Kommunstyrelsen 2001-02-01 1

Plats och tid Sammanträdesrummet Norrtälje, Kommunhuset Ankaret, kl 09.00-10.30
11.45-12.35
Beslutande Enligt förteckning


Mats Törnquist, kommundirektör
Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Gunnel Löfqvist, planeringschef
Övriga deltagande Tony Wallin, personalchef
Fredrik Berglund, näringslivssekreterare
Christina Nilsson, sekreterare
Utses att justera Håkan Jonsson (s)

Justeringens 
plats och tid Ledningskontoret, 2001-02-05, kl 09.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 10-28
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Christer Candal

Justerande ..................................................................................................................
Håkan Jonsson 
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2001-02-01

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

KS § 10

Val av justeringsman

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Håkan Jonsson (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret måndag, 2001-02-05, kl 09.00.

_________KS § 11

Mälardalsrådets remiss ”Hemläxan”

Planeringschef Gunnel Löfqvist diskuterar med kommunstyrelsens ledamöter och ersättare hur kommunens yttrande över Mälardalsrådets remiss ”Hem-läxan” skall utformas.

__________ 
KS § 12 Dnr KS 00-370 109

Yttrande över motion från Kajsa Hansson (c) om insamling av erfarenheter genom frivilliga ”avslutningsintervjuer” f rån dem som hoppat av från kommunala förtroendeuppdrag under pågående mandatperiod

Beslut

Ks 1/2 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen med tillägg att avslutningsintervjuer även skall omfatta dem som "hoppar av” genom att på eget initiativ avstå från fortsatt förtroendeuppdrag efter avslutad mandatperiod och 

att överlämna motionen till Demokratiberedningen för vidare handläggning.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2000-05-03, § 104. Kajsa Hansson föreslår att motionen skall överlämnas till Demokratiberedningen.

Demokratiberedningen har i beslut 2000-11-22, § 25 tillstyrkt motionen med tillägg att avslutningsintervjuer även skall omfatta dem som ”hoppar av” genom att på eget initiativ avstå från fortsatt förtroendeuppdrag efter avslutad mandatperiod

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-12-14 på anförda skäl föreslagit kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen med tillägg att avslutningsintervjuer även skall omfatta dem som "hoppar av” genom att på eget initiativ avstå från fortsatt förtroendeuppdrag efter avslutad mandatperiod och att överlämna motionen till Demokratiberedningen för vidare handläggning.


forts

KS § 12 forts

Politisk beredning

Au 16/1 Arbetsutskottet har 2001-01-16, § 2 föreslagit att bifalla motionen med tillägg att avslutningsintervjuer även skall omfatta dem som "hoppar av” genom att på eget initiativ avstå från fortsatt förtroendeuppdrag efter avslutad mandatperiod och att överlämna motionen till Demokratiberedningen för vidare handläggning.

__________KS § 13 Dnr KS 00-1033 291

Slutredovisning gällande ny ventilationsanläggning i Gottsta skola, Hallstavik

Beslut

Ks 1/2 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna slutredovisning gällande ny ventilationsanläggning i Gottsta skola, Hallstavik.


Bakgrund

Tekniska nämnden beslutade 1999-05-05, § 90 att ge tekniska kontoret i uppdrag att utföra en helt ny ventilationsanläggning för Gottsta skola.

Arbetena är nu slutförda till en sammanlagd kostnad av 4.262.477 kr. Tekniska kontoret kostnadsberäknade projektet till 4.799.000 kr.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2000-11-23, § 181 beslutat att godkänna redovisningen samt att överlämna ärendet till kommunfullmäktige.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-12-29 beslutat föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna slutredovisningen.

Politisk beredning

Au 16/1 Arbetsutskottet har 2001-01-16, § 3 föreslagit att godkänna slutredovisningen gällande ny ventilationsanläggning i Gottsta skola, Hallstavik. 


__________


KS § 14 Dnr KS 00-1034 291

Slutredovisning gällande konvertering till fjärrvärme, Lommarskolan, Norrtälje

Beslut

Ks 1/2 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna slutredovisningen gällande konvertering till fjärrvärme, Lommarskolan, Norrtälje.


Bakgrund

Tekniska nämnden beslutade 1999-05-05, § 91 att ge tekniska kontoret i uppdrag att konvertera från direktverkande el till ett vattenburet fjärrvärmeanslutet värmesystem i Lommarskolan.

Arbetena är nu slutförda till en sammanlagd kostnad av 4.716.104 kr (exkl bidrag). Bidrag från Boverket har erhållits med 1.077.000 kr. Projektet kostnadsberäknades till 4.752.000 kr (exkl bidrag).

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2000-11-23, § 182 beslutat att godkänna redovisningen samt att överlämna ärendet till kommunfullmäktige.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-12-29 beslutat föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen gällande konvertering till fjärrvärme, Lommarskolan, Norrtälje.

Politisk beredning

Au 16/1 Arbetsutskottet har 2001-01-16, § 4 föreslagit att godkänna slutredovisningen gällande konvertering till fjärrvärme, Lommarskolan, Norrtälje.
_________


KS § 15 Dnr KS 00-999 003

Förslag till reglemente för internkontroll av ekonomi och verksamhet

Beslut

Ks 1/2 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa ledningskontorets förslag 2000-11-20 till Reglemente för internkontroll av ekonomi och verksamhet, att gälla fr o m den 1 februari 2001.


Bakgrund

Från och med år 2000 har kommunallagens bestämmelser om revision ändrats. Bland annat har nämndernas ansvar förtydligats för att den interna kontrollen är tillräcklig i den egna verksamheten

Ansvaret för den interna kontrollen åvilar alltid resultatansvarig nämnd. Det innebär att varje nämnd ansvarar för att utforma och organisera den interna kontrollen, kommunicera dess förutsättningar i den egna verksamheten och finna effektiva system för uppföljning. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att utforma en övergripande organisation för den interna kontrollen.

Tjänstemannayttrande

Ledningskontoret har upprättat förslag till Internkontrollreglemente av vilket framgår såväl organisation som uppföljning av den interna kontrollen. Reglementet har utarbetats i samråd med förvaltningsledningarna inom omsorgsnämnden och utbildningsnämnden samt kommunens jurister.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2000-11-20 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa ledningskontorets förslag 2000-11-20 till Reglemente för internkontroll av ekonomi och verksamhet, att gälla fr o m den 1 februari 20.

forts


KS § 15 forts

Politisk beredning

Au 16/1 Arbetsutskottet har 2001-01-16, § 11 föreslagit att fastställa ledningskontorets förslag 2000-11-20 till Reglemente för internkontroll av ekonomi och verksamhet, att gälla fr o m den 1 februari 2001.


__________

KS § 16 Dnr Ks 00/270 100

Vision för Norrtälje kommun

Beslut

Ks 1/2 Kommunstyrelsen beslutar – utan eget ställningstagande -

att överlämna ”Förslag till vision för Norrtälje kommun” till kommunfullmäktige för fastställande.


Bakgrund

I målet för ledningskontoret som antogs av kommunstyrelsen i april 1998 ingår att – inom en treårsperiod – arbeta fram ett förslag till vision för Norrtälje kommun. Under 1999 har ett arbete bedrivits gemensamt för förtroendevalda i nämnder och styrelser samt förvaltningschefer och ledningskontor. Två stora seminarier har resulterat i ett förslag som sedan remitterades till alla seminariedeltagare. Denna remiss har inte resulterat i några förändringsförslag.

Efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott sändes förslaget på remiss till de politiska partierna som finns representerade i Norrtälje kommunfullmäktige. Endast centerpartiet har inkommit med yttrande.

Tjänstemannayttrande

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-01-22 på anförda skäl föreslagit att kommunstyrelsen beslutar att överlämna Förslag till vision för Norrtälje kommun till kommunfullmäktige för fastställande.

Politisk beredning

Au 25/1 Arbetsutskottet har 2001-01-25, § 19 föreslagit att överlämna ”Förslag till vision för Norrtälje kommun” till kommunfullmäktige för fastställande.

_________


KS § 17 Dnr KS 00-1041 003

Förslag om tillägg till kommunens Flaggningsregler

Beslut

Ks 1/2 Kommunstyrelsen beslutar:

att Norrtälje kommuns Flaggningsregler skall ha den ändrade lydelse som föreslås i förslag till Flaggningsregler daterat 2000-12-08.


Bakgrund

Kommunstyrelsen beslöt 2000-01-13, § 10 att fastställa ledningskontorets förslag till Flaggningsregler för Norrtälje kommun.

Chefen för servicekontoret föreslår att i kommunens Flaggningsregler tas in en bestämmelse om att svenska flaggan skall vara hissad framför kommunhuset Ankaret. Förslag till ny bestämmelse punkt 2 lyder: ”Flaggan skall regelmässigt vara hissad framför Kommunhuset Ankaret under Kommunhusets öppettider. Inom ramen för Kommunhuset Ankarets öppettider följs tiderna för flaggans förande enligt punkt F.”

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-12-08 föreslagit kommunstyrelsen besluta att Norrtälje kommuns Flaggningsregler skall ha den ändrade lydelse som föreslås i förslag till Flaggningsregler daterat 2000-12-08.

Politisk beredning

Au 16/1 Arbetsutskottet har 2001-01-16, § 6 föreslagit att Norrtälje kommuns Flaggningsregler skall ha den ändrade lydelse som föreslås i förslag till Flaggningsregler daterat 2000-12-08.

________

KS § 18 Dnr KS 00-1043 002

Bemyndigande att yttra sig över ansökan om antagande av hemvärnsmän

Beslut

Ks 1/2 Kommunstyrelsen beslutar:

att bemyndiga beredskapssamordnaren tillika säkerhetschefen Lars Amundsson att avge yttrande för Norrtälje kommun jämlikt 5 § hemvärnsförordningen och 

att bemyndigandet skall gälla fr o m den 1 februari 2001.


Bakgrund

I 5 § första stycket hemvärnsförordningen (1997:146) stadgas:

”Försvarsmakten får anta personal till hemvärnet genom att ingå avtal med en person om han eller hon skall tjänstgöra som hemvärnsman. Innan avtal ingås skall hemortskommunen ha fått tillfälle att yttra sig.”

Kommunstyrelsen har tidigare bemyndigat kanslichefen att avge yttrande över ansökningar om antagande av hemvärnsmän enligt ovan nämnda förordning.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-12-11 föreslagit kommunstyrelsen besluta att bemyndiga beredskapssamordnaren tillika säkerhetschefen Lars Amundsson att avge yttrande för Norrtälje kommun jämlikt 5 § hemvärnsförordningen och att bemyndigandet skall gälla fr o m den 1 januari 2001.

Politisk beredning

Au 16/1 Arbetsutskottet har 2001-01-16, § 7 föreslagit att bemyndiga beredskapssamordnaren tillika säkerhetschefen Lars Amundsson att avge yttrande för Norrtälje kommun jämlikt 5 § hemvärnsförordningen och att bemyndigandet skall gälla fr o m den 1 februari 2001.
__________

KS § 19 Dnr KS 00-1069 430

Ansökan från Sveriges Ornitologiska förening om bidrag till kustfågelinventering 2001-2003 i Stockholms skärgård

Beslut

Ks 16/1 Kommunstyrelsen beslutar:

att tillstyrka ett bidrag för kustfågelinventeringen på 169 200 kr fördelat på åren 2002 och 2003 med 80 000 kr resp 89 200 kr samt

att uppdra till ledningskontoret att i sin budget för år 2002 och 2003 uppta motsvarande belopp.


Bakgrund

1975 gjordes en heltäckande inventering av kustfågelfaunan i Stockholms län. Stora förändringar i fågelbestånden har skett sedan 1975. Problemet är att få en samlad och jämförbar bild över kustfågelbestånden i dag.

Sveriges Ornitologiska Förening ansöker i skrivelse 2000-12-14 om bidrag på 169 200 kr för att göra en länstäckande inventering av kustfågelfaunan.

Tjänstemannayttrande

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-01-04 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att tillstyrka ett bidrag för kustfågelinventeringen på 
169 200 kr fördelat på åren 2002 och 2003 med 80 000 kr resp 89 200 kr samt
att uppdra till ledningskontoret att i sin budget för år 2002 och 2003 uppta motsvarande belopp.

Politisk beredning

Au 16/1 Arbetsutskottet har 2001-01-16, § 9 föreslagit att tillstyrka ett bidrag för kustfågelinventeringen på 169 200 kr fördelat på åren 2002 och 2003 med 80 000 kr resp 89 200 kr samt att uppdra till ledningskontoret att i sin budget för år 2002 och 2003 uppta motsvarande belopp.
_________

KS § 20 Dnr KS 00-1062 141

Projektet ”Open for Business” – Skapa din framtid

Beslut

Ks 1/2 1. Kommunstyrelsen beslutar – under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande av projektet -

att belasta kontot för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter för kostnaden av projektet under 2001 samt

att uppdra till ledningskontoret att i sin budget för 2002 och 2003 uppta kostnaden för projektet

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna att projektet Open for Business kan starta under förutsättning att övriga aktörer biträder med sin del av finansieringen.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot reserverar sig mot beslutet


Bakgrund

Organisationen CEED, Centre for Entrepreneurship Education and Development, har sedan 1994 bedrivit verksamheten Open for Business (OFB). Verksamheten syftar till att stimulera unga entreprenörer att starta eget företag eller att vara företagssamma då de är anställda.

I april 2000 arrangerade länsstyrelsen i Stockholms län ett informationsmöte om OFB. NUTEK planerade att starta OFB-verksamhet på 5 olika platser i Sverige. Verksamheten skulle bedrivas som pilotprojekt och utvärderas efter 3 år.
forts

KS § 20 forts

Norrtälje kommun utsågs av NUTEK som en intressant etablering i länet. 
För Norrtälje kommun innebär det en kostnad på 125 kkr per år i tre år.

Tjänstemannayttrande

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-01-05 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna att projektet Open for Business kan starta under förutsättning att övriga aktörer biträder med sin del av finansieringen, att belasta kontot för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter för kostnaden av projektet under 
2001 samt att uppdra till ledningskontoret att i sin budget för 2002 och 2003 uppta kostnaden för projektet.

Politisk beredning

Au 16/1 Arbetsutskottet beslutade att till kommunstyrelsens sammanträde skall föreligga förvaltningsyttrande från utbildningsförvaltningen och barn- och skolförvaltningen.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) – i första hand avslag, i andra hand – att ärendet skall behandlas av kommunfullmäktige.

Christer Candal (m) med instämmande av Karl-Axel Öst (fp), Bengt Ericsson (c) - bifall till ledningskontorets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på ledningskontorets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla ledningskontorets förslag.

Därefter ställer ordföranden proposition på bifall eller avslag på Håkan Jonssons tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Håkan Jonssons tilläggsyrkande.

________

KS § 21 Dnr Ks 01/133 040

Planering och uppföljning under 2001 på väg mot år 2002-2004

Beslut

Ks 1/2 Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot deltar ej i beslutet.


Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna av ledningskontoret upprättat förslag till ”Planering och uppföljning under 2001 på väg mot år 2002-2004”, daterad 2001-01-23.


Bakgrund

Föreligger av ledningskontoret upprättat dokument ”Planering och uppföljning under 2001 på väg mot år 2002-2004”, daterat 2001-01-23.

Politisk beredning

Au 25/1 Arbetsutskottet har 2001-01-25, § 16 föreslagit att godkänna av ledningskontoret upprättat förslag till ”Planering och uppföljning under 2001 på väg mot år 2002-2004”, daterad 2001-01-23. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) deltog ej i beslutet.


_________

KS § 22 Dnr Ks 00/1098 007

Delegation och återrapportering i Norrtälje kommun

Beslut

Ks 1/2 Kommunstyrelsen beslutar:

att lämna kommundirektörens tjänsteskrivelse 2001-01-22 som sitt svar på rapporten ” Delegation och återrapportering i Norrtälje kommun,” 

att uppmana kommundirektören att snarast fullfölja den pågående revisionen av kommunstyrelsens delegationsordning.


Bakgrund

Komrev AB har på de förtroendevalda revisorernas uppdrag granskat rutiner kring delegation och återanmälan av delegationsbeslut i Norrtälje kommun. Rapporten är daterad 2000-12-06.

Komrev konstaterar i sin sammanfattning att återrapportering i flera fall inte skett på ett lagenligt sätt samt att kännedom om gällande regler är bristfällig och att det råder oklarhet om vad som är delegation och ren verkställighet.

Kommunens revisorer har i skrivelse 2000-12-20 framfört önskemål om kommunstyrelsens synpunkter senast den 5 februari 2001.

Tjänstemannayttrande

Kommundirektören har i skrivelse 2001-01-22 bland annat anfört att en översyn av kommunstyrelsens delegationer och återrapportering har bedrivits under år 2000 och kommer att underställas kommunstyrelsen för beslut under våren 2001.

Kommundirektören föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna kommundirektörens tjänsteskrivelse 2001-01-22 som sitt svar på rapporten ” Delegation och återrapportering i Norrtälje kommun,” att uppmana kommundirektören att KS § 22

snarast fullfölja den pågående revisionen av kommunstyrelsens delegationsordning.

Politisk beredning

Au 25/1 Arbetsutskottet har 2001-01-25, § 18 föreslagit att lämna kommundirektörens tjänsteskrivelse 2001-01-22 som sitt svar på rapporten ” Delegation och återrapportering i Norrtälje kommun,” att uppmana kommundirektören att snarast fullfölja den pågående revisionen av kommunstyrelsens delegationsordning.

__________

KS § 23 Dnr KS 01-70 252

Förvärv av fastigheten Draken 3, Vårgatan 5, Norrtälje

Beslut 

Ks 1/2 1. Kommunstyrelsen beslutar – under förutsättning av att kommunfullmäktige godkänner medelsanvisningen -

att godkänna förvärv av fastigheten Draken 3 för en köpeskilling av 3,3 Mkr.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja kommunstyrelsen 3,3 mkr i investeringsanslag för förvärv av fastigheten Draken 3, Vårgatan 5, Norrtälje, 

att finansiering sker med tidigare beviljade lån.


Bakgrund

Omsorgsförvaltningen har framlagt önskemål om bättre och samlade lokaler för daglig verksamhet i Norrtälje. Ett förslag till projekt med om- och tillbyggnad av lokaler som kommunen hyr i fastigheten Draken 3, Vårgatan 5 presenterades för kommunstyrelsens lokalarbetsutskott 2000-09-13. Som ekonomiskt fördelaktigast alternativ beslöts att kommunen förhandlar om förvärv av fastigheten och därefter genomförs om- och tillbyggnad av lokalerna.

Tjänstemannayttrande

Tekniska kontoret har 2001-01-15 upprättat förslag till köpekontrakt och föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna förvärv av fastigheten Draken 3 för en köpeskilling av 3,3 Mkr.

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-01-24 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja kommunstyrelsen 3,3 mkr i Ks § 23 forts

investeringsanslag för förvärv av fastigheten Draken 3, Vårgatan 5, Norrtälje, att finansiering sker med tidigare beviljade lån.

Politisk beredning

Au 25/1 Arbetsutskottet har 2001-01-25, § 20 föreslagit – under förutsättning av att kommunfullmäktige godkänner medelsanvisningen - att godkänna förvärv av fastigheten Draken 3 för en köpeskilling av 3,3 Mkr, att bevilja kommunstyrelsen 3,3 mkr i investeringsanslag för förvärv av fastigheten Draken 3, Vårgatan 5, Norrtälje, att finansiering sker med tidigare beviljade lån.

_________


KS § 24 Dnr KS 01-11 261

Upplåtelse av mark för TV- och radiomast, Södra Bergen, Norrtälje stad

Beslut

Ks 1/2 Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna avtal om anläggningsarrende med Teracom AB för TV- och radiomast inom del av fastigheten Tälje 4:60 (Södra Bergen).


Bakgrund

Teracom AB innehar en TV- och radiomast i Södra Bergen. Marken är upplåten med arrende av Norrtälje kommun. Det nuvarande arrendeavtalet gäller 1992-10-01-2002-12-31.

Norrtälje finns med i Teracoms utbyggnadsplaner för marksänd digital-TV med planerad driftsättning våren 2001. Nytt stationshus krävs för utrustningen och begäran om bygglov är inlämnad till kommunen.

Teracom anser att ett mer långsiktigt arrendeavtal krävs för att kunna genomföra investeringarna för digital-TV. Önstemålet är att få förlänga arrendeavtalet med 25 år.

Tjänstemannayttrande

Tekniska kontoret har i skrivelse 2001-01-02 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna avtal om anläggningsarrende med Teracom AB för TV- och radiomast inom del av fastigheten Tälje 4:60 (Södra Bergen).

Politisk beredning

Au 25/1 Arbetsutskottet har 2001-01-25, § 21 föreslagit att godkänna avtal om anläggningsarrende med Teracom AB för TV- och radiomast inom del av fastigheten Tälje 4:60 (Södra Bergen).

_________

KS § 25 Dnr KS 01-03 105

Yttrande över remissen ”Att utveckla samarbetet med Central- och Östeuropa” (SOU 2000:122)

Ks 1/2 Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunens yttrande i ärendet godkänna upprättad skrivelse undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.

Bakgrund

Norrtälje kommun har erbjudits möjlighet att komma med synpunkter på ovanstående betänkande.

Kommunens Östeuropakontakter bedrivs till större delen av ÖsthandelsForum AB. ÖsthandelsForum har lämnat synpunkter i ärendet.

Tjänstemannayttrande

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-02-01 anfört att man i stort delar utredningens slutsatser men påpekar några saker som kommunen tycker är viktiga.

Kontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande remissvar på betänkandet (SOU 2000:122) ”Att utveckla samarbetet med Central- och Östeuropa”.

_________KS § 26

Protokoll

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga protokollen till handlingarna.

Bakgrund

Föreligger protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-11-16,
2000-11-23 samt kommunfullmäktige 2000-11-27.

________ 
KS § 27 Dnr Ks 00/117 002
Dnr Ks 01/134 002

Anmälan om delegationsbeslut

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-6 år 2000 samt enligt aktbilagorna 1-4 år 2001 anmäles och lägges till handlingarna.

_________
KS § 28

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Svenska kommunförbundets cirkulär 2000:133; Ny rapport; Hälsoutvecklingen för kommunalt anställda – ett diskussionsunderlag

Svenska kommunförbundets cirkulär 2000:143; Ändringar i jämställdhetslagen

Svenska kommunförbundets cirkulär 2000:146; Basbelopp för år 2001

Svenska kommunförbundets cirkulär 2001:3; Växa och krympa – flyttströmmarna, utjämningen och de kommunalekonomiska konsekvenserna

Svenska kommunförbundets cirkulär 2001:2; Arbetsprogram för avtalsrörelsen år 2001 – Avtal 01

Svenska kommunförbundets cirkulär 2001:5; Traktamentsbelopp 2001

Svenska kommunförbundets cirkulär 2001:7; Ersättning vid juridisk rådgivning och konsultverksamhet

Arbetsmiljöverket; Meddelande om avslutat ärende

Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet; Sex år i EU

Dnr KS 00-1035 536
Länsstyrelsens beslut ang tillstånd till linjetrafik enligt yrkestrafiklagen

Dnr KS 01-20 100
Näringsdepartementet; Institutet för tillväxtpolitiska studier – ITPS

Yrkesinspektionens meddelande ang inspektion av arbetsmiljön på Köpmanholms skola

KS § 28 forts

Yrkesinspektionens meddelande ang inspektion av arbetsmiljön på Länna skola

Yrkesinspektionens meddelande ang inspektion av arbetsmiljön på Vätö skola

Yrkesinspektionens meddelande ang inspektion av arbetsmiljön på Drottningdals skola

Dnr KS 00-989 170
Kommunstyrelsen i Upplands-Bros beslut ang anslag till kostnader under utredning om eventuell ny räddningscentral – Brandkåren Attunda

Dnr KS 00-1014 149
Länsstyrelsen ang tillstånd till allmän kameraövervakning

Dnr KS 01-15 109
Socialdepartementet ang steriliseringsfrågan i Sverige 1935-1975

Dnr KS 00-1093 014
SJ Generaldirektören; Uppföljning av SJ-ledningens regionala möten och en framåtblick

Dnr KS 01-17 100
Justitiedepartementet; Myndighetsgemensamma mål och riktlinjer för åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten år 2001-01-19

Dnr KS 00-1091 265
Länsstyrelsens beslut ang tillstånd att tillhandahålla kaffekorgar till besökande inom Ängsö nationalpark 

Skolverkets beslut om statsbidrag för Kunskapslyftet, den särskilda satsningen på gymnasial vuxenutbildning under år 2001-01-19

Miljörådets protokoll 2000-12-13

_________