Ks 02 05 30
Plats och tid Sammanträdesrummet Norrtälje, Kommunhuset Ankaret, kl 09.00-09.30
11.05-12.15

Beslutande Enligt förteckning


Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Mats Törnquist, kommundirektör
Gunnel Löfqvist, planeringschef
Övriga deltagande Tony Wallin, personalchef
Christina Nilsson, sekreterare

Utses att justera Kerstin Bergström (s)

Justeringens 
plats och tid Ledningskontoret, måndag 2002-06-03

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 104-137
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Christer Candal

Justerande ..................................................................................................................
Kerstin Bergström
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2002-05-30

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2002-06-07 anslags nedtagande 2002-06-28 

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KS § 104

Val av justeringsman

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Kerstin Bergström (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll, 

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret måndagen den 3 juni 2002, kl 13.00.

_________KS § 105 Dnr KS 00-1070 773

Besvarande av motion från Per Lodenius (c) och Tommy Lundqvist (c) ang schemalagd friskvårdstimme i skolan

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att instämma i motionens syfte att öka den fysiska aktiviteten hos barn och ungdomar. Olika skolor kan lösa frågan på olika sätt. Frötunaenheten kan tjäna som föredöme samt

att motionen därmed anses besvarad.

Reservation

Centerpartiets ledamöter till förmån för Bengt Ericssons yrkande.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2000-12-18. I motionen framhålls att många barn och ungdomar inte får tillräckligt med mo-tion. Problem med skador och sjukdomar som en följd av detta växer samtidigt som antalet lektioner i idrott och hälsa minskar Mot denna bakgrund föreslår motionärerna att Norrtälje kommun inför en schemalagd friskvårdstimme ut-över de ordinarie schemalagda idrottslektionerna.

Barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen.

Av förvaltningarnas gemensamma skrivelse framgår att de är positiva till mo-tionens syfte. I skrivelsen redogörs för en del redan pågående aktiviteter inom vissa enheter som har profilerat sig på detta område och kan verka som goda exempel.


forts

KS § 105 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-04-23 på anförda skäl föreslagit kom-munstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att instämma i motionens syfte att öka den fysiska aktiviteten hos barn och ungdomar och med hänvis-ning till kommande folkhälsoplan för Norrtälje kommun uppmana kommunens skolor och friskolor vidtaga lämpliga åtgärder för att uppnå motionens syfte samt att - med hänvisning till barn- och skolnämndens och utbildningsnämn-dens yttrande, ledningskontorets skrivelse och ekonomiska ramar - i dagsläget avstyrka motionen.

Politisk beredning

Au 16/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-05-16, § 143 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2002-04-23.

Beslutande sammanträde

Ks 30/5 Yrkande:

Bengt Ericsson (c) - bifall till motionen

Christer Candal (m) - bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kom-munstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

__________KS § 106 Dnr KS 02-64 026

Besvarande av motion från Bridget Wedberg (mp) angående att kommu-nen bör göra en utredning med könsperspektiv varför högre tjänstemän slutar och alltid ha en jämn könsfördelning i rekryteringsgrupper

Beslut

Kommunstyrelsens förslag::

Kommunfullmäktige beslutar

att - med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2002-04-25 - avslå mo-tionen.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-01-28, § 15. I motionen föreslås att en utredning bör göras med könsperspektiv varför högre tjänstemän slutar och alltid ha jämn könsfördelning i rekryteringsgrup-per.


Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har med anledning av motionen gjort en uppföljning av av-gångsorsakerna bland högre tjänstemän som slutat under åren 1999-2002.

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-04-25 redovisat uppföljningen och före-slår mot den bakgrunden kommunstyrelsen besluta att avslå motionen och inte utreda varför högre tjänstemän slutar i Norrtälje kommun utifrån ett ensidigt könsperspektiv.

Politisk beredning

Au 23/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-05-23, § 149 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2002-04-25.
_________


KS § 107 Dnr KS 01-521 450

Förslag till ändring av renhållningsordning för Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att - i enlighet med tekniska nämndens beslut 2001-10-25, § 248 och 2002-02-21, § 35 - anta revideringar i den av kommunfullmäktige antagna renhållnings-ordningen 2000-11-27, § 283 i enlighet med bilaga 1,

att renhållningsordningens ändrade lydelse skall gälla från och med den 1 ja-nuari 2003,

att uppdra till tekniska nämnden att komma med förslag till en taxekonstruk-tion som premierar övergång till 14-dagarshämtning utan att samtidigt bestraf-fa dem som väljer att fortsätta med veckohämtning,


Reservation
Moderata samlingspartiets ledamöter till förmån för Anders Engströms yrkan-de och socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot till förmån för Håkan Jonssons yrkande.

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna och vänsterpartiet konstaterar att miljömedvetenheten måste öka. Källsortering av sopor är ett viktigt inslag i denna miljömognad. Genom en gradvis övergång till 14-dagarshämtning kommer fler lära sig att sortera sina sopor rätt. Vägen till denna beteendeförändring heter morot, inte piska.

Bakgrund

Tekniska nämnden beslutade den 25 oktober 2001, § 248 att föreslå kommun-fullmäktige att anta ett antal förändringar av renhållningsordningen.

KS § 107 forts

Enär förslaget till förändring av hämtning för permanent och fritidsboende på öar utan bro- eller färjförbindelser samt kustnära fastland utan vägförbindelse inte hade ställts ut i erforderlig omfattning, återremitterades ärendet till teknis-ka nämnden.

Efter det att tekniska kontoret ställt ut den resterande delen avslog tekniska nämnden den 21 februari 2002, § 35 förändringarna avseende den del av tek-niska kontorets förslag som rörde hämtning för permanent- och fritidsboende på öar utan bro- eller färjförbindelse samt kustnära fastland utan vägförbindel-se. 

Tjänstemannaberedning 

Ledningskontoret har i yttrande 2002-04-10 tillstyrkt tekniska nämndens beslut 2001-10-25, § 248 med undantag av den del som avslogs i beslut 2002-02-21, § 35.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige be-sluta att anta förslag till ändring av renhållningsordning för Norrtälje kommun samt att ändringen skall gälla från och med den 1 januari 2003.

Politisk beredning

Au 16/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-05-16, § 144 beslutat att bordlägga ärendet till den 23 maj 2002.

Au 23/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-05-23, § 168 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2002-04-10. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) yrkade återremiss av ärendet. Christer Candal (m) - att veckohämtning skall utgöra normalhämtning för hushållssopor på fastlandet. Arne Ringefors (fp) och Berit Jansson (c) - bifall till ledningskontorets förslag.

Beslutande sammanträde

Ks 30/6 Yrkanden:
Anders Engström (m), - att veckohämtning skall utgöra normalhämtning för hushållssopor på fastlandet, i övrigt bifall till arbetsutskottets förslag.
Bengt Ericsson (c) - bifall till arbetsutskottets förslag


KS § 107 forts

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) - I första hand att ärendet vilandeförklaras i avvaktan på att den nya renhållningstaxan föreligger. I andra hand avslag. Som tillägg yrkas att tekniska nämnden ges i uppdrag att komma med förslag till en taxekonstruktion som premierar övergång till 14-dagarshämtning utan att samtidigt bestraffa dem som väljer att fortsätta med veckohämtning.

Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på bifall till eller avslag på att ärendet skall vilandeförklaras och finner att ärendet skall avgöras idag.

Därefter ställer ordförande proposition på arbetsutskottets förslag och Anders Engströms yrkande och Håkan Jonssons m fl avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen har beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.

Vidare ställer ordförande proposition på bifall till eller avslag på Håkan Jons-sons tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Håkan Jonssons yrkande. 

__________
KS § 108 Dnr KS 01-319 003

Ändring av Norrtälje kommuns lokala ordningsföreskrifter

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till ny lydelse av § 14 i Norrtälje kommuns lokala ordningsfö-reskrift,

att ändringen skall gälla från och med den 1 januari 2003.


Bakgrund

Svenska Service- och Signalhundsförbundet/förarkommittén inkom 2001-09-12 med en ansökan om ett tillägg till § 16 i den lokala ordningsföreskriften. I skrivelse kräver man att de lokala ordningsföreskrifterna i kommunerna ändras så att de undantar service- och signalhundar från de bestämmelser som gäller övriga hundar. Idag omfattas ofta endast ledarhundar av detta undantag, men medlemsförbundet vill att även service- och signalhundar ska få färdas fritt utan hänsyn till den lokala ordningsstadgan. I Norrtälje kommuns ordnings-stadga gäller ändringen § 14 och inte § 16 som anges i skrivelsen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2002-04-09 redogjort för nuvarande och föreslagen änd-ring av 14 § samt föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige beslu-ta att anta förslag till ny lydelse av § 14 i Norrtälje kommuns lokala ordnings-föreskrift, att ändringen skall gälla från och med den 1 januari 2003.

Den nya lydelsen på 14 § skall vara; "Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i §§ 15 och 16. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, service- och signal-hund för funktionshindrad person eller för polishund i tjänst". 


KS § 108 forts

Politisk beredning

Au 23/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-05-30, § 151 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2002-04-09.

_________ 

KS § 109 Dnr KS 02-385 553

Antagande av hamntaxa för Norrtälje hamn 

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta hamntaxa för Norrtälje hamn,

att taxan skall gälla från och med 2002-07-01,

att tekniska nämnden bemyndigas reglera/justera hamntaxan i enlighet med den indexklausul som anges under punkten I i hamntaxan samt

att avslå tekniska nämndens begäran att vid behov själva justera taxan med hänvisning till kommunallagen 3 kap 9 § p. 2.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot. 


Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 1990-22-26, § 249 att fastställa en reviderad hamntaxa att gälla från och med 1991-01-01 och tills vidare i enlighet med upprättat förslag från tekniska nämnden. Denna taxa gäller fortfarande.

Tekniska kontoret har tagit fram ett förslag till reviderad hamntaxa för Norrtäl-je hamn 2002-03-25. Förslaget är anpassat till taxorna i andra hamnar i Sveri-ge. Taxan i förslaget motsvarar den verksamhet som bedrivs i Norrtälje hamn. Nytt är rabatter för att stimulera till miljöförbättrande åtgärder. 

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2002-04-18, § 95 föreslagit kommun-fullmäktige att anta hamntaxa för Norrtälje hamn för år 2002 och tillsvidare i enlighet med upprättat förslag, att hamntaxan justeras med index enligt 


KS § 109 forts

tekniska kontorets förslag samt att tekniska nämnden får justera hamntaxan vid behov.

Tjänstemannaberedning 

Ledningskontoret har 2002-05-21 yttrat sig över förslaget och föreslår på an-förda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta hamntaxa för Norrtälje hamn, att taxan skall gälla från och med 2002-07-01, att tekniska nämnden bemyndigas reglera/justera hamntaxan i enlighet med den indexklau-sul som anges under punkten I i hamntaxan.

Politisk beredning

Au 23/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-05-23, § 152 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2002-05-21. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) yrkade bifall till ledningskontorets förslag med tillägget att kommunens ut-redning av nya alternativa lägen för Norrtälje stads hamn påskyndas enligt so-cialdemokraternas skriftliga yrkande i tekniska nämnden 2002-04-18, § 95.

Beslutande sammanträde

Ks 30/5 Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) - bifall till arbetsutskottets förslag med följande tilläggsyr-kande att kommunens utredning av nya alternativa lägen för Norrtälje stads hamn påskyndas enligt socialdemokraternas skriftliga yrkande i tekniska nämnden 2002-04-18, § 95.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Håkan Jonssons tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

_________KS § 110 Dnr KS 02-355 045

NIHAB angående kommunal borgen för lån till ombyggnad av f d LvSS byggnaden nr 97 och skolhuset byggnad nr 17

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att medge att kommunal borgen tecknas för lån på 30,0 mkr till förmån för NIHAB, Norrtälje Industri- & Hantverkshus AB för ombyggnad av f d LvSS byggnaden nr 97 och skolhuset byggnad nr 17,

att borgensförbindelserna får ställas ut i den takt som lån kommer att tas upp,

att NIHAB, Norrtälje Industri & Hantverkshus AB skall erlägga en avgift på 1 % på utställda borgensförbindelser,

att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Christer Candal eller vid förfall för denne, kommunstyrelsens 1:e vice ordfö-rande Bengt Ericsson eller kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Håkan Jons-son med kontrasignation av endera Gunilla Edvinsson eller Lena Stockman båda anställda inom kommunstyrelsens förvaltningar.


Bakgrund

NIHAB, Norrtälje Industri & Hantverkshus AB anhåller i skrivelse 2002-04-12 om borgen för ombyggnad av LvSS byggnaden nr 97 för 12,5 mkr och skolhu-set byggnad nr 17 med 17,5 mkr. Den totala ombyggnadskostnaden uppgår till 30,0 mkr. Ombyggnaden avser anpassning av lokalerna för de nya utbildning-arna när det gäller Nordiska Detaljhandelshögskolan samt sjuksköterskeutbild-ningen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-05-08 föreslagit kommunstyrelsen före-slå kommunfullmäktige besluta att medge att kommunal borgen tecknas för lån 

KS § 110 forts

på 30,0 mkr till förmån för NIHAB, Norrtälje Industri- & Hantverkshus AB för ombyggnad av f d LvSS byggnaden nr 97 och skolhuset byggnad nr 17, att borgensförbindelserna får ställas ut i den takt som lån kommer att tas upp,
att NIHAB, Norrtälje Industri & Hantverkshus AB skall erlägga en avgift på 1 % på utställda borgensförbindelser, att erforderliga handlingar skall underteck-nas av kommunstyrelsens ordförande Christer Candal eller vid förfall för den-ne, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson eller kommunstyrel-sens 2:e vice ordförande Håkan Jonsson med kontrasignation av endera Gunil-la Edvinsson eller Lena Stockman båda anställda inom kommunstyrelsens för-valtningar.

Politisk beredning

Au 23/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-05-23, § 165 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2002-05-08.

_________KS § 111 Dnr KS 01-774 003

Förslag till Folkhälsoplan

Beslut

1. Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till Folkhälsoplan med de ändringar/tillägg som föreslås i led-ningskontorets skrivelse 2002-05-06.

2. Kommunstyrelsen beslutar:

att kommunstyrelsen i samband med 2003 års budget skall överväga tillföra resurser motsvarande 20 timmar/vecka för en befattning som folkhälsosamord-nare.


Bakgrund

Ledningskontoret beslutade våren 2001 i samråd med servicekontoret och kommunalrådet Bengt Ericsson att utarbeta en folkhälsoplan för Norrtälje kommun. Syftet var att arbeta fram en plan som är styrande och vägledande för kommunens folkhälsoarbete under de närmaste fem åren.

Arbetet med folkhälsoplanen slutfördes under hösten 2001 och har varit ute på en tjänstemannaremiss.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-05-06 redogjort för förslag till åtgärder, folkhälsoarbetets organisering samt uppföljning och förslag till ändringar och tillägg samt föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslag till Folkhälsoplan, att bifalla de ändringar/tillägg som föreslås i ledningskontorets skrivelse 2002-05-06, att kommunstyrelsen i samband med 2003 års budget skall överväga tillföra resurser motsvarande 20 timmar/vecka för en befattning som folkhälsosamordnare.


KS § 111 forts

Politisk beredning

Au 30/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-05-23, § 150 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2002-05-06.
_________


KS § 112 Dnr KS 02-249 730

Överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskil-da boendeformer i annan kommun inom Stockholms län

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flytt-ning till särskilt boendeformer i annan kommun inom Stockholms län samt 

att överenskommelsen skall gälla från den 1 juli 2002.


Bakgrund

Genom ett tillägg i socialtjänstlagen, 2 kap 3 § i nya socialtjänstlagen lagstad-gades från den 1 januari 1998 rätten för äldre och funktionshindrade med var-aktiga behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser att ansöka om flyttning och bistånd i annan kommun. Lagstiftarens avsikt att härigenom underlätta flyttning till annan kommun har dock till stora delar ej uppnåtts.

Omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2002-04-22, § 51 och föreslagit kommunfullmäktige besluta att anta regional överenskommelse om förlängt betalningsansvar för äldre personer vid flyttning i särskilda boendeformer i an-nan kommun inom Stockholms län att gälla från 1 juli 2002.

I den överenskommelse som kommunförbundet i Stockholms län arbetat fram fastställs att utflyttningskommunen bekostar de platser som kommunen beslu-tar om.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-05-16 anfört att man biträder omsorgs-nämndens syn på överenskommelsen och tillstyrker förslaget. Kommunstyrel-sen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till överenskommelse om bi-behållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boendeformer i annan kom-

KS § 112 forts

mun inom Stockholms län samt att överenskommelsen skall gälla från den 1 juli 2002.

Politisk beredning

Au 23/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-05-23, § 153 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2002-05-16.

__________
KS § 113 Dnr KS 01-1110 612

Godkännande av KSL:s förslag till Överenskommelse om att skapa en gemensam gymnasieorganisation i Stockholms län/Avsiktsförklaring

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att - i enlighet med utbildningsnämndens beslut 2002-05-18, § 44 - Norrtälje kommun godkänner KSL:s förslag till Överenskommelse om att skapa en gemensam gymnasieregion i Stockholms län,

att föreslå KSL att införa en gemensam prislista att användas fr o m 2003-01-01 gällande systemet för ersättning till friskolor som modell och utgångspunkt för ersättning mellan kommunerna i Stockholms län,

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande Christer Candal och kommundi-rektör Mats Törnquist underteckna överenskommelsen.


Bakgrund

Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) beslutade 1999-05-06 att utreda möjligheten att skapa en gemensam gymnasieregion i Stockholms län inom vilken elever fritt kan välja skola.

Norrtälje kommun har behandlat remisser på utredningens förslag såväl 2000 som 2001. Vid remissammanställningen efter utredningens förslag "Gemen-sam gymnasieregion i Stockholms län" visade det sig att det inte fanns tillräck-ligt stöd bland länets kommuner för att skapa en gemensam gymnasieregion. KSL valde då istället att lägga fram ett förslag till avsiktsförklaring för att på sikt utveckla en gemensam gymnasieregion.

Utbildningsnämnden i Norrtälje kommun har uttalat sig positivt för att fortsätta arbetet med gemensam gymnasieregion men påpekat att Skollagskommitténs och Gymnasiekommitténs arbete med ett förslag om ny gymnasieskola måste vägas in i arbetet med att planera ett gemensamt kursutbud.

KS § 113 forts

Utbildningsnämnden påpekar också att bestämmelserna för ersättning till friskolor som kommer att gälla fr o m 2003-01-01 bör kunna gälla som grund för interkommunala ersättningar. 

Tjänstemannaberedning 

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-05-22 på anförda skäl föreslagit kom-munstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige lämna utbildningsnämndens skri-velse angående Gemensam gymnasieregion i Stockholms län - Avsiktsförklar-ing som kommunens yttrande till KSL.

Politisk beredning

Au 23/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-05-30, § 163 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2002-05-22.


_________KS § 114 Dnr KS 02-447 706

Avgifter inom äldre- och handikappomsorg, så kallad "maxtaxa". Fast-ställande av kommunens taxa i enlighet med riksdagens beslut

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till taxa jämte anvisningar och tillämpningsanvisningar för av-gifter inom äldre- och handikappomsorg,

att taxan skall gälla från och med 2002-07-01.

Bakgrund

Riksdagen har beslutat om att införa nya regler för avgifter för äldre- och han-dikappomsorgen i socialtjänstlagen att gälla från och med den 1 juli 2002. Riksdagsbeslutet reglerar vad kommunen som mest får ta ut i avgift för vård och omsorg enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.

Omsorgsnämnden har vid sammanträde 2002-04-22, § 53 föreslagit kommun-fullmäktige besluta att fastställa kommunens taxa för avgifter inom äldre- och handikappomsorg i överensstämmelse med riksdagens beslut om "maxtaxa",
att fastställa tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldre- och handikapp-omsorg samt att högsta månadsavgift för insatser i hemmet "Nivå 3" höjs från 1500 kr till 1516 kr, att avgift för korttidsvistelse (nuvarande 110 kr/dygn) om-fördelas på så sätt att 40 kr skall avse självkostnad för kost och 70 kr skall avse avgift för boende och omvårdnad, att timkostnad för hjälpinsats i hemmet fast-ställes till samma belopp som den timkostnad som är fastställd för statsbidraget vid en LASS-insats, dvs 191 kr, att priset för behovsbedömd matdistribution höjs till 42 kr (pris f n 35 kr), att taxan skall gälla från och med 2002-07-01.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-05-22 redogjort för de nya reglerna och föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta för-


KS § 114 forts

slag till taxa jämte anvisningar och tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldre- och handikappomsorg samt att taxan skall gälla från och med 2002-07-01.

Politisk beredning

Au 23/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-05-23, § 154 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2002-05-22.

________
KS § 115 Dnr KS 02-292 109

Ombildning av Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) från ideell fö-rening till kommunalförbund

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna att Kommunförbundet Stockholms län fr o m den 1 januari 2003 ombildas till ett kommunalförbund, Kommunalförbundet Stockholms Län,

att godkänna förslaget till förbundsordning med kommentarer för Kommunal-förbundet Stockholms län,

att godkänna att Kommunförbundets Stockholms Län tillgångar och skulder överförs till Kommunalförbundet Stockholms län,

att godkänna att nuvarande KSL och interrimsstyrelsen får vidta alla övriga åtgärder som behövs för ombildningen av KSL från ideell förening till kom-munalförbund och att det nya kommunalförbundet skall kunna vara i drift den 1 januari 2003,

att uttala Norrtälje kommuns positiva inställning till att landstinget snarast er-bjuds bli medlem i Kommunalförbundet Stockholms län.

Reservation

Centerpartiets ledamöter till förmån för Bengt Ericssons avslagsyrkande.

Protokollsanteckning

Bengt Ericsson (c) enligt bifogad skriftlig protokollsanteckning.

Bakgrund

Den s k PARK-kommittén har i sitt slutbetänkande Regionalt folkstyrelse och statlig länsförvaltning, utvärderat den försöksverksamhet som pågått med änd

KS § 115 forts

rad regional ansvarsfördelning sedan 1997 i Skåne, Västra Götaland, Kalmar och Gotland. 

Riksdagen har, efter sedvanlig remissbehandling den 17 januari 2002 behand-lat regeringens proposition i ärendet.

Riksdagens beslut innebär i korthet att det i samtliga län fr o m 2003 skall kunna bildas kommunala samverkansorgan för regional utveckling. Ett sam-verkansorgan skall utgöras av ett kommunalförbund där samtliga kommuner i länet är medlemmar och där landstinget kan vara medlem.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-05-16 redogjort för bakgrunden till ärendet och bedömer att ombildningen av KSL till ett kommunalförbund ska-par en plattform för en mer effektiv samverkan mellan länets kommuner. 

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige be-sluta att godkänna att Kommunförbundet Stockholms län fr o m den 1 januari 2003 ombildas till ett kommunalförbund, Kommunalförbundet Stockholms Län, att godkänna förslaget till förbundsordning med kommentarer för Kom-munalförbundet Stockholms län, att godkänna att Kommunförbundets Stock-holms Län tillgångar och skulder överförs till Kommunalförbundet Stockholms län, att godkänna att nuvarande KSL och interrimsstyrelsen får vidta alla övri-ga åtgärder som behövs för ombildningen av KSL från ideell förening till kommunalförbund och att det nya kommunalförbundet skall kunna vara i drift den 1 januari 2003, att uttala Norrtälje kommuns positiva inställning till att landstinget snarast erbjuds bli medlem i Kommunalförbundet Stockholms län.

Politisk beredning

Au 23/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-05-22, § 155 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2002-05-16. Berit Jansson (c) yrkade avslag på för-slaget att ombilda Kommunförbundet Stockholms län från ideell förening till kommunalförbund
KS § 115 forts

Beslutande sammanträde

Ks 30/5 Yrkanden:

Bengt Ericsson (c) - avslag.

Håkan Jonsson (s) - enligt arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kom-munstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
_________

KS § 116 Dnr KS 02-227 023

Tillsvidareanställning av teknisk chef

Beslut

Bertil Karlsson (v) deltar ej i beslutet.

Kommunstyrelsen beslutar:

att tillsvidareanställa Tommie Eriksson som förvaltningschef för tekniska kon-toret samt

att uppdra till kommunstyrelsens förhandlingsdelegation att avgöra löne- och övriga villkor för anställningen.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter till förmån för Håkan Jonssons yrkande.


Bakgrund

Under februari 2002 internannonserades tillsvidaretjänsten som teknisk chef i Norrtälje kommun efter beslut i kommunstyrelsens förhandlingsdelegation.

Rekryteringsarbetet har följt den modell för rekrytering av förvaltningschefer och biträdande förvaltningschefer som antogs av kommunstyrelsen under 1999. Efter ansökningstidens utgång har ansökan inkommit från tillförordnan-de chefen Tommie Eriksson.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2002-05-13 kommunstyrelsen besluta kontoret samt att uppdra till kommunstyrelsens förhandlingsdelegation att av-göra löne- och övriga villkor för anställningen.

KS § 116 forts

Politisk beredning

Au 23/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-05-23, § 156 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2002-05-13. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) yrkade att tjänsten skall externrekryteras. 

Beslutande sammanträde

Yrkanden
:
Ks 30/5 Håkan Jonsson (s) - att tjänsten skall externrekryteras.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kom-munstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

________


KS § 117 Dnr KS 01-987 253

Försäljning av fastigheten Östra Ledinge 4:4, Riala

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna försäljning av fastigheten Östra Ledinge 4:4 för en köpeskilling av 10.000 kr.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot.


Bakgrund

Förhandlingar har förts med företaget IP-Only Telecommunication AB i Upp-sala om överlåtelse av fastigheten Östra Ledinge 4:4 i Riala. På fastigheten finns en f d försvarsanläggning omfattande ett bergrum med en inredd area om ca 1.400 m2 samt en mindre byggnad ovan mark. Kommunen köpte fastighe-ten av Fortifikationsverket år 1995 för 100 kronor. Ledningskontorets avdel-ning för beredskap och säkerhet anser att kommunen inte längre har behov av anläggningen för det ändamål den köptes. Kommunens kostnad för drift och skötsel av anläggningen uppgår till c:a 15.000 kronor per månad.

Köpekontrakt har upprättats med IP-Only Telecommunication, som är ett ca 2 år gammalt svenskt telekomföretag. IP-Only har för närvarande en datorhall på Gärdet i Stockholm samt har nyligen färdigställt en systeranläggning till an-läggningen på fastigheten Östra Ledinge 4:4 belägen i Grödinge.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har i skrivelse 2002-04-23 på anförda skäl föreslagit kom-munstyrelsen besluta att godkänna försäljning av fastigheten Östra Ledinge 4:4 för en köpeskilling av 10.000 kronor. 
fortsKS § 117 forts

Politisk beredning

Au 22/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-11-22, § 307 beslutat att vilande-förklara ärendet till den 29 november 2001.

Au 29/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-11-29, § 316 föreslagit enligt tek-niska kontorets skrivelse 2001-11-12.

Ks 29/11 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2001-11-29, § 227 beslutat att ärendet skulle utgå.

Au 23/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-05-23, § 157 föreslagit enligt tek-niska kontorets skrivelse 2002-04-23. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) yrkade avslag på förslaget att försälja Östra Ledninge 4:4, Riala.

Beslutande sammanträde

Ks 30/5 Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) - avslag.

Christer Candal (m) - enligt arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kom-munstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.


_________


KS § 118 Dnr KS 02-412 253

Försäljning av skogsmark, ett område av Marum 6:21 (Björkö-Arholma)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna försäljning av ett område av fastigheten Marum 6:21 för en köpe-skilling om 550.000 kr.


Bakgrund

Fastigheten ingår bland de lantbruksenheter (skogsfastigheter) som kommun-styrelsen tidigare har beslutat ska säljas.

Norrtälje kommun erhöll fastigheten Marum 6:21 utan vederlag av Magnus Idar AB enligt ett år 1968 ingånget exploateringsavtal avseende en fritidshus-exploatering. Avsikten var att fastigheten skulle skyddas med hänsyn till dess naturvärden. Länsstyrelsen beslutade 1974 att skydda merparten av Marum 6:21 som naturreservat. Av fastighetens totala areal ca 27,5 ha undantogs dock ett område om ca 3,8 ha, vilket inte ansågs ha några naturvärden. Det är detta område av Marum 6:21 (skifte 2) som är aktuellt för försäljning.


Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 2002-04-26 kommunstyrelsen besluta
att godkänna försäljning av ett område av fastigheten Marum 6:21 för en köpe-skilling om 550.000 kr.

Politisk beredning

Au 23/5 Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2002-05-23, § 158 att ärendet ut-gick och tas upp direkt på kommunstyrelsen den 30 maj 2002 under förutsätt-ning att kompletterande handlingar från stadsarkitektkontoret föreligger.


forts

KS § 118 forts

Beslutande sammanträde

Ks 30/5 Föreligger kompletterande handlingar från stadsarkitektkontoret daterat 2002-05-29.__________KS § 119 Dnr KS 02-457 253

Försäljning av fastigheten Lågarö 8:23

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna försäljning av fastigheten Lågarö 8:23 för en köpeskilling om 1.215.000 kronor,

att godkänna omreglerat hyresavtal med Stockholms läns landsting (Nordöstra sjukvårdsområdet) avseende befintlig distriktssköterskemottagning i fastighe-ten.

Bakgrund

Fastigheten ingår bland de fastigheter som kommunstyrelsen tidigare har be-slutat ska säljas. Försäljningen har förmedlats av Mäklarringen i Norrtälje.

Fastigheten är belägen i Södersvik. Den är bebyggd med ett hyreshus omfat-tande en lokal (uthyrd som distriktssköterskemottagning) om ca 105 m2 samt 2 st bostadslägenheter om totalt ca 93 m2. Byggåret är 1920.

Försäljning av fastigheten har skett genom budgivning. Fastigheten föreslås säljas till högstbjudande. Köpare är Roger Mattsson.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 2002-05-03 kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av fastigheten Lågarö 8:23 för en köpeskilling om 1.215.000 kronor, att godkänna omreglerat hyresavtal med Stockholms läns landsting (Nordöstra sjukvårdsområdet) avseende befintlig distriktsskö-terskemottagning i fastigheten.

Politisk beredning

Au 23/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-05-23, § 159 föreslagit enligt tek-niska kontorets skrivelse 2002-05-02.
__________

KS § 120 Dnr KS 02-458 253

Försäljning av fastigheten Edsbro-Åsby 9:1

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna försäljning av fastigheten Edsbro-Åsby 9:1 för en köpeskilling om 920.000 kr,

att godkänna omreglerat hyresavtal med Stockholms läns landsting (Nordöstra sjukvårdsområdet) avseende befintlig distriktssköterskemottagning i fastighe-ten.

Bakgrund

Fastigheten ingår bland de fastigheter som kommunstyrelsen tidigare har be-slutat ska säljas.

Fastigheten är belägen i Edsbro samhälle. Den är bebyggd med ett hyreshus omfattande en lokal (uthyrd som distriktssköterskemottagning) om ca 121 m2 samt 3 st bostadslägenheter om totalt ca 217 m2. Byggåret är 1953. 

Fastigheten föreslås säljas till högstbjudande. Köpare är Ankarfästet Byggnads AB.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 2002-05-03 kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av fastigheten Edsbro-Åsby 9:1 för en köpeskilling om 920.000 kr, att godkänna omreglerat hyresavtal med Stockholms läns landsting (Nordöstra sjukvårdsområdet).

Politisk beredning

Au 23/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-05-23, § 160 föreslagit enligt tek-niska kontorets skrivelse 2002-05-03.
________KS § 121 Dnr KS 02-459 252

Förvärv av fastigheterna Hemmet 9 och Tälje 2:191, Hemvägen 5-7

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna förvärv av fastigheten Hemmet 9 för en köpeskilling av 850.000 kr och fastigheten Tälje 2:191 för en köpeskilling av 250.000 kr.


Bakgrund

Fastigheten Hemmet 9 utgör en villafastighet, belägen vid Hemvägen 7. Tomt-arealen är 869 m2 och befintligt bostadshus har en boarea om ca 120 m2. Taxeringsvärdet (2001) är 537.000 kr. Fastigheten Tälje 2:191utgör en obe-byggd tomt belägen vid Hemvägen 5. Taxeringsvärdet är 65.000 kr. Båda fas-tigheterna får enligt gällande detaljplan användas för bostadsändamål eller småhusindustriändamål.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har i skrivelse 2002-05-06 på anförda skäl föreslagit kom-munstyrelsen besluta att godkänna förvärv av fastigheten Hemmet 9 för en kö-peskilling av 850.000 kr och fastigheten Tälje 2:191 för en köpeskilling av 250.000 kr.

Politisk beredning

Au 23/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-05-23, § 161 föreslagit enligt tek-niska kontorets skrivelse 2002-05-06.

__________


KS § 122 Dnr KS 02-371 053

Godkännande av förfrågningsunderlag gällande upphandling av pappers- och plastvaror av engångstyp

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förslag till förfrågningsunderlag för genomförande av ny upphandling av pappers- och plastvaror av engångstyp,

att delegera till arbetsutskottet att anta anbuden.


Bakgrund

Kommunens ramavtal avseende pappers- och plastvaror av engångstyp löper ut 2002-09-30.

Tjänstemannaberedning

Servicekontorets upphandlingsenhet har 2002-05-06 utarbetat förslag till för-frågningsunderlag för genomförande av ny upphandling och föreslår i skrivelse 2002-05-06 kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till för-frågningsunderlag för genomförande av ny upphandling av pappers- och plast-varor av engångstyp, att delegera till arbetsutskottet att anta anbuden.

Politisk beredning

Au 23/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-05-23, § 162 föreslagit enligt servi-cekontorets skrivelse 2002-05-06.

_________KS § 123 Dnr KS 02-358 011

Yttrande till länsstyrelsen ang förfrågan om den långsiktiga planeringen av trafikinfrastrukturen

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att som sitt yttrande i ärendet godkänna upprättad skrivelse, reviderad i en-lighet med dagens diskussion, undertecknad av kommunstyrelsens ordföran-de och planeringschefen.


Bakgrund

Länsstyrelsen har översänt ärendet för yttrande. Kommunens remissvar skall vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 3 juni 2002.

I början av 2001 sände Norrtälje kommun in ett planeringsunderlag som bl a innehöll en prioriteringslista gällande de investeringsobjekt som bedöms som angelägna till Länsstyrelsen. Kommunen har nu beretts tillfälle att inkomma med ytterligare förslag och preciserade önskemål.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-05-16 redogjort för prioriterade väg-investeringar i kommunen samt föreslagit kommunstyrelsen besluta att god-känna upprättad skrivelse som kommunens yttrande i ärendet.

Politisk beredning

Au 23/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-05-23, § 167 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2002-05-16.

_________


KS § 124 Dnr Ks 02/467 040

Förändringar av rutiner avseende bl a hantering av kommunens leveran-törs- och kundfakturor

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att - i enlighet med ledningskontorets och servicekontorets skrivelse 020516 - anta förslag till ny rutin avseende betalning av kommunens leverantörsfaktu-ror,

att anta förslag till ändrade rutiner avseende kundfakturornas påminnelse och kravhantering,

att anta förslag till ändrade faktureringstidpunkter avseende debitering av VA,

att kommunen tecknar avtal om datauppkoppling gentemot den bank kommu-nen har avtal med.


Bakgrund

Under våren 2001 genomfördes en Cash Management studie. Studien visade att en del åtgärder kunde vidtagas för att bl a öka de finansiella intäkterna och frigöra kapital. En del åtgärder är redan genomförda och som ett led i förbätt-ringsarbetet genomför Norrtälje kommun nu en bankupphandling. Arbetet med förbättringar av rutiner avseende kommunens likvida flöden pågår ständigt och förvaltningarna informeras löpande om hur detta arbete fortskrider.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse redogjort för föreslagna förändringar och fö-reslår kommunstyrelsen på anförda skäl besluta att anta förslag till ny rutin av-seende betalning av kommunens leverantörsfakturor, att anta förslag till ändra-de rutiner avseende kundfakturornas påminnelse och kravhantering, att anta förslag till ändrade faktureringstidpunkter avseende debitering av VA,KS § 124 forts

att kommunen tecknar avtal om datauppkoppling gentemot den bank kommu-nen har avtal med.

Politisk beredning

Au 23/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-05-23, § 166 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2002-05-16.

_______
KS § 125 Dnr KS 02-472 257

Förköp av fastigheten Nytorp 2:3, Frötuna församling

Beslut

Kommunstyrelsens förslag::

Kommunfullmäktige beslutar

att kommunen utövar sin förköpsrätt angående fastigheten Nytorp 2:3, Frötuna församling.

Kommunfullmäktiges beslut måste föreligga vid sammanträdet 2002-06-17. Omedelbar justering av protokollet är önskvärt.

Protokollsanteckning

Håkan Jonsson (s) antecknar till protokollet att han anser att kostnaden skall belasta exploateringen av utbyggnad av flygfältet i Mellingeholm.


Bakgrund

Tekniska kontoret har mottagit en anmälan enligt 7 § andra stycket förköpsla-gen avseende fastigheten Nytorp 2:3 i Frötuna församling.

Enligt 7 § andra stycket förköpslagen skall förköp utövas genom att kommu-nen underrättar säljare och köpare om beslut att utöva förköpsrätt samt anmäler detta beslut till tingsrättens inskrivningsmyndighet senast tre månader efter det att kommunen erhöll förköpsanmälan.

Fastigheten Nytorp 2:3 är belägen vid väg 276 (Kustvägen mot Åkersberga) mittemot Mellingeholms sportflygfält och Mellingeholms skjutfält. Fastighe-tens areal är ca 8 ha, är obebyggd och består största delen av skogsmark. Taxe-ringsvärden (2001) är 194.000 kr.

Enligt förslag till utvecklingsplan för Norrtälje stad gränsar fastigheten till ut-redningsområde för Görla/Mellingeholm med avseende på en utveckling av området för industri, handel och miljöstörande verksamheter.

KS § 125 forts 

Inom utredningsområdet finns Mellingeholms sportflygfält. Fastigheten Ny-torp 2:3 ligger i in- och utflygningszonen för flygfältet. Av utlåtande från mil-jö- och hälsoskyddsnämnden 2002-04-29 framgår att redan med den nuvarande flygverksamheten ligger hela fastigheten inom ett riskområde för bullerstör-ningar.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har i skrivelse 2002-05-21 på anförda skäl föreslagit kom-munstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunen utövar sin förköpsrätt angående fastigheten Nytorp 2:3, Frötuna församling.

Kommunfullmäktiges beslut måste föreligga vid sammanträdet 2002-06-17. Omedelbar justering av protokollet är önskvärt.

Politisk beredning

Au 23/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-05-23, § 169 föreslagit enligt tek-niska nämndens skrivelse 2002-05-21. Håkan Jonsson (s) antecknade till pro-tokollet att han anser att kostnaden skall belasta exploateringen av utbyggnad av flygfältet i Mellingeholm.

__________KS § 126 Dnr KS 02-473 257

Förköp av fastigheten Städet 1, Norrtälje stad

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att kommunen utövar sin förköpsrätt angående fastigheten Städet 1, Norrtälje stad.

Kommunfullmäktiges beslut måste föreligga vid sammanträdet 2002-06-17. Omedelbar justering av protokollet är önskvärt.


Bakgrund

Tekniska kontoret har mottagit en anmälan enligt 7 § andra stycket förköpsla-gen avseende fastigheten Städet 1 i Norrtälje stad. Anmälan är inlämnad av Advokatbyrån Danowsky & Partners på köparens uppdrag och är inregistrerad i kommunen 2002-05-13.

Fastigheten Städet 1 är belägen inom Norrtälje hamnområde. Fastigheten har tidigare använts av OK som bensinstation som numera är avvecklad. För när-varande hyrs lokalerna i den f d stationsbyggnaden ut som bilverkstad (Bildok-torn) och till en målerifirma (Kumlins Måleri). Taxeringsvärdet (2001) är 700 000 kr.

Enligt förslag till utvecklingsplan för Norrtälje stad föreslås den nuvarande industrihamnen att utvecklas för en hamnverksamhet mer inriktad på turistnär-ingen.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har i skrivelse 2002-05-21 bland annat anfört att det är stra-tegiskt viktigt för kommunen att förvärva fastigheten Städet 1 med hänsyn till möjligheterna att säkra ett samordnat genomförande av planerad ändrad markanvändning och utveckling av hamnområdet.

KS § 126 forts

Tekniska kontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfull-mäktige besluta om att kommunen utövar sin förköpsrätt angående fastigheten Städet 1, Norrtälje stad.

Kommunfullmäktiges beslut måste föreligga vid sammanträdet 2002-06-17. Omedelbar justering av protokollet är önskvärt.

Politisk beredning

Au 23/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-05-23, § 170 föreslagit enligt tek-niska kontorets skrivelse 2002-05-21.

_________KS § 127 Dnr KS 02-474 257

Upplåtelse med arrende av del av fastigheten Tälje 2:103, Norrtälje stad

Arne Ringefors (fp) anmäler jäv och lämnar lokalen.

Anette Tagesson tjänstgör.


Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upplåtelse med arrende av del av fastigheten Tälje 2:103 till Montessoriskolan i Norrtälje AB.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot till förmån för Håkan Jonssons återremissyrkande och i övrigt bifall till skriftlig reservation.


Bakgrund

Montessoriskolan förhyr f n ca 500 m2 lokaler i fastigheten Tallbiten 1 (f d Sjövikshemmet). I samma fastighet hyr Freinetskolan lokaler om ca 1.300 m2. Montessoriskolan omfattar idag en 0-4 skola med totalt ca 80 elever. En ut-veckling av verksamheten med ökade lokalbehov har inte gått att ordna inom fastigheten Tallbiten 1.

Föreningen har ansökt om en tillfällig upplåtelse av mark under 3 år för upp-ställning av skolpaviljonger, under tiden som ett permanent läge för en ny sko-la utreds. Efter en del olika förslag på platser har ett läge vid Knutbyvägen i närheten av daghemmet Trollebo framkommit.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har i skrivelse 2002-05-21 redogjort för förslaget till arren-deavtal och föreslagit kommunstyrelsen på anförda skäl besluta att godkänna 


KS § 127 forts

upplåtelse med arrende av del av fastigheten Tälje 2:103 till Montessoriskolan i Norrtälje AB.

Politisk beredning

Au 23/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-05-23, § 171 föreslagit enligt tek-niska kontorets skrivelse 2002-05-21. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) yrkade avslag på förslaget

Beslutande sammanträde

Ks 30/5 Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) - att i första hand ärendet remitteras till barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden och miljö- och hälsoskydds-nämnden för yttrande. I andra hand avslag på förslaget.

Ingabrita Mörch (m) - bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på bifall till eller avslag på återremissyr-kandet och finner att ärendet skall avgöras idag.

Därefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på arbetsut-skottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.
_________KS § 128 Dnr KS 02-484 044 

Förlustgaranti till Roslagens Sommarakademi 2002

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att bevilja ledningskontoret en förlustgaranti om 200 tkr för att tillsammans med Roslagsakademien arrangera Sommarakademi 2002. Förlustgarantin fi-nansieras inom kommunstyrelsens anslag till förfogande.


Bakgrund

Roslagsakademien är en opolitisk sammanslutning som har som målsättning att stödja och bidra till att utveckla kultur- och näringsliv i Roslagen. Bland le-damöter i Roslagsakademien kan nämnas Gunnar Brusewitz, Marie Göranzon, Casten von Otter, Lennart Nilsson m fl. Preses är professor Bo Göransson, KTH och ständig sekreterare Esse Jansson.

Roslagsakademien har ett par år arrangerat s k "sommarakademier" där sam-hällsfrågor speglas med hjälp av dialog och med användning av kultur i olika former.

Norrtälje kommun har genom sitt helägda bolag NIHAB medverkat som medarrangör för sommarakademierna. Eftersom NIHAB nu är så starkt enga-gerat i utvecklingen på Nordrona har kommunen genom ledningskontoret och kulturförvaltningen inlett diskussioner om ett samarbete i 2002 års sommar-akademi.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-05-21 anfört att Roslagens Sommaraka-demi utgör ett mycket bra tillfälle att marknadsföra Norrtälje kommun som så-väl näringslivs- som kulturkommun. Ledningskontoret föreslår kommunstyrel-sen besluta att bevilja ledningskontoret en förlustgaranti om 200 tkr för att till-
KS § 128 

sammans med Roslagsakademien arrangera Sommarakademi 2002. Förlustga-rantin finansieras inom kommunstyrelsens anslag till förfogande.

Politisk beredning

Au 23/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-05-23, § 172 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2002-05-21.

________KS § 129 Dnr KS 02-173 821

Begäran om investeringsmedel för byggande av läktare m m i samband med SM i friidrott år 2003


Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att bevilja kultur- och fritidsnämnden 3 200 tkr i investeringsanslag för byg-gande av läktare, kansliutrymme och transportväg på IP Norrtälje,

att finansiering sker med medel från kommunstyrelsens anslag för anlägg-ningsinvesteringar.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot.


Bakgrund

Rånäs 4H tillsammans med Svenska Friidrottsförbundet presenterade i mars 2002 planerna på att genomföra SM i friidrott 2003 i Norrtälje. Inriktningen vid mötet var att kommunen var positiv till planerna. Rånäs 4H har därefter ut-setts till arrangör av SM i friidrott 2003. Tävlingarna är avsedda att genomfö-ras på IP, Norrtälje. I enlighet med de krav som ställs från Svenska Friidrotts-förbundet måste vissa byggnationer och förändringar genomföras på anlägg-ningen.

Kultur- och fritidsnämnden har 2002-02-14 begärt investeringsmedel om 3,9 mkr för byggande av läktare, kansliutrymme och transportväg på IP Norrtälje.

Efter kultur- och fritidsnämndens beslut har beredning skett hos kommunsty-relsen. Då investeringsbeloppet har ökat betydligt sedan första mötet i mars har möte ägt rum med Rånäs 4H och kultur- och fritidsförvaltningen.
KS § 129 forts

Kultur- och fritidsförvaltningen har till kommunstyrelsen lämnat en promemo-ria 2002-05-22 med nya beräkningar baserat på Rånäs 4H:s förslag som inne-bär att investeringsbehovet minskar till 3 126 tkr. 

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-05-28 redogjort för det nya förslaget samt investeringsbehovet och föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja kul-tur- och fritidsnämnden 3 200 tkr i investeringsanslag för byggande av läktare, kansliutrymme och transportväg på IP Norrtälje, att finansiering sker med me-del från kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar.

Politisk beredning

Au 30/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-05-30, § 173 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2002-05-28.

Beslutande sammanträde

Ks 30/5 Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) 1.500 mkr till åtgärder vid Sportcentrum.

Christer Candal (m) - bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kom-munstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

__________KS § 130 Dnr KS 00/1031 760

Uppförande av bostäder för personer med särskilda boendebehov och hemlösa

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att - under förutsättning att tekniska nämnden så beslutar - bevilja tekniska nämnden 1 600 tkr i investeringsanslag för uppförande av bostäder för perso-ner med särskilda boendebehov och hemlösa på fastigheten Tälje 3:212,

att finansiering sker med medel från kommunstyrelsens anslag för anlägg-ningsinvesteringar.


Bakgrund

Socialnämnden har 2000-11-28 beslutat ställa sig bakom socialförvaltningens förslag avseende uppförande av 4 små stugor samt härbärge samt beslutat hemställa att tekniska nämnden redovisar förslag till markplacering och kost-nad för uppförande.

Sedan socialnämndens beslut i november 2000 har ett boendeprojekt vuxit fram i Norrtälje där RIA skapar ett boende med stöd för 6 personer. Social-tjänsten abonnerar på platserna och bekostar således större delen av driften. De boende skall själva stå för hyreskostnader.

Tekniska nämnden har ännu inte fattat beslut i ärendet. Tekniska kontoret före-slår tekniska nämnden att tillstyrka ärendet. Projektet som avses genomföras under vintern 2002/2003 ska ske med hjälp av bl a elever från Rodengymnasi-ets bygg- och anläggningsprogram.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-05-29 redogjort för projektets olika al-ternativ och föreslår kommunstyrelsen besluta att - under förutsättning att tek-KS § 130 forts

niska nämnden så beslutar - bevilja tekniska nämnden 1 600 tkr i investerings-anslag för uppförande av bostäder för personer med särskilda boendebehov och hemlösa på fastigheten Tälje 3:212, att finansiering sker med medel från kom-munstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar.

Politisk beredning

Au 30/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-05-30, § 174 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2002-05-29.

__________

KS § 131 Dnr KS 02-269 287

Ombyggnad av gymnasiesärskolans lokaler

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att bevilja tekniska nämnden 1 030 tkr i investeringsanslag för ombyggnad av gymnasiesärskolans lokaler på Rodengymnasiet,

att finansiering sker med medel från kommunstyrelsens anslag för anlägg-ningsinvesteringar.


Bakgrund

Utbildningsnämnden beslöt 2002-03-21 att hos kommunfullmäktige ansöka om investeringsanslag på 1 030 tkr för ombyggnad av gymnasiesärskolans lo-kaler på Rodengymnasiet. Tekniska nämnden har tillstyrkt förslaget 2002-05-23, § 134.

Gymnasiesärskolan finns idag i lokaler som inte är ombyggda sedan 1970-talet.

Efter projektbeskrivningen uppgår investeringskostnaderna till 1 230 tkr, varav 200 tkr är att hänföra till underhåll och därmed inte ingår i anslagsbegäran. Driftkostnaderna som enbart består av kapitaltjänst uppgår till 93 tkr.

Från utbildningsförvaltningen har i efterhand inkommit en prognos på elevför-ändringar under en femårsperiod. Av prognosen framgår att det totala antalet elever i gymnasiesärskolan kommer att öka från 29 elever läsåret 2002-2003 till 51 elever läsåret 2006-2007.

Tjänstemannaberedning 

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-05-28 på anförda skäl föreslagit kom-munstyrelsen besluta att bevilja tekniska nämnden 1 030 tkr i investeringsan-slag för ombyggnad av gymnasiesärskolans lokaler på Rodengymnasiet, att 

KS § 131 forts

finansiering sker med medel från kommunstyrelsens anslag för anläggningsin-vesteringar.

Politisk beredning

Au 30/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-05-30, § 175 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2002-05-28.

________


KS 132 Dnr Ks 02/548 102

Val av ledamot och ersättare i RC-Norr

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar :

att delegera till arbetsutskottet att välja ledamot och ersättare i RC-Norr,


Bakgrund

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2001-12-17, § 305 beslutat att anta förslag till avtal rörande Rädd-Sam Norr.

Då en samrådsgrupp för larm och ledning inom RC-Norr skall bildas skall le-damot och ersättare utses i RC-Norr.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2002-05-30, § 176. 

_________
KS § 133 Dnr Ks 02/548 102

Val av ledamot och ersättare i Stiftelsen Nordiska Detaljhandelshögskolan - NDH

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Mats Törnquist, kommundirektör som styrelseledamot och Christer Stighäll, Vd i NIHAB som ersättare i Stiftelsen Nordiska Detaljhandelshögsko-lan.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2002-04-29, § 93 beslutat att ingå som en av stiftarna i Stiftelsen Nordiska Detaljhandelshögskolan - Nordic Re-tail College.

_________ 

KS § 134

Protokoll

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga protokollen till handlingarna.

Bakgrund

Föreligger protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden 2002-02-07 och 2002-02-14.

Kommunfullmäktiges sammanträde 2002-02-18.

________KS § 135 Dnr Ks 02/83 002

Anmälan om delegationsbeslut

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-14 anmäles och lägges till handlingar-na.

_________


KS § 136
Meddelanden

Föredras och lägges till handlingarna

Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:38; Arbetsdomstolens dom 2002 nr 32 ang fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av heltidsanställd brandman

Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:41; budgetförutsättningar åren 2003-2005

Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:42; Ersättning till förtroendevalda för förlorade pensionsförmåner

Hur skapar vi samverkan kring en effektiv och miljövänlig energianvändning? Energikonferens 4-5 juni 2002-05-21

Arbetsmiljöverket; Inspektionsrapport ang tidigare ställda krav

Näringsdepartementet; Jämt - en tidning om regeringens jämställdhetsarbete

Banverket; Fakta om cityarbetet

Trafikgruppens protokoll 2002-03-13

Dnr KS 02-224 106
Protokoll från bolagsstämma med Business Arena Stockholm AB

Dnr KS 01-985 047
Ledningskontorets skrivelse ang Boverkets beslut att avslå Norrtälje kommuns begäran om ändring vad beträffar regionsindelning

Personalchefens uppföljning 1, personalbefrämjande åtgärder 2002.

_________
KS § 137

Tack och glad sommar

Ordföranden tackar ledamöter och ersättare inför sommaruppehållet och till-önskar en trevlig sommar.

2:e vice ordföranden Håkan Jonsson önskar ordföranden detsamma.

_________