Kommunstyrelsen 2002-11-04 1

Plats och tid Roslagens Sparbank, Danskes gränd 2, kl 19.00-19.25

Beslutande Enligt förteckning


Övriga deltagande Christina Nilsson, sekreterare


Utses att justera Håkan Jonsson (s)

Justeringens Ledningskontoret tisdag 2002-11-05, kl 13.00
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 222-224
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Christer Candal

Justerande ..................................................................................................................
Håkan Jonsson 
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2002-11-04

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2002-11-18 anslags nedtagande 2002-12-09 

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

KS § 222

Val av justeringsman

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Håkan Jonsson (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret tisdagen den 5 november 2002, kl 13.00.

__________

KS § 223 Dnr KS 02-548 102

Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott fr o m 2002-11-04 t o m mandatperiodens slut år 2006

Kommunstyrelsen beslutar:

att entlediga nuvarande arbetsutskotts ledamöter och ersättare,

att fr o m 2002-11-04 t o m mandatperiodens slut år 2006 utse följande personer till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott:

Ledamöter Ersättare

Christer Candal (m) Claes Lagerlund (m)
Bengt Ericsson (c) Berit Jansson (c)
Hans Andersson (fp) Christina Frisk (fp)
Håkan Jonsson (s) Mats Buhre (s)
Elisabeth Björk (s) Kerstin Bergström (s)

att utse Åke Malmström (kd) till observatör i arbetsutskottet under nämnda mandatperiod med Alf Werlinder (kd) som ersättare.

__________


KS § 224 Dnr KS 02-878 024

Ändrad lydelse av ersättningsbestämmelserna ERS för förtroendevalda

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förtroendemannakommitténs förslag till ersättningsbestämmelser (ERS) med följande ändringar; - sid 16, 8 E Oppositionsföreträdare för socialdemokraterna skall årsarvodet vara 160.000 kr, - sid 16, 4 Övrigt skall ha följande nya lydelse ”Utöver vad som anges i dessa arvodesbestämmelser har ledamoten ej rätt till annat sammanträdesarvode för nämnda uppdrag.”

att beslutet gäller fr o m 1 januari 2003 utom vad avser punkterna 6.A, 6.B samt bilagorna 4 A-G, 8.A, 8B, 8.E som gäller från och med 4 november 2002.


Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade under våren 2000 inrätta en förtroendemannakommitté. Kommittén skall bland annat arbeta med frågor som rör ersättning till förtroendevalda och övergripande frågor om utbildning av förtroendevalda. Förtroendemannakommittén skall kontinuerligt göra översyn av ersättningsbestämmelserna och vid behov föreslå nya alternativt förändrade bestämmelser.

Förtroendemannakommittén har vid sammanträde 2002-10-24, § 11 föreslagit kommunfullmäktige att bifalla förslag till ersättningsbestämmelser (ERS) samt att beslutet gäller fr o m 1 januari 2003 utom vad avser punkterna 6.A, 6.B, 8.A, 8B, 8.E som gäller från och med 4 november 2002.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-10-23 föreslagit att förslaget överlämnas till fullmäktige för ställningstagande.

forts


KS § 224 forts

Beslutande sammanträde

Ks 4/11 Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) – att på sid 16 8 E Oppositionsföreträdare för socialdemokraterna skall årsarvodet utgå med 160.000 kr. Samma sida punkt 4 Övrigt skall ha följande lydelse; ”Utöver vad som anges i dessa arvodesbestämmelser har ledamoten ej rätt till annat sammanträdesarvode för nämnda uppdrag” i övrigt bifall till förtroendemannakommitténs förslag.

Christer Candal (m) med instämmande av Kjell Jansson (m), Hans Andersson (fp) och Bertil Karlsson (v) – bifall till Håkan Jonssons yrkande med följande tillägg; bilagorna 4 A-G skall gälla fr o m 4 november 2002.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Håkan Jonssons yrkande med Christer Candals m fl tilläggsyrkande.

_________