Ks 020507

Plats och tid Sammanträdesrummet Norrtälje, Kommunhuset Ankaret, kl 09.00-09.15
10.40-11.20
Beslutande Enligt förteckning


Mats Törnquist, kommundirektör
Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Gunnel Löfqvist, planeringschef
Övriga deltagande Kaj Sundström, informationschef
Christina Nilsson, sekreterare

Utses att justera Sune Alm (s)

Justeringens 
plats och tid Ledningskontoret onsdagen den 8 maj 2002, kl 12.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 77-101
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Christer Candal

Justerande ..................................................................................................................
Sune Alm
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2002-05-07

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2002-05-21 anslags nedtagande 2002-06-11 

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KS § 77

Val av justeringsman

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Sune Alm (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret onsdagen den 8 maj 2002, kl 12.00.

_________


KS § 78 Dnr KS 02-250 045

Begäran från ÖsthandelsForum AB om koncernkredit

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja ÖsthandelsForum koncernkredit om 800.000 kronor.


Bakgrund

ÖsthandelsForum anhåller i skrivelse 2002-02-28 om tillgång till checkkredit upp till 800.000 kr genom Norrtälje kommuns koncernkonto.

Tjänstemannaberedning

Ekonomichefen har i skrivelse 2002-04-05 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja ÖsthandelsForum koncernkredit om 800.000 kronor.

Politisk beredning

Au 25/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-04-25, § 114 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2002-04-05.

__________


KS § 79 KS 02-286 298

Slutredovisning - nybyggnad Arholma brottsanmälningscentral

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna slutredovisningen för nybyggnad Arholma brottanmälningscen-tral.


Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2000-04-13 uppdra till tekniska nämnden att i samråd med Polismyndigheten genomföra etablering av en brottsanmälnings-central på Arholma.

Kommunstyrelsen beslutade 2000-05-11 och 2000-06-08 att bevilja tekniska nämnden ett bruttoanslag på tillsammans 4,6 mkr. Från länsstyrelsen har erhål-lits ett investeringsbidrag på 1,5 mkr.

Arbetena är nu slutförda och tekniska nämnden har 2002-03-21, § 50, beslutat överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-04-10 föreslagit kommunstyrelsen före-slå kommunfullmäktige besluta att godkänna slutredovisningen.

Politisk beredning

Au 25/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-04-25, § 115 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2002-04-10.

__________


KS § 80 KS 02-188 291

Slutredovisning - om- och tillbyggnad av Norrsundsskolan, Älmsta

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna slutredovisningen för om- och tillbyggnad av Norrsundsskolan, Älmsta.


Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 1998-09-28 uppdra till tekniska nämnden att genomföra en om- och tillbyggnad av Norrsundsskolan i Älmsta enligt lokal-program antaget av barn- och skolnämnden 1998-08-27.

Arbetena är nu slutförda och tekniska nämnden har 2002-02-21, § 37, beslutat överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-04-10 föreslagit kommunstyrelsen före-slå kommunfullmäktige besluta att godkänna slutredovisningen.

Politisk beredning

Au 25/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-04-25, § 116 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2002-04-10.

________


KS § 81 Dnr KS 02-7 293

Slutredovisning - Nybyggnad av gruppbostäder inom kvarteret Norden, Norrtälje

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna slutredovisningen gällande nybyggnad av gruppbostäder inom kvarteret Norden, Norrtälje.


Bakgrund

Omsorgsnämnden beslutade 1997-08-25 att uppdra till omsorgsförvaltningen att i samarbete med tekniska kontoret planera för en nybyggnad av 6 stycken gruppbostäder inom kv Norden i centrala Norrtälje.
Kommunstyrelsen beslutade 1998-09-09 att bevilja tekniska kontoret invester-ingsanslag om 5.500.000 kronor för att genomföra rubricerade projekt.

Arbetena är nu slutförda till en total kostnad om 5.126.000 kronor och tekniska nämnden har 2001-12-20, § 308, beslutat godkänna redovisningen och över-lämna den till kommunfullmäktige.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-04-18 föreslagit kommunstyrelsen före-slå kommunfullmäktige besluta godkänna slutredovisningen.

Politisk beredning

Au 25/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-04-25, § 127 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2002-04-18.

______


KS § 82 Dnr KS 02-8 291

Slutredovisning om- och tillbyggnad av Långsjöskolan Rimbo 

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna slutredovisningen för Långsjöskolan Rimbo - Nedbrunnet skol-hus samt om- och tillbyggnad av andra byggnader i fastigheten kvarteret Fis-ken 1 i Rimbo


Bakgrund

Den 30 april 1995 eldhärjades delar av dåvarande Rimbo skola. Barn- och skolnämnden beslutade 1995-12-14 att uppdra till barn- och skolförvaltningen att i samarbete med tekniska kontoret påbörja planering för en ny-, om- och tillbyggnad av en ny skolenhet i Rimbo, sedermera benämnd Långsjöskolan.
Kommunstyrelsen beslutade 1996-12-16 att medge tekniska kontoret investeringsmedel om 38.900.000 kronor för att genomföra dessa byggnationer.

Arbetena är nu slutförda till en kostnad av 40.544.000 kronor och tekniska nämnden har 2001-12-20, § 309, beslutat godkänna redovisningen och över-lämna den till kommunfullmäktige.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-04-18 föreslagit kommunstyrelsen före-slå kommunfullmäktige besluta godkänna slutredovisningen.

Politisk beredning

Au 25/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-04-25, § 128 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2002-04-18.

________


KS § 83 Dnr KS 02-377 041

Förslag till budgetramar och inriktning 2003-2005

Beslut


1. Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslag till budgetramar och inriktning 2003-2005.


2. Kommunstyrelsen beslutar:

att uppdra till ledningskontoret (kommundirektören) och tekniska kontoret (tekniske chefen) att ta fram förslag till hur lokalkostnaderna kan minska i kommunen. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen respektive tekniska nämnden senast i september,

att uppdra till ledningskontoret (IT-chefen) att ta fram förslag till hur kostna-derna för IT-stödet kan minska på sikt t.ex. genom byte av programvaror och användning IP-telefoni. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen före årsskiftet,

att uppdra till servicekontoret (servicechefen) att ta fram en förstudie vad gäll-er effektivare måltidsproduktion i kommunen. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen senast i september,

att i förstudien skall även hänsyn tas till Agenda 21 med transporters påverkan på miljön, samt att hänsyn tas till lokalt producerade varor enligt tidigare kommunfullmäktigebeslut,

att uppdra till ledningskontoret att med externt stöd granska nivå och kvalitet i myndighetsutövningen. Uppdraget ska redovisas före årsskiftet,

att uppdra till ledningskontoret (personalchefen) att utveckla en strategi för att styra löneutvecklingen bl.a. med hjälp av antagen metod för arbetsvärdering. Uppdraget ska redovisas senast i september, och 

KS § 83 forts

att uppdra till ledningskontoret att ta fram förslag till hur effektiviteten skulle kunna öka i de kommunala besluten. Uppdraget ska redovisas senast i septem-ber.


Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterparti- ets ledamot reserverar sig till förmån för eget förslag.


Bakgrund

I januari 2002 antog kommunstyrelsen planeringsdokumentet - Planering och uppföljning under 2002. Av tidplanen framgår att arbetet med att ta fram pla-neringsramar är tidigarelagt med en månad för att förvaltningarna ska få mer tid att ta fram sina budgetförslag.

I mars månad ägde enligt tidplanen en bokslutskonferens rum, där också beho-ven för 2003 gicks igenom förvaltningsvis och med bolagen. Efter diverse be-arbetningar finns nu ett förslag till ramar för respektive nämnd framtaget. 

Ramar och inriktning ska ligga till grund för förvaltningars och nämnders arbe-te med förslaget till budget 2003-2005. I likhet med tidigare år kommer utöver fokus på den finansiella situationen också fokusering ske på andra perspektiv såsom verksamhet/processer, kunder/medborgare, personal och miljö.

Tjänstemannaberedning

Ekonomichefen föreslår i skrivelse 2002-04-22 kommunstyrelsen besluta före-slå kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till budgetramar per 2002-04-18 och kommunstyrelsen för egen räkning besluta att uppdra till led-ningskontoret (kommundirektören) och tekniska kontoret (tekniske chefen) att ta fram förslag till hur lokalkostnaderna kan minska i kommunen. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen respektive tekniska nämnden senast i sep-tember, att uppdra till ledningskontoret (IT-chefen) att ta fram förslag till hur kostnaderna för IT-stödet kan minska på sikt t.ex. genom byte av programvaror och användning IP-telefoni. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen 

KS § 83 forts

före årsskiftet, att uppdra till servicekontoret (servicechefen) att ta fram en förstudie vad gäller effektivare måltidsproduktion i kommunen. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen senast i september, att uppdra till ledningskon-toret att med externt stöd granska nivå och kvalitet i myndighetsutövningen. Uppdraget ska redovisas före årsskiftet,

att uppdra till ledningskontoret (personalchefen) att utveckla en strategi för att styra löneutvecklingen bl.a. med hjälp av antagen metod för arbetsvärdering. Uppdraget ska redovisas senast i september, och att uppdra till ledningskonto-ret att ta fram förslag till hur effektiviteten skulle kunna öka i de kommunala besluten. Uppdraget ska redovisas senast i september.

Politisk beredning

Au 25/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-04-25, § 126 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2002-04-22.

Beslutande sammanträde

Ks 7/5 Föreligger socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag till budgetramar 2003, daterat 2002-05-06. 

Yrkanden:

Christer Candal (m) - bifall till arbetsutskottets förslag.

Håkan Jonsson (s) - bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag.

Tilläggsyrkande:

Berit Jansson (c) med instämmande av Christer Candal (m) - att i förstudien skall även hänsyn tas till Agenda 21 med transporters påverkan på miljön, samt att hänsyn tas till lokalt producerade varor enligt tidigare kommunfullmäktige-beslut.

KS § 83 forts

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Håkan Jonssons (s) m fl yrkande och ar-betsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsut-skottets förslag.

Ordföranden ställer därefter proposition på bifall till eller avslag på Berit Jans-sons (c) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Berit Janssons tilläggsyrkande. 

Protokollsanteckningar

Bengt Ericsson (c) lämnar skriftlig protokollsanteckning.

Bridget Wedberg antecknar till protokollet att miljöpartiet avser att lägga eget förslag till budget vid kommunfullmäktiges sammanträde.

__________
KS § 84 Dnr KS 02-172 826

Begäran om investeringsmedel för inköp av bandyisvårdsmaskin och byg-gande av garage

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja kultur- och fritidsnämnden investeringsanslag om 1.500 tkr för in-köp av bandyisvårdsmaskin och byggande av garage, samt

att finansiering sker med egna medel.

Bakgrund

Isbanan med bandymått vid IP Norrtälje färdigställdes i slutet av föregående år. Under vintern som gått har isbanan skötts med uterinkens isvårdsmaskin, vilken inte är dimensionerad för isytor av bandybanans storlek. 

Kultur- och fritidsnämnden har 2002-02-14, § 11, beslutat hos kommunstyrelsen begära investeringsmedel om 1,5 mkr för inköp av bandyisvårdsmaskin samt byggande av garage.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-04-12 på anförda skäl föreslagit kom-munstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja kultur- och fri-tidsnämnden investeringsanslag om 1.500 tkr för inköp av bandyisvårdsmaskin och byggande av garage, samt att finansiering sker med egna medel.

Politisk beredning

Au 25/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-04-25, § 132 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2002-04-12.
__________


KS § 85 Dnr KS 02-424 042

Regeringens proposition om tillfälligt sysselsättningsstöd - budgetändring

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att budgetera en statsbidragsinkomst på 9 mkr för tillfälligt sysselsättningsstöd,

att tidigare beslut om personalbefrämjande åtgärder till en kostnad av 4,4 mkr skall finansieras med medel ur detta statsbidrag, och

att avsätta 0,9 mkr till kommunstyrelsens anslag till förfogande.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterparti-ets ledamot.


Bakgrund

Enligt regeringens proposition om tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner-na kommer Norrtälje kommun enligt kommunförbundets beräkningar att få ett generellt statsbidrag på ca 9 mkr.

Kommunstyrelsens beslutade 2002-01-31, § 24, att godkänna ett åtgärdsprogram för personalbefrämjande åtgärder till en kostnad av 4,4 mkr.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2002-04-22 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att enligt ledningskontorets förslag budgetera en statsbidragsinkomst på 9 mkr för tillfälligt sysselsättningsstöd, att tidigare be-slut om personalbefrämjande åtgärder till en kostnad av 4,4 mkr skall finansie-ras med medel ur detta statsbidrag, och att avsätta 0,9 mkr till kommunstyrel-sens anslag till förfogande.

KS § 85 forts

Politisk beredning

Au 25/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-04-25, § 133 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2002-04-22. Håkan Jonsson (s) yrkade avslag och Christer Candal (m) bifall till ledningskontorets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m) - bifall till arbetsutskottets förslag.
Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) - avslag på ar
betsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kom-munstyrelsen besluta bifalla arbetsutskottets förslag.

_________KS § 86 Dnr KS 02-270 041

Utbildningsnämndens beräknade underskott för 2002 samt begäran om översyn av resursfördelningssystemet och elevpengssystemet

Beslut

1. Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja utbildningsnämnden 3.700 tkr i tilläggsanslag för gymnasiesärsko-lan för 2002,

att finansiering sker med medel från anslaget för tillfälligt sysselsättningsstöd under 2002,

att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra en utredning syftande till en ge-nomlysning av utbildningsnämndens verksamhet och ekonomi.

2. Kommunstyrelsen beslutar: 

att enligt ledningskontorets förslag uppdra till ledningskontoret att bistå utbild-ningsförvaltningen vid framtagande av ett elevpengssystem i enlighet med kommunens mål, ekonomiska ramar och övriga förutsättningar,

att under förutsättning att fullmäktige beslutar att en utredning ska göras upp-dra till ledningskontoret att genomföra utredningen med extern konsult,

att bevilja anslag för utredningen om ca 200 tkr,

att finansiering sker med kommunstyrelsens medel till förfogande.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterparti-ets ledamot.

forts
KS § 86 forts

Bakgrund

Utbildningsnämnden anmälde i februari till kommunstyrelsen ett prognosticerat underskott uppgående till 9,3 mkr varav ökade kostnader för elevpeng 5,6 mkr och avseende gymnasiesärskolan och Särvux 3,7 mkr. Utbildningsnämnden hemställde också att kommunstyrelsen i samband med arbetet med budgetramar för år 2003 tar hänsyn till kostnadsökningar för interkommunal ersättning, friskoleelever samt gymnasiesärskolan.

Utbildningsnämnden beslutade 2002-04-15, § 32, att utifrån den individ-baserade resursmodellen, hos kommunstyrelsen begära en teknisk ramjustering på 7.700 tkr och p.g.a kraftigt ökade kostnader för gymnasiesärskoleelever, ett tilläggsanslag på 3.700 tkr.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2002-04-23 kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige besluta att bevilja utbildningsnämnden 3.700 tkr i tilläggsanslag för gymnasiesärskolan för 2002, att finansiering sker med medel från anslaget för tillfälligt sysselsättningsstöd under 2002, att uppdra åt kom-munstyrelsen att genomföra en utredning syftande till en genomlysning av ut-bildningsnämndens verksamhet och ekonomi, samt föreslår kommunstyrelsen för egen del besluta att enligt ledningskontorets förslag uppdra till lednings-kontoret att bistå utbildningsförvaltningen vid framtagande av ett elevpengssy-stem i enlighet med kommunens mål, ekonomiska ramar och övriga förutsätt-ningar, att under förutsättning att fullmäktige beslutar att en utredning ska gö-ras uppdra till ledningskontoret att genomföra utredningen med extern konsult, att bevilja anslag för utredningen om ca 200 tkr, att finansiering sker med kommunstyrelsens medel till förfogande.

Politisk beredning

Au 25/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-04-25, § 134 föreslagit enligt led-ningskontorets förslag.

forts

KS § 86 forts

Beslutande sammanträde

Ks 7/5 Yrkanden:

Christer Candal (m) - bifall till arbetsutskottets förslag.

Håkan Jonsson (s) -bifall till utbildningsnämndens förslag.

Propositionsordning .

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Håkan Jonssons (s) yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Omröstning begäres

Omröstningsproposition

Ja = bifall till arbetsutskottets förslag
Nej = bifall till Håkan Jonssons förslag

Omröstningsresultat

Med 7 ja-röster och 6 nej-röster har kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsut-skottets förslag.

Protokollsanteckningar

Bengt Ericsson (c) inlämnar skriftlig protokollsanteckning.
Moderata samlingspartiet, centerpartiet, kristdemokraterna och folkpartiet stäl-ler sig bakom protokollsanteckningen.

Bridget Wedberg (mp) anser att utbildningsnämndens förslag bör bifallas.

__________
KS § 87 Dnr KS 02-279 042

Omsorgsnämndens begäran om tilläggsanslag för att genomföra åtgärder enligt Nationell handlingsplan för utveckling av svensk hälso- och sjuk-vård

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja omsorgsnämnden anslag om 1.800 tkr för åtgärder enligt vårdöver-enskommelsen, och

att finansiering 1.000 tkr sker med överskott på kommunstyrelsens anslag för ofördelade statsbidrag och finansiering 800 tkr sker med överskott på kom-munstyrelsens anslag för ofördelade lönekostnader. 

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterparti-ets ledamot. 


Bakgrund

Genom försvarsuppgörelsen har resurser tillförts vården och omsorgen under perioden 2002 till 2004. Bidraget ingår i det generella statsbidraget per invåna-re och utgör 34 kr/inv 2001 respektive 2002. 2003 höjs beloppet till 101 kr/inv. För Norrtälje kommun motsvarar bidraget ca 1,8 mkr 2001 och 2002. Bidraget ingår i det generella bidraget och betalas ut tillsammans med kommunens skat-teintäkter och utjämningsbidrag.

Omsorgsnämnden har 2002-03-11, § 35, beslutat att hos kommunfullmäktige begära tilläggsanslag på 1,8 mkr för verksamhetsåret 2002.forts

KS § 87 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2002-04-22 kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja omsorgsnämnden anslag om 1.800 tkr för åtgärder enligt vårdöverenskommelsen, och att finansiering 1.000 tkr sker med överskott på kommunstyrelsens anslag för ofördelade statsbidrag och finansiering 800 tkr sker med överskott på kommunstyrelsens anslag för ofördelade lönekostnader. 

Politisk beredning

Au 25/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-04-25, § 136 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2002-04-22. Håkan Jonsson (s) yrkade att hos kom-munfullmäktige begära tilläggsanslag på 12,3 mkr för verksamheten 2002. Christer Candal (m) yrkade bifall till ledningskontorets förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m) - bifall till arbetsutskottets förslag

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) - att hos kommun-fullmäktige begära tilläggsanslag på 12,3 mkr för verksamheten 2002.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kom-munstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

Protokollsanteckning

Bridget Wedberg (mp) låter anteckna till protokollet att miljöpartiet ställer sig bakom Håkan Jonssons (s) och Bertil Karlssons (v) yrkande.

____________


KS § 88 Dnr Ks 02/425 045

Statlig kreditgaranti för utveckling av Campus Roslagen (f.d. Lv3-området)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att hos regeringen begära en kreditgaranti för utveckling av f.d. Lv3-området.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterparti-ets ledamot.


Bakgrund

Riksdagen beslutade 2000-03-30 att lägga ner Roslagens Luftvärnsregemente Lv3 och flytta utbildningen vid luftvärnets stridsskola, LvSS till Halmstad. Norrtälje kommun förlorade genom detta beslut mer än 10% av arbetsmarkna-den för akademiskt utbildad personal. 

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2002-04-24 kommunstyrelsen besluta att hos regeringen begära en kreditgaranti för utveckling av Campus Roslagen (f.d. Lv3-området).

Politisk beredning

Au 25/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-04-25 föreslagit enligt ledningskon-torets skrivelse 2002-04-24.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m) - bifall till arbetsutskottets förslag.

KS § 88 forts

Håkan Jonsson (s) - avslag på förslaget med hänvisning till att det är ett rent politiskt utspel som saknar grund både i lag och praxis i Sverige.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kom-munstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

__________


KS § 89 Dnr Ks 01/867 045

Borgen till Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB, NIHAB för lån till ombyggnad av kasernerna 2 och 4 till studentbostäder (etapp 1)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att medge att kommunal borgen att gälla fr.o.m den 1 juli 2002 tecknas för lån på 27,5 mkr till förmån för NIHAB, Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB för ombyggnad av kasernerna 2 och 4 till studentbostäder,

att borgensförbindelserna får ställas ut i den takt som lån kommer att tas upp,

att NIHAB, Norrtälje Industri- och Hantverkshus skall erlägga en avgift på 1% på utställda borgensförbindelser, samt

att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) eller vid förfall för denne, kommunstyrelsens 1:e vice ord-förande Bengt Ericsson (c) eller kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Håkan Jonsson (s) med kontrasignation av endera Gunilla Edvinsson eller Lena Stockman, båda anställda inom kommunstyrelsens förvaltningar.


Bakgrund

NIHAB, Norrtälje Industri- och Hantverkhus AB anhåller i skrivelse 2001 10 16 om borgen för ombyggnad av kasernerna till studentbostäder.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2002-04-24 kommunstyrelsen besluta fö-reslå kommunfullmäktige besluta att medge att kommunal borgen att gälla fr.o.m den 1 juli 2002 tecknas för lån på 27,5 mkr till förmån för NIHAB, Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB för ombyggnad av kasernerna 2 och 4 till studentbostäder,
forts

KS § 89 forts

att borgensförbindelserna får ställas ut i den takt som lån kommer att tas upp,
att NIHAB, Norrtälje Industri- och Hantverkshus skall erlägga en avgift på 1% på utställda borgensförbindelser, samt att erforderliga handlingar skall under-tecknas av kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) eller vid förfall för denne, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson (c) eller kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Håkan Jonsson (s) med kontrasignation av endera Gunilla Edvinsson eller Lena Stockman, båda anställda inom kom-munstyrelsens förvaltningar.

Politisk beredning

Au 25/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-04-25, § 138 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2002-04-24.

Beslutande sammanträde

Ks 7/5 Håkan Jonsson (s) - bifall till arbetsutskottets förslag.

________KS § 90 Dnr KS 01-1104 140

Ansökan om stöd till Ung Företagsamhet Stockholmsregionen

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att för detta år bevilja ett bidrag till Ung Företagsamhet Stockholmsregionen på 30.000 kronor, 

att finansiering sker inom ramen för ledningskontorets budget, samt

att eventuellt bidrag för kommande år får prövas i budgetprocessen 2003.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterparti-ets ledamot.


Bakgrund

Ung företagsamhet Stockholmsregionen ansöker i skrivelse 2001 12 13 om ett kommunalt bidrag på 60.000 kronor för att utveckla sin verksamhet. Ung före-tagsamhet är en ideell och opolitisk organisation som erbjuder utbildningspro-gram för ungdomar i åldern 16-20 år. De erbjuder i stort sett kostnadsfria akti-viteter för både lärare, elever och rådgivare.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2002-04-05 kommunstyrelsen besluta att för detta år ge ett bidrag till Ung Företagsamhet Stockholmsregionen på 30.000 kronor, att finansiering sker inom ramen för ledningskontorets budget, samt att eventuellt bidrag för kommande år får prövas i budgetprocessen 2003.


forts 


KS § 90 forts

Politisk beredning

Au 25/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-04-25, § 117 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2002-04-05. Håkan Jonsson (s) yrkade avslag med hänvisning till att bidrag till regionala föreningar ej skall beviljas.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) - avslag på ledningskontorets förslag med hänvisning till att bidrag till regionala föreningar ej skall beviljas.

Christer Candal (m) - bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kom-munstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

_________


KS § 91 Dnr Ks 02/426 701

Kvinnofrid i Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att erbjuda kommunens personal utbildning i hur man bemöter kvinnor, barn och andra som utsätts för övergrepp, 

att erbjuda misshandlande män behandling för deras beteende,

att inrätta en ledningsgrupp för det fortsatta kvinnofridsarbetet med berörda myndigheter och representanter från det Brottsförebyggande rådet, 

att uppdra till ledningskontoret att i nära samarbete med social-förvaltningen utse en samordnare som ska verka för utökad kontraktsvård och behandlingsin-satser för misshandlande män i samarbete med Frivården, samt

att för innevarande år anslå 200.000 kronor för insatser riktade mot män som anmälts för kvinnomisshandel i Norrtälje kommun.

att finansieringen sker med medel från kommunstyrelsens konto till förfogan-de.


Bakgrund

I huvudsak är alla stödåtgärder som finns och som har utvecklats under åren riktade till kvinnor som utsatts för våld. Däremot har misshandlande män läm-nats utan åtgärd, utom i de fall som kommer till polisens och därmed åklagar-myndighetens kännedom. 

För att komma bättre till rätta med problemet måste fler insatser riktas även mot de män som misshandlar och kränker kvinnor.

forts

KS § 91 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2002-04-10 kommunstyrelsen besluta 
att erbjuda kommunens personal utbildning i hur man bemöter kvinnor, barn och andra som utsätts för övergrepp, att erbjuda misshandlande män behandling för deras beteende, att inrätta en ledningsgrupp för det fortsatta kvinnofridsarbetet med berörda myndigheter och representanter från det Brottsförebyggande rådet, att uppdra till ledningskontoret att i nära samarbete med soci-alförvaltningen utse en samordnare som ska verka för utökad kontraktsvård och behandlingsinsatser för misshandlande män i samarbete med Frivården, att för innevarande år anslå 200.000 kronor för insatser riktade mot män som an-mälts för kvinnomisshandel i Norrtälje kommun.

Politisk beredning

Au 25/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-04-25, § 125 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2002-04-10. Christer Candal (m) yrkade att finansie-ringen sker med medel från kommunstyrelsens konto till förfogande.

__________KS § 92 Dnr KS 01-955 265

Förslag till bildande av Oxnäsets naturreservat

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att enligt 7 kap 4 § miljöbalken inrätta Oxnäsets naturreservat.


Bakgrund

Oxnäset är en bred barrskogsbevuxen udde belägen vid Norrtäljevikens södra strand på Rådmansö. Fastigheten Rådmanby 7:10 utgör Oxnäsets östra halva.

Kommunstyrelsen förvärvade denna fastighet hösten 2000 med avsikt att göra den till ett kommunalt naturreservat. I och med förvärvet fick ledningskontoret i uppdrag att arbeta fram ett förslag till bildande av Oxnäsets naturreservat.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2002-04-18 kommunstyrelsen besluta att enligt 7 kap 4 § miljöbalken inrätta Oxnäsets naturreservat.

Politisk beredning

Au 25/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-04-25, § 129 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2002-04-25.

_________


KS § 93 Dnr KS 02-170 265


Förslag till bildande av Rönnskärs udde naturreservat

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att enligt 7 kap 4 § miljöbalken inrätta Rönnskärs udde naturreservat.


Bakgrund

Arbetet med att skydda Rönnskärs udde startade våren 2001 genom diskussio-ner mellan markägare, Roslagens Naturskyddsförening och Roslagens Ornito-logiska Förening. Därefter har skogsvårdsstyrelsens Norrtäljedistrikt och led-ningskontoret i Norrtälje kommun inbjudits att diskutera hur området kan skyddas. I och med detta fick ledningskontoret i uppdrag att arbeta fram ett förslag till bildande av Rönnskärs udde naturreservat.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2002-04-18 kommunstyrelsen besluta att enligt miljöbalken 7 kap 4 § inrätta Rönnskärs udde naturreservat.

Politisk beredning

Au 25/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-04-25, § 130 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2002-04-18.

_______


KS § 94 Dnr KS 02/427 042

Tilläggsanslag år 2002 för lönekostnader samt fördelning av statsbidrag till förskola och omsorg

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som ytterligare kompensation för löneökningar utdela följande tilläggsanslag

Kommunstyrelsen 338 tkr
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 40 tkr
Byggnadsnämnden 50 tkr
Kultur- och fritidsnämnden 98 tkr
Socialnämnden 172 tkr
Omsorgsnämnden 2.098 tkr
Barn- och skolnämnden 2.238 tkr
Utbildningsnämnden 527 tkr
Teknisk nämnd (tekniska kontoret) 258 tkr
Teknisk nämnd (räddningstjänst) 139 tkr
SUMMA 5.959 tkr 

att finansiering av dessa tilläggsanslag sker med medel från anslaget för löne-kostnader och personalåtgärder,

att fördela följande statsbidrag till barn- och skolnämnden som kompensation för kostnader för erbjudande av plats till barn till arbetslösa 1.200 tkr, till om-sorgsnämnden som kompensation för ökade nettokostnader för maxtaxa 3.600 tkr. 


Bakgrund

Hos kommunstyrelsen finns följande ofördelade anslag:

fortsKS § 94


1. För lönekostnader samt personalåtgärder 7.135 tkr. Anslaget är beräknat för att kunna delas ut till nämnderna så att ökade lönekostnader täcks (0,5% av lönekostnaderna).
2. Statsbidrag för förskoleverksamhet och äldreomsorg 5.800 tkr.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2002-04-22 kommunstyrelsen besluta att som ytterligare kompensation för löneökningar utdela följande tilläggsanslag
Kommunstyrelsen 338 tkr
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 40 tkr
Byggnadsnämnden 50 tkr
Kultur- och fritidsnämnden 98 tkr
Socialnämnden 172 tkr
Omsorgsnämnden 2.098 tkr
Barn- och skolnämnden 2.238 tkr
Utbildningsnämnden 527 tkr
Teknisk nämnd (tekniska kontoret) 258 tkr
Teknisk nämnd (räddningstjänst) 139 tkr
SUMMA 5.959 tkr
att finansiering av dessa tilläggsanslag sker med medel från anslaget för löne-kostnader och personalåtgärder,
att fördela följande statsbidrag till barn- och skolnämnden som kompensation för kostnader för erbjudande av plats till barn till arbetslösa 1.200 tkr, till om-sorgsnämnden som kompensation för ökade nettokostnader för maxtaxa 3.600 tkr.

Politisk beredning

Au 25/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-04-25, § 135 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2002-04-22.

__________ 


KS § 95 Dnr KS 02-17 042

Överföring av anslag avseende offentligt skyddat arbete från tekniska nämnden till socialnämnden

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att överföra anslag avseende offentligt skyddat arbete 660 tkr från tekniska nämnden till socialnämnden.


Bakgrund

Socialförvaltningen övertog under hösten 2001 huvudmannaskapet för en del av tekniska kontorets verksamhet - offentligt skyddat arbete. Förändringen in-träffade alltför sent för att komma med i budgeten för 2002. 

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2002-04-18 att anslaget 660 tkr överförs från tekniska nämnden till socialnämnden där verksamheten numera bedrivs.

Politisk beredning

Au 25/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-04-25 föreslagit enligt ledningskon-torets skrivelse 2002-04-18.

__________


KS § 96 Dnr KS 01-1027 214

Yttrande under utställningstiden gällande detaljplan för Björhövda 3:1 i Vätö församling

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att i yttrande till byggnadsnämnden ej erinra mot förslaget.


Bakgrund

Stadsarkitektkontoret har 2002-03-06 översänt planförslaget för yttrande med anledning av att förslaget är utställt för granskning under tiden 12 mars - 16 april 2002.

Politisk beredning

Au 18/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-04-18, § 107 föreslagit att i yttrande till byggnadsnämnden ej erinra mot förslaget.

_________KS § 97 Dnr KS 01-837 214

Yttrande under utställningstiden gällande detaljplan för del av Häverö-Norrby 26:4, 26:36 och 26:37 i Häverö församling

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att i yttrande till byggnadsnämnden ej erinra mot förslaget.


Bakgrund

Stadsarkitektkontoret har 2002-03-05 översänt planförslaget för yttrande med anledning av att förslaget är utställt för granskning under tiden 12 mars - 16 april 2002.

Politisk beredning

Au 18/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-04-18, § 108 föreslagit att i yttrande till byggnadsnämnden ej erinra mot förslaget.

_________KS § 98 Dnr KS 02-281 253

Försäljning av blivande fastighet, del av Tälje 4:60 (Kabinkiosken), Norr-tälje stad

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna försäljning av en blivande fastighet, del av Tälje 4:60 för en kö-peskilling av 250.000 kr.


Bakgrund

Kommunen arrenderar ut del av fastigheten Tälje 4:60 omfattande "Kabinki-osken" vid Drottning Kristinas väg 60. Arrendeavgiften är 23.000 kr per år. Befintlig byggnad ägs av arrendatorn.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare uttalat att marken kan säljas till arrendatorn. För att marken ska kunna avstyckas har en detaljplan utarbetats som fastställer användningen Handel. Fastigheten är värderad till 230.000 kr +- 25.000 kr. Arealen blir ca 500 m2 och byggrätten ca 200 m2 BTA.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har i skrivelse 2002-03-19 föreslagit kommunstyrelsen be-sluta att godkänna försäljning av en blivande fastighet, del av Tälje 4:60 för en köpeskilling av 250.000 kr.

Politisk beredning

Au 18/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-04-18, § 109 föreslagit enligt tek-niska kontorets skrivelse 2002-03-19.

_________

KS 99 Dnr KS 02-280 251

Mark- och exploateringsavtal för Hallsta Pappersbruk

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förslag till mark- och exploateringsavtal för Hallsta Pappersbruk.


Bakgrund

Förslag till detaljplan har upprättats för Hallsta Pappersbruk i syfte att säker-ställa och trygga tillgången på industrimark för en fortsatt utveckling av pap-persbruket. I anslutning till detaljplanen har upprättats förslag till mark- och exploateringsavtal som reglerar genomförandet av detaljplanen i de delar som berör kommunal mark och kommunala anläggningar.

Mark- och exploateringsavtalet skall vara tecknat och godkänt av kommunsty-relsen innan detaljplanen förs vidare för antagande av kommunfullmäktige.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har i skrivelse 2002-03-19 redogjort för innehållet i mark- och exploateringsavtalet och föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna förslag till mark- och exploateringsavtal för Hallsta Pappersbruk.

Politisk beredning

Au 18/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-04-18, § 110 föreslagit enligt tek-niska kontorets skrivelse 2002-03-19.

_________
KS § 100 Dnr KS 02-311 054

Godkännande av förfrågningsunderlag gällande upphandling av begag-nade PC

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förslag till förfrågningsunderlag gällande upphandling av begagnade PC samt

att delegera till arbetsutskottet att anta anbuden.


Bakgrund

Servicekontorets upphandlingsenhet har upprättat förslag till förfrågningsun-derlag för upphandling av begagnade PC.

Servicekontoret har i skrivelse 2002-04-05 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till upphandling av begagnade PC samt att dele-gera till arbetsutskottet att anta anbuden.

__________

KS § 101

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Rodengymnasiets program för avgångsklasserna år 2002-04-29

Näringsdepartementet faktablad mars 2002: Ändringar i konkurrenslagen för effektivare kartellbekämpning m.m.

Finansdepartementet: Utvecklingen inom den kommunala sektorn

PM: Svenska Kommunförbundets syn på svensk vattenadministration

Svenska Kommunförbundets Cirkulär 2002:27: Lönepolitisk satsning - Löne en investering!

Svenska Kommunförbundets Cirkulär 2002:28: Skolutveckling - en invester-ing! Ett utvecklingsarbete inom ramen för kollektivavtalet, ÖLA 00, med Lä-rarnas Samverkansråd

Svenska Kommunförbundets Cirkulär 2002:29: Allmän förskola

Svenska Kommunförbundets Cirkulär 2002:30: Kommunernas ekonomiska läge - mars 2002

Svenska Kommunförbundets Cirkulär 2002:31: Handläggningsrutiner för en-samkommande asylsökande barn

Svenska Kommunförbundets Cirkulär 2002:34: Sänkta avgifter i Arbetsgivar-förbundet - KFF

Svenska Kommunförbundets Cirkulär 2002:36: Ändrade bestämmelser för fristående grundskolor och fristående gymnasieskolor m.m.

Svenska Kommunförbundets Cirkulär 2002-37: Regeringsrättens dom om lag-lighetsprövning av kommunal namnsättning av vägar

forts

KS § 101 forts

Svenska Kommunförbundets Cirkulär 2002:39: 2002 års ekonomiska vårpro-position

Skolverkets beslut Dnr 44-2001:1367: Ansökan från Finsta Friskola ekono-misk förening om rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola i Norrtälje kommun

Skolverkets underrättelse Dnr 48-2002:555: Anmälan om byte av huvudman för Roslagens Högskola AB i Norrtälje kommun

Skolverkets årsredovisning 2001

Överstyrelsen för civil beredskap ÖCB: Planeringsunderlag för det civila för-svaret 2003 (5-538/2001)

KS 02-312 005
Socialdeparetementets remiss Ds 2002:3 Vård i Tiden - Strategier och åtgärder för att bredda användningen av telemedicin och distansöverbryggande vård

KS 01-1108 007
Kommunens revisorer: Revisionsskrivelse 2002-03-25 Angående svar på rap-port om skolinvesteringar

KS 02-305 534
Försvarsmakten Mellersta Militärdistriktet: Planerade master för 3G Infrastruc-ture Services AB inom Uppsala och Norrtälje kommun

KS 02-287 291
Tekniska nämnden 020321 § 52, Investeringar 2002 - Skederids skola, om-byggnad av tak

__________