Kommunstyrelsen 2002-12-05

Plats och tid Sammanträdesrummet Norrtälje, Kommunhuset Ankaret, kl 09.00-10.00
11.35-12.00
Beslutande Enligt förteckning


Mats Törnquist, kommundirektör
Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Övriga deltagande Fredrik Cederblom, kommunjurist
Christina Nilsson, sekreterare

Utses att justera Mats Buhre (s)

Justeringens Ledningskontoret, 2002-12-09, kl13.00
plats och tid

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 242-272
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Christer Candal

Justerande ..................................................................................................................
Mats Buhre
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2002-12-05

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

KS § 242

Val av justeringsman

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Mats Buhre (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret måndagen den 9 december 2002, kl 13.00.

_________


KS § 243 Dnr Ks 02/957 003

Borgerlig överenskommelse för perioden 2003-2006

Beslut

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot deltar ej i beslutet.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna upprättad borgerlig överenskommelse för perioden 2003-2006 samt att återlämna den till kommunstyrelsen för beaktande.


Bakgrund

Centerpartiet, Folkpartiet Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderata samlingspartiet har, efter höstens allmänna val till kommunfullmäktige, beslutat att tillsammans ta ansvar för Norrtälje kommuns ledning och utveckling. Partierna har den 22 oktober 2002 lämnat en skriftlig överenskommelse om inriktningen för detta arbete under den kommande mandatperioden.

Kommunstyrelsens ordförande har i skrivelse 2002-11-22 föreslagit att överenskommelsen överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande och återlämnas till kommunstyrelsen för beaktande.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2002-11-28, § 340.

Beslutande sammanträde

Yrkande:

Christer Candal (m) - med instämmande av Bengt Ericsson (c), Hans Andersson (fp) och Åke Malmström – bifall till arbetsutskottets förslag.
_________

KS § 244 Dnr KS 02-323 041

Budget och inriktning 2003-2005

Ekonomichef Gunilla Edvinsson redovisar förslag till budget 2003-2005. Kommunstyrelsen fattar beslut i ärendet den 12 december 2002.

__________
KS § 245 Dnr KS 02-799 123

Förändrad skattesats 2003

Beslut

Arbetsutskottet beslutar:

att vilandeförklara ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 12 december 2002.


Bakgrund

Enligt 8 kap 6 § kommunallagen skall kommunstyrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året.

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2002-10-28, § 243 beslutat att fastställa den kommunala skattesatsen till 19:63 kr/skattekrona för 2003.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2002-11-28, § 342 och föreslagit att den föreslagna skattesatsen 19:63 skall ändras till 20:12.


__________


KS § 246 Dnr KS 01-580 214

Antagande av förslag till detaljplan för Vettershaga 7:5 och 7:14 m fl fastigheter i Länna församling

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att, enligt byggnadsnämndens beslut 2002-09-26, § 273, anta detaljplan för Vettershaga 7:5 och 7:14 m fl fastigheter i Länna församling.


Bakgrund

I förhållande till gällande detaljplan innebär det nya förslaget bland annat utökad kvartersmark för ytterligare ett bostadshus på fastigheten Vettershaga 7:5, utökad byggrätt för hamnändamål (från c:a 400 kvm till 600 kvm) på samma fastighet, utökad parkering och omläggning av vägen till bryggan för Löparö Samfällighetsförening.

Planförslaget har varit ute på samråd 2000-08-18-09-29 och utställt för granskning under tiden 2001-06-19-07-17.

Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2002-09-26, § 273 beslutat att godkänna planförslaget och överlämna detsamma till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt Plan- och Bygglagen 5 kap 29 §.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2002-11-14, § 320 och föreslagit enligt byggnadsnämndens beslut 2002-09-26, § 273.

__________

KS § 247 Dnr Ks 02/992 003

Förslag till reglemente för kommunstyrelsen

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen,

att reglementet skall gälla från och med 2003-01-01.

Bakgrund

Enligt 3 kap 5 § kommunallagen får en nämnd inte bestämma om rättigheter eller skyldigheter för kommunen i ärenden där nämnden företräder kommunen eller landstinget som part. En nämnd får inte heller utöva i lag eller annan författning föreskriven tillsyn över sådan verksamhet som nämnden själv bedriver.

I enlighet med den borgerliga överenskommelsen för perioden 2003-2006 har ledningskontoret fått uppdraget att skriva fram förslag till reviderade reglementen för kommunstyrelsen, tekniska nämnden, socialnämnden, trafiksäkerhetsnämnden samt omsorgsnämnden.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-11-25 på anförda skäl föreslagit att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2002-11-28, § 348 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-11-25.
__________KS § 248 Dnr Ks 02/993 003

Förslag till reglemente för tekniska nämnden

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till reviderat reglemente för tekniska nämnden,

att reglementet skall gälla från och med 2003-01-01.

Bakgrund

Enligt 3 kap 5 § kommunallagen får en nämnd inte bestämma om rättigheter eller skyldigheter för kommunen i ärenden där nämnden företräder kommunen eller landstinget som part. En nämnd får inte heller utöva i lag eller annan författning föreskriven tillsyn över sådan verksamhet som nämnden själv bedriver.

I enlighet med den borgerliga överenskommelsen för perioden 2003-2006 har ledningskontoret fått uppdraget att skriva fram förslag till reviderade reglementen för kommunstyrelsen, tekniska nämnden, socialnämnden, trafiksäkerhetsnämnden samt omsorgsnämnden.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-11-25 på anförda skäl föreslagit att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till reviderat reglemente för tekniska nämnden.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2002-11-28, § 349 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-11-25.
__________KS § 249 Dnr Ks 02/994 003

Förslag till reglemente för trafiksäkerhetsnämnden

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till reglemente för trafiksäkerhetsnämnden,

att reglementet skall gälla från och med 2003-01-01.

Bakgrund

Enligt 3 kap 5 § kommunallagen får en nämnd inte bestämma om rättigheter eller skyldigheter för kommunen i ärenden där nämnden företräder kommunen eller landstinget som part. En nämnd får inte heller utöva i lag eller annan författning föreskriven tillsyn över sådan verksamhet som nämnden själv bedriver.

I enlighet med den borgerliga överenskommelsen för perioden 2003-2006 har ledningskontoret fått uppdraget att skriva fram förslag till reglemente för trafiksäkerhetsnämnden och reviderade reglementen för kommunstyrelsen, tekniska nämnden, socialnämnden samt omsorgsnämnden.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-11-25 på anförda skäl föreslagit att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till reglemente för trafiksäkerhetsnämnden.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2002-11-28, § 350 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-11-25.
__________KS § 250 Dnr Ksa 02/995 003

Förslag till reglemente för socialnämnden

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till reviderat reglemente för socialnämnden,

att reglementet skall gälla från och med 2003-01-01.

Bakgrund

Enligt 3 kap 5 § kommunallagen får en nämnd inte bestämma om rättigheter eller skyldigheter för kommunen i ärenden där nämnden företräder kommunen eller landstinget som part. En nämnd får inte heller utöva i lag eller annan författning föreskriven tillsyn över sådan verksamhet som nämnden själv bedriver.

I enlighet med den borgerliga överenskommelsen för perioden 2003-2006 har ledningskontoret fått uppdraget att skriva fram förslag till reviderade reglementen för kommunstyrelsen, tekniska nämnden, socialnämnden, trafiksäkerhetsnämnden samt omsorgsnämnden.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-11-25 på anförda skäl föreslagit att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till reviderat reglemente för socialnämnden.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2002-11-28, § 351 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-11-25.
__________KS § 251 Dnr Ks 02/996 003

Förslag till reglemente för omsorgsnämnden

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till reviderat reglemente för omsorgsnämnden,

att reglementet skall gälla från och med 2003-01-01.

Bakgrund

Enligt 3 kap 5 § kommunallagen får en nämnd inte bestämma om rättigheter eller skyldigheter för kommunen i ärenden där nämnden företräder kommunen eller landstinget som part. En nämnd får inte heller utöva i lag eller annan författning föreskriven tillsyn över sådan verksamhet som nämnden själv bedriver.

I enlighet med den borgerliga överenskommelsen för perioden 2003-2006 har ledningskontoret fått uppdraget att skriva fram förslag till reviderade reglementen för kommunstyrelsen, tekniska nämnden, socialnämnden, trafiksäkerhetsnämnden samt omsorgsnämnden.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-11-25 på anförda skäl föreslagit att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till reviderat reglemente för omsorgsnämnden.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2002-11-28, § 352 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-11-25.
__________

KS § 252 Dnr KS 02-838 450

Antagande av renhållningstaxa för Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till renhållningstaxa för Norrtälje kommun samt

att taxan skall gälla från och med 1 januari 2003 och tillsvidare.

Reservation

Centerpartiets ledamöter till förmån för Bengt Ericssons (c) yrkande.


Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2002-06-17, § 156 att Norrtälje kommuns nya och delvis ändrade Renhållningsordning skall gälla från och med 2003-01-01. Detta innebär bland annat övergång från veckohämtning till 14-dagarshämtning som standard avseende hushållssopor från enfamiljshushåll.

På skäl som anförs i tekniska kontorets skrivelse 2002-10-10 föreslogs tekniska nämnden att anta tekniska kontorets förslag till renhållningstaxa att gälla från och med den 1 januari 2003 och tillsvidare.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2002-10-17, § 228 beslutat föreslå kommunfullmäktige att anta tekniska kontorets förslag till renhållningstaxa att gälla från och med 1 januari 2003 och tillsvidare.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-11-07 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till


KS § 252 forts

renhållningstaxa för Norrtälje kommun, bilaga 1, att taxan skall gälla från och med 1 januari 2003 och tillsvidare.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-11-21, § 331 beslutat att vilandeförklara ärendet till den 28 november 2002.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m) – bifall arbetsutskottets förslag.

Bengt Ericsson (c) – att det skall finnas möjlighet till gemensam säckhållare/14dagarshämtning, att det skall finnas möjlighet till gemensam säckhållare komposttaxa 2/14-dagarshämtning, att komposttaxa 1 bibehålles, att differensen på avgiften för fritidsboende skall vara större vad gäller hämtning 24 ggr/år (1 gång/vecka sommar, varannan vecka vår och höst samt 1 gång/månad under vintern) kontra hämtning 19 ggr/år (1 gång/varannan vecka vår, sommar och höst samt 1 gång/månad under vintern) samt att tekniska kontoret får i uppdrag att prissätta ovanstående punkter.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

__________

KS § 253 Dnr KS 02-803 406

Avgift för tillsyn och prövning enligt Djurskyddslag (1988:534) att gälla
fr o m 1 januari 2003

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta upprättat förslag till taxa för djurskyddstjänster,

att miljö- och hälsoskyddsnämnden för varje kalenderår (avgiftsår) får besluta att ändra de i denna taxa angivna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad föregående år samt

att taxan skall gälla från och med den 1 januari 2003.

Bakgrund

Enligt 25 § djurskyddslagen (1988:534) och 57 a § djurskyddsförordningen (1988:539) får kommunen ta ut avgift för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt djurskyddslagen enligt taxa som kommunen bestämmer.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-11-26 redogjort för miljö- och hälsoskyddsnämndens behandling av ärendet 2002-10-01, § 106 och 2002-11-05, § 128 samt på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till taxa för djurskyddstjänster,
att miljö- och hälsoskyddsnämnden för varje kalenderår (avgiftsår) får besluta att ändra de i denna taxa angivna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad föregående år samt att taxan skall gälla från och med den 1 januari 2003.
forts

KS § 253 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-11-28, § 358 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-11-26.
_________


KS § 254 Dnr KS 02-893 706

Ny taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen att gälla
fr o m 1 januari 2003

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till reviderad taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen samt

att taxan skall gälla från den 1 januari 2003.


Bakgrund

Socialnämnden beslutade 2002-10-31, § 229 att föreslå kommunfullmäktige anta taxa för serverings- och tillsynsavgifter för alkoholservering i enlighet med upprättad förteckning.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-11-25 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslag till reviderad taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen samt att taxan skall gälla från den 1 januari 2003.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2002-11-28, § 359 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-11-25.

_________

KS § 255 Dnr KS 02-589 736

KSL – Kommunförbundet Stockholms län; Rekommendation att förlänga nuvarande färdtjänstavtal

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att förlänga nuvarande färdtjänstavtal till och med utgången av 2004 samt

att rekommendera Kommunförbundet Stockholms län att särskilt ta till sig den kritik som brukare och deras organisationer i Norrtälje kommun riktar mot nuvarande förhållanden inom färdtjänsten.


Bakgrund

Omsorgsnämnden beslutade den 4 november 2002, § 132 föreslå kommunstyrelsen besluta - att under förutsättning av att en särskild översyn omedelbart inleds om den allvarliga kritik som brukare och deras organisationer i Norrtälje kommun riktar mot nuvarande förhållanden inom färdtjänsten – tillstyrka det uppdragsförslag som KSL och Stockholms läns landsting gemensamt presenterar innefattande att gällande färdtjänstavtal skall förlängas till och med utgången av 2004.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-11-25 på anförda skäl föreslagit att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förlänga nuvarande färdtjänstavtal till och med utgången av 2004 samt att rekommendera Kommunförbundet Stockholms län att särskilt ta till sig den kritik som brukare och deras organisationer i Norrtälje kommun riktar mot nuvarande förhållanden inom färdtjänsten.forts

KS § 255 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2002-11-28, § 356 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-11-25.

_________

KS § 256 Dnr KS 02-788 106

Rekommendation om fortsatt samverkan mellan länskommunerna, KSL och institutet för Kommunal Ekonomi (IKE)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att delta i samverkan mellan länskommunerna, KSL och Institutet för Kommunal Ekonomi (IKE) också under den kommande avtalsperioden 1/1 2003 – 31/12 2005 samt

att bidra med fastställt belopp 30 tkr per år.


Bakgrund

Institutet för Kommunal Ekonomi (IKE) har funnits sedan 1 juli 1987 vid Stockholms universitet. Institutet finansieras av Stockholms universitet, landstinget och de flesta länskommunerna. KSL:s styrelse erbjuder länskommunerna att via KSL delta i verksamhetens finansiering på oförändrade ekonomiska villkor under den nya avtalsperioden, vilket för Norrtäljes del innebär 30 tkr per år.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-11-26 anfört att det är betydelsefullt för den kommunalekonomiska forskningen och utvecklingen att institutet kan fortsätta sin verksamhet. Anslag för verksamheten finns sedan tidigare budgeterat inom kommunstyrelsens budget. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att delta i samverkan mellan länskommunerna, KSL och Institutet för Kommunal Ekonomi (IKE) också under den kommande avtalsperioden 1/1 2003 – 31/12 2005 samt att bidra med fastställt belopp 30 tkr per år.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2002-11-28, § 357 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-11-26.
__________

KS § 257 Dnr KS 01-1017 214

Yttrande under utställningstiden gällande förslag till detaljplan för fastigheterna Gransäter 7, 8 och 9 i Norrtälje stad

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att i yttrande till byggnadsnämnden uttala sig tveksamma mot byggnadshöjden i det nordöstra hörnet, och i övrigt ej erinra mot planförslaget,

att påpeka att exploateringsavtal skall föreligga före planens antagande och att servitutsavtalet för fastigheten Gransäter avs markområdet vid Norrtäljeviken skall upphöra.


Bakgrund

Stadsarkitektkontoret har 2002-10-25 översänt planförslaget för yttrande med anledning av att förslaget är utställt för granskning under tiden 29 oktober – 19 november .

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2002-11-14, § 321.

_________

KS § 258 Dnr KS 02-842 255

Markanvisningsavtal gällande del av fastigheten Oxhalsö 1:125, Bromskärs hamn

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna markanvisningsavtal mellan Bromskärs hamnförening gällande anläggande av en småbåtshamn inom del av fastigheten Oxhalsö 1:125, Bromskär.


Bakgrund

Kommunstyrelsen godkände 1998-09-15 en dispositionsskiss över kommunens fastighet Oxhalsö 1:125, Bomskär i Blidö församling att ligga till grund kommande mer detaljerade beslut om mark- och vattenanvändningen.

Bromskärs hamnförening bildades i september 2000 efter det att en förfrågan med kalkyl hade skickats ut till ca 700 fastighetsägare på Norröra, Söderöra, Rödlöga och Svartlöga. Föreningens inriktning är att ta fram underlag för byggnation av en småbåtshamn vid Bromskär omfattande ca 70 båtplatser och därtill erforderlig parkering. Föreningen har låtit utföra en förstudie till miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för projektet. Investeringen är kalkylerad till 3,5 mkr och en årskostnad per båtplats till c:a 4000 kr.

Kommunstyrelsens arbetsutskott uttalade 2002-04-18 som inriktning att påbörja upprättandet av ett avtal med Bromskärs Hamnförening.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har 2002-10-22 överlämnat förslag till markanvisningsavtal och föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna markanvisningsavtal mellan Bromskärs hamnförening gällande anläggande av en småbåtshamn inom del av fastigheten Oxhalsö 1:125, Bromskär.


forts

KS § 258 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2002-11-14, § 326 och föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2002-10-22.

__________KS § 259 Dnr KS 02-841 251

Försäljning av fastigheten Frej 5

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna försäljning av fastigheten Frej 5 för en köpeskilling om 1.500.000 kronor.


Bakgrund

Fastigheten ingår bland de fastigheter som kommunstyrelsen tidigare har beslutat ska säljas.

Fastigheten är bebyggd med ett flerbostadshus omfattande tre bostadslägenheter om 107 m2, 107 m2 samt 65 m2 BRA. Fastigheten är taxerad som hyreshus och taxeringsvärdet (år 2002) uppgår till 743.000 kr, varav mark 205.000 kr och byggnad 538.000 kr.

Fastigheten är värderad till 1.400.000 kr av Mäklarringen och till 1.500.000 kr av Värdia AB. Fastigheten föreslås säljas till högstbjudande för en köpeskilling av 1.500.000 kr. Köpare är Leena Portti och Bo Söderqvist.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 2002-10-22 kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av fastigheten Frej 5 för en köpeskilling om 1.500.000 kronor.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2002-11-14, § 327 och föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2002-10-22.

__________


KS § 260 Dnr KS 02-280 251

Förlängning av mark- och exploateringsavtal för Hallsta Pappersbruk

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna tillägg till mark- och exploateringsavtal för Hallsta Pappersbruk innebärande förlängning av avtalstiderna.


Bakgrund

Norrtälje kommun och Holmens Bruk AB träffade 2002-05-27 ett mark- och exploateringsavtal i anslutning till förslag till detaljplan för Hallsta Pappersbruk. Avtalet var villkorat av att detaljplanen skulle ha antagits av kommunfullmäktige senast 2002-06-30. Samtidigt tecknades ett tilläggsavtal nr 1 innebärande att villkorstiden framflyttades till 2002-10-31.

Genom att detaljplanearbetet har dragit ut på tiden behöver ovanstående villkorstid förlängas i ett tilläggsavtal nr 2. Efter samråd med stadsarkitektkontoret har villkorstiden framflyttats till 2003-02-28.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 2002-10-23 kommunstyrelsen besluta att godkänna tillägg till mark- och exploateringsavtal för Hallsta Pappersbruk innebärande förlängning av avtalstiderna.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-11-14, § 328 föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2002-10-23.

__________


KS § 261 Dnr KS 02-869 055

Godkännande av förfrågningsunderlag gällande upphandling av försäkringsmäklartjänster 2004-2006

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna förfrågningsunderlaget för upphandling av alla försäkringsmäklartjänster 2004-2006 med möjlighet till förlängning ett år,

att mäklartjänsterna under 2003 avser upphandling av de försäkringar som upphör 2003-12-31,

att kommunstyrelsens arbetsutskott delegeras att anta försäkringsmäklare samt

att uppdra till servicekontoret komplettera underlaget med att de kommunala bolagen eventuellt skall ingå under perioden.


Bakgrund

Norrtälje kommun tecknade den 1 juni 1995 för första gången avtal med försäkringsmäklare att gälla 1996-1998 med ett års förlängning.

Vid nästa upphandling tecknades avtal med försäkringsmäklare för perioden 2000-2002 med möjlighet till ett års förlängning. Möjligheten till förlängning är utnyttjad för 2003.

Tjänstemannaberedning

Servicekontoret har utarbetat förfrågningsunderlag för ny upphandling 2004-2006 med möjlighet till förlängning 1 år. I uppdraget ingår också att biträda kommunen vid försäkringsupphandling under 2003.

Servicekontoret föreslår i skrivelse 2002-10-30 kommunstyrelsen besluta att godkänna förfrågningsunderlaget för upphandling av alla försäkringsmäklar-KS § 261 forts

tjänster 2004-2006 med möjlighet till förlängning ett år, att mäklartjänsterna under 2003 avser upphandling av de försäkringar som upphör 2003-12-31,

att kommunstyrelsens arbetsutskott delegeras att anta försäkringsmäklare.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2002-11-21, § 337 och föreslagit enligt servicekontorets skrivelse 2002-10-30.

_________

KS § 262 Dnr KS 02-816 379

Bidrag till kommunal energirådgivning 2003

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna vidtagen åtgärd att inlämna ansökan om bidrag för kommunal energirådgivning år 2003.


Bakgrund

Kommunerna har möjlighet att ansöka om bidrag till energirådgivning från Statens energimyndighet. Norrtälje kommun har de senaste åren erhållit bidrag för de åtgärder som genomförts av Norrtälje Energi.

Ansökan om bidrag ska ske senast den 1 november respektive år.

Norrtälje Energi har på samma sätt som tidigare år upprättat en ansökan för kommunens räkning. Ansökan är inlämnad till Energimyndigheten.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2002-11-05 kommunstyrelsen besluta att godkänna vidtagen åtgärd att inlämna ansökan om bidrag för kommunal energirådgivning år 2003.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2002-11-21, § 338 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-11-05.

__________


KS § 263 Dnr KS 02-958 311

Prioritering av angelägna väginvesteringar i Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättad och reviderad prioriteringslista av investeringsobjekt i kommunens transportinfrastruktur med följande ändring; att iordningställande av banvallen till GC-väg mellan Rimbo och Rånäs skall utgå samt att iordningställande av GC-väg mellan Långgarn och Lundabadet skall tillföras förteckningen med prioritet 2.
.

Bakgrund

För närvarande pågår en transportinfrastrukturplanering för perioden 2004-2015. Inom ramen för denna planering skall det tas fram nationell väghållningsplan, nationell banhållningsplan samt länsplan. Dessa planer kommer att gå ut på remiss under januari-mars 2003. Beträffande de nationella planerna kommer dessa att fastställas av regeringen i december 2003 efter beslut i Banverkets respektive Vägverkets styrelse. Länsplanen fastställs av länsstyrelsen också i december 2003.

Enligt kommunens översiktsplan skall kommunen fortlöpande ha en prioriterad lista gällande angelägna investeringsobjekt i transportinfrastrukturen som är godkänd av kommunstyrelsen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i samråd med stadsarkitektkontoret och tekniska kontoret tagit fram ett uppdaterat förslag på prioritering av investeringsobjekt.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2002-11-11 kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättad prioriteringslista av investeringsobjekt i kommunens transportinfrastruktur.
KS § 263 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2002-11-28, § 354 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-11-11.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Bengt Ericsson (c) med instämmande av Håkan Jonsson (s) och Christer Candal (m) – att iordningställande av banvallen till GC-väg mellan Rimbo och Rånäs skall utgå samt att iordningställande av GC-väg mellan Långgarn och Lundabadet skall tillföras förteckningen med prioritet 2.

__________


KS § 264 Dnr KS 02-947 003

Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2003

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att fastställa internkontrollplan för kommunstyrelsen avseende år 2003.


Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2000-11-20, § 52 att fastställa ledningskontorets förslag till Reglemente för internkontroll av ekonomi och verksamhet. Reglementet började gälla den 1 mars 2001.

Internkontrollreglementet slår fast att ansvaret för den interna kontrollen alltid åvilar den resultatansvariga nämnden. Det innebär att varje nämnd ansvarar för att utforma och organisera den interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområde.

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att utforma en övergripande organisation för den interna kontrollen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-11-18 redogjort för internkontrollarbetet och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att fastställa internkontrollplan för kommunstyrelsen avseende år 2003 enligt bilaga.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2002-11-28, § 355 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-11-18.

_________


KS § 265

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen år 2003

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen under år 2003 enligt nedanstående:

Januari
30
Mars
13
April
10
Juni
5, 13 (Ks-informationsresa)
Augusti
7
September
11
Oktober
9
November
27


Bakgrund

Föreligger upprättat förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen för år 2003.
_________
KS § 266 Dnr KS 02-738 102

Val av ledamöter och ersättare till arbetsmarknadsnämnderna för mandatperioden 2003-01-01—2006-12-31

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse följande tjänstemän som ledamöter i arbetsmarknadsnämnden:

Socialchef Yvonne Nilzon
Personalchef Tony Wallin
Utbildningschef Nils-Gunnar Bergander

att utse följande tre ledamöter, förutom ordföranden:

Bengt Ericsson (c), ordförande
Torsten Bergström (m), ledamot
Kerstin Bergström (s) ledamot
Håkan Jonsson (s), ledamot


Bakgrund

Länsarbetsnämnden har i skrivelse 2002-08-29 begärt om förslag till ledamöter och personalrepresentanter till arbetsmarknadsnämnderna för mandatperioden 2003-01-01-2006-12-31.

_________

KS § 267 Dnr KS 02-820 107

Fastställande av räntan på skuldbrev avseende aktier i Norrtälje Energi AB till 7,5 % för tiden 2002-12-16-2003-12-31

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att uppdra till ledningskontoret att bereda ärendet.


Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2002-08-26 att uppdra åt kommunstyrelsen att arbeta fram förslag till koncernbildning samt att ta fram förslag till företagspolicy och nya ägardirektiv att gälla från och med 2003.

Ledningskontoret/servicekontoret har under september och oktober månader arbetat fram förslag till koncernbildning, bolagspolicy samt nya ägardirektiv för de helägda bolagen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-10-22 redovisat ärendet och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa bolagspolicy för Norrtälje kommun, att fastställa ägardirektiv för Norrtälje Kommunhus AB att fastställas av bolagsstämman, att utöka aktiekapitalet i Norrtälje Kommunhus AB till 3000 tkr, att finansiering av tillskottet, 2 750 tkr, sker med egna medel, att uppdra åt Norrtälje Kommunhus AB att förvärva kommunens aktier i Norrtälje Energi AB till ett pris av 250 000 tkr, att uppdra åt Norrtälje Kommunhus AB att förvärva kommunens aktier i Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB till ett pris av 15 000 tkr, att uppdra åt Norrtälje Kommunhus AB att förvärva kommunens aktier i Roslagsbostäder AB till ett pris av 125 000 tkr, att fastställa räntan på skuldbrev avseende aktier i Norrtälje Energi AB till 7,5 % för tiden 2002-12-16-2003-12-31, att fastställa räntan på skuldbrev avseende aktier i Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB till
KS § 267 forts

1 % för tiden 2002-12-16-2003-12-31, att fastställa räntan på skuldbrev avseende aktier i Roslagsbostäder AB till 0,04% för tiden 2002-12-16-2003-12-31,
att konstatera att fullmäktiges uppdrag från 2000-02-21 till kommunstyrelsen att sälja Norrtälje Energi AB är fullföljt, att upphäva kommunfullmäktiges
beslut 1997-10-06 om avgiften på krediter till Norrtälje Energi AB via Norrtälje kommun fr o m 2003.

Föreligger reviderad tjänsteskrivelse från ledningskontoret daterad 2002-11-06.

Politisk beredning

Au 31/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-10-31, § 315 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-10-22.

Ks 6/11 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-11-06, § 226 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag. Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare deltog ej i beslutet vad avser 8:e att-satsen.

Kf 2/12 Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2002-12-02, med minoritetsbeslut beslutat att återremittera förslaget att fastställa räntan på skuldbrev avseende aktier i Norrtälje Energi för konsekvensbeskrivning vad som händer med fjärrvärme, bredbandsutbyggnaden och abonnenternas avgifter om räntesatsen sätts till 7,5 %.

__________KS § 268 Dnr Ks 02/999 253

NIHAB; Försäljning av del av fastigheten Ringduvan 6 i Rimbo

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB, NIHAB:s försäljning av del av fastigheten Ringduvan 6 i Rimbo samt

att påpeka att Räddningstjänstens behov av trafiksäker in- och utryckningsväg till fastigheten skall beaktas.
.

Bakgrund

NIHAB har vid styrelsesammanträde 2002-10-16, § 286 godkänt försäljning av Ringduvan 6 i Rimbo. Enligt gällande ägardirektiv skall bolagets köp och försäljning av fast egendom godkännas av kommunstyrelsen.

Inom samma fastighet förhyr Räddningstjänsten lokaler för brandstation. Räddningstjänsten påpekar underhand att in- och utryckningsvägarna till brandstationen måste lösas på ett säkert sätt.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2002-12-05 kommunstyrelsen besluta att godkänna Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB, NIHAB:s försäljning av del av fastigheten Ringduvan 6 i Rimbo samt att påpeka att Räddningstjänstens behov av trafiksäker in- och utryckningsväg till fastigheten skall beaktas.

__________


KS § 269 Dnr KS 02-936 805

Bidrag till försöksverksamhet med bevakning i Hallstavik

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna att kommunen medverkar i försöksprojektet med ökad bevakning i Hallstavik med 180.000 kr,

att kostnaden påföres Hallstaviksprojektet med 50.000 kr och Näringslivsbefrämjande åtgärder med 130.000 kr.

Bakgrund

I Hallstavik har brist på polisiär bevakning gjort att man för fyra år sedan startade en frivillig bevakning främst av företagare på orten. Denna bevakning har varit av stort värde men det blir allt svårare att fylla tjänstgöringslistan. Företagarföreningen har undersökt möjligheten att starta ett bevakningsprojekt med auktoriserad bevakning.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-12-03 ställt sig positiv till att medverka i en försöksverksamhet på 12 månader. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen på anförda skäl besluta att godkänna att kommunen medverkar i försöksprojektet med ökad bevakning i Hallstavik med 180.000 kr, att kostnaden påföres Hallstaviksprojektet med 50.000 kr och Näringslivsbefrämjande åtgärder med 130.000 kr.

_________

KS § 270 Dnr Ks 02/83 002

Anmälan om delegationsbeslut

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-6 lägges till handlingarna.

_________

KS § 271

Protokoll

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att lägga protokollen till handlingarna.


Bakgrund

Föreligger protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden 2002-08-29, 2002-09-05, 2002-09-12, 2002-09-19, 2002-09-25 och 2002-10-03.

Kommunfullmäktiges sammanträden 2002-09-30 och 2002-10-28.

_________

KS § 272

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Arbetsmiljöverkets underrättelse om eventuellt föreläggande enligt 7 kap 7 § arbetsmiljölagen

Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande ang Långsjöskolan, Rimbo

Dnr KS 02-284 149
Länsstyrelsen ang tillstånd till allmän kameraövervakning, Kustbevakningen Centrala Ledningen, Karlskrona samt Ostkustens marinbas,Muskö

Regionplane- och trafikkontorets statistik om Stockholms län och region; Gymnasieskolan och övergången till högskolan

Gunnel Bergholtz ang besparingar på Komvux

Dnr KS 02-845 007
Revisorerna ang granskning av delårsbokslut

Sigtuna kommun; Översiktsplan 2002 för Sigtuna kommun

Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:102; Störningar i spridningen av adresser i samhället

Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:103; Ny lag om extraordinära händelser i fredstid

_________