Kommunstyrelsen 2002-12-12

Plats och tid Sammanträdesrummet Diamanten, Baldersgatan 17, kl 09.00-09.15
10.15-10.45
Beslutande Enligt förteckning


Mats Törnquist, kommundirektör
Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Övriga deltagande Christina Nilsson, sekreterare


Utses att justera Håkan Jonsson (s)

Justeringens
plats och tid Ledningskontoret 2002-12-13, kl 09.00


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 273-280
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Christer Candal

Justerande ..................................................................................................................
Håkan Jonsson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2002-12-12

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

KS § 273

Val av justeringsman

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Håkan Jonsson (s) att justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret fredagen den 13 december, kl 09.00.

__________


KS § 274 Dnr KS 02-323 041


Budget och inriktning 2003-2005

Beslut


DRIFTBUDGET

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

Kommunstyrelsen

att bevilja kommunstyrelsen 140.553 tkr i driftbudget varav 1.230 tkr avser anslag till kommunens revisorer och 41.747 tkr till räddningstjänsten,

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

att bevilja miljö- och hälsoskyddsnämnden 7.906 tkr i driftbudget,

Byggnadsnämnden

att bevilja byggnadsnämnden 5.890 tkr i driftbudget,

Kultur- och fritidsnämnden

att bevilja kultur- och fritidsnämnden 66.127 tkr i driftbudget,

Socialnämnden

att bevilja socialnämnden 76.193 tkr i driftbudget,

Omsorgsnämnden

att bevilja omsorgsnämnden 569.052 tkr i driftbudget,KS § 274 forts

Barn- och skolnämnden

att bevilja barn- och skolnämnden 719.493 tkr i driftbudget,

Utbildningsnämnden

att bevilja utbildningsnämnden 215.021 tkr i driftbudget,

Tekniska nämnden

att bevilja tekniska nämnden 47.645 tkr i driftbudget,

att avslå tekniska nämndens hemställan om utökad driftram med 292 tkr på grund av utbyggnad av Abborrvägen,

Trafiksäkerhetsnämnden

att bevilja trafiksäkerhetsnämnden 370 tkr i driftbudget.


INVESTERINGSBUDGET


Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja kommunstyrelsen anslag för maskiner och inventarier enligt nedanstående:
kommunstyrelsen: 300 tkr
räddningstjänst: 3.000 tkr

att bevilja kommunstyrelsen genom dess ledningskontor 15.000 tkr i anslag för IT-investeringar för samtliga förvaltningars behov,

att bevilja miljö- och hälsoskyddsnämnden 100 tkr i anslag för maskiner och inventarier,

KS § 274 forts

att bevilja byggnadsnämnden 550 tkr i anslag för maskiner och inventarier,

att bevilja kultur- och fritidsnämnden 2 300 tkr i anslag för maskiner, inventarier och smärre anläggningsinvesteringar,

att bevilja socialnämnden 150 tkr i anslag för maskiner och inventarier,

att bevilja omsorgsnämnden 1.200 tkr i anslag för maskiner och inventarier,

att bevilja barn- och skolnämnden 7.000 tkr i anslag för maskiner och inventarier, anslaget inkluderar inventarier till Centralskolan,

att bevilja utbildningsnämnden 3.000 tkr i anslag för maskiner och inventarier,

att bevilja tekniska nämnden 100 tkr i anslag för maskiner och inventarier,

att bevilja kommunstyrelsen 10.000 tkr i investeringsanslag för lönsamma investeringar, mas 3 mkr per projekt

att bevilja tekniska nämnden 15.000 tkr i investeringsanslag, max 3 mkr per projekt,

att bevilja tekniska nämnden 5.500 tkr för anläggningsinvesteringar (verksamhetsanpassningar) fördelat på omsorgsnämnden 2.000 tkr, barn- och skolnämnden 3.000 tkr och utbildningsnämnden 500 tkr,

att övriga investeringsbudgetäskanden skall prövas i särskild ordning enligt fastställd investeringsbudgetrutin

ÖVRIGT

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att utdelningar från Norrtälje Energi AB, NIHAB och Roslagsbostäder AB avseende verksamhetsåret 2002 skall hanteras av moderbolaget Norrtälje Kommunhus AB,


KS § 274 forts

att fastställa en borgensavgift gällande de kommunala bolagen uppgående till
1 % av beviljad borgen att erläggas senast 31 december årligen,

att fastställa resultatbudget 2003 inkl flerårsplan 2004-2005 för Norrtälje kommun i enlighet med tjänsteutlåtande 2002-11-27,

att fastställa balansbudget 2003 inkl flerårsplan 2004-2005 för Norrtälje kommun i enlighet med tjänsteutlåtande 2002-11-27,

att fastställa finansieringsbudget 2003 inkl flerårsplan 2004-2005 för Norrtälje kommun i enlighet med tjänsteutlåtande 2002-11-27.

Övriga uppdrag

att uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med berörda nämnder och bolag utveckla en kommunal kundtjänstfunktion,

att uppdra åt kommunstyrelsen se över kommunens ägarstrategier vad gäller fastigheter och anläggningar,

att uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med tekniska nämnden genomföra en lokalrevision och färdigställa översynen av internhyressystemet,

att uppdra till kommunstyrelsen att revidera gällande investeringsbudgetrutin,

att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med förvaltningar och bolag utveckla system för uppföljning och utvärdering,

att uppdra åt kommunstyrelsen att lägga fram förslag till nytt näringspolitiskt program i vilket ett nytt turistpolitiskt program är integrerat,

att uppdra åt kommunstyrelsen att utarbeta en bostadsförsörjningsplan,KS § 274 forts

att uppdra åt barn- och skolnämnden att i samråd med kommunstyrelsen utforma regler för finansiering av barnomsorg och grundskola som säkerställer
kvaliteten i såväl den kommunala verksamheten som för alternativa utförare och friskolor,

att uppdra till utbildningsnämnden att i samråd med kommunstyrelsen utarbeta regler för finansiering av egna och externa verksamheter,

att uppdra åt kommunstyrelsen att i samråd med omsorgsnämnden och med hjälp av extern expertis genomlysa nämndens verksamhet vad gäller kostnader, ekonomisk kontroll och måluppfyllelse,

att uppdra åt omsorgsnämnden att i samråd med kommunstyrelsen utarbeta en äldreomsorgsplan,

att uppdra åt kommunstyrelsen och omsorgsnämnden att med utgångspunkt från det kommunala handlingsprogrammet utarbeta ett konkret och finansierat handlingsprogram för att ge funktionshindrade större möjligheter att påverka sin situation,

att uppdra åt kommunstyrelsen att upprätta en plan för gång- och cykeltrafik,

att uppdra åt kommunstyrelsen att integrera resultatet av den hösten 2002 utförda trygghetsundersökningen i planeringsarbetet,

att uppdra till kommunstyrelsen genom dess ledningskontor göra korrigeringar i budgetmaterialet av ren teknisk natur.

Samt därutöver

att i övrigt godkänna av ledningskontoret upprättad skrivelse 2002-11-27.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:

att återlämna den av kultur- och fritidsnämnden överlämnade begäran från Hallsta IK om bidrag med 2.170 tkr till kultur- och fritidsnämnden för handläggning med hänvisning till att nämnden ansvarar för bidragsgivning till föreningar.

KS § 274 forts

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot till förmån för egna yrkanden.Bakgrund

Föreligger nämndernas förslag till budget 2003-2005.


Tjänstemannaberedning

Föreligger ledningskontorets förslag till resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget, daterat 2002-11-27.

Föreligger ledningskontorets skrivelse 2002-11-27 som bygger på den borgerliga majoritetens förslag till budget och inriktning 2003-2006.

MBL-förhandling enligt 11 § har ägt rum 2002-11-26.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-11-28, § 341 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-11-27.


Ks 12/12 Beslutande sammanträde

Föreligger socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag till gemensam budget, daterad 2002-12-12.

forts

KS § 274 forts


DRIFTBUDGETBESLUT ANSVARSOMRÅDE FÖR ANSVARS-OMRÅDE


Kommunstyrelsen

Yrkanden:

Christer Candal (m) – bifall till arbetsutskottets förslag att bevilja kommunstyrelsen 140.553 tkr i driftbudget.

Håkan Jonsson (s) – att bevilja kommunstyrelsen 137.553 tkr.i driftbudget.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Byggnadsnämnden

Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Kultur- och fritidsnämnden

Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) – bifall till arbetsutskottets förslag.KS § 274 forts

Socialnämnden

Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Omsorgsnämnden

Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Barn- och skolnämnden

Yrkanden:

Christer Candal (m) – bifall till arbetsutskottets förslag att bevilja barn- och skolnämnden 719.493 tkr i driftbudget.

Håkan Jonsson (s) – att bevilja barn- och skolnämnden 720.993 tkr i driftbudget.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

Utbildningsnämnden

Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Tekniska nämnden

Yrkanden:
Christer Candal (m) – bifall till arbetsutskottets förslag att bevilja tekniska nämnden 47.645 tkr i driftbudget.

KS § 274 forts

Håkan Jonsson (s) – att bevilja tekniska nämnden 49.145 tkr i driftbidrag samt bifall till arbetsutskottets förslag att avslå tekniska nämndens hemställan om utökad driftram med 292 tkr på grund av utbyggnad av Abborrvägen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Trafiksäkerhetsnämnden

Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) – bifall till arbetsutskottets förslag.

INVESTERINGSBUDGET

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Håkan Jonsson (s) m fl – bifall till arbetsutskottets förslag.

ÖVRIGT

Yrkanden:

Christer Candal (m) – enligt arbetsutskottets förslag att fastställa resultatbudget 2003 inkl flerårsplan 2004-2005 för Norrtälje kommun i enlighet med tjänsteutlåtande 2002-11-27, att fastställa balansbudget 2003 inkl flerårsplan 2004-2005 för Norrtälje kommun i enlighet med tjänsteutlåtande 2002-11-27,

Håkan Jonsson (s) – i enlighet med socialdemokraternas och vänsterpartiets budgetförslag.


KS § 274 forts

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

Övriga budgetbeslut

Yrkanden:

Christer Candal (m) – bifall till arbetsutskottets förslag - att utdelningar från Norrtälje Energi AB, NIHAB och Roslagsbostäder AB avseende verksamhetsåret 2002 skall hanteras av moderbolaget Norrtälje Kommunhus AB, att fastställa en borgensavgift gällande de kommunala bolagen uppgående till
1 % av beviljad borgen att erläggas senast 31 december årligen, att fastställa resultatbudget 2003 inkl flerårsplan 2004-2005 för Norrtälje kommun i enlighet med tjänsteutlåtande 2002-11-27, att fastställa balansbudget 2003 inkl flerårsplan 2004-2005 för Norrtälje kommun i enlighet med tjänsteutlåtande 2002-11-27 samt att fastställa finansieringsbudget 2003 inkl flerårsplan 2004-2005 för Norrtälje kommun i enlighet med tjänsteutlåtande 2002-11-27.

Håkan Jonsson (s) - bifall till arbetsutskottets förslag vad gäller att-satsen att utdelningar från Norrtälje Energi AB, NIHAB och Roslagsbostäder AB avseende verksamhetsåret 2002 skall hanteras av moderbolaget Norrtälje Kommunhus AB – avslag på att-satsen att fastställa en borgensavgift gällande de kommunala bolagen uppgående till 1 % av beviljad borgen att erläggas senast den 31 december årligen i övrigt enligt socialdemokraternas och vänsterpartiets budgetförslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Övriga uppdrag

Yrkanden:
Håkan Jonsson (s) – avslag påföljande att-satser - att uppdra åt barn- och skolnämnden att i samråd med kommunstyrelsen utforma regler för finansiering av

KS § 274 forts

barnomsorg och grundskola som säkerställer kvaliteten i såväl den kommunala verksamheten som för alternativa utförare och friskolor, att uppdra till
utbildningsnämnden att i samråd med kommunstyrelsen utarbeta regler för finansiering av egna och externa verksamheter, att uppdra åt kommunstyrelsen att i samråd med omsorgsnämnden och med hjälp av extern expertis genomlysa nämndens verksamhet vad gäller kostnader, ekonomisk kontroll och måluppfyllelse, att uppdra åt omsorgsnämnden att i samråd med kommunstyrelsen utarbeta en äldreomsorgsplan, att bostadsförsörjningsplanen skall kompletteras med – gällande åren 2003-2010 - i övrigt bifall till arbetsutskottets förslag.

Christer Candal (m) – bifall till arbetsutskottets förslag:

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.

Yrkanden

Christer Candal (m) – bifall till att i övrigt godkänna av ledningskontoret upprättad skrivelse 2002-11-27.

Håkan Jonsson (s) – avslag till förmån för socialdemokraternas och vänsterpartiets budgetförslag.

Håkan Jonsson (s ) med instämmande av Christer Candal (m) - bifall till att-satsen - att återlämna den av kultur- och fritidsnämnden överlämnade begäran från Hallsta IK om bidrag med 2.170 tkr till kultur- och fritidsnämnden för handläggning med hänvisning till att nämnden ansvarar för bidragsgivning till föreningar.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

_________


KS § 275 Dnr KS 02-799 123

Förändrad skattesats 2003

Beslut

Kommunstyrelsens förslag::

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa den kommunala skattesatsen till 20:12 kr/skattekrona för år 2003.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare.Bakgrund

Enligt 8 kap 6 § kommunallagen skall kommunstyrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året.

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2002-10-28, § 243 beslutat att fastställa den kommunala skattesatsen till 19:63 kr/skattekrona för 2003.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2002-11-28, § 342 varvid Christer Candal (m), Bengt Ericsson (c) och Hans Andersson (fp) yrkade– att ändra den tidigare beslutade skattesatsen 19:63 till 20:12.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-12-05, § 245 beslutat att vilandeförklara ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 12 december 2002.


KS § 275 forts

Beslutande sammanträde

Ks 12/12 Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) – att fastställa den kommunala skattesatsen till 20.33 kr/skattekrona för år 2003.

__________


KS § 276 Dnr KS 02-820 107

Fastställande av räntan på skuldbrev avseende aktier i Norrtälje Energi AB till 7,5 % för tiden 2002-12-16-2003-12-31

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna ledningskontorets tjänsteskrivelse 2002-12-10 och i enlighet med tidigare förslag fastställa räntan på skuldbrev avseende aktier i Norrtälje Energi AB till 7,5 % för tiden 2002-12-16-2003-12-31.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot.


Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2002-08-26 att uppdra åt kommunstyrelsen att arbeta fram förslag till koncernbildning samt att ta fram förslag till företagspolicy och nya ägardirektiv att gälla från och med 2003.

Ledningskontoret/servicekontoret har under september och oktober månader arbetat fram förslag till koncernbildning, bolagspolicy samt nya ägardirektiv för de helägda bolagen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-10-22 redovisat ärendet och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa bolagspolicy för Norrtälje kommun, att fastställa ägardirektiv för Norrtälje Kommunhus AB att fastställas av bolagsstämman, att utöka aktiekapitalet i Norrtälje Kommunhus AB till 3000 tkr, att finansiering av tillskottet, 2 750 tkr, sker med egna medel, att uppdra åt Norrtälje Kommunhus AB att förvärva kommunens aktier i Norrtälje Energi AB till ett pris av 250 000 tkr, att uppdra

KS § 276 forts

åt Norrtälje Kommunhus AB att förvärva kommunens aktier i Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB till ett pris av 15 000 tkr, att uppdra åt Norrtälje Kommunhus AB att förvärva kommunens aktier i Roslagsbostäder AB till ett pris av 125 000 tkr, att fastställa räntan på skuldbrev avseende aktier i Norrtälje Energi AB till 7,5 % för tiden 2002-12-16-2003-12-31, att fastställa räntan på skuldbrev avseende aktier i Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB till
1 % för tiden 2002-12-16-2003-12-31, att fastställa räntan på skuldbrev avseende aktier i Roslagsbostäder AB till 0,04% för tiden 2002-12-16-2003-12-31,
att konstatera att fullmäktiges uppdrag från 2000-02-21 till kommunstyrelsen att sälja Norrtälje Energi AB är fullföljt, att upphäva kommunfullmäktiges
beslut 1997-10-06 om avgiften på krediter till Norrtälje Energi AB via Norrtälje kommun fr o m 2003.

Föreligger reviderad tjänsteskrivelse från ledningskontoret daterad 2002-11-06.

Politisk beredning

Au 31/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-10-31, § 315 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-10-22.

Ks 6/11 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-11-06, § 226 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag. Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare deltog ej i beslutet vad avser 8:e att-satsen.

Kf 2/12 Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2002-12-02, med minoritetsbeslut beslutat att återremittera förslaget att fastställa räntan på skuldbrev avseende aktier i Norrtälje Energi för konsekvensbeskrivning vad som händer med fjärrvärme, bredbandsutbyggnaden och abonnenternas avgifter om räntesatsen sätts till 7,5 %.

Ks 5/12 Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2002-12-05, § 267 att uppdra till ledningskontoret att bereda ärendet.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-12-12, § 362 behandlat ärendet.

forts


KS § 276 forts

Beslutande sammanträde

Ks 12/12 Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) - avslag på godkännande av ledningskontorets skrivelse 2002-12-10 samt att fastställa räntesatsen till 5 % för Norrtälje Energi AB.

__________KS § 277 Dnr Ks 02/1049 040

Tid för budget och uppföljning

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslag till Planering och uppföljning under 2003.


Bakgrund

Beslut om budget och inriktning för 2003-2005 fattas i år i december månad. Inriktningen för 2003 och framåt framgår av förslaget och ligger till grund för nästa års arbete med genomförandet av budget 2003 och planering för 2004 och framåt.

Föreligger av ledningskontoret 2002-12-05 upprättad tidplan för planering och uppföljning under år 2003. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till Planering och uppföljning under 2003.


Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2002-12-12, § 365.

__________

KS § 278 Dnr KS 02-983 251

Försäljning av fastigheten Frej 1 i Norrtälje

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna försäljning av fastigheten Frej 1 för en köpeskilling om 545.000 kronor.


Bakgrund

Fastigheten ingår bland de fastigheter som kommunstyrelsen tidigare har beslutats ska säljas. Försäljningen har förmedlats av Mäklarringen i Norrtälje enligt uppdrag.

Fastigheten är obebyggd. Tomtarealen är 646 m2. Enligt gällande detaljplan får tomten bebyggas med ett bostadshus i två våningar med inredd vindsvåning med maximal byggnadsarea 130 m2 för huvudbyggnad och 20 m2 för uthus. Totalt får 3 lägenheter inredas.

Fastigheten är värderad till 545.000 kr av Mäklarringen och till 650.000 kronor av Värdia AB. Fastigheten föreslås säljas till högstbjudande för en köpeskilling av 545.000 kr. Köpare är Malin Palmgren.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 2002-12-02 kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av fastigheten Frej 1 för en köpeskilling om 545.000 kr.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2002—12-12, § 362 och föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2002-12-02.

__________


KS § 279 Dnr KS 02-984 251

Försäljning av fastigheten Frej 6 i Norrtälje

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna försäljning av fastigheten Frej 6 för en köpeskilling om 715.000 kronor.


Bakgrund

Fastigheten ingår bland de fastigheter som kommunstyrelsen tidigare har beslutats ska säljas. Försäljningen har förmedlats av Mäklarringen i Norrtälje enligt uppdrag.

Fastigheten är obebyggd. Tomtarealen är 721 m2. Taxerat markvärde är 284.000 kr (år 2001). Enligt gällande detaljplan får tomten bebyggas med ett bostadshus i två våningar med inredd vindsvåning och souterrängplan med maximal byggnadsarea 130 m2 för huvudbyggnad och 50 m2 för uthus. Totalt får 3 lägenheter inredas.

Fastigheten är värderad till 750.000 kr av Mäklarringen och till samma belopp av Värdia AB. Fastigheten föreslås säljas till högstbjudande för en köpeskilling av 715.000 kr. Köpare är P. Andersson Bygg och snickeri AB.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 2002-12-02 kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av fastigheten Frej 6 för en köpeskilling om 715.000 kr.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2002—12-12, § 363 och föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2002-12-02.

__________


KS § 280 Dnr KS 02-985 251

Försäljning av fastigheten Frej 7 i Norrtälje

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna försäljning av fastigheten Frej 7 för en köpeskilling om 640.000 kronor.


Bakgrund

Fastigheten ingår bland de fastigheter som kommunstyrelsen tidigare har beslutats ska säljas. Försäljningen har förmedlats av Mäklarringen i Norrtälje enligt uppdrag.

Fastigheten är obebyggd. Tomtarealen är 713 m2. Enligt gällande detaljplan får tomten bebyggas med ett bostadshus i två våningar med inredd vindsvåning och souterrängplan med en maximal byggnadsarea 130 m2 för huvudbyggnad och 50 m2 för uthus. Totalt får 3 lägenheter inredas..

Fastigheten är värderad till 750.000 kr av Mäklarringen och till samma belopp av Värdia AB. Fastigheten föreslås säljas till högstbjudande för en köpeskilling av 640.000 kr. Köpare är Sonnys Bygg AB.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 2002-12-02 kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av fastigheten Frej 7 för en köpeskilling om 640.000 kr.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2002—12-12, § 364 och föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2002-12-02.


__________