Plats och tid Sammanträdesrummet Norrtälje, Kommunhuset Ankaret, kl 09.00-10.00
11.30-11.45
Beslutande: Enligt förteckning
Övriga deltagande
Törnquist, kommundirektör
Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Tony Wallin, personalchef, § 252
Fredrik Cederblom, kommunjurist § 236
Leif Klasson, IT-chef § 230
Arne Appel, budgetchef §229
Gunnel Löfqvist, planeringschef
Christina Nilsson, sekreterareUtses att justera Kerstin Bergström (s)

Justeringens 
plats och tid Ledningskontoret 2002-08-12, kl 09.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 138-165
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Christer Candal

Justerande ..................................................................................................................
Kerstin Bergström
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2002-08-08

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2002-08-13 anslags nedtagande 2002-09-03 

Förvaringsplats Ledningskontoret
för protokollet 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KS § 138

Val av justeringsman

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Kerstin Bergström (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret måndagen den 12 augusti 2002, kl 09.00.

_________KS § 139 Dnr KS 01-1022 610

Besvarande av motion från Maja Kohtanen (s) och Ulla Fransson (s) om handlingsprogram för att få flickor att söka sig till tekniska program och pojkar till omvårdnadsprogram på gymnasiet

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen samt 

att uppdra till barn- och skolnämnden upprätta ett handlingsprogram för att få flickor att söka sig till tekniska program och pojkar till omvårdnadsprogram på gymnasiet samt

att åtgärderna skall ske inom ram.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-11-26. I motionen föreslås att ökade insatser i grundskolan görs för att få flickor att söka sig till tekniska program och pojkar till omvårdnadsprogram på gymnasi-et, samt att en handlingsplan för genomförandet upprättas.

Barn- och skolnämnden har vid sammanträde 2002-03-18, § 34 föreslagit kommunfullmäktige bifalla motionen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-06-11 föreslagit kommunstyrelsen före-slå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen samt att uppdra till barn- och skolnämnden upprätta ett handlingsprogram för att få flickor att söka sig till tekniska program och pojkar till omvårdnadsprogram på gymnasiet.
KS § 139 forts

Politisk beredning

Au 20/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-06-20, § 194 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2002-06-11.

__________
KS § 140 Dnr KS 01-297 281


Besvarande av motion från Kerstin Bergström (s) och Marita Jeansson (s) att Norrtälje kommun ska se över städmetoderna för att gynna astmatiker och allergiker

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen. 

Bakgrund
Motionen inlämnades på kommunfullmäktiges sammanträde 2001-03-26, § 70. I motionen föreslås att Norrtälje kommun ska se över städmetoderna så att de gynnar astmatiker och andra typer av allergiker, att samtliga skolor i Norrtälje kommun ska använda astma och allergiförbundets checklista när man går skyddsrond för att minska riskerna för allergier.
Barn- och skolnämnden har 2001-09-10, § 104 beslutat att bifalla motionen då nämnden ställer sig positiv till översynen samt att påpeka att från och med år 2000 ingår Astma och allergiförbundets checklista vid förvaltningens årliga skyddsronder, samt att förvaltningen även beslutat att skolsköterskorna skall medverka vid enheternas skyddsronder för att särskilt bevaka miljön för astma-tiker och allergiker.
Utbildningsförvaltningen har i yttrande 2001-09-10 anfört att inom ramen för nu gällande städavtal utförs s k allergistädning vid respektive enheter. För al-lergistädningen gäller att Astma och allergiförbundets normer skall uppfyllas. 
Utbildningsnämnden har vid sammanträde 2001-09-27, § 81 beslutat att bifalla motionen.

Servicekontorets upphandlingsenhet har i skrivelse 2002-05-21 anfört att i de 


KS § 140 forts
förfrågningsunderlag som upprättas för upphandling av städtjänster ställs alltid under rubriken kravspecifikationer krav på att eventuell allergistädning skall-genomföras enligt Astma- och Allergiförbundets normer. Kravet innebär inte att denna standard har upphandlats utan kommer till användning då en beställ-lade /betalande enhet får behov av allergistädning. 
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2002-06-11 föreslagit kommunstyrelsen före-slå kommunfullmäktige - med hänvisning till barn- och skolnämndens beslut 2001-09-10, § 104 och utbildningsnämndens beslut 2001-09-27, § 81 anse att motionens syfte tillgodosetts och att motionen därmed skall anses vara besva-rad.
Politisk beredning

Au 20/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-06-20, § 195 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2002-06-11.

__________KS § 141 Dnr KS 01-1095 455

Besvarande av motion från Elisabeth Björk (s) ang behov av lördagsöppet på Salmunge återvinningsstation

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att - med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2002-03-21, § 56 -motionen skall anses vara besvarad.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-12-17, § 293. I motionen föreslås att fullmäktige uppdrar till tekniska förvaltningen att ombesörja lördagsöppet på Salmunge.

Tekniska kontoret har i tjänsteyttrande 2002-02-18 anfört att ambitionen från tekniska kontoret är att återvinningsstationerna skall hållas öppna så att all-mänheten och företag har en god tillgänglighet. Som framhålls i motionen är kommunens återvinningsstationer vid Görla och Häverö öppna på lördagar. Planerna för stationen vid Salmunge är att tillhandahålla lika god service som vid övriga stationer. Anledningen till att denna ännu inte varit möjligt är att bemanningsfrågan inte är löst.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2002-03-21, § 56 beslutat att anta tekniska kontorets skrivelse 2002-02-18 som nämndens yttrande samt att före-slå kommunfullmäktige att motionen därmed skall anses vara besvarad

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-04-30 föreslagit kommunstyrelsen före-slå kommunfullmäktige - med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2002-03-21, § 56 -att motionen skall anses vara besvarad.KS § 141 forts

Politisk beredning

Au 20/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-06-20, § 196 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2002-04-30.

________
KS § 142 Dnr KS 02-479 042

Tertialuppföljning april 2002

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna tertialuppföljningen per april 2002.


Bakgrund

Förvaltningarna har gjort uppföljning för det första tertialet, vilken har be-handlats av respektive nämnd.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har gjort en sammanfattning av uppföljningarna inklusive övergripande kommentarer och föreslår i skrivelse 2002-06-07 kommunstyrel-sen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna tertialuppföljningen per april 2002.

Politisk beredning

Au 13/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-06-13, § 185 beslutat att bordlägga ärendet till den 20 juni 2002.

Au 20/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-06-20, § 197 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2002-06-07.

_________KS § 143 Dnr KS 02-627 534

IT - Infrastrukturprogram för Norrtälje kommun 2002-2005

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta IT-infrastrukturprogram för Norrtälje kommun 2002-2005.Bakgrund

Föreligger upprättat IT - Infrastrukturprogram för Norrtälje kommun 2002-2005, daterat 2002-06-18.

Politisk beredning

Au 20/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-06-20, § 201 beslutat att vilande-förklara ärendet.

Au 27/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2002-06-27, § 220. 

_________KS § 144 Dnr KS 01-1027 214

Antagande av detaljplan för fastigheten Björhövda 3:1 i Vätö församling

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar - under förutsättning att påskrivet exploaterings-avtal föreligger -

att anta förslag till detaljplan för fastigheten Björhövda 3:1 i Vätö församling.

Protokollsanteckning

Bridget Wedberg (mp) låter anteckna till protokollet att hon anser att Natur-skyddsföreningens kommentar skall beaktas mer.


Bakgrund

Fastigheten Björhövda 3:1 ägdes fram till 1989 av Engelbrekts församling i Stockholm, vilken där bedrev barnkoloniverksamhet från 1910-1920-talet fram till mitten av 1980-talet. 1989 avyttrade församlingen fastigheten som efter två ägarinnehav slutligen förvärvades av en för köpet bildad bostadsrättsförening. Den är numera upplöst och fastigheten är i stället samägd av 15 hushåll.

Plenens syfte är att reglera fördelningen mellan tomtmark och allmän plats-mark/naturmark tillgänglig för det rörliga friluftslivet. Med planen regleras även byggrätter, utformningsfrågor och gemensamhetsanläggningar.

Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2002-06-19, § 201 beslutat att god-känna planförslaget för fastigheten Björhövda 3:1 och överlämna detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt plan- och bygglagen 5 kap 29 § samt att hos länsstyrelsen hemställa om upphävande av strandskyddet en-ligt utställt förslag kompletterat med upphävande även för befintlig badbrygga norr om "Östra köket".

forts
KS § 144 forts

Beslutande sammanträde

Lars Härlin redovisar upprättat exploateringsavtal som utsänts för underskrift och skall föreligga före kommunfullmäktiges antagande av planen.

Politisk beredning

Au 27/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2002-06-27, § 214.

_________

KS § 145 Dnr KS 02-552 107

Ändring av ägardirektiv för de helägda bolagen samt uppdrag om kon-cernbildning

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna ändringar i ägardirektiv avseende Roslagsbostäder AB, Norrtälje Energi AB och Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB att gälla fr o m 2002-09-01,

att uppdra till kommunstyrelsen, ledningskontoret att ta fram förslag till kon-cernbildning samt

att uppdra till kommunstyrelsen, ledningskontoret att ta fram förslag till före-tagspolicy och nya ägardirektiv att gälla fr o m 2003.


Bakgrund

Ägardirektiven till de helägda kommunala bolagen har under de senare åren endast ändrats marginellt. Avsikten har under en lång tid varit att göra en större översyn av dem. I samband med uppdragen att försälja Samtek AB och Norr-tälje Energi AB (vilket inte genomfördes) har arbetet legat nere. Då dessa upp-drag avslutats finns behov av en mer omfattande översyn av hur kommunen styr sina bolag.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-06-13 redogjort för förslag till föränd-ringar av ägardirektiven. Ändringarna gäller bl a direktiv till bolagen vad gäller planering och uppföljning, tid för bolagsstämma och medverkan i koncernkon-tosystem.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige be-sluta att godkänna ändringar i ägardirektiv avseende Roslagsbostäder AB, 

KS § 145 forts 

Norrtälje Energi AB och Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB att gälla fr o m 2002-09-01, att uppdra till kommunstyrelsen, ledningskontoret att ta fram förslag till koncernbildning samt att uppdra till kommunstyrelsen, lednings-kontoret att ta fram förslag till företagspolicy och nya ägardirektiv att gälla 
fr o m 2003.

Politisk beredning

Au 27/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-06-27, § 216 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2002-06-13.

________


KS § 146 Dnr KS 02-586 294

Flyttning av utbildningsverksamhet från kv Jungfrun 3 (Utbildningscent-rum) till lokaler inom Nordrona-området i Norrtälje samt beviljande av medel

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

1. Kommunfullmäktige beslutar

att tillstyrka att utbildningsnämnden flyttar STYR-utbildningen samt övrig utbildning exkl restaurangutbildningen från Jungfrun 3 till Nordrona,

att uppdra till tekniska nämnden att teckna hyreskontrakt,

att bevilja utbildningsnämnden 1 900 tkr i investeringsanslag avseende verk-samhetsanpassas inredning, larm och möbler,

att finansiering sker med egna medel,

att bevilja utbildningsnämnden 150 tkr i tilläggsanslag, varav 100 tkr för flytt-kostnader,

att finansiering sker med eget kapital,

att kostnaden för tomställda lokaler i Jungfrun 3 får belasta lokalbanken,

att utbildningsnämndens ökade årliga kostnader till följd av flyttningen, 700 tkr inkl kapitaltjänst, behandlas i budgeten för 2003,

att ökade kostnader för lokalbanken pga tomställda lokaler i Jungfrun 3 be-handlas i budget 2003.


2. Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till ledningskontoret att i samråd med tekniska kontoret och NIHAB finna alternativa användningar för de tomställda lokalerna i Jungfrun 3.

KS § 146 forts

Bakgrund

Tekniska nämnden förhyr sedan 1998 lokaler av NIHAB inom kv Jungfrun 3 i Norrtälje för utbildningsnämndens räkning. Avtalet med NIHAB löper 10 år och omfattar c:a 2.300 m2. 

Utbildningsförvaltningen föreslår i skrivelse 2002-06-07 på anförda skäl att verksamheten i kv Jungfrun 3 flyttas till lokaler inom Nordrona området.

Utbildningsnämnden har vid sammanträde 2002-06-18, § 53 föreslagit kom-munstyrelsen besluta att utbildningsnämnden medges flytta sin STYR-utbildning från Jungfrun 3 till lokaler i byggnad 97, f d LVss-huset på Nordro-na fr o m 2002-08-15, att utbildningsnämnden medges flytta övriga utbildning-ar exklusive restaurangutbildningen från Jungfrun 3 till lokaler i f d Skolhuset på Nordrona fr o m 2003-01-01. Dessa att-satser förutsätter att utbildnings-nämnden medges ett investeringsanslag om 2,0 mkr samt ett utökat drifts-
anslag för år 2002 om 150 tkr för täckande av ökade hyres- och kapitaltjänst-kostnader för de nya lokalerna och en ramjustering för år 2003 och fortsätt-ningsvis med 745 tkr samt att tekniska nämnden tecknar erforderliga hyreskon-trakt.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2002-06-19, § 180 beslutat att ej erin-ra mot utbildningsnämndens förslag att flytta utbildningar från kv Jungfrun 3 till lokaler inom Nordrona området, att påtala att kostnader för tomställda loka-ler får belasta lokalbanken bör beslutas av kommunstyrelsen samt att påtala vikten av att arbete med att hitta nya hyresgäster eller ägare till NIHAB:s loka-ler i kv Jungfrun 3 sker.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-06-26 föreslagit kommunstyrelsen före-slå kommunfullmäktige besluta att tillstyrka att utbildningsnämnden flyttar STYR-utbildningen samt övrig utbildning exkl restaurangutbildningen från Jungfrun 3 till Nordrona, att uppdra till tekniska nämnden att teckna hyreskon-trakt, att bevilja utbildningsnämnden 1 900 tkr i investeringsanslag avseende verksamhetsanpassas inredning, larm och möbler, att finansiering sker med egna medel, att bevilja utbildningsnämnden 150 tkr i tilläggsanslag, varav 
100 tkr för flyttkostnader, att finansiering sker med eget kapital, 

KS § 146 forts

att kostnaden för tomställda lokaler i Jungfrun 3 får belasta lokalbanken,
att utbildningsnämndens ökade årliga kostnader till följd av flyttningen, 700 tkr inkl kapitaltjänst, behandlas i budgeten för 2003, att ökade kostnader för lokalbanken pga tomställda lokaler i Jungfrun 3 behandlas i budget 2003.

Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta att uppdra till ledningskontoret att i samråd med tekniska kontoret och NIHAB finna alternativa användningar för de tomställda lokalerna i Jungfrun 3.

Politisk beredning

Au 27/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-06-27, § 219 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2002-06-26.

_________


KS § 147 Dnr Dnr KS 02-587 042

VA-verksamheten - Utnyttjande av medel i VA-fond

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag om 4 500 kr från VA-fonden för underhållsåtgärder inom VA-verksamheten,

att finansiering sker med eget kapital.


Bakgrund

VA-verksamheten har under de två senaste åren redovisat ett överskott om sammanlagt 7.415 kkr. Överskottet har i boksluten avsatts till VA-fonden. I bokslut år 2001 finns totalt 14.315 kkr reserverade i Norrtälje kommuns VA-fond.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2002-06-19, § 176 föreslagit kom-munfullmäktige besluta att VA-fonden får nyttjas för underhållsåtgärder inom VA-verksamheten 2002 genom ett tilläggsanslag och därför besluta att ett tilläggsanslag om 4.500 kkr tillförs VA-verksamhetens budget för år 2002.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-06-26 föreslagit kommunstyrelsen före-slå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag om 4 500 kr från VA-fonden för underhållsåtgärder inom VA-verksamheten, att finansiering sker med eget kapital.

Politisk beredning

Au 27/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-06-27, § 221 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2002-06-26.
__________


KS § 148 Dnr KS 01-925 142

Förslag till ekonomisk ersättning till "Arbete & Utveckling i Roslagen" från och med 2003-01-01

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att anta ledningskontorets förslag om principer för kommunal ersättning inne-bärande en bruttoersättning om högst 9 100 kronor per lönebidragsanställd och månad inom Arbete och Utveckling i Roslagen ekonomisk förening,

att ersättningen utbetalas i efterskott mot faktura efter redovisning av utbetala-de ersättningar till de lönebidragsanställda som ska ske till servicekontoret från och med 2003-01-01,

att principerna för ersättningens storlek och behovet av antal köpta platser inom kooperativen omprövas av budgetberedningen,

att servicekontoret får i uppdrag att handlägga ersättningen och utforma admi-nistrativa rutiner för de köpta tjänsterna samt

att uppdra åt socialnämnden och omsorgsnämnden att uppta förhandlingar om den ekonomiska ersättningen för de personer som omfattas av SoL respektive LSS och som sysselsätts i arbetsträning och/eller daglig verksamhet inom koo-perativen.

Protokollsanteckning

Bridget Wedberg (mp) låter anteckna till protokollet att hon saknar en konse-kvensbeskrivning från Arbete & Utveckling i Roslagen.


Bakgrund

Ekonomiska föreningen Arbete & Utveckling har den 25 oktober 2001 sökt kommunalt verksamhetsbidrag för år 2002. Till bidragsansökan bifogas budget och en beskrivning av verksamhetens inriktning och omfattning.


KS § 148 forts

Föreningen har årligen återkommit med en ansökan om bidrag för att verk-samheten ska kunna säkerställas med den kvalité och i den omfattning som har utvecklats sedan starten 1999.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att personalchefen ska vara kommunens kontaktperson och samordnare gentemot kooperativen.

Sedan starten har kommunen lämnat ett schablonartat årligt bidrag motsvaran-de kostnaden för i huvudsak handledarnas löner och lokalkostnader. Under vå-ren 2002 har ledningskontoret haft möten med representanter för kooperativen med syfte att utforma en långsiktig inriktning för kommunens ekonomiska en-gagemang och för att få tydligare kriterier för vad kommunen egentligen ersät-ter.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-05-17 redogjort för organisationen inom kooperativen, kommunens ansvar för sysselsättningen samt förslag om bi-dragsberäkning och utbetalning fr o m år 2003. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att anta ledningskontorets förslag om principer för kommunal ersättning innebärande en bruttoersättning om högst 9 100 kronor per lönebidragsanställd och månad inom Arbete och Utveckling i Roslagen ekonomisk förening, att ersättningen utbetalas i efterskott mot faktura efter re-dovisning av utbetalade ersättningar till de lönebidragsanställda som ska ske till servicekontoret från och med 2003-01-01, att principerna för ersättningens storlek och behovet av antal köpta platser inom kooperativen omprövas av budgetberedningen, att servicekontoret får i uppdrag att handlägga ersättningen och utforma administrativa rutiner för de köpta tjänsterna samt att uppdra åt socialnämnden och omsorgsnämnden att uppta förhandlingar om den ekono-miska ersättningen för de personer som omfattas av SoL respektive LSS och som sysselsätts i arbetsträning och/eller daglig verksamhet inom kooperativen.

Politisk beredning

Au 6/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2002-06-06, § 179 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-05-17.

_________

KS § 149 Dnr KS 02-233 107

Yttrande över skrivelse från Stiftelsen Roslagsmuseét

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunens yttrande i ärendet översända av ledningskontoret upprät-tad skrivelse, daterad 2002-06-05 samt

att uppdra till ledningskontoret att uppta diskussioner med kultur- och fritids-förvaltningen och Roslagsmuseet ang tecknande av ett finansieringsbevis.


Bakgrund

Länsstyrelsen i Stockholms län har i skrivelse 2002-03-14 anmodat Norrtälje kommun att komma in med ett yttrande över innehållet i Stiftelsen Roslagsmu-seets skrivelse daterad 2002-02-19.

Roslagsmuseet anför i skrivelsen att man har en mycket ansträngd ekonomi och har en ansamlad förlust över de senaste fem åren på 1,7 miljoner beroende på att bidragen från Norrtälje kommun har legat på oförändrad - alternativt nedskuren nivå. Detta underskott är täckt med eget kapital.

Roslagsmuseet redogör vidare för stiftelseurkund m m och tecknande av nytt avtal.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i samråd med kultur- och fritidsförvaltningen yttrat sig i ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta att överlämna skrivelsen till länsstyrelsen som sitt svar på anmodan.

Politisk beredning

Au 6/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2002-06-06, § 183.
________KS § 150 Dnr KS 02-549 051

Godkännande av förfrågningsunderlag gällande upphandling av guld-klockor

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av guldklockor samt

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantör.


Bakgrund

Servicekontorets upphandlingsenhet har fått i uppdrag att genomföra upphand-ling på guldklockor som delas ut till anställda inom Norrtälje kommun efter 25 års tjänst.

Tjänstemannaberedning

Servicekontoret har i skrivelse 2002-06-12 föreslagit kommunstyrelsen besluta
att godkänna upprättat förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av guldklockor samt att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leve-rantör.

Politisk beredning

Au 20/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-06-20, § 199 föreslagit enligt servi-cekontorets skrivelse 2002-06-12. 

_________KS § 151 Dnr KS 02-571 051

Godkännande av förfrågningsunderlag gällande ramavtal för komplette-ringsköp av gardiner

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av ramavtal för kompletteringsköp av gardiner samt

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantör.

Protokollsanteckning

Bridget Wedberg (mp) låter anteckna till protokollet att kriterierna för miljö skall vara 20 % i stället för 10 %.


Bakgrund

Med anledning av att kommunens avtal gällande kompletteringsköp av gardi-ner löper ut 2002-10-31 måste ny upphandling genomföras.

Tjänstemannaberedning

Servicekontorets upphandlingsenhet har i skrivelse 2002-06-17 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till förfrågningsunder-lag för upphandling av ramavtal för kompletteringsköp av gardiner samt
att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantör.

Politisk beredning

Au 20/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-08-20, § 200 föreslagit enligt servi-cekontorets skrivelse 2002-06-17.

_________KS § 152 Dnr KS 01-904 214

Yttrande under utställningstiden gällande förslag till detaljplan för fas-tigheten Grisslehamn 5:70, 5:73 och del av Grisslehamn 5:1 samt del av Byholma 3:5 i Väddö församling

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att i yttrande till byggnadsnämnden ej erinra mot planförslaget.


Bakgrund

Stadsarkitektkontoret har 2002-04-29 översänt planförslaget för yttrande med anledning av att förslaget är utställt för granskning under tiden 7 maj - 3 juni 2002.

Politisk beredning

Au 27/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2002-06-27, § 204.

_________KS § 153 Dnr KS 00-785 214

Yttrande under utställningstiden gällande förslag till detaljplan för Väddö golfbana på del av Södra Sund 1:4, 3:4, 1:3, 2:4, 3:3 samt 2:3 i Väddö för-samling

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att i yttrande till byggnadsnämnden anföra att före antagandet skall en accepta-bel vattenlösning föreligga samt erforderliga exploateringsavtal och i övrigt ej erinra mot planförslaget.


Bakgrund

Stadsarkitektkontoret har 2002-05-23 översänt planförslaget för yttrande med anledning av att förslaget är utställt för granskning under tiden 28 maj - 18 juni 2002.

Politisk beredning

Au 27/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2002-06-27, § 205.

_______

KS § 154 Dnr KS 02-560 253

Markanvisningsavtal gällande del av kv Vattumannen, Norrtälje stad

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna upprättat och reviderat markanvisningsavtal med IBI Sverige AB gällande utveckling av del av fastigheterna Vattumannen 1 och Tälje 3:1 för etablering av handel.

Bakgrund

I samrådsförslag till utvecklingsplan för Norrtälje stad, daterad mars 2002 fö-reslås att nuvarande handelsområdet Knutby Torg kompletteras med ett han-delsområde på norra sidan av Vätövägen. Det aktuella området omfattar del av fastigheterna Vattumannen 1 och Tälje 3:1.

Det aktuella området omfattar en areal om c:a 35.000 m2 och innehåller kon-tors- garage- verkstads- och förrådslokaler med en total lokalyta om ca 3.670 m2. Delar av lokalerna har tidigare inrymt tekniska kontorets lokalkontor.

Kommunstyrelsens arbetsutskott uttalade 2002-04-18 som inriktning att påbör-ja upprättandet av ett markanvisningsavtal med IBI Sverige AB. IBI är ett ent-reprenadföretag som erbjuder utveckling och uppförande av fastigheter - såväl nationellt som internationellt inom valda kategorier såsom affärscentrum, stor-butiker, hotell, kontor och bostäder.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har upprättat förslag till markanvisningsavtal med IBI Sve-rige AB. Avtalet innebär att IBI erhåller en preliminär markanvisning. Teknis-
ka kontoret redogör i skrivelse 2002-06-13 för förslaget till markanvisningsav-tal och föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna markanvisningsavtal med IBI Sverige AB gällande utveckling av del av fastigheterna Vattumannen 1 och Tälje 3:1 för etablering av handel.


forts

KS § 154 forts

Politisk beredning

Au 27/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-06-27, § 209 föreslagit enligt tek-niska kontorets skrivelse 2002-06-13.

__________
KS § 155 Dnr KS 02-563 253

Försäljning av fastigheten Frej 2, Norrtälje

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna försäljning av fastigheten Frej 2 för en köpeskilling om 985.000 kronor.


Bakgrund

Fastigheten ingår bland de fastigheter som kommunstyrelsen tidigare har be-slutat ska säljas. Fastigheten är bebyggd med ett rivningsmoget hus omfattande två bostadslägenheter om totalt ca 146 m2 BRA samt källare. Tomtarealen är c:a 825 m2 efter fastighetsbildning. Fastigheten blir delaktig i en gemensam-hetsanläggning omfattande kvartersväg, parkering och bullerskärm. Fastighe-ten är taxerad som småhus och taxeringsvärdet (2001) uppgår till 666.000 kr.

Fastigheten är värderad till 650.000 kr av Värdia AB och 850.000 kr av Mäk-larringen. Fastigheten föreslås säljas till högstbjudande för en köpeskilling av 985.000 kr. Köpare är Anderas Lindberg och Charlotte Gustafsson.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 2002-06-15 kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av fastigheten Frej 2 för en köpeskilling om 985.000 kronor.

Politisk beredning

Au 27/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-06-27, § 210 föreslagit enligt tek-niska kontorets skrivelse 2002-06-15.

_________KS § 156 Dnr KS 02-561 253

Försäljning av fastigheten Frej 4, Norrtälje

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna försäljning av fastigheten Frej 4 för en köpeskilling om 1.540.000 kronor.


Bakgrund

Fastigheten ingår bland de fastigheter som kommunstyrelsen tidigare har be-slutat ska säljas. Fastigheten är bebyggd med ett flerbostadshus omfattande två bostadslägenheter om vardera 85 m2, 3 st enkelrum på vinden om totalt 36 m2 BRA samt källare. Tomtarealen är c:a 895 m2 efter fastighetsbildning. Fastig-heten blir delaktig i en gemensamhetsanläggning omfattande kvartersväg, par-kering och bullerskärm. Fastigheten är taxerad som hyreshus -och taxeringsvärdet (år 2001) uppgår till 547.000 kr.

Fastigheten är värderad till 1.100.000 kr av Värdia AB och till 1.300.000 kr av Mäklarringen. Fastigheten föreslås säljas till högstbjudande för en köpeskilling av 1.540.000 kr. Köpare är Stefan Amberg och Anna Gunnarsson.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 2002-06-15 kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av fastigheten Frej 4 för en köpeskilling om 1.540.000 kronor.

Politisk beredning

Au 27/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-06-27, § 211 föreslagit enligt tek-niska kontorets skrivelse 2002-06-15.

_________KS § 157 Dnr KS 02-562 253

Försäljning av fastigheten Frej 8, Norrtälje

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna försäljning av fastigheten Frej 8 för en köpeskilling om 1.660.000 kronor.


Bakgrund

Fastigheten ingår bland de fastigheter som kommunstyrelsen tidigare har be-slutat ska säljas. Fastigheten är bebyggd med ett flerbostadshus omfattande trebostadslägenheter om 30m2, 75 m2 samt 76 m2 BRA. Dessutom finns car-port för 3 bilar med vidbyggt kallförråd. Tomtarealen är c:a 786 m2 efter fas-tighetsbildning. Fastigheten blir delaktig i en gemensamhetsanläggning omfat-tande kvartersväg, parkering och bullerskärm. Fastigheten är taxerad som hyreshus och taxeringsvärdet (år 2001) uppgår till 284.000 kr.

Fastigheten är värderad till 1.500.000 kr av Värdia AB och till samma belopp av Mäklarringen. Fastigheten föreslås säljas till högstbjudande för en köpeskil-ling av 1.660.000 kronor. Köpare är Yvonne Svensson.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 2002-06-15 kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av fastigheten Frej 8 för en köpeskilling om 1.660.000 kronor.

Politisk beredning

Au 27/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-06-27, § 212 föreslagit enligt tek-niska kontorets skrivelse 2002-06-15.

_________KS § 158 Dnr KS 00-244 253

Förlängning av markanvisningsavtal med Norrtälje Byggmarknad

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna tillägg till markanvisningsavtal för Norrtälje Byggmarknad inne-bärande förlängning av avtalstiderna.


Bakgrund

Norrtälje kommun och Norrtälje Byggmarknad AB träffade 2000-05-05 ett markanvisningsavtal, innebärande att kommunen markanvisar ett område om c:a 10.000 m2 söder om varuhuset Flygfyren för uppförande av ett byggvaru-hus. Markanvisningsavtalet är villkorat av att mark- och exploateringsavtal upprättats och undertecknats av bolaget samt godkänts av kommunstyrelsen senast 2002-06-30 samt att detaljplan upprättats och antagits av kommunfull-mäktige senast 2002-12-31 genom beslut som vinner laga kraft.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret anför i skrivelse 2002-06-25 att genom att detaljplanearbetet har dragit ut på tiden behöver villkorstiderna förlängas. Förslag till tilläggsav-tal har upprättats, innebärande att ovan angivna villkorstider flyttas fram ett år. I övrigt gäller huvudavtalet oförändrat.

Tekniska kontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna tillägg till markanvisningsavtal för Norrtälje Byggmarknad innebärande förlängning av avtalstiderna.

Politisk beredning

Au 27/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-06-27, § 213 föreslagit enligt tek-niska kontorets skrivelse 2002-06-25.

_________


KS § 159 Dnr KS 00-1104 011

Begäran om finansiering för projektet Replipunkt Spillersboda

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2001-10-11, § 182 anvisa 600.000 kr ur kommunstyrelsens anslag till förfogande för den nationella offentliga fi-nansieringen.


Bakgrund

Kommunstyrelsen har 1999-06-10 gett ledningskontoret i uppdrag att formule-ra ett projekt för att utreda förutsättningarna för en funktionell och förbättrad 
s k replipunkt i Spillersboda.

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2001-10-11, § 182 att inlämna ansökan om EU-medel från anslaget Mål 2 öarna, att ansöka om bidrag från landstingets skärgårdsanslag samt uttala att kommunen bedömer bryggorna i Spillersboda som viktiga för fastboende och näringsliv på öarna utanför samt 
att godkänna 600.000 kr såsom nationell offentlig finansiering. Om bidrag be-viljas från annat nationellt offentligt organ skall av kommunen anslagna medel minskas i motsvarande mån. Pengarna får disponeras endast om dels avtal kan träffas om driften av replipunkten dels övriga avtal för anläggningarnas upp-förande kan träffas.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-06-17 sammanfattat arbetet med plane-ring, finansiering m m och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2001-10-11, § 182 anvisa 600.000 kr ur kommunstyrelsens anslag till förfogande för den nationella offentliga fi-nansieringen.forts

KS § 159 forts

Politisk beredning

Au 27/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-06-27, § 217 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2002-06-17.

__________KS § 160 Dnr KS 02-628 536

Avtal med SL ang busstrafik mellan centrum och Nordrona

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna föreliggande förslag till avtal med SL,

att uppdra till kommundirektören att teckna avtalet,

att kostnaden för 2002 ska belasta kommunstyrelsens anslag till förfogande samt att kostnaden för 2003 arbetas in i kommunstyrelsens budget.


Bakgrund

Den snabba etableringen av verksamheter i Campus Roslagen har gjort att be-hovet av kollektivtrafik mellan området och stadens centrala delar har accentu-erats. Vid diskussioner med SL under våren framkom att man inte hade möj-lighet att redan från och med sommaren 2002 prioritera in en sådan förbindelse i sitt ordinarie utbud. Efter det att Norrtälje södra vårdcentral beslutat lokalise-ra sin verksamhet till Campus Roslagen blev det dock nödvändigt att söka en lösning för kollektivtrafiken.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2002-06-26 att man har förhandlat med SL och arbetat fram ett förslag till avtal som innebär att kommunen bekostar buss-trafik mellan busstationen och Nordrona med sådan turtäthet att såväl be-sökande till vårdcentral som studenter och anställda vid företaget kan nyttja trafiken. Efter avtalets slut kommer SL att integrera trafiken i sitt ordinarie ut-bud.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande förslag till avtal med SL, att uppdra till kommundirektören att teckna avtalet,


forts

KS § 160 forts

att kostnaden för 2002 ska belasta kommunstyrelsens anslag till förfogande samt att kostnaden för 2003 arbetas in i kommunstyrelsens budget.

Politisk beredning

Au 27/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-06-27, § 222 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2002-06-26.

_______
KS § 161 Dnr KS 02-609 107

Framställan från Roslagsbostäder AB om försäljning av fast egendom

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att medge Roslagsbostäder AB att försälja fastigheterna Herräng 1:379 och Herräng 1:380.


Bakgrund

Roslagsbostäder AB har i skrivelse 2002-07-05 framställt önskemål om att få försälja fastigheterna Herräng 1:379 samt Herräng 1:380.

Herräng 1:379 är till ytan 1.154 kvm och på fastigheten finns två byggnader, ett uthus samt en mindre fritidsbyggnad.

Herräng 1:380 är till ytan 1.096 kvm och obebyggd.

__________KS § 162 Dnr KS 02-647 080

Uppdrag till servicekontoret att ta fram förstudie gällande "Effektivare måltidsverksamhet"

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att avsätta 100 tkr från kommunstyrelsens anslag till förfogande för framtagan-de av förstudie beträffande möjligheterna till en effektivare måltidsverksamhet i kommunen.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-05-07, § 83 bl a beslutat att ge servicekontoret i uppdrag att ta fram en förstudie vad gäller effektivare mål-tidsverksamhet i kommunen. I förstudien ska även hänsyn tas till Agenda 21 med transporters påverkan på miljön samt hänsyn till lokalt producerade varor enligt tidigare fullmäktigebeslut. Uppdraget gavs i samband med kommunsty-relsens behandling av budgetramar och inriktning 2003-2005.

Tanken har varit att förstudien ska tas fram med stöd av extern konsultinsats för att snabbt kunna ta fram förstudien.

Tjänstemannaberedning

Servicekontoret anför i skrivelse 2002-08-01 bl a att ett antal ambitiösa och omfattande utredningar har gjort vad gäller kommunens måltidsverksamhet genom årens lopp. Efter samråd med berörda nämnders kostansvariga bedömer servicekontoret att det denna gång kan underlätta om den arbetsgrupp som kommer att bildas med representanter från berörda förvaltningar tar in konsult-hjälp utifrån. skälet för detta är dels att förstudien ska tas fram snabbt, vilket kan vara svårt med egna resurser, dels kan det vara värdefullt med någon som kan bidra med s k benchmarking.

Servicekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att avsätta 100 tkr från kommunstyrelsens anslag till förfogande för framtagande av förstudie beträf-fande möjligheterna till en effektivare måltidsverksamhet i kommunen .
_________ 

KS § 163

Protokoll

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att lägga protokollen till handlingarna.


Bakgrund

Föreligger protokoll från kommunstyrelsens Förhandlingsdelegation 2002-06-03.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden 2002-02-21, 2002-03-07, 2002-04-04 och 2002-04-11.

Kommunfullmäktiges sammanträden 2002-03-25 och 2002-04-29.

__________
KS § 164 Dnr Ks 02/83 002

Anmälan om delegationsbeslut

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-11 anmäles och lägges till handlingar-na.

_________ 

KS § 165

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Dnr KS 02-567 533

Stockholms Skärgårds Interkommunala Skärgårdsråd ang "Baskommunikatio-ner i Stockholms skärgård" och nya vinterbåtar

Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:47; Direktiv för planeringsomgång-en 2004-2015

Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:50; Ändringar i lagen om offentlig upphandling (LOU) m m

Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:55; Hela projektet, 300 milj. kr sat-sas för att minska deltidsarbetslösheten

Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:56; Avtal om kopiering i skolorna läsåret 2002-2003

Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:57; Kostnadsansvar mellan kom-muner enligt LSS

Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:59; Den sociala dimensionen inom EU och kommunerna - från Luxemburg till Barcelona.

Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:60; Vem beslutar vad när det gäller olika vägar?

Svenska IT-enheten; Kommunerna och bredbandsutbyggnaden

Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande gällande Birgittagården, Rimbo

Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande gällande Solhems ålderdomshem, Väddö

Boverkets rapport; Bostadsmarknaden år 2002-2003

KS § 165 forts

Dnr KS 02-576 311
Norrtälje kommuns skrivelse till Vägverket ang Vägverkets hantering av bryg-gor av strategisk betydelse för skärgårdens utveckling

Integrationsverkets rapport Hur togs de emot? - Enkätundersökning om 28 kommuners introduktionsverksamhet för nyanlända 1999

Sollentunamässan, Stockholmsmässan säkerställer driften av mässorna på Sol-lentunamässan

Stiftelsen för insamlingskontroll; Ang UFF - U-landshjälp från Folk till Folk

Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:61: Ny vägmärkesskyltning till tu-ristmål

Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:64; Förändringar i de kommunal-ekonomiska förutsättningarna

Dnr KS 02-573 230
Regeringskansliets remiss; Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag "Kartläggning m m av strandskyddsbestämmelserna" (Rapport 5185)

Dnr KS 02-540 114
Stockholms Skärgårds Interkommunala skärgårdsråd; Sjöpolisens verksamhet i skärgårdskommunerna

3GIS; Sveriges kommuners medverkan i utbyggnaden av 3G

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2002-06-04, § 72 ang Mästarcupen 2002-06-25

Svealands Kustvattenvårdsförbunds protokoll 2002-04-24

Dnr KS 01-985 047
Finansdepartementets beslut ang överklagande från Norrtälje kommun av Bo-verkets föreskrifter om statligt investeringsbidrag för nybyggnad av bostäder som upplåts med hyresrätt


KS § 165 forts
Dnr KS 02-538 107
Protokoll från ordinarie bolagsstämma med aktieägarna i AB Vårljus

Dnr KS 02-527 311
Karl Axel Garff; Ang renovering av Rögårdsgatan

Dnr KS 02-507 512
Vägverket Konsult; Vägverkets trafiksäkerhetsundersökningar i tätort 2002-06-25

Miljödepartementets regeringsbeslut ang ansökan om ändring av villkor i re-geringens beslut om tillstånd om hushållning med naturresurser m m att utvid-ga verksamheten med en tredje rullbana vid Stockholm-Arlanda flygplats

Dnr KS 02-496 427
Miljödepartementets regeringsbeslut ang överklagande i fråga om tillstånd enligt miljöskyddslagen till verksamhet vid ett pappersbruk i Norrtälje kom-mun; nu fråga om avskrivning

Dnr KS 02-492 824
Boverkets beslut ang bidrag till allmänna samlingslokaler IOGT-NTO Kf 789 Rimbo

Justitiedepartementet; Regeringens skrivelse; En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna

Arbetsmiljöverkets underrättelse enligt 17 § förvaltningslagen ang inspektion vid Solhems ålderdomshem, Väddö

Dnr KS 02-506 824
Boverket; Beslut med anledning av ansökan från Föreningen Aktivitetshus Roslagen om bidrag till allmänna samlingslokaler

Dnr KS 01-851 211
Regionplane- och trafiknämnden ang antagande av Regional utvecklingsplan 2001 för Stockholmsregionen (RUFS 2001)

Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet; Ung i planering - ny skrift från förbunden

KS § 165 forts

Svenska kommunförbundets information om projektet Tillsammans
Dnr Ks 02/455 004
Verksamhetsberättelse 2001 för Norrtälje Stadsarkiv

Svenska Kommunförbundets inbjudan till Temadag Upplåtelse av mark och byggnader för ledningar, master m m

Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:49; Införande av nya regler för av-gifter inom äldre- och handikappomsorg

Dnr KS 99-603 027
Personalchefens meddelande; Uppföljning av mentorsprogram för kvinnliga chefer 2001/2002

SALA IDA; Ekonomiskt bidrag till fördjupat vänortssamarbete mellan Norrtäl-je kommun och Pskov kommun i Ryssland

__________