Plats och tid Sammanträdesrummet Norrtälje, Kommunhuset Ankaret, kl 09.00-10.30
13.30-14.25
Beslutande Enligt förteckning









Mats Törnquist, kommundirektör
Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Jan Eriksson, räddningschef , § 33
Övriga deltagande Leif Klasson, IT-chef , § 33
Christina Nilsson, sekreterare





Utses att justera Eva Pfister (s)

Justeringens Ledningskontoret måndag 2003-03-18, kl 13.00
plats och tid

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 32-93
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Christer Candal

Justerande ..................................................................................................................
Eva Pfister (s)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2003-03-13

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats Ledningskontoret
för protokollet


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande






KS § 32

Val av justeringsman

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Eva Pfister (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret tisdagen den 18 mars 2003, kl 13.00.

__________







KS § 33

Allmän information

Räddningstjänsten informerar:

Från Ord till Handling (FOTH-projektet) vars syfte bl a är att få räddnings-
tjänsten mer kundanpassad, ifrågasätta sin egen roll och förmåga att rädda
liv och förebygga olyckor.

IT-chefen Leif Klasson redovisar fördelning av IT-kostnaderna för
administration, skola- och utbildningsförvaltningarna.

__________







KS § 34 Dnr KS 01-98 289

Besvarande av motion från Håkan Jonsson (s) ang förbättrad elsäkerhet i kommunens lokaler


Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar -med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2002-11-14, § 253 -

att bifalla motionen angående förbättrad elsäkerhet i kommunens lokaler samt

att tekniska kontoret får i uppdrag att verkställa motionens förslag.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-01-29, § 7. I motionen påtalas behovet av en översyn av förekomsten av jordfelsbrytare i kommunens egna eller förhyrda fastigheter och lokaler.

Tekniska kontoret har i tjänsteskrivelse 2001-12-19 anfört att man under som-maren 2001 inventerat förekomsten och beräknat behovet av nyinstallation av jordfelsbrytare. En kalkyl har upprättats för genomförande och installation. Kostnaden är beräknad till totalt 3 300 000 kr. Projektet föreslås uppdelas i två etapper. Tekniska kontoret har 2002-10-09 lämnat förslag till prioriterings- och tidplan.

Tekniska nämnden beslutade 2002-11-14, § 253 att bifalla motionen angående förbättrad elsäkerhet i kommunens lokaler.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-02-06, § 43 föreslagit enligt teknis-ka nämndens beslut 2002-11-14, § 253.

_________





KS § 35 Dnr KS 01-409 270

Besvarande av motion från Bridget Wedberg (mp) om ungdomsbostäder

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-05-28, § 130. I motionen föreslås att Norrtälje kommun initierar ett projekt där ungdo-mar kan bygga egna billiga bostäder enligt självbyggerikonceptet.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-10-15 lämnat synpunkter på motionens innehåll.

Ledningskontoret gör bedömningen att det inte finns något område som ligger i ett läge som är intressant för ungdomar att bo och att producera med själv-byggeri med utgångspunkt från god bostad och att det inte ska uppfattas som segregerat boende. Kommunstyrelsen föreslås avslå motionen.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-02-06, § 44 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2002-10-15.

__________







KS § 36 Dnr KS 00-495 210

Besvarande av motion från Bridget Wedberg (mp) om framtida gestalt-ning av Lv3:s nedlagda militärområde

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2000-05-29, § 139. I motionen föreslås att kommunstyrelsen ger i uppdrag åt planeringskon-toret och stadsarkitektkontoret att bilda en planeringsgrupp som har ansvar för att ta fram fakta och ge förslag på hur framtida alternativa översiktsplaner kan se ut.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2002-10-12 lämnat synpunkter i ärendet och anför bland annat att för Nordrona pågår en fördjupning av utvecklingsplanen för staden. Fördjupningen baseras på tidigare framtagna parallella uppdrag, regeringens beslut avseende bevarandevärden samt kommunekologens och naturvårdsfondens inventering av naturvärden och förslag till skötselplan. Förslaget till fördjupning kommer att samrådas under vintern/våren 2002/2003.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå motionen.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-02-08, § 45 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2002-10-12.

________






KS § 37 Dnr 01-785 359

Besvarande av motion från Catharina Famer Erdtman (s) m fl ang per-manent miljöutställning

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterparti-ets ledamot.


Bakgrund

Catharina Famer Erdtman (s), Ethel Söderman-Sandin (s), Jan Lindegren (s) och Bengt Larsson (s) inlämnade motionen vid kommunfullmäktiges samman-träde 2001-09-24, § 211. I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar uppdra åt tekniska kontoret att arrangera en permanent utställning med inriktning mot modern avloppsteknik för enskilda- eller grupper av bostäder.

Tekniska kontoret har i tjänsteskrivelse 2002-02-26 lämnat synpunkter på mo-tionen och anför bland annat att en permanent utställning förutses bli kostnads-resurs- och kompetenskrävande med lokaler, bemanning, budget osv. Att den skulle bli självfinansierande bedöms inte långsiktigt rimligt. En utställning av avloppsteknik för enskilda fastigheter bör inte heller finansieras av medel från VA-eller renhållningskollektiven. Tekniska kontoret föreslår att motionen avslås.

Miljö- och hälsoskyddskontoret har 2002-11-05 lämnat synpunkter på motio-nen och föreslår på anförda skäl att förutsättningarna för en fortsatt satsning på information till fastighetsägare utreds närmare. Förvaltningen anser att det inte går att erbjuda kommunens invånare en objektiv information i dessa frågor






KS § 37 forts

med extern finansiering utan det krävs att ekonomiska resurser tillskapas inom kommunens ansvarsområde.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-11-05 lämnat synpunkter på motionen och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att avstyrka motionen.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-02-06, § 46 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2002-11-05.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Elisabeth Björk (s) och Bertil Karlsson (v) - bifall till motionen.

Christer Candal (m) - bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kom-munstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

________






KS § 38 Dnr KS 02-63 449

Besvarande av motion från Bridget Wedberg (mp) om frizoner mot fram-tida utbyggnad av mobilnätet i kommunen

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-01-28, § 14. I motionen föreslås att en förhandlingsgrupp tillsättes för att åstadkomma frizoner i kommunen där den elektromagnetiska exponeringen är så låg att den möjliggör för överkänsliga personer att vistas utomhus.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-10-15 lämnat synpunkter på motionen och anför att i det pågående arbetet med översiktsplanen har några områden fö-reslagits som benämns "Stora opåverkade områden". Helt opåverkade områden finns emellertid inte i kommunen. I dessa utpekade områden föreslås att inga nya master ska anläggas. Stadsarkitektkontoret genomför dessutom samråd in-för varje bygglovsansökan med operatörerna om möjligheter till samordning i redan befintliga master. Ambitionen är att minska antalet nyproducerade mas-ter. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå motionen.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-02-06, § 47 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2002-10-15.

_________






KS § 39 Dnr KS 02-147 312

Besvarande av motion från Bridget Wedberg (mp) angående gång- och cykelvägar kring alla grundskolor innanför skolskjutsgränsen

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra till ledningskontoret att i arbetet med program för gång- och cykel-vägar i kommunen särskilt beakta skolbarnens trafiksäkerhetsvillkor. Genom-förandetid och prioriteringar får bedömas i denna utredning,

att motionen därmed anses vara besvarad.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-02-18, § 40. I motionen föreslås att en inventering görs och därefter en plan med prio-riteringar omfattande alla grundskolor i kommunen. Separerade GC-vägar ska vara genomförda inom fem år.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-11-04 anfört att den inventering som efterfrågas genomfördes 1993-1994 i projektet barnens skolvägar. De priorite-rade åtgärderna togs med i det 1997 upprättade trafiksäkerhetsprogrammet, vilket ännu inte antagits av fullmäktige. Några av åtgärderna har ändå genomförts under de senaste åren. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till ledningskontoret att i arbetet med program för gång- och cykelvägar i kommunen särskilt beakta skolbarnens trafiksäkerhetsvillkor. Ge-nomförandetid och prioriteringar får bedömas i denna utredning, att därmed anse motionen vara besvarad.



forts





KS § 39 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-02-06, § 48 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2002-11-04.

__________














KS § 40 Dnr KS 02-254 712

Besvarande av motion från Lena Norén-Mellin (s) ang förskoleavdelning inom Frötunaenheten

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar - med hänvisning till barn- och skolnämndens beslut 2002-09-16, § 104 -

att anse motionen vara besvarad.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-03-25, § 65. I motionen föreslås att barn- och skolförvaltningen får i uppdrag att utreda frågan om förskoleavdelning inom Frötuna enheten och så snart det är möjligt verkställa denna byggnation.

Barn- och skolförvaltningen har i tjänsteyttrande 2002-06-10 redogjort för det akuta behovet av barnomsorgsplatser inom Frötunaenheten

Invid Frötuna skola disponerar särskolan två villor (f d lärarbostäder) för en grupp autistiska elever. Genom att erbjuda kompletterande lokal i en intilliggande paviljong har det varit möjligt att friställa den ena villan för förskoleverksamhet.

Barn och skolnämnden har vid sammanträde 2002-09-16, § 104 beslutat att till kommunfullmäktige överlämna förvaltningens skrivelse och därmed anse mo-tionen vara besvarad.


forts









KS § 40 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2002-09-30 på anförda skäl kommun-fullmäktige besluta - med hänvisning till barn- och skolnämndens beslut 2002-09-16, § 104 - att anse motionen vara besvarad.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-02-06, § 49 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2002-09-30.


_________












KS § 41 Dnr KS 98-1025 755

Besvarande av motion från Kajsa Hansson (c) och Per Lodenius (c) om brottsförebyggande plan för barn och ungdomar i Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till Brottsförebyggande rådet för beaktande i dess ar-bete samt

att motionen därmed skall anses vara besvarad.

Reservation

Centerpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1998-10-26. I motionen föreslås att socialnämnden får i uppdrag att i nära samarbete med berörda nämnder och verksamheter, ungdomar m fl ta fram förslag till en brottsförebyggande plan för barn och ungdomar i Norrtälje kommun.

Socialnämnden behandlade motionen 1999-02-16 med förslag att motionen skulle anses besvarad med de brottsförebyggande program som utarbetats mellan socialförvaltningen och berörda samarbetspartners samt att social-nämnden skulle få i uppdrag att initiera ett samarbete i dessa frågor med övriga berörda nämnder.

Kommunfullmäktige återremitterade motionen 1999-04-26 till kommunstyrel-sen.

Kommunfullmäktige beslutade 2002-04-29, § 91 att inrätta ett brottsförebyg-gande råd. I och med att Norrtälje kommun inrättar ett brottsförebyggande råd






KS § 41 forts

och att Närpolisområden avskaffas övergår det brottsförebyggande arbetet på Norrtälje kommun.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-01-30 föreslagit kommunfullmäktige besluta att överlämna motionen till Brottsförebyggande rådet för beaktande i dess arbete samt att motionen därmed skall anses vara besvarad.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-06, § 82 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2003-01-30.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Berit Jansson (c) - bifall till motionen.

Christer Candal (c) - enligt arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kom-munstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

__________









KS § 42 Dnr KS 00-381 141

Besvarande av motion från Håkan Jonsson (s) "Tillsammans för framti-den", för utveckling av Lv3 området

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar - med hänvisning till kommunfullmäktiges be-slut 2001-05-28, § 141 och 2001-09-24, § 218 -

att anse motionen vara besvarad.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2000-05-03, § 106. I motionen föreslås bland annat att kommunen tar initiativ till att mark och byggnader överförs till kommunen till en låg kostnad, att överläggningar med näringslivsorganisationer, bildningsförbund, lokala media, politiska partier, skolor o s v snarast inleds samt att kampanjen startas under hösten 2000.

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2001-05-29, § 141 beslutat att för-värva fastigheten Tälje 4:6, f d Roslagens Luftvärnskår Lv3 för en köpeskilling av 26 mkr samt att godkänna vidareöverlåtelse av ett område av fastigheten Tälje 4:65 i huvudsak omfattande kasernområdet till Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB.

Nihab upprättade 2001-05-31 riktlinjer för utvecklandet av Lv3 området.

Kommunfullmäktige beslutade 2001-09-24, § 218 att Lv3 områdets byggna-der, anläggningar och mark i första hand skall utvecklas för högskoleinriktad verksamhet, eftergymnasial utbildning, kompetensutveckling och övrig kun-skapsintensiv verksamhet, att i övrigt ställa sig bakom Nihabs förslag till riktlinjer. Dessa riktlinjer skall gälla intill dess en fördjupad översiktsplan för området antas.








KS § 42 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-01-31 föreslagit kommunfullmäktige besluta, med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2001-05-28, § 141 och 2001-09-24, § 218, att avskriva motionen.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-06, § 83 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2003-01-31 att avskriva motionen då den längre inte är aktuell.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Roland Larsson (s) med instämmande av Christer Candal - att motionen skall anses vara besvarad.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kom-munstyrelsen beslutat bifalla framställt yrkande.

_________











KS § 43 Dnr KS 00-496 612

Besvarande av motion från Bridget Wedberg (mp) om att hindra ned-läggningen av Finsta Jordbruksgymnasium

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen vara besvarad med hänvisning till ledningskontorets skrivel-se.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2000-05-29, § 140. I motionen föreslås att utbildningsförvaltningen initierar ett arbete med målsättningen att Finsta jordbruksgymnasium får fortsätta, att Norrtälje ome-delbart påbörjar en dialog med Landstinget och Locum om ett övertagande av fastigheterna.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2003-02-24 att Landstinget successivt har avvecklat Finsta Jordbruksgymnasium och i april 2003 slutar de sista eleverna. Eftersom jordbruksdelen av fastigheten är försåld är motionen inaktuell och kan avskrivas.

Ledningskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att avskriva motionen.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-06, § 84 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2003-02-24.

_________








KS § 44 Dnr KS 01-485 339

Besvarande av motion från Andreas Hofbauer (s) och Ola Bertilsson (s) ang planering av den offentliga miljön i Finsta inför Birgittajubileet år 2003

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar - med hänvisning till vidtagna åtgärder som överensstämmer med motionens syfte -

att motionen skall anses vara besvarad.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-05-21, § 123. I motionen föreslås att tekniska nämnden med stadsarkitektkontorets förslag snarast påbörjar en planering av den offentliga miljön i Finsta med mål-sättningen att åtgärderna är genomförda i god tid före Birgittajubileet år 2003.

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2001-12-06 åt tekniska kontoret att återkomma med ett investeringsärende för en upprustning av Finsta samhälle.

Tekniska kontoret föreslog tekniska nämnden besluta att anslå ett investeringsbidrag om 5 300 000 kr för upprustning av Finsta samhälle.

Kommunfullmäktige beslutade 2002-04-29, § 94 bl a att bevilja tekniska nämnden 2 700 tkr i investeringsanslag för upprustning i Finsta samhälle.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-02-24 - med hänvisning till vidtagna åtgärder som överensstämmer med motionens syfte - föreslagit kommunfull-mäktige besluta att anse motionen vara besvarad.


forts





KS § 44 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-06, § 85 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2003-02-24.

________









KS § 45 Dnr KS 02-140 171

Besvarande av motion från Allan Edehamn (s) ang brandsäkerheten i servicehus

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att vilandeförklara ärendet.

Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-02-18, § 39. I motionen föreslås att räddningstjänsten får i uppdrag att utreda och föreslå säkerhetsnivå på våra äldrebostäder och servicehus.

Räddningstjänsten redovisar sin syn på motionen i PM 2002-03-28.

Sammanfattningsvis konstateras att ansvaret för säkerhetsnivån åvilar ägare eller innehavare, räddningstjänsten är tillsynsmyndighet. Räddningstjänsten är positiv till att delta som referens eller rådgivande tillsammans med ansvariga förvaltningar och försäkringsbolag. Det kan i vissa fall underlätta tillsynsverk-samheten. Räddningstjänsten föreslår i skrivelse 2002-04-23 tekniska nämnden föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2002-05-23, § 151 föresla-
git kommunfullmäktige besluta - med hänvisning till räddnings
tjänstens yttrande - att avslå motionen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-01-23 föreslagit kommunfullmäktige besluta - med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2002-05-23, § 151 - att anse motionen vara besvarad.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-06, § 87 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2003-01-23.
_________





KS § 46 Dnr KS 02-273 510

Besvarande av motion från Christina Frisk (fp) angående trafikplan för Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-03-25, § 68. Christina Frisk (fp) föreslår i motionen att kommunens vägnät inventeras och att utifrån denna inventering en trafikplan upprättas.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2002-09-19, § 219 beslutat uttala till kommunstyrelsen att den i motionen föreslagna trafikplaneringen bör genomföras inom ramen för det fortsatta arbetet med Norrtälje kommuns översiktsplan och med en fördjupad utvecklingsplan för Norrtälje stad, att en trafikinventering utföres och utifrån denna upprättas en trafikplan snarast samt att motionen därmed bör anses vara besvarad.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-02-04 föreslagit kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-03-06, § 88 och föreslagit enligt ledningskontorets förslag 2003-02-04.

_________







KS § 47 Dnr KS 02-274 773

Besvarande av motion från Bertil Karlsson (v) m fl ang särskilda insatser på skolorna för att antalet rökande ungdomar ska minska

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar - enligt barn- och skolnämndens beslut 2002-09-16, § 105 och utbildningsnämndens beslut 2002-11-21, § 82 -

att motionen ska anses vara besvarad.

Reservation:

Vänsterpartiets ledamot samt socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Bakgrund

Motionen inlämnades på kommunfullmäktiges sammanträde 2002-03-25, § 67. I motionen föreslås att särskilda insatser görs på våra skolor för att minska an-talet rökande ungdomar.

Barn- och skolförvaltningen har i skrivelse 2002-06-12 anfört att förvaltningen idag bedriver ett omfattande folkhälsoarbete inom sina verksamheter, dels i egen regi, dels i samarbete med andra organ och att det i dagsläget är omöjligt att göra ytterligare satsningar mot rökning. Barn- och skolnämnden har 2002-09-16, § 105 , med hänvisning till tjänsteskrivelsen, beslutat föreslå kommun-fullmäktige att motionen skall anses vara besvarad.

Utbildningsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2002-11-04 redogjort för insat-ser och projekt för att minska antalet rökare i gymnasieskolan och föreslår ut-bildningsnämnden besluta att bifalla motionen och därvid hänvisa till pågående arbete i motionens anda. Utbildningsnämnden har vid sammanträde 2002-11-21, § 82 föreslagit kommunfullmäktige att bifalla motionen.


forts





KS § 47

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-02-24, med hänvisning till barn- och skolnämndens beslut 2002-09-16, § 105 och utbildningsnämndens beslut 2002-11-21, § 82, föreslagit kommunfullmäktige besluta att motionen skall anses vara besvarad.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-06, § 89 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2003-03-06.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Bertil Karlsson (v) och Håkan Jonsson (s) - bifall till motionen.

Christer Candal (m) - enligt arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kom-munstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

_________











KS § 48 Dnr KS 02-709 027

Besvarande av motion från Håkan Jonsson (s) ang jämställdhetsutbild-ning av alla förtroendevalda

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen.

Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-08-26, § 194. I motionen föreslås att alla förtroendevalda, ny som gammal, skall ge-nomgå en jämställdhetsutbildning och att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag till utbildning.

Förtroendemannakommittén har vid sammanträde 2002-01-28, § 2 beslutat att genomföra en utbildning för nyvalda förtroendevalda, att genomföra en för-djupningsutbildning för icke nyvalda förtroendevalda 2003 och att genomföra en ledarskaps- managementkurs för samtliga ordförande, vice ordförande och gruppledare i kommunfullmäktige år 2003.

Servicekontorets upphandlingsenhet upprättade förslag till förfrågningsunder-lag för upphandling av förtroendemannautbildningarna som godkändes av kommunstyrelsen 2002-09-12, § 181.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-02-24 föreslagit kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-06, § 90 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2003-02-24.
__________







KS § 49 Dnr KS 02-765 111

Besvarande av motion från Eva Pfister (s) ang uppdrag till valnämnden att till nästa val se till att alla vallokaler är handikappanpassade

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen och överlämna den till valnämnden för beaktande.


Bakgrund

Motionen inlämnades på kommunfullmäktiges sammanträde 2002-09-30, § 223.

I motionen föreslås att valnämnden får i uppdrag att till nästa val se till att alla vallokaler är handikappanpassade.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-02-24 föreslagit att motionen bifalles och överlämnas till valnämnden för beaktande.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-06, § 91 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2003-02-24.

________







KS § 50 Dnr Ks 03/244 001

Inrättande av ny demokratiberedning

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att inrätta en demokratiberedning enligt vad som framgår av ledningskontorets skrivelse,

att fastställa förslag till instruktion för demokratiberedningens verksamhet enl bil,

att verksamheten skall finansieras inom kommunstyrelsens ram.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterparti-ets ledamot.


Bakgrund

Under de senaste mandatperioderna har parlamentariskt tillsatta demokrati-kommittéer arbetat med lokala demokratifrågor i Norrtälje kommun ur olika perspektiv. Inom samma tidsperiod har flera statliga utredningar presenterat betänkanden och förslag som på olika sätt berör demokratifrågor. Samtidigt har förutsättningarna för den lokala demokratin förändrats.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-03-06 redovisat demokratiberedningens uppdrag, förslag till instruktion m m samt som sammanfattning av förslaget anfört att en demokratiberedning under kommunfullmäktiges ansvarsområde tillsätts Demokratiberedningen skall främst arbeta med demokratifrågor utifrån ett






KS § 50 forts

medborgarperspektiv där frågan om e-demokrati är en särskild prioriterad fråg-ra.

Ledningskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att inrätta en demokra-tiberedning enligt vad som framgår av ledningskontorets skrivelse, att fastställa förslag till instruktion för demokratiberedningens verksamhet, att verksamhe-ten skall finansieras inom kommunstyrelsens ram.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-06, § 66 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2003-03-06.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) - § 1 andra meningen; Demokratiberedningens främsta och prioriterade uppgift är att med hjälp av ny modern teknik utveckla och förbättra den s k e-demokratin utifrån ett medborgarperspektiv. Ändras till; I uppdraget ligger även att utveckla och förbättra e-demokratin utifrån ett medborgarperspektiv.

Berit Jansson (c) - bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kom-munstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

__________












KS § 51 Dnr Ks 03/245 003

Förslag till revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att revidera arbetsordning för kommunfullmäktige i enlighet med ledningskontorets förslag med tillägg att rubriken till § 32 Enkla frågor ändras till Frågor.

Bakgrund

Fullmäktige skall i en arbetsordning meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för fullmäktiges sammanträden och handläggning av ärendena.

Kommunfullmäktige fastställde 1991-12-16 arbetsordning för kommunfull-mäktige. Revidering har skett 1993-12-20 och 1998-05-25.

Tjänstemannaberedning

Efter diskussion med kommunfullmäktiges presidium föreslår ledningskontoret i skrivelse 2003-03-06 redovisade ändringar i arbetsordningen och föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera arbetsordning för kommunfullmäktige i enlighet med ledningskontorets förslag.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-06, § 67 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2003-03-06.

Beslutande sammanträde

Yrkande:

Bertil Karlsson (v) - att rubriken till § 32 Enkla frågor ändras till Frågor.
________





KS § 52 Dnr KS 02-346 006

Kommunfullmäktiges arbetsformer, demokratiberedningens förslag

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

- med hänvisning till de av kommunfullmäktiges presidium lämnade syn-punkter på demokratiberedningens förslag -

att avslå demokratiberedningens förslag att införa begränsning av talartiden, införandet av paus under sammanträdet och regler för genomförande av paus,

att överlämna ärendet till demokratiberedningen för att i enlighet med deras nya direktiv lägga förslag till hur kommunmedborgare får möjlighet att komma med synpunkter på inlämnades motioner,

att i övrigt anse demokratiberedningens förslag vara tillgodosedda.


Reservation
Clas Lagerlund (m) till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Demokratiberedningen har 2002-03-27, § 11 beslutat föreslå kommunfullmäk-tige besluta att göra vissa ändringar i sina arbetsformer.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-03-06 utan eget ställningstagande före-slagit kommunfullmäktige besluta enligt presidiets redovisade förslag.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-03-06, § 68.





KS § 52 forts

Beslutande sammanträde

Yrkande

Clas Lagerlund (m) - bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg: att genomföra mätning av aktuella talartider för att skapa underlag för demokrati-beredningens fortsatta arbete.

Håkan Jonsson (s) - avslag på Clas Lagerlunds tilläggsförslag.

__________















KS § 53 Dnr KS 02-462 101

Medborgerlig förslagsrätt i kommunfullmäktige, demokratiberedningens förslag

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att ställa sig positiv till att nya möjligheter till delaktighet i kommunens ange-lägenheter ges kommunmedborgarna i enlighet med de nya direktiven till de-mokratiberedningen.

Bakgrund

Riksdagen har i januari 2002 beslutat, i enlighet med regeringens proposition 2001/02:80, att medge fullmäktige rätten att besluta att tillåta kommunmed-borgare väcka ärenden i fullmäktige.

Demokratiberedningen beslutade 2002-04-17 att föreslå fullmäktige att medge rätt för kommunmedborgare folkbokförda i kommunen att, under en försöksperiod av tre år, väcka ärende i fullmäktige (medborgarförslag), att bifalla demokratiberedningens förslag till tillägg i fullmäktiges arbetsordning beträffande medborgarförslag, att utvärdera/följa upp försöksperioden efter två år.

Presidiet har uttalat sig negativa till att införa detta förslag med hänvisning till att vi har en representativ demokrati där kommunens medborgare har möjlighet att via partier i fullmäktige föra fram förslag till fullmäktige.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-03-06 föreslagit - med hänvisning till presidiets synpunkter - att fullmäktige ställer sig positiv till att nya möjligheter till delaktighet i kommunens angelägenheter och utveckling ges kommunmed-borgarna i enlighet med de nya direktiven till demokratiberedningen.


forts





KS § 53 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-06 föreslagit enligt lednings-kontorets skrivelse 2003-03-06.

__________














KS § 54 Dnr KS 00-665 006

Förslag om inrättande av ungdomsråd, förslag från demokratiberedning-en

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna ärendet till demokratiberedningen för att pröva alternativa for-mer för införande av ungdomsråd med inriktning på e-demokrati och där redan genomförda IT-investeringar kan nyttjas.


Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterparti-ets ledamot.

Bakgrund

Våren 2000 inlämnade Jan E Johansson (s) m fl en motion till kommunfull-mäktige med förslag om att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att bereda frågan om ungdomsfullmäktige. I maj samma år överlämnades motionen till demokratiberedningen för handläggning.

Demokratiberedningen har den 21 maj 2002 beslutat föreslå fullmäktige att inrätta ett ungdomsråd och att bifalla förslag till instruktion samt att bevilja ungdomsrådet 100.000 kr i verksamhetsbidrag. Medel motsvarande 20 tim/v föreslås vidare avsättas för projektanställning av resursperson, s k byråkrati-lots, för ungdomsrådet.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-03-06 föreslagit att ärendet överlämnas till demokratiberedningen för att pröva alternativa former av införande av ung-domsråd med inriktning på e-demokrati och där redan genomförda IT-investeringar kan nyttjas.





KS § 54 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-06, § 71 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2003-03-06.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) och Bertil Karlsson (v) - bifall till demokratiberedningens förslag.

Christer Candal (m) - bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kom-munstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
_________












KS § 55 Dnr Ks 03-103 042

Ombudgetering av driftbudgetanslag 2002-2003

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja kommunstyrelsen ombudgetering av anslag till driftbudgeten med
1 230 tkr,

att bevilja kultur- och fritidsnämnden ombudgetering av anslag till driftbudge-ten med 454 tkr,

att finansiering sker med eget kapital.


Bakgrund

Under 2002 och tidigare har projekt påbörjats eller planerats, vid årets slut har en del ej varit helt verkställda. De tidigare beviljade anslagen har därför ej för-brukats och behöver överföras som tilläggsanslag i 2003 års driftbudget.

För år 2003 har kommunfullmäktige beslutat att 13 milj kr skall avsättas för täckande av negativt utfall i bokslut 2002. De föreslagna ombudgeteringarna redovisas som överskott i bokslutet och har därmed minskat kommunens bud-getunderskott. Av detta skäl föreslås att ombudgeteringarna finansieras genom att 1 648 tkr disponeras ur de 13 miljonerna.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-02-05 föreslagit kommunstyrelsen före-slå kommunfullmäktige besluta att bevilja kommunstyrelsen ombudgetering av anslag till driftbudgeten med 1 230 tkr, att bevilja kultur- och fritidsnämnden ombudgetering av anslag till driftbudgeten med 454 tkr, att finansiering sker med eget kapital.

forts





KS § 55 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-06, § 76 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2003-02-05.

__________






KS § 56 Dnr KS 03-104 042

Ombudgetering av investeringsanslag 2002-2003 avseende inventarier, utrustning m m

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att ombudgetera tidigare beviljade investeringsanslag med 22 047 tkr,

att ombudgetera tidigare beviljade investeringsbidrag med totalt 6 672 tkr,

att nettoutgifterna på 15 275 tkr finansieras med egna medel.


Bakgrund

Under 2002 och tidigare har projekt påbörjats eller planerats, vid årets slut har en del ej varit färdigställda. De tidigare beviljade anslagen har därför ej förbrukats och behöver överföras som tilläggsanslag i 2003 års investeringsbudget.

För år 2003 har kommunfullmäktige beslutat om en total investeingsram för kommunen på totalt 80 milj kr. 10 milj kr av dessa är avsatta som kommunsty-relsens investeringsram och 53,2 milj kr är fördelade till nämnderna, ofördelat återstår 16,8 milj kr. Då 15,3 milj beviljats för ombudgeteringar återstår 1,5 milj för kommunfullmäktige att fördela under året.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-02-05 föreslagit kommunstyrelsen före-slå kommunfullmäktige besluta att ombudgetera tidigare beviljade investeringsanslag med 22 047 tkr enligt bilaga, att ombudgetera tidigare beviljade investeringsbidrag med totalt 9 316 tkr enligt bilaga, att net-toutgifterna på
15 275 tkr finansieras med egna medel.

forts





KS § 56 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-06, § 77 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2003-02-05.

Beslutande sammanträde:

Ekonomichefen upplyser om att andra att-satsen skall rättas till 6.672 tkr.

Yrkanden:

Christer Candal (m) - att andra att-satsen skall rättas till 6.672 tkr enligt eko-nomichefens upplysning.

_________







KS § 57 Dnr KS 01-904 214

Antagande av detaljplan för Grisslehamn 5:70, 5:73 och Byholma 3:5 i Väddö församling


Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att, enligt byggnadsnämndens beslut 2002-11-28, § 329, anta detaljplan för Grisslehamn 5:70, 5:73 och Byholma 3:5 i Väddö församling.


Bakgrund

Planförslagets syfte är att i detaljplanen befästa sådan redan pågående parker-ingsverksamhet inom fastigheten Grisslehamn 5:73, vilken i avvaktan på ny detaljplan endast kunde beviljas med stöd av tillfälliga bygglov t o m 1999-12-31.

Syftet är också att gällande detaljplan ändras så att mark inom fastigheten By-holma 3:5, som utgör grönområde i ny detaljplan, delvis reserveras för par-keringsändamål och delvis för betesändamål för fastigheten 17:4.

Förslaget har varit ute för samråd under tiden 23 oktober - 7 december 2001 samt utställt för granskning 7 maj - 3 juni 2002.

Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2002-11-28, § 329 beslutat att god-känna planförslaget och överlämna det till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt plan- och bygglagen 5 kap 29 §.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-02-12, § 55 föreslagit enligt bygg-nadsnämndens beslut 2002-11-28, § 329.

_________





KS § 58 Dnr KS 00-785 214

Antagande av detaljplan för Väddö golfbana på del av Södra Sund 1:4, 3:4, 1:3, 2:4, 3:3 samt 2:3 i Väddö församling

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att enligt byggnadsnämndens beslut 2002-09-26, § 272 anta detaljplan för Väddö golfbana på del av Södra Sund 1:4, 3:4, 1:3, 2:4, 3:3 samt 2:3 i Väddö församling.

Bakgrund

Planens syfte

Väddö Golfklubb har begärt att på rubricerade fastigheter få bygga ut den tidi-gare väster om Simpnäsvägen anlagda golfbanan med nio hål till en 18-håls golfbana. Anläggningen ligger inom riksintresseområdet för kulturmiljövården och det rörliga friluftslivet. Planens syfte är att pröva lämpligheten av golfba-neutbyggnaden och ange förutsättningarna för detta.

Beredning

Planförslaget har varit utställt för samråd under tiden 11 september - 26 okto-ber 2001 samt varit utställt för granskning under tiden 28 maj - 18 juni 2002.

Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2002-09-26, § 272 beslutat att god-känna planförslaget och överlämna detsamma till kommunfullmäktige för be-slut om antagande enligt Plan- och bygglagen 5 kap 29 §.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-06, § 80 föreslagit enligt bygg-nadsnämndens beslut 2002-09-26, § 272.

__________






KS § 59 Dnr KS 02-1017 534

Närradioprojektet samt kommunfullmäktigesändningar

Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar:

att anta upprättat förslag till avtal med Norrtälje Närradioförening, under förut-sättning av att kommunfullmäktige tillstyrker ett investeringsanslag på 220 tkr för utbyggnation av sändarnätet samt

att den merkostnad för driftskostnaderna för år 2003 på 93 tkr täcks inom kommunstyrelsens ram,

att kommundirektör Mats Törnquist kan, under förutsättning av att kommun-fullmäktige tillstyrker ett investeringsanslag på 220 tkr för utbyggnation av sändarnätet underteckna avtalet.

2. Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja kommunstyrelsen ett investeringsanslag på 220 tkr för utbyggnation av sändarnätet samt

att investeringen skall finansieras med egna medel.


Bakgrund

Norrtälje kommun har beslutat att genom samarbetsavtal med Norrtälje Närra-dioförening vidareutveckla utsändning från Norrtälje kommunfullmäktige samt övrig information från kommunens nämnder och förvaltningar.

Den sedan år 2000 pågående verksamheten med sändningar över Norrtälje och Hallstavik ska fortsätta och Norrtälje skall förses med kraftigare sändare och








KS § 59 forts

Bergshamra ges samma service. Beslut har även fattats om information i radio vad gäller hemskydd samt utveckling av taltidning.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2003-02-06 på anförda skäl kommunsty-relsen besluta att anta upprättat förslag till avtal med Norrtälje Närradioförening, under förutsättning av att kommunfullmäktige tillstyrker ett investeringsanslag på 220 tkr för utbyggnation av sändarnätet i enlighet med bilaga 1, samt att den merkostnad för driftskostnaderna för år 2003 på 93 tkr täcks inom kommunstyrelsens ram, att kommundirektör Mats Törnquist kan, under förutsättning av att kommunfullmäktige tillstyrker ett investeringsanslag på 220 tkr för utbyggnation av sändarnätet i enlighet med bilaga 1, underteckna avtalet. Kommunfullmäktige föreslås besluta att bevilja kommunstyrelsen ett investeringsanslag på 220 tkr för utbyggnation av sändarnätet i enlighet med bilaga 1, samt att investeringen skall finansieras med egna medel.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-06, § 78 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2003-02-06.

__________








KS § 60 Dnr KS 03-82 170

Planerings- och uppföljningskonferens funktion Räddning

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna planerings- och uppföljningskonferens för funktion Räddning till Tallinn.


Bakgrund

Enligt ledningskontorets tillämpningsanvisningar rörande delegation i perso-nalfrågor som beslutats av kommunstyrelsen 1999-01-12, § 3 skall nämnd/styrelse godkänna tjänsteresa utanför Norden.

Tjänstemannaberedning

Räddningstjänsten anför i skrivelse 2003-01-08 att Funktion Räddning avser att genomföra sin årliga planerings- och uppföljningskonferens under en kryssning till Tallinn. Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna plane-rings- och uppföljningskonferens för funktion Räddning till Tallinn.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-02-06, § 50 föreslagit enligt rädd-ningstjänstens skrivelse 2003-01-08.

__________







KS § 61 Dnr Ks 03/120 023

Nyrekrytering av ställföreträdande räddningschef

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna att räddningstjänsten rekryterar en ställföreträdande räddnings-chef och

att rekrytering och anställningsförfarande görs i enlighet med de av kommun-styrelsen fastställda rekryteringsanvisningarna.


Bakgrund

Räddningschefen har i skrivelse 2003-01-08 initierat rekrytering av en biträ-dande förvaltningschef.

I skrivelsen framgår att tjänsten ingår i räddningstjänstplanen för Norrtälje kommun samt att den är finansierad inom ram.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-02-05 förordat att rekryteringen verkställs enligt kommunstyrelsens anvisning för rekrytering av förvaltnings-chef/biträdande förvaltningschef.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-02-06, § 51 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-02-05.

_________









KS § 62 Dnr KS 02-378 214

Yttrande under utställningstiden gällande förslag till detaljplan för kv Fasanen och Rapphönan i Norrtälje stad

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att i yttrande till byggnadsnämnden ej erinra mot planförslaget.


Bakgrund

Stadsarkitektkontoret har 2002-11-26 översänt planförslaget för yttrande med anledning av att planen är utställd för granskning under tiden 3 december 2002-10 januari 2003.

Syftet med planändringen är att reglera genomförd utbyggnad av livsmedels-butiken ICA Norrköp samt att i samband därmed ordna tillförsel och inlastning av varor på ett mer trafiksäkert sätt.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har 2003-02-12, § 57 behandlat ärendet.

__________







KS § 63 Dnr KS 02-1052 214

Samrådsyttrande gällande program för detaljplan för Hargshamn hamn- och industriområde i Östhammars kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna förslag till samrådsyttrande gällande program för detaljplan för Hargshamn hamn- och industriområde i Östhammars kommun.


Bakgrund

Östhammars kommun har översänt en samrådshandling avseende planerad utbyggnad i Hargshamn. Hamn- och industriområdet föreslås utvidgas med cirka 70 hektar mot öster och söder, vilket innebär en total yta av cirka 120 hektar. Kajerna avses förlängas cirka 800 meter österut utefter nuvarande strandlinje. Väster om hamnområdet föreslås trenya områden om cirka 17 hektar för småindustri och handel.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret, planering- och näringsliv har inget att erinra mot förslaget och föreslår i skrivelse 2003-01-14 kommunstyrelsen besluta att godkänna för-slag till samrådsyttrande till Östhammars kommun.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-02-12, § 58 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2003-01-14.
__________







KS § 64 Dnr KS 03-96 251

Förnyelse av markanvisningsavtal för fastigheten Narstrand 1 i Norrtälje stad

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förslag till förnyelse av markanvisningsavtal för fastig-heten Narstrand 1 i Norrtälje stad.

Bakgrund

Norrtälje kommun och Totalentreprenören AB träffade 2002-02-01 och 2002-03-20 ett markanvisningsavtal för fastigheten Narstrand 1 i Norrtälje stad. Markanvisningen var resultatet av en idé- och markanvisningstävling avseende bebyggelse av fastigheten med bostäder.

Markanvisningsavtalet var villkorat av att dels mark- och exploateringsavtal skulle ha upprättats och undertecknats av bolaget samt godkänts av kommunstyrelsen senast 2002-10-31 dels detaljplan upprättats och antagits av kommunfullmäktige senast 2003-03-01.

På grund av försening av detaljplanearbetet behöver ovanstående villkorstider förlängas. Vidare har idéförslaget omarbetats. Det har inneburit en minskning av antalet lägenheter från 56 till 48. Totalentreprenören AB har begärt en ned-justering av det ursprungliga markpriset.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har i skrivelse 2003-02-03 på anförda skäl föreslagit kom-munstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till förnyelse av markanvisningsavtal för fastigheten Narstrand 1 i Norrtälje stad.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-02-12, § 59 föreslagit enligt teknis-ka kontorets skrivelse 2003-02-03.
_________





KS § 65 Dnr KS 03-95 253

Mark- och exploateringsavtal för Vallby Hage i Rimbo

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna förslag till mark- och exploateringsavtal med Riflex AB avseende del av fastigheten Rimbo-Vallby 5:91 (Vallby Hage) i Rimbo,

att anslå 2 mkr för anläggande av allmänna gång- och cykelvägar inklusive bro över Vallbyån,

att uppdra åt tekniska nämnden att genomföra de allmänna anläggningarna med färdigställande juni 2004.


Bakgrund

År 1992 upprättade kommunen en detaljplan för bostäder inom del av fastig-heten Rimbo-Vallby 5:91 (Vallby Hage) i Rimbo. Detaljplanen hade initierats av HSB Täby-Roslagen inför planerad bostadsproduktion. Bolaget fullföljde dock inte sina exploateringsplaner.

Kommunstyrelsen beslutade 2001-11-08 att sälja en del av planområdet till Riflex AB. Riflex AB har inom detta område uppfört gruppbostäder för de-mensboende. Gruppbostäderna hyrs in av kommunen.

Riflex AB ansökte 2002-04-20 om en preliminär markanvisning för resterande delar av planområdet för uppförande av hyreslägenheter. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2002-05-16 lämna en markanvisning till Riflex AB för hyresbostäder enligt ansökan. Bolaget har nu inkommit med förslagshandling-ar över planerad bostadsproduktion med en planerad igångsättning i vår.


forts








KS § 65 forts

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har 2003-02-03 översänt förslag till mark- och exploate-ringsavtal för Vallby Hage i Rimbo och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att godkänna förslag till mark- och exploateringsavtal med Riflex AB avseende del av fastigheten Rimbo-Vallby 5:91 (Vallby Hage) i Rimbo, att anslå 2 mkr för anläggande av allmänna gång- och cykelvägar inklusive bro över Vallbyån, att uppdra åt tekniska nämnden att genomföra de allmänna anläggningarna med färdigställande juni 2004.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-02-12, § 60 föreslagit enligt teknis-ka kontorets skrivelse 2003-02-03.

_________








KS § 66 Dnr 03-38 825

Utbyggnad av Räfsnäs hamn

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att ställa sig positiv till att utbyggnad sker av hamnanläggningarna samt att medverka till finansieringen under förutsättning av att totalkostnaden stannar vid ca 2 milj kr,

att uppdra till tekniska kontoret ombesörja förberedande tekniska undersök-ningar (grundundersökning samt bedömning av kaj- och bryggkonstruktion),

att anvisa 100 000 kr ur kommunstyrelsens anslag tillförfogande för dessa för-beredande undersökningar samt

att uppdra till ledningskontoret utföra övriga förberedande undersökningar i samarbete med Refsnäs Hamnförening.


Bakgrund

Norrtälje kommun äger all mark inom hamnområdet. År 1993/94 har avtal tecknats mellan Refsnäs Hamnförening och kommunen. I korthet innebär av-talet att kommunen upplåter all mark och byggnader, utom sådant som används av andra, till hamnföreningen som åtar sig att driva och underhålla hamnen.

Föreningen vill nu bygga ut hamnen söderut. Anledningen är att nuvarande hamn är för trång.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-01-17 redovisat aktuella planer, kostna-der och finansiering samt förslag till beslut.


forts






KS § 66 forts

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att ställa sig positiv till att utbyggnad sker av hamnanläggningarna samt att medverka till finansieringen under förutsättning av att totalkostnaden stannar vid ca 2 milj kr, att uppdra till tekniska kontoret ombesörja förberedande tekniska undersökningar (grundun-dersökning samt bedömning av kaj- och bryggkonstruktion), att anvisa
100 000 kr ur kommunstyrelsens anslag tillförfogande för dessa förberedande undersökningar samt att uppdra till ledningskontoret utföra övriga förberedande undersökningar i samarbete med Refsnäs Hamnförening.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-02-12, § 61 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2003-01-17.

_________










KS § 67 Dnr Ks 03/154 251

Mark- och exploateringsavtal m m för Gransäter 7,8 och 9 i Norrtälje stad

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att ärendet utgår från dagens sammanträde.

Bakgrund

Enligt förslag till detaljplan för fastigheterna Gransäter 7, 8 och 9 i Norrtälje stad, daterat 2002-09-16 föreslås befintlig bebyggelse kompletteras med 21 friliggande småhus. Fastigheterna har förvärvats av Besqab Projektutveckling AB i avsikt att genomföra nyproduktionen. Innan detaljplanen förs vidare till kommunfullmäktige skall ett mark- och exploateringsavtal tecknas.

Vid detaljplaneförslagets behandling på byggnadsnämndens arbetsutskott 2003-02-06 har nämnden önskat en revidering av planförslaget, innebärande att ett av husen mot det angränsande kvarteret Jasminen tas bort. Denna för-ändring har skett efter det att mark- och exploateringsavtalet har förhandlats klart.

Tjänstemannaberedning

Förslag till mark- och exploateringsavtal har upprättats med Besqab AB och är villkorat av att detaljplanen för Gransäter 7, 8 och 9 antas av kommunfullmäk-tige senast 2003-06-30 genom beslut som vinner laga kraft.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 2003-02-10 kommunstyrelsen besluta
att godkänna förslag till mark- och exploateringsavtal med Besqab Projektut-veckling AB avseende fastigheterna Gransäter 7, 8 och 9 i Norrtälje stad, att godkänna förslag till avtal om lägenhetsarrende med Besqab Projektutveckling AB avseende upplåtelse av mark- och vattenområden för småbåtsbrygga.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-02-12, § 63 föreslagit enligt teknis-ka kontorets skrivelse 2003-02-10.
__________






KS § 68 Dnr KS 02-1027 055

Godkännande av förfrågningsunderlag beträffande ramavtal för avrop av tolktjänster

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av tolktjänster,

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantör av tolk-ningstjänster.


Bakgrund

Avtalsperioden för det tidigare gällande ramavtalet rörande tolktjänster har löpt ut varför en ny upphandling bör genomföras.

Tjänstemannaberedning

Servicekontorets upphandlingsenhet har i samarbete med socialförvaltningen arbetat fram förslag till förfrågningsunderlag beträffande ramavtal för tolk-tjänster.

Servicekontoret föreslår i skrivelse 2003-01-07 kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av tolk-tjänster, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantör av tolkningstjänster.

Politisk beredning

Au 16/1 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-01-16, § 2 beslutat att vilandeför-klara ärendet till extra arbetsutskott den 30 januari 2003.
forts






KS § 68 forts

Au 30/1 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-01-30, § 33 beslutat att vilandeför-klara ärendet till nästa sammanträde.

Au 6/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-06, § 72 föreslagit enligt servi-cekontorets skrivelse 2003-01-07.

________






KS § 69 Dnr KS 02-1015 055

Godkännande av förfrågningsunderlag beträffande upphandling av larm-förmedling och bevakningstjänster

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förslag till upphandling av larmförmedling och bevak-ningstjänster samt

att delegera till arbetsutskottet att anta anbuden.


Bakgrund

Nuvarande avtal löper ut 2003-05-31 på larmmottagning med förmedling av larmen samt vaktbolagsronderingar för inbrotts och överfallslarmen med trygghetslarmutryckningar varför en ny upphandling måste genomföras.

Tjänstemannaberedning

Servicekontorets upphandlingsenhet har arbetat fram förslag till förfrågnings-underlag och föreslår i skrivelse 2002-12-13 kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till upphandling av larmförmedling och bevakningstjänster samt att delegera till arbetsutskottet att anta anbuden.

Politisk beredning

Au 16/1 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-01-16, § 3 beslutat att vilandeför-klara ärendet till extra arbetsutskott den 30 januari 2003.

Au 30/1 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-01-30, § 34 beslutat att vilandeför-klara ärendet till nästa sammanträde.

Au 6/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-06, § 73 föreslagit enligt servicekontorets skrivelse 2002-12-13.

__________





KS § 70 Dnr KS 03-101 055

Godkännande av förfrågningsunderlag gällande upphandling av inkasso-tjänster

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förfrågningsunderlag och tidsplan för upphandling av inkassotjänster,

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantör av inkasso-tjänster.


Bakgrund

Norrtälje kommun har idag avtal med Intrum Justitia AB för utförande av in-kassotjänster. Avtalet löper ut i juni varför det är nödvändigt att upphandla in-kassotjänster inför en ny avtalsperiod.

Tjänstemannaberedning

Servicekontoret har i skrivelse 2003-02-05 på anförda skäl föreslagit kommun-styrelsen besluta att godkänna upprättat förfrågningsunderlag och tidsplan för upphandling av inkassotjänster, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantör av inkassotjänster.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-06, § 74 föreslagit enligt servicekontorets skrivelse 2003-02-05.


_________







KS § 71 Dnr KS 03-102 051

Godkännande av förfrågningsunderlag gällande upphandling av kemisk tekniska artiklar samt städredskap


Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förfrågningsunderlag och tidsplan för upphandling av kemisk tekniska artiklar samt städredskap,

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantör av kemisk tekniska artiklar samt städredskap.


Bakgrund

Avtal med nuvarande leverantör löper ut den 31 mars 2003 varför det är nöd-vändigt att genomföra en upphandling av kemisk tekniska artiklar samt städ-redskap.

Tjänstemannaberedning

Servicekontoret har i skrivelse 2003-02-05 på anförda skäl föreslagit kommun-styrelsen besluta att godkänna upprättat förfrågningsunderlag och tidsplan för upphandling av kemisk tekniska artiklar samt städredskap, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantör av kemisk tekniska artiklar samt städredskap.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-06, § 75 föreslagit enligt servi-cekontorets skrivelse 2003-02-05.


_________







KS § 72 Dnr Ks 02/1045 011

Yttrande till länsstyrelsen gällande planeringsomgången 2004-2015 av transportinfrastrukturen

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättad och reviderad skrivelse som kommunens yttrande i ärendet undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen,

att ändra prioritet för ombyggnad av väg 76 mellan Norrtälje-Söderbykarl från 3 till 2,

att ändra prioritet för förbifart Estuna från 4 till 2, att ändra prioritet för förbi-fart Svanberga från 3 till 2,

att ändra prioritet för vändplan vid Marums brygga från 2 till 3.

Bakgrund

Länsstyrelsen har remitterat tre nedanstående planer för ett sammanhållet kommunalt yttrande. Följande planer ingår i remissen:

" Nationell plan för vägtransportsystemet 2004-2015, Vägverket
" Framtidsplan för järnvägen 2004-2015, Banverket
" Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2004-2015, Länsstyrelsen

Kommunens remissvar skall vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 7 april 2003.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2003-02-03 redovisat ärendet. Förslag till yttrande är framtaget i samråd med tekniska kontoret, stadsarkitektkontoret och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.







KS § 72 forts

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättad skrivelse som kommunens yttrande i ärendet, att ändra prioritet för ombyggnad av väg 76 mellan Norrtälje-Söderbykarl från 3 till 2, att ändra prioritet för för-bifart Estuna från 4 till 2, att ändra prioritet för förbifart Svanberga från 3 till 2, att ändra prioritet för vändplan vid Marums brygga från 2 till 3.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-06, § 79 föreslagit enligt led-
ningskontorets skrivelse 2003-02-03.

__________







KS § 73 Dnr Ks 03/246 106

Bildande av projektgrupper för samverkan kring utveckling av Älmsta och Rimbo

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna att Hallstaviksprojektet står som modell för samverkansprojekt i Älmsta och Rimbo,

att Älmstaprojektet ska organiseras omgående,

att medlen om 50 tkr ska täckas i ledningskontorets budget, planering och näringsliv samt

att medel för Rimboprojektet får prövas i 2004 års budget.


Bakgrund

Norrtälje kommun har tillsammans med andra myndigheter, företagarorgani-sationer samt Hallsta pappersbruk bedrivit samverkan för att förbereda sam-hället vid omstruktureringar i brukets verksamhet. Projektet bildades i mitten av 1980-talet och har sedan dess förändrats och handlar idag mer om att all-mänt stärka samhället med utgångspunkt från arbetsmarknaden, boendemiljöer samt andra offentliga anläggningar och miljöer.

Under år 2002 har grupper både i Älmsta och Rimbo önskat att kommunen även tar initiativ till en fördjupad samverkan för dessa orter.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-02-18 redogjort för förslag till projekt-grupper m m för samverkan kring utveckling av Älmsta och Rimbo och före-slår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att godkänna att Hallstaviks-








KS § 73 forts

projektet står som modell för samverkansprojekt i Älmsta och Rimbo, att Älm-staprojektet ska organiseras omgående, att medlen om 50 tkr ska täckas i ledningskontorets budget, planering och näringsliv samt att medel för Rimboprojektet får prövas i 2004 års budget.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-06, § 81 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2003-02-18.

__________







KS § 74 Dnr KS 03-193 251

Avtal med Vägverket angående gångtunnel vid Väddö golfbana

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna förslag till avtal med Vägverket och Väddö Golfklubb om ge-nomförande av gångtunnel vid Väddö golfbana.


Bakgrund

Enligt förslag till detaljplan för Väddö golfbana på Södra Sund 1:4, 3:4, 1:3, 2:4 samt 2:3 i Väddö församling, daterad 2002-04-02, avses befintlig golfbana väster om väg 1170 byggas ut från 9 till 10 banor samt kompletteras med ett nytt område omfattande 8 banor öster om väg 1170. För att skapa en trafiksä-ker gångförbindelse mellan de båda områdena anges i detaljplanen att en gångtunnel skall anläggas under väg 1170. Avtal om genomförande av gång-tunneln skall tecknas innan detaljplanen antas av kommunfullmäktige.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har i skrivelse 2003-03-04 föreslagit kommunstyrelsen be-sluta att godkänna förslag till avtal med Vägverket och Väddö Golfklubb om genomförande av gångtunnel vid Väddö golfbana.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-06, § 92 föreslagit enligt teknis-ka kontorets skrivelse 2003-03-04.

_________








KS § 75 Dnr KS 03-98 108

Laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen (målnr 1681-03) kommunfullmäktiges beslut 2002-12-30, § 313.


Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterparti-ets ledamot deltar ej i beslutet.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna och översända upprättad skrivelse som kommunens yttrande i ärendet undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och chefsjuristen.

Bakgrund

Margareta Jansson överklagade den 29 januari 2003, del del av kommunfull-mäktiges beslut den 30 december 2002, § 313 som rör uttagande av en bor-gensavgift från de kommunala bolagen. Margareta Jansson anför som grund för sin överklagan att beslutet strider mot likställighetsprincipen, självkost-nadsprincipen samt mot förbudet att fatta retroaktiva beslut.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2003-03-05 yttrat sig i ärendet och föreslår kommunsty-relsen besluta att godkänna och översända upprättad skrivelse som kommunens yttrande i ärendet undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och chefsju-risten.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-06, § 92 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2003-03-05.

__________








KS § 76 Dnr Ks 03/212 050

Fullmakt vid mobilteleupphandling

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att uppdra åt IT-chefen att underteckna föreliggande fullmakt/avtal.


Bakgrund

Femton av länets kommuner har anmält intresse av att vara med i den upp-handling av mobiltelefonitjänster som IT-forum i Stockholms län skall genom-föra. Avtalet som tecknas kommer att gälla till den 31 december 2004. Redan nu planeras en upphandling för perioden därefter som tycks komma att omfatta alla länets kommuner inklusive Stockholms stad samt Landstinget.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-03-07 på anförda skäl föreslagit kom-munfullmäktige besluta att uppdra åt IT-chefen att underteckna föreliggande fullmakt/avtal.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-13, § 94 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2003-03-07.

__________






KS § 77 Dnr KS 03-41 174

Fastställande av ny sotningstaxa

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa föreslagen sotningstaxa,

att godkänna föreslaget lokalt avtal,

att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och räddningschefen att teckna föreslaget lokalt avtal om ersättning för föreskriven sotning med skorstensfe-jarmästarna samt

att en översyn av inställelseavgiften görs under 2003.

Bakgrund

Nu gällande sotningstaxa upphör 2003-03-31 och ny taxa skall fastställas.

Kommunförbundet har tillsammans med Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund utarbetat ett förslag till indexprisuppräkning. Svenska Kommun-förbundet och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund fastställer årligen ett index för omräkning av den lokala sotningstaxan.

Tjänstemannaberedning

Räddningstjänsten har i skrivelse 2003-03-09 redovisat förändringar och för-tydliganden i förslaget till ny taxa och avtal. Räddningstjänsten föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa föreslagen sotningstaxa, att godkänna föreslaget lokalt avtal, att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och räddningschefen att teckna föreslaget lokalt avtal om ersättning för föreskriven sotning med skorstensfejarmästarna samt att en översyn av inställelseavgiften görs under 2003.

forts





KS § 77 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-03-13, § 95 och föreslagit enligt Räddningstjänstens skrivelse 2003-03-09.
_________






KS § 78 Dnr Ks 03/273 102

Val av 2 ledamöter till Hallstaviksprojektet, mandatperioden 2003-2006

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att till ledamöter i Hallstaviksprojektet för mandatperioden 2003-2006 välja Christer Candal (m) och Håkan Jonsson (s).

_________







KS § 79 Dnr Ks 03/273 102

Val av 1 ledamot och 1 ersättare i kommunala handikapprådet, mandat-perioden 2003-2006

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att till ledamot i kommunala handikapprådet för mandatperioden 2003-2006 välja Berit Jansson (c) och som ersättare Kerstin Bergström (s).

__________






KS § 80 Dnr Ks 03/273 102

Val av 1 ledamot och 1 ersättare i kommunala pensionärsrådet, mandat-perioden 2003-2006


Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att till ledamot i kommunala pensionärsrådet för mandatperioden 2003-2006 välja Berit Jansson (c) och som ersättare Kerstin Bergström (s).

__________





Dnr Ks 03/264 106
KS § 81 Dnr Ks 03/273 102

Val av 1 ombud och 1 ersättare till Stockholms läns luftvårdsförbunds ideella förenings årsmöte, mandatperioden 2003-2006


Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som ombud till Stockholms läns luftvårdsförbunds ideella förenings års-möte för mandatperioden 2003-2006 välja Lennart Albinsson (c) och som ersättare Lenneke Sundblom (s).

__________








KS § 82 Dnr Ks 03/273 102

Val av 7 ledamöter i Miljörådet, mandatperioden 2003-2006


Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som ledamöter i miljörådet för mandatperioden 2003-2006 välja

Bengt Ericsson (c)
Ingmar Wallén (m)
Leif Nielsen (kd)
Hans Andersson (fp)
Lenneke Sundblom (s)
Roland Larsson (s)
Bertil Karlsson (v)

__________






KS § 83 Dnr Ks 03/273 102

Val av 3 ledamöter och 3 ersättare i Näringslivsrådet, mandatperioden 2003-2006

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som ledamöter i näringslivsrådet för mandatperioden 2003-2006 välja

Christer Candal (m)
Bengt Ericsson (c)
Håkan Jonsson (s)

att som ersättare välja

Clas Lagerlund (m)
Arne Ringefors (fp)
Elisabeth Björk (s)

_________













Dnr Ks 03/273 102
KS § 84 Dnr Ks 02/914 102

Val av 1 ledamot och 1 ersättare samt 1 revisor i Nordiska Detaljhandels-högskolan, mandatperioden 2003-2006

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Mats Törnquist, kommundirektör som ledamot i Nordiska Detaljhandelshögskolan samt Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef som ersättare,

att utse Lena Stockman, redovisningschef, till revisor i Nordiska Detaljhan-delshögskolan.

__________





KS § 85 Dnr Ks 03/273 102

Val av 1 ledamot och 1 ersättare i RC-Norr, mandatperioden 2003-2006

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som ledamot i RC-Norr utse Christer Candal (m) och som ersättare Roland Larsson (s).

________






KS § 86 Dnr Ks 03/273 102

Val av 5 ledamöter och 5 ersättare i Samverkansgrupp med nordöstra sjukvårdsområdet, mandatperioden 2003-2006

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att vilandeförklara ärendet.


Bakgrund

Norrtälje kommun skall utse 5 ledamöter och 5 ersättare i Samverkansgruppen med nordöstra sjukvårdsområdet.

_________






KS § 87 Dnr Ks 03/273 102

Val av 2 ledamöter i Kommunalt skärgårdsråd, mandatperioden 2003-2006

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Christer Candal (m) och Håkan Jonsson (s) till ledamöter i Kommunalt skärgårdsråd, mandatperioden 2003-2006.

__________






KS § 88 Dnr Ks 03/273 102

Val av 5 ledamöter och 3 ersättare i Trafikgrupp, mandatperioden 2003-2006

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att till ledamöter i Trafikgruppen utse

Anders Nyström (m)
Elis Andersson (c)
Christina Frisk (fp)
Sune Alm (s)
Andreas Hofbauer (s)

att som ersättare utse

Mats Hållen (fp)
Bernt Svanerud (c)
Bertil Karlsson (v)

_________






KS § 89 Dnr Ks 03/273 102

Val av ordförande och 3 ersättare i Förhandlingsdelegationen, mandatpe-rioden 2003-2006

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att som ordförande i förhandlingsdelegationen utse Christer Candal (m),

att som ersättare utse

Clas Lagerlund (m)
Berit Jansson (c)
Elisabeth Björk (s)

_________






KS § 90 Dnr Ks 02/83 002

Anmälan om delegationsbeslut 2002

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-2 lägges till handlingarna.

_________







KS § 91 Dnr Ks 03/94 002

Anmälan om delegationsbeslut 2003

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-8 lägges till handlingarna.

_________






KS § 92

Protokoll

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att lägga protokollen till handlingarna.


Bakgrund

Föreligger protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden 2002-10-10, 2002-10-23, 2002-10-31, 2002-11-06, 2002-11-14, 2002-11-21, 2002-11-28, 2002-12-05, 2002-12-12.

Kommunfullmäktiges sammanträden 2002-11-04, 2002-12-16 och 2002-12-30.
__________







KS § 93

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:13, Kommunernas humankapital

Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:14, skolskjuts vid växelvis boende

Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:16, brandvarnare i bostäder

Dnr KS 02-1005 311
Vägverket ang underrättelse om utställelse av arbetsplan

Dnr KS 01-153 265
Stockholms tingsrätts dom ang "Avslag av begärd avverkning, Norrmarjum 1:21"

Dnr KS 03-21 311
Länsstyrelsens beslut ang tillfällig partiell avstängning av farleden genom Väddö kanal, delen förbi bron vid Älmsta, Norrtälje kommun

Räddningsverkets konferens den 2 april i Revinge "Hur blir man en säker och trygg kommun?"

Integrationsverket ang reviderad överenskommelse om utveckling av intro-duktionen för flyktingar och andra invandrare

Dnr KS 03-155 265
Länsstyrelsen ang tillstånd att trafikera Ängsö nationalpark, Löparö Marina AB

Dnr KS 03-142 612
Utbildningsdepartementet; Gymnasieskolans betänkande Åtta vägar till kun-skap. En ny struktur för gymnasieskolan (SOU 2002:120)

Värdegrund för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting







KS § 93 forts

Dnr KS 03-91 269
Norrtälje kommuns skrivelse till Finansdepartementet ang försäljning av statlig mark i skärgården

Världsnaturfonden WWF skrivelse till kommunledningen, Ökad beredskap krävs för att värna övervintrande sjöfåglar

Dnr KS 02-559 312
Länsstyrelsen ang miljökonsekvensbeskrivning tillhörande arbetsplan för ut-byggnad av gång- och cykelväg utmed väg 283 genom Älmsta i Norrtälje kommun

Boverkets meddelande ang kostsamma åtgärder i hyreshus och bostadsrättshus - ändrad praxis

Svenska kommunförbundet och landstingsförbundets skrift "Ett hot mot de-mokratin"

Naturvårdsverket, Hållbar regional utveckling - Sektorssamordningsuppdraget

Roslagsmuseets Kvartals Magasin

Dnr KS 03-32 046
Omsorgsnämndens beslut 2003-01-13, § 4 ang stiftelser med anknuten förvalt-ning

Pressmeddelande ang nytt avtal för färdtjänstbuss/specialfordonstrafik

Dnr KS 03-39 014
Vägverkets remiss; Förslag till nationell plan för vägtransportsystemet 2004-2015

Dimension AB; Undersökning av kommunens webb-platser

Förslag till ändring av vägnamn på vägar tillhörande Hästängens Vägförenings område, Styrelsen för Hästängens Vägförening







KS § 93 forts

Förbättrad belysning del av Skolvägen och Bärsjövägen inom Hästängens Vägförenings område, Styrelsen för Hästängens Vägförening

Alkoholkommittén, Information om alkoholkommitténs verksamhet

Dnr KS 02-738 102
Länsarbetsnämndens beslut om ledamöter i Arbetsmarknadsnämnderna

Dnr KS 01-680 530
Näringsdepartementet; Kommittédirektiv: Tilläggsdirektiv till Stockholmsbe-redningen (N2001:02)

Miljörådets protokoll från sammanträdet 2002-12-11.

Genomförande av Förintelsens minnesdag 2003