Kommunstyrelsen 2001-05-28 


Plats och tid Sammanträdesrummet Diamanten, Baldersgatan 17, kl 09.00-09.15
10.40-11.00
Beslutande Enligt förteckningMats Törnquist, kommundirektör
Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Övriga deltagande Fredrik Cederblom, kommunjurist
Christina Nilsson, sekreterare
Utses att justera Håkan Jonsson (s)

Justeringens Ledningskontoret, måndag 2001-05-28 
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 98-101
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Christer Candal

Justerande ..................................................................................................................
Håkan Jonsson 
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2001-05-28

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Ledningskontoret
för protokollet 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

KS § 98

Val av justeringsman

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Håkan Jonsson (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum måndagen den 28 maj 2001, kl 13.00.

_________ 
KS § 99 Dnr KS 00-762 107

Försäljning av Norrtälje Energi AB

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att återremittera ärendet.

Reservation

Socialdemokratiska ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot.

Protokollsanteckning

Bridget Wedberg (mp) låter anteckna till protokollet att hon stödjer socialdemokraternas och vänsterpartiets yrkanden.


Bakgrund

Kommunfullmäktige beslöt 2000-02-21, § 29 att uppdra åt kommunstyrelsen att under år 2000 inleda försäljning av Norrtälje Energi AB antingen hela företaget eller med fjärrvärmerörelsen och/eller fiberkabelverksamhet undantagna.

Upphandling av försäljningsbiträde/konsultstöd har skett och kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 2000-06-15, § 214 att anta anbud från KPMG Corporate Finance och dess samarbetspartner Advokatfirman Vinge.

Ett aktieägaravtal har upprättats och undertecknats av Norrtälje kommun och Närvärme Sverige AB med Graninge AB som garant, 2001-04-02. Avtalets giltighet är beroende av att kommunfullmäktige godkänner detsamma. Avtalets giltighet är vidare beroende av att hinder inte föreligger enligt konkurrenslagen samt att köparen löser kommunens samtliga lån till Norrtälje Energi AB.

Köparen skall för förvärvet av aktierna i Norrtälje Energi AB erlägga en köpeskilling till kommunen på 201.000.000 kr.


.


KS § 99 forts

Föreligger av Bohlin & Strömberg upprättad konsekvensbeskrivning 2001-04-19 gällande försäljning av Norrtälje Energi AB.

Föreligger Norrtälje Energi AB:s yttrande 2001-04-23 över aktieöverlåtelseavtal mellan Norrtälje kommun och Närvärme AB samt personalens skrivelse 2001-04-24 ang aktieöverlåtelseavtalet.

Föreligger MBL-protokoll 2001-05-04.

Föreligger skrivelse 2001-05-17 från Närvärme samt skrivelse 2001-05-07 från Norrtälje Energi.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-05-04 redovisat ärendet och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna aktieöverlåtelseavtal per 2001-04-04 mellan Norrtälje kommun och Närvärme Sverige AB gällande aktierna i Norrtälje Energi AB.


Politisk beredning

Au 26/4 Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2001-04-26 § 93 att vilandeförklara ärendet till extra arbetsutskotts sammanträde den 10 maj.

Au 10/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-05-10, § 118 beslutat att vilandeförklara ärendet till extra kommunstyrelse sammanträde den 28 maj 2001.

Beslutande sammanträde

Ks 28/5 Yrkanden:

Christer Candal (m) – enligt ledningskontorets förslag.

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) – avslag på försäljningen av Norrtälje Energi.

Karl-Axel Öst (fp) – återremiss.

KS § 99 forts

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på bifall till eller avslag på Karl-Axel Östs återremissyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat återremittera ärendet.

Omröstning begäres

Omröstningsproposition

Ja-röst för bifall till återremissyrkandet.
Nej-röst för att ärendet avgörs idag.

Omröstningsresultat

Med 7 ja-röster och 6 nej-röster har kommunstyrelsen beslutat att återremittera ärendet.

_________

KS § 100 Dnr Ks 01/426 291

Finsta naturbruksgymnasium - fastighetsfrågan

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att återremittera ärendet.

Protokollsanteckning

Bridget Wedberg (mp) låter anteckna till protokollet att hon stödjer Bengt Ericssons yrkande.


Bakgrund

1998 avvecklades – efter riksdagsbeslut – landstingets ansvar för omvårdnads- och naturbruksprogrammen inom gymnasieskolan. I Stockholms län övertogs omvårdnadsgymnasierna av kommunerna, i vissa fall med kommunalförbund som huvudmän. För naturbruksgymnasierna kunde ingen överenskommelse om övertagande uppnås utan landstinget kvarstod under en 5-årsperiod som entreprenör för naturbruksprogrammet. Kommunerna har dock – enligt riksdagsbeslut – ansvaret för programmet.

Kommunstyrelsens ordförande har uppdragit åt ledningskontoret att klarlägga kommunens möjligheter att bidra till att verksamheten vid Finsta naturbruksgymnasium kan fortsätta.

Tjänstemannaberedning

Föreligger ledningskontorets skrivelse 2001-04-17 med förslag att uppdra åt kommunstyrelsen att, med förbehåll om att friskoleverksamheten kommer till stånd, förvärva del av fastigheten Finsta enligt det ”lilla alternativet” till ett pris av 12,4 milj. kr, att uppdra åt tekniska nämnden att, efter eventuellt förvärv, teckna hyresavtal med Finsta friskola. Vidare föreslås att ledningskontoret får i uppdrag att i samråd med berörda förvaltningar föra diskussioner med företrädare för Finsta friskola om samverkan kring nyttjandet av fastigheten.


KS § 100 forts

Föreligger skrivelse 2001-04-20 från Finsta Friskola ekonomiska förening ang förutsättningen för föreningens friskolaansökan.

Ny skrivelse, 2001-05-04, föreligger från kommundirektören där kommunstyrelsen föreslås besluta att icke förvärva mark och fastigheter vid Finsta naturbruksgymnasium.

Föreligger skrivelser 2001-05-18 samt 2001-05-23 från Finsta Friskola ek. för.

Föreligger skrivelse 2001-05-21 från Stockholms läns landsting.

Politisk beredning

Au 26/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-04-26, § 106 beslutat att vilandeförklara ärendet till extra arbetsutskotts sammanträde den 10 maj.

Au 10/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-05-10, § 119 beslutat att återremittera ärendet till ledningskontoret för komplettering av de ekonomiska beräkningarna , samt att ärendet skall tas upp på extra kommunstyrelse den 28 maj 2001.

Beslutande sammanträde

Ks 28/5 Yrkanden:

Bengt Ericsson (c) med instämmande av Bertil Karlsson (v) – att uppdra till kommunstyrelsen att förvärva Finsta i enlighet med det större alternativet till ett pris av 35,0 mkr inkl. inventarier förutsatt att friskolan i sin tur – från kommunen – förvärvar inventarierna till ett pris av 7,8 mkr.

Karl-Axel Öst (fp) med instämmande av Håkan Jonsson (s) och Rolf Andersson (kd) – återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Karl-Axel Östs m fl återremissyrkande.
__________

KS § 101 Dnr Ks 01/337 821

Begäran om investeringsanslag för nybyggnad av förråd till Stiftelsen Sportcentrums verksamhet

Beslut

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar ej i beslutet.


Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja tekniska nämnden 1,1 mkr i investeringsanslag för nybyggnad av förråd vid Sportcentrum i Norrtälje, 

att finansiering sker med egna medel, 

att avslå kultur- och fritidsnämndens begäran om tilläggsbudget för 2001, 

att kultur- och fritidsnämndens begäran om ramutökning för 2002 behandlas i samband med budgetbehandlingen för 2002.


Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden beslöt 2001-03-22, § 40 att begära investeringsanslag om totalt 1,1 mkr för nybyggnad av förråd till Stiftelsen Sportcentrums verksamhet.

Tekniska nämnden beslöt samma dag § 45 att tillstyrka kultur- och fritidsnämndens begäran. Kultur- och fritidsnämnden har därutöver begärt att nämndens anslag för 2001 utökas med 18 tkr samt att ramen för 2002 utökas med 54 tkr.

Kommunfullmäktige beslöt 1998-12-10, § 283 att upplåta fastigheten Tälje 4:47 f d Flyghangaren med tomträtt till AB Riflex. Vid upplåtelsetillfället utnyttjades bl a 450 kvm av Flyghangaren som förråd till Sportcentrum. 

KS § 101 forts

Fullmäktiges beslut innebar att en del av köpeskillingen skulle användas för
delfinansiering av en ny förrådslokal. Tomträttsöverenskommelsen innebar dessutom att AB Riflex erlade ett bidrag till kommunen för nya förrådslokaler för Sportcentrums räkning.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-04-25 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden 1,1 mkr i investeringsanslag för nybyggnad av förråd vid Sportcentrum i Norrtälje, att finansiering sker med egna medel, att avslå kultur- och fritidsnämndens begäran om tilläggsbudget för 2001, att kultur- och fritidsnämndens begäran om ramutökning för 2002 behandlas i samband med budgetbehandlingen för 2002.

Föreligger PM från kultur- och fritidschefen Mats Tengdelius, daterat 2001-05-22.

Politisk beredning

Au 26/4 Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2001-04-26, § 116 att vilandeförklara ärendet till extra arbetsutskotts sammanträde den 10 maj.

Beslutande sammanträde

Ks 28/5 Yrkanden:

Christer Candal (m) – bifall till ledningskontorets förslag.

Håkan Jonsson (s) – återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på bifall till eller avslag på återremissyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar att behandla ärendet idag.

Ordföranden ställer därefter proposition på bifall till eller avslag på ledningskontorets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt ledningskontorets förslag.
________