagens Sparbank välja

Kerstin Berggren-Karlsson (v)
Pl 1222
760 17 Blidö


Bakgrund

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2007-03-05, § 27 valdes Bertil Karlsson (v) till huvudman, men eftersom han under året fyller 67 år är han inte valbar.

Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valberedningens förslag.

_________Expedieras till: Roslagens Sparbank
Kerstin Berggren-Karlsson
Registret 

KF § 70 Dnr KS 07-431 102

Val av ledamot i TioHundranämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att till ledamot i TioHundranämnden välja nuvarande ersättaren

Ragnar Bergsten (s)
Pl 1726
761 92 Norrtälje

att till ny ersättare välja

Kerstin Bergström (s)
Rosättra Pl 11
761 76 Norrtälje 


Beslutande sammanträde

Valberedningens ordförande Ingmar Wallén (m) redogör för valberedningens förslag.

________Expedieras till: TioHundranämnden
Stockholms läns landsting
De valda
Löner
Offset
Registret 

KF § 71 

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Gransknings- och revisionsrapport m.m. för TioHundra AB år 2006.

_________