Kommunstyrelsen 2001-04-05 

Plats och tid Sammanträdesrummet, Kommunhuset Ankaret, kl 09.00-10.15
11.30-12.15
Beslutande Enl förteckning


Lena Stockman, redovisningschef kl 09.00-10.15
Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Gunnel Löfqvist, planeringschef
Övriga deltagande Christina Nilsson, sekreterare


Utses att justera Elisabeth Björk (s)

Justeringens 
plats och tid Ledningskontoret, måndag 2001-04-09, kl 13.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 58-76
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Christer Candal

Justerande ..................................................................................................................
Elisabeth Björk 
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2001-04-05

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2001-04-11 anslags nedtagande 2001-05-02 

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................


Utdragsbestyrkande

KS § 58

Val av justeringsman

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Elisabeth Björk (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret måndagen den 9 april 2001, kl 13.00.

_________


KS § 59 Dnr Ks 01/254 042

Norrtälje kommuns bokslut 2000

Beslut

1. Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna bokslut och årsredovisning i enlighet med bilagda handlingar,

att avsätta 300 tkr av överskottet avseende fastighetsunderhåll till fastighetsfonden,

att avsätta 200 tkr vardera till fonderna för Häverö respektive Björkholmens avfallsupplag,

att avsätta 216 tkr av resterande överskott i förhållande till budgeterat ianspråktagande (kf 1999-12-20, § 308 samt kf 2000-12-18, § 315) till renhållningsfonden,

att avsätta 4 700 tkr av överskottet inom va-verksamheten till va-fonden.

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna bokslut och verksamhetsberättelse avseende kommunstyrelsens egen verksamhet.


Bakgrund 

Ledningskontoret har i samarbete med servicekontoret sammanställt bokslut för Norrtälje kommun för år 2000.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2001-04-02 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna bokslut och årsredovisning i enlighet 


KS § 59 forts

med bilagda handlingar, att avsätta 300 tkr av överskottet avseende fastighetsunderhåll till fastighetsfonden, att avsätta 200 tkr vardera till fonderna för Hä
verö respektive Björkholmens avfallsupplag, att disponera 4 684 tkr av renhållningsfonden för att täcka uppkommet underskott under året, att avsätta 4 700 tkr av överskottet inom va-verksamheten till va-fonden. Kommunstyrelsen föreslås besluta för egen del att godkänna bokslut och verksamhetsberättelse avseende kommunstyrelsens egen verksamhet.

Politisk beredning

Au 5/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2001-04-05, § 92 och föreslagit enligt ledningskontorets förslag.

Beslutande sammanträde

Ks 5/4 Ett förtydligande av 4:e att-satsen i ledningskontorets skrivelse diskuteras.

__________KS § 60 Dnr KS 99-746 822

Besvarande av motion från Jan Emanuel Johansson (s) ang friluftsbad istället för snötipp

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

- med hänvisning till tekniska nämndens beslut 1999-12-15, § 229 samt kultur- och fritidsnämndens beslut 2001-02-01, § 17 - 

att anse motionen vara besvarad.

Reservation
Socialdemokraternas ledamöter.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1999-08-30. I motionen föreslås att fullmäktige tar ett principbeslut att åtminstone anlägga en kuperad gräsmatta, några träd och en liten badstrand, kanske 20 meter bred badöppning med sandbotten och badbrygga.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 1999-12-15, § 229 beslutat föreslå kommunstyrelsen att överlämna motionen till kultur- och fritidsnämnden för att bedöma behovet av badplats inom området samt att meddela kommunstyrelsen att byte av nuvarande tipplats för snö i Grind kommer att innebära ökade kostnader.

Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde 2001-02-01, § 17 beslutat att ett eventuellt anläggande av bad vid Gransäters strand nedanför Grind bör ingå i den av förvaltningen påbörjade utredningen och handlingsprogram om kommunens badplatser, och att motionen med anledning därav bör avslås.KS § 60 forts


Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2001-02-19 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta – med hänvisning till tekniska nämndens beslut 
1999-12-15, § 229 samt kultur- och fritidsnämndens beslut 2001-02-01, § 17 - att avslå motionen.

Politisk beredning

15/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2001-03-15, § 63 och föreslagit - med hänvisning till tekniska nämndens beslut 1999-12-15, § 229 samt kultur- och fritidsnämndens beslut 2001-02-01, § 17 - att anse motionen vara besvarad. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) yrkade bifall till motionen. Christer Candal – att motionen skall anses vara besvarad.

Beslutande sammanträde

5/4 Yrkanden:

Håkan Jonsson – bifall till motionen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Håkan Jonssons yrkande och arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

_________

KS § 61 Dnr KS 01-235 342

Tilläggsanslag för nybyggnad av vattenledning mellan Norrtälje och Köpmanholm, vatten- och avloppsnät i Furusund samt avloppsledning mellan Furusund och Köpmanholm

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja tekniska nämnden 6 750 tkr i tilläggsanslag för en vattenledning från Norrtälje till Köpmanholm, en avloppsledning från Furusund till Köpmanholm, förberedelse för framtida vattenförsörjning av delar av Rådmansö samt ett lokalt vatten- och avloppsnät i Furusund, 

att finansiering sker med egna medel.


Bakgrund

Kommunfullmäktige beviljade 2000-05-03, § 115 tekniska nämnden investeringsanslag om 23.400 tkr för en vattenledning från Norrtälje till Köpmanholm, en avloppsledning från Furusund till Köpmanholm, förberedelse för framtida vattenförsörjning av delar av Rådmansö samt ett lokalt vatten- och avloppsnät i Furusund.

Bakgrunden till ärendet är ett föreläggande från miljö- och hälsoskyddsnämnden att anordna ny dricksvattenförsörjning till Köpmanholms allmänna anläggning, Projektet består av två delar, dels överföringsledningar för vatten och avlopp dels ett lokalt vatten- och avloppsnät i Furusund.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-03-13 redovisat kostnaderna i ärendet och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden 6 750 tkr i tilläggsanslag för en vattenledning från Norrtälje till Köpmanholm, en avloppsledning från Furusund till Köpmanholm, 


KS § 61 forts

förberedelse för framtida vattenförsörjning av delar av Rådmansö samt ett lokalt vatten- och avloppsnät i Furusund, att finansiering sker med egna medel.

Politisk beredning

Au 22/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2001-03-22, § 77 och föreslagit att bevilja tekniska nämnden 6 750 tkr i tilläggsanslag för en vattenledning från Norrtälje till Köpmanholm, en avloppsledning från Furusund till Köpmanholm, förberedelse för framtida vattenförsörjning av delar av Rådmansö samt ett lokalt vatten- och avloppsnät i Furusund, att finansiering sker med egna medel.

_________

KS § 62 Dnr KS 01-261 024

Föreskrifter för pensionsmedelsförvaltning

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna av ledningskontoret utarbetat förslag till föreskrifter för pensionsmedelsförvaltning 2001-03-12.


Bakgrund

I kommunallagen infördes fr o m 1999 en komplettering av ekonomikapitlet som innebär att fullmäktige skall meddela särskilda föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser. I föreskrifterna skall det anges hur medlen skall förvaltas. Därvid skall tillåten risk vid placering av medlen fastställas. Vidare skall det anges hur uppföljning och kontroll skall ske. Föreskrifterna skall omprövas så snart det finns skäl till det. Fr o m år 2000 skall det finnas föreskrifter.

Kommunfullmäktige beslöt 2000-02-21, § 46 att uppdra åt ledningskontoret att utarbeta föreskrifter för pensionsmedelsförvaltningen enligt principen om återlån vad gäller avsättningar i balansräkningen. Det beslöts vidare att hela avsättningen för pensioner enligt PFA 98 tillförs de anställda för individuell placering från år 2000 och tills vidare. Kommunfullmäktige beslöt 2000-08-28, § 197 att avsättningen för 1998 och 1999 också skulle tillföras de anställda för individuell placering.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-03-12 närmare redogjort för ärendet samt för utarbetat förslag till föreskrifter för förvaltning av kommunens medel avsatta för pensioner.
KS 62 forts

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna av ledningskontoret utarbetat förslag till föreskrifter för pensionsmedelsförvaltning 2001-03-12.

Politisk beredning

Au 22/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2001-03-22, § 78 och föreslagit att godkänna av ledningskontoret utarbetat förslag till föreskrifter för pensionsmedelsförvaltning 2001-03-12.


_________KS § 63 Dnr Ks 01/347 091

Motionsredovisning enligt kommunallagen 5 kap 33 §

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga motionsredovisningen till handlingarna.


Bakgrund

Kommunallagen stadgar att motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut med anledning av motionen vid sammanträde som hålles inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen ej kan avslutas inom sådan tid skall detta och vad som har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige vid sammanträde inom angiven tidpunkt.

Fullmäktige får vid behandling av sådan anmälan avskriva motionen från vidare handläggning.

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträde redovisa de motioner vilkas beredning då ännu ej slutförts.

Tjänstemannaberedning

Föreligger av ledningskontoret upprättad motionsredovisning.

Politisk beredning

Au 22/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2001-03-22, § 79 och föreslagit att lägga motionsredovisningen till handlingarna.

________

KS § 64 Dnr KS 00-1032 042

Rapport avseende differens vid avstämning av VA- och renhållningsintäkter

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att lägga tekniska nämndens rapport avseende differens vid avstämning av VA- och renhållningsavgifter till handlingarna och att avvakta vidare rapport från ledningskontoret.


Bakgrund

I samband med bokslutsarbetet för 1998 upptäcktes en differens vad gäller renhållningsavgifterna. Differensen kunde inte klarläggas före fastställande av bokslutet för 1998 utan fick ligga kvar för utredning. Vid bokslutsarbetet för 1999 upprepades problemen, dvs differensen var fortfarande inte färdigutredd.

Tekniska nämnden beslutade 2000-04-27, § 68 att ge tekniska kontoret i uppdrag att med hjälp av extern revisorskompetens utreda hur den extra ordinära intäkten i 1999 års bokslut om c:a 2 mkr avseende va- och renhållningsintäkter uppkommit.

Kommunstyrelsen beslutade 2000-05-11 att uppmana tekniska nämnden att snarast efter avslutad extern utredning överlämna rapporten till kommunstyrelsen.

KPMG som erhöll uppdraget har på uppdrag redovisat två rapporter, dels en rapport avseende differensen 2 mkr dels en rapport som rör avstämningsproblematiken mellan verksamhetssystemets restlista och kommunens ekonomisystem. Tekniska nämnden beslöt 2000-11-23 att godkänna rapporterna och överlämna dem till kommunstyrelsen.


KS § 64 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-03-21 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna tekniska nämndens rapport avseende differens vid avstämning av Va- och renhållningsavgifter.

Politisk beredning

AU 29/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2001-03-29, § 86 och föreslagit att lägga tekniska nämndens rapport avseende differens vid avstämning av VA- och renhållningsavgifter till handlingarna och att avvakta vidare rapport från ledningskontoret.

_________KS § 65 Dnr KS 01-195 261

Arrende av mark för Rånäs skola, fastigheten Rånäs 4:5

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna arrendeavtal med Rånäs Lantbruk avseende arrende av mark för Rånäs skola.


Bakgrund

För uppförande av ny gymnastikhall vid Rånäs skola erfordras tillskott av mark till skolfastigheten Rånäs 4:5.

Förhandling har förts med ägarna till angränsande mark tillhörande Rånäs Lantbruk. Förhandlingarna har resulterat i förslag till arrendeavtal.

Arrendeavtalet innebär att kommunen arrenderar ca 3.000 m2 åkermark av Rånäs Lantbruk på fastigheten Rånäs 6:1. Ändamålet är preciserat såsom tomt tillsammans med skolfastigheten Rånäs 4:5 avseende parkering, bussvändslinga, bollplan samt planteringar.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 2001-02-15 kommunstyrelsen besluta att godkänna arrendeavtal med Rånäs Lantbruk avseende arrende av mark för Rånäs skola.

Politisk beredning

Au 15/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2001-03-15, § 64 och föreslagit att godkänna arrendeavtal med Rånäs Lantbruk avseende arrende av mark för Rånäs skola.

________

KS § 66 Dnr KS 01-215 051

Godkännande av förfrågningsunderlag gällande upphandling av blöjor

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förslag till förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av blöjor, 

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantör.


Bakgrund

Föreligger av servicekontorets upphandlingsenhet upprättat förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av löpande behov av blöjor.

Tjänstemannaberedning

Servicekontoret har i skrivelse 2001-02-21 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av blöjor, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantör.

Politisk beredning

Au 15/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2001-03-15, § 65 och föreslagit att godkänna upprättat förslag till förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av blöjor, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantör.

_________

KS § 67 Dnr Ks 01/244 050

Godkännande av förfrågningsunderlag gällande upphandling av löpande behov av porslin, köks- och serveringsutrustning 

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förslag till förfrågningsunderlag gällande upphandling av löpande behov av porslin, köks- och serveringsutrustning, 

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta den leverantör upphandlingen ger till resultat.


Bakgrund

Föreligger av servicekontorets upphandlingsenhet upprättat förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av löpande behov av porslin, köks- och serveringsutrustning.

Tjänstemannaberedning

Servicekontoret har i skrivelse 2001-02-23 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till förfrågningsunderlag gällande upphandling av löpande behov av porslin, köks- och serveringsutrustning, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta den leverantör upphandlingen ger till resultat.

Politisk beredning

Au 15/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2001-03-15, § 66 och föreslagit att godkänna upprättat förslag till förfrågningsunderlag gällande upphandling av löpande behov av porslin, köks- och serveringsutrustning, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta den leverantör upphandlingen ger till resultat.

_________

KS § 68 Dnr KS 01-242 055

Godkännande av förfrågningsunderlag gällande upphandling av löpande behov av Mäklartjänster till Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättade förslag till förfrågningsunderlag gällande upphandling av löpande behov av Mäklartjänster, 

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att antaga den leverantör upphandlingen ger till resultat.


Bakgrund

Föreligger av servicekontorets upphandlingsenhet upprättat förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av löpande behov av Mäklartjänster till Norrtälje kommun.

Tjänstemannaberedning

Servicekontoret har i skrivelse 2001-03-02 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättade förslag till förfrågningsunderlag gällande upphandling av löpande behov av Mäklartjänster, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att antaga den leverantör upphandlingen ger till resultat.

Politisk beredning

Au 15/3 Ärendet utgick från arbetsutskottets sammanträde 2001-03-15, § 67.

Au 22/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2001-03-22 § 81 och föreslagit att godkänna upprättade förslag till förfrågningsunderlag gällande upphandling av löpande behov av Mäklartjänster, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att antaga den leverantör upphandlingen ger till resultat.

_________


KS § 69 Dnr KS 01-278 054

Godkännande av förfrågningsunderlag gällande upphandling av kontorsmöbler m m

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förslag till upphandling av kontorsmöbler m m samt

att delegera till arbetsutskottet att anta anbuden.


Bakgrund

Föreligger av servicekontorets upphandling upprättat förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av kontorsmöbler m m.

Tjänstemannaberedning

Servicekontoret föreslår i skrivelse 2001-03-20 kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till upphandling av kontorsmöbler m m, att delegera till arbetsutskottet att anta anbuden.

Politisk beredning

Au 29/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2001-03-29, § 87 och föreslagit att godkänna upprättat förslag till upphandling av kontorsmöbler m m samt att delegera till arbetsutskottet att anta anbuden.


________KS § 70 Dnr KS 01-171 430

Miljöpolicy för Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna reviderad miljöpolicy som preliminär policy under tiden projektet med att införa miljöledningssystem i kommunen pågår, dvs 2000-07-01—2002-07-01.


Bakgrund

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2000-05-29, § 152 anslagit medel för arbetet med att införa ett miljöledningssystem i kommunen.

Arbetet bedrivs i projektform med Carl Ankar, projektledare på ledningskontoret. Miljöledningssystemet utformas i enlighet med standarden ISO 14001.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har upprättat ett förslag till preliminär miljöpolicy som skall gälla under projekttiden och kommer att utvärderas och revideras under år 2002 samt fastställas av kommunfullmäktige. Förslaget är diskuterat i kommunstyrelsens miljöråd.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2000-12-05 kommunstyrelsen besluta att godkänna miljöpolicyn som preliminär policy under tiden projektet med att införa miljöledningssystem i kommunen pågår, dvs 2000-07-01—2002-07-01.

Politisk beredning

Au 16/1 Ärendet utgick från arbetsutskottets sammanträde 2001-01-16, § 8.


KS § 70 forts

Au 8/2 Arbetsutskottet har 2001-02-08, § 36 föreslagit att godkänna upprättad och reviderad miljöpolicy som preliminär policy under tiden projektet med att införa miljöledningssystem i kommunen pågår, dvs 2000-07-01—2002-07-01.

Ks 8/3 Kommunstyrelsen beslutade 2001-03-08, § 44 att återremittera ärendet till ledningskontoret.

Au 15/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2001-03-15, § 70 och föreslagit att godkänna reviderad miljöpolicy som preliminär policy under tiden projektet med att införa miljöledningssystem i kommunen pågår, dvs 2000-07-01—2002-07-01.

_________

KS § 71 Dnr 01-180 041

Investeringar i fasta anläggningar år 2001 som berör omsorgsnämnden, barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att bevilja tekniska nämnden 6 000 tkr i anslag för anläggningsinvesteringar (ombyggnader/förändringar av lokaler) fördelat på barn- och skolnämnden 3 300 tkr, utbildningsnämnden 500 tkr och omsorgsnämnden 2 200 tkr, 

att finansiering sker inom kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar, 

att tekniska kontoret får belasta respektive verksamhetsförändringsanslag med kostnader för respektive område upp till beviljad nivå.


Bakgrund

Omsorgsnämnden, barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden har begärt anslag för ombyggnader/förändringar av lokaler.

Tekniska nämnden har tillstyrkt framställan. Investeringarna omfattar mindre förändringar som årligen återkommer.

Tekniska nämnden tillförs anslagen och utför därefter begärda arbeten inom tilldelad ram.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-03-12 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att bevilja tekniska nämnden 6 000 tkr i anslag för anläggningsinvesteringar (ombyggnader/förändringar av lokaler) fördelat på barn- och skolnämnden 3 300 tkr, utbildningsnämnden 500 tkr och omsorgsnämnden 2 200 tkr, att finansiering sker inom kommunstyrelsens anslag för KS § 71 forts

anläggningsinvesteringar, att tekniska kontoret får belasta respektive verksamhetsförändringsanslag med kostnader för respektive område upp till beviljad nivå.

Politisk beredning

Au 22/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2001-03-22, § 80 och föreslagit att bevilja tekniska nämnden 6 000 tkr i anslag för anläggningsinvesteringar (ombyggnader/förändringar av lokaler) fördelat på barn- och skolnämnden 3 300 tkr, utbildningsnämnden 500 tkr och omsorgsnämnden 2 200 tkr, att finansiering sker inom kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar, att tekniska kontoret får belasta respektive verksamhetsförändringsanslag med kostnader för respektive område upp till beviljad nivå. 

_________KS § 72 Dnr KS 01-49 106

KSL:s promemoria ”Fortsatt utveckling av det regionala samarbetet i Stockholms län

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunens yttrande i ärendet godkänna upprättat förslag till yttrande över KSL:s promemoria ”Fortsatt utveckling av det regionala samarbetet i Stockholms län” undertecknat av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.

Reservation

Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet.

Protokollsanteckning

Centerpartiets ledamöter hänvisar till sin protokollsanteckning KS § 136/00.


Bakgrund

Kommunförbundet Stockholms län (KSL) har hemställt om kommunernas yttrande senast den 20 april 2001 över förslag om ”Fortsatt utveckling av det regionala samarbetet i Stockholms län”.

Våren 2000 remitterade KSL till länets kommuner ett förslag om bildande av ett kommunalförbund för regional utvecklings- och planeringsfrågor i Stockholms län.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-03-28 redogjort för ärendet och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att godkänna förslag till yttrande över KSL:s promemoria ”Fortsatt utveckling av det regionala samarbetet i Stockholms län”.


KS § 72 forts

Politisk beredning

Au 29/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2001-03-29, § 88 och föreslagit
att som kommunens yttrande i ärendet godkänna upprättat förslag till yttrande över KSL:s promemoria ”Fortsatt utveckling av det regionala samarbetet i Stockholms län” undertecknat av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen. Rolf Andersson (kd) och Karl-Axel Öst (fp) hänvisar till sina resp. reservationer vid kommunstyrelsen § 136/00, bilaga 1 och 2 i en protokollsanteckning.

Beslutande sammanträde

Ks 5/4 Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) – med instämmande av Christer Candal (m) , Bengt Ericsson (c) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Bertil Karlsson (v) – avslag på arbetsutskottets förslag.

Rolf Andersson (kd), med instämmande av Karl-Axel Öst (fp) – avslag på arbetsutskottets förslag med hänvisning till sina respektive reservationer vid KS § 136/00.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.


_______KS § 73 Dnr KS 00-1082 805

Ansökan från Rimbo IF om bidrag till inköp av ny kylanläggning till isbana

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja kultur- och fritidsnämnden 2 100 tkr i investeringsanslag för inköp av kylaggregat, 

att finansiering sker med egna medel, 

att bevilja kultur- och fritidsnämnden tilläggsanslag om 610 tkr avseende bidrag till Rimbo IF för anläggning av ny isbanebädd, 

att finansiering sker med eget kapital, 

att ökade kostnader för kapitaltjänst ska kompenseras under året i enlighet med nuvarande rutin för kapitaltjänsthantering.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter bifaller beslutet men reserverar sig till förmån för eget tilläggsyrkande och hänvisar till skriftlig reservation, bil 1.


Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden beslöt 2001-02-01 att hemställa hos kommunfullmäktige att anslå medel till inköp av ny kylanläggning till Rimbo IF:s konstfrusna isbana i Arkadien, Rimbo samt att bidraget beviljas under förutsättning av att föreningen anlägger en ny isbanebädd samt svarar för samtliga kostnader enligt i ansökan redovisat förslag.
KS § 73 forts

Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar i sitt yttrande två förslag till lösning av problemet. Kultur- och fritidsnämnden har i sitt beslut inte tagit ställning till alternativen.


Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-02-23 redovisat innebörden av de två alternativen. Kontoret förordar alternativ 2 och föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja kultur- och fritidsnämnden
2 100 tkr i investeringsanslag för inköp av kylaggregat, att finansiering sker med egna medel, att bevilja kultur- och fritidsnämnden tilläggsanslag om 610 tkr avseende bidrag till Rimbo IF för anläggning av ny isbanebädd, att finansiering sker med eget kapital, att ökade kostnader för kapitaltjänst ska kompenseras under året i enlighet med nuvarande rutin för kapitaltjänsthantering.

Politisk beredning

Au 15/3 Arbetsutskottet beslutade 2001-03-15, § 68 att återremittera ärendet till ledningskontoret för ytterligare beredning.

Au 5/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-04-05, § 93 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-02-23. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) yrkade följande tillägg: ”Vi yrkar dessutom, för att få en likvärdig behandling av Rimbo IF och Hallsta IK, att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda hur man kan bistå Hallsta IK med att lösa borgenslån (Kf:s beslut 24 juni 1996, § 183) samt hur Hallsta IK kan ersättas för de kostnader de haft för lånet som inte täckts av kommunalt bidrag” Yrkandet avslogs. Håkan Jonsson och Elisabeth Björk reserverade sig till förmån för eget tilläggsyrkande.


Beslutande sammanträde 

Au 5/4 Yrkanden: 

Christer Candal (m), med instämmande av Bengt Ericsson (c) – bifall till arbetsutskottets förslag.


KS § 73 forts

Håkan Jonsson (s), med instämmande av Bertil Karlsson (v) – bifall till arbetsutskottets förslag med följande tilläggsyrkande:

”Vi yrkar dessutom, för att få en likvärdig behandling av Rimbo IF och Hallsta IK, att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda hur man kan bistå Hallsta IK med att lösa borgenslån (Kf:s beslut 24 juni 1996, § 183) samt hur Hallsta IK kan ersättas för de kostnader de haft för lånet som inte täckts av kommunalt bidrag”

Bengt Ericsson (c) med instämmande av Christer Candal (m), Karl-Axel Öst (fp) och Rolf Andersson (kd) – avslag på Håkan Jonssons m fl tilläggsyrkande.

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på bifall till eller avslag på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.

Ordföranden ställer därefter proposition på bifall till eller avslag på Håkan Jonssons m fl tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå detsamma.

Omröstning begäres

Omröstningsproposition

Ja – avslag på Håkan Jonssons tilläggsyrkande.
Nej – bifall till Håkan Jonssons tilläggsyrkande.

Med 7 ja och 6 nej-röster har kommunstyrelsen beslutat avslå Håkan Jonssons tilläggsyrkande.

_________


KS § 74

Protokoll

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga protokollen till handlingarna.


Bakgrund

Föreligger protokoll från kommunfullmäktiges sammanträden 2001-01-29 och 2001-02-19.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från sammanträden 2001-01-16, 2001-01-25, 2001-02-08, 2001-02-15 och 2001-02-22.

_________KS § 75 Dnr Ks 01/134 002

Anmälan om delegationsbeslut

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-7 anmäles och lägges till handlingarna.

________


KS § 76

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Svenska kommunförbundets cirkulär 2001:25; Normalavtal om samverkan vid uppbyggnad av digital registerkarta i kommuner där fastighetsbildningen är statlig

Svenska kommunförbundets cirkulär 2001:26; Samverkan mellan kommuner och frivilligorganisationer

Svenska kommunförbundets cirkulär 2001:27; Feriearbeten-sommaren 2001

Svenska kommunförbundets cirkulär 2001:28; Det kommunala ungdomsprogrammet och ungdomsgarantin

Svenska kommunförbundets cirkulär 2001:33: Kommunernas ekonomiska läge – mars 2001

Statens offentliga utredningar; Ny folder om Agenda 21 och Habitat m m

Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet; Dra nytta av Equalitycertifiering – för ökad turism och handikappanpassning

Dnr KS 01-273 427
Länsstyrelsens beslut enligt 6 kap 4 § miljöbalken att den pågående och planerade verksamheten med gjutning av aluminiumgods på fastigheten Delfinen 2, Norrtälje kan antas medföra betydande miljöpåverkan

Miljörådets protokoll 2001-02-28

Dnr KS 01-241 430
Ledningskontoret Planering/Näringsliv; Verksamhetsrapport för år 2000 i lokala investeringsprogrammet för Norrtälje kommun

KS § 76 forts

Skrivelse till tekniska nämnden 2001-03-05 ang ”avknoppning”

Dnr KS 01-205 550
Stockholms Hamnar; Hamnen i Kapellskär

Finansdepartementet; Förenklad kommunal utjämning – betänkande av expertgruppen för förenklad kommunal utjämning

Dnr KS 01-233 100
Finansdepartementet; Rättvis kommunal utjämning – betänkande SOU 2000:127

Dnr KS 01-223 108
Namnlista från föräldrar till barn på låg- och mellanstadiet i Gottsta skola i Hallstavik – barn och skolpersonal behöver en bättre arbetsmiljö

Dnr KS 01-220 780
KSL; Remiss av BUS-utredningens förslag till gemensam policy med riktlinjer ”Barn och ungdomar med behov av särskilt stöd”

Länsstyrelsens skrivelse; Information om ledningsstödssystemet Elvira

Dnr KS 00-813 379
Energimyndigheten; Bidrag till kommunal energirådgivning år 2001

Svenska kommunförbundets cirkulär 2001:34; Kompletterande lärarutbildning

Svenska kommunförbundets cirkulär 2001:35; Rekrytera och behålla

Dnr KS 01-72 140
Näringsdepartementet; Kommittédirektiv; Tilläggsdirektiv till kommittén om förbättrad transportsituation i Stockholmsregionen

Dnr KS 01-298 004
Verksamhetsberättelse 2000; Norrtälje stadsarkiv

Pressmeddelande och avtal ang försäljning av Norrtälje Energi


KS § 76 forts

Bengt Ericsson informerar från miljörådets sammanträde.
________

-