Kommunstyrelsen 2001-01-11

Plats och tid Sammanträdesrummet Norrtälje, Kommunhuset Ankaret, kl 09.00-09.15
10.00-11.20
Beslutande Enligt förteckning

Övriga deltagande:
Imants Gross, Mälardalsrådet
Mats Törnquist, kommundirektör
Gunnel Löfqvist, planeringschef
Christina Nilsson, sekreterare


Utses att justera Kerstin Bergström (s)

Justeringens
plats och tid Ledningskontoret 2001-01-15, kl 13.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 1-9
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Christer Candal

Justerande ..................................................................................................................
Kerstin Bergström

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2001-01-11

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2001-11-17 anslags nedtagande 2001-02-07

Förvaringsplats Ledningskontoret
för protokollet


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

KS § 1

Val av justeringsman

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Kerstin Bergström (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret måndagen den 15 januari 2001, kl 13.00

_________

KS § 2

Information

Generalsekreterare Imants Gross redovisar Mälardalsrådets remiss ”Hemläxan” diskussionsunderlag för tillväxt.

_________

KS § 3 Dnr KS 00-1059 291

Begäran om tilläggsanslag; Rånäs skola

Beslut

Ks 11/1 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att bevilja tekniska nämnden ytterligare 6 mkr i investeringsanslag för till- och ombyggnad av Rånäs skola samt

att finansiering sker med egna medel.


Bakgrund

Kommunfullmäktige beslöt 1999-10-25 att anslå 18,7 mkr för om- och tillbyggnad av Rånäs skola. Efter projektering och värdering av inkomna anbud konstaterades att kostnaden för genomförandet uppgår till 28,1 mkr. Avvikelsen beror dels på ökade byggkostnader dels på att förändringar skett under
projekttiden.

För att minska kostnaderna har ett nytt alternativ tagits fram, vilket bl a innebär att gymnastikbyggnaden flyttas till skolans nuvarande parkering och ligger i en separat byggnad. Förändringen innebär att kostnaden för genomförandet reduceras till 24,7 mkr. Eftersom fullmäktige tidigare beviljat 18,7 mkr i investeringsanslag erfordras ytterligare 6 mkr.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-12-15 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden ytterligare 6 mkr i investeringsanslag för till- och ombyggnad av Rånäs skola, att finansiering sker med egna medel.

Politisk beredning

Barn- och skolnämnden har vid sammanträde 2000-12-04, § 143 beslutat att godkänna tekniska kontorets förslag 2000-11-30 till om- och tillbyggnad av Rånäs skola.
KS § 3 forts

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2000-12-14, § 204 beslutat föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige bevilja ytterligare investeringsanslag om 6 000 kkr för projektet om- och tillbyggnad av Rånäs skola.

Au 14/12 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-12-14, § 361 och föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden ytterligare 6 mkr i investeringsanslag för till- och ombyggnad av Rånäs skola samt att finansiering sker med egna medel.

_________

KS § 4 Dnr KS 00-806 107

Tilläggsavtal till aktieägareavtal med Sorbeco AB gällande Fibercentrum i Hallstavik AB och bildande av Hallsta Fiber AB

Beslut

Ks 11/1 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna tilläggsavtalen, dagtecknade den 19 december, mellan Norrtälje kommun och Sorbeco AB och mellan Fibercentrum i Hallstavik AB och Sorbeco AB.


Bakgrund

Fibercentrum i Hallstavik AB har sedan starten 1997 fram till 1999-07-01 varit ett bolag ägt av Norrtälje kommun och HUC (Hallstaviks Utvecklingscentrum). Då Utvecklingscentrum upphörde med verksamheten sommaren 1999 övergick deras aktier till kommunen.

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2000-08-28, § 198 bl a beslutat godkänna aktieägaravtalen mellan Norrtälje kommun och Sorbeco AB avseende Fibercentrum i Hallstavik AB.

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2000-10-30, § 260 beslutat medge justering av aktieägaravtalen avseende Hallsta Fiber AB och Fibercentrum i Hallstavik AB enligt Fibercentrum i Hallstavik AB:s skrivelse 00-09-21. Båda avtalen gäller fram till den 31 december 2000.

Efter önskemål från Sorbeco AB föreslås nu att tidpunkten för dessa avtal framflyttas till den 31 mars 2001.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2000-12-20 kommunstyrelsen besluta att godkänna tilläggsavtalen, dagtecknade den 19 december, mellan Norrtälje kommun och Sorbeco AB och mellan Fibercentrum i Hallstavik AB och Sorbeco AB.
________

KS § 5 Dnr KS00-796 100

Yttrande över Justitiedepartementets remiss; Kommunalt domstolstrots (Ds 2000:53)

Beslut

Ks 11/1 Kommunstyrelsen beslutar

att som kommunens yttrande i ärendet översända och åberopa ledningskontorets tjänsteutlåtande 2000-11-30 som sitt yttrande i ärendet.


Bakgrund

Justitiedepartementet har för yttrande översänt rubricerade remiss. Svar skall vara inkommet till Departementet senast den 15 januari 2001.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2000-11-30 yttrat sig över remissen och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att överlämna och åberopa ledningskontorets tjänsteutlåtande som kommunens yttrande.

Politisk beredning

Au 14/12 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-12-14, § 363 och föreslagit kommunstyrelsen besluta att som kommunens yttrande i ärendet översända och åberopa ledningskontorets tjänsteutlåtande 2000-11-30 som sitt yttrande i ärendet.

_________KS § 6 Dnr KS 00-1094 014

Uttalande om utökad spårkapacitet genom centrala Stockholm

Ks 11/1 Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunens yttrande i ärende godkänna upprättad skrivelse undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.


Bakgrund

KSL har formulerat ett gemensamt uttalande avseende lösningar för att öka spårkapaciteten genom centrala Stockholm. Styrelsen för KSL rekommenderar länets kommuner att ställa sig bakom uttalandet.

UNO-kommunerna har även insänt ett motsvarande uttalande till Näringsministern.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 20001-01-08 kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att godkänna bifogad skrivning undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen till Näringsministern om utökad spårkapacitet genom centrala Stockholm.

__________
KS § 7

Protokoll

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga följande protokoll till handlingarna:

Kommunfullmäktiges sammanträde 2000-10-30 och kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden 2000-10-26 och 200-11-02.


_________

KS § 8 Dnr Ks 00/117 002

Anmälan om delegationsbeslut

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-5 anmäles och lägges till handlingarna.

_________

KS § 9

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Svenska kommunförbundets cirkulär 2000:117 ; Skrift om vård- och omsorgspersonal i kommuner och landsting/regioner

Svenska kommunförbundets cirkulär 2000:118; Statlig ersättning för ensamkommande asylsökande flyktingbarn

Svenska kommunförbundets cirkulär 2000:119; Ägarstyrningens struktur och verktyg

Svenska kommunförbundets cirkulär 2000:129; Kommunal skolriksdag 29-30 mars 2001

Svenska kommunförbundets cirkulär 2000:134; Definitivt taxeringsutfall för inkomståret 1999 m m

Kom Rätt; Inbjudan till kurs i upphovsrätt
Dnr Ks 00-981 370
Energimyndighetens beslut; Villkor för Regeringens beslut att bevilja Kraftnät Åland AB nätkoncession för linje för en växelströmsförbindelse mellan Sverige och Åland

Miljödepartementet; Rapport om arbetet med hållbar utveckling i Östersjöregionen

Miljörådets protokoll från sammanträde 2000-10-31

Länsstyrelsen ang länsledningens kommunbesök under år 2001

Dnr Ks 00-978 105
Justitiedepartementets skrivelse; Medverkan i Öppna SverigeKS § 9 forts

Dnr Ks 00-476 108
Justitiekanslern; Klagomål mot 93 kommuner med anledning av en begäran om att få kopior av vissa allmänna handlingar


Svenska kommunförbundets redovisning av enkät; Program för kultur

Dnr Ks00-695 040
Finansdepartementet; Fortsatt utveckling av en kommunal databas
m m
Dnr Ks 00-464 211

Föreningens Tåg till Rimbo yttrande över regional utvecklingsplan för Stockholms län RUFS 2000.

Dnr Ks 00-464 211
Föreningen Rädda Roslagsbanan; Yttrande över regional utvecklingsplan för Stockholms län RUFS 2000.

Datainspektionens skrivelse; Är Er verksamhet förberedd för PuL?

Kulturdepartementet minoritetspolitiken - en nationell angelägenhet
Dnr Ks 00-1040 872
Kulturdepartementets beslut ang utökning av statliga byggnadsminnen samt fastställande av skyddsföreskrifter för vissa fyrar

Svenska kommunförbundets betänkande P-finken 2000 ett betänkande om pensionskostnader för kommuner och landsting

Dnr Ks 00-1044 622
Lars Ångström, riksdagsledamot för miljöpartiet; Uppmaning till länets kommuner att överväga huruvida det är rimligt att servera nötkött i skolor och på daghem med tanke på den s k galna ko-sjukan

Dnr Ks 00-738 612
RLF-kvinnor, Husby-Skederids RLF-avdelning; Frågor ang finsta Naturbruksgymnasium

KS § 9 forts

SKTF:s pressmeddelande; Borås utsedd till kulturkommun 2001

Finansdepartementet; Ansökningar om bidrag för bostadsåtaganden

________