Kommunstyrelsen 2003-04-25 1

Plats och tid Sammanträdesrum Norrtälje, Kommunhuset Ankaret, kl 09.30-10.00
10.30-10.50
Beslutande Enligt förteckningMats Törnquist, kommundirektör
Christina Nilsson, sekreterare
Övriga deltagande


Utses att justera Elisabeth Björk (s)

Justeringens Ledningskontoret, måndagen den 28 april 2003, kl 13.00
plats och tid

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 118-125
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Christer Candal

Justerande ..................................................................................................................
Elisabeth Björk
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2003-04-25

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats Ledningskontoret
för protokollet


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

KS § 118

Val av justeringsman

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Elisabeth Björk (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret måndagen den 28 april 2003, kl 13.00.

_________


KS § 119 Dnr Ks 03-244 001
Inrättande av ny demokratiberedning

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att inrätta en demokratiberedning enligt vad som framgår av ledningskontorets skrivelse,

att fastställa förslag till instruktion för demokratiberedningens verksamhet enligt bilaga 1,

att verksamheten skall finansieras inom kommunstyrelsens ram.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot.


Bakgrund

Under de senaste mandatperioderna har parlamentariskt tillsatta demokratikommittéer arbetat med lokala demokratifrågor i Norrtälje kommun ur olika perspektiv. Inom samma tidsperiod har flera statliga utredningar presenterat betänkanden och förslag som på olika sätt berör demokratifrågor. Samtidigt har förutsättningarna för den lokala demokratin förändrats.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-03-06 redovisat demokratiberedningens uppdrag, förslag till instruktion m m samt som sammanfattning av förslaget anfört att en demokratiberedning under kommunfullmäktiges ansvarsområde tillsätts. Demokratiberedningen skall främst arbeta med demokratifrågor utifrån ett medborgarperspektiv där frågan om e-demokrati är en särskild prioriterad fråga.
KS § 119 forts

Ledningskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att inrätta en demokratiberedning enligt vad som framgår av ledningskontorets skrivelse, att fastställa förslag till instruktion för demokratiberedningens verksamhet, att verksamheten skall finansieras inom kommunstyrelsens ram.

Föreligger skrivelse från ledningskontoret daterad 2003-04-24.

Politisk beredning

Au 6/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-06, § 66 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-03-06.

Ks 13/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-03-13, § 50 föreslagit kommunfullmäktige besluta att inrätta en demokratiberedning enligt vad som framgår av ledningskontorets skrivelse, att fastställa förslag till instruktion för demokratiberedningens verksamhet enl bil, att verksamheten skall finansieras inom kommunstyrelsens ram.
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänster-partiets ledamot reserverade sig mot beslutet.

Kf 31/3 Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2003-03-31, § 42 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

Au 25/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-04-25, § 142.

Beslutande sammanträde

Ks 25/4 Yrkanden:

Christer Candal (m), Bengt Ericsson (c) och Hans Andersson (fp) – bifall till kommunstyrelsens förslag 2003-03-13, § 50 innebärande att inrätta en demokratiberedning enligt vad som framgår av ledningskontorets skrivelse, att fastställa förslag till instruktion för demokratiberedningens verksamhet enligt bilaga, att verksamheten skall finansieras inom kommunstyrelsens ram.

Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) - § 1 andra meningen; Demokratiberedningens främsta och prioriterade uppgift är att med hjälp av ny modern teknik utveckla och förbättra den s k e-demokratin utifrån


KS § 119 forts

ett medborgarperspektiv. Ändras till: I uppdraget ligger även att utveckla och förbättra e-demokratin utifrån ett medborgarperspektiv.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

__________
KS § 120 Dnr KS 02-346 006

Kommunfullmäktiges arbetsformer

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar:

med hänvisning till de av kommunfullmäktiges presidium lämnade synpunkter på demokratiberedningens förslag –

att avslå demokratiberedningens förslag att införa begränsning av talartiden, införandet av paus under sammanträdet och regler för genomförande av paus,

att överlämna ärendet till demokratiberedningen för att i enlighet med deras nya direktiv lägga förslag till hur kommunmedborgare får möjlighet att komma med synpunkter på inlämnades motioner,

att i övrigt anse demokratiberedningens förslag vara tillgodosedda.


Bakgrund

Demokratiberedningen har 2002-03-27, § 11 beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta att göra vissa ändringar i sina arbetsformer.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-03-06 utan eget ställningstagande föreslagit kommunfullmäktige besluta enligt presidiets redovisade förslag.

Politisk beredning

Au 6/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-03-06, § 68.

Ks 13/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-03-13, § 52 föreslagit
med hänvisning till de av kommunfullmäktiges presidium lämnade synpunkter på demokratiberedningens förslag – att avslå demokrati-

KS § 120 forts

beredningens förslag att införa begränsning av talartiden, införandet av paus under sammanträdet och regler för genomförande av paus, att överlämna ärendet till demokratiberedningen för att i enlighet med deras nya direktiv lägga förslag till hur kommunmedborgare får möjlighet att komma med synpunkter på inlämnades motioner, att i övrigt anse demokratiberedningens förslag vara tillgodosedda.
Clas Lagerlund (m) reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Kf 31/3 Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2003-03-31, § 44 beslutat att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

Au 25/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-04-25, § 143.


Beslutande sammanträde

Ks 25/4 Yrkanden:

Christer Candal (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Clas Lagerlund (m) – bifall till arbetsutskottets förslag med följande tilläggsyrkande: Kommunfullmäktige uppdrar till demokratiberedningen att genomföra en tidsstudie.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag.

Ordföranden ställer därefter proposition på bifall till eller avslag på Clas Lagerlunds tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslagit tilläggsyrkandet.

_______

KS § 121 Dnr KS 02-462 101

Medborgerlig förslagsrätt i kommunfullmäktige

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att ställa sig positiv till att nya möjligheter till delaktighet i kommunens angelägenheter ges kommunmedborgarna i enlighet med de nya direktiven till demokratiberedningen.


Bakgrund

Riksdagen har i januari 2002 beslutat, i enlighet med regeringens proposition 2001/02:80, att medge fullmäktige rätten att besluta att tillåta kommunmedborgare väcka ärenden i fullmäktige.

Demokratiberedningen beslutade 2002-04-17 att föreslå fullmäktige att medge rätt för kommunmedborgare folkbokförda i kommunen att, under en försöksperiod av tre år, väcka ärende i fullmäktige (medborgarförslag), att bifalla demokratiberedningens förslag till tillägg i fullmäktiges arbetsordning beträffande medborgarförslag, att utvärdera/följa upp försöksperioden efter två år.

Presidiet har uttalat sig negativa till att införa detta förslag med hänvisning till att vi har en representativ demokrati där kommunens medborgare har möjlighet att via partier i fullmäktige föra fram förslag till fullmäktige.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-03-06 föreslagit – med hänvisning till presidiets synpunkter – att fullmäktige ställer sig positiv till att nya möjligheter till delaktighet i kommunens angelägenheter och utveckling ges kommunmedborgarna i enlighet med de nya direktiven till demokratiberedningen.


forts

KS § 121 forts

Politisk beredning

Au 6/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-06 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-03-06.

Ks 13/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-03-13, § 53 föreslagit kommunfullmäktige att ställa sig positiv till att nya möjligheter till delaktighet i kommunens angelägenheter ges kommunmedborgarna i enlighet med de nya direktiven till demokrati-bered-ningen.

Kf 31/3 Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2003-03-31, § 45 beslutat att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

Au 25/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-04-25, § 144.


___________

KS § 122 Dnr KS 00-665 006

Förslag om inrättande av ungdomsråd


Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar:

att överlämna ärendet till demokratiberedningen för att pröva alternativa former för införande av ungdomsråd med inriktning på e-demokrati och där redan genomförda IT-investeringar kan nyttjas.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Våren 2000 inlämnade Jan E Johansson (s) m fl en motion till kommunfullmäktige med förslag om att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att bereda frågan om ungdomsfullmäktige. I maj samma år överlämnades motionen till demokratiberedningen för handläggning.

Demokratiberedningen har den 21 maj 2002 beslutat föreslå fullmäktige att inrätta ett ungdomsråd och att bifalla förslag till instruktion samt att bevilja ungdomsrådet 100.000 kr i verksamhetsbidrag. Medel motsvarande 20 tim/v föreslås vidare avsättas för projektanställning av resursperson, s k byråkratilots, för ungdomsrådet.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-03-06 föreslagit att ärendet överlämnas till demokratiberedningen för att pröva alternativa former av införande av ungdomsråd med inriktning på e-demokrati och där redan genomförda IT-investeringar kan nyttjas.

KS § 122 forts

Politisk beredning

Au 6/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-06, § 71 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-03-06.

Ks 13/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-03-13, § 54 föreslagit kommun-fullmäktige besluta att överlämna ärendet till demokratiberedningen för att pröva alternativa former för införande av ungdomsråd med inriktning på e-demokrati och där redan genomförda IT-investeringar kan nyttjas.
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot reserverade sig mot beslutet.

Kf 31/3 Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2003-03-31, § 46 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

Au 25/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-04-25, § 145.

Beslutande sammanträde

Ks 25/4 Yrkanden:

Christer Candal (m) – enligt arbetsutskottets förslag.

Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) – bifall till demokratiberedningens förslag att inrätta ett ungdomsråd och att bifalla förslag till instruktion samt att bevilja ungdomsrådet 100.000 kr i verksamhetsbidrag, avslag på följande; Medel motsvarande 20 tim/v föreslås vidare avsättas för projektanställning av resursperson, s k byråkratilots, för ungdomsrådet.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

__________


KS § 123

Förslag till revidering av instruktion för förtroendemannakommittén

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att i instruktion för förtroendemannakommittén, § 2, 2 st följande lydelse skall utgå, ”Ledamot och ersättare i förtroendemannakommittén skall vara ledamot eller ersättare i fullmäktige.”


Bakgrund

Kommunallagen 4 kap 5 § har fr o m den 1 juli 2002 ändrats. Ändringen innebär att även till fullmäktigeberedningar är den valbar som vid tidpunkten för sådant val uppfyller de villkor som uppställts i 2 och 3 §§.

Detta innebär att valbara är personer som vid valtillfället har uppnått 18 års ålder och är bosatta i kommunen respektive inom en kommun inom landstinget samt är medborgare i Sverige eller i något annan EU-stat eller i Island eller Norge eller, för det fall de är andra utlänningar, har varit folkbokförda i Sverige i tre år i följd.

Vid val av ledamöter och ersättare i styrelsen och övriga nämnder samt fullmäktigeberedningar är det åldern vid respektive valtillfälle som avgör om ålderskravet 18 år för valbarhet skall anses vara uppfyllt.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2003-04-10 kommunfullmäktige besluta
att i instruktion för förtroendemannakommittén, § 2, 2 st följande lydelse skall utgå, ”Ledamot och ersättare i förtroendemannakommittén skall vara ledamot eller ersättare i fullmäktige.”
KS § 123 forts

Politisk beredning

Au 25/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-04-25, § 146 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-04-10.

__________
KS § 124 Dnr KS 03-271 111

Framställan till regeringen ang trängselavgifter samt kommunal folkomröstning i samband därmed

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra åt kommunstyrelsen att framlägga förslag till skrivelse till regeringen, vari Norrtälje kommun för fram sin uppfattning beträffande ett lagförslag som medger införande av trängselavgifter.


Reservation

Christer Candal (m), Clas Lagerlund (m) och Alf Werlinder (kd).


Bakgrund

I Stockholms stad förs diskussioner om att på försök införa s k trängselavgifter. Sådana avgifter förutsätter lagstöd, vilket för närvarande inte finns. Stockholmsberedningen har vid regeringssammanträde i mars 2002 som tilläggsdirektiv fått i uppdrag att utreda frågan om hur trängselavgifter i trafiken kan genomföras. Utredningen ska vara klar senast den 1 juni 2003. Om Stockholms
stad genom en lag bereds möjlighet att införa trängselavgifter kommer detta att få konsekvenser för många medlemmar till Norrtälje kommun.

Skrivelse från KSL:

Föreligger skrivelse från KSL 2003-04-07 med följande uttalande: ”Vid styrelsens sammanträde den 3 april 2003 uppdrogs åt arbetsutskottet att behandla frågan om ev besked från medlemskommunerna beträffande avsikten att genomföra folkomröstning i egna kommunen om trängselavgifter i anslutning till EU-parlamentsvalet i juni 2004. Efter besked från Stockholms stad på kvällen den 3 april om tidplanen för Stockholms arbete i frågan, framgår att folkomröstningar för de kommuner som så önskar, lämpligen genomförs under

KS § 124 forts

hösten 2003. Stockholm avser besluta om inriktning av teknik m m den 2 juni 2003 och arbetar för erforderliga regerings- och riksdagsbeslut under vintern 2003-2004. Att hålla folkomröstningar juni 2004 är således för sent för att påverka ärendets behandling.”

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse i skrivelse 2003-04-02 att frågan om s k trängselavgifter för vägnätet i Stockholm och en eventuell folkomröstning om avgifterna nu diskuteras i ett antal av länets kommuner.

Ledningskontoret föreslår att kommunen skall föreslå att Kommunförbundet Stockholms län tar initiativ till att samordna de utredningar som bör göras och frågan om en eventuell folkomröstning.

Med hänvisning till skrivelse från KSL 2003-04-07 som inkom till Norrtälje kommun 2003-04-10 föreligger ny skrivelse från ledningskontoret 2003-04-15 där kommunfullmäktige föreslås besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att framlägga förslag till skrivelse till regeringen, vari Norrtälje kommun för fram sin uppfattning beträffande ett lagförslag som medger införande av trängselavgifter, att som ett led i beredningen av detta ärende genom en kommunal folkomröstning inhämta kommunens invånares synpunkter om trängselavgifter, att genomföra den kommunala folkomröstningen i enlighet med vad som anges i bilaga 1, Lokala föreskrifter, att kostnaderna 300.000 kr ska avräknas i bokslutet för år 2003, att uppdra till valnämnden att genomföra omröstningen samt
att bemyndiga valnämnden, om så behövs, att fastställa kompletterande Lokala föreskrifter.

Politisk beredning

Ks 10/4 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-04-10, 99 beslutat att föreslå Kommunförbundet Stockholms län ta initiativ till samordning av frågan om
folkomröstning angående trängselavgifter i trafiken och utredningar som därtill hör.

Valnämnden har vid sammanträde 2003-04-24, § 11 bl a beslutat att – under förutsättning att valnämnden erhåller erforderliga medel, ej erinra mot de


KS § 124 forts

punkter i förslaget som berör folkomröstningens genomförande och uppdrag till valnämnden, att ej yttra sig över de andra punkterna i förslaget.

Au 25/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-04-25, § 147 och föreslagit kommunstyrelsen besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att framlägga förslag till skrivelse till regeringen, vari Norrtälje kommun för fram sin uppfattning beträffande ett lagförslag som medger införande av trängselavgifter, att som ett led i beredningen av detta ärende genom en kommunal folkomröstning inhämta kommunens invånares synpunkter om trängselavgifter, att genomföra den kommunala folkomröstningen i enlighet med vad som anges i bilaga 1, Lokala föreskrifter, att kostnaderna 300.000 kr ska avräknas i bokslutet för år 2003, att uppdra till valnämnden att genomföra omröstningen samt att bemyndiga valnämnden, om så behövs, att fastställa kompletterande Lokala föreskrifter.

Beslutande sammanträde

Ks 25/4 Sammanträdet ajourneras i fem minuter på begäran av Bengt Ericsson.

Yrkanden

Christer Candal (m) – enligt arbetsutskottets förslag.

Elisabeth Björk (s) – bifall till första att-satsen, avslag på övriga att-satser.

Bengt Ericsson (c) - bifall till första att-satsen, avslag på övriga att-sats.

Bertil Karlsson (v) – bifall till Bengt Ericssons yrkande.

Hans Andersson (fp) – bifall till första att-satsen, deltar ej i beslutet av övriga att-satser.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.KS § 124 forts

Omröstning begäres

Omröstningsproposition

Ja-röst, bifall till arbetsutskottets förslag
Nej-röst, bifall till Elisabeth Björks, Bengt Ericssons och Bertil Karlssons förslag.

Med 3 ja-röster, 8 nej-röster och 2 avstår har kommunstyrelsen beslutat att bifalla Elisabeth Björks, Bengt Ericssons och Bertil Karlssons förslag.

_________


KS § 125

Yttrande över försöksverksamhet med miljöavgifter

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att uttala att remisstiden för ställningstagande till förslaget om miljöavgifter (trängselavgifter) inte medger Norrtälje kommun att genomföra en noggrann granskning av förslaget och dess inverkan på Norrtälje kommuns invånare och i enlighet med detta begära en utsträckt remisstid till 2003-07-31,

att uttala att Norrtälje kommun, med hänsyn tagen till den mycket översiktliga beredningen av ärendet, i nuläget ställer sig avvisande till att Stockholms stad genomför försöket med miljöavgifter,

att bifoga ledningskontorets tjänsteskrivelse 2003-04-25 till kommunens uttalande.

Reservation

Vänsterpartiets ledamot till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Norrtälje kommun har beretts möjlighet att lämna synpunkter på försöksverksamhet med miljöavgifter (trängselavgifter) som föreslås påbörjas i Stockholm. Remisstiden utgår (efter förlängning) den 9 maj.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-04-25 redogjort för bakgrunden till ärendet samt lämnat synpunkter. Ledningskontoret föreslår Kommunfullmäktige besluta att uttala att remisstiden för ställningstagande till förslaget om miljöavgifter (trängselavgifter) inte medger Norrtälje kommun att genomföra


KS § 125 forts

en noggrann granskning av förslaget och dess inverkan på Norrtälje kommuns invånare och i enlighet med detta begära en utsträckt remisstid till 2003-07-31,

att uttala att Norrtälje kommun, med hänsyn tagen till den mycket översiktliga beredningen av ärendet, i nuläget ställer sig avvisande till att Stockholms stad genomför försöket med miljöavgifter,

att bifoga ledningskontorets tjänsteskrivelse 2003-04-25 till kommunens uttalande.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-04-25, § 148 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-04-25.

Beslutande sammanträde

Ks 25/4 Yrkanden:

Christer Candal (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Bertil Karlsson (v) – bifall till första och tredje att-satsen, avslag på den andra att-satsen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.

_________