Kommunstyrelsen 2000-11-10     

Plats och tid   Sammanträdesrummet, Kommunhuset Ankaret, kl 09.00-10.15
                                                                                                                             12.30-12.45
Beslutande      

Enligt förteckning
        Mats Törnquist, kommundirektör
        Gunilla Edvinsson, ekonomichef
        Marie Norling, informationschef
        Olov Larsson, budgetchef

Övriga deltagande
Christina Nilsson, sekreterare


Utses att justera       Håkan Jonsson (s)
Justeringens
plats och tid   Servicekontoret, måndag 2000-11-13, kl
Underskrift     Sekreterare  ......................................................................... Paragrafer 252-270
                               Christina Nilsson
        
        Ordförande  ........................................................................
                               Christer Candal
        
        Justerande   ..................................................................................................................
                               Håkan Jonsson
               ANSLAG/BEVIS
                                                     Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ   Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum       2000-11-10
Datum för                     Datum för
anslags uppsättande     2000-11-15            anslags nedtagande     2000-12-06
Förvaringsplats
för protokollet Servicekontoret
Underskrift     .................................................................
               Utdragsbestyrkande
        Ks § 252
        Val av justeringsman
        Kommunstyrelsen beslutar
        att utse Håkan Jonsson (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,
        att justeringen skall äga rum på servicekontoret måndagen den 13 november 2000, kl 13.00.
        _________
        
        Ks § 253       Dnr Ks 00/362         041
        Förslag till budget och inriktning 2001-2003
        Budgeten för 2001 med plan 2002 och 2003 har tagits fram i huvudsak enligt tidplanen som fastställdes av kommunstyrelsen i början av innevarande år. Under april genomfördes bokslutsgenomgångar nämnd för nämnd med deltagande från kommunstyrelsens arbetsutskott, nämndpresidier, förvaltningar och ledningskontor. I början på maj diskuterades ramar för 2001 i möten med samma deltagare. Kommunfullmäktige fastställde ramar för respektive nämnd i juni.
        Efter sommaren har respektive nämnd antagit förslag till budget för 2001. Förslagen har presenterats och diskuterats vid en gemensam budgetkonferens den 26 och 27 september 2000.
        
        Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna, Kristdemokraterna och Moderata samlingspartiet har i gemensam skrivelse 001018 framlagt förslag till budget och inriktning 2001-2003. Ledningskontorets förslag till budget för 2001-2003, daterad 2000-10-18 bygger på den politiska majoritetens prioriteringar och förslag om oförändrad skattesats.
Au 19/10        Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-10-19, § 304. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) deltog ej i beslutet.
Ks 10/11        Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet föreligger omarbetad skrivelse, daterad 2000-11-07 från Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna, Kristdemokraterna och Moderata samlingspartiet med förslag till budget och inriktning 2001-2003.
        Med anledning av ovanstående omarbetade skrivelse föreligger även ny skrivelse från ledningskontoret, även den daterad 2000-11-07 som bygger på den borgerliga majoritetens förslag till budget och inriktning 2001-2003.
        MBL-förhandling enligt 11 § har ägt rum den 31 oktober 2000.
        
        Ks § 253 forts
        Föreligger förslag till budget 2001 från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet daterad 2000-11-10.
        Vid dagens sammanträde har Kommunal, Stockholms län begärt central förhandling i ärendet.
        Kommunstyrelsen beslutar
        att vilandeförklara ärendet till torsdag 2000-11-16, kl 08.00.
        _________
        
        
        Ks § 254       Dnr Ks 00/414         042
        Delårsrapport per augusti 2000
        Förvaltningarna har lämnat delårsrapport för det andra tertialet, vilka behandlats av respektive nämnd och presenterats vid budgetkonferens 26  27 september.
        Ledningskontoret har 2000-10-16 gjort en kort sammanfattning av rapporteringen samt sammanställt resultaträkning och balansräkning för kommunen.
        Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport för perioden januari 2000  augusti 2000 med helårsprognos för 2000.
Au 19/10        Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-10-19, § 306.
Ks 10/11        Kommunstyrelsens förslag:
        Kommunfullmäktige beslutar
        att godkänna delårsrapport för perioden januari 2000  augusti 2000 med helårsprognos för 2000.
        __________
        
        
        Ks § 255              Dnr Ks00-273   612
        Besvarande av motion från Ragnar Bergsten (s) ang rekrytering av elever till utbildning inom vård och omsorg
        Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2000-03-27, § 70. I motionen föreslås att utbildningen på gymnasiet avseende vårdutbildning kompletteras med ett erbjudande om att få ta körkort.
        Omsorgsnämnden har 2000-06-26, § 90 och utbildningsförvaltningen har 2000-09-01, § 89 yttrat sig positivt över motionen.
        Ledningskontoret har i skrivelse 2000-09-13 föreslagit kommunfullmäktige beslutat att förklara motionen besvarad med vad som anförts i omsorgsnämndens beslut 2000-06-26, § 90 och i utbildningsnämndens beslut 2000-09-01, § 89.
Au 26/10        Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-10-26, § 308.
Ks 10/11        Kommunstyrelsens förslag:
        Kommunfullmäktige beslutar
        att med instämmande i motionens syfte, överlämna motionen till utbildningsnämnden för beaktande i dess fortsatta arbete, och
        att motionen därmed förklaras besvarad.
        _________
        
        
        Ks § 256              Dnr Ks00-151   735
        Besvarande av motion från Eva Pfister (s) ang bemanning nattetid på servicehuset Grind
        Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2000-02-21, § 36. I motionen föreslås att servicehuset Grind omedelbart bemannas nattetid.
        Omsorgsnämnden har vid sammanträde 2000-08-28, § 105 beslutat att i yttrande till kommunfullmäktige över motionen framhålla följande:
Nuvarande prioritering av personalresurserna vid servicehuset  
      Grind bedöms inom den givna budgetramen vara adekvat
Arbete pågår med en översyn av omsorgsförvaltningens orga-
      nisation över huvudtaget och därmed också för servicehuset  
      Grind i syfte att bättre anpassa givna resurser för omvårdnad
      och hälso- och sjukvård till de ökade behoven inom äldreom-
      sorgen
Det är av vikt att omsorgsnämnden har fortsatt mandat att prio-
        ritera hur givna resurser ska fördelas inom verksamheten, då ensidiga beslut enligt motionens förslag  om de ej finansieras genom extra budgettillskott  kommer att skapa oförutsedda svårigheter inom andra delar av omsorgsnämndens verksamhetsområde
        Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2000-09-15 att motionen förklaras besvarad med vad omsorgsnämnden anfört i sitt beslut 2000-08-28, § 105.
Au 26/10        Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-10-26, § 309. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) yrkade bifall till motionen och Christer Candal (m)  enligt ledningskontorets förslag.
Ks 10/11        Yrkanden:
        Håkan Jonsson (s)  bifall till motionen.
        Christer Candal (m)  bifall till arbetsutskottets förslag.
        Ks § 256 forts
        Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
        
        Kommunstyrelsens förslag:
        Kommunfullmäktige beslutar
        att motionen förklaras besvarad med vad omsorgsnämnden anfört i sitt beslut 2000-08-28, § 105.  
        Reservation
        Socialdemokraternas ledamöter samt vänsterpartiets ledamot till förmån för Håkan Jonssons yrkande.
        _____
        
        
        Ks § 257              Dnr Ks00-492   022
        Besvarande av motion från Eva Pfister (s) ang att anställda i omsorgen erbjuds heltidsarbete
        Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2000-05-29, § 137. I motionen föreslås att omsorgsnämnden omedelbart börjar verka för att alla anställda inom omsorgen erbjuds heltidsarbete.
        Omsorgsnämnden har i beslut 2000-08-28, § 108 bland annat beslutat att som yttrande över motionen överlämna omsorgsförvaltningens skrivelse 2000-08-10 och därmed föreslå kommunfullmäktige att förklara motionen besvarad. Mot beslutet reserverade sig ledamöterna i de socialdemokratiska partiet, vänsterpartiet och miljöpartiet.
        Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2000-09-15 att motionen kan besvaras med hänvisning till omsorgsförvaltningens skrivelse 2000-08-10.
Au 26/10        Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-10-26, § 310.
Ks 10/11        Kommunstyrelsens förslag:
        Kommunfullmäktige beslutar
        att med instämmande i motionens syfte, överlämna motionen till omsorgsnämnden för beaktande i dess fortsatta arbete, och
        att motionen därmed förklaras besvarad.
        _________
        
        
        
        
        Ks § 258              Dnr Ks00-810   003
        Förslag till instruktion för demokratiberedningen
        Kommunfullmäktige beslöt 2000-05-03, § 109 att inrätta demokratiberedningen med de uppgifter som framgår av ledningskontorets skrivelse 2000-03-21.
        Kommunfullmäktige inrättade genom beslut 2000-06-26, § 177 en annan fullmäktigeberedning, förtroendemannakommittén, och fastställde samtidigt en instruktion för kommitténs verksamhet.
        Demokratiberedningen har i skrivelse 2000-09-25 beslutat föreslå kommunfullmäktige fastställa ledningskontorets förslag 2000-08-30 till instruktion för demokratiberedningen för beredningens verksamhet.
Au 26/10        Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-10-26, § 311.
Ks 10/11        Kommunstyrelsens förslag:
        Kommunfullmäktige beslutar
        att fastställa ledningskontorets förslag 2000-08-30 till instruktion för demokratiberedningen för beredningens verksamhet.
        _________
        
        
        
        Ks § 259              Dnr Ks00-620   106
        Godkännande av förslag till nytt konsortialavtal och ny bolagsordning för AB Vårljus
        Norrtälje kommun äger 2 250 aktier i bolaget AB Vårljus. Bolagets nuvarande ändamål är att tillgodose de samverkande kommunernas behov av institutioner för akut och korttidsvård samt längre tids vård för barn och ungdomar. Bolaget ägs gemensamt med olika antal aktier av samtliga kommuner i Stockholms län utom Stockholms stad och Nykvarns kommun.
        AB Vårljus översänder nu förslag till nytt konsortialavtal och ny bolagsordning till ägarkommunerna för godkännande.
        Ledningskontoret har i skrivelse 2000-09-19 på anförda skäl föreslagit kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till nytt konsortialavtal enligt bilaga 2 i AB Vårljus beslutsdokumentation, att godkänna förslag till ny bolagsordning enligt bilaga 4 i AB Vårljus beslutsdokumentation samt  att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Christer Candal underteckna konsortialavtalet på Norrtälje kommuns vägnar.
Au 26/10        Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-10-26, § 312.
Ks 10/11        Kommunstyrelsens förslag:
        Kommunfullmäktige beslutar
        att godkänna förslag till nytt konsortialavtal enligt bilaga 2 i AB Vårljus beslutsdokumentation,
        att godkänna förslag till ny bolagsordning enligt bilaga 4 i AB Vårljus beslutsdokumentation samt  
        att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Christer Candal underteckna konsortialavtalet på Norrtälje kommuns vägnar.
        _________
        
        
        Ks § 260              Dnr Ks00-763   406
        Reviderad taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens uppdragsverksamhet
        Miljö- och hälsoskyddsnämnden hemställer i beslut 2000-09-05, § 121 att kommunfullmäktige fastställer nämndens reviderade taxa för uppdragsverksamhet att gälla fr o m 2001-01-01.
        Nuvarande taxa gäller fr o m 1997-01-01. Nämndens reviderade förslag innebär främst en anpassning till timdebiteringen vid tjänster enligt miljöbalken. Taxeförslaget 2 § sista stycket innehåller också ett bemyndigande för nämnden att besluta om förändring i timtaxan.
        Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2000-09-15 kommunfullmäktige besluta att  med upphävande av gällande taxa  fastställa miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till uppdragstaxa, daterad 2000-07-26, att gälla fr o m den 1 januari 2001.
Au 26/10        Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-10-26, § 313.
Ks 10/  Kommunstyrelsens förslag:
        Kommunfullmäktige beslutar
        att  med upphävande av gällande taxa  fastställa miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till uppdragstaxa, daterad 2000-07-26, att gälla fr o m den 1 januari 2001.
        __________
        
        
        Ks § 261              Dnr Ks00-809          291
        Slutredovisning gällande om- och tillbyggnad av kök samt nybyggnad av gymnastikhall, Vigelsjöskolan
        Barn- och skolnämnden beslutade 1997-04-24 att uppdra till skolförvaltningen att i samarbete med tekniska kontoret påbörja planeringen för en om- och tillbyggnad av Vigelsjöskolans kök samt att skolan kompletteras med en gym-
        nastikhall.
        Kommunfullmäktige har 1998-04-27 medgivit tekniska kontoret att genomföra ovanstående byggnationer.
        Projektet kostnadsberäknades till 7.800.000 kr. Arbetena är nu slutförda till en total kostnad av 7.594.966 kr.
        Tekniska nämnden har vid sammanträde 2000-09-21, § 147 beslutat godkänna redovisningen samt att överlämna ärendet till kommunfullmäktige.
        Ledningskontoret har i skrivelse 2000-10-12 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna slutredovisningen.
Au 26/10        Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-10-26, § 314.
Ks 10/11        Kommunstyrelsens förslag:
        Kommunfullmäktige beslutar
        att godkänna slutredovisningen avseende om- och tillbyggnad av kök samt nybyggnad av gymnastikhall, Vigelsjöskolan.
        _________
        
        Ks § 262              Dnr Ks00-305   450
        Antagande av förslag till ändrad renhållningsordning för Norrtälje kommun
        Kommunfullmäktige beslöt 1996-12-16, § 313, att anta förslag till ändringar i renhållningsordningen enligt tekniska nämndens beslut 1996-12-12, § 187.
        Tekniska nämnden föreslår i beslut 2000-03-23, § 40 kommunfullmäktige anta förslag till renhållningsordning daterad 1999-12-01 med de ändringar som föreslagits enligt tjänsteutlåtande 2000-02-15.
        Ledningskontoret har i skrivelse 2000-10-24 föreslagit kommunfullmäktige besluta att anta förslag till ändrad renhållningsordning daterad 1999-12-01 enligt tekniska nämndens beslut 2000-03-23, § 40 och att renhållningsordningens ändrade lydelse skall gälla fr o m den 1 januari 2001.
Au 2/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-11-02, § 323.
Ks 10/11        Kommunstyrelsens förslag:
        Kommunfullmäktige beslutar
        att anta förslag till ändrad renhållningsordning daterad 1999-12-01 enligt tekniska nämndens beslut 2000-03-23, § 40 och
        att renhållningsordningens ändrade lydelse skall gälla fr o m den 1 januari 2001.
        __________
        
        
        Ks § 263              Dnr Ks00-424   534
        Godkännande av avtal ang förläggning av fiberoptisk kabel vid Björkö   
        Tele 1 Europa har för avsikt att lägga ner fiberoptisk kabel (bredband) mellan Sverige och Finland via Björkö. Sjökabeln från Finland landar i Simpnäsviken, där den övergår i jordkabel och övergår därefter på nytt i sjökabel vid Marums brygga i Björköfjärden. Jordkabelsträckningen på Björkö kommer i görligaste mån att följa Telias befintliga kabel på sträcka mellan Simpnäsviken och Marums brygga.
        Jordkabeln berör kommunens fastighet Marum 2:5 vid bygdegården på en sträcka av ca 500 meter nedgrävd kabel. För detta intrång erbjuds en ersättning om 2.500 kr.
        Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 2000-09-20 kommunstyrelsen besluta att godkänna avtal avseende förläggning av fiberoptisk kabel berörande fastigheten Marum 2:5 och S:23.
Au 26/10        Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-10-26, § 315.
Ks 10/11        Kommunstyrelsen beslutar:
        att godkänna avtal avseende förläggning av fiberoptisk kabel berörande fastigheten Marum 2:5 och S:23.
        ________
        
        
        Ks § 264              Dnr Ks99-121   023
        Upphävande av rekryteringsbegränsningar
        Sedan 1991-06-24 har strikta rekryteringsbegränsningar tillämpats i Norrtälje kommun. Dessa rekryteringsbegränsningar har årligen förlängts i samband med antagandet av kommunens budget och verksamhetsplaner.
        De senaste rekryteringsbegränsningarna med därtill hörande tillämpningsföreskrifter gäller fr o m 1999-03-15. Därtill kommer att all rekrytering av personal skall följa den av kommunstyrelsen 1999-01-12, § 3 antagna delegationen i personalfrågor.
        De i dag gällande rekryteringsbegränsningarna innebär att all extern och intern rekrytering till vakanta och omregerade tillsvidareanställningar skall föregås av en personalbehovsanmälan som tillställs ledningskontoret för prövning och beslut.
        Ledningskontoret har i skrivelse 2000-10-03 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att de sedan 1999-03-15 gällande rekryteringsbegränsningarna upphör att gälla fr o m 2000-11-01, att all rekrytering av personal skall följa den 1999-01-12 antagna delegationsordningen i personalfrågor samt att uppdra åt ledningskontoret utarbeta erforderliga tillämpningsföreskrifter.
Au 26/10        Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-10-26, § 319 varvid följande protokollsanteckning gjordes: Kommunstyrelsens arbetsutskott instämmer inte i Ledningskontorets tjänsteskrivelse 2000-10-03, meningen ”Slutsatsen av vad som hittills framkommit är att effekterna av nuvarande rekryteringsbegränsningar varit mycket begränsade.”
Ks 10/11        Kommunstyrelsen beslutar
        att de sedan 1999-03-15 gällande rekryteringsbegränsningarna upphör att gälla fr o m 2000-11-01,
                                           forts
        
        Ks § 264 forts
        att all rekrytering av personal skall följa den 1999-01-12 antagna delegationsordningen i personalfrågor samt
        att uppdra åt ledningskontoret utarbeta erforderliga tillämpningsföreskrifter.
        __________
        
        Ks § 265       Dnr Ks00-439   042
        Uppföljning av barn- och skolnämndens ekonomi i Norrtälje kommun
        Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2000-02-03 uppdragit åt Komrev att göra en uppföljning av barn- och skolnämndens ekonomi i Norrtälje kommun.
        Föreligger Komrevs rapport, daterad 14 maj 2000.
Au 29/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-05-29, § 205 beslutat att vilandeförklara ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 2000-06-08.
        Ledningskontoret har i skrivelse 2000-06-06 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna rapporten från Komrev, att uppdra åt ledningskontoret att i samråd med barn- och skolförvaltningen upphandla konsulthjälp inom ramen 150 tkr för ytterligare fördjupning av rapporten, att finansiering av uppdraget 150 tkr sker med kommunstyrelsens medel till förfogande.
Ks 8/6  Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-06-08, § 183 och beslutat att vilandeförklara ärendet.
        Föreligger av ledningskontoret upprättat förfrågningsunderlag gällande konsult för utredning av barn- och skolnämndens ekonomi  del 2, daterat 2000-08-11.
Au 14/9 Arbetsutskottet har vid sammanträde 200-09-14, § 281 beslutat att vilandeförklara ärendet till den 21 september 2000.
Au 21/9 Arbetsutskottet har vid sammanträde 200-09-21, § 291 beslutat att vilandeförklara ärendet till arbetsutskottets sammanträde den 5 oktober 2000.
Au 5/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-10-05, § 297 beslutat
        
        Ks § 265 forts

att uppdra till ekonomichef Gunilla Edvinsson att utarbeta ett förslag till förfrågningsunderlag avseende att belysa vad de höga kostnaderna på daghemmen beror på.

Föreligger av ledningskontoret upprättat förslag till förfrågningsunderlag för utredning av barnomsorgens kostnader, fas två.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2000-10-30 kommunstyrelsen besluta att godkänna rapporten från Komrev, att godkänna förfrågningsunderlag ”Konsult för utredning av barn- och skolnämndens ekonomi del 2,” att finansiering av uppdraget 150 tkr sker med kommunstyrelsens medel till förfogande, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta anbudet.


Au 2/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-11-02, § 324.


Ks 10/11 Yrkanden:

Bertil Karlsson (v) med instämmande av Håkan Jonsson (s) avslag på att utredningskonsult upphandlas samt att kommunstyrelsen godkänner Komrevs rapport.
Christer Candal (m) bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg att förfrågningsunderlaget sid 4 ändras anbudstiden till 8 december 2000.

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.


Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna rapporten från Komrev,

att godkänna förfrågningsunderlag ”Konsult för utredning av barn- och skolnämndens ekonomi del 2,” med ändring på sid 4, anbudstiden ändras till den 8 december 2000,Ks § 265 forts

att finansiering av uppdraget 150 tkr sker med kommunstyrelsens medel till förfogande,

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta anbudet.

Reservation

Vänsterpartiets ledamot och och socialdemokraternas ledamöter enligt skriftlig reservation.

________


Ks § 266 Dnr Ks00-904 045

Ansökan om ändring av kommunal borgen; NIHAB, Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB

Kommunfullmäktige beslutade bl a 1985-10-29, § 231 att för Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB teckna borgen såsom för egen skuld tills full betalning sker för ett lån på 19,0 mkr hos Allmänna Pensionsfonden avseende finansiering av industrifastigheterna Görla 9:2 ,Norrtälje, Tomta 1:55, Rimbo, Älmsta 4:9, Väddö och Sänket, Görla, Norrtälje.

NIHAB har erhållit erbjudandet att lösa detta lån och istället överflytta lånet till annan långivare vilket medför att räntenivån kommer att bli lägre än vad AP-fonden kan erbjuda. För att kunna genomföra detta fordras ett nytt beslut om kommunal borgen på 9,5 mkr som inte är knutet till en speciell långivare.

NIHAB hemställer i skrivelse 2000-10-24 om att det ursprungliga beslutet upphör och ersätts med beslut av kommunfullmäktige att teckna kommunal borgen på 9,5 mkr.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2000-11-02 kommunstyrelsen besluta att medge NIHAB att uppta lån å 9,5 mkr efter upphandling hos bank eller annan inrättning, under förutsättning att beviljad lånesumma används för att lösa resterande låneskuld å 9,5 mkr avseende hos Allmänna Pensionsfonden under år 1985 upptaget lån å 19,0 mkr, att medge att av kommunfullmäktige genom beslut 1985-10-29, § 231, tecknad borgen för NIHAB:s lån å 19,0 mkr i Allmänna Pensionsfonden efter inlösen av resterande låneskuld i stället fr o m dagen för lånets beviljande skall gälla i föregående stycke angivet lån å 9,5 mkr, varvid Norrtälje kommuns borgen för lånet å 19,0 mkr i Allmänna Pensionsfonden samtidigt upphör, att som villkor för borgensteckning skall gälla att NIHAB förbinder sig att inte utta pantbrev i berörda industrifastigheter utan kommunens godkännande, och att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Christer Candal i förening med Gunilla Edvinsson eller Kjell Johansson, båda ledningskontoret underteckna erforderliga borgenshandlingar.


Au 2/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-11-02, § 325.
Ks § 266 forts


Kommunstyrelsen beslutar

att medge NIHAB att uppta lån å 9,5 mkr efter upphandling hos bank eller annan inrättning, under förutsättning att beviljad lånesumma används för att lösa resterande låneskuld å 9,5 mkr avseende hos Allmänna Pensionsfonden under år 1985 upptaget lån å 19,0 mkr,

att medge att av kommunfullmäktige genom beslut 1985-10-29, § 231, tecknad borgen för NIHAB:s lån å 19,0 mkr i Allmänna Pensionsfonden efter inlösen av resterande låneskuld i stället fr o m dagen för lånets beviljande skall gälla i föregående stycke angivet lån å 9,5 mkr, varvid Norrtälje kommuns borgen för lånet å 19,0 mkr i Allmänna Pensionsfonden samtidigt upphör,

att som villkor för borgensteckning skall gälla att NIHAB förbinder sig att inte utta pantbrev i berörda industrifastigheter utan kommunens godkännande, och

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Christer Candal i förening med Gunilla Edvinsson eller Kjell Johansson, båda ledningskontoret underteckna erforderliga borgenshandlingar.

__________

Ks § 267 Dnr Ks00-311 045

Begäran om kostnadsgaranti, Kooperativen Arbete och utveckling

Rubricerade kooperativ har i skrivelse 00-03-31 till kommunstyrelsen hemställt om en kommunal kostnadsgaranti för år 2000 med 825 821 kronor.

Som en följd av ett EU-projekt som genomförts i Norrtälje kommun och som finansierades med EU-medel samt bidrag från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samt Norrtälje kommun har efter projektets slut tre kooperativ skapats för rehabilitering av arbetshandikappade.

Efter projekttidens slut och då kooperativen bildades ökade Norrtälje kommun sin finansieringsdel och omsorgsnämnden har beviljat kooperativen ett kommunalt driftbidrag med 1 200 000 kr för år 2000.

Ledningskontoret anser att projektet skall bedömas som omsorgsinsatser för funktionshindrade och finnas kvar inom omsorgsnämndens verksamhetsområde. Omsorgsnämnden har beviljat och utbetalt 1 200 000 tkr i bidrag för år 2000.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2000-04-06 kommunstyrelsen besluta att remittera ansökan till omsorgsnämnden och socialnämnden för ställningstagande, samt att yttrandet skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 12 maj 2000, att i avvaktan på omsorgsnämndens och socialnämndens svar bevilja Kooperativet Arbete och Utveckling en kostnadsgaranti om högst 450 tkr avseende den rehabiliteringsverksamhet som Kooperativet bedriver, att en eventuell utbetalning av kostnadsgarantin får finansieras ur kommunstyrelsens konto till förfogande och att bemyndiga ledningskontoret verkställa eventuell utbetalning enligt detta beslut.


Au 6/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-04-06, § 125.
fortsKs § 267 forts

Ks 13/4 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2000-04-13, § 121 beslutat att remittera ansökan till omsorgsnämnden och socialnämnden för ställningstagande samt att yttrandet skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 12 maj 2000,
att i avvaktan på omsorgsnämndens och socialnämndens svar bevilja Kooperativet Arbete och Utveckling en kostnadsgaranti om högst 450 tkr avseende den rehabiliteringsverksamhet som Kooperativet bedriver, att en eventuell utbetalning av kostnadsgarantin får finansieras ur kommunstyrelsens konto till förfogande och att bemyndiga ledningskontoret verkställa eventuell utbetalning enligt detta beslut.

Föreligger skrivelse 2000-10-30 från Arbete & Utveckling ek. för ang framställan om utbetalning för resterande behov av kostnadsgaranti för år 2000.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-11-08 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta (avseende år 2000) att bevilja Kooperativet Arbete och Utveckling ytterligare 184 tkr i bidrag, att finansiering sker inom kommunstyrelsens anslag för 2000, att bemyndiga ledningskontoret verkställa utbetalningen. Kommunstyrelsen föreslås besluta avseende år 2001 att bevilja Kooperativet Arbete och Utveckling en förlustgaranti om 680 tkr år 2001, att en eventuell utbetalning av förlustgarantin finansieras inom kommunstyrelsens totala anslagsram, att beslut om utbetalning delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsen föreslås besluta därutöver för att Kooperativet Arbete och Utveckling skall få framförhållning i sin planering att uttala att kommunstyrelsen kommer att för år 2002 begränsa det totala kommunala bidraget till maximalt 1 mkr och att det kommunala bidraget därefter ytterligare begränsas.


Ks 10/11 Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja Kooperativet Arbete och Utveckling ytterligare 184 tkr i bidrag,

att finansiering sker inom kommunstyrelsens anslag för 2000,

att bemyndiga ledningskontoret verkställa utbetalningen samt


Ks § 267 forts

att ledningskontorets övriga förslag överlämnas till arbetsutskottet för beredning.

__________

Ks § 268

Protokoll

Föreligger protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2000-08-31.

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

__________


Ks § 269 Dnr Ks 00/117 002

Anmälan om delegationsbeslut

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-14 anmäles och lägges till handlingarna.

________Ks § 270

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Dnr Ks00-834 612
Utbildningsnämndens beslut § 106/00; Ansökan om statsbidrag för Kunskapslyftet år 2001

Dnr Ks00-840 014
Banverkets skrivelse; Genomförandet av Stomnätsplanen försenas kraftigt

Dnr Ks00-842 312
Vägverkets underrättelse; Väg 1081 gång och cykelväg genom Rånäs Norrtälje kommun

Svenska kommunförbundets cirkulär 2000:106; statsbidrag till omprövningsförrättningar för vägföreningar

Svenska kommunförbundets cirkulär 2000:108; Normalavtal om kommunal medverkan i statlig fastighetsbildning

Svenska kommunförbundets cirkulär 2000:109; Äldreomsorgens finansiering

Svenska kommunförbundets cirkulär 2000:111; Kommunernas ekonomiska läge oktober 2000

Dnr Ks00-864 014
Skrivelse till till SL från kommunstyrelsens ordförande och trafikgruppens ordförande; Samarbete och utbud av kollektivtrafik i Norrtälje kommun

Minnesanteckningar förda vid SIKO:s höstmöte 2000-10-14 på Ingmarsö

Dnr Ks00-855 539
Refsnäs Fritidsförenings skrivelse till Sjöfartsverket ang Söderarms fyr

Ks § 270 forts

Dnr Ks00-853 291
Göran Gidlund m fl; Klagomål på Rånäs skolas lokaler

KSL ang politisk arbetsgrupp för regionala idrottsfrågor i Stockholms län

Dnr Ks00-879 429
Miljö- och hälsoskyddschefen och räddningschefen; Sanering av olja

Dnr Ks00-895 100
Regeringskansliet; Yttrande över betänkandet Regionalt folkstyre och statlig länsförvaltning (SOU 2000:85)

Dnr Ks00-915 007
Skattemyndighetens revisionspromemoria ang mervärdesskatt 990101-991231

Elisabeth Björk ang politikerrollen vid upphandling, utbildningsdag genomförd av Komrev.

__________