Kommunstyrelsen 2003-06-05

Plats och tid Sammanträdesrum Norrtälje, Kommunhuset Ankaret, kl 09.00-11.30
14.30-15.30
Beslutande Enligt förteckning


Mats Törnquist, kommundirektör
Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Tony Wallin, personalchef
Övriga deltagande Gunnel Löfqvist, planeringschef
Arne Appel, budgetchef
Ewa Wiik, rehabiliteringskonsulent
Christina Nilsson, sekreterare

Utses att justera Elisabeth Björk (s)

Justeringens
plats och tid Ledningskontoret tisdagen den 10 juni 2003, kl 13.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 126-171
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Christer Candal (m)

Justerande ..................................................................................................................
Elisabeth Björk (s)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2003-06-05

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

KS § 126

Val av justeringsman

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Elisabeth Björk (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret tisdagen den 10 juni 2003, kl 13.00.

_________


KS § 127 Dnr KS 03-252 706

Förslag till fastställande av avgift för att ombesörja begravning m m i dödsbon med tillgångar

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att debitera dödsbon en timtaxa motsvarande den aktuella rättshjälpstaxan för det arbete som utförs i dödsbon med tillgångar.


Bakgrund

Socialkontoret anför i skrivelse 2003-02-24 att i ärvdabalken (ÄB) anges socialnämndens skyldigheter när det gäller förvaltning av dödsbon. Enligt 18 kap 2 § ÄB skall socialnämnden, om det behövs, göra vad som normalt åligger dödsbodelägare eller av den som i annat fall har att förvalta boet, dvs underrätta delägare, ombesörja begravning och om det behövs enligt föräldrabalken anmäla behov av god man för någon delägare.

Om det är ovisst om det finns arvinge/testamentstagare, skall socialnämnden anmäla dödsboet till allmänna arvsfonden.

Dessa arbetsuppgifter kan innebära åtskilliga timmars arbete för socialtjänstens handläggare. För kostnaderna med anledning av detta har kommunen rätt till ersättning av boet. Enligt kommunförbundets jurists rekommendationer kan en timavgift motsvarande rättshjälpstaxan, f n 965 kr exkl moms tas ut från dödsboets medel. Denna taxa ska endast tas ut från de dödsbon med tillgångar som överstiger begravningskostnaderna.

Socialnämnden har vid sammanträde 2003-03-06, § 67 beslutat att föreslå kommunfullmäktige besluta att debitera dödsbon en timtaxa motsvarande den aktuella rättshjälpstaxan för det arbete som utförs i ovan beskrivna dödsbon.

forts


KS § 127 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-05-09, § 151 och föreslagit enligt socialnämndens beslut 2003-03-06, § 67.

__________
.

KS § 128 Dnr KS 01-1021 317

Besvarande av motion från Katarina Jansson (s) ang belysningen i kommunens offentliga miljöer

Beslut

Kommunstyrelsens förlag:

Kommunfullmäktige beslutar - med hänvisning till brottsförebyggande rådets yttrande och med instämmande i motionens syfte –

att uppdra till tekniska nämnden att se över och vid behov förbättra belysningen samt

att därmed anse motionen vara besvarad.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-11-26, § 280. I motionen föreslås att belysningen i kommunens offentliga miljöer ses över och förbättras.

Tekniska kontoret har i tjänsteskrivelse 2002-02-18 uttalat att kommunal belysning finns för den offentliga platsmark som omfattas av det kommunala gatu- och vägnätet samt gång- och cykelvägar och parkvägar som vinterväghålls.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2002-03-21, § 55 beslutat uttala att belysningen av den offentliga platsmarken är tillfredsställande samt att föreslå kommunfullmäktige att motionen därmed skall anses besvarad.

Brottsförebyggande rådets samordnare Lars Amundsson har i yttrande 2002-11-26 bl a anfört att det är önskvärt att miljöer som upplevs som otrygga förses med nödvändig belysning. Ökad belysning rekommenderas för att förebygga skadegörelse och klotter.


forts

KS § 128 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-04-28 föreslagit kommunfullmäktige besluta, med hänvisning till tekniska nämndens uttalande 2002-03-21, § 55 att belysningen av den offentliga platsmarken är tillfredsställande, att anse motionen vara besvarad.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-05-09, § 153 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-04-28.

__________


KS § 129 Dnr KS 02-140 171

Besvarande av motion från Allan Edehamn (s) ang brandsäkerheten i servicehus

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar:

att uppdra till räddningstjänsten att som stöd till övriga förvaltningar, ta fram policy, riktlinjer, tidsplan och stöd med inriktning att kommunen skall införa Systematiskt Brandskyddsarbete inom alla sina verksamheter. Policyn skall godkännas av kommunstyrelsen efter remiss till samtliga nämnder. Tidplan och riktlinjer godkännes av kommunstyrelsen,

att därmed anse motionen vara besvarad.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-02-18, § 39. I motionen föreslås att räddningstjänsten får i uppdrag att utreda och föreslå säkerhetsnivå på våra äldrebostäder och servicehus.

Räddningstjänsten redovisar sin syn på motionen i PM 2002-03-28.

Sammanfattningsvis konstateras att ansvaret för säkerhetsnivån åvilar ägare eller innehavare, räddningstjänsten är tillsynsmyndighet. Räddningstjänsten är positiv till att delta som referens eller rådgivande tillsammans med ansvariga förvaltningar och försäkringsbolag. Det kan i vissa fall underlätta tillsynsverksamheten. Räddningstjänsten föreslår i skrivelse 2002-04-23 tekniska nämnden föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2002-05-23, § 151 föresla-
git kommunfullmäktige besluta – med hänvisning till räddnings
tjänstens yttrande – att avslå motionen.KS § 129 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-01-23 föreslagit kommunfullmäktige besluta – med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2002-05-23, § 151 – att anse motionen vara besvarad.

Räddningstjänsten har i kompletterande yttrande föreslagit att uppdra till räddningstjänsten att som stöd till övriga förvaltningar, ta fram policy, riktlinjer, tidsplan och stöd med inriktning att kommunen skall införa Systematiskt Brandskyddsarbete inom alla sina verksamheter. Policyn skall godkännas av kommunstyrelsen efter remiss till samtliga nämnder. Tidplan och riktlinjer godkännes av kommunstyrelsen,


Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-06, § 87 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-01-23.

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2003-03-13, § 45 att vilandeförklara ärendet.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-05-09, § 154 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-01-23 och räddningstjänstens kompletterande yttrande.

________


KS § 130 Dnr KS 02-760 819

Besvarande av motion från Helena Ekekihl (mp) ang förstärkning och omorganisation av taltidningen

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att - med hänvisning till kultur- och fritidsnämndens beslut 2003-03-27, § 32 och 33 samt ledningskontorets skrivelse 2003-04-28 – anse motionen vara besvarad.

Bakgrund

Motionen inlämnas vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-09-30, § 220. I motionen föreslås att taltidningens lokalfråga löses, att taltidningen organiseras under kommunstyrelsen, att resurserna till taltidningen ökas så att den får rimliga förutsättningar att utvecklas.

Taltidningen är idag en verksamhet som ingår i kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde och utgör en del av kultur- och fritidsförvaltningens organisation.

Kultur- och fritidsförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2003-03-02 anfört att förvaltningen arbetar med en översyn av såväl verksamhet och resurser som organisation av taltidningen. Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde 2003-03-27, § 32 beslutat att motionen skall beaktas i den pågående organisationsöversynen.

Kultur- och fritidsnämnden har i samband med behandlingen av förslag till ny organisationstillhörighet för taltidningen 2003-03-27, § 33 föreslagit att taltidningen överförs från kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde till kommunstyrelsen för att organisatoriskt inordnas i ledningskontorets verksamhet från och med den 1 maj 2003.
KS 130 forts

Tjänstemannaberedning

I samband med behandlingen av ärendet taltidningens organisationstillhörighet, har ledningskontoret i skrivelse 2003-04-28 föreslagit att taltidningen överförs till ledningskontoret fr.o.m. den 1 juni 2003 och att samordning sker med Radio Roslagens verksamhet enligt tecknat avtal.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2003-05-05 kommunfullmäktige besluta
att - med hänvisning till kultur- och fritidsnämndens beslut 2003-03-27, § 32 och 33 samt ledningskontorets skrivelse 2003-04-28 – anse motionen vara besvarad.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-05-14, § 166 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-05-05.

_________

KS § 131 Dnr KS 02-245 866

Besvarande av motion från Britt-Marie Åhman (c) ang fartdämpande åtgärder i Svanberga

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2002-11-14, § 254 –

att bifalla motionen samt

att trafiksäkerhetsnämnden får i uppdrag att hos Vägverket hemställa att fartdämpande åtgärder anläggs i Svanberga och att projektet ges hög prioritet.


Bakgrund

Motionen inlämnas vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-05-27, § 143. I motionen föreslås att Norrtälje kommun hemställer hos Vägverket att fartdämpande åtgärder anläggs genom Svanberga samt att projektet ges hög prioritet.

Tekniska kontoret har i tjänsteskrivelse 2002-07-12 anfört att Vägverket främst bör vidtaga trafiksäkerhetsåtgärder som ökar trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter (gående och cyklister) till exempel åtgärder vid befintliga övergångsställen för att säkra skolbarnens skolväg samt en utbyggd gc-bana. Tekniska kontoret föreslår tekniska nämnden att tillstyrka motionen.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2002-11-14 beslutat att tillstyrka motionen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-05-05 föreslagit kommunfullmäktige besluta, med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2002-11-14, § 254 –


KS § 131 forts

att bifalla motionen samt att trafiksäkerhetsnämnden får i uppdrag att hos Vägverket hemställa att fartdämpande åtgärder anläggs i Svanberga och att projektet ges hög prioritet

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-05-14, § 167 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-05-05.

_________

KS § 132 Dnr KS 02-105 101

Besvarande av motion från Britt-Marie Åhman (c) ang att låta kommuninnevånarna väcka förslag i kommunfullmäktige

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar – med hänvisning till sitt beslut 2003-04-28, § 97 -

att motionen skall anses vara besvarad.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-02-18, § 35.

Demokratiberedningen har 2002-04-17, § 18 beslutat - att med hänvisning till demokratiberedningens förslag 2002-04-17, § 17 beträffande medborgarförslag – anse motionen besvarad. Demokratiberedningen har i sitt beslut, § 17 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att medge rätt för kommunmedborgare folkbokförda i kommunen att under en försöksperiod av tre år väcka ärende i fullmäktige, att bifalla demokratiberedningens förslag till tillägg i fullmäktiges arbetsordning beträffande medborgarförslag och att utvärdera/följa upp försöksperioden efter två år.

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-03-06 bl.a. hänvisat till att kommunfullmäktiges presidium uttalat sig negativa till att införa medborgerlig förslagsrätt i kommunfullmäktige med hänvisning till att vi har en representativ demokrati där kommunens medborgare har möjlighet att via sina partier föra fram förslag till fullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutade 2003-04-28 att ställa sig positiva till att nya möjligheter till delaktighet i kommunens angelägenheter ges kommunmedborgarna i enlighet med de nya direktiven till demokratiberedningen.

forts

KS § 132 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-05-02 föreslagit kommunfullmäktige att avslå motionen.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-05-14, § 168 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-05-02.

_________


KS § 133 Dnr KS 02-245 866

Besvarande av motion från Håkan Jonsson (s) om att en staty av Astrid Lindgren sätts upp utanför biblioteket eller annan lämplig plats

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kultur- och fritidsnämnden för beaktande samt

att därmed anse motionen vara besvarad.


Bakgrund

Håkan Jonsson (s) inlämnade motionen vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-03-25, § 62. I motionen föreslås att en staty av Astrid Lindgren sätts upp utanför biblioteket eller annan lämplig plats.

Kultur- och fritidsförvaltningen har i sitt yttrande 2003-03-21anfört att förvaltningen är positiv till motionens förslag, men enligt uppgift, har Astrid Lindgren själv ej velat skildras avporträtterad. En annan väg är därför att med andra bildkonstnärliga gestaltningssätt skildra Astrid Lindgren och hennes gärning. Både stadsbiblioteket i Norrtälje och Furusund är lämpliga platser. Efter det att man valt ut platsen kan kommunen antingen utse en utvald konstnär att utföra uppdraget eller utlysa en tävling.

Kultur- och fritidsnämnden har 2003-03-27, § 43 yttrat sig i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-05-05 föreslagit kommunfullmäktige besluta att överlämna motionen till kultur- och fritidsnämnden för beaktande samt att därmed anse motionen vara besvarad.

forts

KS § 133 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-05-14, § 169 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-05-05.
_________KS § 134 Dnr KS 01-634 012

Besvarande av motion från Håkan Jonsson (s), Katarina Jansson (s) och Ragnar Bergsten (s) ang bostadsförsörjningsprogram

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra till ledningskontoret att i samråd med stadsarkitektkontoret och tekniska kontoret ge förslag till hur bostadsplaneringsprocessen kan förbättras samt

att därmed anse motionen vara besvarad.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-06-25, § 164. I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med gällande lagstiftning, ge kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta ett bostadsförsörjnings- och genomförandeprogram för tiden 2002 till 2010.

Tjänstemannaberedningen

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-10-15 lämnat synpunkter på motionen och anför bland annat att upprättande av ett bostadsförsörjnings- och genomförandeprogram, i likhet med det som upprättades fram till mitten av 1990-talet, inte löser möjligheten att påverka bostadsproducenterna. I stället bör förtydliganden av planeringsprocessen tas fram.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra till ledningskontoret att i samråd med stadsarkitektkontoret och tekniska kontoret ge förslag till hur bostadsplaneringsprocessen kan förbättras

KS § 134 forts

samt att därmed anse motionen vara besvarad.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-06, § 86 beslutat att vilandeförklara ärendet.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-05-14, § 170 beslutat att vilandeförklara ärendet till sammanträdet den 22 maj 2003.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-05-22, § 193 beslutat att vilandeförklara ärendet till sammanträdet den 5 juni 2003.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-06-05, § 199 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-10-15.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) – bifall till motionen.

Christer Candal (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

_________
KS § 135 Dnr KS 02-763 315

Besvarande av motion från Allan Edehamn (s) ang parkeringsplatser i Hallstaviks Centrumområde

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

- med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2003-04-25, § 40 –

att avslå motionen i avvaktan på att områdets användning klargörs i ett program för detaljplan.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare.


Bakgrund

Allan Edehamn (s) inlämnar motionen vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-11-21, § 334. I motionen föreslås att parkeringsområdet vid Odenvägen utökas och snyggas till.

Tekniska kontoret har i yttrande 2003-03-24 anfört att föreslaget område för utökande av parkeringsplatsen är kommunens fastigheter Hallsta 1:50 och 1:51 som ligger i anslutning till befintlig parkeringsplats. Enligt gällande detaljplan, fastställd 1982-03-31, är marken avsedd för bostadsändamål.

Fråga har också väckts om att eventuellt lokalisera en badanläggning till detta område. Med anledning av detta anser tekniska kontoret att frågan om anläggande av parkering bör avvakta ett program för detaljplan för området.

Tekniska nämnden beslutade vid sammanträde 2003-04-24, § 40 att avstyrka motionen i avvaktan på att områdets användning klargörs i ett program för detaljplan.


KS § 135 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-05-05 föreslagit kommunfullmäktige besluta - med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2003-04-25, § 40 –
att avslå motionen i avvaktan på att områdets användning klargörs i ett program för detaljplan.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-05-14, § 172 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-05-05.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) – bifall till motionen.

Christer Candal (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

_________


KS § 136 Dnr KS 01-716 434

Besvarande av motion från Kjell Jansson (m) ang hemställan hos regeringen att s.k. skottpengar införes för att uppmuntra minkjakt i syfte att öka sjöfågelbeståndet

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen samt

att uppdra till ledningskontoret att tillskriva regeringen om införande av skottpengar för att uppmuntra minkjakt i syfte att öka sjöfågelbeståndet.


Bakgrund

Motionen inlämnades av Kjell Jansson (m) vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-08-27, § 185. I motionen föreslås att skottpengar införes för att uppmuntra minkjakt i syfte att öka sjöfågelbeståndet.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-05-06 föreslagit kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen samt att uppdra till ledningskontoret att tillskriva regeringen om införande av skottpengar för att uppmuntra minkjakt i syfte att öka sjöfågelbeståndet.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-05-14, § 173 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-05-06.

_________
KS § 137 Dnr KS 03-134 050

Besvarande av motion från Lars Bäck (s) om jämställdhetskrav vid kommunal upphandling

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen.


Reservation

Socialdemokrater och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2003-02-17, § 13. I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda frågan om jämställdhetskrav vid kommunal upphandling.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2003-05-05 att Norrtälje kommun inte i dagsläget bör lägga utredningsresurser på en frågeställning som juridiskt inte är klarlagd på nationell nivå och där översynsarbetet redan pågår.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå motionen och inte utreda frågan om jämställdhetskrav vid kommunal upphandling förrän Nämnden för offentlig upphandling har slutfört sitt regeringsuppdrag att se över frågeställningen i sin helhet.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-05-15, § 174 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-05-05.

KS § 137 forts

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) – bifall till motionen.

Christer Candal (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

_________

KS § 138 Dnr KS 00-296 370

Besvarande av motion från Bridget Wedberg (mp) m fl ang alternativa energikällor

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att – med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2002-11-05 – anse motionen vara besvarad.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2000-05-18, § 171. I motionen föreslås att en särskild ansvarig grupp bildas med uppgift att snarast arbeta fram förslag på lämpliga objekt för alternativa energisatsningar.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2002-11-05 yttrat sig över motionen och anför bl.a. att arbetet med att byta ut de fossila energikällorna mot alternativa energikällor hittills varit framgångsrikt utan att någon särskild grupp funnits för ändamålet. Ledningskontoret anser därför att intentionerna i motionen redan tillgodoses med nuvarande organisation och föreslår kommunstyrelsen besluta att med stöd av ovanstående anse motionen besvarad.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-05-22, § 184 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-11-05.

__________

KS § 139 Dnr KS 02-975 026

Besvarande av motion från Lars Bäck (s) angående lönen inom kvinnodominerade yrken

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen och inte utreda en ny hanteringsordning motsvarande den i Eskilstuna kommun utan i stället fullfölja den modell för likalönesättning som redan utvecklats i Norrtälje kommun sedan år 2000.


Bakgrund
Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-12-02, § 273. I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att förutsättningslöst utreda och pröva om en hantering motsvarande den som sker i exempelvis Eskilstuna kommun när det gäller uppvärdering av kvinnodominerade yrken kan införas i Norrtälje kommun.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-04-10 redovisat Norrtäljes strategier för att åtgärda de olika löneskillnaderna. Ledningskontoret anför också att i Eskilstuna har kommunstyrelsen sedan i mitten av 90-talet budgeterat en mindre summa för att justera upp lönerna för kvinnodominerade yrkesgrupper i förhållande till män med likvärdigt arbete. Denna metod innebär uppenbarligen inte att man tagit några stora steg i riktning mot att kvinnodominerade yrken lönesätts i nivå med mansdominerade. Det är också osäkert om kvinnodominerade yrken i Eskilstuna lönesätts på ett likartat sätt som mansdominerade.

Ledningskontoret föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen och inte utreda en ny hanteringsordning motsvarande den i Eskilstuna kommun utan i stället fullfölja den modell för likalönesättning som redan utvecklats i Norrtälje kommun.

Föreligger ny skrivelse från ledningskontoret, daterad 2003-05-22.

KS § 139 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-05-22, § 185 beslutat att återremittera ärendet i enlighet med dagens diskussion och att ärendet behandlas vid extra arbetsutskott den 5 juni 2003.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-06-05, § 200 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-05-22.

__________


KS § 140 Dnr KS 03-132 107

Köp av aktier i Östhandelsforum

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att köpa 10 aktier i Östhandelsforum AB för 15 000 kronor från Västerås stad,

att finansiering sker inom kommunstyrelsens budget.


Bakgrund

Västerås stad har beslutat att sälja sina aktier i Östhandelsforum AB till Norrtälje kommun för 15 000 kronor. Västerås innehav består av 10 aktier i Östhandelsforum med ett nominellt värde på 1 000 kronor per aktie. Västerås stad gick in som delägare år 1997 och köpte aktierna för 15 000 kr.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-05-15 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att köpa 10 aktier i Östhandelsforum AB för 15 000 kronor från Västerås stad, att finansiering sker inom kommunstyrelsens budget.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-05-22, § 195 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-05-15.
__________KS § 141 Dnr KS 03-375 170

Revidering av räddningstjänstplan

Kommunstyrelsen beslutar:

att föreslagna revideringar av räddningstjänstplanen, med Bengt Ericssons (c) m fl tilläggsyrkande, skall tillställas länsstyrelsen för samråd samt

att uppdra åt räddningstjänsten att snarast påbörja arbetet med att ta fram handlingsprogram i enlighet med intentioner och beslut om ny lagstiftning.


Bakgrund

Räddningstjänsten har under ett antal år haft relativt stora budgetöverskridanden. Största orsaken till detta har varit svårigheterna att rekrytera deltidspersonal. De föreslagna ändringarna i räddningstjänstplanen öppnar för en mer målstyrd organisation som kan anpassas utifrån tilldelade medel och till resultat från uppföljning och utveckling av olyckor som skall hanteras av räddningstjänsten.

Tjänstemannaberedning

Räddningstjänsten har i skrivelse 2003-04-17 föreslagit kommunstyrelsen besluta att de i bilagda rapport, kap 11, föreslagna revideringar av räddningstjänstplanen skall tillställas länsstyrelsen för samråd samt att uppdra åt räddningstjänsten att snarast påbörja arbetet med att ta fram handlingsprogram i enlighet med intentioner och beslut om ny lagstiftning.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-05-22, § 182 och föreslagit enligt räddningstjänstens skrivelse 2003-04-17.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Bengt Ericsson (c) med instämmande av Håkan Jonsson (s) – bifall till

KS § 141 forts

arbetsutskottets förslag med tilläggsyrkande att Bergshamra räddningsvärn, dock skall eftersträva deltidsanställd personal, skall ingå i planen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställt tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla tilläggsyrkandet.

__________


KS § 142 Dnr KS 03-355 050

Godkännande av förfrågningsunderlag beträffande ramavtal för avrop av järnhandelsprodukter

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av järnhandelsprodukter,

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantörer av järnhandelsprodukter.


Bakgrund

Avtalsperioden för det tidigare gällande ramavtalet rörande Järnhandelsprodukter har löpt ut, varför en ny upphandling bör genomföras.

Tjänstemannaberedning

Servicekontorets upphandlingsenhet har i skrivelse 2003-04-17 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av järnhandelsprodukter, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantörer av järnhandelsprodukter.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-05-09, § 155 föreslagit enligt servicekontorets skrivelse 2003-04-17.

__________KS § 143 Dnr KS 03-283 042

Budgetutfallsprognos nr 3, 2003 för Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna föreliggande prognos för år 2003.


Bakgrund

Ledningskontoret begär månatligen under 2003 in budgetutfallsprognoser för år 2003. Som ett av underlagen för prognosen har förvaltningarna använt det ekonomiska utfallet t.o.m. mars månad.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-04-28 redovisat nämndernas prognoser och föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande prognos för år 2003.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-05-09, § 157 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-04-28.

__________
KS § 144 Dnr KS 02/132 212

Utvecklingsplan för Norrtälje stad

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna att utvecklingsplanen för Norrtälje stad ställs ut under tiden 5 juni – 15 september 2003.


Bakgrund

Utvecklingsplanen för Norrtälje stad har varit ute på samråd under våren 2002. Avsikten är att planen ska utgöra en fördjupning av översiktsplanen för kommunen i delen Norrtälje stad.

Länsstyrelsen ansåg efter samrådet att planen måste kompletteras med de allmänna intressen för att kunna ses som en fördjupning, Planen är nu kompletterad med detta under rubriken ”Bakgrundsfakta och förutsättningar”.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2003-05-06 kommunstyrelsen besluta att utvecklingsplanen för Norrtälje stad ställs ut enligt PBL 4 kap 6 § under tiden 5 juni – 15 september 2003.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-05-14, § 160 föreslagit enlige ledningskontorets skrivelse 2003-05-06.

__________KS § 145 Dnr KS 03-215 212

Uppdrag att påbörja Program för Björnö

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att uppdra till ledningskontoret att påbörja ett programarbete för hela Björnöområdet i enlighet med intentionerna i förslaget till utvecklingsplan för Norrtälje stad, i samråd med KB Björnö Mark och i enlighet med deras idéförslag,

att arbetet ska genomföras projektinriktat med ledningskontoret, stadsarkitektkontoret, tekniska kontoret, miljö- och hälsoskyddskontoret samt markägaren KB Björnömark,

att när förslaget till program redovisas i kommunstyrelsen ska prövas ett upphävande av gällande fördjupning av översiktsplan för Björnö.


Bakgrund

En fördjupad översiktsplan för Björnö antogs av kommunfullmäktige 1994-05-30. Översiktsplanens intention var att på Björnö möjliggöra en utveckling av en ny stadsdel med ca 1 500 bostäder.

Under 2002/03 har kommunen tagit fram en Utvecklingsplan för Norrtälje stad. I denna plan framhålls vikten av att förstärka och bygga vidare på de kvaliteter som staden erbjuder. Förtätning och förnyelse av mer centrala områden i staden föreslås framför att öppna helt nya stadsdelar utanför staden. Björnö föreslås i utvecklingsplanen få en bebyggelse av en sådan omfattning och samverkan med natur och kultur att området kan utgöra ett komplement och alternativ till staden.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2003-05-05 kommunstyrelsen besluta
KS § 145 forts

att uppdra till ledningskontoret att påbörja ett programarbete för hela Björnöområdet i enlighet med intentionerna i förslaget till utvecklingsplan för Norrtälje stad, att arbetet ska genomföras projektinriktat med ledningskontoret, stadsarkitektkontoret, tekniska kontoret, miljö- och hälsoskyddskontoret samt markägaren KB Björnö Mark, att när förslaget till program redovisas i kommunstyrelsen ska prövas ett upphävande av gällande fördjupning av översiktsplan för Björnö.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-05-14, § 161 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-05-05.

__________

KS § 146 Dnr KS 03-318 001

Förslag till ny organisationstillhörighet för taltidningen

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att överföra taltidningen till ledningskontoret fr.o.m. den 1 juni 2003 och samordna verksamheten med Radio Roslagens verksamhet enligt tecknat avtal.

Bakgrund

Taltidningen Roslagsbandet ingår för närvarande i kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde och dess förvaltnings organisation. Traditionellt har taltidningen förknippats med bibliotekets verksamhet. Även bidragsstöd till olika handikappföreningar är en anledning till att taltidningen kan förknippas med kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde 2003-03-27, § 33 beslutat att taltidningen överförs från kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde till kommunstyrelsen för att organisatoriskt inordnas i ledningskontorets verksamhet från och med 1 maj 2003.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-04-28 bland annat anfört att det finns möjligheter för Norrtälje kommun att bedriva taltidningen med högre kvalitet för taltidningens prenumeranter genom att samordna tjänsten med Radio Roslagen och organisatoriskt överföra verksamheten till ledningskontoret.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att överföra taltidningen till ledningskontoret fr.o.m. 1 juni 2003 och samordna verksamheten med Radio Roslagens verksamhet enligt tecknat avtal.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-05-14, § 165 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-04-28.
__________


KS § 147 Dnr KS 02-560 253

Tilläggsavtal IBI, kv Vattumannen

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna tillägg till markanvisningsavtal med IBI Sverige AB gällande ett område av fastigheterna Vattumannen 1 och Tälje 3:1.

Bakgrund

Kommunstyrelsen godkände 2002-08-08 ett markanvisningsavtal med IBI Sverige AB gällande utveckling av ett område om ca 35.000 m2 av fastigheterna Vattumannen 1 och Tälje 3:1 till ett handelsområde.

Markanvisningsavtalet är villkorat av att mark- och exploateringsavtal upprättats och undertecknats av IBI Sverige AB samt godkänts av kommunstyrelsen senast 2003-06-30 genom beslut som vinner laga kraft, att detaljplan upprättats och antagits av kommunfullmäktige senast 2003-09-30 genom beslut som vinner laga kraft.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har i skrivelse 2003-05-15 anfört att genom att detaljplanearbetet har dragit ut på tiden behöver ovanstående villkorstider förlängas. Villkorstiden enligt den första att-satsen föreslås ändras till 2003-11-30 och villkorstiden enligt den andra att-satsen till 2004-02-28.

Tekniska kontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna tillägg till markanvisningsavtal med IBI Sverige AB gällande ett område av fastigheterna Vattumannen 1 och Tälje 3:1.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-05-22, § 177 föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2003-05-15.
_________


KS § 148 Dnr KS KS 03-476 253

Markanvisningsavtal med Roslagsjärn med Färg (Norrtälje Trä & Bygg)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att ärendet utgår från dagens sammanträde.


Bakgrund

Kommunstyrelsen godkände 2002-08-08 ett markanvisningsavtal med IBI Sverige AB gällande utveckling av ett område om ca 35.000 m2 av fastigheterna Vattumannen 1 och Tälje 3:1 till ett handelsområde. Program för detaljplan är klart. Förslag till detaljplan är framtaget och beräknas inom kort kunna skickas ut för samråd.

I överläggningar mellan kommunen och fastighetsägarna på Knutby Torg har framkommit önskemål om ett bra samband mellan det befintliga handelsområdet på Knutby Torg och det nya handelsområdet i kv Vattumannen. Dessa överläggningar har resulterat i ett förslag på en cirkulationsplats i Vätövägen med en samordnad in- och utfart till båda områdena. För att kunna genomföra detta krävs att nuvarande etablering för Norrtälje Trä & Bygg på Knutby Torg flyttas till annat läge.

Norrtälje Trä & Bygg hyr lokaler på samma fastighet som inrymmer Roslagsjärn med Färg. Tanken är att Olle Andersson, ägare till Roslagsjärn med Färg uppför nya lokaler för Norrtälje Trä & Bygg i anslutning till det nya handelsområdet i kv Vattumannen.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har i skrivelse 2003-05-15 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna markanvisningsavtal med Olle Andersson, Roslagsjärn med

KS § 148 forts

Färg AB gällande ett område av fastigheterna Tälje 2:108 och 3:1 i anslutning till kv Vattumannen.

Politisk beredning

Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2003-05-22, § 178 att vilandeförklara ärendet till extra arbetsutskott den 5 juni 2003.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-06-05, § 201 och föreslagit att ärendet utgår från dagens sammanträde.

__________

KS § 149 Dnr KS 03-352 014

Remiss av förslag till förändringar i SL:s trafik 2004 samt inriktning 2005-2006

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättad skrivelse till AB Storstockholms Lokaltrafik, undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.


Bakgrund

SL har remitterat utbudsplan 2004 samt inriktningsplanering 2005-2006 för yttrande. Yttrandet skall vara SL tillhanda senast den 6 juni 2003.

Utbudsplanen bearbetas i anslutning till arbetet med SL:s budget som fastställs i november. Regionstyrelserna beslutar i december om utbudsplan för buss- och lokaltågstrafik inom ramen för den fastställda budgeten. Oftast sker trafikstart för förändringar i augusti följande år. I vissa fall sker trafikstart i juni och i enstaka fall på andra tider.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-05-05 redogjort för innehållet i utbudsplanen. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna upprättad skrivelse till SL.

Yttrandet är utformat i samråd med barn- och skolförvaltningen i de fall turutbudet har betydelse för skolskjutsorganisationen. Ärendet har behandlats i trafikgruppen som enhälligt stöder förslaget till yttrande.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-05-22, § 179 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-05-05.
_________

KS § 150 Dnr KS 03-420 253

Försäljning av ett område av fastigheten Hallsta 2:75

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna försäljning av ett område av fastigheten Hallsta 2:75 för en köpeskilling om 1.300.000 kronor.


Bakgrund

Fastigheten ingår bland de fastigheter som kommunstyrelsen tidigare har beslutat ska säljas.

Fastigheten är bebyggd med ett 2-plans lokalhyreshus med källare och souterrängplan under del av byggnaden. Fastigheten är taxerad som hyreshus och taxeringsvärdet (år 2002) uppgår till 1.030.000 kronor, varav mark 131.000 kronor och byggnad 899.000 kronor.

Fastigheten värderades 2002-03-12 av Värdia AB till 1.500.000 kronor +/-70.000 kronor. På grund av vikande marknad för lokalhyresobjekt, särskilt inom perifera lägen som Hallstavik, har Värdia i ett utlåtande 2002-12-03 angivit att marknadsvärdet ligger betydligt lägre. Mäklarringen värderade fastigheten 2002-03-13 till 1.350.000 kr+/-100.000 kr.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har i skrivelse 2003-05-05 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av ett område av fastigheten Hallsta 2:75 till Åhs kontorstjänst AB för en köpeskilling om 1.300.000 kronor.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-05-22, § 180 föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2003-05-05.
__________


KS § 151 Dnr KS 03-421 261

Upplåtelse av mark för 3G-mast i Kvisthamra, Norrtälje stad

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna avtal om anläggningsarrende med 3G Infrastucture Services AB för radio- och telekommunikation inom del av fastigheten Tälje 4:60.


Bakgrund

3G Infrastucture Services AB har ansökt om markupplåtelse för ett masttorn (30 meter högt) för radio- och telekommunikation invid slalombacken i Kvisthamra. Masten ingår i utbyggnaden för 3G mobiltelefoni med Norrtälje stad som täckningsområde.

Samråd vad gäller placeringen av masttornet har skett med stadsarkitektkontoret och Friluftsfrämjandet (som driver slalombacken).

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har upprättat förslag till arrendeavtal och föreslår i skrivelse 2003-05-05 kommunstyrelsen besluta att godkänna avtal om anläggningsarrende med 3G Infrastucture Services AB för radio- och telekommunikation inom del av fastigheten Tälje 4:60.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-05-22, § 181 föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2003-05-05.

__________KS § 152 Dnr KS 03-374 311

Yttrande till Näringsdepartementet gällande Vägverkets redovisning av uppdrag om enskilda vägar

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse till Näringsdepartementet undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.


Bakgrund

Näringsdepartementet har remitterat utredningen för yttrande. Yttrandet skall vara Näringsdepartementet tillhanda senast den 6 juni 2003.

Regeringen har uppdragit åt Vägverket att utifrån BREV-utredningen ytterligare studera vissa konsekvenser av utredningens förslag. Uppdraget består av tre delar:
Broar och färjor
Konsekvenser för glesbygdsbefolkningen
Försvarets behov av vägar

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-05-08 redovisat ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättad skrivelse som kommunens yttrande i ärendet.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-05-22, § 183 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-05-08.

__________


KS § 153 Dnr KS 03-456 055

Godkännande av förfrågningsunderlag gällande försäkringsupphandling 2004-2006.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna upprättat förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av olycksfallsförsäkring, fordonsförsäkring, tjänsteförsäkring och saneringsförsäkring,

att upphandlingsperioden skall avse 2004-2006, med möjlighet till förlängning två år,

att kommunstyrelsens arbetsutskott delegeras att anta försäkringsgivare.


Bakgrund

Norrtälje kommun upphandlade 1999 försäkringar att gälla 2000-2002 med ett års förlängning. Kommunen har utnyttjat möjligheten till förlängning 2003 för
fordonsförsäkring, tjänsteförsäkring och saneringsförsäkring. Olycksfallsförsäkringen upphandlades på nytt för 2003 p.g.a. att bolaget If gjorde en stor premiehöjning.

Tjänstemannaberedning

Servicekontoret har i skrivelse 2003-05-14 föreslagit kommunstyrelsen besluta
att godkänna upprättat förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av olycksfallsförsäkring, fordonsförsäkring, tjänsteförsäkring och saneringsförsäkring, att upphandlingsperioden skall avse 2004-2006, med möjlighet till förlängning två år, att kommunstyrelsens arbetsutskott delegeras att anta försäkringsgivare.


KS § 153 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-08-22, § 186 föreslagit enligt servicekontorets skrivelse 2003-05-14.

__________KS § 154 Dnr KS 03-441 053

Godkännande av förfrågningsunderlag gällande upphandling av bränslepellets

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna förfrågningsunderlag gällande upphandling av bränslepellets,

att delegera till arbetsutskottet att anta anbuden.


Bakgrund

Med anledning av att Norrtälje kommuns ramavtal för bränslepellets löper ut i år har servicekontorets upphandlingsenhet upprättat bifogat förslag till förfrågningsunderlag för genomförande av ny upphandling.

Tjänstemannaberedning

Servicekontoret har i skrivelse 2003-05-14 föreslagit kommunstyrelsen besluta
att godkänna förfrågningsunderlag gällande upphandling av bränslepellets, att delegera till arbetsutskottet att anta anbuden.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-05-22, § 192 föreslagit enligt servicekontorets skrivelse 2003-05-14.

__________


KS § 155 Dnr KS 03-449 055

Godkännande av förfrågningsunderlag gällande företagshälsovårdstjänster 2004-2006

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förfrågningsunderlag gällande företagshälsovårdstjänster 2004-2006,

att delegera till arbetsutskottet att anta anbudsgivare.


Bakgrund

Föreligger upprättat förfrågningsunderlag gällande företagshälsovårdstjänster 2004-2006.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-05-22, § 189.

_________


KS § 156 Dnr KS 03-471 001

Organisationsförändringar inom kommunstyrelseförvaltningen samt kommundirektörens ställning i förhållande till förvaltningscheferna

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att uppdra till räddningschefen att i samråd med kommundirektören genomföra samordning av räddningskontorets administration med kommunstyrelseförvaltningen,

att uppdra till kommundirektören att i samråd med räddningschefen överväga organisatorisk tillhörighet för beredskaps- och säkerhetsfunktion,

att fr.o.m. 2003-07-01 överföra mark- och exploateringsfunktionen från tekniska kontoret till ledningskontoret,

att fastställa kommundirektörens ställning gentemot förvaltningscheferna enligt kommundirektörens tjänsteskrivelse 2003-05-21.


Bakgrund

Kommunfullmäktige har beslutat att kommunstyrelsen fr.o.m. 2003 enligt sitt reglemente ska ansvara för räddningstjänsten. Uppgiftsfördelningen mellan kommunstyrelsen och tekniska nämnden har klargjorts inom områdena för ägande av mark och fastigheter. Fullmäktige beslutade vidare att kommundirektören ska vara chef över förvaltningscheferna.


Tjänstemannaberedning

Kommundirektören har i skrivelse 2003-05-21 redogjort för föreslagna organisationsförändringar och föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till räddningschefen att i samråd med kommundirektören genomföra samordning av räddningskontorets administration med kommunstyrelseförvaltningen,KS § 156 forts

att uppdra till kommundirektören att i samråd med räddningschefen överväga organisatorisk tillhörighet för beredskaps- och säkerhetsfunktion, att fr.o.m. 2003-07-01 överföra mark- och exploateringsfunktionen från tekniska kontoret till ledningskontoret, att fastställa kommundirektörens ställning gentemot förvaltningscheferna enligt kommundirektörens tjänsteskrivelse 2003-05-21.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-05-22, § 187 föreslagit enligt kommundirektörens skrivelse 2003-05-21.


__________KS § 157 Dnr KS 02-67 291

Nybyggnad av kök i Riala skola – val av alternativ samt tilläggsanslag

Beslut

Arne Ringefors (fp) anmäler jäv och lämnar lokalen. Kjell Jansson (m) tjänstgör.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att tillbyggnad sker av såväl tillagningskök som matsal vid Riala skola,

att bevilja tekniska nämnden 2,8 mkr utöver tidigare beviljat investeringsanslag – totalt 8,8 mkr – för uppförande av kök och matsal i Riala skola,

att finansiering sker med egna medel.


Bakgrund

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2003-02-17 beslutat att bevilja tekniska nämnden 6,0 mkr i investeringsanslag för uppförande av kök i Riala skola att ianspråktas efter kommunstyrelsens beslut samt att uppdra till tekniska nämnden att inhämta anbud på såväl kök som matsal. Vidare beslöts att behov av lösa inventarier ska inrymmas i barn- och skolnämndens inventarieanslag för 2003.

Tekniska kontoret har nu infordrat anbud för nybyggnad av kök samt Tekniska kontoret har nu infordrat anbud för nybyggnad av kök samt sidoanbud för nybyggnad av matsal i Riala skola. Förmånligaste anbudet för uppförande av kök är 7,6 mkr, vilket är 1,6 mkr mer än beviljat anslag. Sidoanbud på uppförande av matsal uppgår till 1,2 mkr, vilket innebär att totalpriset uppgår till 8,8 mkr.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-05-20 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att tillbyggnad sker av såväl tillagningskök

KS § 157 forts

som matsal vid Riala skola, att bevilja tekniska nämnden 2,8 mkr utöver tidigare beviljat investeringsanslag – totalt 8,8 mkr – för uppförande av kök och
matsal i Riala skola, att finansiering sker med egna medel.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-05-22, § 188 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-05-20.

_________


KS § 158 Dnr KS 00-444 104

Förslag till åtgärder mot rasism och främlingsfientlighet

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att – i enlighet med servicekontorets skrivelse 2003-02-15 – uppdra till servicekontoret att vara samordnande instans åt nämnder och förvaltningar i dess arbete att genomföra kommunala åtgärder mot rasism och främlingsfientlighet,

att bevilja 88.000 kr för detta arbete under år 2003 att finansieras inom ledningskontorets budget,

att medelsbehovet för 2004 får prövas i budgetarbetet.

Protokollsanteckning

Elisabeth Björk (s) inlämnar protokollsanteckning, bilaga 1.


Bakgrund

Som svar på en motion från Jan E. Johansson ang åtgärder mot rasism och främlingsfientlighet beslutade kommunfullmäktige 2000-05-03, § 94 att uppdra till kommunstyrelsen att i samråd med berörda nämnder, myndigheter och föreningar årligen pröva behovet av kommunala åtgärder mot rasism och främlingsfientlighet.

Förslag till åtgärder har tidigare tagits fram i en rapport (Gerda-projektet). Rapporten har varit för yttrande till berörda nämnder.

Tjänstemannaberedning

Servicekontoret har i skrivelse 2003-02-15 föreslagit kommunstyrelsen besluta
att uppdra till servicekontoret att årligen genomföra manifestationen med anledning av Förintelsedagen den 27 januari, att utforma lämpligt informationsmaterial att användas vid information/utbildning av förtroendevalda och anställda samt information på kommunens hemsida och i First Class, att fungera

KS § 158 forts

dels som avrapporterande instans gentemot kommunledningen ifråga om åtgärder mot rasism och främlingsfientlighet, dels samordnande funktion vad gäller insamling och spridning av goda exempel, att i övrigt fungera som stöd och vid behov samordnande instans åt nämnder/förvaltningar, att avsätta
88 tkr ur kommunstyrelsens anslag till förfogande under 2003 bland annat för att ordna utbildning i Mångfald och dialog (MOD).

Politisk behandling

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-05-22, § 191 beslutat att vilandeförklara ärendet till extra arbetsutskott den 5 juni 2003.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-06-05, § 202, varvid Christer Candal (m) yrkade att – i enlighet med servicekontorets skrivelse 2003-02-15 – uppdra till servicekontoret att vara samordnande instans åt nämnder och förvaltningar i dess arbete att genomföra kommunala åtgärder mot rasism och främlingsfientlighet, att bevilja 88.000 kr för detta arbete under år 2002 att finansieras inom ledningskontorets budget, att medelsbehovet för 2004 får prövas i budgetarbetet.

_________


KS § 159 Dnr KS 03-477 026

Uppföljning av mångfaldsarbetet i Norrtälje kommun 2002

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att uppdra till ledningskontoret att i samråd med servicekontoret ta fram förslag till styrgrupp för mångfaldsarbetet i Norrtälje kommun.


Bakgrund

Föreligger verksamhetsrapport om mångfaldsarbetet år 2002. Av rapporten framgår att en mer organiserad samverkan krävs om mångfaldsarbetet ska kunna bedrivas effektivt.

Tjänstemannaberedning

Servicechefen har i skrivelse 2003-05-14 föreslagit kommunstyrelsen besluta att ledningskontoret får i uppdrag att i samråd med servicekontoret ta fram förslag till styrgrupp.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-06-05, § 203 föreslagit enligt servicechefens skrivelse 2003-05-14.

__________


KS § 160 Dnr KS 03-472 317

Belysning till Orionparken, Hallstavik

Beslut

Håkan Jonsson (s) anmäler delikatessjäv och lämnar lokalen.

Kommunstyrelsen beslutar:

att avsätta 400 000 kronor från sitt anslag för lönsamma investeringar till inköp av belysningsarmaturer,

att uppdra åt kommundirektören skriva avtal med MK Orion angående lån av armaturer och marknadsföringsåtgärder,

att driftskostnaderna för 2003 bestrids inom kommunstyrelsens ram och att framtida kostnader arbetas in i budget för 2004.

Reservation

Claes Lagerlund (m) till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Rospiggarna Speedway är den i särklass mest framgångsrika sportverksamhet som bedrivs i Norrtälje kommun.

Tv4+ har beslutat att sända speedway från de olika arenorna fr o m säsongen 2003. För att sändningar ska kunna ske från Orionparken i Hallstavik måste ljusstyrkan i arenabelysningen ökas. Om denna ökning inte sker kommer inga sändningar att ske från Rospiggarnas hemmamatcher.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-05-21 redogjort för investeringskostnaden och föreslår kommunstyrelsen besluta att avsätta 400 000 kronor från sitt anslag för lönsamma investeringar till inköp av belysningsarmaturer, att uppdra åt kommundirektören skriva avtal med MK Orion angående lån av
KS § 160 forts

armaturer och marknadsföringsåtgärder, att driftskostnaderna för 2003 bestrids inom kommunstyrelsens ram och att framtida kostnader arbetas in i budget för 2004.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-05-22, § 196 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-05-21.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Clas Lagerlund (m) – avslag på arbetsutskottets förslag med hänvisning till ärendets bristande beredning, avsaknad av ekonomisk analys samt kommunens totala ekonomiska situation.

Bertil Karlsson (v) – bifall till arbetsutskottets förslag, anmäler att han delar Clas Lagerlunds synpunkt på ärendets bristande beredning.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.
__________KS § 161 Dnr KS 03-474 050

Godkännande av förfrågningsunderlag gällande ramavtal för inköp av arbetskläder

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av arbetskläder,

att delegera till arbetsutskottet att anta leverantör av arbetskläder.

Bakgrund

Avtalsperioden för det tidigare gällande ramavtalet löper ut den 31 augusti 2003 varför en ny upphandling bör genomföras.

Tjänstemannaberedning

Servicekontorets upphandlingsenhet har upprättat förslag till förfrågningsunderlag och föreslår i skrivelse 2003-05-23 kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av arbetskläder, att delegera till arbetsutskottet att anta leverantör av arbetskläder.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-06-05, § 204 föreslagit enligt servicekontorets skrivelse 2003-05-23.

_________


KS § 162 Dnr KS 03-480 055

Godkännande av förfrågningsunderlag gällande köp av datasystem för elektronisk hantering av fakturor

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av datasystem för elektronisk hantering av fakturor,

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantör av datasystem för elektronisk hantering av fakturor.


Bakgrund

Servicekontorets upphandlingsenhet har tagit fram ett förfrågningsunderlag för elektronisk fakturahantering.

Tjänstemannaberedning

Servicekontorets upphandlingsenhet föreslår i skrivelse 2003-05-23 kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av datasystem för elektronisk hantering av fakturor, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantör av datasystem för elektronisk hantering av fakturor.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-06-05, § 205 föreslagit enligt servicekontorets skrivelse 2003-05-23.

_________
KS § 163 Dnr KS 03-470 269

Avtal gällande placering av skylt på fastigheten Norrtälje Darsgärde 2:3

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna inarrendering av mark för välkomst/informationsskylttavla vid E 18.


Bakgrund

I samband med Birgittajubileet har aktualiserats uppsättning av en välkomstskylt till Norrtälje kommun vid E 18, söder om Ledinge trafikplats. På uppdrag av ledningskontoret har mark- och exploateringsavdelningen förhandlat och upprättat ett förslag till avtal om lägenhetsarrende med ägaren till berörd fastighet. Fastigheten ägs av ett dödsbo som är föremål för arvsskifte.

Upprättat förslag till arrendeavtal innebär att kommunen arrenderar erforderlig mark för välkomstskylten från och med 2003-03-24. Arrrendetiden löper till och med år 2012 och förlängs med 5 år i sänder om uppsägning inte sker senast ett år före arrendetidens utgång. Arrendeavgiften uppgår till 5.000 kr/år plus index.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 2003-05-20 kommunstyrelsen besluta att godkänna inarrendering av mark för välkomst/informationsskylttavla vid E 18.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-05-22, § 197 föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2003-05-20.

__________

KS § 164 Dnr Ks 03/273 102

Val av 5 ledamöter och 3 ersättare i Samverkansgrupp med nordöstra sjukvårdsområdet, mandatperioden 2003-2006

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse nedanstående till ledamöter och ersättare i Samverkansgrupp med nordöstra sjukvårdsområdet:

Ledamöter:
Hans Andersson (fp)
Bengt Ericsson (c)
Kajsa Hansson (c)
Ragnar Bergsten (s)
Elisabeth Björk (s)

Ersättare
Ingvar Jacobsson (m)
Kerstin Bergström (s)
Alf Werlinder (kd)


Bakgrund

Norrtälje kommun skall utse 5 ledamöter och 3 ersättare i Samverkansgruppen med nordöstra sjukvårdsområdet.

Politisk beredning

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-03-13, § 86 beslutat att vilandeförklara ärendet.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-04-10, § 115 beslutat att ärendet utgår från dagens sammanträde.

_________

KS § 165 Dnr KS 03-494 710

Förslag till förändrad barnomsorgstaxa i Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till ny barnomsorgstaxa, bilaga 1,

att kommunfullmäktige upphäver den 17 december 2001, § 303 antagna barnomsorgstaxan,

att framgent under perioden 1 september – 31 maj göra ett avdrag på barnomsorgsavgiften motsvarande 15 timmar per vecka för alla barn inskrivna i barnomsorgen och som har rätt till allmän förskola, samt

att taxan skall gälla från och med den 1 juli 2003.


Bakgrund

Den 1 januari 2002 infördes maxtaxa i Norrtälje kommun. Taxan utformades i tre olika intervaller för förskolebarn 1-5 år: 1-15 tim/vecka, 15,1-30 tim/vecka och 30,1 tim/vecka och däröver. Avgift tas ut 12 månader per år och beräknas på bruttoinkomst t o m 38.000 kronor per månad.

Staten har beslutat att fr o m den 1 januari 2003 erbjuds alla barn fr o m höstterminen det år de fyller fyra år avgiftsfri allmän förskola 525 timmer per år. Barn- och skolnämnden har beslutat att avgiftsbefrielse även skall gälla barn i aktuell ålder som har barnomsorg i familjedaghem samt att avgiftsreduceringen skall gälla under hela året motsvarande 15 tim/vecka.

För att finansiera kostnader med anledning av det ökade barnomsorgsbehovet behöver barn- och skolnämnden öka sina intäkter.
KS § 165 forts

Barn- och skolförvaltningens förslag till beslut 2003-04-14 möjliggör en ökning av nämndens intäkter för andra halvåret 2003 med ca 2 miljoner kronor.

Barn- och skolnämnden har vid sammanträde 2003-04-14, § 49 föreslagit kommunfullmäktige besluta att barnomsorgstaxan för förskolebarn i åldern 1-5 år skall för barn nr 1 (det yngsta barnet) vara 1% av bruttoinkomsten för timintervallet 0-15 timmar per vecka och 3 % av bruttoinkomsten för 15,1 timmar per vecka och däröver, att under perioden 1 september – 31 maj göra
ett avdrag på barnomsorgsavgiften motsvarande 15 timmar per vecka för alla barn inskrivna i barnomsorgen och som har rätt till allmän förskola, att den nya barnomsorgstaxan skall gälla fr o m den 1 juli 2003.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-06-03 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till ny barnomsorgstaxa, bilaga 1,
att kommunfullmäktige upphäver den 17 december 2001, § 303 antagna barnomsorgstaxan, att framgent under perioden 1 september – 31 maj göra ett avdrag på barnomsorgsavgiften motsvarande 15 timmar per vecka för alla barn inskrivna i barnomsorgen och som har rätt till allmän förskola, samt att taxan skall gälla från och med den 1 juli 2003.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-06-03, § 206 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-06-03.

_________


KS § 166 Dnr KS 03-6 821

Beviljande av investeringsanslag för upprustning av Långsjöskolans sporthall i Rimbo

Beslut

Komunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja tekniska nämnden 9 800 tkr i investeringsanslag för upprustning av Långsjöskolans sporthall,

att finansiering sker med egna medel samt

att hallen skall vara färdigställd till vårterminens början år 2004..


Bakgrund

Långsjöskolans sporthall i Rimbo uppfördes 1964. Sporthallen som används av såväl skolan som föreningslivet har inte upprustats och är idag i stora delar nedsliten.

Kommunstyrelsens arbetsutskott uttalade vid sammanträde 2003-05-22 att kommunen skall genomföra en snabb upprustning i egen regi av hallen så att den kan stå färdig till vårterminen 2004. Arbetsutskottet uttalade vidare att man inte är beredd att under renoveringstiden anskaffa en temporär ersättningshall.

Tekniska kontoret har tidigare i processen tagit fram ett förslag till upprustning. Priset för upprustningen uppgick då till mellan 9 och 10 miljoner kronor. Kalkylen har stämts av efter uttalandet från kommunstyrelsens arbetsutskott.
Tekniska nämnden har vid sammanträde 2003-05-22, § 57 bland annat beslutat att hos kommunstyrelsen hemställa om ett investeringsanslag om 9,8 mkr för upprustning av Långsjöskolans sporthall.
KS § 166 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-06-04 yttrat sig i ärendet och föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden 9 800 tkr i investeringsanslag för upprustning av Långsjöskolans sporthall, att finansiering sker med egna medel.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-06-05, § 207 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-06-04.

Beslutande sammanträde

Yrkande:

Christer Candal (m) - att hallen skall vara färdigställd till vårterminens början år 2004.

__________KS § 167 Dnr KS 03-512 001

Inrättande av byggrupp

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att inom sig inrätta en byggrupp för beredning av investeringsärenden innan beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott samt bevakning och uppföljning av pågående byggprojekt,

att gruppen ska bestå av tre personer varav den politiska majoriteten ska nominera två personer och oppositionen en,

att utse Kjell Jansson (m), sammankallande, Tommy Lundqvist (c) och Elisabeth Björk (s) till ledamöter i byggruppen .

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot.


Bakgrund

Under de senaste åren har frågan om kommunens lokalkostnader alltmer fokuserats. En tjänstemannagrupp – investeringsgruppen – bereder ärendena innan de tas upp i kommunstyrelsens arbetsutskott. Under föregående mandatperiod behandlades lokalfrågorna i ett förstärkt arbetsutskott ”Lokal-AU”. Sedan hösten 2002 behandlas lokalärendena i ordinarie arbetsutskott innan beslut i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens ordförande har till ledningskontoret initierat ett förslag om en byggrupp som ska bereda ärenden rörande byggnation före investeringsbeslut i kommunstyrelsens arbetsutskott och som dessutom ska bevaka byggprojekt under färdigställande.
KS § 167

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-06-05 föreslagit kommunstyrelsen besluta att inom sig inrätta en byggrupp för beredning av investeringsärenden innan beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott samt bevakning och uppföljning
av pågående byggprojekt, att gruppen ska bestå av tre personer varav den politiska majoriteten ska nominera två personer och oppositionen en.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-06-05, § 209 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-06-05.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) – att gruppen skall bestå av 5 ledamöter.
Christer Candal (m)– bifall till ledningskontorets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

________


KS § 168

Protokoll

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att lägga protokollen till handlingarna.


Bakgrund

Föreligger protokoll från kommunstyrelsens förhandlingsdelegations sammanträden 2003-03-05 och 2003-04-10.

__________


KS § 169 Dnr Ks 03/94 002

Anmälan om delegationsbeslut

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-7 lägges till handlingarna.

_________

KS § 170

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:24 ang att kommunerna behöver bra chefer på toppchefsnivå

Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:26 ang budgetförutsättningar åren 2003-2006

Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:33 ang kommunernas ekonomiska läge april 2003

Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:34; Vårpropositionen år 2003

Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:35 ang den svenska bostadsmarknaden

Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:41 ang budgetförutsättningar åren 2004-2006

Svenska Kommunförbundet; Kommunernas ekonomiska läge

Svenska kommunförbundets seminarium den 16 juni ”Satsa på den kommunala naturvården”

Räddningstjänstens meddelande ang projektet brandmän i vården

Dnr 03-25 014
Banverkets remiss; Framtidsplan för järnvägen 2004-2015

Dnr KS 03-39 014
Stockholmsberedningen; Yttrande över Vägverkets plan Den goda resan, förslag till nationell plan för vägtransportsystemet 2004-2015

Dnr KS 02-1045 011
Stockholmsberedningen; Yttrande över Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2004-2015

KS § 170 forts

Finansdepartementets skrivelse ”Utveckling inom den kommunala sektorn”

Skolverkets remiss ang ansökan från Finsta Gården AB om rätt till bidrag och därmed statlig tillstånd till en fristående gymnasieskola i Norrtälje kommun

Nationalkommitténs slutbetänkande (SOU 2003:31) En hållbar framtid i sikte

Omsorgsnämndens beslut 2003-03-31, § 37; Förslag till neddragningar under verksamhetsåret 2003

Dnr KS 02-303 730
Omsorgsförvaltningen ang påminnelse från kommunstyrelsen i ärendet ”Uppdrag till omsorgsnämnden att utreda ett kundvalssystem i omsorgens verksamhet”

Start – ett samverkansprojekt mellan polisen, brandförsvaret och Stockholms stad för ungdomar i riskzon

Dnr KS 02-1005 311
Länsstyrelsens yttrande ang arbetsplan för väg 280 Rimbo-Edsbro, vägskäl vid Bobacken (väg 1081) i Norrtälje kommun

Dnr KS 03-320 843
Länsstyrelsens beslut ang bidrag till Länna-Blidö-Riala kyrkliga samfällighet till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse på fastigheten Prästgården 1:1, Länna gamla prästgård

Dnr KS 03-319 805.70
Länsstyrelsen ang bidrag till skebobruks museiförening för utarbetande av underlag för utställning och trycksak i Skebobruks museum

Länsrättens beslut ang barn- och skolnämndens beslut 2002-12-17, § 162 ,överklagat av Sverker Bohlin, Norrtälje.

Banverkets remiss av ny järnväg Umeå-Haparanda
KS § 170 forts

Jämställdhetsombudsmannen; Information om kommande granskning avseende efterlevnad av jämställdhetslagens bestämmelser om Arbetsförhållanden inom räddningstjänsten

Vägverket; Väg 283 Gång- och cykelbana genom Älmsta. Mätnings- och projekteringsarbeten utmed väg 283

Ny folder från Sjöfartsverket

Stockholmsberedningen ang Lägesrapport om arbetet med att lämna förslag på insatser som förbättrar transportsystemet inom Stockholms län samt transportmöjligheterna mellan S