Kommunstyrelsen 2002-03-07 1

Plats och tid Sammanträdesrummet Norrtälje, Kommunhuset Ankaret, kl 09.00-10.15
11.20-12.05
Beslutande Enligt förteckningMats Törnquist, kommundirektör
Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Övriga deltagande Kaj Sundström, informationschef
Christina Nilsson, sekreterare

Utses att justera Kerstin Bergström (s)

Justeringens
plats och tid Ledningskontoret, 2002-03-11, kl 13.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 30-57
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Christer Candal

Justerande ..................................................................................................................
Kerstin Bergström

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 002-03-07

Datum för 2002-03-13 Datum för 2002-04-03
anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

KS § 30

Val av justeringsman

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Kerstin Bergström (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret måndagen den 11 mars 2002, kl 13.00.

_________KS § 31

Allmän information

Bokslut 2001

Ekonomichef Gunilla Edvinsson och redovisningschef Lena Stockman informerar om bokslutsarbetet för år 2001.

Presentation av nyanställda

Servicechef Agneta Hilldén Möllenborg och informationschef Kaj Sundström presenterar sig för kommunstyrelsen.


_________

KS § 32 Dnr KS 00-515 730

Besvarande av motion från Karl-Axel Öst (fp) ang äldreomsorgspeng

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att – med instämmande av motionärens syfte – anse motionen vara besvarad,

att uppdra till omsorgsnämnden att utreda ett kundvalssystem i omsorgens verksamhet.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2000-06-26, § 169. I motionen föreslås att äldreomsorgspeng, s k kundvalsmodell snarast införs.

I motionen diskuteras utförligt hur en övergång till kundvalssystem eller ”äldrepeng” skulle kunna gynna valfrihet för brukarna och för de gynnsamma kvalitativa effekter som ett sådant system skulle kunna leda till.

Omsorgsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2001-01-14 bl a anfört att man i december 2000 antagit ny organisation för omsorgsförvaltningen. En uppdelning av förvaltningens verksamhet har skett mellan myndighetsutövning och den del som producerar eller utför verksamheten. Det innebär att organisatoriska hinder inte längre finns för att öka antalet producenter inom verksamheten för att på så sätt öka valfriheten för kommunens medborgare. Omsorgsförvaltningen bedömer att frågan om kundval i första hand är en politisk fråga.

Omsorgsnämnden har vid sammanträde 2001-03-22, § 36 beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra till omsorgsnämnden att utreda

KS § 32 forts

kundvalssystem i omsorgens verksamhet samt att motionen skall anses vara besvarad.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-01-23 föreslagit kommunfullmäktige besluta att – med instämmande av motionärens syfte – anse motionen vara besvarad, att uppdra till omsorgsnämnden att utreda ett kundvalssystem i omsorgens verksamhet.

Politisk beredning

Au 7/2 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-02-07, § 27 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-02-07.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) – avslag på motionen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Håkan Jonssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

_________KS § 33 Dnr KS 01-737 103

Besvarande av motion från Jan Emanuel Johansson (s) ang rådslag enligt Kalixmodellen

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att – med hänvisning till ledningskontorets skrivelse – anse motionen vara besvarad.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 augusti 2001, § 184. I motionen föreslås att kommunfullmäktige ger i uppdrag att genomföra en förstudie och undersöka möjligheten till att genomföra ett rådslag enligt Kalixmodellen.

Kommunfullmäktige inrättade en demokratiberedning den 3 maj 2000, § 109. Demokratiberedningen består av en representant för varje i fullmäktige representerat parti. Demokratiberedningens ledamöter får initiera diskussioner i partigrupperna om vilka framtida frågor som beredningen skall utreda förutom de frågor som fullmäktige överlämnar till demokratiberedningen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i yttrande 2002-01-22 anfört att frågan om att i Norrtälje kommun införa ett rådslag enligt Kalixmodellen bör initieras i demokratiberedningen. Kommunfullmäktige föreslås besluta att – med hänvisning till ledningskontorets skrivelse – anse motionen vara besvarad.

Politisk beredning

Au 7/2 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-02-07, § 28 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-01-22.
__________

KS § 34 Dnr KS 01-917 080

Besvarande av motion från Robert Johansson (mp), Stefan Lindow (mp) och Helena Ekekihl (mp) om tillsättande av en förvaltningsövergripande grupp för att belysa behov inom kommunen som kan bli en del av planeringen för Nordrona (Lv3-området)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen.


Protokollsanteckning

Bridget Wedberg (mp) låter anteckna till protokollet att hon anser att motionen skall bifallas.Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-10-29, § 235. I motionen föreslås att en förvaltningsövergripande grupp tillsättes för att belysa behov inom kommunen som kan bli en del av planeringen för Nordrona (Lv3-området).

Kommunfullmäktige har den 24 september 2001, § 218 beslutat att Lv3-områdets byggnader, anläggningar och mark i första hand skall utvecklas för högskoleinriktad verksamhet, eftergymnasial utbildning, kompetensutveckling och övriga kunskapsintensiv verksamhet, att i övrigt ställa sig bakom NIHAB:s förslag till riktlinjer. Dessa riktlinjer skall gälla intill dess en fördjupad översiktsplan för området antas.


forts


KS § 34 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2002-01-22 att med hänvisning till att kommunfullmäktige redan fattat beslut den 24 september 2001 ang riktlinjer för utvecklande av Lv3 området föreslår ledningskontoret att motionen avslås.

Politisk beredning

Au 7/2 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-02-07, § 29 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-01-22.

_________AU § 35 Dnr KS 00-891 846

Besvarande av motion från Jan E Johansson (s) ang upprustning av Norrtälje gästhamn

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att – med hänvisning till pågående utvecklingsarbete som redovisas i kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande – anse motionen besvarad.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot.

Protokollsanteckning

Bridget Wedberg (mp) låter anteckna till protokollet att hon anser att motionen skall bifallas.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2000-10-30, § 248. I motionen föreslås att kommunfullmäktige ger i uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att utreda förutsättningarna för att åstadkomma en attraktiv gästhamn.

Kultur- och fritidsförvaltningen har i tjänsteyttrande 2001-11-19 redovisat det arbete som pågår inom kultur- och fritidsförvaltningen för att utveckla verksamheten vid Norrtälje gästhamn. Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bifalla Jan E Johanssons (s) motion ang upprustning av Norrtälje gästhamn med hänvisning till pågående utvecklingsarbete som redovisas i skrivelsen.

forts


KS § 35 forts

Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde 2001-12-14, § 145 beslutat att – med hänvisning till pågående utvecklingsarbete som redovisas i kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande – anse motionen besvarad.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-01-16 föreslagit kommunfullmäktige besluta att – med hänvisning till pågående utvecklingsarbete som redovisas i kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande – anse motionen besvarad.

Politisk beredning

Au 7/2 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-02-07, § 30 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-01-16. Elisabeth Björk (s) och Håkan Jonsson (s) yrkade bifall till motionen.

Beslutande sammanträde

Ks 7/3 Yrkanden:

Elisabeth Björk (s) och Bertil Karlsson (v) - bifall till motionen.

_________


KS § 36 Dnr KS 02-111 041

Ombudgetering av driftbudgetanslag 2001-2002

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att ombudgetera anslag till driftbudgetens verksamhetskostnader med totalt 624 tkr,

att finansiering sker ur eget kapital.


Bakgrund

Under 2001 och tidigare har projekt påbörjats som vid årets bokslut ej varit färdigställda. De tidigare beviljade anslagen har därför ej förbrukats och behöver överföras som tilläggsanslag i 2002 års verksamhet.

Ej färdigställda projekt:

Folkhälsoarbetet 73 tkr
Delprojekt inom folkhälsoarbetet
som ej har kunnat avslutats under året

EU-projekt 170
Östersjöpaletten 2 med 120 tkr och Resursnätet 50 tkr

Ekologiskt investeringsprogram

Projektet startade 1999. Några av delprojekten ha 235
ej färdigställts. Regeringen har förlängt genom- 146
förandet till 2002-12-31 624

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2002-02-08 på anförda skäl kommunfullmäktige besluta att ombudgetera anslag till driftbudgetens verksamhetskostnader med totalt 624 tkr, att finansiering sker ur eget kapital.

KS § 36 forts

Politisk beredning

Au 21/2 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-02-21, § 51 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-02-08.

_________


KS § 37 Dnr 02-110 041

Ombudgetering av investeringsanslag 2001-2002 avseende inventarier, utrustning m m

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att ombudgetera anslag till investeringsbudgetens utgifter med totalt 20342 tkr enligt bilaga,

att ombudgetera beviljade investeringsbidrag med totalt 9316 tkr enligt bilaga,

att tillkommande finansiering sker inom tidigare beslutad upplåning.


Bakgrund

Under 2001 och tidigare har projekt påbörjats som vid årets bokslut ej varit färdigställda. De tidigare beviljade anslagen har därför ej förbrukats och behöver överföras som tilläggsanslag i 2002 års investeringsbudget.

Ej färdigställda projekt redovisas i bilaga till detta ärende.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-02-08 föreslagit kommunfullmäktige besluta att ombudgetera anslag till investeringsbudgetens utgifter med totalt 20342 tkr enligt bilaga, att ombudgetera beviljade investeringsbidrag med totalt 9316 tkr enligt bilaga, att tillkommande finansiering sker inom tidigare beslutad upplåning.

Politisk beredning

Au 21/2 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-02-21, § 51 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-02-08.
_________

KS § 38 Dnr KS 02-68 293

Investeringsanslag för ombyggnad av fastigheten Draken 3 i Norrtälje

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja tekniska nämnden investeringsanslag om 10 mkr för ombyggnad av fastigheten Draken 3,

att finansiering sker med egna medel.


Bakgrund

Tekniska kontoret har mellan 1995 och 2000 förhyrt lokaler inom fastigheten Draken 3 för omsorgsförvaltningens behov för den dagliga verksamheten för särskild omsorg.

Kommunfullmäktige beslöt 2001-02-19 att förvärva fastigheten för 3,3 mkr. Tekniska nämnden beslöt 2002-01-24 att begära investeringsanslag om 10 mkr för ombyggnation enligt det mer omfattande alternativet – huvudförslaget. Omsorgsnämnden beslöt 2001-12-17 att ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med tekniska kontoret genomföra ombyggnaden enligt det större alternativet.

Efter ombyggnation kommer verksamhet som bedrivs vid fastigheten Delfinen 10, Baldersgatan 16 och fastigheten Draken 3 koncentreras till en anläggning, vilket medför verksamhetsmässiga fördelar.

Förslaget till ombyggnation innebär bl a att 275 kvm ytterligare tillskapas genom att bygga in extra bjälklag i delar av huset. Ett alternativt förslag har tagits fram där ytan inte utökas. Det mindre alternativet innebär en investeringskostnad om 7,2 mkr i stället för 10 mkr.


forts.

KS 38 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-02-07 yttrat sig i ärendet och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden investeringsanslag om 10 mkr för ombyggnad av fastigheten Draken 3, att finansiering sker med egna medel.

Politisk beredning

Au 21/2 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-02-21, § 55 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-02-07.

________KS § 39 Dnr KS 01-833 291

Ombyggnad av kök; Drottningdals skola

Beslut

Arne Ringefors (fp) anmäler jäv och lämnar lokalen. Annette Tagesson tjänstgör under denna paragraf.


Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja tekniska nämnden investeringsanslag om 5 400 tkr för ombyggnad av kök i Drottningdals skola,

att finansiering sker med egna medel.

Bakgrund

Barn- och skolnämnden beslöt 2001-10-08 tillstyrka byggnadsalternativ B om en kostnad av 5,7 mkr avseende Drottningdals skola. Tekniska nämnden beslöt 2001-11-22 att tillstyrka ett investeringsanslag om 5,4 mkr för ombyggnad av skolkök i Drottningdals skola.

Skolköket i Drottningdals skola är slitet och motsvarar inte dagens krav på arbetsmiljö. Ansvariga myndigheter har riktat föreläggande mot verksamheten i köket.

Tekniska kontoret har i samråd med barn- och skolförvaltningen tagit fram alternativa förslag till ombyggnad. Föreslagen ombyggnad innebär ett tillagningskök för 150 portioner, vilket motsvarar Drottningdals behov och kostnaden är beräknad till 5,7 mkr. Av den totala kostnaden utgör 0,3 mkr underhåll som finansieras inom tekniska nämndens driftbudget. Alternativet att bygga om köket till mottagningskök är beräknat till 5,1 mkr.

fortsKS § 39 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-02-19 yttrat sig i ärendet och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja
tekniska nämnden investeringsanslag om 5 400 tkr för ombyggnad av kök i Drottningdals skola, att finansiering sker med egna medel.

Politisk beredning

Au 21/2 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-02-21, § 58 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-02-19. Bengt Ericsson (c) yrkade bifall till förslaget.

_________KS § 40 Dnr KS 01-1111 880

Biblioteksplan för Norrtälje kommun 2002

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna den av kultur- och fritidsnämnden antagna Biblioteksplan för Norrtälje kommun 2002.


Bakgrund

I samband med att den kommunövergripande biblioteksutredningen ”Biblio-tekets roll i utbildningssamhället” antogs av kommunfullmäktige 2000-11-27 bildades också ett biblioteksråd för att främja samverkan över förvaltningsgränserna inom biblioteksområdet. För att fastställa de överenskommelser som arbetas fram inom biblioteksrådet föreslås att kommunfullmäktige årligen antar en kommunal biblioteksplan.

Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde 2001-12-14, § 139 föreslagit kommunfullmäktige att godkänna den av Biblioteksrådet utarbetade biblioteksplanen för Norrtälje kommun 2002.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-01-24 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna den av kultur- och fritidsnämnden antagna Biblioteksplan för Norrtälje kommun 2002.

Föreligger kompletterande handlingar till Biblioteksplan 2002 från kultur- och fritidsförvaltningen.

Politisk beredning
Au 24/1 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-01-24, § 24 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-01-24.
KS § 40 forts

Ks 31/1 Kommunstyrelsen har 2002-01-31, § 25, föreslagit kommunfullmäktige besluta att godkänna den av kultur- och fritidsnämnden antagna Biblioteksplan för Norrtälje kommun 2002.

Kf 18/2 Kommunfullmäktige beslutade 2002-02-18, § 45 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för komplettering av beslutsunderlag.

____________

KS § 41 Dnr KS 01-255 214

Kommunens fordran på Häverödalens Fastighet AB avs anläggande av golfbana i Hallstavik

Beslut

Anders Engström (m) anmäler jäv och lämnar lokalen. Annette Tagesson (m) tjänstgör under denna paragraf.

Kommunstyrelsen beslutar:

att fastställa lånebeloppet till 419.583 kronor (varav 79.166 kr utgör moms) avseende kommunens fordran på Häverödalens Fastighets AB för plankostnader för anläggande av golfbana i Hallstavik,

att godkänna bifogad lånerevers samt

att bemyndiga ledningskontoret underteckna bifogat avtal.


Bakgrund

Häverödalens Fastighets AB arrenderar fastigheterna samt ansvarar för byggandet av golfbanan på fastigheterna Lundås 1:8 och Gottsta 2:6 m fl i Hallstavik. Den ideella föreningen Hallstaviks Golfklubb har genom ett nyttjanderättsavtal med Häverödalens Fastighets AB rätt till fastigheten. Föreningen äger Häverödalens Fastighets AB.

Den 28 januari 1999, § 22 träffade byggnadsnämnden ett plankostnadsavtal med Häverödalens Fastighets AB. I avtalet anges bland annat att ”kostnaden för BnSa:s åtaganden kan komma att uppgå till 380.000 kr. Krav på ännu icke förutsedda kostnader kan öka detta belopp. Sökanden skall ersätta kommunens samtliga kostnader jämte upplupen ränta enligt räntelagen. Kommunens fordran på golfklubben för havda plankostnader regleras enligt följande: Kommunstyrelsen och klubben tecknar ett avtal om lån till golfklubben på utestående fordringsbelopp. Låneavtalet prövas av kommunstyrelsen i samband med styrelsens behandling av förslaget till detaljplan för golfbanan”.KS § 41 forts

Stadsarkitektkontoret har bedömt de faktiska plankostnaderna till 500.098 kr. Oavsett detta gör byggnadsnämden /stadsarkitektkontoret den bedömningen att
de uppkomna tilläggskostnaderna om 120.098 kr icke kan anses som icke förutsedda kostnader. Mervärdesskatt utgår inte för bygglovkostnader men för uppdraget att upprätta detaljplan. Mervärdesskatten uppgår till 79.166 kr.

Kommunfullmäktige beslutade den 31 maj 1999, § 120 att uppdra åt kommunstyrelsen bevilja Hallsta golfklubb ett lån å kommunens utestående fordringsbelopp för havda planläggningskostnader.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-01-29 yttrat sig i ärendet och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att fastställa lånebeloppet till 419.583 kronor (varav 79.166 kr utgör moms) avseende kommunens fordran på Häverödalens Fastighets AB för plankostnader för anläggande av golf-
bana i Hallstavik, att godkänna bifogad lånerevers samt att bemyndiga ledningskontoret underteckna bifogat avtal.

Politisk beredning

Au 14/2 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-02-14, § 35 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-01-29.

________


KS § 42 Dnr KS 02-100 051

Godkännande av förfrågningsunderlag gällande upphandling av Eldningsolja 1 enligt svensk standard

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förslag till förfrågningsunderlag av ovannämnda upphandling samt

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att antaga den leverantör upphandlingen ger till resultat.


Bakgrund

Föreligger av servicekontorets upphandlingsenhet upprättat förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av Eldningsolja 1, enligt svensk standard, till Norrtälje kommun och de kommunala bolagen.

Nuvarande avtal löper ut 2002-12-31. Det nya avtalet kommer att gälla från 2003-01-01.

Tjänstemannaberedning

Servicekontoret föreslår i skrivelse 2002-02-05 kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till förfrågningsunderlag av ovannämnda upphandling samt att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att antaga den leverantör upphandlingen ger till resultat.

Politisk beredning

Au 14/2 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-02-14, § 36 föreslagit enligt servicekontorets skrivelse 2002-02-15.

_________

KS § 43 Dnr KS 01-1045 292

Begäran om investeringsanslag 2002-2005; Färsna Gård

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att bevilja tekniska nämnden 3 775 tkr i investeringsanslag för upprustning av Färsna Gård,

att genomförandet sker under åren 2002-2005 enligt fullmäktiges beslut

att finansiering sker med medel från kommunstyrelsens investeringsram för anläggningsinvesteringar.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter.


Bakgrund

Kommunfullmäktige beslöt 2000-02-21 att godkänna program för upprustning av Färsna Gård med en investeringsram om 850 tkr per år under 5 år.

Tekniska nämnden beslöt 2000-06-21 att anslå 850 tkr för år 1. Tekniska nämnden beslöt 2001-11-22 att hos kommunstyrelsen begära investeringsmedel om totalt 3 775 tkr för upprustning av Färsna Gård. Kultur- och fritidsnämnden beslöt 2001-12-14 i samma ärende att hemställa hos tekniska nämnden att anslå totalt 3 400 tkr fördelat på fyra år.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-02-05 föreslagit kommunstyrelsen besluta att bevilja tekniska nämnden 3 775 tkr i investeringsanslag för upprustning av Färsna Gård, att genomförandet sker under åren 2002-2005 enligt
KS § 43 forts

fullmäktiges beslut, att finansiering sker med medel från kommunstyrelsens investeringsram för anläggningsinvesteringar.

Politisk beredning

Au 14/2 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-02-14, § 38 beslutat att vilandeförklara ärendet till den 21 februari 2002.

Au 21/2 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-02-21, § 56 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-02-05. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) yrkade återremiss till kultur- och fritidsförvaltningen för beräkningar på nödvändiga investeringar för att kunna starta upp en 4H verksamhet och att avvakta med övriga investeringar till dess att bostäder byggs på Färsna.

Beslutande sammanträde

Ks 7/3 Yrkanden:

Elisabeth Björk (s) – återremiss till kultur- och fritidsnämnden för beräkningar på nödvändiga investeringar för att kunna starta upp en 4H verksamhet och att avvakta med övriga investeringar till dess att bostäder byggs på Färsna.

Bertil Karlsson (v) med instämmande av Christer Candal (m), Bengt Ericsson (c) och Rolf Andersson (kd) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Håkan Jonsson (s) – i första hand bifall till Elisabeth Björks yrkande och i andra hand att ärendet skall överlämnas till kommunfullmäktige för beslut.

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på bifall till eller avslag på Elisabeth Björks återremissyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att ärendet skall avgöras idag.

Därefter ställer ordföranden proposition på arbetsutskottets förslag och Håkan Jonssons m fl yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.
________

KS 44 Dnr KS 02-86 040

Yttrande ang Komrevs granskning av ekonomistyrningen i Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att översända ledningskontorets yttrande 2002-02-19 till kommunens revisorer.


Bakgrund

Komrev AB har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat ekonomistyrningen i Norrtälje kommun. Kommunstyrelsen har erhållit rapporten för yttrande senast 22 mars. Revisorerna bedömer att ekonomistyrningen i kommunen i flera avseenden fungerar tillfredsställande, men att det finns vissa brister som behöver åtgärdas.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-02-19 kommenterat de förslag till åtgärder som rekommenderas samt föreslår kommunstyrelsen besluta att översända ledningskontorets förslag till yttrande till revisorerna.

Ledningskontoret har 2002-02-19 inkommit med en reviderad skrivelse i ärendet.

Politisk beredning

Au 14/2 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-02-14, § 39 beslutat att vilandeförklara ärendet till den 21 februari 2002.

Au 21/2 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-02-21, § 57 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-02-19.

__________KS § 45 Dnr KS 02-116 251

Godkännande av markanvisningsavtal gällande fastigheten Narstrand 1

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna markanvisningsavtal gällande nyproduktion av bostäder på fastigheten Narstrand 1.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot.


Bakgrund

Kommunen inbjöd till en idé- och markanvisningstävling enligt ett av tekniska kontoret upprättat förfrågningsunderlag daterat 2001-04-04 och ett av stadsarkitektkontoret upprättat program daterat 2001-03-21 gällande bebyggelse av fastigheten Narstrand 1 med bostäder.

Inkomna idé förslag redovisades för kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-06-21. Arbetsutskottet uttalade att Totalentreprenören AB, vilken hade avgivit det högsta anbudet på fastigheten skulle erbjudas att utifrån avgivet anbud bearbeta sitt inlämnade idéförslag.

Föreligger ett bearbetat idéförslag, upprättat av Arkitekter Engstrand och Speek AB, daterat 2002-01-07 och som kan ligga till grund för en detaljplaneläggning. Förslaget innebär totalt c:a 50 lägenheter.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret redogör i skrivelse 2002-02-11 för markanvisningsavtalet som har upprättats och undertecknats av Totalentreprenören AB. Markanvisningen upphör att gälla utan ersättningsrätt från någondera sida om inte dels mark- och exploateringsavtal undertecknats av bolaget och godkänts av kommunstyrelsen senast 2002-10-31, innefattande överlåtelse av fastigheten Nar


KS § 45 forts

strand 1 för ett pris av 3.500.000 kr, dels att detaljplan antagits av kommunfullmäktige senast 2003-03-31. Ovanstående tider kan förlängas om särskilda
skäl föreligger, exempelvis försening av detaljplanen som parterna inte kunnat råda över. I sådant fall skall tilläggsavtal tecknas.

Tekniska kontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna markanvisningsavtal gällande nyproduktion av bostäder på fastigheten Narstrand 1.

Politisk beredning

Au 21/2 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-02-21, § 47 föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2002-02-11.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) – att avtalet skall tillföras följande tillägg: ”Skolelever med lång resväg ska tillgodoses med övernattningsmöjligheter samt att minst 50 % av lägenheterna skall vara hyresrätt.

Christer Candal (m) – enligt arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

_________
KS § 46 Dnr KS 01-1087 435

Yttrande till Jordbruksdepartementet gällande remiss av betänkandet Utvärdering av det fria handredskapsfisket, SOU 2001:82

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunens yttrande i ärendet godkänna upprättad och reviderad skrivelse undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.

Reservation

Vänsterpartiets ledamot.


Bakgrund

Jordbruksdepartementet har remitterat betänkandet för yttrande. Kommunens remissvar skall vara Jordbruksdepartementet tillhanda senast den 15 mars 2002.

Det fria handredskapsfisket som infördes 1985 längs södra delen av Ostkusten samt i de fem största sjöarna har gett upphov till djupgående motsättningar mellan fiskevattenägare och allmänheten som använt rättigheten till fritt handredskapsfiske samt den allt mer växande fisketurismen.

Syftet med betänkandet är således att dels skapa förutsättningar för finansiering, dels ge incitament till att bedriva en sådan fiskevård så att fiskens existens säkras på ett långsiktigt hållbart sätt samt att bidra till att lösa de konflikter som finns. Sammanfattningsvis innebär det införande av en statlig fiskevårdsavgift för fiskande samt en översyn av lagen för bildande av fiskevårdsområden.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-02-11 yttrat sig i ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättad skrivelse som kommunens yttrande i ärendet.

KS § 46 forts

Politisk beredning

Au 21/2 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-02-21, § 48 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-02-11. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) deltar ej i beslutet.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) – att i yttrande till Jordbruksdepartementet anföra ”Vi är tveksamma till den föreslagna ”fiskelicensen” som får sin huvudsakliga roll som finansiär av Fiskeriverket.”

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Håkan Jonssons m fl yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

_________KS § 47 Dnr KS 02-103 004

Godkännande av dokumenthanteringsplan för upphandlingsenheten

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förslag till dokumenthanteringsplan för upphandlingsenheten.


Bakgrund

Stadsarkivet har i samarbete med servicekontorets upphandlingsenhet upprättat förslag till dokumenthanteringsplan. Planen anger vad som skall gallras och vad som skall bevaras för framtiden.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2002-02-05 kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag.

Politisk beredning

Au 21/2 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-02-21, § 49 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-02-05.

________
KS § 48 Dnr KS 01-1108 007

Yttrande angående granskning av skolinvesteringar

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att översända ledningskontorets yttrande 2002-02-08 till revisorerna.


Bakgrund

Komrev AB har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat skolinvesteringar i Norrtälje kommun. Kommunstyrelsen har erhållit rapporten för yttrande senast den 22 mars.

Kommunfullmäktige fastställde en ny investeringsbudgetrutin i december 1998. Komrev har granskat 6 större skolprojekt från perioden 1998-2001. Syftet med granskningen har varit att undersöka vilka underlag som funnits för besluten och hur beslutsprocessen hanterats.

Av sammanfattningen framgår att den fastställda beslutsprocessen i huvudsak följts. Vad gäller beslutsunderlag anges i rapporten att inga alternativa lösningar och kalkyler till om- och tillbyggnader redovisats.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-02-08 yttrat sig över rapporten och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att översända ledningskontorets förslag till yttrande till revisorerna.

Politisk beredning

Au 21/2 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-02-21, § 50 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-02-08.

________

KS § 49 Dnr KS 02-112 053

Godkännande av förfrågningsunderlag gällande upphandling av sjukvårds- och förbandsmaterial

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förfrågningsunderlag,

att delegera till arbetsutskottet att anta anbuden.


Bakgrund

Kommunens ramavtal för sjukvårds- och förbandsmaterial löper ut 2002-05-31.

Föreligger av servicekontorets upphandlingsenhet upprättat förslag till förfrågningsunderlag gällande upphandling av sjukvårds- och förbandsmaterial.

Tjänstemannaberedning

Servicekontoret föreslår i skrivelse 2002-02-08 kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förfrågningsunderlag, att delegera till arbetsutskottet att anta anbuden.

Politisk beredning

Au 21/2 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-02-21, § 53 föreslagit enligt servicekontorets skrivelse 2002-02-08.

__________

KS § 50 Dnr KS 02-124 051

Godkännande av förfrågningsunderlag gällande upphandling av koncernkontosystem och andra finansiella tjänster

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förslag till förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av koncernkontosystem och andra finansiella tjänster,

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantör.


Bakgrund

Avtalet för koncernkontosystem och andra finansiella tjänster har löpt ut, varför ny upphandling måste genomföras.

Tjänstemannaberedning

Servicekontoret föreslår i skrivelse 2002-02-13 kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av koncernkontosystem och andra finansiella tjänster, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantör.

Politisk beredning

Au 21/2 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-02-21, § 54 föreslagit enligt servicekontorets skrivelse 2002-02-13.

_________

KS § 51 Dnr Ks 02/226 055

Medgivande att upphandla ramavtal för kund- abonnentundersökningar för tekniska kontoret

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att bemyndiga tekniska kontoret att genomföra ramavtalsupphandlingen för kund-, abonnentundersökningar.


Bakgrund

Tekniska kontoret har slutit entreprenadavtal för fastighets-, gata/park, va- och renhållningsdrift.

I avtalen regleras bl a att kundabonnentundersökningar skall genomföras där resultaten mäts i ett NKI-värde (nöjd kund index). NKI-värdet är kopplat till vitesbelopp som entreprenören kan tvingas att betala om inte godkända resultat uppnås. Mätningarna måste utföras i april-maj 2002.

Tjänstemannaberedning

Servicekontoret föreslår i skrivelse 2002-02-19 på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att tekniska kontoret bemyndigas att genomföra ramavtalsupphandlingen för kund-, abonnentundersökningar.

Politisk beredning

Au 7/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-03-07, § 64 föreslagit enligt servicekontorets skrivelse 2002-02-19.

________


KS § 52 Dnr KS 02-152 769

Ansökan om statsbidrag för förebyggande insatser för åtgärder mot missbruk

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att hos Länsstyrelsen i Stockholms län ansöka om projektmedel på 275.000 kr för vardera åren 2002 och 2003. Ansökan avser en samordnartjänst inklusive overheadkostnader för utveckling och samordning av förebyggande arbete mot missbruk i kommunen.


Bakgrund

Riksdagen fattade 2001-02-21 beslut om en nationell handlingsplan för att förebygga alkoholskador.

Socialkontoret, barn- och skolförvaltningen samt utbildningsförvaltningen har för avsikt att söka statsbidrag för förebyggande insatser för åtgärder mot missbruk. Det är endast kommunstyrelsen som kan ansöka om medel för förebyggande åtgärder.

Socialutskottet har vid sammanträde 2002-02-14, § 37 bland annat beslutat att föreslå kommunstyrelsen att hos Länsstyrelsen i Stockholms län ansöka om projektmedel på 275.000 kr för vardera åren 2002 och 2003. Ansökan avser en samordnartjänst inklusive overheadkostnader för utveckling och samordning av förebyggande arbete mot missbruk i kommunen.

Politisk beredning

Au 21/2 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-02-21, § 60 föreslagit enligt socialutskottets beslut 2002-02-14, § 37.

Beslutande sammanträde

Lena Norén Melin (s) – bifall till arbetsutskottets förslag.
__________

KS § 53 Dnr KS 99-330 253

Försäljning av fastigheten Furusund 2:261

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna försäljning av fastigheten Furusund 2:261.


Bakgrund

Fastigheten Furusund 2:261 är en obebyggd tomt med arealen 1.344 m2. Taxeringsvärdet är 279.000 kr. Tomten förvärvades av kommunen år 1984 för 25.000 kronor.

År 1989 inkom två framställningar om förvärv av fastigheten dels från Göran Östlund och dels från Tommy Staaf. Kommunstyrelsen beslutade 1989-02-21 att avslå ansökningarna om förvärv av fastigheten i båda fallen, men erbjöd Göran Östlund att arrendera fastigheten för att på denna anlägga lekplats och minigolfbana.

Tommy Staaf inkom därefter med en förnyad ansökan efter det att Göran Östlund dragit tillbaka sin ansökan. Kommunstyrelsen behandlade ärendet 1989-04-11 och beslutade att försälja fastigheten till Tommy Staaf samt uppdra till fastighetskontoret att upprätta köpehandlingar. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen avstyrkte dock bygglov på grund av Va-situationen i Furusund och ärendet togs upp på nytt i kommunstyrelsen 1989-06-26. Kommunstyrelsen beslutade ”att avvakta med försäljningen av Furusund 2:261 till dess att fastigheten kan anslutas till allmän va-anläggning.”

På grund av att kommunen nu har byggt ut vatten- och avlopp i Furusund har Tommy Staaf återkommit med en förnyad ansökan om förvärv av fastigheten.


fortsKS § 53 forts

Under ärendets gång har två oberoende värderingar av fastigheten utförts. Den ena anger värdet 600.000 kr +/-25.000 kr. Den andra värderingen anger värdet 575.000 kr +/- 25.000 kr.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har 2002-02-22 överlämnat förslag till köpekontrakt med Tommy och Marianne Staaf . Köpeskilling är satt till det högsta priset enligt de två värderingarna, 625.000 kr. Tekniska kontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av fastigheten Furusund 2:261.

Politisk beredning

Au 21/2 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-02-21, § 61 beslutat att vilandeförklara ärendet till ett extra arbetsutskott före kommunstyrelsens sammanträde den 7 mars.

Au 7/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-02-21, § 63 föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2002-02-22.

_________

KS § 54 Dnr KS 02-194 041

Anmälan om beräknat underskott år 2002; Utbildningsnämnden

Beslut

Håkan Jonsson (s) anser att ärendet är dåligt berett och meddelar att socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiet ledamot ej deltar i beslutet.

Kommunstyrelsen beslutar:

att uppdra till utbildningsnämnden att med anledning av beräknat underskott ta fram förslag till åtgärder motsvarande 10 mkr med helårseffekt för att få budgeten i balans,

att utbildningsnämnden gör en bedömning av vilka effekterna kan bli avseende 2002,

att utbildningsnämnden till kommunstyrelsen rapporterar förslagen till åtgärder snarast.


Bakgrund

Utbildningsnämnden har 2002-02-21, § 16 beslutat att till kommunstyrelsen anmäla ett prognosticerat underskott uppgående till 9,3 mkr varav ökade kostnader för elevpeng 5,6 mkr och avseende gymnasiesärskolan och Särvux 3,7 mkr.

Utbildningsnämnden har hemställt att kommunstyrelsen i samband med arbetet med budgetramar för år 2003 tar hänsyn till kostnadsökningar för interkommunal ersättning, friskoleelever samt gymnasiesärskolan. Utbildningsnämnden har vidare hemställt att, beaktande förestående högskoleetableringar och gymnasieskolans framtida förändring, kommunstyrelsen initierar en diskussion om plan för nämndens strategiska ekonomihantering.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-03-06 yttrat sig i ärendet och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att uppdra till utbildningsnämnden att
KS § 54 forts

med anledning av beräknat underskott ta fram förslag till åtgärder motsvarande 10 mkr med helårseffekt för att få budgeten i balans, att utbildningsnämnden gör en bedömning av vilka effekterna kan bli avseende 2002, att utbildningsnämnden till kommunstyrelsen rapporterar förslagen till åtgärder snarast.

Politisk beredning

Au 7/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-03-07, § 65 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-03-06.

_________


KS § 55

Protokoll

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att lägga protokollen till handlingarna.


Bakgrund

Föreligger protokoll från kommunstyrelsens förhandlingsdelegations sammanträden 2002-01-24 och 2002-02-04.

Kommunfullmäktiges sammanträden 2001-08-27, 2001-09-24, 2001-10-29, 2001-11-26 och 2001-12-17 och 2002-01-28.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden 2001-08-22, 2001-08-30, 2001-09-06, 2001-09-13, 2001-09-20, 2001-09-27, 2001-10-04, 2001-10-11, 2001-10-18, 2001-10-25, 2001-10-31, 2001-11-15, 2001-11-22, 2001-11-29, 2001-12-06, 2001-12-13, 2002-01-17 och 2002-01-24.

_________KS § 56 Dnr Ks 02/83 002

Anmälan om delegationsbeslut

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-7 anmäles och lägges till handlingarna.

_________


KS § 57

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:5 ang förtroendeskadliga bisysslor

Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:6 ang maxtaxan inom barnomsorgen – vad räknas som avgiftsgrundande inkomst?

Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:7 ang sotningstaxor m m

Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:13 ang traktamentsbelopp 2002

Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:15; Arbetsgruppen ”Hot och våld mot politiker”

Svenska kommunförbundet; Kommuner som miljömyndighet

Dnr KS 01-1015 311
Länsstyrelsens yttrande till Vägverket ang förstudie av ombyggnad av korsning Väg 76 och länsväg 1101 vid Lundås inom Norrtälje kommun

Dnr KS 01-1015 311
Länsstyrelsens beslut ang miljöpåverkan av ombyggnad av korsning Väg 76 och länsväg 1101 vid Lundås inom Norrtälje kommun

Utbildningsdepartementets skriftserie nr 5; Debatten om det livslånga lärandet

Försvarsmakten; Planerad radiomast vid Görla industriområde, Norrtälje kommun

Dnr KS 02-61 270
Finansdepartementet ang uppdrag till landshövdingen i Stockholms län rörande ökat bostadsbyggande i Stockholm

KS § 57 forts

Finansdepartementets pressmeddelande; Statsbidrag för höga LSS-kostnader fördelas

Advokat AB Gärdlund ang fastigheten Tjockö 2:6, Karl-Axel Öst

Dnr Ks 02/134 026

Mångfaldskonsulentens rapport; Mångfaldsarbetet i Norrtälje kommun 2001

Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundets skrift – Vårt samarbete med Nordvästra Ryssland

Folkhälsoinstitutets rapport; Folkhälsoarbete bland äldre

Dnr KS 02-75 860
Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras; Kulturcentrum i Norrtälje – en idéskiss

Delegationen för IT i skolan; Information inför uppföljningsbesök våren 2002

Dnr 01-1052 255
Skrivelse från Åke Carlsson och Hans Traugott ang soptömning och slamsugning, Hamnängen Yxlan

Migrationsverkets skrivelse ang mottagande av flyktingar och andra nyanlända invandrare

________