Kommunstyrelsen 2001-06-07 

Plats och tid Sammanträdesrummet Norrtälje, Kommunhuset Ankaret, kl 09.00-10.30
12.00-12.20
Beslutande Enligt förteckningTomas Sjöberg, kanslisekreterare, § 119
Fredrik Cederblom, kommunjurist, § 103
Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Olov Larsson, budgetchef, § 106
Mats Törnquist, kommundirektör
Christina Nilsson, sekreterare
Övriga deltagande 


Utses att justera Elisabeth Björk (s)

Justeringens M åndag, 2001-06-11, kl 13.00 
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 102-122
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Christer Candal

Justerande ..................................................................................................................
Elisabeth Björk (s) 
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2001-06-07

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2001-06-11 anslags nedtagande 2001-07-02 

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

KS § 102

Val av justeringsman

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Elisabeth Björk (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret måndagen den 11 juni 2001, kl 13.00.

_________KS § 103

Allmän information

Kommunjurist Fredrik Cederblom redovisar förslag till ny delegationsförteckning.

__________
KS § 104 Dnr KS 99-1101 291

Slutredovisning och entledigande av Rodengymnasiets byggkommitté

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna Rodengymnasiets byggkommittés slutredovisning, daterad 1999-11-03 med tekniska kontorets kompletterande slutredovisning daterad 2000-06-06 samt 

att entlediga Rodengymnasiets byggkommitté från sitt uppdrag.


Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 1996-12-16, § 312 att utföra om- och tillbyggnad av Rodengymnasiet för en total utgiftsram om 78 mkr.

Projektet omfattade om- och tillbyggnad av H-flygeln, gymnastikhall, centralhall och vissa flyglar. Vidare tillsattes Rodengymnasiets byggkommitté med uppgift att inför kommunfullmäktige ansvara för att fullmäktiges beslut verkställs.

Rodengymnasiets byggkommitté har 1999-11-10, § 27 bl a föreslagit kommunfullmäktige att godkänna slutredovisning, daterad 1999-11-03 och att entlediga Rodengymnasiets byggkommitté från sitt uppdrag.

Föreligger av tekniska kontoret 2000-06-06 upprättad komplettering till Rodenkommitténs slutredovisning.

Arbetena är slutförda till en sammanlagd kostnad av 74.343 tkr. Totalt är 85.880 tkr anslagna för projektet.

KS § 104 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-04-24 föreslagit kommunfullmäktige besluta att godkänna Rodengymnasiets byggkommittés slutredovisning, 
daterad 1999-11-03 med tekniska kontorets kompletterande slutredovisning daterad 2000-06-06 samt att entlediga Rodengymnasiets byggkommitté från sitt uppdrag.

Politisk beredning

Au 17/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-05-17, § 126 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-04-24.

________
KS § 105 Dnr Ks 01/258 600

Fastställande av skolplan för de frivilliga skolformerna

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa utbildningsnämndens förslag till ”Skolplan för de frivilliga skolformerna” att gälla tillsvidare.


Bakgrund

Utbildningsnämnden ansvarar för de frivilliga skolformerna. Dessa omfattar gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, komvux, särvux samt SFI-svenska för invandrare. Skolplanen skall vara det övergripande styrdokument där kommunfullmäktige anger de riktlinjer som ska gälla för de frivilliga skolformerna.

Kommunfullmäktige antog nu gällande ”Utbildningsplan för de frivilliga skolformerna” vid sammanträde 1996-12-03.

Förslag till ny skolplan har utarbetats av utbildningsförvaltningen och nämndens politiker.

Utbildningsnämnden har vid sammanträde 2001-03-01, § 13 beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa ”Skolplan för de frivilliga skolformerna”, daterad 2001-02-15.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-05-16 anfört att man ser planen som ett användbart dokument i utvecklingen av en modern skola. Ledningskontoret förutsätter att utbildningsnämnden i sitt uppföljningsarbete kontinuerligt kommer att – till fullmäktige – redovisa hur målen uppnås.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 


KS § 105 forts

besluta att fastställa utbildningsnämndens förslag till ”Skolplan för de frivilliga skolformerna” att gälla tills vidare.

Politisk beredning

Au 17/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-05-17, § 127 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-05-16.

_________
KS § 106 Dnr Ks 01/556 041

Förslag till budgetramar och inriktning 2002-2004

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna av ledningskontoret upprättat förslag till budgetramar och inriktning 2002-2004, daterat 2001-05-22 samt

att uppdra till samtliga nämnder att se över antagna mål och program så att inriktningen överensstämmer med kommunens antagna vision 2001-02-19, § 53.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare och vänsterpartiets ledamot till förmån för egna yrkanden.


Bakgrund

Föreligger av ledningskontoret upprättat förslag till budgetramar och inriktning, daterat 2001-05-22.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-05-28 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna av ledningskontoret upprättat förslag till budgetramar och inriktning 2002-2004, daterat 2001-05-22 samt att uppdra till samtliga nämnder att se över antagna mål och program så att inriktningen överensstämmer med kommunens antagna vision 2001-02-19, § 53.


KS § 106 forts

Politisk beredning

Au 31/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-05-31, § 144 beslutat enligt ledningskontorets förslag 2001-05-28. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) deltog ej i beslutet.


Beslutande sammanträde

Ks 7/6 Föreligger förslag till budgetramar 2002 från socialdemokraterna och vänsterpartiet.

Yrkanden:

Christer Candal (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.
Håkan Jonsson (s), Bertil Karlsson (v) – bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag.

Härefter behandlas förslag till budgetramar nämnd för nämnd

KOMMUNSTYRELSEN

Arbetsutskottet har 2001-06-31, § 144 beslutat föreslå att kommunstyrelsen tilldelas 93.215 tkr.

Yrkanden:
Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) - 88.215 tkr.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

Arbetsutskottet har 2001-06-31, § 144 beslutat föreslagit att miljö- och hälsoskyddsnämnden tilldelas 7.338 tkr.


KS § 106 forts

Yrkanden:
Håkan Jonsson (s) och Bertil Karlsson (v) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.

BYGGNADSNÄMNDEN

Arbetsutskottet har 2001-06-31, § 144 beslutat föreslå att byggnadsnämnden tilldelas 5.167 tkr.

Yrkanden:
Håkan Jonsson (s) och Bertil Karlsson (v)) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Arbetsutskottet har 2001-06-31, § 144 beslutat föreslå att kultur- och fritidsnämnden tilldelas 59.661 tkr.

Yrkanden:
Håkan Jonsson (s) och Bertil Karlsson (v) – 60.661 tkr.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.

SOCIALNÄMNDEN

Arbetsutskottet har 2001-06-31, § 144 beslutat föreslå att socialnämnden tilldelas 75.522 tkr.KS § 106 forts

Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) och Bertil Karlsson (v) – 75.522 tkr.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag

OMSORGSNÄMND

Arbetsutskottet har 2001-06-31, § 144 beslutat föreslå att omsorgsnämnden tilldelas 490.477 tkr.

Yrkanden:
Håkan Jonsson (s) och Bertil Karlsson (v) – 496.477 tkr.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.

BARN- OCH SKOLNÄMNDEN

Arbetsutskottet har 2001-06-31, § 144 beslutat föreslå att barn- och skolnämnden tilldelas 661.919 tkr.

Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) och Bertil Karlsson (v) – 678.919 tkr.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Arbetsutskottet har 2001-06-31, § 144 beslutat föreslå att utbildningsnämnden tilldelas 189.835 tkr.

KS § 106 forts

Yrkanden:
Håkan Jonsson (s) och Bertil Karlsson (v) – 193.235 tkr.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.


TEKNISKA NÄMNDEN, TEKNISKA KONTORET

Arbetsutskottet har 2001-06-31, § 144 beslutat föreslå att tekniska nämnden, tekniska kontoret tilldelas 40.993 tkr.

Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) och Bertil Karlsson (v) – 42.993 tkr.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.

TEKNISKA NÄMNDEN, RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Arbetsutskottet har 2001-06-31, § 144 beslutat föreslå att tekniska nämnden , räddningstjänsten tilldelas 37.524 tkr.

Yrkanden:
Håkan Jonsson (s) och Bertil Karlsson (v) – 39.324 tkr.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.

_________


KS § 107 Dnr KS 01-382 600

Utbildningsnämndens begäran om anslag för finansiering av högskoleutbildning

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja utbildningsnämnden tilläggsanslag om 1 415 tkr för finansiering av högskoleutbildning, 

att finansiering sker med eget kapital.


Bakgrund

Utbildningsnämnden beslöt 2001-04-05 att begära tilläggsanslag med 1 415 tkr för att driva pågående högskoleutbildningar på distans vidare och för att utveckla högskoleutbildningar i linje med satsningen på Lv3-området som centrum för högre utbildning i Roslagen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2001-05-21 att eftersom utbildningsnämndens begäran stämmer överens med kommunens inriktning att få till stånd ökad högskoleverksamhet föreslås att anslaget beviljas.

Ledningskontoret föreslår således kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja utbildningsnämnden tilläggsanslag om 1 415 tkr för finansiering av högskoleutbildning, att finansiering sker med eget kapital.

Politisk beredning

Au 31/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-05-31, § 145 beslutat att vilandeförklara ärendet till extra arbetsutskott den 7 juni 2001.KS § 107 forts

Au 7/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-06-07, § 149 beslutat enligt ledningskontorets skrivelse 2001-05-21.

________KS § 108 Dnr Ks 00/311 045 

Kooperativet Arbete och utveckling – ställningstagande avseende 2001

Beslut

1. Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja kommunstyrelsen 680 tkr i tilläggsanslag avseende bidrag till Kooperativet Arbete och Utveckling,

att finansiering sker med eget kapital,

att ställningstagande avseende 2002 senareläggs dock senast till beslut om budget 2002.

2. Kommunstyrelsen beslutar:

att bemyndiga ledningskontoret att verkställa utbetalningen.Bakgrund

Kommunstyrelsen beslöt 2000-11-10, § 267 att bevilja Kooperativet Arbete 
och utveckling ytterligare 184 tkr i bidrag att finansieras inom kommunstyrelsens anslag för 2000. I ledningskontorets yttrande ingick även ställningstagande avseende 2001 och 2002. Kommunstyrelsen beslöt att överlämna dessa förslag till arbetsutskottet för beredning. Arbetsutskottet beslöt 2000-12-14, § 362 att remittera ärendet till ledningskontoret för beredning.

Tjänstemannaberedning

Under den tid som gått sedan föregående beslut har kontakter tagits med Samhall för att utröna möjligheterna till medverkan/finansiering från Samhall.KS § 108 forts

I avvaktan på besked föreslår ledningskontoret i skrivelse 2001-05-22 på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja kommunstyrelsen 680 tkr i tilläggsanslag avseende bidrag till Kooperativet Arbete och Utveckling, att finansiering sker med eget kapital, att ställningstagande avseende 2002 senareläggs dock senast till beslut om budget 2002. Kommunstyrelsen föreslås besluta för egen del att bemyndiga ledningskontoret att verkställa utbetalningen.

Politisk beredning

Au 31/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-05-31, § 146 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-05-22.

________

KS § 109 Dnr Ks 01/544 011

Riktlinjer för utvecklande av Lv3-området

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ärendet utgår från dagens sammanträde.


Bakgrund

NIHAB, Norrtälje Industri och Hantverkshus AB kommer att äga och förvalta det f d regementsområdet Lv 3. NIHAB kommer att förvärva området från kommunen direkt efter det att kommunens köp av området från fortifikationsverket genomförts.

NIHAB:s styrelse har tagit ställning för att området skall användas för högskoleinriktad verksamhet, eftergymnasial utbildning, kompetensutveckling och kunskapsintensiva företag.

NIHAB har 2001-05-31 upprättat riktlinjer för utvecklandet av Lv3-området.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-06-07 föreslagit kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige ställa sig bakom NIHAB:s riktlinjer för utvecklandet av Lv3 området.

Politisk beredning

Au 6/7 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-06-07, § 150 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-06-07.

________

KS § 110 Dnr KS 01-516 045

NIHAB ang kommunal borgen för lån till förvärv av Lv3-området samt ombyggnad av kv Trud och Mode vid busstation i Norrtälje

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar:

att medge att kommunal borgen tecknas för lån på 9 mkr till förmån för NIHAB, Norrtälje Industri- & Hantverkshus AB för ombyggnad av kvarteren Trud och Mode,

att borgensförbindelserna får ställas ut i den takt som lån kommer att tas upp,

att NIHAB, Norrtälje Industri- & Hantverkshus AB skall erlägga en avgift på 
1 % på utställda borgensförbindelser,

att NIHAB, Norrtälje Industri- & Hantverkshus AB skall förbinda sig att inte utan kommunens skriftliga medgivande ta ut nya pantbrev i ovannämnda fastigheter,

att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Christer Candal eller vid förfall för denne, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson eller kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Håkan Jonsson med kontrasignation av endera Gunilla Edvinsson eller Kjell Johansson, båda anställda inom kommunstyrelsens ledningskontor,

att i övrigt lämna NIHAB:s framställan utan bifall.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot till förmån för Håkan Jonssons m fl yrkande.forts

KS § 110 forts

Bakgrund

NIHAB, Norrtälje Industri- & Hantverkshus AB anhåller i skrivelse 2001-05-28 om borgen för förvärv av Lv3-området, ombyggnad av kv Mode, f d 

Mediaprogrammets lokaler, till Norrtälje träningscenter samt ombyggnad av kv Trud 1 till tandläkarhus, sammanlagt 40 mkr.

Tjänstemannaberedning 

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-05-31 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att medge att kommunal borgen tecknas för lån på 53 mkr till förmån för NIHAB, Norrtälje Industri- & Hantverkshus AB för förvärv av Lv3-området samt ombyggnad av kvarteren Trud och Mode, att borgensförbindelserna får ställas ut i den takt som lån kommer att tas upp,
att NIHAB, Norrtälje Industri- & Hantverkshus AB skall erlägga en avgift på
1 % på utställda borgensförbindelser, att NIHAB, Norrtälje Industri- & Hantverkshus AB skall förbinda sig att inte utan kommunens skriftliga medgivande ta ut nya pantbrev i ovannämnda fastigheter, att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Christer Candal eller vid förfall för denne, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson eller kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Håkan Jonsson med kontrasignation av endera Gunilla Edvinsson eller Kjell Johansson, båda anställda inom kommunstyrelsens ledningskontor.

Politisk beredning

Au 7/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-06-07, § 151 föreslagit enligt Christer Candals yrkande. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) reserverade sig mot beslutet.

KS 7/6 Yrkanden:

Christer Candal (m) - att medge att kommunal borgen tecknas för lån på 9 mkr till förmån för NIHAB, Norrtälje Industri- & Hantverkshus AB för ombyggnad av kvarteren Trud och Mode, att borgensförbindelserna får ställas ut i den takt som lån kommer att tas upp, att NIHAB, Norrtälje Industri- & Hantverkshus AB skall erlägga en avgift på 1 % på utställda borgensförbindelser, att NIHAB, 

KS § 110 forts

Norrtälje Industri- & Hantverkshus AB skall förbinda sig att inte utan kommunens skriftliga medgivande ta ut nya pantbrev i ovannämnda fastigheter,
att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Christer Candal eller vid förfall för denne, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson eller kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Håkan Jonsson med kontrasignation av endera Gunilla Edvinsson eller Kjell Johansson, båda anställda inom kommunstyrelsens ledningskontor, att i övrigt lämna NIHAB:s framställan utan bifall.

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) – bifall till ledningskontorets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
_________

KS § 111 Dnr KS 01-366 102

Förslag till ny representation i arbetsmarknadsnämnden

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att från och med 2001-07-01 utse följande tjänstemän som ledamöter i arbetsmarknadsnämnden:

Socialchef Yvonne Nilzon
Personalchef Tony Wallin
Utbildningschef Nils-Gunnar Bergander

att från och med 2001-07-01 utse följande tre ledamöter, förutom ordföranden:

Bengt Ericsson (c), ordförande
Torsten Bergström (m), ledamot
Kerstin Bergström (s), ledamot
Håkan Jonsson (s), ledamot


Bakgrund

En arbetsmarknadsnämnd är ett samarbetsorgan för att utforma den arbetsmarknadspolitiska verksamheten utifrån lokala förutsättningar och behov. Med den delvis nya förstärkta inriktningen på samordning på lokal nivå av statliga och kommunala åtgärder har Länsarbetsnämnden i Stockholm beslutat om ny sammansättning av ledamöter och platsantal från och med 2001-07-01- Förslag på kommunens ledamöter i Norrtälje arbetsmarknadsnämnd skall vara länsarbetsnämnden tillhanda senast 2001-05-15.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2001-04-11 kommunstyrelsen besluta
att från och med 2001-07-01 utse följande tjänstemän som ledamöter i arbetsmarknadsnämnden:

forts
KS § 111 forts

Socialchef Yvonne Nilzon
Personalchef Tony Wallin
Utbildningschef Nils-Gunnar Bergander

att från och med 2001-07-01 för egen del utse tre ledamöter vilkas namn förs till sammanträdesprotokollet.

Politisk beredning

Au 17/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-05-17, § 128 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-04-11.

KS 7/6 Yrkanden:

Christer Candal (m) – bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg av Håkan Jonsson (s).

_________

KS § 112 Dnr KS 01-440 261

Avtal om jordbruksarrende med Lohärads Höglandsboskap HB

Beslut

Moderata samlingspartiets ledamöter deltar ej i beslutet.

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna avtal med Lohärads Höglandsboskap HB avseende upplåtelse av mark för naturvårdsinriktat bete med nötkreatur och får.


Bakgrund

Björkarns strandängar ingår i miljöprojektet ”Återskapande av strandängar och vattendragsbiotoper i Norrtäljeåns vattensystem” som pågår under åren 1999-2001. Projektet ingår i Norrtälje kommuns lokala investeringsprogram till vilket Regeringen har givit ekonomiskt bidrag.

Syftet med arrendet är att tillse att områdets värden för den biologiska mångfalden och kulturmiljön bevaras och förstärks genom bete med nötkreatur och får.

Arrendet avser Björkarns strandäng om 4,9 ha och Salmunge ekhage om 1,5 ha inom fastigheten Salmunge 1:8.

Arrendetiden är 5 år, avtalet förlängs i perioder om 1 år om avtalet inte sägs upp 3 månader före arrendetidens utgång. Arrendeavgiften är 600 kr per år.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har i skrivelse 2001-04-24 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna avtal med Lohärads Höglandsboskap HB avseende upplåtelse av mark för naturvårdsinriktat bete med nötkreatur och får.forts

KS § 112 forts

Politisk beredning

Au 17/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-05-17, § 131 föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2001-04-24. Christer Candal anmälde jäv och lämnade lokalen. Bengt Ericsson (c) tjänstgjorde som ordförande under denna paragraf.

________KS § 113 Dnr KS 01-447 253

Upplåtelse av fastigheten Söderbykarls-Nyby 1:24

Beslut

Christer Candal (m) och Arne Ringefors (fp) deltar ej i beslutet.

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upplåtelse av vägservitut på fastigheten Söderbykarls-Nyby 1:24, 

att godkänna upplåtelse av fastigheten Söderbykarls-Nyby 1:24 med arrende under 49 år.


Bakgrund

Fastigheten Söderbykarls-Nyby 1:24 är belägen strax norr om Rörvik invid Björköfjärden. Fastighetens areal är 3.600 m2 och den är obebyggd. Fastigheten har andelar i samfälligheter i Norra Råda och Söderbykarls-Nyby. Fastigheten innefattar en smal strandremsa mot Björköfjärden.

Enligt tidigare inriktning inhämtade tekniska kontoret anbud för eventuell försäljning av fastigheten i februari 1999. Anbudsförfrågan riktades till ägarna till angränsande fastigheter.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har i skrivelse 2001-05-03 redogjort för ärendet och anfört, att efter diverse kontakter med intressenterna i frågan har framkommit förslag på en ny inriktning, nämligen att kommunen arrenderar ut fastigheten till Norra Råda Samfällighet samt upplåter servitut för ny utfartsväg från fastigheten Söderbykarls-Nyby 1:14

Tekniska kontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upplåtelse av vägservitut på fastigheten Söderbykarls-Nyby 1:24, att godkänna upplåtelse av fastigheten Söderbykarls-Nyby 1:24 med arrende under 49 år.

forts

Ks § 113 forts

Politisk beredning

Au 17/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2001-05-17, § 132 och föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2001-05-03. Christer Candal (m) yrkade – återremiss av ärendet. Bengt Ericsson (c), Rolf Andersson (kd), Håkan Jonsson (s) och Kerstin Bergström (s) – att ärendet avgjordes denna dag. Christer Candal (m) deltog ej i beslutet.

Ks 7/6 Yrkanden:

Bengt Ericsson (c), Håkan Jonsson (s) och Rolf Andersson (kd) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Arne Ringefors (fp) – återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på återremiss av ärendet och att ärendet skall avgöras idag. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet skall avgöras idag.

Reservation

Arne Ringefors (fp) reserverar sig mot beslutet.


__________KS § 114 Dnr KS 01-213 003

Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att fastställa Stadsarkivets förslag till anvisningar om e-post för kommunala förvaltningar och bolag.


Bakgrund

Kommunstyrelsen antog den 20 maj 1997, § 108 användarpolicy och regler för Norrtälje kommuns elektroniska informationstjänst samt regler för e-post.

Tjänstemannaberedning

Stadsarkivet har tillsammans med förvaltningskontoren, ledningskontoret och ADB-avdelningen arbetat fram förslag till nya bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag.

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-05-08 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att fastställa Stadsarkivets förslag till anvisningar om e-post för kommunala förvaltningar och bolag.

Politisk beredning

Au 17/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-05-17, § 133 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-05-08.

_________


KS § 115

Godkännande av förfrågningsunderlag till ramavtal för guldarmband

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förslag till förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av ramavtal för guldarmband,

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantörer.


Bakgrund

Servicekontorets upphandlingsenhet har fått i uppdrag att genomföra upphandling av guldarmband som delas ut till anställda inom Norrtälje kommun efter 25 års tjänst.

Tjänstemannaberedning

Servicekontoret föreslår i skrivelse 2001-05-09 kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av ramavtal för guldarmband, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantörer.

Politisk beredning

Au 17/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-05-17, § 134 föreslagit enligt servicekontorets skrivelse 2001-05-29.

_________KS § 116

Godkännande av förfrågningsunderlag till ramavtal för guldklockor

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förslag till förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av ramavtal för guldklockor,

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantörer.


Bakgrund

Servicekontorets upphandlingsenhet har fått i uppdrag att genomföra upphandling av guldklockor som delas ut till anställda inom Norrtälje kommun efter 25 års tjänst.

Tjänstemannaberedning

Servicekontoret föreslår i skrivelse 2001-05-08 kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av ramavtal för guldklockor, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantörer.

Politisk beredning

Au 17/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-05-17, § 134 föreslagit enligt servicekontorets skrivelse 2001-05-09.

_________KS § 117 Dnr KS 01-479 361

Upplåtelse av arrende för förstärkarstation i Rö

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upplåtelse av arrende av ett område av fastigheten Rö-Ösby 3:1.


Bakgrund

KPNQwest Assets Sweden AB har genom Planning Networks PLNT AB ansökt om att få lokalisera en förstärkarstation för fiber avseende tele- och datatrafik till kommunal mark i Rö. Förstärkarstationen erfordras för befintligt fibernät som ingår i den s k Nordiska Ringen.

Upprättat förslag till arrendeavtal innebär att kommunen upplåter ett markområde om ca 400 m2 av fastigheten Rö-Ösby 3:1. Det upplåtna området är beläget vid infarten till Rö Företagsby. Elkraft till förstärkarstationen tas från en befintlig angränsande transformatorstation

Arrendeupplåtelsen gäller i 25 år, men kan sägas upp av kommunen första gången efter 10 år och därefter i 5-årsintervaller. KPNQwest Asset Sweden AB kan säga upp arrendet med en löpande uppsägningstid om 1 år. Arrendeavgiften är 2.000 kr/år plus index.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har i skrivelse 2001-05-16 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna upplåtelse av arrende av ett område av fastigheten Rö-Ösby 3:1.

Politisk beredning

Au 31/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-05-31, § 142 föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2001-05-16.

_________

KS § 118

Delegation till mark- och exploateringschefen att förvärva fastigheten Hellas 9, Norrtälje stad av Sally Jansson

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna förvärv av fastigheten Hellas 9, Norrtälje stad för en köpeskilling av 275.000 kr,

att bemyndiga mark- och exploateringschefen genomföra köpet genom tecknande av erforderliga köpehandlingar.


Bakgrund

Tekniska kontoret har 1998-07-01 erhållit en remiss från kommunstyrelsen rörande fastigheten Hellas 9. Ärendet avser en begäran från fastighetsägaren Sally Jansson att kommunen löser in fastigheten.

Bakgrunden till fastighetsägarens begäran har redovisats i tekniska kontorets skrivelse 1999-07-02.

Kommunstyrelsen beslutade 1999-11-11, § 260 att uppdra åt tekniska kontoret att inleda förhandlingar om ett kommunalt förvärv av fastigheten Hellas 9 enligt föreslagna riktlinjer.


Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har i skrivelse 2001-05-31 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna förvärv av fastigheten Hellas 9, Norrtälje stad för en köpeskilling av 275.000 kr, att bemyndiga mark- och exploateringschefen genomföra köpet genom tecknande av erforderliga köpehandlingar.


forts

KS § 118 forts

Politisk beredning

Au 7/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-06-07, § 152 föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2001-05-31.

Ks 7/6 yrkanden:

Bengt Ericsson (c), Christer Candal (m) och Håkan Jonsson (s) – bifall till arbetsutskottets förslag.

_________

KS § 119 Dnr KS 01-495 111

Valkretsindelning för landstingsval perioden 2002-2006

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att ej erinra mot förslag till valkretsindelning för landstingsval perioden 2002-2006.


Bakgrund

Inför valet till landstingsfullmäktige 2002 måste Stockholms läns landstings indelning i valkretsar fastställas. Indelningen beslutas av landstingsfullmäktige sedan kommunerna beretts möjlihet att yttra sig.

Stockholms läns landsting, Landstingsstyrelsen har i skrivelse 2001-05-15 efterfrågat kommunens yttrande över förslag till valkretsindelning för landstingsval perioden 2002-2006. Yttrandet skall vara Landstingskontoret tillhanda senast den 21 juni 2001.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-05-31 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att ej erinra mot förslag till valkretsindelning för landstingsval perioden 2002-2006.

Politisk beredning

Au 7/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-06-07, § 153 beslutat enligt ledningskontorets skrivelse 2001-05-31.

_________KS § 120 

Skyddsföreskrifter för luftvärnsregementet Lv 3 i Norrtälje

Beslut

Arbetsutskottets förslag:

Kommunstyrelsen beslutar

att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse till Kulturdepartementet undertecknad av kommunstyrelsens ordförande.

Bakgrund

Föreligger förslag till skyddsföreskrifter för Lv 3 i Norrtälje – omfattande del av fastigheten Tälje 4:65 upprättade av Riksantikvarieämbetet.

Norrtälje kommun har haft överläggningar med Riksantikvarieämbetet om skyddsföreskrifter för det nedlagda regementet Lv 3.

Politisk beredning

Au 7/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2001-06-07, § 154.
________

KS § 121 Dnr Ks 01/134 002

Anmälan om delegationsbeslut

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-7 anmäles och lägges till handlingarna.

_________


KS § 122

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Svenska kommunförbundets cirkulär 2001:50; Bilfri dag ”I staden utan min bil” – 22 september 2001-05-29

Svenska kommunförbundets cirkulär 2001:51; Budgetförutsättningar 2002-2004

Svenska kommunförbundets cirkulär 2001:52: Överenskommelse om Bilersättningsavtal – BIL 01

Svenska kommunförbundets cirkulär 2001:54: Preliminär kostnadsutjämning för år 2002

Dnr KS 01-252 149
Länsstyrelsens remiss ang ansökan om tillstånd att använda övervakningskamera; Statoil AB

Dnr KS 99-385 265

Länsstyrelsens beslut ang bildande av sälskyddsområdet Svenska Stenarna inom del av fastigheten Skarv l:1 i Norrtälje kommun

Kultur- och fritidsnämndens beslut ang villkor vid hyra av kommunala lokaler – revidering

Arbetsmiljöverkets tillsynsmeddelande ang verksamheter som bedriver personlig assistans

SISUS; Den 1 juli 2001 förändras finansieringsansvaret för svårt rörelsehindrade ungdomar som studerar vid riksgymnasium

Broschyr Internetportalen SverigeDirekt

Region- och trafikkontoret; Stockholmsregionens roll för Sveriges tillväxt


KS § 122 forts

Handikappombudsmannen; Tillgänglighet för alla

Barnombudsmannens rapport till regeringen; ”Båda är bäst, typ”

Glesbygdsverkets årsrapport 2001

Sveriges Pensionärsförbund uttalande ang samverkan mellan landsting och kommuner

Försvarsmakten; Planerad mast för Europolitan vid Villingsberg, Norrtälje kommun

Regionplane- och trafikkontorets promemoria ”Sociala förhållanden i Stockholms skärgård”

Regionplane- och trafikkontorets information nr 2 2001

Dnr KS 01-463 312
Regionala cykelstråk i Stockholms län

Tack till samtliga partier från Anna-Maria Larsson för beslutet ang isbana till Norrtälje

Naturvårdsverket ang inbjudan att delta i EU-kampanjdag

________