Kommunstyrelsen 2001-05-10 

Plats och tid Sammanträdesrummet Norrtälje, Kommunhuset Ankaret, kl 09.00-12.00
14.15-14.45
Beslutande Enligt förteckning

Tony Wallin, personalchef
Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Gunnel Löfqvist, planeringschef
Mats Törnquist, kommundirektör
Övriga deltagande Arne Björk, barn- skolförvaltningen § 93
Lars Carlsund, socialförvaltningen § 93
Allan Lindqvist, omsorgsförvaltningen § 93

Utses att justera Sune Alm (s)

Justeringens Ledningskontoret, måndag 2001-05-11, kl 13.00
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 77-97
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Christer Candal

Justerande ..................................................................................................................
Sune Alm (s) 
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2001-05-10

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2001-05-23 anslags nedtagande 2001-06-12 

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

KS § 77

Val av justeringsman

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Sune Alm (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret fredagen den 11 maj 2001, kl 13.00.

________

KS § 78

Allmän information

Chefsenkäten
Lars Hessner och Theodor Sjögren från Netservey redovisar den årliga chefsenkäten.

_________

KS § 79 Dnr KS 01-107 773

Besvarande av motion från Bridget Wedberg (mp) ang LivsQnistan – forum för kvinnors hälsa

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen samt 

att uppdra till kommunstyrelsen genom dess ledningskontor, enligt personalchefens förslag 2001-03-30, bidra ekonomiskt för att säkerställa verksamheten för LivsQnistan.

Reservation
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterparti- 
ets ledamot till förmån för Håkan Jonssons yrkande.


Bakgrund

Bridget Wedberg (mp) inlämnade motionen på kommunfullmäktiges sammanträde 2001-01-29, § 10. I motionen föreslås att LivsQnistan – forum för kvinnors hälsa – får säkrade resurser så att de kan fortsätta sin viktiga verksamhet samt planera sitt arbete på längre sikt.

Tjänstemannaberedning

Personalchef Tony Wallin har i yttrande 2001-03-30 anfört att Norrtälje kommun bör bidra ekonomiskt för att säkerställa verksamheten under resten av året. Personalchefen bedömer att ett engångsbidrag till lokalkostnaden/allmänt verksamhetsbidrag om totalt 50.000 kr garanterar en fortsatt verksamhet. Medelsanvisning bör ske från anslaget för folkhälsofrågor.

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-04-17 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen samt att uppdra till
KS § 79 forts

kommunstyrelsen genom dess ledningskontor, enligt personalchefens förslag 2001-03-30, bidra ekonomiskt för att säkerställa verksamheten för LivsQnistan

Politisk beredning

Au 26/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-04-26, § 108 beslutat att bordlägga ärendet till arbetsutskottets sammanträde 2001-05-10.

Au 10/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-05-10, § 117 föreslagit att bifalla motionen samt att uppdra till kommunstyrelsen genom dess ledningskontor, enligt personalchefens förslag 2001-03-30, bidra ekonomiskt för att säkerställa verksamheten för LivsQnistan.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m), Bengt Ericsson (c) och Rolf Andersson (kd) – bifall till ledningskontorets förslag.

Håkan Jonsson (s) och Bertil Karlsson (v) – bifall till motionen med ändring av ledningskontorets skrivelse enligt följande; Verksamhetsbidrag skall utgå med 60.000 kr. Bidraget skall ej vara ett engångsbidrag. Ledningskontoret skall uppta överläggningar med försäkringskassan och arbetsförmedlingsnämnden samt LivsQnistan om finansiering av en halvtidstjänst.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsens beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

__________

KS § 80 Dnr KS 98-1017 291

Slutredovisning gällande om- och tillbyggnad av Älmsta skola

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna slutredovisning gällande om- och tillbyggnad av Älmsta skola.


Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 1998-01-26 att uppdra till tekniska nämnden att genomföra en om- och tillbyggnad av Älmsta skola enligt redovisat lokalprogram och inom en kostnadsram av 13.700.000 kr. Arbetena är nu slutförda till en kostnad av 13.477.557 kr.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2001-03-22, § 42 beslutat godkänna redovisningen samt att överlämna ärendet till kommunfullmäktige.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-04-09 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen.

Beslutande sammanträde 

Au 28/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-04-28, § 97 föreslagit att godkänna slutredovisningen.

_________


KS § 81 Dnr KS 01-24 253

Prissättning vid försäljning av kommunal bostadsmark

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna ny prissättning vid försäljning av kommunal bostadsmark fr o m 2001-01-01 och tillsvidare.

Bakgrund

Priserna på kommunal bostadsmark fastställdes av kommunfullmäktige 1995-02-06. Priserna justerades då nedåt c:a 20-25 %. Priserna hade då i stort sett varit oförändrade sedan år 1992. Nedjusteringen av priserna inverkade inte på frekvensen av sålda tomter.

Det har nu uppkommit en markant ökad efterfrågan på kommunala villatomter sedan i höstas till följd av väsentligt ökade priser på bebyggda villafastigheter, varför priserna på villatomter föreslås anpassas till 1992 års nivå. I syfte att stimulera ett ökat bostadsbyggande vad gäller gruppbyggda småhus och flerbostadshus föreslås den gällande mycket låga prisnivån för dessa kategorier tillsvidare behållas oförändrad.

En teknisk justering föreslås vad gäller bostadsmark för flerbostadshus genom att priserna anges per m2 bruttoarea (m2BTA) istället för som tidigare per m2 bruksarea (m2 BRA). Härvid har omräkningsfaktorn 0,85 använts, men i övrigt är priserna oförändrade så när som på avrundningar.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontorets mark- och exploateringsavdelning har i skrivelse 2001-03-29 lämnat förslag till ny prislista för kommunal bostadsmark och föreslår kommunstyrelsen besluta att hos kommunfullmäktige hemställa om godkännande av ny prissättning vid försäljning av kommunal bostadsmark fr o m 2001-01-01 och tillsvidare.


KS § 81 forts

Politisk beredning

Au 10/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-04-26, § 98 föreslagit att hos kommunfullmäktige hemställa om godkännande av ny prissättning vid försäljning av kommunal bostadsmark fr o m 2001-01-01 och tillsvidare.


__________
KS § 82 Dnr KS 01-370 291

Begäran om borgen för uppförande av Väddö Sporthall, Väddö IF

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

. Kommunfullmäktige beslutar

att medge att kommunal borgen tecknas för ett lån på 11.1 mkr till förmån för Väddö Idrottsförening under förutsättning att säkerhet i form av pantbrev lämnas för motsvarande belopp i föreningens fastigheter. Vidare skall föreningen i samråd med banken och kommunstyrelsens ledningskontor utforma detaljerna för lånet när det gäller byggnadskreditivs lyftningsplan, omläggning till fast lån efter färdigställandet och övriga villkor.

att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Christer Candal eller vid förfall för denne, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson eller kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Håkan Jonsson med kontrasignation av endera Gunilla Edvinsson eller Kjell Johansson, båda anställda inom kommunstyrelsens ledningskontor, samt

att uppdra till tekniska nämnden efter samråd med barn- och skolnämnden teckna hyreskontrakt med föreningen.


Bakgrund

Väddö Idrottsförening lämnade den 5 mars 2001 in en ansökan om kommunal borgen på 11.1 mkr för uppförande av en sporthall vid Vikingalundens Idrottsplats i Älmsta.

Föreningen äger fastigheterna Väddö-Hammarby 1:24, 1:35 och 1:40 i Norrtälje kommun. Hallen kommer att byggas på föreningens mark. Som säkerhet för lånet skall pantbrev lämnas till banken i föreningens fastigheter. Kommunens hyresåtagande skall enligt driftkalkylerna klara räntor och amorteringar 
på lånet och övriga intäkter i form av hyror/sponsring skall täcka övriga driftkostnader.

KS § 82 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-04-25 föreslagit kommunfullmäktige besluta att medge att kommunal borgen tecknas för ett lån på 11.1 mkr till förmån för Väddö Idrottsförening under förutsättning att säkerhet i form av pantbrev lämnas för motsvarande belopp i föreningens fastigheter. Vidare skall föreningen i samråd med banken och kommunstyrelsens ledningskontor utforma detaljerna för lånet när det gäller byggnadskreditivs lyftningsplan, omläggning till fast lån efter färdigställandet och övriga villkor att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Christer Candal eller vid förfall för denne, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson eller kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Håkan Jonsson med kontrasignation av endera Gunilla Edvinsson eller Kjell Johansson, båda anställda inom kommunstyrelsens ledningskontor, samt att uppdra till tekniska nämnden efter samråd med barn- och skolnämnden teckna hyreskontrakt med föreningen.

Politisk beredning

Au 26/4 Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) deltog ej i beslutet på grund av ofullständiga handlingar i ärendet. Arbetsutskottet har 2001-04-26, § 112 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-04-25.

Beslutande sammanträde

Ks 10/5 Föreligger kompletterande handlingar i ärendet.

_________KS § 83 Dnr KS 01-422 252

Förvärv av Roslagens Luftvärnskår, Lv3

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förvärv av Roslagens Luftvärnskår, Lv3 omfattande fastigheten Tälje 4:65 för en köpeskilling av 26 mkr,

att finansiering sker med egna medel, 

att godkänna vidareöverlåtelse av ett område av fastigheten Tälje 4:65 i huvudsak omfattande kasernområdet till Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB för en köpeskilling av 26 mkr samt 

att godkänna att förvaltningen av ett område av fastigheten Tälje 4:65 i huvudsak omfattande övningsområdet Nordrona upplåtes till Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB,

att uppdra åt kommunstyrelsen genom sin ordförande och kommundirektören att underteckna erforderliga handlingar.

Protokollsanteckning

Föreligger skriftlig protokollsanteckning från Folkpartiet liberalerna (bilaga).


Bakgrund

1941 års försvarsutredning föreslog att ett nytt regemente, Lv3 skulle byggas i trakten av Stockholm. 

Första kontakten med Norrtälje stad togs i slutet av 1944. År 1945 tecknades ett avtal mellan kronan genom arméns fortifikationsförvaltning och Norrtälje stad. Slutliga överlåtelsehandlingar mellan staten och Norrtälje stad tecknades 1952-53.

KS § 83 forts

Riksdagen beslutade 2000-03-30 prop 1999/2000:30 (FöU2), att vissa organisationsenheter inom Försvarsmakten skall läggas ned, bland andra Lv3 i Norrtälje.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret, mark- och exploateringsavdelningen har i skrivelse 2001-04-25 redovisat ärendet vad gäller beskrivning av Lv3, kommunens intresse för förvärv, avtal m m.

Tekniska kontoret föreslår kommunstyrelsen att under förutsättning av dels kommunfullmäktiges godkännande dels erforderlig medelsanvisning samt dels att slutligt fastställda skyddsbestämmelser för byggnadsminnesförklaring av Lv3 bedöms acceptabla besluta att förvärva Roslagens Luftvärnskår, Lv3 omfattande fastigheten Tälje 4:65 för en köpeskilling av 26 mkr, att godkänna vidareöverlåtelse av ett område av fastigheten Tälje 4:65 i huvudsak omfattande kasernområdet till Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB för en köpeskilling av 26 mkr samt att godkänna att förvaltningen av ett område av fastigheten Tälje 4:65 i huvudsak omfattande övningsområdet Nordrona upplåtes till Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2001-04-25 kommunstyrelsen besluta -under förutsättning att slutligt fastställda skyddsbestämmelser för byggnadsminnesförklaring av Lv3 bedöms acceptabla – föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna förvärv av Roslagens Luftvärnskår, Lv3 omfattande fastigheten Tälje 4:65 för en köpeskilling av 26 mkr, att finansiering sker med egna medel, att godkänna vidareöverlåtelse av ett område av fastigheten Tälje 4:65 i huvudsak omfattande kasernområdet till Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB för en köpeskilling av 26 mkr samt att godkänna att förvaltningen av ett område av fastigheten Tälje 4:65 i huvudsak omfattande övningsområdet Nordrona upplåtes till Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB, att uppdra åt kommunstyrelsen genom sin ordförande och kommundirektören att underteckna erforderliga handlingar.
forts

KS § 83 forts

Politisk beredning

Au 26/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-04-26, § 113 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-04-25.

__________

KS § 84

Begäran om medel för anläggande av isbana med bandymått i Norrtälje 

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja kultur- och fritidsnämnden ett investeringsanslag om 7 100 tkr för byggnation av isbana med bandymått,

att finansieringen sker med egna medel,

att begäran om utökad ram beträffande kapitaltjänstkostnader samt övriga driftkostnader behandlas i samband med budgeten för 2002,

att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att bevaka ett eventuellt framtida behov av läktarbygge.


Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde 2001-02-01, § 14 beslutat att hos kommunfullmäktige begära att 6 500 tkr anslås för byggnation av isbana med bandymått på IP Norrtälje, att hos kommunfullmäktige begära att driftkostnader med 250 tkr för isbana med bandymått tillförs kultur- och fritidsnämndens ram år 2001, att hos kommunfullmäktige begära att kapitaltjänstkostnader med 587 tkr och driftkostnader med 475 tkr för isbana med bandymått tillförs nämndens ram fr o m år 2002.

Kultur- och fritidsförvaltningen har i samråd med Wettershaga GOIF, Spillersboda IF och Sportcentrum tagit fram underlag till beslutet om konstfryst isbana med bandymått på IP vid Norrtälje Sportcentrum.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-04-25 redovisat ärendet och föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja kultur- och 

KS § 84 forts

fritidsnämnden ett investeringsanslag om 7 100 tkr för byggnation av isbana med bandymått, att finansieringen sker med egna medel, att begäran om utökad ram beträffande kapitaltjänstkostnader samt övriga driftkostnader behandlas i samband med budgeten för 2002, att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att bevaka ett eventuellt framtida behov av läktarbygge.

Politisk beredning

Au 26/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-04-26, § 114 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-04-25.

Beslutande sammanträde 

Ks 10/5 Yrkanden:

Christer Candal (m), Bengt Ericsson (c), Rolf Andersson (kd) och Håkan Jonsson (s) – bifall till arbetsutskottets förslag.

________
KS § 85 Dnr KS 01-233 00

Yttrande över Finansdepartementets betänkande Rättvis kommunal utjämning (SOU 2000:127)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som sitt yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Håkan Jonssons m fl yrkande.


Bakgrund

Finansdepartementet har översänt utredningen ”Rättvis utjämning” (SOU 2000:127) för yttrande senast den 18 maj 2001.

I juni 1999 tillsatte regeringen två utredningar när det gäller det kommunala utjämningssystemet, dels en särskild delegation för fortsatt utveckling av utjämningssystemet för kommuner och landsting, dels en expertgrupp för förenklad kommunal utjämning.

Den särskilda delegationen har i en tidigare delrapport i februari 2000 föreslagit vissa förändringar av inkomstutjämningen för att i någon mån minska de negativa marginaleffekterna samt införandet av ekonomisk kompensation för befolkningsminskningar i landstinget. Riksdagen har beslutat i enlighet med förslagen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i yttrande 2001-04-25 lämnat synpunkter i ärendet samt föreslår kommunstyrelsen besluta att yttra sig i enlighet med ledningskontorets förslag till remissvar 2001-04-25.


KS § 85 forts

Politisk beredning

Au 26/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-04-26, § 96 beslutat att vilandeförklara ärendet till extra arbetsutskotts sammanträde den 10 maj.

Au 10/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-05-10, § 121 föreslagit att som sitt yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen.

Beslutande sammanträde

Ks 10/5 Yrkanden:

Christer Candal (m), Bengt Ericsson (c) och Rolf Andersson (kd) – bifall till ledningskontorets förslag.

Håkan Jonsson (s) och Bertil Karlsson (v) – avslag på ledningskontorets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

__________ 
KS § 86 Dnr KS 01-378 053

Godkännande av förfrågningsunderlag för upphandling av drivmedel, smörjmedel, tvätt samt övrigt stationssortiment

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förslag till förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av drivmedel, smörjmedel, tvätt samt övrigt stationssortiment,

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantörer.


Bakgrund

Avtalet för drivmedel har löpt ut, varför ny upphandling måste genomföras.

Tjänstemannaberedning

Servicekontoret föreslår i skrivelse 2001-04-11 kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av drivmedel, smörjmedel, tvätt samt övrigt stationssortiment, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantörer.

Politisk beredning

Au 26/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-04-26, § 101 föreslagit att godkänna upprättat förslag till förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av drivmedel, smörjmedel, tvätt samt övrigt stationssortiment, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantörer.

_________


KS § 87 Dnr KS 01-379 057

Godkännande av förfrågningsunderlag gällande fullserviceleasingavtal för bilar

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förslag till förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av fullserviceleasingavtal, 

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantörer.


Bakgrund

Avtalet för fullserviceleasingbilar har löpt ut, varför ny upphandling måste genomföras.

Tjänstemannaberedning

Servicekontoret har i skrivelse 2001-04-11 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av fullserviceleasingavtal, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantörer.

Politisk beredning

Au 26/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-04-26, § 102 föreslagit att godkänna upprättat förslag till förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av fullserviceleasingavtal, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantörer.

_________

KS § 88 Dnr KS 01-380 055

Godkännande av förfrågningsunderlag beträffande upphandling av löpande behov av Tryckeritjänster till Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättade förslag till förfrågningsunderlag beträffande upphandling av löpande behov av Tryckeritjänster till Norrtälje kommun, 

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantör. 


Bakgrund

Föreligger av servicekontorets upphandlingsenhet upprättat förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av löpande behov av tryckeritjänster till Norrtälje kommun.

Tjänstemannaberedning

Servicekontoret föreslår i skrivelse 2001-04-17 kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättade förslag till förfrågningsunderlag till upphandling av ovan nämnda upphandling, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att antaga den leverantör upphandlingen ger till resultat.

Politisk beredning

Au 26/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-04-26, § 104 föreslagit att godkänna upprättade förslag till förfrågningsunderlag till upphandling av ovan nämnda upphandling, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att antaga den leverantör upphandlingen ger till resultat.

__________
KS § 89 Dnr KS 01-421 050

Godkännande av förfrågningsunderlag till ramavtal för hyra av kaffeautomater

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förslag till förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av hyresavtal för kaffeautomater,

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantörer.


Bakgrund

Med anledning av att kommunen saknar ramavtal på hyra av kaffeautomater måste upphandling genomföras.

Tjänstemannaberedning:

Föreligger av servicekontoret upprättat förslag till förfrågningsunderlag 2001-04-23.

Servicekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av hyresavtal för kaffeautomater, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantörer.

Politisk beredning

Au 26/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-04-26, § 110 föreslagit att godkänna upprättat förslag till förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av hyresavtal för kaffeautomater, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantörer.

__________


KS § 90 Dnr KS 01/458 051

Godkännande av förfrågningsunderlag gällande upphandling av begagnade PC

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förslag till förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av begagnade PC,

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantörer.


Bakgrund

Servicekontoret har på uppdrag av barn- och skolkontoret upprättat förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av begagnade PC.

Tjänstemannaberedning:

Föreligger av servicekontoret upprättat förslag till förfrågningsunderlag 2001-04-25.

Servicekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till upphandling av begagnade PC, att delegera till arbetsutskottet att anta anbuden.

Politisk beredning

Au 26/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-04-26, § 111 föreslagit att godkänna upprättat förslag till förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av begagnade PC, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantörer.

__________

KS § 91 Dnr KS 01-358 109

Salvadorianska Kommittén i Norrtälje; Ansökan om katastrofbidrag till jordbävningsdrabbade i El Salvador

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att till Salvadorianska kommittén i Norrtälje bidraga med 28.600 kr för transport av en container till San Salvador, fylld med i Norrtälje kommun ihopsamlade kläder till nödlidande i katastrofområdet samt 

att medlen tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande.


Bakgrund

Salvadorianska kommittén har genomfört en insamling i Norrtälje kommun för jordbävningsoffren i El Salvador.

Gruppen, som samlat ihop materialet, hemställer nu hos Norrtälje kommun om ekonomiskt bistånd för transport av en container till San Salvador.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i yttrande 2001-04-11 redogjort för kommuner och landstings rätt att lämna internationell katastrofhjälp. I det aktuella fallet har kommunmedlemmarna beslutat att lämna bistånd i form av kläder. Kommunen lämnar bistånd i form av medel som behövs för att transportera ihopsamlade kläder till Göteborg.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att till Salvadorianska kommittén i Norrtälje bidraga med 28.600 kr för transport av en container till San Salvador, fylld med i Norrtälje kommun ihopsamlade kläder till nödlidande i katastrofområdet samt att medlen tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande.
KS § 91 forts

Politisk beredning

Au 26/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-04-26, § 105 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-04-11.

_________


KS § 92 Dnr KS 01-361 253

Ansökan om upplåtelse/inrättande av samlingslokal i f d Långgarns skola, Norrtälje

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att avslå ansökan om upplåtelse/inrättande av samlingslokal i f d Långgarns skola.


Bakgrund

F d Långgarns skola är belägen inom ett större sammanhängande kommunalt ägoinnehav i Långgarn.

Anne-Marie Hindersson har i skrivelse 2001-02-04 ansökt om att få tillgång till f d Långgarns skola för att nyttja den som samlingslokal. Verksamheten föreslås drivas i form av en hembygdsförening eller bygdegårdsförening.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har i skrivelse 2001-04-03 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att avslå ansökan om upplåtelse/inrättande av samlingslokal i f d Långgarns skola.

Politisk beredning

Au 26/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2001-04-26, § 107 och föreslagit att avslå ansökan om upplåtelse/inrättande av samlingslokal i f d Långgarns skola

_________


KS § 93 Dnr Ks 01/220 780

Remiss av BUS- utredningens förslag till gemensam policy med riktlinjer ”Barn och ungdomar med behov av särskilt stöd”

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att uppdra till ledningskontoret upprätta förslag till remissyttrande med stöd av dagens diskussion,

att delegera till arbetsutskottet besluta i ärendet.


Bakgrund

KSL Kommunförbundet i Stockholms län har översänt remiss av BUS-utredningens förslag till gemensam policy med riktlinjer ”Barn och ungdomar med behov av särskilt stöd”. Yttrandet skall vara KSL tillhanda senast den 30 maj 2001.

Tjänstemannaberedning

Arne Björk, barn- och skolförvaltningen, Lars Carlsund, socialförvaltningen och Allan Lindqvist, omsorgsförvaltningen redovisar ärendet på dagens sammanträde.


Politisk beredning

Au 10/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-05-10, § 122 föreslagit att uppdra till ledningskontoret upprätta förslag till remissyttrande med stöd av dagens diskussion, att delegera till arbetsutskottet besluta i ärendet.

_________

KS § 94 Dnr Ks 01/475 805

Begäran om bidrag för verksamhetsåret 2001, Frivilliga Försvarsföreningarnas samarbetskommitté

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att bevilja Frivilliga försvarsföreningarnas samarbetskommitté, FOS ett verksamhetsbidrag för år 2001 med 100.000 kr,

att finansiering sker inom befintlig budget för säkerhet och beredskap.


Bakgrund

Frivilliga försvarsföreningarnas samarbetskommitté har i skrivelse december 2000 ansökt om ett kommunalt bidrag för verksamhetsåret 2001.

Beredskaps- och säkerhetsenheten vid ledningskontoret har i skrivelse 2001-03-23 yttrat sig över framställan och föreslagit att kommunen lämnar 100.000 kr i bidrag till FOS för verksamhetsåret 2001. Det innebär att bidragssumman ökas med 40.000 kr från tidigare år och det motiveras med att kommunen har stor nytta av FOS vid kriser, olyckor o dyl.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-04-19 föreslagit kommunstyrelsen besluta att bevilja Frivilliga försvarsföreningarnas samarbetskommitté, FOS ett verksamhetsbidrag för år 2001 med 100.000 kr, att finansiering sker inom befintlig budget för säkerhet och beredskap.

Politisk beredning

Au 26/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-04-26, § 115 föreslagit enligt ledningskontorets förslag 2001-04-19.

_________

KS § 95 Dnr Ks 01/259 122

Yttrande över promemorian ”En begränsningsregel för fastighetsskatten genom skattereduktion”

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen samt

att Norrtälje kommuns principiella uppfattning är att fastighetsskatten på sikt bör avskaffas.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot till förmån för Håkan Jonssons yrkande.


Bakgrund

Finansdepartementet har gett möjlighet att inkomma med ett kommunalt yttrande gällande promemorian ”En begränsningsregel för fastighetsskatten genom skattereduktion”.

I 2001 års budgetproposition förklarade regeringen att regeringskansliet skulle påbörja ett arbete i syfte att skapa regler för att begränsa uttaget av fastighetsskatt. Syftet var skattelindring för hushåll med låga inkomster bosatta i fastigheter med höga taxeringsvärden. I rubricerad promemoria som utarbetats av finansdepartementet, redovisas ett lagförslag med denna inriktning.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-05-02 redovisat förslaget i korthet och föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättad skrivelse till Finansdepartementet.

KS § 95 forts

Politisk beredning

Vid arbetsutskottets behandling av ärendet 2001-05-10, § 124 framlades följande yrkanden: Christer Candal (m), Bengt Ericsson (c) och Rolf Andersson (kd) – bifall till ledningskontorets förslag med följande tillägg: Norrtälje kommuns principiella uppfattning är dock att fastighetsskatten på sikt bör avskaffas. Håkan Jonsson (s) – bifall till ledningskontorets förslag samt avslag på Christer Candals m fl tilläggsyrkande. Arbetsutskottet föreslog att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse undertecknad av kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, folkpartiets ledamot samt kristdemokraternas ledamot.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m), Bengt Ericsson (c) och Rolf Andersson (kd) – bifall till ledningskontorets förslag med följande tillägg: Norrtälje kommuns principiella uppfattning är dock att fastighetsskatten på sikt bör avskaffas.

Håkan Jonsson (s) och Bertil Karlsson (v) – bifall till ledningskontorets förslag samt avslag på Christer Candals m fl tilläggsyrkande.

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på bifall till eller avslag på ledningskontorets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla ledningskontorets förslag.

Därefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på Christer Candals m fl tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla tilläggsyrkandet.

________

KS § 96 Dnr Ks 01/134 002

Anmälan om delegationsbeslut

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-8 anmäles och lägges till handlingarna.

_________
KS § 97

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Svenska Kommunförbundets cirkulär 2001:36; Lön- motivation- arbetsresultat. Vårdpersonal

Svenska Kommunförbundets cirkulär 2001:41; Statsbidrag till omprövningsförrättningar

Svenska Kommunförbundets cirkulär 2001:42: Växtkraft Mål 3 stöder utvecklingen av den kommunala sektorn

Svenska Kommunförbundets cirkulär 2001:43; Normalavtal om samverkan mellan Lantmäteriverket och kommunerna avseende fastighetsregistrets adress- och byggnadsdelar samt planinformation

Svenska Kommunförbundets cirkulär 2001:45; Nya regler i jämställdhetslagen om kartläggning av löneskillnader m m

Svenska Kommunförbundets cirkulär 2001:49; 2001 års ekonomiska vårproposition

Arbetsmiljöverkets underrättelse enligt 17 § förvaltningslagen gällande inspektion vid tekniska kontoret i Norrtälje kommun

Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande gällande Parkskolan i Norrtälje kommun

Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande gällande skolköket i Riala skola

Dnr KS 99-1226 436
Stockholms tingsrätts dom ang tillstånd till grustäkt

Hälsningar och tack från Pskov:s borgmästare för besök i Norrtälje

Justitiedepartementets broschyr om SchengensamarbetetKS § 97 forts

Dnr KS 01-340 160
ÖCB; Framtida inriktning av ledningsresurser inom det civila försvaret

Dnr KS 01-328 439
Länsstyrelsens yttrande; Samråd ang O-ringens tävlingsbanor 2001

Dnr KS 01-331 105
Tack för bidrag till gatubarn i Pskov

Dnr KS 01-396 537
Länsstyrelserna i Stockholms och Uppsala län samt Luftfartsverket ang Riksintresset Stockholm-Arlanda

Dnr KS 01-404 106
Försvarsmakten; Mellersta militärdistriktets plan för stöd till samhället

Dnr KS 01-277 191
Länsstyrelsens protokoll ang inspektion hos överförmyndaren i Norrtälje kommun

Svenska kommunförbundet; Utblick Europa

Stockholms läns landsting; TBE- rekommendationerna för innevarande år

Dnr KS 01-353 439
Länsstyrelsens samrådsyttrande gällande anläggande av basradiostation för mobiltelefoni på fastigheten Haggård 2:4 i Norrtälje kommun

Dnr KS 01-49 106
UNO; Utveckling Nord Ost; Remissvar ”Fortsatt utveckling av det regionala samarbetet i Stockholms län”

__________