Plats och tid Sammanträdesrum Diamanten, Baldersgatan 17, kl 08.15-10.45
11.55-12.30
Beslutande Enligt förteckning

Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Tony Wallin, personalchef
Arne Appel, budgetchef
Jan Eriksson, räddningschef, §§ 20-23
Övriga deltagande Christina Nilsson, sekreterare


Utses att justera Kerstin Bergström (s)

Justeringens
plats och tid Ledningskontoret, 2003-02-03, kl 13.00


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 1-29
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Christer Candal

Justerande ..................................................................................................................
Kerstin Bergström

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2003-01-30

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KS § 1

Val av justeringsman

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Kerstin Bergström (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret måndagen den 3 februari 2003, kl 13.00.

________KS § 2

Allmän information

Information från Vattenfall AB

André Ulmgren, Vattenfall AB informerar om konstruktion av elavtalet.

__________

KS § 3 Dnr KS 01-824 106

Besvarande av motion från Christina Frisk (fp) med förslag om inrättan-de av ett brottsförebyggande råd i Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar - med hänvisning till kommunfullmäktiges be-slut 2002-04-29, § 91 -

att anse motionen vara besvarad.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-10-29, § 236. I motionen föreslås att fullmäktige beslutar att ett brottsförebyggande råd inrättas i Norrtälje och att beredningen och uppföljningen av denna fråga sna-rast påbörjas.

Tjänstemannaberedning

Med anledning av att kommunfullmäktige vid sammanträde 2002-04-29, § 91 beslutat att inrätta ett brottsförebyggande råd i Norrtälje kommun, föreslår led-ningskontoret i skrivelse 2002-11-26 kommunstyrelsen föreslå kommunfull-mäktige besluta att anse motionen vara besvarad.

Politisk beredning

Au 6/12 Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2001-12-06, § 326 att bordlägga ärendet till 2001-12-13.

Au 13/12 Arbetsutskottet beslutade 2001-12-13, § 340 att överlämna motionen till led-ningskontoret för beredning.

Au 16/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-01-16, § 10 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-11-26.
_________

KS § 4 Dnr KS 02-988 788

Yttrande över utjämning av LSS-kostnader

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att som kommunens yttrande i ärendet, till Finansdepartementet översända av ledningskontoret upprättad skrivelse, undertecknad av kommunstyrelsens ord-förande och ekonomichefen.


Bakgrund

Norrtälje kommun har erhållit utredning angående utjämning av LSS-kostnader för yttrande. Förslaget har framtagits av en parlamentarisk kommitté med f d landshövding Gunnar Björk som ordförande.

En tidigare kommitté redovisade ett förslag till utjämning (Ds 1999:72). Norr-tälje kommun var då inte remissinstans men valde att avge remissvar. De alter-nativa förslagen till utjämning avvek i hög grad från nuvarande förslag. Norr-tälje kommun avvisade båda förslagen.

Behovet av ett förändrat utjämningssystem ökar då de avtal som slutits länsvis är på väg att upphöra, kostnaderna ökar och antalet avtal mellan enskilda kommuner ökar.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-01-15 redovisat utredningsförslaget med beräknade totala kostnader för Norrtälje. Ledningskontoret föreslår kommun-styrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta enligt av ledningskontoret 2003-01-15 upprättat yttrande.


forts


KS § 4 forts

Politisk beredning

Au 16/1 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-01-16, § 14 beslutat att vilandeför-klara ärendet till den 30 januari 2003.

Au 30/1 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-01-30, § 31 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2003-01-15.

_________


KS § 5 Dnr KS 02-67 291

Nybyggnad av kök i Riala skola


Beslut

Arne Ringefors (fp) anmäler jäv och lämnar lokalen.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja tekniska nämnden 6,0 mkr i investeringsanslag för nybyggnad av kök i Riala skola att ianspråktas efter kommunstyrelsens beslut,

att finansiering sker med egna medel,

att uppdra till tekniska nämnden att inhämta anbud på kök samt sidoanbud på matsal,

att behov av lösa inventarier ska inrymmas i barn- och skolnämndens invester-ingsanslag för 2003.


Bakgrund

Tekniska nämnden beslöt 2002-01-24 att tillstyrka barn- och skolnämndens framställan till kommunfullmäktige om ett investeringsanslag om 7,1 mkr för nybyggnad av ett nytt skolkök och matsal i Riala skola. Efter tekniska nämn-dens beslut har en utredning gjorts av måltidskonsult beträffande måltidslös-ning. Nya kalkyler har tagits fram av byggkonsult som belyser dels invester-ingskostnaden för enbart matsalsbyggnaden dels investeringskostnaden för matsalen,

Under 2002 beslöt fullmäktige också att en utredning skulle ske av måltids-verksamheten i kommunen och servicekontoret fick i uppdrag att genomföra utredningen med hjälp av extern konsult. Upphandling har skett av konsult och arbetet pågår.


KS § 5 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-01-14 på anförda skäl föreslagit kom-munstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden 6,0 mkr i investeringsanslag för nybyggnad av kök i Riala skola att ianspråktas efter kommunstyrelsens beslut, att finansiering sker med egna medel, att upp-dra till tekniska nämnden att inhämta anbud på såväl kök som matsal och kök, att behov av lösa inventarier ska inrymmas i barn- och skolnämndens invester-ingsanslag för 2003.

Politisk beredning

Au 16/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-01-16, § 15 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-01-14.

Beslutande sammanträde

Ks 30/1 Yrkande:

Clas Lagerlund (m) med instämmande av Christer Candal (m) -att uppdra till tekniska nämnden att inhämta anbud på kök samt sidoanbud på matsal, i övrigt bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kom-munstyrelsen beslutat bifalla Clas Lagerlund m fl yrkande.


__________KS § 6 Dnr KS 03-18 042

Investeringsbudget 2003 för räddningstjänsten

Beslut

1. Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå tekniska nämndens hemställan om tilläggsanslag till investeringsbud-geten på 1 500 tkr för inköp av ny slangtvätt,

att ombudgetera anslag till investeringsbudgetens utgifter med 3 335 tkr för räddningstjänsten,

att bevilja räddningstjänsten tilläggsanslag till investeringsbudgeten på 1 775 tkr,

att de sammanlagda investeringsanslagen på 5 110 tkr finansieras med egna medel.

2. Kommunstyrelsen beslutar:

Kommunstyrelsen beslutar - under förutsättning av att kommunfullmäktige be-slutar enligt ovanstående att-satser -

att godkänna räddningstjänstens omprioriterade investeringsbudget.


Bakgrund

Av 2002 års investeringsanslag på 4 080 tkr har räddningstjänsten nyttjat 721 tkr. Orsaken till detta är sena leveranser, upphandlingsprocesser m m. Rädd-ningstjänstens behov för att hantera beställningar och andra beslut uppgår till 2 335 tkr. En brandbil till en kostnad av 2 200 tkr samt material för 135 tkr är beställt. Därtill kommer ett anslag på 1 000 tkr för slangtvätt som ej utnyttjats. Sammanlagt bör 3 335 tkr ombudgeteras.KS § 6 forts

Tjänstemannaberedning

Räddningstjänsten har 2003-01-10 överlämnat förslag till investeringsplan 2003 och föreslår kommunstyrelsen besluta att tillstyrka räddningstjänstens tilläggsäskande på 1 775 tkr, att godkänna räddningstjänstens omprioriterade investeringsbudget för 2003.

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-01-14 föreslagit kommunstyrelsen före-slå kommunfullmäktige besluta att avslå tekniska nämndens hemställan om tilläggsanslag till investeringsbudgeten på 1 500 tkr för inköp av ny slangtvätt,
att ombudgetera anslag till investeringsbudgetens utgifter med 3 335 tkr för räddningstjänsten, att bevilja räddningstjänsten tilläggsanslag till investerings-budgeten på 1 775 tkr, att de sammanlagda investeringsanslagen på 5 110 tkr finansieras med egna medel. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen be-sluta för egen del att - under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar enligt ovanstående att-satser - godkänna räddningstjänstens omprioriterade in-vesteringsbudget.

Politisk beredning

Au 16/1 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-01-16, § 27 beslutat att vilandeför-klara ärendet till extra arbetsutskott den 30 januari 2003.

Au 30/1 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-01-16, § 27 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2003-01-14.

__________KS § 7 Dnr KS 02-839 311

Exploatering av Solbacka Gård i Norrtälje, utbyggnad av bostadsområde

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att resterande del av detaljplanelagda området vid Solbacka Gård skall byggas ut,

att godkänna av tekniska kontoret upprättad exploateringsbudget och VA-budget för området,

att bevilja tekniska nämnden 5 650 tkr för utbyggnad av gator, GCM-vägar och VA-system vid Solbacka Gård,

att finansiering sker med egna medel,

att bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag med 150 tkr för utökade driftkost-nader för de fasta anläggningarna,

att finansiering sker med eget kapital,

att av Referensgruppen i redovisade rekommenderad modell för exploaterings-redovisning används i projektet samt

att uppdra till tekniska nämnden utreda och lägga alternativa förslag för gc-trafik till och från området.


Bakgrund

Tekniska nämnden beslöt 2002-10-17 att föreslå kommunfullmäktige besluta att resterande del av detaljplanelagda området vid Solbacka Gård skall byggas ut samt att begära 5 650 tkr för utbyggnad av gator gcm-vägar och VA-system i området. Vidare beslöts att framtagen modell för exploateringsredovisning


KS § 7 forts

kall användas för projektet samt att tekniska nämndens budgetram för 2003 skall utökas med 150 tkr på grund av driftkonsekvenser.

Efterfrågan på tomter har ökat i området kring Solbacka Gård och detaljplan finns sedan titigare för en sista etapp.

Tekniska kontoret har tagit fram en kostnadskalkyl för utbyggnad av gator, gcm-vägar, ledningar, belysning och begränsade åtgärder av park/grönytor. Kostnaden beräknas till 5 650 tkr.

Tekniska kontoret har i samråd med ledningskontoret och servicekontoret tagit fram en total budget för exploatering och VA för området.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-01-15 på anförda skäl föreslagit kom-munstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att resterande del av detalj-planelagda området vid Solbacka Gård skall byggas ut, att godkänna av tek-niska kontoret upprättad exploateringsbudget och VA-budget för området,
att bevilja tekniska nämnden 5 650 tkr för utbyggnad av gator, GCM-vägar och VA-system vid Solbacka Gård, att finansiering sker med egna medel, att bevil-ja tekniska nämnden tilläggsanslag med 150 tkr för utökade driftkostnader
för de fasta anläggningarna, att finansiering sker med eget kapital, att av Refe-rensgruppen i redovisade rekommenderad modell för exploateringsredovisning används i projektet.

Politisk beredning

Au 16/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-01-16, § 28 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-01-15.

__________
KS § 8 Dnr KS 02-1020 051

Godkännande av förfrågningsunderlag beträffande ramavtal för avrop av kontorsergonomiska produkter

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av kontorsergonomiska produkter samt

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantör.


Bakgrund

Avtalsperioden för det tidigare gällande ramavtalet rörande kontorsergonomis-ka produkter har löpt ut varför en ny upphandling bör genomföras.

Tjänstemannaberedning

Servicekontorets upphandlingsenhet har arbetat fram förslag till förfrågnings-underlag och föreslår i skrivelse 2002-12-16 kommunstyrelsen besluta att god-känna upprättat förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av kontors-ergonomiska produkter, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantör.

Politisk beredning

Au 16/1 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-01-16, § 4 föreslagit enligt service-kontorets skrivelse 2002-12-16, § 4.

_________


KS § 9 Dnr Ks 03/86 023

Rekryteringsanvisning avseende nyanställning av förvaltningschefer och biträdande förvaltningschefer

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att reviderad rekryteringsanvisning och arbetsordning ska gälla vid anställning av förvaltningschefer och biträdande förvaltningschefer från och med 2003-02-01.

Bakgrund

Kommunstyrelsen ansvarar för anställning av förvaltningschefer och biträdan-de förvaltningschefer. Enligt instruktion ska detta ske efter hörande av berörd nämnd.

Tjänstemannaberedning

Nuvarande rekryteringsanvisning från januari 1999 har omarbetats av led-ningskontoret och i nära samverkan med de fackliga organisationerna.

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-12-20 redogjort för rekryteringsproces-sen och föreslår kommunstyrelsen på anförda skäl besluta att reviderad rekry-teringsanvisning och arbetsordning ska gälla vid anställning av förvaltnings-chefer och biträdande förvaltningschefer från och med 2003-02-01.

Politisk beredning

Au 16/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-01-16, § 5 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-12-20.

_________


KS § 10 Dnr KS 02-828 805

Ansökan om bidrag till Norrtälje Naturvårdsfond

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att avslå Norrtälje Naturvårdsfonds ansökan om ytterligare 75 kkr i bidrag för sin verksamhet.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot.


Bakgrund

Norrtälje Naturvårdsfond har till kommunstyrelsen inkommit med en ansökan , daterad 2002-10-11med anhållan om ekonomiskt bidrag för år 2002 med 150 kkr.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-12-12 redogjort för Norrtälje Natur-vårdsfonds uppdrag och anfört att kommunstyrelsen avsätter i sin budget 75 kkr som bidrag till fondens verksamhet. För år 2002 är detta utbetalt.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå Norrtälje Natur-vårdsfonds ansökan om ytterligare 75 kkr i bidrag för sin verksamhet.

Politisk beredning

Au 16/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-01-16, § 6 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-12-12.forts


KS § 10 forts

Beslutande sammanträde

Ks 30/1 Yrkanden:

Bertil Karlsson (v) med instämmande av Håkan Jonsson (s) - att Norrtälje Na-turvårdsfond beviljas 25 kkr i ytterligare bidrag.

Christer Candal (m) - enligt arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kom-munstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

________KS § 11 Dnr KS 02-815 805

Ansökan om bidrag till föreningen LivsQnistan i Norrtälje

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att bevilja ett ekonomiskt bidrag till föreningen LivsQnistan på högst 20.000 kr per kvartal till föreningens självhjälpsgrupper samt

att bidraget utbetalas i efterskott efter en månadsvis rapportering av antalet möten och deltagare till kommunens rehabiliteringskonsulent.


Bakgrund

Under år 2001 beslutade kommunstyrelsen att ett engångsbidrag skulle utgå till föreningen LivsQnistan. Under år 2002 har bidrag om 80 tkr beviljats till före-ningens två självhjälpsgrupper.

LivsQnistan ansöker i skrivelse 2002-11-20 om förnyat bidrag under år 2003. Ansökan avser bidrag till hyra och administrationskostnader 111.540 kr och en halvtidsanställd samordnare motsvarande 225.000 kr.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-11-26 på anförda skäl föreslagit kom-munstyrelsen besluta att bevilja bidrag till föreningen LivsQnistan under 2003 med 10.000 kr per kvartal för de självhjälpsgrupper som har kommunanställd personal som deltagare och att redovisning sker till ledningskontorets rehabili-teringskonsulent samt att ansökan till föreningens övriga verksamheter över-lämnas till kultur- och fritidsnämnden för bidragsprövning.

Politisk beredning

Au 16/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-01-16, § 7 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-11-26.
forts


KS § 11 forts

Politisk beredning

Au 16/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-01-16, § 7 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-11-26.

Beslutande sammanträde

Ks 30/1 Yrkanden:

Christer Candal (m) - att bevilja ett ekonomiskt bidrag till föreningen LivsQ-nistan på högst 20.000 kr per kvartal till föreningens självhjälpsgrupper samt
att bidraget utbetalas i efterskott efter en månadsvis rapportering av antalet möten och deltagare till kommunens rehabiliteringskonsulent.

Håkan Jonsson (s) - bifall till Christer Candals yrkande men att sista att-satsen i Au:s förslag utgår (att ansökan till föreningens övriga verksamheter överläm-nas till kultur- och fritidsnämnden för bidragsprövning).

Christer Candal (m) - bifall till Håkan Jonssons (s) tilläggsyrkande.

Bengt Ericsson (c), Christina Frisk (fp), Åke Malmström (kd) - bifall till Christer Candals (m) yrkande med Håkan Jonssons (s) tilläggsyrkande.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kom-munstyrelsen beslutar enligt Christer Candals yrkande och Håkan Jonssons tilläggsyrkande.


_________
KS § 12 Dnr KS 02-1032 253

Försäljning av industrimark i Görla industriområde

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat köpekontrakt med PO Lundins Förvaltnings AB gällan-de försäljning av c:a 6.700 m2 industrimark i Görla industriområde m m.


Bakgrund

PO Lundins Förvaltnings AB har ansökt om att få förvärva industrimark i Gör-la industriområde för Lundins Transporter AB.

Lundins Transporter AB har för närvarande sin verksamhet med pakettranspor-ter förlagd till Baldersgatan 17.

Marken är belägen vid Abborrvägen i Görla industriområde. Markområdet gränsar till fastigheten Görla 12 som redan ägs av bolaget. En förutsättning för försäljningen är att Abborrvägen på aktuell sträcka färdigställes av kommunen. Beslut om utbyggnad av Abborrvägen har fattats av tekniska nämnden 2002-10-17.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har i skrivelse 2002-12-18 föreslagit kommunstyrelsen be-sluta att godkänna upprättat köpekontrakt med PO Lundins Förvaltnings AB gällande försäljning av c:a 6.700 m2 industrimark i Görla industriområde m m.

Politisk beredning

Au 16/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-01-16, § 8 och föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2002-12-18.

_________


KS § 13 Dnr KS 02-1031 252

Förvärv av mark kring den heliga Birgittas bönegrotta m m i Finsta

Beslut

Bertil Karlsson (v) deltar ej i beslutet.

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna förvärv av mark från Stockholms läns landsting omfattande om-råden av fastigheten Finsta 1:66 m fl.


Bakgrund

Efter det att Norrtälje kommunfullmäktige 2001-06-25 avstod från att köpa fastigheten Finsta 1:66, bl a inrymmande Finsta naturbruksgymnasium utbjöds fastigheten till försäljning av Locum i mars 2002. Dessförinnan hade en del smärre områden av fastigheten omfattande torpställen samt det s k norra skiftet (Kärrtorp) avstyckats och sålts.

Locum har tecknat ett köpekontrakt med Jonas Sandgren gällande försäljning av ett område av fastigheten Finsta 1:66 omfattande jord- och skogsbruksdelen inklusive ekonomibyggnaderna i nedre Finsta. Köpet är ännu ej reglerat i av-vaktan på fastighetsbildning.

I samband med förhandlingar gällande försäljning av resterande del av fastig-heten omfattande den centrala delen med huvudbyggnad, elevhem, restaurang-byggnad, personalbostäder m m har ett köpekontrakt upprättats mellan kom-munen och landstinget och som omfattar markområden kring den heliga Birgit-tas bönegrotta m m.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har i skrivelse 2002-12-17 på anförda skäl föreslagit kom-munstyrelsen besluta att godkänna förvärv av mark från Stockholms läns landsting omfattande områden av fastigheten Finsta 1:66 m fl.

forts


KS § 13 forts

Politisk beredning

Au 16/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-01-16, § 5 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-12-20.

_________

KS § 14 Dnr KS 03-17 106

Reviderat samverkansavtal samt avtal om ledning för räddningstjänster-na inom Rädd-Sam-Norr

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att uppdra till Räddningschefen teckna reviderat samverkansavtal och avtal om ledningsorganisation för räddningstjänsterna inom Rädd-Sam-Norr.


Bakgrund

Knivsta blir från 2003-01-01 egen kommun. Vid organisering av räddnings-tjänsten har man sökt samverkan både med Uppsala kommun och med sam-verkansorganisationen Rädd-Sam-Norr. Man har valt att samverka med Rädd-Sam-Norr. Innebörden i de reviderade avtalsförslagen är att Knivsta blir full-värdig medlem i Rädd-Sam-Norr.

Tjänstemannaberedning

Räddningstjänsten har i skrivelse 2003-01-10 föreslagit kommunstyrelsen be-sluta att uppdra till Räddningschefen teckna reviderat samverkansavtal och av-tal om ledningsorganisation för räddningstjänsterna inom Rädd-Sam-Norr.

Politisk beredning

Au 16/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-01-16, § 11 och föreslagit enligt räddningstjänstens skrivelse 2003-01-10.

_________KS § 15 Dnr KS 02-61 270

Landshövding Mats Hellströms bostadsuppdrag - Överenskommelse med Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna föreliggande förslag till överenskommelse mellan landshövding-en och Norrtälje kommun.


Bakgrund

Regeringen beslutade 2002-01-24 att uppdra åt landshövding Mats Hellström att överlägga med kommunerna i Stockholms län om möjliga åtgärder för att skapa förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande i länet.

Regeringen bemyndigade samtidigt landshövdingen att fördela den del av in-vesteringsbidraget för nybyggnad av hyresbostäder som reserveras för Stock-holms län på kommunerna i länet. Av de 2,5 miljarder kr som regeringen an-slagit fram till och med 2006 har 1 miljard fördelats på kommunerna i länet.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-01-07 redovisat förevarande överlägg-ningar med landshövdingen i ärendet samt presenterat förslag till överens-kommelse.

Ledningskontoret föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att god-känna föreliggande förslag till överenskommelse mellan landshövdingen och Norrtälje kommun.

Politisk beredning

Au 16/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-01-16, § 13 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-01-07.
_________KS § 16 Dnr KS 02-1012 311

Förstudie för korsningen väg 76/1092 vid södra Ununge

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som sitt yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse till Vägverket, undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.


Bakgrund

Vägverket Region Stockholm har översänt en förslagshandling för väg 76/1092 vid södra Ununge. Syftet med förstudien är att föreslå åtgärder för att förbättra de trafiksäkerhets- och framkomlighetsproblem som finns vid väg-korsningen. Förslaget innebär en breddning av väg 76 så att ett särskilt körfält för vänstersvängande trafik kan anordnas.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-01-02 föreslagit kommunstyrelsen be-sluta att godkänna upprättad skrivelse och översända den till Vägverket såsom kommunens yttrande.

Politisk beredning

Au 16/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-01-16, § 16 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-01-02.

_______


KS § 17 Dnr KS 02-955 020

Granskning av lönebildningsprocessen i Norrtälje kommun

Beslut


Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna rapporten till förhandlingsdelegationen för erforderliga åtgärder.


Bakgrund

Komrev har på uppdrag av kommunens revisorer granskat lönebildningspro-cessen i Norrtälje kommun. Revisorerna har 2002-11-20 överlämnat rapporten, daterad 2002-10-09 till kommunstyrelsen för yttrande senast 2003-02-01.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-01-07 på anförda skäl föreslagit kom-munstyrelsen besluta att rapporten överlämnas till förhandlingsdelegationen för erforderliga åtgärder.

Politisk beredning

Au 16/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-01-16, § 18 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-01-07.

__________
KS § 18 Dnr Ks 03/92 041

Fastställande av internbudget för kommunstyrelsens verksamhet under 2003 (exkl räddningstjänsten)

Beslut

Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot deltar ej i beslutet.

Kommunstyrelsen beslutar:

att fastställa internbudget för kommunstyrelsens verksamhet (exkl räddnings-tjänsten) samt

att 500 tkr av det anslag som finns budgeterat som kommunstyrelsens medel till förfogande skall läggas under kommundirektören och redovisas för kom-munstyrelsens arbetsutskott varje månad.

Bakgrund

Kommunfullmäktige fastställde 2002-12-30 kommunstyrelsens ram till 98 806 tkr.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse redovisat större förändringar i internbudget 2003 jämfört med 2002 och föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa in-ternbudget för kommunstyrelsens verksamhet (exkl räddningstjänsten) och
att 500 tkr av det anslag som finns budgeterat som kommunstyrelsens medel till förfogande skall läggas under kommundirektören.

Politisk beredning

Au 16/1 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-01-16 beslutat att vilandeförklara ärendet till extra arbetsutskott den 30 januari 2003.

Au 30/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-01-30, § 35 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-01-13.

__________

KS § 19 Dnr KS 02-884 106

Ny överenskommelse mellan länets kommuner och landstinget om sam-verkan inom patientnämndsverksamheten

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna ny överenskommelse med landstingets patientnämnd samt

att uppdra till omsorgsnämnden att underteckna överenskommelsen.


Bakgrund

I Stockholms län har landstinget genom överenskommelse mellan patient-nämnden och länets samtliga kommuner åtagit sig att handlägga sådana ären-den som är hänförliga till det kommunala ansvaret för patientverksamhet.

Enligt överenskommelsen åtar sig patientnämnden att, mot ersättning från kommunerna, handlägga dels direkt patientstödjande åtgärder inom kommu-nernas hälso- och sjukvård, dels att bedriva olika former av förebyggande verksamhet såsom kontaktbefrämjande arbete med informationsinsatser.

Omsorgsnämnden beslutade 2002-12-17, § 155 att godkänna ny överenskom-melse med landstingets patientnämnd.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2003-01-16 kommunstyrelsen besluta
att godkänna ny överenskommelse med landstingets patientnämnd samt
att uppdra till omsorgsnämnden att underteckna överenskommelsen.

Politisk beredning

Au 16/1 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-01-16, § 22 beslutat att vilandeför-klara ärendet till extra arbetsutskott den 30 januari 2003.KS § 19 forts

Au 30/1 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-01-16, § 22 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2003-01-16.

__________
KS § 20 Dnr KS 03-16 002

Räddningstjänsten; Delegationsordning avseende viss myndighetsutöv-ning

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att anta den av tekniska nämnden 2001-12-10, § 320 antagna delegationsord-ningen för räddningstjänsten.


Bakgrund

Gällande delegationsordning för räddningstjänsten är antagen av tekniska nämnden. I och med att räddningstjänsten från och med årsskiftet är organise-rat under kommunstyrelsen behöver delegationsordningen formellt fastställas igen.

Tjänstemannaberedning

Räddningschefen har i skrivelse 2003-01-08 föreslagit kommunstyrelsen be-sluta att anta den av tekniska nämnden tidigare antagna delegationsordningen för räddningstjänsten.

Politisk beredning

Au 16/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-01-16, § 23 och föreslagit enligt räddningschefens skrivelse 2003-01-08.

_________KS § 21 Dnr KS 03-13 002

Räddningstjänsten; Delegationsordning i personalfrågor

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att delegera beslutanderätten i personalfrågor till räddningschefen med rätt för denne att vidaredelegera till annan tjänsteman inom förvaltningen.


Bakgrund

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 1999-01-12, § 3 antagit ledningskon-torets tillämpningsanvisningar rörande delegation i personalfrågor med vissa begränsningar. Då räddningstjänsten från 2003-01-01 lyder under kommunsty-relsen erfordras ny delegationsordning för räddningschefen.

Tjänstemannaberedning

Räddningschefen har i skrivelse 2003-01-06 föreslagit kommunstyrelsen be-sluta att delegera beslutanderätten i personalfrågor till räddningschefen med rätt för denne att i sin tur uppdra åt annan tjänsteman inom förvaltningen att besluta istället (vidaredelegation).

Politisk beredning

Au 16/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-01-16, § 24 och föreslagit enligt räddningschefens skrivelse 2003-01-06.

________KS § 22 Dnr KS 03-15 171

Räddningstjänsten; Utseende av brandsyneförrättare

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse brandsyneförrättare enligt räddningschefens skrivelse 2003-01-08.


Bakgrund

Ansvarig nämnd för räddningstjänsten skall enligt 16 § Räddningstjänstlagen utse brandsyneförrättare. I och med att räddningstjänsten från och med årsskif-tet är organiserat under kommunstyrelsen behöver beslut om att utse brandsy-neförrättare återigen fattas.

Tjänstemannaberedning

Räddningstjänsten har i skrivelse 2003-01-08 på anförda skäl föreslagit kom-munstyrelsen besluta att till brandsyneförrättare utse Jan Eriksson, Kjell Mörnberg, Anders Strömberg, Christer Berg, Bernt Stening, Kenneth Ström-berg, Hans Arvedahl, Tommy Granberg, Torbjörn Strandberg, Hans Eriksson, Bernt Lager, Tomas Strandman, Mats Öhman, Tarmo Back, alla anställda vid räddningstjänsten Norrtälje.

Magnus Wallin, anställd vid SRB. Bjarke Rosenberg, Jens Ärlebrant, Mikael Lundh, Mats Körner, vakthavande brandingenjörer Rädd-Sam -Norr samt Jan Wisén, Christer Ängehov, Tommy Ulvhagen, jourhavande brandchefer Rädd-Sam-Norr.

Politisk beredning

Au 16/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-01-16, § 25 och föreslagit enligt räddningstjänstens skrivelse 2003-01-08.

__________KS § 23 Dnr KS 03-14 041

Beslutsattestanter och ersättare för räddningstjänstens konton

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att räddningschefen inom sitt ansvarsområde utses till beslutsattestant eller de han i sitt ställe förordar som attestanter och ersättare,

att delegera rätten att utse besluts- och behörighetsattestanter samt rätten att besluta om kompletterande kontroller och anvisningar till räddningschefen samt

att kommunstyrelsens ordförande attesterar i förvaltningschefens ställe i de fall attest- och utanordningsreglementets jävbestämmelser är tillämpliga.


Bakgrund

Räddningstjänsten har tidigare varit organiserad under tekniska nämnden. Från och med 2003-01-01 är räddningstjänsten organiserad som egen förvaltning under kommunstyrelsen.

Tjänstemannaberedning

Räddningstjänsten har i skrivelse 2003-01-08 föreslagit kommunstyrelsen be-sluta att räddningschefen inom sitt ansvarsområde utses till beslutsattestant el-ler de han i sitt ställe förordar som attestanter och ersättare, att delegera rätten att utse besluts- och behörighetsattestanter samt rätten att besluta om komplet-terande kontroller och anvisningar till räddningschefen samt att kommunsty-relsens ordförande attesterar i förvaltningschefens ställe i de fall attest- och utanordningsreglementets jävbestämmelser är tillämpliga.

Politisk beredning

Au 16/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-01-16, § 26 och föreslagit enligt räddningstjänstens skrivelse 2003-01-08.
__________

KS § 24

Ersättares tjänstgöring i kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att följande regler avseende ersättares tjänstgöring i kommunstyrelsens arbets-utskott skall gälla:

1. personlig ersättare

2. ersättare tillhörande samma parti i den ordning de upptagits i nämndens valprotokoll


3. för ledamot tillhörande inträder ersättare i nedan
nedanstående partigrupp angiven partigruppsordning

m fp, c
c fp, m
fp c, m,
s

Bakgrund

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2002-12-02, § 283 beslutat anmoda nämnder anta följande regler avseende ersättares tjänstgöring i arbetsutskott

1. personlig ersättare

2. ersättare tillhörande samma parti i den ordning de upptagits i nämndens valprotokollforts


KS § 24 forts


3. för ledamot tillhörande inträder ersättare i nedan
nedanstående partigrupp angiven partigruppsordning

m fp, c
c fp, m
fp c, m,
s -


Politisk beredning

Au 30/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-01-30, § 25.

__________KS § 25 Dnr KS 03-44 045

Ansvarsförbindelse avseende Östhandelsforum

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att Norrtälje kommun ansvarar för eventuell förlust gällande Östhandelsforums fordran på Åbo Universitet på 193 811 kronor.


Bakgrund

Östhandelsforum AB, där Norrtälje kommun är majoritetsägare, har sedan 1998 en fordran på Åbo Universitet på 193.811 kronor. Fordran avser ett EU-projekt där fordran gäller Åbo Universitets del av projektkostnaderna. Trots påstötningar har fordran inte betalts och Östhandelsforum har själv inte resur-ser att driva en rättslig process.

Bolagets revisor kräver att fordran skrivs av såsom osäker i bokslut 2002. Om detta sker är aktiekapitalet förbrukat.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-01-21 föreslagit kommunstyrelsen före-slå kommunfullmäktige besluta att Norrtälje kommun ansvarar för eventuell förlust gällande Östhandelsforums fordran på Åbo Universitet på 193.811 kro-nor.

Politisk beredning

Au 30/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-01-30, § 38.
________

KS § 26 Dnr Ks 02/83 002

Anmälan om delegationsbeslut 2002

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-10 lägges till handlingarna.

_________

KS § 27 Dnr Ks 03/94 002

Anmälan om delegationsbeslut 2003

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-2 lägges till handlingarna.

_________KS § 28

Protokoll

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutar:

att lägga förhandlingsdelegationens protokoll till handlingarna.


Bakgrund

Föreligger protokoll 2002-11-22 från kommunstyrelsens förhandlingsdelega-ton.

__________KS § 29

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:105; Hyreshöjning fr o m 2003-01-01 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex KPI

Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:106; Finansiering av LSS-verksamhet

Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:109; Räddningskostnadsnämnden

Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:110; E-tidningen Carusell, en ung-domssatsning inom ramen för personal- och kompetensförsörjningsprojektet "Ett bättre jobb"

Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:114; Kommunala framtider -- en långtidsutredning om behov och resurser till år 2050

Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:117; Budgetförutsättningar åren 2003-2006

Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:118; Skrift om extraordinära hän-delser i fredstid

Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:124; Kommunernas ekonomiska läge - december 2002

Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:128; Ändringar i kommunallagen från den 1 juli 2002

Dnr KS 02-965 107
Länsstyrelsens beslut gällande slutredovisning för Stiftelsen Häverö Lärcent-rum

Roslagsbostäders styrelseprotokoll från den 5 december 2002KS § 29 forts

Vägverket; Regionalt cykelprogram 2002-2006

Dnr KS 03-01 007
Kommunens revisorer; Granskning av individ- och familjeomsorg - institu-tionsplaceringar i Norrtälje kommun

Dnr KS 02-1021 0+49

KSL; Mellankommunal omfördelning inom Stockholms län år 2003-01-15

Trafikgruppens protokoll från sammanträde 2002-12-04

Skolverket; Uppföljning av Kunskapslyftet 1997-2002

Länsstyrelsens samrådsyttrande gällande OK Roslagens orienteringstävling den 10-11 maj 2003 nära Hammarby, Bergshamra

Elevorganisationen i Sverige och Sveriges elevråd - Svea; "Öppet brev till alla som bryr sig om den svenska skolan"

KSL; Mellankommunal omfördelning inom Stockholms Län år 2003-01-15

Svenska kommunförbundet; Ang brev till Sveriges kommunpolitiker från Lä-rarnas Riksförbund

SCB; Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskoleverk-samhet och skolbarnomsorg

Dnr KS 01-1104 140
Ung företagsamhet; Årsredovisning 2001-07-01-2002-06-30

Energimyndigheten; Kommunal energiplanering i Sverige

Finansdepartementet; Framställan rörande det kommunala utjämningssystemet

KS § 29 forts


Dnr KS 02-956 007
Kommunens revisorer; Komrevs revisionsrapport avs granskning av verifika-tioner

Dnr KS 02-913 047
Riksskatteverket; Beslut om generellt sysselsättningsstöd

Justitiedepartementets promemoria; Framtidens tingsrättsorganisation i Stock-holms län

Kammarrättens protokoll ang överklagande av barn- och skolförvaltningens beslut att inte bevilja retroaktiv ersättning för busskort.

Svenska kommu7nförbundets cirkulär 2003:4; Upphandling av svenskt kött

Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet; Kort om Sveriges kom-muner, landsting och regioner 2003

Uppsala komun ang förändringar från årsskiftet 2002-2003.


_________