Kommunstyrelsen 2001-08-09 

Plats och tid Sammanträdesrummet Norrtälje, Kommunhuset Ankaret, kl 09.00-09.10
10.30-10.50
Beslutande Enligt förteckning










Mats Törnquist, kommundirektör
Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Övriga deltagande Kjell Johansson, controller 
Christina Nilsson, sekreterare





Utses att justera Sune Alm (s) 


Justeringens Ledningskontoret, fredag 2001-08-10, kl 13.00
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 130-141
Christina Nilsson


Ordförande ........................................................................
Christer Candal

Justerande ..................................................................................................................
Sune Alm 
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag


Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2001-08-09

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande





KS § 130

Val av justeringsman

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Sune Alm (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret fredagen den 10 augusti 2001, kl 13.00.

_________





KS § 131 Dnr KS 01-209 805.60

Delegation att besluta om stipendiebelopp avseende stipendium till organisationer inom idrotts- och annan ungdomsverksamhet

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att - i enlighet med kultur- och fritidsnämnden hemställan - delegera rätten att fatta beslut om stipendiebeloppets storlek avseende stipendium till organisationer inom idrotts- och annan ungdomsverksamhet till kultur- och fritidsnämnden.


Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 1982-02-23, § 18 att inrätta ett stipendium till organisationer inom idrotts- och annan ungdomsverksamhet. Stipendiebeloppet bestämdes till högst 5.000 kr. Beloppet har sedan dess inte förändrats.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att möjligheten att fatta beslut om stipendiebeloppets storlek delegeras till kultur- och fritidsnämnden. I kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande framhålls att kulturstipendiet på senare år har höjts vid två tillfällen och är f n 20.000 kr.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-05-17 föreslagit på anförda skäl att kultur- och fritidsnämndens hemställan bifalles och att nämnden ges rätt att inom ramen för beviljade anslag fatta beslut om stipendiebeloppet. Ledningskontoret föreslår således kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att i enlighet med kultur- och fritidsnämnden hemställa delegera rätten att fatta beslut om stipendiebeloppets storlek avseende stipendium till organisationer inom idrotts- och annan ungdomsverksamhet till kultur- och fritidsnämnden.

forts






KS § 131 forts

Politisk beredning

Au 14/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-06-14, § 156 föreslagit enligt ledningskontorets förslag.

__________






KS § 132 Dnr KS 01-461 042

Tertialuppföljning 2001 för Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att vilandeförklara ärendet till extra kommunstyrelse den 27 augusti.


Bakgrund

Förvaltningarna har gjort uppföljning för det första tertialet, vilken behandlas av resp nämnd. Ledningskontoret har gjort en sammanfattning av uppföljningarna med övergripande kommentarer.

Barn- och skolnämnden beslöt 2001-05-14 i samband med behandlingen av tertialuppföljningen att begära tilläggsanslag om 2 605 tkr för personalförstärkningar och personalåtgärder.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-06-11 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna tertialuppföljning per april, att uppmana omsorgsnämnden, barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden och tekniska nämnden att vidta åtgärder så att negativa avvikelser minimeras, att avslå barn- och skolnämndens begäran om tilläggsanslag.

Kommunstyrelsen föreslås därutöver besluta att överföra 120 tkr från barn- och skolnämnden till kultur- och fritidsnämnden, att överföra 63 tkr från barn- och skolnämnden till utbildningsnämnden.

Politisk beredning

Au 14/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-06-14, § 158 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-06-11. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) deltog ej i beslutet vad avser tilläggsanslag med hänvisning till eget budgetförslag.
forts





KS § 132 forts

Beslutande sammanträde

Ks 9/8 Yrkanden:

Elisabeth Björk (s) – att bifalla barn- och skolnämndens begäran om tilläggsanslag för personalförstärkningar och personalåtgärder med 2.605 tkr, att kommunstyrelsen tilldelar nämnden erforderliga medel för att täcka Räddningstjänstens kostnader för RC-norr, att bifalla socialdemokraternas förslag om tilläggsanslag i utbildningsnämnden med 4 mkr, att därefter godkänna tertialuppföljning per april och i övrigt hänvisa till vårt budgetförslag för år 2001.

Christer Candal (m) – vilandeförklara ärendet till extra kommunstyrelse den 27 augusati 2001.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat vilandeförklara ärendet till extra kommunstyrelse den 27 augusti 2001.

_________






KS § 133 Dnr KS 01-520 252

Förvärv av fastigheten Blidö 1:359

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna förvärv av fastigheten Blidö 1:359 från Roslagsbostäder AB,

att förvärvet skall genomföras i syfte att bevara möjligheten till permanentbebyggelse på fastigheten.


Bakgrund

Roslagsbostäder AB förvärvade fastigheten Blidö 1:359, belägen centralt på Blidö, år 1992 för en köpeskilling av 750.000 kr.

Avsikten med förvärvet var att genomföra en småskalig nybebyggelse med hyresrätter. För detta ändamål påbörjades en detaljplanläggning år 1992 som dock drog ut på tiden och vann laga kraft först år 1996.

Roslagsbostäder hemställer i skrivelse 2001-02-05 om att kommunstyrelsen godkänner försäljning av fastigheten med hänvisning till att planläggningen drog ut på tiden och att intresset från lokalbefolkningen svalnade.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har i skrivelse 2001-05-21 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna förvärv av fastigheten Blidö 1:359 från Roslagsbostäder AB.

Politisk beredning

Au 14/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-06-14, § 157 föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2001-06-14.








KS § 133 forts

Beslutande sammanträde

Ks 9/8 Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Håkan Jonsson (s) – att förvärvet skall genomföras i syfte att bevara möjligheten till permanentbebyggelse på fastigheten.

_________






KS § 134 Dnr KS 01-570 253

Försäljning av fastigheten Duvhöken 5 i Rimbo

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna försäljning av fastigheten Duvhöken 5 i Rimbo för en köpeskilling av 250.000 kr.


Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott uttalade sig 2001-03-29 positiva till att lämna en markanvisning på fastigheten Duvhöken 5 i Rimbo till Jan Skogh Fastighetsförvaltning för uppförande av bostäder.

Jan Skogh Fastighetsförvaltning har i samråd med stadsarkitektkontoret framtagit ett förslag till bostadsprojekt omfattande totalt 8 st hyreslägenheter, varav 4 st 2 rok och 4 st 3 rok. Fastighetens tomtareal är 1.518 m2.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har i skrivelse 2001-06-12 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av fastigheten Duvhöken 5 i Rimbo för en köpeskilling av 250.000 kronor.

Politisk beredning

Au 21/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-06-21, § 166 föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2001-06-12.

_________






KS § 135 Dnr KS 01-569 002

Ny delegationsförteckning för kommunstyrelsen

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att upphäva av kommunstyrelsen 1984-02-21, § 68 antagen delegationsförteckning med revideringar,

att anta förslag till ny delegationsförteckning samt

att medge kommundirektör Mats Törnquist rätten att vidaredelegera beslutanderätten till annan anställd inom kommunen.


Bakgrund

Nu gällande delegationsförteckning godkändes av kommunstyrelsen 1984-02-21, § 68.

Föreligger av ledningskontoret upprättat förslag till ny delegationsförteckning för kommunstyrelsen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-06-12 redogjort för olika aspekter på delegation, återrapportering m m och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att upphäva av kommunstyrelsen 1984-02-21, § 68 antagen delegationsförteckning med revideringar, att anta förslag till ny delegationsförteckning samt att medge kommundirektör Mats Törnquist rätten att vidaredelegera beslutanderätten till annan anställd inom kommunen.

Politisk beredning

Au 21/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-06-21, § 167 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-06-12.

________





KS § 136 Dnr 01-316 299

Överförande av huvudmannaskapet för Edsbro Masugn med tillhörande bruksbyggnader från tekniska nämnden till kultur- och fritidsnämnden

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att ansvaret och huvudmannaskapet för Edsbro Masugn med tillhörande bruksbyggnader (masugn, murruiner, hamnmagasin (2 st), arbetarbostad, trösklada och till byggnaderna omgiven tomtmark) från och med 2001-07-01 överförs från tekniska nämnden till kultur- och fritidsnämnden,

att överföring sker av 55 tkr dvs halva årsanslaget från tekniska nämnden till kultur- och fritidsnämnden. 


Bakgrund

Edsbro Masugn med tillhörande bruksbyggnader ligger idag under tekniska nämndens huvudmannaskap. Tekniska nämnden (2001-03-22, § 41) och kultur- och fritidsnämnden (2001-03-22, § 36) har båda begärt att huvudmannaskapet ska överföras från tekniska nämnden till kultur- och fritidsnämnden.

Som motiv för överföringen anges att masugnen är en fast fornlämning och omfattas av fornminneslagen samt att externa frågor kring masugnen ofta hamnar hos kultur- och fritidsförvaltningen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-06-18 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att ansvaret och huvudmannaskapet för Edsbro Masugn med tillhörande bruksbyggnader (masugn, murruiner, hamnmagasin (2 st), arbetarbostad, trösklada och till byggnaderna omgiven tomtmark) från och med 2001-07-01 överförs från tekniska nämnden till kultur- och fritidsnämnden,









KS § 136 forts

att överföring sker av 55 tkr dvs halva årsanslaget från tekniska nämnden till kultur- och fritidsnämnden.

Politisk beredning

Au 21/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-06-21, § 171 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-06-18.

_________






KS § 137 Dnr KS 01-555 105

Ansökan om regional medfinansiering för Interreg III projekt

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att medge medfinansiering för första projektåret med 70.000 kr,

att uppdra till planeringschefen att finansiera bidraget inom anslaget för EU-bidrag inom årets budget samt

att uttala att detta innebär att inget ställningstagande görs för år 2 och 3.


Bakgrund

Bengt Hellberg, Radio Roslagen ek. förening har i skrivelse 2001-06-08 anhållit om medfinansiering för Interreg III projekt. 

Projektet handlar om ett samarbete mellan skärgårdsregionerna Stockholms Skärgård och Ålands Skärgård som skulle ingå i projektet Radio Skärgården.

Målsättningen med Radio Skärgården är att tillgodose och bredda kunskaper om levnadsvillkoren i skärgården.

Politisk beredning

Au 21/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-06-21, § 185 föreslagit att medge medfinansiering för första projektåret med 70.000 kr, att uppdra till planeringschefen att finansiera bidraget inom anslaget för EU-bidrag inom årets budget samt att uttala att detta innebär att inget ställningstagande görs för år 2 och 3.

_________






KS § 138 Dnr KS 01-589 252

Begäran om kommunalt förvärv av tre boningshus på Näsklubbens fyr

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som svar till Lena Westin meddela att Norrtälje kommun ej avser att förvärva de aktuella husen på Näsklubbens fyrplats.


Bakgrund

Näsklubbens fyrplats, innehållande tre boningshus med tillhörande uthusbodar i Simpnäs på Björkö, är för närvarande i Sjöfartsverkets ägo. De tre boningshusen är nu till salu och beräknas försäljas under sommaren 2001.

Lena Westin och Jan Albinsson har i skrivelse 2001-06-15 gjort en förfrågan till Norrtälje kommun om att kommunen köper de tre husen på Näsklubbens fyrplats för att allmänheten även fortsättningsvis kan ta del av udden och platsen inte förvandlas till privat egendom.

Politisk beredning

Au 21/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-06-21, § 186 föreslagit kommunstyrelsen besluta att som svar till Lena Westin meddela att Norrtälje kommun ej avser att förvärva de aktuella husen på Näsklubbens fyrplats. Arbetsutskottet beslutade för egen del att i avvaktan på kommunstyrelsens sammanträde den 9 augusti översända arbetsutskottets beslut till Lena Westin för kännedom.

__________










KS § 139

Protokoll

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga protokollen till handlingarna.


Bakgrund

Föreligger kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från sammanträden 2001-03-08, 2001-03-15. 2001-03-22 och 2001-03-29.

Kommunfullmäktiges protokoll 2001-03-26.

________




KS § 140

Anmälan om delegationsbeslut

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-5 anmäles och lägges till handlingarna.

_________ 





KS § 141

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Dnr KS 01-568 029
Roslagshälsan; Redovisning och kommentarer till enkätundersökning vid service- och ledningskontoret

Skandia; Norrtälje – en framtidskommun för barn och ungdomsfrågor

Dnr KS 01-583 254
Skrivelse från G Fornstål och K Ossiander till Karl-Axel Öst ang stugan på Kläppen

Svenska kommunförbundet; En nationell handlingsplan mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering

Dnr KS 00-321 773
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens skrivelse ang redovisning av projektpengar för projektet God Inomhusmiljö i skola och daghem i Norrtälje 

Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande gällande Bergshamra brandstation

Mälardalsrådet; Rimliga resurser till Mälardalen

Tekniska kontorets skrivelse till Vreta-Högtorps Vägförening ang ansökan om extra bidrag för beläggning av reparationer på Gummarö-Sollerövägen-Vreta-Högtorps Vf.

Dnr KS 01-564 824
Boverkets beslut ang ansökan om bidrag för handikappanpassning av Edsbro Bygdegård

Dnr KS 01-565 824
Boverkets beslut ang ansökan om bidrag för handikappanpassning av Folkets Hus Hallstavik






KS § 141 forts

Dnr KS 01-566 824
Boverkets beslut ang ansökan om bidrag för handikappanpassning av samlingslokal LF 789 Rimbo av IOGT-NTO

Dnr KS 01-576 536
Skrivelse till Färjerederiet från Norrtälje kommun ang sommarturlista för färjetrafiken Furusund-Yxlan-Blidö

Svenska kommunförbundets cirkulär 2001:58; Introduktion för flyktingar och andra nyanlända invandrare

Vägverkets publikation ang trafiksäkerhet; Resultat från 2000 års enkätundersökning

Länsstyrelsens skrivelse ang redovisning av tillgången på reservkraftverk m m

Regeringskansliet Finansdepartementet; Årsredovisning för staten och bokslut över 1990-talet

Dnr KS 00-805 022
Personalchefens delrapport projekt arbetsvärdering, fas 2

Dnr KS 01-552 100
Regeringskansliet Miljödepartementets remiss; Förslag till Europaparlamentets och rådets rekommendation om genomförandet av en integrerad förvaltning av kustområdena i Europa

Regeringskansliet Finansdepartementet; Bostäder och bostadspolitik i Sverige

Regeringskansliet; Sammanfattning av miljömålspropositionen

Tack från Inga Hemminger för hågkomst i samband med Anders Hemmingers bortgång

Dnr KS 01-680 530
Näringsdepartementet; Transportsystemet i Stockholmsregionen – problemanalys och målbild för den framtida utvecklingen – delbetänkande av Stockholmsberedningen N2001:02





KS § 141 forts

Dnr KS 01-243 045
Tekniska nämndens protokoll § 146/01 ang förhyrning av Väddö sporthall

Dnr KS 01-640 014
Kungliga Svenska Aeroklubben ang vikten av att bevara de små flygfälten

Dnr KS 00-669 872
Kulturdepartementet; Framställan om byggnadsminnesförklaring och fastställande av skyddsföreskrifter för luftvärnsregementet Lv3 i Norrtälje kommun

Dnr KS 01-622 610
Skrivelse från Norrtälje kommun till Näringsdepartementet ang uppvaktning ang finansiering av högskoleverksamhet via lokala studie- och lärcentra

Svenska gymnastikförbundet och Folksam ang barnens hälsa

Dnr KS 01-422 252
Tekniska kontorets skrivelse till Fortifikationsverket ang fasta konstverk inom Lv3-kasernområde i Norrtälje kommun

Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande ang arbetsmiljön på Rodengymnasiets fordonslinje

Katolska Biskopsämbetets skrivelse till Norrtälje kommun ang Finsta naturbruksgymnasium

Dnr KS 01-690 612
KRITUM Utvecklings AB ang intresse att förvärva Finsta naturbruksgymnasium med byggnader och mark

_______