Kommunstyrelsen 2003-04-10 1

Plats och tid Sammanträdesrum Norrtälje, Kommunhuset Ankaret, kl 09.00-10.30
11.50-12.50
Beslutande Enligt förteckningTony Wallin, personalchef
Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Övriga deltagande Leif Klasson, IT-chef
Lena Stockman, redovisningschef
Arne Appel, budgetchef
Christina Nilsson, sekreterareUtses att justera

Justeringens Ledningskontoret tisdagen den 15 april 2003, kl 13.00
plats och tid

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 94-117
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Christer Candal

Justerande ..................................................................................................................
Kerstin Bergström
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2003-04-10

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

KS § 94

Val av justeringsman

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Kerstin Bergström (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret tisdagen den 15 april 2003, kl 13.00.

_________KS § 95 Dnr KS 02-283 001

Inrättande av IT-råd

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att inrätta ett IT-råd i Norrtälje kommun,

att kommunstyrelsen är ansvarig för rådets verksamhet,

att kommunstyrelsen äger anta tillämpningsföreskrifter för rådets verksamhet och/eller enskilda projekt.


Bakgrund

Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för de kommunövergripande IT-systemen och kommunikationslösningarna. Kommundirektören svarar med hjälp av IT-strategen/IT-chefen för att kommunens IT-verksamhet samordnas samt att erforderliga resurser avsätts för en effektiv och säker IT-verksamhet.

För att säkra samordning och förankring av IT-verksamhet och utveckling föreslås att ett IT-råd bildas. Där skall ingå en representant för varje förvaltning som skall vara bemyndigad att fullt ut representera och besluta för sin förvaltning i de frågor som behandlas av rådet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2002-04-04, § 88 att översända ärendet till samtliga nämnder för yttrande.


forts


KS § 95 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-03-26 anfört att alla inkomna remissvar är positiva och bifaller ledningskontorets förslag att inrätta ett IT-råd i Norrtälje kommun.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att inrätta ett IT-råd i Norrtälje kommun, att kommunstyrelsen är ansvarig för rådets verksamhet, att kommunstyrelsen äger anta tillämpningsföreskrifter för rådets verksamhet och/eller enskilda projekt.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-03-27, § 112 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-03-26.

__________


KS § 96 Dnr KS 02-282 001

Organisation av IT-verksamheten

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till central IT-supportorganisation, enligt till handlingarna hörande bilaga,

att kommunstyrelsen är ansvarig för IT-supportorganisationen,

att kommunstyrelsen äger anta tillämpningsföreskrifter för IT-supportorganisationens verksamhet och/eller enskilda projekt.


Bakgrund

Norrtälje kommun har under senare år satsat på att bygga en IT-infrastruktur för all kommunal verksamhet.

Det finns mellan 3500 och 4000 PC-arbetsplatser och ca 500 kommunikationsutrustningar utplacerade i den kommunala verksamheten. Det innebär att man har behov av att hantera 1500 PC per år som skall konfigureras och installeras. Detta kräver lämpliga lokaler för att effektivt kunna hantera logistiken.

För att säkerställa att dessa behov möts föreslås en samordnad IT-supportorganisation med tillgång till lämpliga lokaler.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-04-04, § 89 beslutat att översända ärendet till samtliga nämnder för yttrande.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-03-26 anfört att alla inkomna remissvar är positiva och bifaller ledningskontorets förslag till organisation av IT-support i Norrtälje kommun.

KS § 96 forts

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslag till central IT-supportorganisation, att kommunstyrelsen är ansvarig för IT-supportorganisationen, att kommunstyrelsen äger anta tillämpningsföreskrifter för IT-supportorganisationens verksamhet och/eller enskilda projekt.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-03-27, § 113 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-03-26.


__________
KS § 97 Dnr Ks 03/139 042

Årsredovisning 2002 för Norrtälje kommun inkl koncernredovisning

Beslut

1. Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna bokslut och årsredovisning för år 2002 ,

att avsätta 634 tkr till renhållningsfonden, varav Häverö 200 tkr, Salmunge 200 tkr och Björkholmen 200 tkr för avslutnings- och återställningsarbeten, resterande 34 tkr övrigt,

att ianspråkta 241 tkr ur VA-fonden utöver tidigare beslut om ianspråktagande av 4 500 tkr under året.

2. Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna bokslut och verksamhetsberättelse avseende kommunstyrelsens egen verksamhet inklusive ledningskontor och servicekontor,

att godkänna bokslut och verksamhetsberättelse avseende Räddningstjänsten som från och med den 1 januari 2003 överförts till kommunstyrelsen.


Bakgrund

Ledningskontoret har i samarbete med servicekontoret sammanställt bokslut och årsredovisning för 2002.

2002 års resultat uppgår till – 29,7 mkr vid avstämning mot balanskravet. Enligt kommunallagen skall det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet återställas under de närmast följande två åren. Beslut om sådan reglering skall fattas i budgeten senast andra året efter det år då det negativa resultatet uppkom d v s i budgeten för år 2004.KS § 97 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-04-01 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avsätta 634 tkr till renhållningsfonden, varav Häverö 200 tkr, Salmunge 200 tkr och Björkholmen 200 tkr för avslutnings- och återställningsarbeten, att ianspråkta 241 tkr ur VA-fonden utöver tidigare beslut om ianspråktagande av 4 500 tkr under året. Kommunstyrelsen föreslås besluta för egen del att godkänna bokslut och verksamhetsberättelse avseende kommunstyrelsens egen verksamhet inklusive ledningskontor och servicekontor, att godkänna bokslut och verksamhetsberättelse avseende Räddningstjänsten som från och med den 1 januari 2003 överförts till kommunstyrelsen.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-04-03, § 127 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-04-01.

__________


KS § 98 Dnr Ks 03/388 042

Årsredovisning 2002 för Norrtälje Kommunhus AB inkl dotterbolagen Nihab, Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB, Neab, Norrtälje Energi och Roslagsbostäder

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att med godkännande lägga redovisningarna till handlingarna.


Bakgrund

Föreligger årsredovisning 2002 för Norrtälje Kommunhus AB inkl dotterbolagen Nihab, Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB, Neab, Norrtälje Energi och Roslagsbostäder.

__________


KS § 99 Dnr KS 03-371 111

Folkomröstning om trängselavgifter

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att föreslå Kommunförbundet Stockholms län ta initiativ till samordning av frågan om folkomröstning angående trängselavgifter i trafiken och utredningar som därtill hör.


Bakgrund

I Stockholms stad förs diskussioner om att på försök införa s k trängselavgifter. Sådana avgifter förutsätter lagstöd, vilket för närvarande inte finns. Stockholmsberedningen har vid regeringssammanträde i mars 2002 som tilläggsdirektiv fått i uppdrag att utreda frågan om hur trängselavgifter i trafiken kan genomföras. Utredningen ska vara klar senast den 1 juni 2003. Om Stockholms stad genom en lag bereds möjlighet att införa trängselavgifter kommer detta att få konsekvenser för många medlemmar till Norrtälje kommun.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse i skrivelse 2003-04-02 att frågan om s k trängselavgifter för vägnätet i Stockholm och en eventuell folkomröstning om avgifterna diskuteras nu i ett antal av länets kommuner.

Ledningskontoret föreslår att kommunen skall föreslå Kommunförbundet Stockholms län tar initiativ till att samordna de utredningar som bör göras och frågan om en eventuell folkomröstning.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-04-03, § 128 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-04-02.
__________KS § 100 Dnr KS 01-1017 214

Antagande av detaljplan för fastigheten Gransäter 7 i Norrtälje stad

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att, enligt byggnadsnämndens beslut 2003-02-27, § 86, anta detaljplan för fastigheten Gransäter 7 i Norrtälje stad.


Bakgrund

Fastigheten Gransäter 7 är bebyggd med en huvudbyggnad från 1800-talet som idag inrymmer sju bostadsrättslägenheter. Därutöver finns på fastigheten ett parhus där det i sluttningsvåningen tidigare funnits en bilverkstad samt en villa. Sammanbyggt med villan finns en gemensam tvättstuga.

Planens syfte

Gällande detaljplan från 1942 ger möjlighet att bebygga området med villor. Planens syfte är att reglera tillkomsten av småhusbebyggelse. Med planen regleras även byggrätter, utformningsfrågor och gemensamhetsanläggningar.

Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2003-02-27, § 86 beslutat att godkänna utlåtandet samt att godkänna reviderat planförslag enligt reviderad antagande handling, plankarta daterad 2003-02-24 och överlämna planförslaget till kommunfullmäktige för antagande enligt plan- och bygglagen 5 kap 29 §.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-03-27, § 122 och föreslagit enligt byggnadsnämndens beslut 2003-02-27, § 86.

__________


KS § 101 Dnr Ks 03/154 251

Mark- och exploateringsavtal m m för Gransäter 7,8 och 9 i Norrtälje stad

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna förslag till mark- och exploateringsavtal med Besqab Projektutveckling AB avseende fastigheterna Gransäter 7, 8 och 9 i Norrtälje stad,

att godkänna förslag till avtal om lägenhetsarrende med Besqab Projektutveckling AB avseende upplåtelse av mark- och vattenområden för småbåtsbrygga.


Bakgrund

Enligt förslag till detaljplan för fastigheterna Gransäter 7, 8 och 9 i Norrtälje stad, daterat 2002-09-16 föreslås befintlig bebyggelse kompletteras med 21 friliggande småhus. Fastigheterna har förvärvats av Besqab Projektutveckling AB i avsikt att genomföra nyproduktionen. Innan detaljplanen förs vidare till kommunfullmäktige skall ett mark- och exploateringsavtal tecknas.

Vid detaljplaneförslagets behandling på byggnadsnämndens arbetsutskott 2003-02-06 har nämnden önskat en revidering av planförslaget, innebärande att ett av husen mot det angränsande kvarteret Jasminen tas bort. Denna förändring har skett efter det att mark- och exploateringsavtalet har förhandlats klart.

Tjänstemannaberedning

Förslag till mark- och exploateringsavtal har upprättats med Besqab AB och är villkorat av att detaljplanen för Gransäter 7, 8 och 9 antas av kommunfullmäktige senast 2003-06-30 genom beslut som vinner laga kraft.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 2003-02-10 kommunstyrelsen besluta
att godkänna förslag till mark- och exploateringsavtal med Besqab Projektutveckling AB avseende fastigheterna Gransäter 7, 8 och 9 i Norrtälje stad, att


KS § 101 forts

godkänna förslag till avtal om lägenhetsarrende med Besqab Projektutveckling AB avseende upplåtelse av mark- och vattenområden för småbåtsbrygga.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-02-12, § 63 föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2003-02-10.

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2003-03-13, § 67 att ärendet utgår från dagens sammanträde.


__________

KS § 102 Dnr KS 02-367 214

Samrådsyttrande gällande förslag till program till detaljplan för Västra Rickeby 3:28, 3:11, 3:12 m m i Gottröra församling, Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att i yttrande till byggnadsnämnden ej erinra mot planförslaget.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot.


Bakgrund

Syftet med ett detaljplaneprogram är att bredda kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede av planprocessen och att berörda skall ges möjlighet till insyn och möjlighet till påverkan innan kommunens ställningstagande är låsta.

Stadsarkitektkontoret har 2003-02-04 översänt rubricerade ärende för samrådsyttrande enligt plan- och bygglagen 5 kap 20 §.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-20, § 99 föreslagit kommunstyrelsen att ej erinra mot planförslaget. Bengt Ericsson (c), Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) deltog ej i beslutet.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Bengt Ericsson (c) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Håkan Jonsson (s) – avslag.


KS § 102 forts

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

__________


KS § 103 Dnr Ks 03/283 042

Budgetutfallsprognos nr 1, 2003 för Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna föreliggande budgetutfallsprognos för år 2003.


Bakgrund

Ledningskontoret har begärt in budgetutfallsprognoser från samtliga nämnder för år 2003.

Som underlag för prognoserna har förvaltningarna bl a kunnat använda kunskaper från internfördelning av budget samt utfall för januari månad.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-03-11 lämnat synpunkter på prognosen och föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande budgetutfallsprognos för år 2003.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-20, § 103 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-03-11.

__________


KS § 104 Dnr Ks 03/283 042

Budgetutfallsprognos nr 2, 2003 för Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att - efter att ha tagit del av föreliggande budgetutfallsprognos för år 2003 - uppdra till ledningskontoret att komma med förslag till åtgärder mot det
prognosticerade underskottet i 2003 års bokslut.


Bakgrund

Ledningskontoret har begärt in budgetutfallsprognoser från samtliga förvaltningar för år 2003. Som underlag för prognoserna har förvaltningarna bl a kunnat använda kunskaper från internfördelning av budget samt utfall för februari månad.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-03-25 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande budgetutfallsprognos för år 2003, att uppdra till ledningskontoret att komma med förslag till åtgärder mot det prognosticerade underskottet i 2003 års bokslut.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-27, § 124 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-03-25.

_________KS § 105 Dnr KS 02-989 023

Tillsvidareanställning av förvaltningschef vid stadsarkitektkontoret

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att tillsvidareanställa Mats Viktorsson som förvaltningschef från och med 2003-04-14.


Bakgrund

Arbetsutskottet beslutade 2002-12-05, § 360 att godkänna att utannonsering sker av tjänst som förvaltningschef vid stadsarkitektkontoret.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-03-20 bedömt att den mest meriterade för det externannonserade arbetet som förvaltningschef vid stadsarkitektkontoret är t f förvaltningschef Mats Viktorsson.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-20, § 104 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-03-20.

Beslutande sammanträde

Ordföranden Christer Candal (m) meddelar att förhandlingsdelegationen vid ett sammanträde denna dag fastställt löne- och anställningsvillkor.


__________


KS § 106 Dnr KS 02-990 023

Tillsvidareanställning av förvaltningschef vid miljö- och hälsoskyddskontoret

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att tillsvidareanställa Sara Helmersson som förvaltningschef från och med 2003-04-14.


Bakgrund

Arbetsutskottet beslutade 2002-12-05, § 360 att godkänna att utannonsering sker av tjänst som förvaltningschef vid miljö- och hälsoskyddskontoret.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-03-20 bedömt att den mest meriterade för det externannonserade arbetet som förvaltningschef vid miljö- och hälsoskyddskontoret är t f förvaltningschef Sara Helmersson.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-20, § 105 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-03-20.

Beslutande sammanträde

Ordföranden Christer Candal (m) meddelar att förhandlingsdelegationen vid ett sammanträde denna dag fastställt löne- och anställningsvillkor.
__________


KS § 107 Dnr KS 03-221 053

Godkännande av förfrågningsunderlag gällande upphandling av kontorsmaterial samt kopieringspapper

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förfrågningsunderlag och tidsplan för upphandling av kontorsmaterial och kopieringspapper samt

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantör av kontorsmaterial och kopieringspapper.


Bakgrund

Norrtälje kommuns avtal gällande kontorsmaterial och kopieringspapper löper ut den sista september, varför ny upphandling måste genomföras.

Tjänstemannaberedning

Servicekontoret har i skrivelse 2003-03-11 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förfrågningsunderlag och tidsplan för upphandling av kontorsmaterial och kopieringspapper samt att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantör av kontorsmaterial och kopieringspapper.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-27, § 107 föreslagit enligt servicekontorets skrivelse 2003-03-11.

_________

KS § 108 Dnr KS 03-254 051

Godkännande av förfrågningsunderlag gällande upphandling av guldklockor herr & dam

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av guldklockor herr och dam.


Bakgrund

Avtalsperioden för det tidigare gällande ramavtalet rörande guldklockor/guldarmband har löpt ut, varför en ny upphandling bör genomföras.


Tjänstemannaberedning

Servicekontorets upphandlingsenhet har i samarbete med PA-lön arbetat fram förslag till förfrågningsunderlag och föreslår i skrivelse 2003-03-24 kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av guldklockor herr och dam.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-27, § 108 föreslagit enligt servicekontorets skrivelse 2003-03-24.

__________KS § 109 Dnr KS 03-253 051

Godkännande av förfrågningsunderlag gällande upphandling av guldarmband dam

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av guldarmband.


Bakgrund

Avtalsperioden för det tidigare gällande ramavtalet rörande guldarmband har löpt ut, varför en ny upphandling bör genomföras.


Tjänstemannaberedning

Servicekontorets upphandlingsenhet har i samarbete med PA-lön arbetat fram förslag till förfrågningsunderlag och föreslår i skrivelse 2003-03-24 kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av guldarmband.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-27, § 109 föreslagit enligt servicekontorets skrivelse 2003-03-24.

__________KS § 110 Dnr KS 03-227 002

Förändring av gällande delegation från kommunstyrelsen

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att anta förslag till förändrad delegation i enlighet med bilaga 1 till ärendet.


Bakgrund

I samband med att reglementena för kommunstyrelsen och tekniska nämnden reviderades fördes följande frågor över till kommunstyrelsen:

Delegering från kommunfullmäktige
8 §
…beslut om att hyra ut lokal eller del därav
…beslut om att hyra lokal eller del därav

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2003-03-11 kommunstyrelsen besluta att anta förslag till förändrad delegation i enlighet med bilaga 1 till ärendet.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-27, § 110 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-03-11.

_________


KS § 111 Dnr KS 03-284 269

Anslag av medel för projekt Norrtälje Flygplats

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att vilandeförklara ärendet ang anslag av medel för projekt Norrtälje Flygplats.


Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2002-04-11 att tillsätta en utredning för utveckling av Mellingeholms flygplats.

Under projektets gång har behov av utredningar redovisats kontinuerligt för kommunstyrelsens arbetsutskott. Kostnader för utredningar har hittills täckts genom kommunstyrelsens utredningsanslag.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har i skrivelse 2003-03-25 redovisat utförda och pågående utredningar samt behov av nya utredningar och beräknade kostnader.

Tekniska kontoret föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att anslå 505.000 kr för utredningar avseende projekt Norrtälje Flygplats.

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-04-01 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja kommunstyrelsen investeringsmedel om 505 tkr för utredningar avseende projekt Norrtälje flygplats, att finansiering sker med egna medel.

Politisk beredning

Arbetsutskottet beslutade 2003-03-27, § 123 att vilandeförklara ärendet till den 3 april 2003.

KS § 111 forts

Arbetsutskottet beslutade 2003-04-03 § 129 att vilandeförklara ärendet till den 10 april 2003

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-04-10, § 131 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-04-01.
_________


KS § 112 Dnr KS 03-24 875

Lånehandlingar och skötselavtal för SAAB J 35F Draken

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna depositionsinstrument till Flygvapenmuseum avseende J35F Draken,

att uppdra åt ledningskontoret att göra överenskommelse med Roslagens flygklubb om skötselplan för J35F Draken.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot.

Bakgrund

På det tidigare regementsområdet, nuvarande Campus Roslagen, står ett flygplan uppställt. Flygplanet, en J35 Draken, ägs av Flygvapenmuseum i Linköping.

Kommunstyrelsens ordförande har uttalat kommunens önskemål om att flygplanet ska få förbli på sin plats vid infarten till Norrtälje stad.

Flygvapenmuseet har översänt handlingar för deposition.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-03-20 föreslagit kommunstyrelsen besluta att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna depositionsinstrument till Flygvapenmuseum avseende J35F Draken, att uppdra åt ledningskontoret att göra överenskommelse med Roslagens flygklubb om skötselplan för J35F Draken, kostnaderna ska bestridas inom kommunstyrelsens budgetram

forts

KS § 112 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-27, § 121 beslutat att vilandeförklara ärendet till den 3 april 2003.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-04-03, § 130 beslutat att vilandeförklara ärendet till den 10/4 2003.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-04-10, § 132 föreslagit att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna depositionsinstrument till Flygvapenmuseum avseende J35F Draken, att uppdra åt ledningskontoret att göra överenskommelse med Roslagens flygklubb om skötselplan för J35F Draken.

Beslutande sammanträde

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) – avslag.

Christer Candal (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framsällda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

Omröstning begärs

Omröstningsproposition

Bifall till arbetsutskottets förslag = Ja
Bifall till Håkan Jonssons yrkande = Nej

Omröstningsresultat

Med 7 ja-röster och 6 nej-röster har kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
_________
KS § 113 Dnr KS 03/387 841

Upprustning av Finsta samhälle i samband med den Heliga Birgittas 700 årsjubileum

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna att investeringsanslag om 2 700 tkr för upprustning av Finsta samhälle får omdisponeras i enlighet med vad som anges i ledningskontorets skrivelse2003-04-01 samt

att tillkommande kostnader om 150 tkr för år 2003 belastar kommunstyrelsens ram samt att kostnader för 2004 arbetas in i budget 2004.


Bakgrund

Kommunstyrelsen beviljade 2002-04-29 tekniska nämnden 2 700 tkr i investeringsanslag för upprustning av Finsta samhälle inför 700-årsjubileet av Heliga Birgitta under 2003.

Delar av upprustningen till en beräknad kostnad av 1 300 tkr är genomförd eller upphandlad för ett genomförande under våren 2003. Övriga delar, primärt anläggande av en stor besöksparkering i anslutning till Finsta stationshus avbröts under hösten 2002 sedan förutsättningar för kommunen uppstått att förvärva mark för bland annat parkering i nära anslutning till den Heliga Birgittas Bönegrotta. Kommunen har nu förvärvat denna mark samtidigt som delvis nya behov för upprustningen uppstått.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-04-01 redogjort för pågående och genomförd upprustning samt förslag till förändrad upprustning.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna att investeringsanslag om 2 700 tkr för upprustning av Finsta samhälle får omdisponeras i enlighet med vad som anges i tjänsteutlåtandet samt att tillkommande kostna


KS § 113 forts

der om 150 tkr för år 2003 belastar kommunstyrelsens ram samt att kostnader för 2004 arbetas in i budget 2004.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-04-03, § 131 beslutat att vilandeförklara ärendet till 2003-04-10.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-04-10, § 133 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-04-01.

__________


KS § 114

Anmälan om delegationsbeslut

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-6 lägges till handlingarna.

_________


KS § 115 Dnr Ks 03/273 102

Val av 5 ledamöter och 5 ersättare i Samverkansgrupp med nordöstra sjukvårdsområdet, mandatperioden 2003-2006

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att ärendet utgår från dagens sammanträde.


Bakgrund

Norrtälje kommun skall utse 5 ledamöter och 5 ersättare i Samverkansgruppen med nordöstra sjukvårdsområdet.

Politisk beredning

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-03-13, § 86 beslutat att vilandeförklara ärendet.

_________

KS § 116 Dnr Ks 03/265 106

Val av ombud och ersättare till Svealands kustvattenvårdsförbund

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Christer Candal