Kommunstyrelsen 2002-11-06 1

Plats och tid Sammanträdesrummet Norrtälje, Kommunhuset Ankaret, kl 09.00- 11.30
13.50-14.50
Beslutande Enligt förteckning

Tony Wallin, personalchef
Gunnel Löfqvist, planeringschef
Mats Törnquist, kommundirektör
Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Övriga deltagande Christina Nilsson, sekreterare


Utses att justera Elisabeth Björk (s)

Justeringens Ledningskontoret måndag 2002-11-11, kl 13.00
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 225-241
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Christer Candal Bengt Ericsson § 241

Justerande ..................................................................................................................
Elisabeth Björk 
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2002-11-04

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2002-11-18 anslags nedtagande 2002-12-09 

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

KS § 225

Val av justeringsman

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Elisabeth Björk (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret måndagen den 11 november 2002, kl 13.00.

__________

KS § 226 Dnr KS 02-820 107

Bildning av kommunal bolagskoncern för de helägda bolagen samt fastställande av bolagspolicy för Norrtälje kommun

Beslut

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar ej i beslutet vad avser 8:e att-satsen.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa bolagspolicy för Norrtälje kommun, biaga 1

att fastställa ägardirektiv för Norrtälje Kommunhus AB att fastställas av bolagsstämman, bilaga 2

att utöka aktiekapitalet i Norrtälje Kommunhus AB till 3000 tkr,

att finansiering av tillskottet, 2 750 tkr, sker med egna medel,

att uppdra åt Norrtälje Kommunhus AB att förvärva kommunens aktier i Norrtälje Energi AB till ett pris av 250 000 tkr,

att uppdra åt Norrtälje Kommunhus AB att förvärva kommunens aktier i Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB till ett pris av 15 000 tkr,

att uppdra åt Norrtälje Kommunhus AB att förvärva kommunens aktier i Roslagsbostäder AB till ett pris av 125 000 tkr,

att fastställa räntan på skuldbrev avseende aktier i Norrtälje Energi AB till 7,5 % för tiden 2002-12-16-2003-12-31,

att fastställa räntan på skuldbrev avseende aktier i Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB till 1 % för tiden 2002-12-16-2003-12-31,

att fastställa räntan på skuldbrev avseende aktier i Roslagsbostäder AB till 0,4% för tiden 2002-12-16-2003-12-31,

KS § 226 forts

att konstatera att fullmäktiges uppdrag från 2000-02-21 till kommunstyrelsen att under 2000 inleda försäljning av Norrtälje Energi AB är avslutat,

att upphäva kommunfullmäktiges beslut 1997-10-06 om avgiften på krediter till Norrtälje Energi AB via Norrtälje kommun fr o m 2003.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare.


Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2002-08-26 att uppdra åt kommunstyrelsen att arbeta fram förslag till koncernbildning samt att ta fram förslag till företagspolicy och nya ägardirektiv att gälla från och med 2003.

Ledningskontoret/servicekontoret har under september och oktober månader arbetat fram förslag till koncernbildning, bolagspolicy samt nya ägardirektiv för de helägda bolagen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-10-22 redovisat ärendet och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa bolagspolicy för Norrtälje kommun, att fastställa ägardirektiv för Norrtälje Kommunhus AB att fastställas av bolagsstämman, att utöka aktiekapitalet i Norrtälje Kommunhus AB till 3000 tkr, att finansiering av tillskottet, 2 750 tkr, sker med egna medel, att uppdra åt Norrtälje Kommunhus AB att förvärva kommunens aktier i Norrtälje Energi AB till ett pris av 250 000 tkr, att uppdra åt Norrtälje Kommunhus AB att förvärva kommunens aktier i Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB till ett pris av 15 000 tkr, att uppdra åt Norrtälje Kommunhus AB att förvärva kommunens aktier i Roslagsbostäder AB till ett pris av 125 000 tkr, att fastställa räntan på skuldbrev avseende aktier i Norrtälje Energi AB till 7,5 % för tiden 2002-12-16-2003-12-31, att fastställa räntan på skuldbrev avseende aktier i Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB till 1 % för tiden 2002-12-16-2003-12-31, att fastställa räntan på skuldbrev avseende aktier i Roslagsbostäder AB till 0,04% för tiden 2002-12-16-2003-12-31, 

KS § 226 forts

att konstatera att fullmäktiges uppdrag från 2000-02-21 till kommunstyrelsen att sälja Norrtälje Energi AB är fullföljt, att upphäva kommunfullmäktiges 
beslut 1997-10-06 om avgiften på krediter till Norrtälje Energi AB via Norrtälje kommun fr o m 2003.

Föreligger reviderad tjänsteskrivelse från ledningskontoret daterad 2002-11-06.

Politisk beredning

Au 31/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-10-31, § 315 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-10-22. 

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m) – bifall till arbetsutskottets förslag med de ändringar som framgår av ledningskontorets reviderade tjänsteyttrande 2002-11-06.

Håkan Jonsson (s) – att 8:e att-satsen återremitteras för en konsekvensutredning avseende eventuell taxehöjning, i övrigt bifall till Christer Candals yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på återremissyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat att ärendet skall avgöras idag.

Omröstning begärs.

Omröstningsproposition

Ja-röst = avgörs idag
Nej-röst – återremiss


forts

KS § 226 forts

Omröstningsresultat

Med 7 ja och 6 nej har kommunstyrelsen beslutat att ärendet skall avgöras idag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på Christer Candals (m) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Candals yrkande.

__________
KS § 227 Dnr KS 01-505 291

Besvarande av motion från Bridget Wedberg (mp) om utredning av flytt av Flygskolan till Lv3

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att, med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2002-10-15, avslå motionen.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-05-28, § 128. I motionen föreslås att en utredning tillsätts med inriktningen att flytta Flygskolan till Lv3- området.

Motivet är att Flygskolans hyreskontrakt löper ut år 2003 och att det är lämpligt att titta på alternativa lokaler snarast. Miljöpartiet anför att det skulle bli en avsevärd kvalitetshöjning och samordnings-vinster med annan verksamhet gör det möjligt att minimera en eventuell ökad kostnad.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2002-10-15 att Nordrona (f d regementsområdet) avses i första hand omvandlas för att skapa ett område för eftergymnasial utbildning och verksamheter inom tillväxtbranscher. Det har beslutats av kommunfullmäktige i samband med att området avyttrades till NIHAB.

Barn- och skolkontoret har i sin verksamhetsplanering påbörjat diskussioner med tekniska kontoret och stadsarkitektkontoret om att lösa ersättningslokaler för Flygskolan.

Ledningskontoret föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.KS § 227 forts

Politisk beredning

Au 31/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-10-31 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-10-15.

__________

KS § 228 Dnr KS 01-503 739

Besvarande av motion från Bridget Wedberg (mp) ang korttidsboende för medicinskt färdigbehandlade på Lv3-området

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att, med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2002-10-12, avslå motionen.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-05-28, § 126. I motionen föreslås att en utredning tillsätts vad det skulle kosta att tillskapa platser för de medicinskt färdigbehandlade på Lv3 området samt att kommunens behov av bostäder till sin personal uppmärksammas i planeringen av områdets användning.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2002-10-14 att de lokaler som förslagsställaren menar är idag ianspråktagna till vårdcentral.

Beträffande bostäder till personal för kommunens behov färdigställs i första hand bostäder till studenter, dvs små lägenheter för enpersonshushåll. I fördjupningen av översiktsplaneringen för Nordrona kommer områden att reserveras för bostäder lämpliga för alla hushållsstorlekar.

Ledningskontoret föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Politisk beredning

Au 31/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-10-31, § 311 föreslagit eligt ledningskontorets skrivelse 2002-10-14.
__________

KS § 229 Dnr KS 01-410 270

Besvarande av motion från Bridget Wedberg (mp) om bostadsbyggande

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra till ledningskontoret att i samråd med stadsarkitektkontoret och tekniska kontoret ge förslag till hur bostadsplaneringsprocessen kan förbättras samt 

att motionen därmed ska anses vara besvarad.

Reservation:

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-05-28, § 129. I motionen föreslås att Norrtälje kommun utarbetar en strategi för att få igång bostadsbyggande till lägre byggkostnader.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2002-10-12 att varje kommun ska ha en bostadsförsörjningsplanering enligt lagen om bostadsförsörjningen som återinrättades 2001. Lagen säger ingenting om hur planeringen ska ske.

I Norrtälje kommun har framtida bostadsområden klarlagts i de fördjupade översiktsplanerna eller i speciella program för detaljplaneringen. Det som saknas är en genomförandestrategi för dessa planer.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till ledningskontoret att i samråd med stadsarkitektkontoret och tekniska kontoret ge för-


KS § 229 forts

slag till hur bostadsplaneringsprocessen kan förbättras samt att motionen därmed ska anses vara besvarad.

Politisk beredning

Au 31/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-10-31, § 312 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-10-12.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m) – enligt arbetsutskottets förslag.
Håkan Jonsson (s) – bifall till motionen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

_________

KS § 230 Dnr KS 01-486 841

Besvarande av motion från Katrine Mattsson (s) ang att skyltningen i kommunen måste bli bättre

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra till ledningskontoret att i samråd med berörda förvaltningar utarbeta en skyltpolicy för kommunens skyltning samt

att därmed anse motionen vara besvarad.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde i maj 2001. I motionen föreslås att kommunfullmäktige ger berörda förvaltningar i uppdrag att göra en översyn av kommunens skyltsystem med avseende på kommundelar, byar och historiska lämningar.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2002-10-12 att kommunen inte har någon antagen skyltpolicy i kommunen. Det beror till stor del på att kommunen inte påverkar skyltningen i alla lägen. Beträffande vägvisning är det huvudsakligen ansvarig väghållare som har ansvaret. Kommunen har arbetat mycket med att förbättra den övergripande skyltningen genom att åstadkomma infartsskyltning till kommundelscentran samt välkomstskyltar vid kommungränsen.

Ledningskontoret föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra till ledningskontoret att i samråd med berörda 


KS § 230 forts

förvaltningar utarbeta en skyltpolicy för kommunens skyltning samt att därmed anse motionen vara besvarad.

Politisk beredning

Au 31/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-10-31, § 313 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-10-12.


Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m) – bifall till ledningskontorets förslag.

Håkan Jonsson (s) – bifall till motionen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

_________


KS § 231 Dnr KS 00-337 212

Översiktsplan 2015 för Norrtälje kommun; utställningsförslag 

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna att Översiktsplan 2015 för Norrtälje kommun skall ställas ut under tiden november 2002 till och med februari 2003.


Bakgrund

Ett förslag till ny översiktsplan har enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2001-04-26, § 95 varit utsänt för samråd jämlikt 4 kap 3 § plan- och bygglagen från och med juni månad till och med oktober månads utgång 2001. Därefter har en samrådsredogörelse redovisats för kommunstyrelsens arbetsutskott och ett stort antal revideringar och kompletteringar genomförts.

Enligt förfarandereglerna i plan- och bygglagen bör planförslaget närmast hållas utställt under en tremånadersperiod innan det överlämnas till fullmäktige för antagandeprövning.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2002-09-04 kommunstyrelsen besluta att godkänna att Översiktsplan 2015 för Norrtälje kommun skall ställas ut under tiden november 2002 till och med januari 2003.

Politisk beredning

Au 19/9 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-09-19, § 261 beslutat att vilandeförklara ärendet till den 3 oktober 2002.

Au 3/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-10-03, § 277 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-09-04.

_________
KS § 232 Dnr KS 02-784 106

Godkännande till att SKANSKA Stockholm ingår som aktieägare i Business Arena Stockholm AB

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att ej erinra mot SKANSKA Stockholms köp av åtta aktier.


Bakgrund

Under år 2000 tillfrågades kommunstyrelserna hos aktieägande kommuner om synpunkter på att öka resurserna inom bolaget genom att vidga aktieägarkretsen till kommuner i Mälardalen och till intressenter från det privata näringslivet. Alla aktieägande kommuner ställde sig positiva till detta.

Tidigare i år tillfrågades kommunen med anledning av bolagets hembudsklausul om kommunen önskade förköpa sex aktier som Södertälje ville sälja och vardera en aktie från Nynäshamn och Sigtuna.

Ingen av nuvarande aktieägare önskade utöka sitt aktieägarinnehav.

SKANSKA Stockholm har i skrivelse 2002-10-01 anmält sitt intresse av att köpa dessa åtta aktier. Kommunen ges möjlighet att erinra mot detta och anmäla det till B.A.S.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2002-10-09 kommunstyrelsen besluta att inte ha någon erinran mot SKANSKA Stockholms köp av åtta aktier.

Politisk beredning

Au 23/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-10-23, § 299 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-10-09.

__________

KS § 233 Dnr KS 02-793 105

Norrtäljes medverkan i jubileumsaktiviteter för Pskovs 1100-årsjubileum

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att uppdra till Östhandelsforum att genomföra projektet i enlighet med projektbeskrivning 2002-09-30 för Norrtäljes medverkan i jubileumsaktiviteter för Pskovs 1100 årsjubileum samt

att bevilja 300 kkr till Östhandelsforum för genomförande av projektet samt

att finansieringen skall ske i budget 2003.


Bakgrund

Norrtälje kommun har en överenskommelse med Östhandelsforum att de ska administrera och genomföra de aktiviteter som är överenskommet med kommunens vänorter i Baltikum och Ryssland. Östhandelsforum erhåller 400 kkr för detta. Prioritering av aktiviteter görs i samråd med kommundirektören.

Under år 2003 fyller Pskov 1100 år. Östhandelsforum har initierat en diskussion hur detta ska genomföras. Kommunledningen har uppdragit till Östhandelsforum att inkomma med projektbeskrivning med budget och förslag till finansiering och tidplan.

I tidigare diskussioner har förslag funnits på att rusta upp ett rum i ett vänorternas hus men då det inte finns möjlighet att åstadkomma detta under 2003 har önskemål uttryckts om att utrusta en lekpark för Pskovs barn.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-10-04 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att uppdra till Östhandelsforum att genomföra projektet i enlighet med projektbeskrivning 2002-09-30 för Norrtäljes medverkan i jubileumsaktiviteter för Pskovs 1100 årsjubileum samt att bevilja 400 kkr till Östhandelsforum för genomförandet av projektet.

KS § 233 forts

Politisk beredning

Au 23/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-10-23, § 300 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-10-04.

__________

KS § 234 KS 02-573 230

Yttrande över Naturvårdsverkets utredning av strandskyddsbestämmelserna i Miljöbalken mm

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättad och i enlighet med dagens beslut reviderad skrivelse undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare.


Bakgrund

Miljödepartementet har 2002-06-17 översänt på remiss Naturvårdsverkets ”Kartläggning m m av strandskyddsbestämmelserna”. Kommunens remissvar skall vara Miljödepartementet tillhanda senast den 8 november 2002.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-09-18 lämnat synpunkter i och förslag till ändring av utredningens förslag.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättad skrivelse som kommunens yttrande i ärendet.

Politisk beredning

Au 23/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-10-23, § 301 beslutat att uppdra till ledningskontoret revidera förslaget i enlighet med dagens diskussion och att utan slutligt ställningstagande överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut.


forts

KS § 234 forts

Beslutande sammanträde

Sammanträdet ajournerar sig i fem minuter.

Ks 6/11 Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c), Hans Andersson (fp) och Åke Malmström (kd) – att godkänna upprättad skrivelse som 
kom--munens yttrande i ärendet med följande ändrade lydelse:

Sid 1 punkt 1; Norrtälje kommun tillstyrker förslaget att minska strandskyddsområdet till 50 meter vid vattendrag som är mellan 1-6 meter.

Sid 2 punkt 2, första stycket; Norrtälje kommun är mycket tveksam till om införandet av synnerliga skäl kommer att leda till en bättre tillämpning ve bestämmelserna och avstyrker därmed förslaget.

Sid 2 punkt 2, tredje stycket: Norrtälje kommun avstyrker förslaget.

Håkan Jonsson (s) – bifall till Christer Candals m fl yrkande utom vad som avser andra punkten, tredje stycket som skall ha följande lydelse; Norrtälje kommun är positiv till förslaget.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Christer Candals m fl yrkande.

__________

KS § 235 Dnr Ks 02/930 295

Flyttning av barn- och skolkontoret och utbildningsförvaltningen från fastigheten Gustavslund I till fastigheten Slakteriet 2

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att barn- och skolkontoret och utbildningsförvaltningen flyttar till kommunhuset Ankaret enligt alternativ B i ledningskontorets tjänsteskrivelse 2002-10-21 samt

att kostnaderna för flyttningen arbetas in i förslag till budget 2003.


Bakgrund

Sedan slutet av 1990-talet är merparten av Norrtälje kommuns centrala administration och service samt politiska ledning samlad i fastigheten Slakteriet 2 i Norrtälje tätort. Fastigheten, vilken ägs av NIHAB, omfattar lokaler om sammanlagt 6 650 m2 för ledningskontoret, servicekontoret, stadsarkitektkontoret, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, omsorgsförvaltningen samt tekniska kontoret. För lokalerna finns ett tioårigt hyreskontrakt upprättat. Fastigheten Slakteriet 2 inrymmer även lokaler om cirka 455 m2 för Roslagshälsan AB och lokaler om c:a 515 m2 för Elektrobyrån AB.

Under maj 2002 har ledningskontorets IT-avdelning flyttat från c:a 175 m2 stora lokaler i plan 2 i kommunhuset Ankaret till Nordrona. I oktober kommer även Roslagshälsan att flytta sin verksamhet från c:a 455 m2 stora lokaler i plan 1 i kommunhuset Ankaret till Nordrona.

Ledningskontoret och tekniska kontoret har undersökt möjligheterna att överföra barn- och skolkontoret och utbildningsförvaltningens centrala funktioner från fastigheten Gustavslund I till Slakteriet i syfte att möjliggöra detaljplaneläggning för annan verksamhet och försäljning av hela Gustavslundsfastigheten.
KS § 235 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-10-21 redovisat två huvudinriktningar till lokaldisposition och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att barn- och skolkontoret och utbildningsförvaltningen flyttar till kommunhuset Ankaret enligt alternativ B i ledningskontorets tjänsteskrivelse 2002-10-21 samt att kostnaderna för flyttningen arbetas in i förslag till budget 2003.

Politisk beredning

Au 23/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-10-23, § 306 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-10-21.

__________KS § 236

Ändrade sammanträdesdagar

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att kommunstyrelsens sammanträde torsdagen den 28 november flyttas till torsdagen den 5 december.

__________
KS § 237 Dnr KS 02-732 212

Yttrande under utställningstiden gällande översiktsplan för Östhammars kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad och reviderad skrivelse till Byggnadsnämnden i Östhammar, undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.


Bakgrund

Östhammars kommun har sänt ut sin nya översiktsplan på remiss. Planen är utställd för granskning under tiden 23 september – 22 november 2002.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-10-11 lämnat synpunkter i ärendet och anför bland annat att i Norrtäljes egen översiktsplan fastläggs bland annat en strategi för kollektivtrafiken, vari busslinjen 639 mot Östhammar – Öregrund ingår i ett framtida stomnät. Det skulle vara en styrka gentemot SLL om Östhammar gjorde samma markering i sin översiktsplan.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till yttrande över Östhammars översiktsplan.

Politisk beredning

Au 31/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-10-31, § 309 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-10-11.

__________KS § 238 Dnr KS 02-863 055

Godkännande av förfrågningsunderlag gällande upphandling av olycksfallsförsäkring 2003

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att det godkända anbudsunderlaget för 2000-2003 får användas,

att godkänna anbudsunderlaget för ny upphandling av olycksfallsförsäkring under 2003, med möjlighet till förlängning ett år,

att kommunstyrelsens arbetsutskott delegeras att anta försäkringsgivare.


Bakgrund

Norrtälje kommun upphandlade 1999 försäkringar att gälla 2000-2002, med ett års förlängning. Vid den upphandling som gjordes 1999 erhöll kommunen anbud från flera bolag, och en lägre premie erhölls genom att använda fyra försäkringsbolag.

Kommunen har nu fått uppsägning av avtalet från ett av bolagen, nämligen if som har olycksfallsförsäkringen. Den erbjudna justeringen av premien är mycket hög, varför en ny upphandling bör göras avseende 2003 med 1 års förlängning.

Tjänstemannaberedning

Servicekontoret har i skrivelse 2002-10-29 föreslagit kommunstyrelsen besluta att det godkända anbudsunderlaget för 2000-2003 får användas, att godkänna anbudsunderlaget för ny upphandling av olycksfallsförsäkring under 2003, med möjlighet till förlängning ett år, att kommunstyrelsens arbetsutskott delegeras att anta försäkringsgivare.

Politisk beredning

Au 31/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-10-31, § 317 föreslagit enligt

KS § 238 forts

servicekontorets skrivelse 2002-10-29.

__________


KS § 239 Dnr Ks 02/83 002

Anmälan om delegationsbeslut

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-6 lägges till handlingarna.

_________


KS § 240

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Näringsdepartementets beslut ang ansökan om kreditgaranti för att motverka konsekvenserna av nedläggningen av Lv3/LvSS

Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:93; Budgetpropositionen för år 2003

Skolverkets beslut ang ansökan från Adventistsamfundet Ekebyholmsskolan AB om rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola i Norrtälje kommun


Dnr KS 02-394 436
Länsstyrelsens beslut ang miljöpåverkan från täktverksamhet på fastigheterna V Ledinge 5:7 och Ö Ledinge 4:1 i Norrtälje kommun

Dnr KS 99-636 427
Stockholms Tingsrätts protokoll ang tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet vid Hallsta pappersbruk i Norrtälje kommun; nu fråga om avskrivning

Vägverket; Barnperspektiv i Vägverket Region Stockholm – Inriktningsdokument för barnfrågor

Dnr KS 99-636 427
Högsta Domstolens protokollang tillstånd enligt miljöskyddslagen tillnuvarande och utvidgad verksamhet vid Hallsta Pappersbruk i Norrtälje kommun

KSL ang avtal med Länsarbetsnämnden om utbildning av utländska sjuksköterskor

Ingela Mand ang ny anläggning Sydkraft

Dnr 02-725 311
Vägverket ang överenskommelse om GörlakorsetKS § 240 forts

Omsorgsnämndens beslut 2002-09-23, § 110 ang projekt brandmän i vården

Dnr KS 02-694 149
Länsstyrelsen ang tillstånd till allmän kameraövervakning

Boverkets nyhetsbrev; Nya brandregler från den 1 oktober

Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande ang Hemtjänst, Lennart Torstenssons väg 2 D, Norrtälje 

Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande ang Hemtjänst Frötuna-Rådmansö, Södersvik

Kommunstyrelsens ordförande informerar att Östhandelsforums verkställande direktör Anna Paganus slutar sin anställning den 30:e november. Han informerar om hur bolaget planerar sin fortsatta verksamhet.

_________KS § 241 Dnr KS 02-582 107

Erbjudande från NCC om förvärv (49 %) av HB Järnvägsparken

Beslut

Christer Candal (m) anmäler jäv och lämnar lokalen. Ingabrita Mörch (m) tjänstgör. Bengt Ericsson (c) är ordförande.

Kommunstyrelsen beslutar:

att avböja erbjudandet från NCC, daterat 2002-10-08, att förvärva NCC:s andel i Järnvägsparken HB till ett pris av 12,5 mkr samt

att uppdra till Bengt Ericsson (c) uppta förnyade förhandlingar med NCC och

att ärendet upptas på kommunstyrelsens sammanträde den 5 december 2002.


Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 2002-05-27 att inte tillstyrka en försäljning av fastigheterna Midgård 1 och Görla 9:6 ingående i Järnvägsparken HB. Efter fullmäktiges beslut inkom NCC med en förfrågan till kommunen om eventuellt övertagande av NCC:s ägarandel i handelsbolaget.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 2002-09-25 att för närvarande avböja erbjudandet samt att uppdra till kommunstyrelsens ordförande Christer Candal att uppta förhandlingar med NCC.

NCC har i skrivelse 2002-10-08 erbjudit kommunen att förvärva (49%) av HB Järnvägsparken för 12.500.000 kronor.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-10-22 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avböja erbjudandet från NCC att förvärva NCC:s andel i Järnvägsparken HB för 12,5 mkr.KS § 241 forts

Politisk beredning

Au 23/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-10-23, § 302 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-10-22.

Beslutande sammanträde

Sammanträdet ajournerar sig i fem minuter.

Ks 6/11 Yrkanden:

Bengt Ericsson (c) – med instämmande av Håkan Jonsson (s), Kjell Jansson (m), Hans Andersson (fp) – att avböja erbjudandet från NCC, daterat 2002-10-08 att förvärva NCC:s andel Järnvägsparken HB till ett pris av 12,5 mkr samt att uppdra till Bengt Ericsson uppta förnyade förhandlingar med NCC.

__________