Kommunstyrelsen 2000-11-30

Plats och tid Sammanträdesrummet, Kommunhuset Ankaret, kl 09.00-10.30
kl 12.30-13.30

Beslutande Enligt förteckning

Övriga deltagande

Mats Törnquist, kommundirektör
Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Gunnel Löfqvist, planeringschef
Marie Norling, informationschef
Sture Forsberg, §


Utses att justera Sune Alm (s)

Justeringens Ledningskontoret, måndag 2000-12-04, kl 13.00
plats och tid

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 271-291
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Christer Candal

Justerande ..................................................................................................................
Sune Alm
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2000-12-04

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2000-12-06 anslags nedtagande 2000-12-27

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


Ks § 271

Val av justeringsman

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Sune Alm (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret måndagen den 4 december 2000, kl 13.00.

__________Ks 272

Information

Christer Candal (m) lämnar information om RäddSam Norr ang gemensam larm- och ledningsverksamhet i norrortskommunerna.

Ärendet kommer att initieras i kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 december 2000.

________

Ks § 273 Dnr Ks00-490 512

Besvarande av motion från Eva Pfister (s) om att Badstugatan bör göras om till gårdsgata

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj, 2000.

Tekniska nämnden har 2000-09-21, § 155 beslutat avstyrka motionen.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-10-30 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Au 23/11 Arbetsutskottet har behandlat motionen 2000-11-23, § 342 varvid
Christer Candal (m) yrkade avslag på motionen och Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) yrkade bifall till motionen.


Ks 30/11 Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) bifall till motionen.
Christer Candal (m) bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen.

Reservation
Socialdemokraternas ledamöter till förmån för Håkan Jonssons yrkande.

________Ks § 274 Dnr Ks00-491 512

Besvarande av motion från Eva Pfister (s) om hastighetsbegränsning 50 km i Görlakorset

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2000-05-29, § 136.

I motionen föreslås att Norrtälje kommun arbetar för att nuvarande sträcka i Görlakorset med 70 km/tim blir 50 km/tim och att det i god tid innan 50 km/tim blir 70 km/tim.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2000-09-21, § 154 beslutat att tillstyrka motionen.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-10-30 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.


Au 23/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-11-23, § 343.


Ks 30/11 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till tekniska nämndens yttrande 00-09-21, § 154 anse motionen vara besvarad.

_________


Ks § 275 Dnr Ks00-599 042

Finansiering från renhållningsfonden av prognosticerat underskott inom renhållningsverksamheten

Tekniska nämnden beslöt 2000-06-21 att föreslå kommunfullmäktige besluta att finansiering av underskottet i renhållningsverksamheten för år 2000 sker genom nyttjande av renhållningsfonden och att ytterligare 4 355 tkr överförs som tilläggsanslag och får tas i anspråk under innevarande verksamhetsår.

Enligt prognosen för tekniska kontoret per april kommer renhållningsverksamheten att redovisa underskott med 4 900 tkr.

Tekniska nämnden har tidigare i år tillåtits nyttja fonden med 545 tkr för införande av nytt datasystem. Behovet av medel är därför 4 355 tkr.

Ledningskontoret lämnar i skrivelse 2000-08-10 följande förslag till beslut; att bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag om 4 355 tkr från renhållningsfonden för att finansiera prognosticerat underskott inom renhållningsverksamheten, att finansiering sker med ökade skatteintäkter.

Au 31/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-08-31, § 272.

Ks 7/9 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-09-07, § 224, varvid kommunfullmäktige föreslogs besluta att bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag om 4 355 tkr från renhållningsfonden för att finansiera prognosticerat underskott inom renhållningsverksamheten samt att finansiering sker med ökade skatteintäkter.

Kf 25/9 Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2000-09-25, § 225 beslutat att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.


Ledningskontoret har i skrivelse 2000-10-30 på anförda skäl föreslagit att bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag om 4 355 tkr från renhållningsfonden för att finansiera prognosticerat underskott inom renhållningsverksamheten samt att finansiering sker med eget kapital.
Ks § 275 forts

Au 16/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-11-16, § 330.


Ks 30/11 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag om 4 355 tkr från renhållningsfonden för att finansiera prognosticerat underskott inom renhållningsverksamheten samt

att finansiering sker med eget kapital.

__________
Ks § 276 Dnr Ks00-343 100

Yttrande över Demokratiutredningens betänkande ”En uthållig demokrati” (SOU 2000:1)

Demokratiutredningen har lagt fram betänkandet ”En uthållig demokrati Politik för folkstyrelse på 2000-talet” (SOU 2000:1).

Norrtälje kommun har inbjudits lämna synpunkter över betänkandet senast den 31 december 2000.

Demokratiberedningen har behandlat ärendet vid sammanträden den 20 och 25 oktober 2000 och föreslagit kommunfullmäktige att överlämna och åberopa Demokratiberedningens yttrande såsom Norrtälje kommuns yttrande över betänkandet.


Au 16/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-11-16, § 331 beslutat att bordlägga ärendet till den 23 november 2000.


Au 23/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-11-23, § 346 beslutat att vilandeförklara ärendet till extra arbetsutskott den 30/11 2000.


Au 30/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-11-30, § 351.


Ks 30/11 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse, daterad 2000-11-30, undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören.

________Ks § 277 Dnr Ks99-388 001

Förstärkt och utvecklad nämndadministration; remissvar

Ledningskontoret uppdrog under våren 1999 åt Servicekontoret att utreda och föreslå bl a former för en samorganisation av Norrtälje kommuns samtliga nämndsekretariatsresurser. Servicekontoret redovisade i skrivelse 990623 en allmän nulägesbeskrivning och sammanfattande synpunkter på nämndkansliernas organisation.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2000-06-08, § 179 beslutat att för sin del godkänna ledningskontorets förslag till målsättning för en förstärkt och utvecklad nämndadministration i Norrtälje kommun, att för sin del godkänna ledningskontorets förslag till projektbeskrivning, projektorganisation och tidplan, att godkänna igångsättande av detta projektarbete samt att uppdra till ledningskontoret remittera förslaget till samtliga nämnder för yttrande och att ärendet därefter skall tillställas kommunfullmäktige för beslut om projektets fortsatta arbete.

Förslaget har varit på remiss till samtliga nämnder. Ledningskontoret har i skrivelse 2000-10-10 närmare redogjort för remissbehandlingen samt arbetsläget i projektet. Kontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna att det av kommunstyrelsen beslutade projektet om en förstärkt och utvecklad nämndadministration skall fortsätta i föreslagen form.


Au 2/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-11-02, § 322 beslutat att vilandeförklara ärendet till nästa arbetsutskott.

Au 16/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-11-16, § 332.


Ks 30/11 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna att det av kommunstyrelsen beslutade projektet om en förstärkt och utvecklad nämndadministration skall fortsätta i föreslagen form.
_______


Ks § 278 Dnr Ks 00/1024 041

Omsorgsnämndens och utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag

Omsorgsnämnden har 2000-10-02 begärt tilläggsanslag om 13 mkr för att täcka beräknat underskott för innevarande år. Utbildningsnämnden har 2000-09-28 begärt 4 012 tkr av samma anledning.

Omsorgsnämnden beviljades i juni 5,5 mkr i tilläggsanslag samt utbildningsnämnden 5,2 mkr i tilläggsanslag. Finansiering skedde med beräknade ökade skatteintäkter.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-11-06 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå omsorgsnämndens och utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag.


Au 16/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-11-16, § 333. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) deltog ej i beslutet.


Ks 30/11 Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) och Bertil Karlsson (v) bifall till omsorgsnämndens och utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag.

Christer Candal (m) bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.


Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar
Ks § 278 forts

att avslå omsorgsnämndens och utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot till förmån för Håkan Jonssons och Bertil Karlssons yrkande.

Protokollsanteckning

Miljöpartiet instämmer i socialdemokraternas och vänsterpartiets yrkande.

________Ks § 279 Dnr Ks 00-930 045

Begäran om bidrag och borgen; Föreningen Rådmansöhallen

Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 1996, § 260 bl a att
godkänna ett förslag till avtal med föreningen Rådmansöhallen ang tillbyggnad av Rådmansö Sporthall. Avtalet innebär bl a att kommunen förbinder sig att hyra lokaler för skolans behov. Vidare beslutade kommunfullmäktige att lämna ett bidrag på 150.000 kr samt att teckna kommunal borgen för ett banklån på 660.000 kr. Denna tillbyggnad blev dyrare än beräknat och kommunfullmäktige beviljade den 31 augusti 1998 ett ytterligare bidrag på 100.000 kr och tecknade en kommunal borgen för ett ytterligare lån på 200.000 kr.

Barn- och skolnämnden har den 2 oktober 2000, § 112 bl a beslutat att successivt införa år 7-9 på Rådmansö skola med start hösten 2001 och att hyra därtill nödvändiga lokaler av sporthallsföreningen.

Föreningen Rådmansöhallen har i skrivelse 2000-10-30 meddelat att den avser att uppföra en utbyggnad av hallen för lokalbehov med hjälp av lokala hantverkare och ideellt arbete. Tillbyggnaden har kostnadsberäknats till 4 250 tkr. Föreningen hemställer om ett kommunalt bidrag med 250 tkr och en kommunal borgen för ett banklån på 3.900 tkr.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-11-15 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att bevilja Föreningen Rådmansöhallen ett kommunalt bidrag på 250 tkr, att uppdra till tekniska kontoret, mark- och exploateringsavdelningen att upprätta ett nyttjanderättsavtal mellan Norrtälje kommun och Föreningen Rådmansöhallen, att uppmana tekniska nämnden att i sedvanlig ordning teckna hyresavtal mellan Norrtälje kommun och Föreningen Rådmansöhallen.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att medge att kommunal borgen tecknas för ett lån på 3 900 tkr till förmån för Föreningen Rådmansöhallen samt att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Christer Candal eller vid förfall för denne, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson eller kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Håkan Jons-

Ks § 279 forts

son med kontrasignation av endera Gunilla Edvinsson eller Kjell Johansson, båda anställda inom kommunstyrelsens ledningskontor.


Au 16/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-11-16, § 336.


Ks 30/11 Yrkanden:

Christer Candal (m) bifall till arbetsutskottets förslag samt att vid kommunfullmäktiges sammanträde skall föreligga för kommunfullmäktiges kännedom ett granskningsyttrande avseende byggnationen från tekniska kontoret.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.

Därefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på Christer Candals tilläggsyrkande att kommunfullmäktige skall för kännedom föreläggas ett granskningsyttrande från tekniska kontoret avseende byggnationen och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Christer Candals tilläggsyrkande.


1. Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja Föreningen Rådmansöhallen ett kommunalt bidrag på 250 tkr,

att uppdra till tekniska kontoret, mark- och exploateringsavdelningen att upprätta ett nyttjanderättsavtal mellan Norrtälje kommun och Föreningen Rådmansöhallen,

att uppmana tekniska nämnden att i sedvanlig ordning teckna hyresavtal mellan Norrtälje kommun och Föreningen Rådmansöhallen,

att kommunfullmäktige skall för kännedom föreläggas ett granskningsyttrande från tekniska kontoret avseende byggnationen.


Ks § 279 forts


Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att medge att kommunal borgen tecknas för ett lån på 3 900 tkr till förmån för Föreningen Rådmansöhallen samt

att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Christer Candal eller vid förfall för denne, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson eller kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Håkan Jons-
son med kontrasignation av endera Gunilla Edvinsson eller Kjell Johansson, båda anställda inom kommunstyrelsens ledningskontor.

_________


Ks § 280 Dnr Ks 00/1025 450

Renhållningstaxa för Norrtälje kommun

Föreligger förslag till renhållningstaxa för Norrtälje kommun, daterad 2000-11-08 att gälla från 1 januari 2001 och tillsvidare.


Au 23/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-11-23, § 344 beslutat att i avvaktan på tekniska nämndens beslut vilandeförklara ärendet till extra arbetsutskott den 30 november 2000.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2000-11-23, § 177 bl a beslutat att föreslå kommunfullmäktige anta tekniska kontorets förslag till renhållningstaxa att gälla från och med 1 januari 2001 och tills vidare.


Au 30/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-11-30, § 352.


Ks 30/11 Renhållningschef Sture Forsberg föredrar ärendet.

Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) avslag på tekniska kontorets förslag om hämtning av hushållssopor 30 ggr/år för permanentboende i skärgårdsdelen och föreslår att hämtningen som tidigare utförs 28 ggr/år.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Håkan Jonssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.


Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutarKs § 280 forts

att enligt tekniska nämndens beslut 2000-11-23, § 177 anta förslag till renhållningstaxa att gälla från och med 1 januari 2001 och tills vidare.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot till förmån för Håkan Jonssons yrkande.

_________


Ks § 281 Dnr Ks 00/1026 346

Va-taxa för Norrtälje kommun

Föreligger förslag till ny vatten- och avloppstaxa för Norrtälje kommun.


Au 23/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-11-23, § 345 beslutat att i avvaktan på tekniska nämndens beslut vilandeförklara ärendet till extra arbetsutskott den 30 november 2000.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2000-11-23, § 178 beslutat att föreslå kommunfullmäktige anta tekniska kontorets förslag till vatten- och avloppstaxa för år 2001 med tillhörande anläggnings- och brukningsavgifter.

Au 30/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-11-30, § 353.


Ks 30/11 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att enligt tekniska nämndens beslut 2000-11-23, § 178 anta förslag till vatten- och avloppstaxa för år 2001 med tillhörande anläggnings- och brukningsavgifter.

________
Ks § 282 Dnr Ks00-641 211

Förfrågan med anledning av infrastrukturplaneringen i länet 2002-2011

Länstrafikberedningen (Länsstyrelsen, Vägverket, Banverket, Landstinget, SJ samt KSL) efterfrågar Norrtälje kommuns investeringsbehov samt vilka brister vi anser finns i länets trafiksystem.

Kommunens tjänstemannaskrivelse skall vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 20 november 2000 och kommunens officiella yttrande senast den 31 december 2000.

Av Länsstyrelsens skrivelse 2000-06-08 framgår tidsplan för den regionala infrastrukturplaneringen samt vilken typ av synpunkter som önskas.

Förslag till yttrande är framtaget i samråd med stadsarkitektkontoret och tekniska kontoret. Även representanter för Holmen skog och Hallsta pappersbruk har varit delaktiga i utformningen av föreslaget yttrande.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2000-10-31 att kommunstyrelsen godkänner upprättad skrivelse som kommunens yttrande i ärendet.

Au 16/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-11-16 beslutat att bordlägga ärendet till sammanträdet den 23 november 2000.


Au 23/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-11-23, § 347.


Ks 30/11 Kommunstyrelsen beslutar

att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad och reviderad skrivelse undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.
Protokollsanteckning
Med ordförandens medgivande lämnar Bridget Wedberg (mp) bifogade skriftliga protokollsanteckning. Vid protokollets justering förelåg ej protokollsanteckningen.
__________


Ks § 283 Dnr Ks00-464 211

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholms län, samrådsunderlag (RUFS)

Regionplane- och trafiknämnden har översänt rubricerade ärende för yttrande.

UNO, Utveckling Nord Ost (Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker) har i gemensamt yttrande 2000-09-13 lämnat synpunkter på förslaget.

Regionplane- och trafiknämnden har därefter tagit fram förslag på en regional utvecklingsplan för bland annat Nordostsektorn. Med anledning av detta har därför ett mer detaljerat yttrande arbetats fram som är mer kommunspecifikt.

Ledningskontoret har 2000-11-08 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättad skrivelse som kommunens yttrande i ärendet.


Au 16/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-11-16, § 329 beslutat att bordlägga ärendet till den 23 november 2000.


Au 23/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-11-23, § 348, varvid Bengt Ericsson (c) låter anteckna till protokollet: ”Tåg Kårsta-Rimbo är en angelägen fråga för Rimbo-bygden. Det måste vara rimligt att bygga ut denna sträckning. Idag stannar tåget i Kårsta och kan mycket väl köra ytterligare 12 kilometer till Rimbo med i stort sett oförändrad tidtabell.”


Ks 30/11 Yrkanden:

Christer Candal (m) bifall till arbetsutskottets förslag.

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson bifall till arbetsutskottets förslag med anteckning om att de inte instämmer i UNO-kommunernas yttrande 00-09-13, vad avser utjämningssystemet och fastighetsskatten på sidorna 1,2, 8 och 10.Ks § 283 forts

Bertil Karlsson (v) att till kommunens yttrande skall upprättad skrivelse från vänsterpartiet och miljöpartiet bifogas.

Bengt Ericsson med instämmande av Bertil Karlsson att texten ”Tåg Kårsta-Rimbo är en angelägen fråga för Rimbo-bygden. Det måste vara rimligt att bygga ut denna sträckning. Idag stannar tåget i Kårsta och kan mycket väl köra ytterligare 12 kilometer till Rimbo med i stort sett oförändrad tidtabell” skall ingå i kommunens yttrande.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag med anteckning om att socialdemokraterna och vänsterpartiet inte instämmer i UNO-kommunernas yttrande 00-09-13, vad avser utjämningssystemet och fastighetsskatten på sidorna 1,2, 8 och 10.

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på Bertil Karlssons tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå detsamma.

Reservation

Bertil Karlsson (v) till förmån för eget yrkande.

Ordföranden ställer proposition på Bengt Ericssons m fl tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå detsamma.

Reservation

Bengt Ericsson (c) och Bertil Karlsson (v) till förmån för Bengt Ericssons m fl yrkande.


Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar
Ks § 283 forts

att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.

Protokollsanteckning

Socialdemokraterna och vänsterpartiet instämmer inte i UNO-kommunernas yttrande 00-09-13, vad avser utjämningssystemet och fastighetsskatten på sidorna 1,2, 8 och 10.

Bridget Wedberg (mp) ställer sig bakom Bertil Karlssons yrkande att tillägg från vänsterpartiet och miljöpartiet får bifogas yttrandet samt Bengt Ericssons m fl yrkande ang tåg Rimbo-Kårsta.

_________


Ks § 284 Dnr Ks00-764 805

Föreningen Norden i Norrtälje; ansökan om kommunal underskottsgaranti samt bidrag för genomförande av Vänlek 2001

Föreningen Norden i Norrtälje har begärt underskottsgaranti på 50 tkr avseende Vänlek 2001. Man har vidare begärt att kommunen erbjuder gästerna en gratis guidad busstur i kommunen samt hjälp med tryckning m m i likhet med tidigare år.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2000-11-03 kommunstyrelsen besluta att bevilja Föreningen Norden i Norrtälje en underskottsgaranti om 50 tkr avseende Vänlek 2001 samt att Föreningen Norden erbjuds samma administrativa service som tidigare år inkl guidad busstur.


Au 16/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-11-16, § 334.


Ks 30/11 Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja Föreningen Norden i Norrtälje en underskottsgaranti om 50 tkr avseende Vänlek 2001 samt

att Föreningen Norden erbjuds samma administrativa service som tidigare år inkl guidad busstur.

________Ks § 285 Dnr Ks00-886 805

Ansökan om bidrag till Norrtälje Naturvårdsfonds verksamhet

Stiftelsen Norrtälje Naturvårdsfond har till kommunstyrelsen inlämnat en förfrågan om stöd för verksamheten inom Norrtälje Naturvårdsfond.

Norrtälje Naturvårdsfond anser det rimligt att kommunen bidrar till fondens fasta kostnader och ansöker om ett ekonomiskt bidrag för år 2000 med 75.000 kr.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-11-08 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att bevilja Norrtälje Naturvårdsfond ett bidrag på 75 000 kr för år 2000, att medlen får täckas av kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.


Au 23/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-11-23, § 349.


Ks 30/11 Yrkande:

Christer Candal (m) bifall till arbetsutskottets förslag med ändring av sista att-satsen som skall ha följande lydelse; att medlen får täckas ur kommunstyrelsens budget.


Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja Norrtälje Naturvårdsfond ett bidrag på 75 000 kr för år 2000,

att medlen får täckas ur kommunstyrelsens budget.

_________


Ks § 286 Dnr Ks00-620 106

Godkännande av förslag till nytt konsortialavtal och ny bolagsordning för AB Vårljus

Norrtälje kommun äger 2 250 aktier i bolaget AB Vårljus. Bolagets nuvarande ändamål är att tillgodose de samverkande kommunernas behov av institutioner för akut och korttidsvård samt längre tids vård för barn och ungdomar. Bolaget ägs gemensamt med olika antal aktier av samtliga kommuner i Stockholms län utom Stockholms stad och Nykvarns kommun.

AB Vårljus översänder nu förslag till nytt konsortialavtal och ny bolagsordning till ägarkommunerna för godkännande.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-09-19 på anförda skäl föreslagit kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till nytt konsortialavtal enligt bilaga 2 i AB Vårljus beslutsdokumentation, att godkänna förslag till ny bolagsordning enligt bilaga 4 i AB Vårljus beslutsdokumentation samt att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Christer Candal underteckna konsortialavtalet på Norrtälje kommuns vägnar.


Au 26/10 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-10-26, § 312.


Ks 10/11 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2000-11-10, § 259 beslutat föreslå
kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till nytt konsortialavtal enligt bilaga 2 i AB Vårljus beslutsdokumentation, att godkänna förslag till ny bolagsordning enligt bilaga 4 i AB Vårljus beslutsdokumentation samt att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Christer Candal underteckna konsortialavtalet på Norrtälje kommuns vägnar.


Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2000-11-27 beslutat att återremittera ärendet.


Ks 30/11 Yrkanden:
Håkan Jonsson (s) bifall till kommunstyrelsens tidigare förslag 2000-11-10.


Ks § 286 forts

Christer Candal (m) bifall till kommunstyrelsens tidigare förslag 2000-11-10 med följande ändring: I konsortialavtalets § 7 skall följande text i första stycket utgå; ”Endast kommuner och landsting skall vara ägare.”

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Christer Candals yrkande.


Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslag till nytt konsortialavtal enligt bilaga 2 i AB Vårljus beslutsdokumentation, dock skall i § 7 följande text utgå; ”Endast kommuner och landsting skall vara ägare”,

att godkänna förslag till ny bolagsordning enligt bilaga 4 i AB Vårljus beslutsdokumentation samt

att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Christer Candal underteckna konsortialavtalet på Norrtälje kommuns vägnar.


Reservation

Håkan Jonsson (s) och Bertil Karlsson (v) till förmån för Håkan Jonssons yrkande.


_________


Ks § 287 Dnr Ks 00/256 102

Val av ledamot i Stockholms läns luftvårdsförbunds ideella förenings årsmöte efter Lennart Allard (s)

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Lenneke Sundblom (s) till ledamot i Stockholms läns luftvårdsförbunds ideella förenings årsmöte efter Lennart Allard (s).

________


Ks § 288

Sammanträdestider för kommunstyrelsen år 2001

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna sammanträdestider för kommunstyrelsen år 2001 enligt nedan:

11 januari
1 februari
8 mars
5 april
10 maj
7 juni
15 juni (kommunstyrelseresa)
9 augusti
6 september
11 oktober
8 november
29 november

________Ks § 289

Protokoll

Kommunfullmäktige 2000-09-25.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-09-14, 2000-09-21,
2000-10-05 och 2000-10-19.

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga protokollen till handlingarna

_____________Ks § 290 Dnr Ks 00/117 002

Anmälan om delegationsbeslut

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-5 anmäles och lägges till handlingarna.

___________


Ks § 291

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Integrationsverket; Täcker den statliga ersättningen kommunens kostnader för flyktingar som mottogs i kommunerna åren 1995 och 1996?

Yrkesinspektionen 00/7165 01-9532; Beslut 6 kap 7 § arbetsmiljö-lagen beträffande Rånäs skola.

Yrkesinspektionen 00/377 01-85100; Inspektionsrapport ang tidigare ställda krav beträffande Hemtjänst Häverödalsgruppen.

Yrkesinspektionen 00/607 01-85100; Inspektionsrapport ang tidigare ställda krav beträffande Hemtjänst Häverödalsgruppen.

Yrkesinspektionen 00/64 01-9532; Underrättelse enligt 17 § förvalt-ningslagen beträffande Rånäs skola.

Yrkesinspektionen 99/5417 01-23103; Inspektionsmeddelande ang ”Kartläggning av ventilation och luftkvalitet”.

Yrkesinspektionen 00/7165 01-9532; Beslut 6 kap 6 a § arbetsmiljö-lagen beträffande Rånäs skola.

Svenska kommunförbundets cirkulär 2000:112; Elektronisk handel hur går vi vidare?

Svenska kommunförbundets cirkulär 2000:113; Kommunernas hantering av pensionsmedel en komplex fråga.

Svenska kommunförbundets cirkulär 2000:114; P-finken 2000 ett betänkande om pensionskostnader för kommuner och landsting.

Sammanställning av utvärdering budgetkonferens 2001.
Ks § 291 forts

Dnr Ks 00-834 612

Skolverket Dnr 2000:1451; Preliminärt besked om statsbidrag för Kunskapslyftet; den särskilda satsningen på gymnasial vuxenutbildning för år 2001.


Dnr Ks 00-935 106
Föreningen Styvmorsviolen; Protest mot affischkampanj i regi av ”Operation Kvinnofrid”.

Dnr Ks 00-919 310
UNO, UtvecklingNordOst; Skrivelse 000919 till landshövdingen ang Norrortsleden skäl till snar utbyggnad ur Nordostsektorns synvinkel.

________