Kommunstyrelsen 2002-04-11

Plats och tid Sammanträdesrummet Norrtälje, Kommunhuset Ankaret, kl 09.00-11.50
14.10-14.30
Beslutande Enligt förtecking


Örjan Asplund, tekniska kontoret § 59
Mats Svensson, ” ”
Annika Nordström, turistchef ”
Gunilla Enehed, Finsta jubileumskommitté ”
Birgittasystrarna Veronica och Beata ”
Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Fredrik Cederblom, kommunjurist § 65
Övriga deltagande Informationschef Kaj Sundström
Yvonne Nilzon, socialchef § 59
Berit Jansson, sekreterareUtses att justera Lena Norén-Mellin (s)

Justeringens
plats och tid Ledningskontoret måndagen den 15 april 2002, kl 13.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 58-76
Berit Jansson

Ordförande ........................................................................
Christer Candal

Justerande ..................................................................................................................
Lena Norén-Mellin
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2002-04-11

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats Ledningskontoret
för protokollet


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

KS § 58

Val av justeringsman

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Lena Norén-Mellin (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret måndagen den 15 april 2002, kl 13.00.

_________


KS § 59

Allmän information

Heliga Birgittas 700-årsjubileum

Turistchef Annika Nordström informerar om planerade turistaktiviteter i samband med Heliga Birgittas 700-årsjubileum.

Mats Svensson, tekniska kontoret redogör för planerad upprustning i Finsta i samband med jubileet.

NÖSOS rapport om psykisk ohälsa i Norrtälje kommun

Socialchef Yvonne Nilzon informerar om dagens sociala situation utifrån NÖSOS rapport om psykisk ohälsa hos barn och ungdomar i Norrtälje kommun.

Inför turistsäsongen 2002

Turistchef Annika Nordström informerar om turistbyråns verksamhet och planer inför sommaren 2002.

_________


KS § 60 Dnr Ks 02/146 042

Norrtälje kommuns Årsredovisning 2001

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna bokslut och årsredovisning i enlighet med bilagda handlingar,

att tekniska kontorets omställningskostnader ska belasta tekniska nämnden,

att rutinen för hantering av omställningskostnader ändras så att den nämnd där en omställningskostnad uppstår också ska belastas med den uppkomna kostnaden,

att avsätta 2 020 tkr av överskott avseende fastighetsunderhåll till fastighetsfonden,

att avsätta 1 973 tkr till renhållningsfonden, varav Häverö 200 tkr, Salmunge 200 tkr och Björkholmen 200 tkr för avslutnings- och återställningsarbeten,

att avsätta 2 715 tkr av överskott inom va-verksamheten till va-fonden,

att kommunfullmäktiges beslut 2002-02-21, § 49 angående medel för uppförande av Väddö sporthall vid Vikingalunden upphävs.

2. Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna bokslut och verksamhetsberättelse avseende kommunstyrelsens egen verksamhet.


Bakgrund
Ledningskontoret har i samarbete med servicekontoret sammanställt bokslut och årsredovisning för 2001.KS § 60 forts

Enligt tidigare beslutad rutin för omställningskostnader Kf 2000 § 19 ingick att anslag ska begäras hos kommunstyrelsen vad gäller omställningskostnader. Under 2001 fanns inga sådana centrala anslag och omställningskostnaderna har därför bokförts hos resp. nämnd. I fortsättningen föreslås kommunfullmäktige besluta att omställningskostnader alltid ska bokföras hos den nämnd där kostnaden uppstår.

Anslag för uppförande av Väddö sporthall har tidigare beviljats. Då byggandet i stället skötts i föreningsregi föreslås att det tidigare beslutet upphävs.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-03-18 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna bokslut och årsredovisning i enlighet med bilagda handlingar, att tekniska kontorets omställningskostnader ska belasta tekniska nämnden, att rutinen för hantering av omställningskostnader ändras så att den nämnd där en omställningskostnad uppstår också ska belastas med den uppkomna kostnaden, att avsätta 2 020 tkr av överskott avseende fastighetsunderhåll till fastighetsfonden, att avsätta 1 973 tkr till renhållningsfonden, varav Häverö 200 tkr, Salmunge 200 tkr och Björkholmen 200 tkr för avslutnings- och återställningsarbeten, att avsätta 2 715 tkr av överskott inom va- verksamheten till va- fonden, att kommunfullmäktiges beslut 2002-02-21, § 49 angående medel för uppförande av Väddö sporthall vid Vikingalunden upphävs. Kommunstyrelsen föreslås besluta för egen del att godkänna bokslut och verksamhetsberättelse avseende kommunstyrelsens egen verksamhet.

Politisk beredning

Au 21/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-03-21, § 80 beslutat att vilandeförklara ärendet till den 4 april 2002.

Au 4/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-04-04, § 92 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-03-18.

__________


KS § 61 Dnr Ks 02/353 091

Motionsredovisning enligt kommunallagen 5 kap 33 §

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga motionsredovisningen till handlingarna.


Bakgrund

Kommunallagen stadgar att motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut med anledning av motionen vid sammanträde som hålles inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen ej kan avslutas inom sådan tid skall detta och vad som har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige vid sammanträde inom angiven tidpunkt.

Fullmäktige får vid behandling av sådan anmälan avskriva motionen från vidare handläggning.

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de motioner vilkas beredning då ännu ej slutförts.

Föreligger av ledningskontoret upprättad motionsförteckning.

Politisk beredning

Au 21/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-03-21, § 81 föreslagit att lägga motionsredovisningen till handlingarna.

_________


KS § 62 Dnr KS 02-209 046

Återställande av tidigare medgiven borgen till Norrtälje Tennisklubb

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att medge att kommunal borgen tecknas för lån på 412.500 kr till förmån för Norrtälje Tennisklubb,

att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Christer Candal eller vid förfall för denne, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson eller kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Håkan Jonsson med kontrasignation av endera Gunilla Edvinsson eller Kjell Johansson, båda anställda inom kommunens ledningskontor.


Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 1985-10-01, § 209 att bevilja Norrtälje Tennisklubb en borgen under 20 år för ett lån på 1,5 mkr. Lånet togs upp hos SPP och överfördes senare till Alecta pensionsförsäkring. Under 1999 förvärvade Handelsbanken lånestocken. Alecta meddelade kommunen att borgen upphört och i bokslut 2000 avregistrerades vår ansvarsförbindelse. Det har nu visat sig vara fel i handläggningen hos Alecta och borgen skulle inte upphöra.

Norrtälje Tennisklubb hemställer i skrivelse 2002-03-07 att kommunfullmäktige på nytt prövar borgen för den återstående avbetalningstiden.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-03-13 föreslagit kommunfullmäktige besluta att medge att kommunal borgen tecknas för lån på 412.500 kr till förmån för Norrtälje Tennisklubb, att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Christer Candal eller vid förfall för denne, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson eller kommunstyrelsens


KS § 62 forts

2:e vice ordförande Håkan Jonsson med kontrasignation av endera Gunilla Edvinsson eller Kjell Johansson, båda anställda inom kommunens ledningskontor.

Politisk beredning

Au 21/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-03-21, § 82 beslutat att vilandeförklara ärendet till den 4 april 2002.

Au 4/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-04-04, § 93 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-03-13.


__________
KS § 63 Dnr Ks 02/354 001

Norrtälje kommuns Brottsförebyggande råd

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att inrätta ett Brottsförebyggande råd i Norrtälje kommun, i enlighet med bilaga 1 till ärendet,

att kommunstyrelsen är ansvarig för rådets verksamhet,

att kommunstyrelsen äger anta tillämpningsföreskrifter för rådets verksamhet och/eller enskilda projekt,

att anslå 180.000 kr till nyttjande för att genomföra en trygghetsundersökning i Norrtälje kommun,

att finansieringen skall ske med eget kapital samt

att kommunstyrelsen i samband med 2003 års budget skall överväga att tillföra/föreslå resurser för en halvtidstjänst som samordnare för Brottsförebyggande rådet.


Bakgrund

I och med att dels Norrtälje kommun inrättar ett brottsförebyggande råd och dels att Närpolisråden avskaffas övergår det brottsförebyggande arbetet på Norrtälje kommun.

Rådet skall främst organisera, initiera, planera, stödja och följa upp det förebyggande arbetet. Uppgiften skall alltså inte vara att på egen hand genomföra de konkreta brottsförebyggande åtgärderna.

forts

KS § 63 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-03-18 redogjort för ärendet och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att inrätta ett Brottsförebyggande råd i Norrtälje kommun, i enlighet med bilaga 1 till ärendet, att kommunstyrelsen är ansvarig för rådets verksamhet, att kommunstyrelsen äger anta tillämpningsföreskrifter för rådets verksamhet och/eller enskilda projekt, att anslå 180.000 kr till nyttjande för att genomföra en trygghetsundersökning i Norrtälje kommun, att finansieringen skall ske ur kommunstyrelsens medel till förfogande samt att kommunstyrelsen i samband med 2003 års budget skall överväga att tillföra/föreslå resurser för en halvtidstjänst som samordnare för Brottsförebyggande rådet.

Politisk beredning

Au 14/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-03-14, § 77 beslutat att bordlägga ärendet till den 21 mars 2002.

Au 21/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-03-21, § 84 beslutat att vilandeförklara ärendet till den 4 april 2002.

Au 4/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-04-04, § 94 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-03-18.

Beslutande sammanträde

KS 11/4 Yrkande:

Christer Candal (m) – bifall till arbetsutskottets förslag med den ändring i medelanvisningen att finansiering skall ske med eget kapital.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställt förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag med Christer Candals yrkande.
________


KS § 64 Dnr KS 02-190 024

Arvoden till valförrättare m fl

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla valnämndens förslag till ersättning vid allmänna val 2002 till valförrättare m fl.,

att bestämmelser om arvode till valförrättare m m ej skall ingå i ersättningsbestämmelserna (ERS),

att delegera till valnämnden rätten att fr o m år 2003 besluta om ersättningarnas storlek och utformning till valförrättare m fl med uppdrag inom valorganisationen.


Bakgrund

Bestämmelserna om arvoden till valförrättare m m finns reglerat i ERS. Beloppen justeras i januari varje år i enlighet med de regler som stadgas i ERS. Själva bestämmelserna har inte förändrats på många år.

Valnämndens kansli har i skrivelse 020227 föreslagit att bestämmelserna förändras till viss del och anpassas till den organisation som behövs för att utföra de åligganden som valnämnden har att utföra.

Valnämnden har vid sammanträde 2002-03-06, § 7 föreslagit kommunfullmäktige besluta att bifalla valnämndens förslag till ersättning vid allmänna val 2002 till valförrättare m fl., att bestämmelser om arvode till valförrättare m m utgår ur ersättningsbestämmelserna (ERS), att bestämmelse om arvode till valförrättare vid kyrkofullmäktigeval utgår från ersättningsbestämmelserna (ERS) samt att delegera till valnämnden rätten att besluta om ersättningarnas storlek och utformning till valförrättare m fl med uppdrag inom valorganisationen.

forts

KS § 64 forts

Politisk beredning

Au 4/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-04-04, § 87 föreslagit att bifalla valnämndens förslag till ersättning vid allmänna val 2002 till valförrättare
m fl., att bestämmelser om arvode till valförrättare m m ej skall ingå i ersättningsbestämmelserna (ERS), att delegera till valnämnden rätten att fr o m år 2003 besluta om ersättningarnas storlek och utformning till valförrättare m fl med uppdrag inom valorganisationen.

__________

KS § 65 Dnr Ks 02/89 107

Norrtälje kommuns medverkan som stiftare till Stiftelsen Nordiska Detaljhandelshögskolan - NDH

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att Norrtälje kommun genom en insats av 2,5 milj. kronor ingår som en av stiftarna i Stiftelsen Nordiska Detaljhandelshögskolan – Nordic Retail College,

att utse en ledamot i Stiftelsens styrelse,

att utse en revisor i Stiftelsen,

att finansieringen sker med eget kapital,

att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna erforderliga avtal.


Bakgrund

Sedan Norrtälje kommun förvärvade Lv3-området från staten har inriktningen för området varit att där bedriva högre utbildning och verka för etablering av kunskapsintensiva företag. Redan vårterminen 2002 har den första högskoleutbildningen – sjuksköterskeutbildning i samverkan med Karolinska Institutet – etablerats i Norrtälje kommun.

Från hösten 2002 kommer en ekonomiutbildning med detaljhandelsinriktning att starta med Stockholms Universitet som huvudman. För att ge denna utbildning fast förankring i näringslivet och resurser att garantera en mycket hög kvalitet har kommunens helägda bolag NIHAB knutit kontakter med ett antal av Sveriges största företag i branschen för att genom en stiftelse tillföra utbildningen extra resurser.

forts


KS § 65 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-04-04 redogjort för beredningen av ärendet och ser det som en stor framgång att på kort tid etablera två utbildningar på akademisk nivå.

Ledningskontorets samlade bedömning är att kommunen skall ingå som en av stiftarna i Stiftelsen Nordiska Detaljhandelshögskolan – Nordic Retail College och föreslår således kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att Norrtälje kommun genom en insats av 2,5 milj. kronor ingår som en av stiftarna i Stiftelsen Nordiska Detaljhandelshögskolan – Nordic Retail College, att utse en ledamot i Stiftelsens styrelse, att utse en revisor i Stiftelsen, att finansieringen sker med rörelsekapitalet, att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna erforderliga avtal.

Politisk beredning

Au 4/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-04-04, § 90 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-04-04.

__________


KS § 66 Dnr KS 02-169 055

Godkännande av förfrågningsunderlag gällande upphandling av löpande behov av entreprenörarbeten inom anläggningsavdelningens verksamhet, tekniska kontoret

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förslag till förfrågningsunderlag gällande upphandling av löpande behov av entreprenörarbeten inom anläggningsavdelningens verksamhet, tekniska kontoret,

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att antaga den leverantör upphandlingen ger till resultat.

Bakgrund

Föreligger av servicekontorets upphandlingsenhet upprättat förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av löpande behov av entreprenörarbeten inom anläggningsavdelningens verksamhet, tekniska kontoret.

Tjänstemannaberedning

Servicekontoret föreslår i skrivelse 2002-02-21 kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till förfrågningsunderlag för ovan nämnda upphandling, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att antaga den leverantör upphandlingen ger till resultat.

Politisk beredning

Au 14/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-03-14 beslutat att bordlägga ärendet till sammanträdet den 21 mars 2002.

Au 21/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-03-21, § 83 beslutat att återremittera ärendet till Servicekontoret.

Au 4/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-04-04, § 95 föreslagit enligt
servicekontorets skrivelse 2002-02-21.


KS § 66 forts

Beslutande sammanträde

Ks 11/4 Jan Rundström (m) anmäler jäv och lämnar lokalen.

_________KS § 67 Dnr KS 02-175 822

Driftsavtal mellan kommunen och Rimbo Centrum Fastigheter AB

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att ärendet delegeras till arbetsutskottet för beslut.


Bakgrund

Fastighets AB Molin & Björkman och Norrtälje kommun ingick den 21 augusti 1990 ett driftsavtal avseende badanläggning i kv Krögaren i Rimbo. Kommunen erlade ett årligt bidrag till bolaget.

1993 övertog SveaTornet AB på oförändrade villkor samtliga rättigheter och skyldigheter enligt avtalet från 1990. Kommunstyrelsen behandlade ärendet 1993-02-16, § 60. 1996 övertog Rimbo Leisure Center de rättigheter och skyldigheter som åvilat tidigare fastighetsägare enligt det ursprungliga driftsavtalet. I samband med att Rimbo Leisure Center övertog ansvaret träffades ett tilläggsavtal. I avtalet fick dels 4 § i driftavtalet en ny lydelse, dels förlängdes driftsavtalet att gälla från och med 2002-01-01 till och med 2006-12-31.

I samband med Rimbo Leisure Centres konkurs överlät konkursförvaltaren fastigheten och rörelsen till AHZ Trafik AB (under namnändring till Rimbo Centrum Fastigheter AB). Köparen tillträdde fastigheten den 1 januari 2002.

Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde 2002-02-14, § 9 beslutat att föreslå kommunstyrelsen besluta att samtliga rättigheter och skyldigheter i avtalet 1990-08-21, jämte tilläggsavtal 1998-03-27, om drift av inomhusbad i Rimbo mellan kommunen och Rimbo Leisure Center AB i konkurs fr o m 2002-01-01 övertas av Rimbo Centrum Fastighet AB.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-03-06 föreslagit kommunstyrelsen besluta att samtliga rättigheter och skyldigheter i avtal 1990-08-21, jämte tilläggsavtal 1998-03-27, om drift av inomhusbad i Rimbo mellan kommunen

KS § 67 forts

och Rimbo Leisure Center AB i konkurs fr o m 2002-01-01 övertas av Rimbo Centrum Fastigheter AB 556580-2955, samt att bemyndiga kommundirektör Mats Törnquist att träffa nytt avtal med Rimbo Centrum Fastigheter AB i enlighet med vad som anges ovan.

Politisk beredning

Au 4/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-04-04, § 86 beslutat att vilandeförklara ärendet till den 11 april 2002.

Au 11/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-04-11, § 101 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-03-06.

Ks 11/4 Beslutande sammanträde

Yrkande:

Christer Candal (m) med instämmande av Håkan Jonsson (s) – att ärendet delegeras till arbetsutskottet för beslut.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Christer Candal och Håkan Jonssons yrkande.

__________

KS § 68 Dnr KS 02-223 106

Hembudsförfrågan inom Business Arena Stockholm AB, BAS samt kommunens inställning till vidgad aktieägarkrets

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att uttala att Norrtälje kommun inte önskar begagna sig av förköpsrätten att köpa fler aktier i BAS.


Bakgrund

Aktieägaravtalet mellan Stockholms stad och övriga medverkande kommuner sträcker sig till och med 2000-12-31. Om inte avtalet uppsägs senast ett år före utgången av avtalstiden förlängs avtalet automatiskt med två år i taget. Genom gällande avtal är parternas medverkan inom BAS således bundet till 2002-12-31.

Till aktieägarna i BAS har kommit en hembudsförfrågan på totalt 8 aktier från tre kommuner. Norrtälje kommun har vid tidigare förfrågningar beslutat att kommunen inte önskar begagna sig av förköpsrätt till fler aktier än de fem som kommunen har.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-03-22 redogjort för kommunens ställningstagande med anledning av aktuell förfrågan och föreslår kommunstyrelsen besluta uttala att Norrtälje kommun inte önskar begagna sig av förköpsrätten att köpa fler aktier i BAS.

Politisk beredning

Au 4/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-04-04, § 91 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-03-22.

__________


KS § 69 Dnr KS 02-288 339

Investeringar 2002; Åtgärdsförslag i Finsta inför Heliga Birgittas 700-årsjubileum

Beslut

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot deltar ej i beslutet.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja tekniska nämnden 2.700 tkr i investeringsanslag för upprustningsåtgärder i Finsta samhälle enligt till ärendet hörande investeringsunderlag,

att finansiering sker med egna medel,

att ställningstagande till driftkonsekvenser för tekniska nämnden sker i samband med budget 2003,

att återremittera åtgärdsförslag enligt nedan:
Trädallé 200.000 kr
Gångvägar 600.000 kr
Gångbro 1100.000 kr
Broräcke 500.000 kr
Birgittas källa 200.000 kr
2 600.000 kr

Bakgrund

Den Heliga Birgitta föddes år 1303. 700-årsjubileet kommer att bli omfattande och i Sverige domineras av Vadstena och Finsta. Den Heliga Birgitta är sedan 1999 ett av Europas skyddshelgon.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde 2001-12-06 gett tekniska kontoret i uppdrag att återkomma med ett investeringsärende för en upprustning av Finsta samhälle.
forts

KS § 69 forts

Tekniska kontoret har i tjänsteskrivelse 2002-03-15 föreslagit tekniska nämnden tillstyrka att kommunfullmäktige beslutar att under förutsättning att tillkommande driftkostnader för tekniska nämnden anslås i kommande års drift-
budget bevilja ett investeringsanslag om 5.300.000 kr för upprustningsåtgärder i Finsta samhälle.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2002-03-21, § 88 beslutat att utan eget ställningstagande överlämna tekniska kontorets skrivelse till kommunfullmäktige.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-04-04 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja ett investeringsanslag om 5.300.000 kr för upprustningsåtgärder i Finsta samhälle samt att driftkostnadskonsekvenser inarbetas i budget 2003.

Politisk beredning

Au 4/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-04-04, § 96 beslutat att vilandeförklara ärendet till ett extra arbetsutskott före kommunstyrelsen den 11 april 2002.

Au 11/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-04-11, § 102 föreslagit att bevilja tekniska nämnden 2 700 tkr i investeringsanslag för upprustningsåtgärder i Finsta samhälle enligt till ärendet hörande investeringsunderlag, att finansiering sker med egna medel, att ställningstagande till driftkonsekvenser för tekniska nämnden sker i samband med budget 2003, att återremittera åtgärdsförslag enligt nedan:
Trädallé 200.000 kr
Gångvägar 600.000 kr
Gångbro 1100.000 kr
Broräcke 500.000 kr
Birgittas källa 200.000 kr
Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) deltog ej i beslutet.
KS § 69 forts

Beslutande sammanträde

KS 11/4 Håkan Jonsson (s), Elisabeth Björk (s) och Bertil Karlsson (v) – återremiss av hela ärendet.
Christer Candal (m) – återremiss av tekniska kontorets åtgärdsförslag enligt nedan:
Trädallé 200.000 kr
Gångvägar 600.000 kr
Gångbro 1100.000 kr
Broräcke 500.000 kr
Birgittas källa 200.000 kr

i övrigt bifall till Ledningskontorets skrivelse 2002-04-04.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkande och att ärendet avgörs idag och finner att arbetsutskottet beslutat att ärendet skall avgöras idag.

Reservation
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot.

Propositionsordning

Ordföranden ställer därefter proposition på Christer Candals yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag med Christer Candals tilläggsyrkande.

__________KS § 70 Dnr Ks 02/309 105

Nationell medfinansiering av EU-projekt

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna en medfinansiering på 180.000 kr/år i tre år samt

att finansiering sker inom ramen för Ledningskontorets budget avseende EU-bidrag samt

att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut om nationell medfinansiering i EU-projekt.

Bakgrund

I Ledningskontorets budget finns upptaget medel för att kunna medverka i projekt som har stor nytta för Norrtälje kommuns utveckling.

Alla projekt som söker EU-bidrag måste ha sin del av nationella medfinansiering klar innan ansökan inges till resp. strukturfond eller program i Bryssel.

Östhandelsforum och NIHAB har deltagit i en diskussion med Åbo Universitet om att delta i ett projekt med focus på hållbar utveckling i kommuner.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-04-03 redogjort för projektet och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att godkänna en medfinansiering på 180.000 kr/år i tre år samt att finansiering sker inom ramen för Ledningskontorets budget avseende EU-bidrag samt att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut om nationell medfinansiering i EU-projekt.

Politisk beredning

Au 4/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-04-04, § 97 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-04-03.
__________

KS § 71 Dnr KS 01-210 003

Förslag till nytt reglemente för bidrag till samlingslokaler

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till nytt reglemente för bidrag till samlingslokaler.


Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2000-03-27, § 77 dels att överföra ansvaret för bidragsgivningen till samlingslokalhållande föreningar till kultur- och fritidsnämnden samt dels att kultur- och fritidsnämnden skall framlägga förslag till nytt reglemente för bidrag till samlingslokaler.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2001-02-01, § 23 att hemställa hos kommunfullmäktige att anta förslag till nytt reglemente för samlingslokalhållande organisationer.

Det ursprungliga förslaget kompletterades efter samråd med ledningskontoret och kultur- och fritidsnämnden har 2001-12-13, § 151 ställt sig bakom de kompletteringar som gjorts och hemställer att kommunfullmäktige skall anta förslaget till nytt reglemente.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-04-03 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till nytt reglemente för bidrag till samlingslokaler.

Politisk beredning

Au 4/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-04-04, § 98 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-04-03.
_________

KS § 72 Dnr Ks 01/889 537

Utveckling av Mellingeholms flygplats

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att tillsätta en utredning för att utveckla Mellingeholms flygplats,

att utredningen genomförs av en förvaltningsövergripande projektgrupp med representanter från ledningskontoret, tekniska kontoret, stadsarkitektkontoret, miljö- och hälsoskyddskontoret med mark- och exploateringschefen som sammankallande,

att inbjuda Roslagens Flygklubb representation i projektgruppen för utredningen samt

att ledningsgrupp för projektet är kommunstyrelsens arbetsutskott samt

att - i enlighet med dagens tilläggsyrkande - andra alternativ till lokalisering av flygplats skall undersökas.

Bakgrund

I samband med ett besök hos kommunstyrelsens arbetsutskott informerade Roslagens Flygklubb om den utvecklingspotential som finns för Mellingeholms flygplats. Den potential som bedöms finns beror bl a på den ändrade inriktning till allmänflyget på Bromma flygplats som gäller från halvårsskiftet 2002.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-04-03 bland annat anfört att i utvecklingsplanen för Norrtälje stad har flygplatsen bedömts som en positiv lokaliseringsfaktor för näringslivet i Görla industriområde. Vidare har ledningskontoret redogjort för förslag till utveckling av flygplatsen samt organisation av en fortsatt utredning. Kommunstyrelsen föreslås således besluta att tillsätta en utredning för att utveckla Mellingeholms flygplats, att utredningen genomförs av en förvaltningsövergripande projektgrupp med representanter från lednings-

KS § 72 forts

kontoret, tekniska kontoret, stadsarkitektkontoret, miljö- och hälsoskyddskontoret med mark- och exploateringschefen som sammankallande, att inbjuda Roslagens Flygklubb representation i projektgruppen för utredningen samt
att ledningsgrupp för projektet är kommunstyrelsens arbetsutskott.

Politisk beredning

Au 4/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-04-04, § 99 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-04-03.

Beslutande sammanträde

Ks 11/4 Yrkande:

Anders Engström (m) med instämmande av Christer Candal (m) – bifall till ledningskontorets förslag med tilläggsyrkandet att andra alternativ till lokalisering av flygplats skall undersökas.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla framställt tilläggsyrkande.

__________

KS § 73 Dnr Ks 02/88 001

Ändrat uppdrag avseende organisationsöversyn

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att förändra uppdrag om översyn av organisation för miljö- och hälsoskyddskontoret, stadsarkitektkontoret samt tekniska kontoret i enlighet med kommundirektörens skrivelse 2002-04-04.

Reservation

Centerpartiets, socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot.


Bakgrund

Kommundirektören fick vid slutet av år 2000 i uppdrag att se över organisationerna för miljö- och hälsoskyddskontoret, stadsarkitektkontoret samt tekniska kontoret. Inriktningen av uppdraget var att bedöma om en sammanslagning av förvaltningskontoret skulle vara fördelaktig. Uppdraget skulle redovisas våren 2001. På grund av tidsbrist har översynen vilat under 2001.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-04-04 anfört att man gjort bedömningen att en sammanslagning av tekniska kontoret och de båda myndighetsnämndernas kontor inte är en framkomlig väg, varför uppdraget bör ges en annan inriktning. Ledningskontorets förslag är därför att arbetet med att se över en möjlig sammanslagning av miljö- och hälsoskyddskontoret och stadsarkitektkontoret fortsätter enligt uppdrag och redovisas för kommunstyrelsen i juni 2002.

Vad gäller tekniska kontoret föreslås att kommunstyrelsen uppdrar åt ledningskontoret att i samverkan med tekniska kontoret göra en översyn av ansvarsområdena mellan kommunstyrelsen och tekniska nämnden. Denna översyn skall inarbetas i förslag till budget för år 2003.

KS § 73 forts

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att förändra uppdrag om översyn av organisation för miljö- och hälsoskyddskontoret, stadsarkitektkon-
toret samt tekniska kontoret i enlighet med kommundirektörens skrivelse 2002-04-04.

Politisk beredning

Au 4/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-04-04, § 100 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-04-04.

Beslutande sammanträde

Ks 11/4 Yrkanden:

Berit Jansson (c) med instämmande av Håkan Jonsson (s) – att ärendet avslås.

Christer Candal (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

__________KS § 74

Protokoll

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att lägga protokollet till handlingarna.


Bakgrund

Föreligger protokoll från kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 2002-02-14.

________


KS § 75 Dnr Ks 02/83 002

Anmälan om delegationsbeslut

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-6 anmäles och lägges till handlingarna.

_________


KS § 76

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:11 Projekt Samverkan kring IT-infrastruktur; Beslutsstöd i bredbandsfrågor

Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:12; Ny bok om Säkerhetsjuridik

Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:17: Mot strömmen – en studie om inflyttare till mindre kommuner

Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:23; Feriearbeten sommaren 2002-03-25

Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:24; Budgetförutsättningar 2002-2005

Svenska kommunförbundet o Landstingsförbundet; Ett lokalt och regionalt perspektiv på ordförandeskapet

Utbildningsnämndens protokoll 2002-02-21, § 24 ang revidering av sammanträdestider för år 2002-03-25

Skolverkets information om statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem (SFS 2001:36)

ÖCB; Beredskapsläget i kommunerna år 2001

Tekniska nämndens beslut 2002-02-21, § 39 ang alternativa beredskapslösningar

Dnr KS 02-207 005
Avtal om bandbreddsaccess; Norrtälje Energi AB och Norrtälje kommun

Dnr KS 02-213 430
Kommunekologen; Verksamhetsrapport för år 2001 i det lokala investeringsprogrammet för åren 1999-2002 (LIPI)

KS § 76 forts

Dnr KS 02-243 409
Planering o Näringsliv; Minnesanteckningar från miljöforum ”Miljöanpassa små avlopp” den 6 mars 2002-03-25

KSL ang Mörby Ispark – ett regionalt idrottsprojekt

Regionplane- och trafikkontoret; Områdesdata för Stockholms län 2002

Regionplane- och trafikkontoret; Befolkningsprognos 2001-2010

Protokoll från Miljörådets sammanträde 2002-02-26

Dnr KS 98-883 773
Ledningskontoret, Tomas Sjöberg; ”Hallstavik mot droger” – utvärdering/slutrapport av ett alkohol- och drogförebyggande projekt

_________