Kommunstyrelsen 2001-03-08
Plats och tid Sammanträdesrummet Norrtälje, Kommunhuset Ankaret, kl 09.00-12.10
14.05-14.30
Beslutande Enligt förteckningKurt Pettersson (c), utbildningsnämndens ordf.
Lars-Erik Jansson (s) " vice ordf.
Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef
Leif Thurhammar, utbildningsförvaltningen
Mats Törnquist, kommundirektör
Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Gunnel Löfqvist, planeringschef
Övriga deltagande Christina Nilsson, sekreterare
Utses att justera Sune Alm

Justeringens Ledningskontoret 2001-03-12, kl 13.00
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 29-51
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Christer Candal

Justerande ..................................................................................................................
Sune Alm
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2001-03-08

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2001-03-13 anslags nedtagande 2001-04-03

Förvaringsplats Ledningskontoret
för protokollet 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KS § 29

Val av justeringsman

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Sune Alm (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret måndagen den 12 mars 2001, kl 13.00.

__________ 

KS § 30

Information

Gemensam gymnasieregion i Stockholms län

Utbildningschef Nils-Gunnar Bergander och utbildningsnämndens ordf. Kurt Pettersson (c) redovisar ärendet Gemensam gymnasieregion i Stockholms län.

Ärendet kommer att behandlas på extra kommunstyrelse den 26 mars och på kommunfullmäktiges sammanträde samma dag.

Preliminärt bokslut

Ekonomichef Gunilla Edvinsson redovisar ett preliminärt bokslut för år 2000. Bokslutet kommer upp som ärende den 5 april 2001 på kommunstyrelsen.

_________KS § 31 Dnr KS 00-164 610

Besvarande av motion från Bertil Karlsson (v) m fl ang inrättande av postgymnasial utbildning för elever som gått hantverkslinjer

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att den utredning som motionärerna anser skall göras är tillgodosedd genom vad utbildningsförvaltningen anför i sin tjänsteskrivelse 2000-06-15 samt

att därmed anse motionen vara besvarad.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2000-02-21, § 39. I motionen föreslås att fullmäktige beslutar att kommunen utreder frågan om postgymnasiala utbildningar för elever som valt praktiska program.

Utbildningsförvaltningen har i yttrande 2000-06-05 redogjort för den utbildnings- och näringsstruktur som finns i Norrtälje kommun. Projektet "Handkraft 2000" nämns i motionen som referens. Målsättningen med detta projekt är att utveckla former för att utbilda i första hand vuxenelever inom olika hantverksyrken.

Sammanfattningsvis anser förvaltningen att med erfarenhet från projektet "Handkraft 2000" samt andra satsningar vad gäller eftergymnasial utbildning bör inte Norrtälje kommun vara pionjärer på detta område. Kommunens strategi bör i stället vara att följa projektet "Handkraft 2000" och avvakta förändringar vad gäller statliga styrdokument för eftergymnasial samt andra studiestrukturella förändringar.


Utbildningsnämnden har 2000-12-14, § 146 beslutat att föreslå att motionen skall anses besvarad med de utredningar som gjorts.KS § 31 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-01-02 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att den utredning som motionärerna anser skall göras är tillgodosedd genom vad utbildningsförvaltningen anför i sin tjänsteskrivelse 2000-06-15 samt att därmed anse motionen vara besvarad.

Politisk beredning

Au 8/2 Arbetsutskottet har 2001-02-08, § 27 föreslagit att den utredning som motionärerna anser skall göras är tillgodosedd genom vad utbildningsförvaltningen anför i sin tjänsteskrivelse 2000-06-15 samt att därmed anse motionen vara besvarad.

_________


KS § 32 Dnr KS 99-416 866

Besvarande av motion från Lars-Erik Jansson (s), Bridget Wedberg (mp) och Leif Glavstedt (v) ang konstnärlig utsmyckning av offentliga lokaler

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen samt 

att uppdra till kommunstyrelsen genom dess kommundirektör utarbeta förslag till riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och att tekniska kontorets synpunkter i skrivelse 1999-08-20 beaktas.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1999-04-26, § 76. I motionen föreslås att Norrtälje kommun tar fram en policy och rutiner för konstnärlig utsmyckning av offentliga lokaler vid nybyggnad samt vid större om- och tillbyggnader.

Byggnadsnämnden har 1999-08-26, § 159 beslutat att tillstyrka att riktlinjer tas fram för konstnärlig utsmyckning av offentliga lokaler vid nybyggnad samt vid större om- och tillbyggnader.

Kultur- och fritidsnämnden har 2000-12-14, § 142 beslutat att tillstyrka motionens förslag att ta fram riktlinjer för konstnärlig utsmyckning av offentliga lokaler.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 1999-09-22, § 175 beslutat att under förutsättning att vad som nämns i tekniska kontorets skrivelse 1999-08-20 beaktas, ej motsätta sig att en policy och rutiner för konstnärlig utsmyckning av offentliga lokaler vid nybyggnad och större om- och tillbyggnader tas fram, att särskilt tids- och kostnadskonsekvenser tydligt ska ingå i ett eventuellt policyyttrande samt att i de fall policy och rutiner fastställs, ansvaret för att föreslå i vilka projekt och vilken omfattning konstnärlig utsmyckning av offentliga lo-

KS § 32 forts

kaler vid nybyggnad och större om- och tillbyggnader ska utföras läggs in i kommunens investeringsgrupps arbete.

Tjänstemannayttrande

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-01-02 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen samt att uppdra till kommunstyrelsen genom dess kommundirektör utarbeta förslag till riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och att tekniska kontorets synpunkter i skrivelse 1999-08-20 beaktas.

Politisk beredning

Au 8/2 Arbetsutskottet har 2001-02-08, § 28 föreslagit att bifalla motionen samt att uppdra till kommunstyrelsen genom dess kommundirektör utarbeta förslag till riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och att tekniska kontorets synpunkter i skrivelse 1999-08-20 beaktas.

________


KS § 33 Dnr KS 00-493 312

Besvarande av motion från Eva Pfister (s) om att en promenadväg anläggs längs Norrtäljeviken från restaurang Havspiren till bron som leder till Borgmästarholmen

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att - med hänvisning till tekniska nämndens förslag -projektet får prövas mot andra behov av gc-vägar i kommunen samt 

att motionen därmed anses vara besvarad.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Håkan Jonssons (s) yrkande.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2000-05-29, § 138. I motionen föreslås att en promenadväg anläggs längs Norrtäljeviken från restaurang Havspiren till bron som leder till Borgmästarholmen.

Tekniska kontoret anför i skrivelse 2000-11-09 att det är möjligt att anlägga en vägförbindelse från restaurang Havspiren till anslutningen till Borgmästarholmen, men att detta får prövas mot andra behov av gc-vägar i kommunen. 

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2000-12-14, § 206 beslutat att överlämna tekniska kontorets skrivelse 2000-11-09 som svar på motionen.

Tjänstemannayttrande

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-01-10 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta - med hänvisning till tekniska nämndens 


KS § 33 forts

förslag - att projektet får prövas mot andra behov av gc-vägar i kommunen samt att motionen därmed anses vara besvarad.

Politisk beredning

Au 8/2 Vid arbetsutskottets sammanträde 2001-02-08, § 29 yrkade Elisabeth Björk (s) bifall till motionen. Christer Candal (m) yrkade bifall till ledningskontorets förslag.
Arbetsutskottets föreslår att - med hänvisning till tekniska nämndens förslag -projektet får prövas mot andra behov av gc-vägar i kommunen samt att motionen därmed anses vara besvarad.

Beslutande sammanträde

Ks 8/3 Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) - bifall till motionen.
Christer Candal (m) - bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

__________
KS § 34 Dnr KS 00-20 710

Motion från Rolf Andersson (kd) om införande av kommunalt vårdnadsbidrag

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar
- med hänvisning till kristdemokraternas skrivelse 2001-01-15 -

att avskriva motionen.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2000-01-31, § 10. I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att tillskriva regeringen om nödvändigt lagstöd för att få bli försökskommun för införande av kommunalt vårdnadsbidrag.

Rolf Andersson, gruppledare för kristdemokraterna, har i skrivelse 2001-01-15 återtagit motionen ang vårdnadsbidrag med anledning av det förslag till Barnkonto som de fyra borgerliga partierna i riksdagen lagt fram.

Politisk beredning 

Arbetsutskottet har 2001-02-15, § 39 föreslagit - med hänvisning till kristdemokraternas skrivelse 2001-01-15 - att avskriva motionen.


_________KS § 35 Dnr KS 01-135 214

Antagande av förslag till detaljplan för fastigheten Gärdsnäs 2:1, Gärdsnäs småbåtshamn i Länna församling

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att - enligt byggnadsnämndens beslut 2001-01-25, § 20 - anta förslag till detaljplan för fastigheten Gärdsnäs 2:1, Gärdsnäs småbåtshamn i Länna församling.Bakgrund

Hamnanläggningen har under våren 1999 byggts ut med en första etapp inom gällande detaljplan. Syftet med en ny detaljplan är att möjliggöra en förlängning av befintliga bryggor utanför gällande plangräns med plats för cirka 30 båtar.

Planförslaget har varit ute för samråd under tiden 24 mars-5 maj 2000 och utställt under tiden 11 juli-8 augusti 2000.

Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2001-01-25, § 20 beslutat att godkänna reviderat planförslag och överlämna detsamma till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt plan- och bygglagen 5 kap 29 §.

Politisk beredning

Au 22/2 Arbetsutskottet har 2001-02-22, § 48 föreslagit att - enligt byggnadsnämndens beslut 2001-01-25, § 20 - anta förslag till detaljplan för fastigheten Gärdsnäs 2:1, Gärdsnäs småbåtshamn i Länna församling

__________KS § 36 Dnr KS 01-211 710

Förslag till reviderad barnomsorgstaxa för Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna av barn- och skolnämnden föreslagen taxa innebärande att den avgiftsfria månaden upphör, 

att taxan skall gälla fr o m år 2001.

Reservation
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot.


Bakgrund

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2000-11-27, § 277 beslutat, enligt barn- och skolnämndens förslag, att den avgiftsfria månaden i barnomsorgen skall upphöra fr o m år 2001.

Barn- och skolnämnden har vid sammanträde 2001-02-12, § 18 beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta att revidera barnomsorgstaxan i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2000-11-27, vilket innebär dels att den avgiftsfria månaden upphör fr o m år 2001, dels ett uppdrag till barn- och skolnämnden att revidera barnomsorgstaxan i enlighet med beslutet. Barn- och skolnämnden beslöt för egen del att möjliggöra för föräldrarna att under år 2001 dela upp juli månads betalning under augusti, september, oktober och november

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-02-21 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna av barn- och skolnämnden föreslagen taxa innebärande att den avgiftsfria månaden upphör, att taxan skall gälla fr o m år 2001.

Ks § 36 forts

Politisk beredning

Au 22/1 Vid arbetsutskottets sammanträde 2001-02-22, § 53 yrkade Håkan Jonsson (s) - avslag till barn- och skolnämndens förslag.Christer Candal (m) - bifall till förslaget. Arbetsutskottet föreslår att godkänna av barn- och skolnämnden föreslagen taxa innebärande att den avgiftsfria månaden upphör, att taxan skall gälla fr o m år 2001.

Beslutande sammanträde

Ks 8/3 Yrkanden:

Christer Candal (m) - bifall till arbetsutskottets förslag.

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) - avslag på arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Håkan Jonssons m fl yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

__________

KS § 37 Dnr KS 01-234 291

Begäran om medel för om- och tillbyggnad av Centralskolan i Hallstavik

Beslut

1. Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja tekniska nämnden investeringsanslag om 50.800 tkr för ombyggnad av Centralskolan, Hallstavik, etapp 2,

att finansiering sker med egna medel,

att avslå barn- och skolnämndens begäran om särskilda medel för projektledning,

att uppdra åt barn- och skolnämnden att återkomma med förslag till anpassning av kapaciteten i Hallstaviks upptagningsområde till elevprognosen, daterad 2001-03-06

att kompensation till barn- och skolnämnden för ökade driftkostnader pga ombyggnation behandlas i samband med budget för 2002, 

att anslag för inventarier behandlas i budget 2002.

2. Kommunstyrelsen beslutar:

att en styrgrupp bestående av förvaltningscheferna för barn- och skolförvaltningen och tekniska kontoret tillsätts samt att styrgruppen utser representanter från tekniska kontoret och barn- och skolförvaltningen i en gemensam projektgrupp,

att förändringar som medför ökad projektbudget ska prövas av kommunstyrelsens lokalarbetsutskott.

KS § 37 forts

Bakgrund

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2000-05-03, § 113 beslutat bevilja tekniska nämnden investeringsanslag om 7 mkr för ombyggnad av kök/matsalsbyggnad på Centralskolan i Hallstavik, etapp 1.

Etapp 2 innebär en om- och tillbyggnad av den stora skolbyggnadens två huskroppar, en del för kommunikation mellan huskropparna samt uppgradering och förnyelse av ventilations- och installationssystem.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2001-02-22, § 27 beslutat uttala till kommunfullmäktige att tekniska nämnden tillstyrker barn- och skolnämndens begäran om ett investeringsanslag om totalt 50,8 mkr för ombyggnad av den stora skolbyggnaden på Centralskolan i Hallstavik, att kostnaderna för skolgården inte får överstiga 600 kkr, att kostnaderna för arbetena får belasta investeringsanslaget samt att en projektgrupp för ledning av projektet bildas med representanter för barn- och skolförvaltningen och tekniska kontoret. Projektgruppen är underställd en styrgrupp bestående av förvaltningscheferna från barn- och skolförvaltningen och tekniska kontoret, vilken har att besluta om eventuella förändringar i program eller kostnader. Vid större förändringar i projektet har styrgruppen möjlighet att få frågor politiskt prövade av presidierna från barn- och skolnämnden och tekniska nämnden gemensamt. Förändringar över 2 basbelopp skall prövas av presidierna.

Barn- och skolnämnden har vid sammanträde 2001-02-12, § 13 beslutat föreslå kommunfullmäktige att anslå investeringsmedel om 50,8 mkr för genomförande av om- och tillbyggnadsarbeten vid Centralskolan i Hallstavik enligt redovisat program 2001-01-22, att därutöver anslå medel om 500 tkr till verksamhetens projektledning under byggnationstiden, att kostnaden för iordningställande av skolgården maximeras till 600 tkr samt att bevilja driftanslag för barn- och skolförvaltningen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-03-06 föreslagit kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden investeringsanslag om 50.800 tkr för ombyggnad av Centralskolan, Hallstavik, etapp 2, att finansiering sker med egna medel, att avslå barn- och skolnämn-

KS § 37 forts

dens begäran om särskilda medel för projektledning, att uppdra åt barn- och skolnämnden att återkomma med förslag till anpassning av kapaciteten i Hallstaviks upptagningsområde till elevprognosen, daterad 2001-03-06, att kompensation till barn- och skolnämnden för ökade driftkostnader pga ombyggnation behandlas i samband med budget för 2002, att anslag för inventarier behandlas i budget 2002.

Kommunstyrelsen föreslås besluta för egen del att en styrgrupp bestående av förvaltningscheferna för barn- och skolförvaltningen och tekniska kontoret tillsätts samt att styrgruppen utser representanter från tekniska kontoret och barn- och skolförvaltningen i en gemensam projektgrupp, att förändringar som medför ökad projektbudget ska prövas av kommunstyrelsens lokalarbetsutskott.

Politisk beredning

Au 22/2 Arbetsutskottet beslutade 2001-02-22, § 54 att vilandeförklara ärendet till extra arbetsutskott 2001-03-08.

Au 8/3 Arbetsutskottet har 2001-03-08, § 60 beslutat enligt ledningskontorets skrivelse 2001-03-06.

_________

KS § 38 Dnr KS 01-201 041

Revidering av 2001 års budget inkl omsorgsnämndens begäran om tilläggsanslag

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att ärendet utgår från dagens sammanträde.


Bakgrund

Omsorgsnämnden har vid sammanträde 2001-02-20, § 22 beslutat att göra en framställan till kommunfullmäktige om reviderad budget år 2001 innebärande en ökning med 19 mkr i förhållande till utfall 2000 samt att göra en framställan hos kommunfullmäktige om ett omställningsanslag på 5 mkr.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-03-07 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att bevilja omsorgsnämnden 22 mkr i tilläggsanslag för att täcka nämndens prognosticerade underskott 2001, att bevilja barn- och skolnämnden 1,8 mkr i tilläggsanslag för att täcka del 1 i reformen avseende allmän förskola, att godkänna reviderad resultatbudget för 2001 enligt bilaga. Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige uttala att det är angeläget att omsorgsnämnden genomför de aktiva åtgärder som är föreslagna i förvaltningschefens skrivelse 2001-02-19. Kommunstyrelsen föreslås besluta för egen del att uppdra åt ledningskontoret att utarbeta förfrågningsunderlag för upphandling av konsulthjälp beträffande genomlysning av omsorgsnämndens verksamhet, att delegera åt kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om förfrågningsunderlaget.

Politisk beredning

Au 22/2 Arbetsutskottet beslutade 2001-02-22, § 58 att vilandeförklara ärendet till extra arbetsutskott 2001-03-08.
________


KS § 39 Dnr KS 00-1075 141

Ansökan om ekonomiskt stöd till Skärgårdens Resurscentrum

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att inte bevilja medel till Skärgårdens Resurscentrum Ekonomiska Förening utan hänvisa till möjligheterna att samverka med Resursnätet i Norrtälje kommun.


Bakgrund

Skärgårdens Resurscentrum Ekonomisk förening är under bildande för att driva Resurscentrum med affärsrådgivning i skärgården. Det tidigare och avslutade projektet Företagsam Skärgård är föregångare till Resurscentrum. Detta projekt deltog Norrtälje kommun i under det sista året genom en överenskommelse med länsstyrelsen.

Den nu planerade varaktiga verksamheten vänder sig i första hand till kvinnor i skärgården. Den aktuella ansökan är på 20.000 kr.

Tjänstemannayttrande

Ledningskontoret har i skrivelse 01-01-22 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att inte bevilja medel till Skärgårdens Resurscentrum Ekonomiska Förening utan hänvisa till möjligheterna att samverka med Resursnätet i Norrtälje kommun.

Politisk beredning

Au 8/2 Arbetsutskottet har 2001-02-08, § 31 föreslagit att inte bevilja medel till Skärgårdens Resurscentrum Ekonomiska Förening utan hänvisa till möjligheterna att samverka med Resursnätet i Norrtälje kommun.

_________KS § 40 Dnr KS 01-02 140

Ansökan om projektmedel år 2001; Resursnätet 

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att bevilja 75.000 kr som basresurs för år 2001 till Resursnätet i Norrtälje, 

att finansiering sker genom medel ur kommunstyrelsens anslag till förfogande, 

att verksamhetsberättelse och bokslut för år 2000 ska inlämnas innan bidraget utbetalas.


Bakgrund

Resursnätet, lokalt resurscentrum för kvinnor i Norrtälje, erhöll 75.000 kr för sin verksamhet 2000 och är en av tre organisationer som kommunstyrelsen använder för att komplettera den egna verksamheten. Resursnätet är inriktat på rådgivning och att vara ett bollplank för kvinnor med idéer. Speciellt har inriktningen varit arbetslösa kvinnor.

Årets ansökan är på 350.000 kr. Det är den nivån man anser behövs som basresurs för att driva ett lokalt resurscentrum för kvinnor och som ger legitimitet för att söka projektmedel.

Tjänstemannayttrande

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-01-22 bland annat anfört att man ser det som ett bättre resursutnyttjande att delta i detta specifika projekt i stället för ett generellt ospecificerat bidrag och anser det därför riktigt att bevilja Resursnätet ett bidrag motsvarande det bidrag man erhöll för år 2000, d.v.s. 75.000 kr.

Kommunstyrelsen föreslås således besluta att bevilja 75.000 kr som basresurs för år 2001 till Resursnätet i Norrtälje, att finansiering sker genom medel ur 
KS § 40 forts

kommunstyrelsens anslag till förfogande, att verksamhetsberättelse och bokslut för år 2000 ska inlämnas innan bidraget utbetalas.

Politisk beredning

Au 8/3 Arbetsutskottet har 2001-02-08, § 32 föreslagit att bevilja 75.000 kr som basresurs för år 2001 till Resursnätet i Norrtälje, att finansiering sker genom medel ur kommunstyrelsens anslag till förfogande, att verksamhetsberättelse och bokslut för år 2000 ska inlämnas innan bidraget utbetalas.
________
KS § 41 Dnr KS 01-80 051

Godkännande av förfrågningsunderlag gällande upphandling av däck/däckservice

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättade förslag till förfrågningsunderlag gällande upphandling av däck/däckservice,

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att antaga den leverantör upphandlingen ger till resultat.


Bakgrund 

Föreligger av servicekontorets upphandlingsenhet upprättat förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av däck/däckservice.

Tjänstemannayttrande

Servicekontoret föreslår i skrivelse 2001-01-22 kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättade förslag till förfrågningsunderlag gällande upphandling av däck/däckservice, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att antaga den leverantör upphandlingen ger till resultat.

Politisk beredning

Au 8/2 Arbetsutskottet har 2001-02-08, § 33 föreslagit att godkänna upprättade förslag till förfrågningsunderlag gällande upphandling av däck/däckservice, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att antaga den leverantör upphandlingen ger till resultat.

_________

KS § 42 Dnr KS 01-23 050

Godkännande av förfrågningsunderlag gällande upphandling av löpande behov av vitvaror

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna upprättade förslag till förfrågningsunderlag gällande upphandling av löpande behov av vitvaror, 

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att antaga den leverantör upphandlingen ger till resultat.


Bakgrund

Föreligger av servicekontorets upphandlingsenhet upprättat förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av löpande behov av vitvaror.

Tjänstemannayttrande

Servicekontoret föreslår i skrivelse 2001-01-09 kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättade förslag till förfrågningsunderlag gällande upphandling av löpande behov av vitvaror, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att antaga den leverantör upphandlingen ger till resultat.

Politisk beredning

Au 8/2 Arbetsutskottet har 2001-02-08, § 34 föreslagit att godkänna upprättade förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av löpande behov av vitvaror, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att antaga den leverantör upphandlingen ger till resultat.

________


KS § 43 Dnr Ks 01/157 057

Godkännande av förfrågningsunderlag gällande upphandling av fullserviceleasingavtal för tre stycken postbilar

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förslag till förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av postbilar, 

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantör.


Bakgrund

Föreligger av servicekontorets upphandlingsenhet upprättat förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av fullserviceleasingavtal för tre stycken postbilar.

Tjänstemannayttrande

Servicekontoret föreslår i skrivelse 2001-01-30 kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av postbilar, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantör.

Politisk beredning

Au 8/2 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-02-08, § 35 beslutat att ärendet utgår på dagens sammanträde.

Au 15/2 Arbetsutskottet har 2001-02-15, § 43 föreslagit att godkänna upprättat förslag till förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av postbilar, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantör.

________


KS § 44 Dnr KS 01-171 430

Miljöpolicy för Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att återremittera ärendet till ledningskontoret.


Bakgrund

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2000-05-29, § 152 anslagit medel för arbetet med att införa ett miljöledningssystem i kommunen.

Arbetet bedrivs i projektform med Carl Ankar, projektledare på ledningskontoret. Miljöledningssystemet utformas i enlighet med standarden ISO 14001.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har upprättat ett förslag till preliminär miljöpolicy som skall gälla under projekttiden och kommer att utvärderas och revideras under år 2002 samt fastställas av kommunfullmäktige. Förslaget är diskuterat i kommunstyrelsens miljöråd.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2000-12-05 kommunstyrelsen besluta att godkänna miljöpolicyn som preliminär policy under tiden projektet med att införa miljöledningssystem i kommunen pågår, dvs 2000-07-01-2002-07-01.

Politisk beredning

Au 16/1 Ärendet utgick från arbetsutskottets sammanträde 2001-01-16, § 8.

Au 8/2 Arbetsutskottet har 2001-02-08, § 36 föreslagit att godkänna upprättad och reviderad miljöpolicy som preliminär policy under tiden projektet med att införa miljöledningssystem i kommunen pågår, dvs 2000-07-01-2002-07-01.
_________


KS § 45 Dnr KS 00-1047 045

Godkännande av inteckning och pantsättning av fastigheten Gräddö 4:91, bygdegården i Gräddö

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna inteckning och pantsättning av fastigheten Gräddö 4:91 för planerade åtgärder upp till 500.000 kr.


Bakgrund

Norrtälje kommun överlät 1988-01-01 till Rådmansö Bygdegårdsförening utan vederlag fastigheten Gräddö 4:91 omfattande 1.795 m2 tomtmark med ett befintligt f d affärs- och bostadshus.

Av överlåtelsehandlingen framgår bl a att föreningen inte får överlåta, inteckna eller pantsätta fastigheten utan kommunens medgivande.

Rådmansö Bygdegårdsförening har i skrivelse 2000-12-10 anfört att man planerar att installera värmepump och bygga till ett nytt kök och ansöker därför om att få inteckna fastigheten upp till 500.000 kr.

Tjänstemannayttrande

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 2001-01-25 kommunstyrelsen besluta att godkänna inteckning och pantsättning av fastigheten Gräddö 4:91 för planerade åtgärder upp till 500.000 kr.

Au 15/2 Arbetsutskottet har 2001-02-15, § 40 föreslagit att godkänna inteckning och pantsättning av fastigheten Gräddö 4:91 för planerade åtgärder upp till 500.000 kr.

__________
KS § 46 Dnr KS 00-827 210

Yttrande över Mälardalsrådets remiss "Hemläxan"

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att som kommunens yttrande i ärendet godkänna upprättad skrivelse undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.

Bakgrund

Mälardalsrådets styrelse tillsatte under våren 2000 en arbetsgrupp med uppdraget att starta en bred diskussion om hur det regionala samarbetet ska kunna effektiviseras för att uppnå de mål och visioner som ställts upp för regionen. Arbetsgruppen har antagit namnet Gränsöverskridande Relationer för Utveckling (GRU).

Arbetsgruppens förslag är att Mälardalsrådets samtliga medlemmar engagerar sig i en process som ska leda till att en handlingsplan skapas för integration och tillväxt i hela Stockholm - Mälardalsregionen i frågor som rör ekonomi, arbetsmarknad, service, infrastruktur och utbildning. GRU har därför satt samman ett diskussionsunderlag för tillväxt och utveckling kallat Hemläxan.

En samlad diskussion om innehållet genomfördes i kommunstyrelsen den 1 februari 2001.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2001-02-15 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättad skrivelse i ärendet.

Politisk beredning

Au 22/2 Arbetsutskottet har 2001-02-22, § 56 föreslagit att som kommunens yttrande i ärendet godkänna upprättad skrivelse undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.
__________KS § 47 Dnr KS 00-669 872

Yttrande över förslag till skyddsföreskrifter för luftvärnsregementet Lv3 i Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad och reviderad skrivelse till Riksantikvarieämbetet undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.


Bakgrund

Riksantikvarieämbetet har till kommunen översänt förslag till skyddsföreskrifter för luftvärnsregementet Lv3 i Norrtälje. Yttrandet skall vara Riksantikvarieämbetet tillhanda senast den 12 mars 2001.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2001-02-14 yttrat sig över förslaget. Ärendet har beretts i samråd med tekniska kontoret och stadsarkitektkontoret. NIHAB har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Ledningskontoret anför bland annat att syftet med ett skydd av området är vällovligt men att skyddsföreskrifterna är alltför långtgående för att området i framtiden ska kunna planeras med ett funktionellt och rationellt utnyttjande för ett civilt ändamål.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna upprättat yttrande över förslag till skyddsföreskrifter för Lv3.

Nytt förslag till yttrande föreligger vid kommunstyrelsens sammanträde 01-03-08.


forts


KS § 47 forts

Politisk beredning

Au 22/2 Arbetsutskottet har 2001-02-22, § 57 föreslagit att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse till Riksantikvarieämbetet undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.
_________ 

KS § 48 Dnr KS 01-178 042

Anslag för genomförande av Cash Management studie

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja ledningskontoret 80 tkr för genomförande av Cash Management studie i kommunen,

att finansiering sker med kommunstyrelsens medel till förfogande.

Bakgrund

Tidsfördröjningar i interna administrativa rutiner binder kapital och medför räntekostnader. Genom att kritiskt granska dessa rutiner kan flaskhalsarna elimineras och kapital frigöras.

Göteborgsföretaget Elgåhs consulting har sedan flera år specialiserat sig på att göra s k cash management studier i kommuner. C:a 60 kommuner har hittills anlitat företaget varav en hel del i Stockholmsregionen. Priset för studien överstiger inte två basbelopp, vilket möjliggör inköp av tjänsten utan upphandling.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2001-02-15 kommunstyrelsen besluta att bevilja ledningskontoret 80 tkr för genomförande av Cash Management studie i kommunen, att finansiering sker med kommunstyrelsens medel till förfogande.

Politisk beredning

Au 8/3 Arbetsutskottet har 2001-03-08, § 61 föreslagit att bevilja ledningskontoret 80 tkr för genomförande av Cash Management studie i kommunen, att finansiering sker med kommunstyrelsens medel till förfogande.

_________KS § 49

Protokoll

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga protokollen till handlingarna.


Bakgrund

Föreligger protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2000-11-30 samt från kommunfullmäktiges sammanträde 2000-12-18.

________


KS § 50 Dnr Ks 01/134 002

Anmälan om delegationsbeslut

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-6 anmäles och lägges till handlingarna.

________KS § 51

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Svenska kommunförbundets skrift; Kommunernas marknadsutnyttjande 1995-1999 - en faktasammanställning.

Svenska kommunförbundets cirkulär 2001:10; Nationellt stöd vid upphandling av hjälpmedel.

Svenska kommunförbundets cirkulär 2001:13; Lagen om offentlig upphandling (skadeståndstalan vid otillåten direktupphandling och vid avbruten upphandling).

Svenska kommunförbundets cirkulär 2001:16; Maxtaxa och allmän förskola m m.

Svenska kommunförbundets cirkulär 2001:17; Definitiv kostnadsutjämning för bidragsåret 2001 m m.

Dnr KS 01-74 117
Länsstyrelsens beslut ang förordnande av notarius publicus i Norrtälje kommun

Dnr KS 01-72 140
Näringsdepartementet, Kommittédirektiv; Förbättring av transportsituationen i Stockholmsregionen

Integrationsverkets skrivelse ang introduktionsavdelningens uppdrag, organisation och geografiska överblick år 2001-02-14

Dnr KS 00-1045 026
Personalchefen; Norrtälje årets mångfaldskommun, verksamhetsplan för 2001

Dnr KS 01-86 612

Centerpartiet och framtiden för Finsta NaturbruksgymnasiumKS § 51 forts

Dnr KS 01-149 872
Länsstyrelsens beslut ang tillstånd att använda metalldetektor i Stockholms län enligt lagen (1988:950) om kulturminnen (KML)

Dnr KS 01-116 460
Livsmedelsverket; Inspektion av kommunal livsmedelstillsyn

Prioriteringsdelegationens slutrapport, SOU 2001:8, Prioriteringar i vården - perskeptiv för politiker, proffession och medborgare

Inregia; Stockholmskonjunkturen januari 2001

Föreningsstämma 3 april 2001; Folketshusföreningen Hallstavik

Svenska kommunförbundets cirkulär 2001:20; Rapport individuell arbetstid

Svenska kommunförbundets cirkulär 2001:24; Kommunens ansvar för sotningsverksamheten

Svenska kommunförbundet; Ägarstrategier för kommunens aktiebolag - en studie av praxis 2000

Dnr KS 01-177 265
Länsstyrelsens beslut ang tillstånd att trafikera Ängsö nationalpark och Bullerö naturreservat, Norrtälje och Värmdö kommun

Dnr KS 01-188 050
Nämnden för Offentlig Upphandling, NOU; Bristande efterannonsering av avslutade upphandlingar

Länsarbetsnämnden; Beslut om nya arbetsmarknadsnämnder från 2001-07-01.


_________