NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum


Kommunstyrelsen 2003-08-07 1

Plats och tid Sammanträdesrum Norrtälje, Kommunhuset Ankaret, kl 09.00-10.30
13.15-13.40
Beslutande Enligt förteckning

Mats Törnquist, kommundirektör
Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Arne Appel, budgetchef
Tony Wallin, personalchef
Ewa Wiik, rehabiliteringskons.
Övriga deltagande Christina Nilsson, sekreterare


Utses att justera Håkan Jonsson (s)

Justeringens Ledningskontoret, 2003-08-11, kl 13.00
plats och tid

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 172-201
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Christer Candal

Justerande ..................................................................................................................
Håkan Jonson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2003-08-07

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

KS § 172

Val av justeringsman

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Håkan Jonsson (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret måndagen den 11 augusti 2003, kl 13.00.

__________


KS § 173 Dnr KS 03-77 041

Förslag till budget och inriktning 2004-2006

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar – enligt den borgerliga majoritetens förslag 2003-06-24.

Reservation:

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot till förmån för eget budgetförslag 2003-08-05..

Driftbudget 2004

Kommunstyrelsen

att bevilja kommunstyrelsen 140 023 tkr i driftbudget varav 1 315 tkr avser anslag till kommunens revisorer, 42 511 tkr till räddningstjänsten,

att uppdra till kommunstyrelsen genom dess ledningskontor att senast till oktober lämna förslag på åtgärder inom budget 2004 för att uppnå budgetbalans motsvarande cirka 7000 tkr samt

att uppdra till kommunstyrelsen att konkurrensutsätta servicekontorets post- och offsetfunktioner och att externa kostnader skall utvärderas mot kostnader i egen regi, ”egenregianbud”,

att uppdra till kommunstyrelsen genom dess ledningskontor att göra korrigeringar i budgetmaterialet av ren teknisk natur.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

att bevilja miljö- och hälsoskyddsnämnden 7 958 tkr i driftbudget.
KS § 173 forts

Byggnadsnämnden

att bevilja byggnadsnämnden 6 132 tkr i driftbudget.

Kultur- och fritidsnämnden

att bevilja kultur- och fritidsnämnden 66 242 tkr i driftbudget,

att kultur- och fritidsnämnden från år 2004 skall ha ansvar för tillsyn, skötsel och underhåll av de av kommunen ägda utomhusplacerade konstverken.

Socialnämnden

att bevilja socialnämnden 78 719 tkr i driftbudget samt

att socialnämndens begäran om överföring av anslag för sysselsättningsskapande åtgärder 200 tkr utreds under hösten och att beslut fattas före årsskiftet 2003/04.

Omsorgsnämnden

att bevilja omsorgsnämnden 585 891 tkr i driftbudget,

att omsorgsnämndens äskande på ramökning med 10 000 tkr avslås,

att uppdra åt omsorgsnämnden att arbeta fram förslag till direktiv för beräkning av behovet av bostäder i särskilt boende för äldre.

Barn- och skolnämnden

att bevilja barn- och skolnämnden 715 400 tkr i driftbudget.

Utbildningsnämnden

att bevilja utbildningsnämnden 218 821 tkr i driftbudget.
KS § 173 forts

Tekniska nämnden

att bevilja tekniska nämnden 49 913 tkr i driftbudget,

att godta avsteg från beslutad vinterväghållningsstandard inom kommunens gata/parkverksamhet och förvaltade fastigheter samt ge tekniska nämnden uppdrag att besluta om dessa avsteg,

att godta avsteg från beslutad inomhustemperatur i förvaltade fastigheter samt att ge tekniska nämnden i uppdrag att besluta om dessa avsteg.

Trafiksäkerhetsnämnden

att bevilja trafiksäkerhetsnämnden 381 tkr i driftbudget.


Investeringsbudget 2004

att bevilja kommunstyrelsen anslag för maskiner och inventarier enligt nedanstående:
kommunstyrelse: 300 tkr
räddningstjänst: 4 600 tkr

att bevilja kommunstyrelsen genom dess servicekontor 15 000 tkr i anslag för IT-investeringar för samtliga förvaltningars behov,

att bevilja miljö- och hälsoskyddsnämnden 100 tkr i anslag för maskiner och inventarier,

att bevilja byggnadsnämnden 250 tkr i anslag för maskiner och inventarier,

att bevilja kultur- och fritidsnämnden 1 800 tkr i anslag för maskiner, inventarier och smärre anläggningsinvesteringar,

att bevilja socialnämnden 150 tkr i anslag för maskiner och inventarier,

att bevilja omsorgsnämnden 3 200 tkr i anslag för maskiner och inventarier,


KS § 173 forts

att bevilja barn- och skolnämnden 7 000 tkr i anslag för maskiner och inventarier,

att bevilja utbildningsnämnden 3 000 tkr i anslag för maskiner och inventarier,

att bevilja tekniska nämnden 100 tkr i anslag för maskiner och inventarier,

att bevilja kommunstyrelsen 5 000 tkr i investeringsanslag för smärre investeringar, max 3 000 tkr per projekt,

att bevilja tekniska nämnden 15 000 tkr i investeringsanslag, max 3 000 tkr per projekt,

att bevilja tekniska nämnden 5 500 tkr för anläggningsinvesteringar (verksamhetsanpassningar) fördelat på omsorgsnämnden 2 000 tkr, barn- och skolnämnden 3 000 tkr och utbildningsnämnden 500 tkr,

att övriga investeringsbudgetäskanden skall prövas i särskild ordning enligt fastställd investeringsbudgetrutin.

Nämndövergripande förslag till beslut

att fastställa resultatbudget 2004 inkl flerårsplan 2005-2006 för Norrtälje kommun i enlighet med den borgerliga majoritetens förslag, bilaga 1,

att fastställa balansbudget 2004 inkl flerårsplan 2005-2006 för Norrtälje kommun i enlighet med den borgerliga majoritetens förslag, bilaga 2

att fastställa finansieringsbudget 2004 inkl flerårsplan 2005-2006 för Norrtälje kommun i enlighet med den borgerliga majoritetens förslag, bilaga 3

att fastställa räntan på skuldebrev avseende aktier i Norrtälje Energi AB till
7,5 % för tiden 2004-01-01—2004-12-31,

att fastställa räntan på skuldebrev avseende aktier i Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB till 1 % för tiden 2004-01-01—2004-12-31,

att fastställa räntan på skuldebrev avseende aktier i Roslagsbostäder AB till

KS § 173 forts

0,4 % för tiden 2004-01-01—2004-12-31,

att fastställa en borgensavgift avseende de helägda kommunala bolagen gällande fr o m 2004-01-01 uppgående till 0,5 % av beviljad borgen att erläggas senast den 31 december årligen,

att överväga en minskning av antalet ledamöter i några nämnder fr o m 1 januari 2004 till att omfatta sju ledamöter och sju ersättare och att innan beslut tas inhämta erfarenheter från den nämndsorganisation som redan införts vid socialnämnden.


Bakgrund

Budgetprocessen för framtagande av budget 2004-2006 har förändrats i förhållande till tidigare år då beslut fattats av kommunfullmäktige först i november månad. Den förändrade processen innebär att beslut fattas av fullmäktige redan i augusti och att nämnderna får tid under hösten att planera verksamheten för kommande år och fatta beslut om verksamhetsplan och internbudget före årsskiftet.

Ledningskontoret har i samråd med förvaltningarna tagit fram ett förslag till budget 2004-2006 som är balanserat med nuvarande skattesats och som täcker in tidigare års underskott enligt kommunallagen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat förslaget till nämnderna för synpunkter. En sammanfattning av remissvaren framgår av avsnittet om driftbudget och investeringsbudget.

Föreligger gemensamt förslag till budget och inriktning 2004-2006 från moderaterna, centerpartiet, folkpartiet och kristdemokraterna, daterat 2003-06-24.

Föreligger MBL-protokoll 2003-06-26.

Föreligger socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag till budget 2004, daterad 2003-08-05.KS § 173 forts

Tjänstemannaberedning

Föreligger av ledningskontoret upprättat förslag till budget och inriktning 2004-2006.

Politisk beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde 2003-06-25, § 215 a föreslagit enligt den borgerliga majoritetens förslag 2003-06-24.

Beslutande sammanträde

Yrkanden (nämnd för nämnd)

Kommunstyrelsen

Christer Candal (m) - att – i enlighet med arbetsutskottets förslag – bevilja kommunstyrelsen 140 023 tkr i driftbudget varav 1 315 tkr avser anslag till kommunens revisorer, 42 511 tkr till räddningstjänsten,

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) - att bevilja
136 523 tkr i driftbudget.

Christer Candal (m) - att uppdra till kommunstyrelsen genom dess ledningskontor att senast till oktober lämna förslag på åtgärder inom budget 2004 för att uppnå budgetbalans motsvarande cirka 7000 tkr, samt att uppdra till kommunstyrelsen att konkurrensutsätta servicekontorets post och offsetfunktioner och att externa kostnader skall utvärderas mot kostnader i egen regi, ”egenregianbud”,

Håkan Jonsson (s) och Bertil Karlsson (v) - avslag på ovanstående förslag om att konkurrensutsätta servicekontorets post- och offsetfunktion.

Christer Candal (m) - att uppdra till kommunstyrelsen genom dess ledningskontor göra korrigeringar i budgetmaterialet av ren teknisk natur.
KS § 173 forts

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Christer Candal (m) – i enlighet med arbetsutskottets förslag – bevilja
7 958 tkr i driftbudget
Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) - att bevilja 8 208 tkr i driftbudget, för att inte börja med interndebiteringar av tjänster inom kommunen.

Byggnadsnämnden

Christer Candal (m) med instämmande av Håkan Jonsson (s) och Bertil Karlsson (v) - i enlighet med arbetsutskottets förslag bevilja 6 132 tkr i driftbudget.

Kultur- och fritidsnämnden

Christer Candal (m) med instämmande av Håkan Jonsson (s) och Bertil Karlsson (v) i enlighet med arbetsutskottets förslag bevilja 66 242 tkr i driftbudget.

Christer Candal (m) med instämmande av Håkan Jonsson (s) och Bertil Karlsson (v) att kultur och fritidsnämnden från år 2004 skall ha ansvar för tillsyn, skötsel och underhåll av de av kommunen ägda utomhushusplacerade konstverken.

Socialnämnden

Christer Candal (m) med instämmande av Håkan Jonsson (s) och Bertil Karlsson (v) - i enlighet med arbetsutskottets förslag bevilja 78719 tkr i driftbudget, samt att socialnämndens begäran om överföring av anslag för sysselsättningskapande åtgärder 200 tkr utreds under hösten och att beslut fattas före årsskiftet 2003/04.

Omsorgsnämnden

Christer Candal (m) - i enlighet med arbetsutskottets förslag att bevilja 585 891 tkr i driftbudget.
Håkan Jonsson (s) och Bertil Karlsson (v) att bevilja 594.391 tkr i driftbudget för att säkerställa en god kvalité i omsorgen samt att klara driften av Solhem,
KS § 173 forts

Christer Candal (m) - att omsorgsnämndens äskande på ramökning med
10 000 tkr avslås.
Christer Candal (m) - att uppdra åt omsorgsnämnden att arbeta fram förslag till direktiv för beräkning av behovet av bostäder i särskilt boende för äldre.
Håkan Jonsson (s) och Bertil Karlsson (v) - att dagverksamheten för dementa ej får prutas bort vilket innebär en kostnad med cirka 5 mkr, att innetemperaturen på servicehus och äldreboenden ej skall sänkas, att kvalitén på snöröjningen vid servicehus och äldreboenden ej skall sänkas, att inte ta bort snöröjningen för pensionärer, samt att inte matleveranser till pensionärer dras in, det är en service som kommunen fortsättningsvis också ska tillhandahålla.

Barn- och skolnämnden

Christer Candal (m) – i enlighet med arbetsutskottets förslag att bevilja 715 400 tkr i driftbudget.
Håkan Jonsson (s) och Bertil Karlsson (v) - att bevilja 725 650 tkr i driftbudget för att säkerställa en fortsatt god kvalité och att kommunen inte går miste om ”Wernersonpengarna”, att avvisa neddragningen av personal inom barnomsorgen, att avvisa en neddragning på ytterligare 1 mkr på resurscenter, att en familjecenterverksamhet startar även i Hallstavik och Rimbo, att avvisa att innetemperaturen i förskolor och skolor sänks, att avvisa att snöröjningen försämras vid förskolor och skolor, samt att dagens lärartäthet på 7,4 lärare på 100 elever, som är bland de lägsta i Sverige, höjs till 8,0 , inte sänks som konsekvensen blir av det borgerliga förslaget med drygt 20 mkr i minskade resurser.

Utbildningsnämnden

Christer Candal (m) – i enlighet med arbetsutskottets förslag – bevilja 218 821 tkr i driftbudget.
Håkan Jonsson (s) och Bertil Karlsson (v) - att bevilja 220 821 tkr för att säkerställa en fortsatt god kvalité och att kommunen inte går miste om Wernerssonpengarna”, att avvisa att innetemperaturen sänks i gymnasieskolorna och komvux, att avvisa att snöröjningen vid gymnasieskolor försämras, att uppdra till utbildningsnämnden att utveckla elevdemokratin så att elevernas engagemang och behov tas till vara. Det skall också vara en merit som omnämns i betyget om eleven deltagit i elevråd eller lokal styrelse, att uppdra till utbildningsnämnden att öka samarbetet med arbetsmarknadens parter för att ge ungdomarna en aktuell och modern utbildning, att uppdra till utbildningsnämnden att utveckla möjligheten till distansutbildning för gymnasieelever,

KS § 173 forts

att utbildningsnämnden skall göra studier mer tillgängliga för vuxna,
att uppdra till utbildningsnämnden att utveckla möjligheten till distansutbildning för vuxna.

Tekniska nämnden

Christer Candal (m)– i enlighet med arbetsutskottets förslag – bevilja 49 913 tkr i driftbudget, att godta avsteg från beslutad vinterväghållningsstandard inom kommunens gata/parkverksamhet och förvaltade fastigheter samt ge tekniska nämnden uppdrag att besluta om dessa avsteg, att godta avsteg från beslutad inomhustemperatur i förvaltade fastigheter samt att ge tekniska nämnden i uppdrag att besluta om dessa avsteg.
Håkan Jonsson (s) och Bertil Karlsson (v) - att bevilja 51.663 för att även klara kostnader för värme och snöröjning.

Trafiksäkerhetsnämnden

Christer Candal (m) med instämmande av Håkan Jonsson (s) och Bertil Karlsson (v) - att bevilja 381 tkr i driftbudget.

INVESTERINGSBUDGET

Christer Candal (m) med instämmande av Håkan Jonsson (s) och Bertil Karlsson (v) - bifall till arbetsutskottets förslag.

Nämndsövergripande förslag till beslut

Christer Candal – att enligt arbetsutskottets förslag –
att fastställa resultatbudget 2004 inkl flerårsplan 2005-2006, enl den borgerliga majoritetens förslag, att fastställa balansbudget 2004 inkl flerårsplan 2005-2006, enl den borgerliga majoritetens förslag, att fastställa finansieringsbudget 2004 inkl flerårsplan 2005-2006, enl den borgerliga majoritetens förslag , att fastställa räntan på skuldebrev avseende aktier i Norrtälje Energi AB till 7,5% för tiden 2004-01-01—2004-12-31.


KS § 173 forts

att fastställa räntan på skuldebrev avseende aktier i Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB till 1 % för tiden 2004-01-01—2004-12-31, att fastställa räntan på skuldebrev avseende aktier i Roslagsbostäder AB till 0,4 % för tiden 2004-01-01-2004-12-31, att fastställa en borgensavgift avseende de helägda kommunala bolagen gällande fr o m 2004-01-01 uppgående till 0,5 % av beviljad borgen att erlägga senast den 31 december årligen, att överväga minska antalet ledamöter i några nämnder fr o m 1 januari 2004 till att omfatta sju ledamöter och sju ersättare och att innan beslut tas inhämta erfarenheter från den nämndorganisation som redan införts på socialnämnden.

Håkan Jonsson (s) och Bertil Karlsson (v) avvisar förslaget att fastställa räntan på skuldebrev avseende aktier i Norrtälje Energi AB till 7,5 % för tiden 2004-01-01—2004-12-31 och att istället ett uttag på 6,0 % beslutas.

Håkan Jonsson (s) och Bertil Karlsson (v) avvisar förslaget att utta borgensavgift av Roslagsbostäder AB.


Håkan Jonsson (s) och Bertil Karlsson (v) - att kommunen upprättar ett bostadsförsörjningsprogram för perioden 2004-2010, att kommunen antar målsättningen, att bostadsmarknaden tillförs 400-500 bostäder per år i blandade upplåtelseformer; hyresrätter, bostadsrätter och andra ägandeformer, att en bostadsförmedling åter införs i Norrtälje kommun, att kommunens bredbandsnät och de tekniska delarna i televäxeln förs över till Norrtälje Energi för samordning med deras nät och kompetens, att kommunen i samverkan med facken gör en handlingsplan för hur vi ska stärka möjligheterna att klara rekryteringen av personal till skolan och omsorgen.
------------------

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till budget och inriktning 2004-2006 och socialdemokraterna och vänsterparitets förslag till budget 2004 och finner att kommunstyrelsen beslutat föreslå kommunfullmäktige att anta arbetsutskottets förslag till beslut.
__________


KS § 174 Dnr KS 03-552 123

Kommunal utdebitering, skattesats 2004

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa den kommunala skattesatsen 20:12 kr/skattekrona för år 2004.

Reservation:

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot.


Bakgrund

Enligt 8 kap 6 § kommunallagen skall kommunstyrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året. För 2004 föreslås en oförändrad skattesats 20:12 kr/skattekrona.

Kommunstyrelsens ordförande föreslår i skrivelse 2003-06-25 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa den kommunala skattesatsen 20:12 kr/skattekrona för år 2004.

Politisk beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde 2003-06-25, § 216 a föreslagit enligt kommunstyrelsens ordförandes skrivelse 2003-06-25.


Beslutande sammanträde:

Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) – att fastställa skattesatsen till 20:42.

KS § 174 forts

Christer Candal (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag._________KS § 175 Dnr Dnr KS 03-498 042

Verksamhetsuppföljning, första tertialet, 2003

Beslut

1. Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna tertialuppföljning 1, 2003,

att tillstyrka omsorgsnämndens äskande om ökat investeringsanslag med 1,5 mkr för inköp av hissar och ramper,

att finansiering sker med egna medel,

att ge nämnderna i uppdrag att, när kommunfullmäktige fastställt budget för 2004, där det är möjligt tidigarelägga besparingar så att de genomförs redan hösten 2003.

2. Kommunstyrelsen beslutar:

att uppdra till omsorgsnämnden, barn- och skolnämnden samt tekniska nämnden att till kommunstyrelsens sammanträde den 11 september rapportera vilka åtgärder som kommer att vidtagas eller har vidtagits för att ett underskott inte skall uppstå i bokslutet.


Bakgrund

Förvaltningarna har lämnat tertialuppföljningar till ledningskontoret. Dessa beskriver avvikelser under första tertialet i förhållande till planerad verksamhet samt en helårsprognos.

Några beräkningar av effekterna av det nya avtalet med kommunalarbetarförbundet finns inte med i den prognos som finns upprättad i anslutning till rapporten.KS 175 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2003-06-24 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna tertialuppföljning 1, 2003, att tillstyrka omsorgsnämndens äskande om ökat investeringsanslag med 1,5 mkr för inköp av hissar och ramper, att finansiering sker med egna medel, att uppdra till omsorgsnämnden, barn- och skolnämnden samt tekniska nämnden att till kommunstyrelsens augustisammanträde rapportera vilka åtgärder som kommer att vidtagas eller har vidtagits för att ett underskott inte skall uppstå i bokslutet, att ge nämnderna i uppdrag att, när kommunfullmäktige fastställt budget för 2004, där det är möjligt tidigarelägga besparingar så att de genomförs redan hösten 2003.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-06-25, § 217 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-06-24.

Beslutande sammanträde

Yrkande:

Christer Candal (m) – bifall till arbetsutskottets förslag, men med den ändringen att i tredje att-satsen ”augustisammanträdet” ändras till ”septembersamman-trädet”.

_________

KS 176 Dnr KS 02-378 214

Antagande av detaljplan för kv Fasanen och Rapphönan i Norrtälje stad

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att enligt byggnadsnämndens beslut 2003-04-24, § 167 anta detaljplan för kv Fasanen och Rapphönan i Norrtälje stad..

Bakgrund

Planförslaget har varit ute för samråd under tiden 19 april – 31 maj 2002 samt utställt under tiden 3 december 2002 – 10 januari 2003.

Planens syfte

Syftet med planändringen är att reglera genomförd utbyggnad av livsmedelsbutiken ICA Norrköp samt att i samband därmed ordna tillförsel och inlastning av varor på ett mer trafiksäkert sätt.

Plandata

Planområdet ligger i stadsdelen Norgegärdet i utkanten av centrala Norrtälje. Det gränsar i norr till Vätövägen och i öster till Hamnvägen.

Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2003-04-24, § 167 beslutat att godkänna planförslaget med därtill hörande bestämmelse om upphävande av tomtindelningar för kvarteren Fasanen och Rapphönan och överlämna det till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt plan- och bygglagen 5 kap 29 §.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-06-12, § 210 föreslagit enligt byggnadsnämndens beslut 2003-04-24, § 167.
_________

KS § 177 Dnr KS 02-934 747

Begäran från kommunala pensionärsrådet att erbjuda Norrtälje Finska Förening en ordinarie och en ersättarplats i kommunala pensionärsrådet, revidering av reglemente

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar – enligt omsorgsnämndens beslut 2002-11-04, § 130 -

att anta reviderat reglemente för kommunala pensionärsrådet.


Bakgrund

Norrtälje Finska Förening har i skrivelse den 1 november 2001 framfört önskemål om ”att Finska Föreningens pensionärer, tillhörande Sverigefinska Pensionärer, får en ordinarie och en ersättarplats i Norrtälje kommuns pensionärsråd och att omsorgsnämnden gör nödvändiga förändringar i rådets reglemente och sedan lämnar omarbetat reglemente till fullmäktige för behandling.”

Omsorgsnämnden har vid sammanträde 2002-11-04, § 130 beslutat föreslå kommunfullmäktige ändra nuvarande reglemente enligt i beslutet angivna förslag till ändringar.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-04-22 anfört att man inget har att erinra varken mot omsorgsnämndens som Norrtälje Finska Föreningens förslag. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta reviderat reglemente för kommunala pensionärsrådet.

forts

KS § 177 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-06-12, § 214 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-04-22.

________
KS § 178 Dnr KS 01-182 622

Besvarande av motion från Bridget Wedberg (mp) angående upphandling av mat på kommunens förskolor och skolor

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar - med hänvisning till servicekontorets skrivelse 2003-05-21 –

att avslå motionen.


Bakgrund

Bridget Wedberg (mp) inlämnade motionen vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-02-19, § 42. I motionen föreslås att kommunen ser över möjligheten att inhandla lokalt och ekologiskt framställd mat, att allt nötkött som serveras i förskolor och skolor är svenskt samt att en plan görs för att öka andelen lokalt och ekologiskt framställd mat för att på sikt servera det till 100 %.

Tjänstemannaberedning

Servicekontorets upphandlingsenhet har i yttrande 2003-05-21 till ledningskontoret bland annat anfört att det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera leverantörer främst på grund av nationalitet. Härav följer att den upphandlande enheten till exempel inte får ge ett lokalt företag företräde med anledning av dess geografiska läge. Man kan i ett förfrågningsunderlag inte kräva att köttet skall vara svenskt, eftersom detta strider mot EG-rätten och således även mot svensk lag. Med anledning av ovanstående föreslår servicekontoret ledningskontoret besluta att avslå motionen.

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-05-29 föreslagit kommunfullmäktige besluta - med hänvisning till servicekontorets skrivelse 2003-05-21 – att avslå motionen.


forts

KS § 178 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-06-12, § 217 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-05-29.

_________
KS § 179 Dnr KS 02-135 179

Besvarande av motion från Eva Pfister (s) ang krav på att alla fastighetsägare och villaägare skall vara skyldiga installera brandvarnare från årsskiftet 2003

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar – med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2002-06-19, § 172 samt ledningskontorets skrivelse 2003-05-21 –

att motionen skall anses vara besvarad.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-02-18, § 36. I motionen föreslås att alla fastighetsägare och villaägare skall vara skyldiga installera brandvarnare från årsskiftet 2003.

Räddningstjänsten har i yttrande 2002-05-06 till tekniska nämnden bland annat anfört att i samverkansforumet Rädd Sam-Norr pågår för närvarande ett arbete med att ta fram en gemensam policy för hur man skall hantera kravet på obligatorisk brandvarnare, uppföljning och tillsyn samt information om kravet till allmänheten.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2002-06-19, § 172 beslutat föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till räddningstjänstens yttrande anse motionen besvarad.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2002-09-02 redogjort för räddningsverkets allmänna råd samt innehållet i räddningstjänstlagen och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Ledningskontoret har i yttrande 2003-05-21, med hänvisning till Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:16, Brandvarnare i bostäder, föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att motionen avslås.

KS § 179 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-11-21, § 332 beslutat att återremittera ärendet till ledningskontoret för inarbetande av ny lagstiftning.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-06-12, § 218 föreslagit att motionen skall anses vara besvarad.


__________KS § 180 Dnr KS 02-764 483

Besvarande av motion från Jan E Johansson (s) angående djurcirkusar

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar – med hänvisning till miljö- och hälsoskyddsförvaltningens yttrande -

att avslå 1:a att-satsen i motionen (att kommunal mark inte skall upplåtas till djurcirkusar) , i övrigt anse att motionen skall vara besvarad.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-12-02, § 272 av Jan E. Johansson. I motionen föreslås att kommunal mark inte skall upplåtas till djurcirkusar, att inte några kommunala resurser skall gå till att stödja djurcirkus, att kommunen skall utöva en mycket aktiv och ambitiös lokal tillsyn enligt djurskyddslagen i de fall som djurcirkusar kommer till kommunen.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anför i yttrande 2003-03-26 att det är en politisk fråga om kommunal mark skall upplåtas till djurcirkusar. Om kommunal mark upplåtes skall den erbjuda djuren betesmöjligheter. Cirkusen skall kunna sätta upp till exempel elstängsel så att djuren kan gå i hägn. Vidare skall dricksvatten av god kvalitet finnas tillgängligt. Angående djurskyddstillsynen så bedrivs redan idag en aktiv tillsyn på djurcirkusar. I Stockholms län utgör länsveterinärenheten en knutpunkt för djurskyddstillsynen på de djurcirkusar som besöker länet. Djurskyddsinspektörerna i länets kommuner inspekterar de djurcirkusar som kommer till den egna kommunen.

Förbundet djurens Rätt har i skrivelse 2003-05-07 översänt ett faktablad om cirkusdjurens svåra situation samt en protestlista från sitt årsmöte.forts

KS § 180 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-06-02 föreslagit kommunfullmäktige besluta att – med hänvisning till miljö- och hälsoskyddsförvaltningens yttrande – anse motionen vara besvarad.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-06-12, § 219 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-06-02.

________KS § 181 Dnr KS 02-1010 026

Besvarande av motion från Anders Fransson (s) om arbetskläder till personal inom äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar – med hänvisning till omsorgsnämndens beslut 2003-05-12, § 61 –

att avslå motionen.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2003-02-06, § 41. I motionen föreslås att omsorgsnämnden får i uppdrag att tillhandahålla arbetskläder för ovannämnda personalgrupper.

Omsorgsförvaltningen har i tjänsteyttrande 2003-04-24 anfört att omsorgsnämnden har antagit som policy att äldreomsorgens personal inte regelmässigt skall ha särskilda arbetskläder. Däremot skall omsorgsförvaltningen tillhandahålla adekvata skyddskläder för arbetsuppgifter som fordrar detta ur hygieniska eller hälsomässiga synpunkter.

Omsorgsförvaltningen bedömer inte att det finns anledning att ompröva denna policy utan rekommenderar omsorgsnämnden avstyrka bifall till motionen. Om politiskt intresse skulle finnas för att tillstyrka motionen bör ärendet återremitteras till omsorgsförvaltningen för en beräkning av kostnaderna för ett sådant beslut.

Omsorgsnämnden har vid sammanträde 2003-05-12, § 61 beslutat att som yttrande över motion om arbetskläder inom äldreomsorgen avstyrka motionen och förorda att den läggs till handlingarna utan åtgärd.

KS § 181 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-06-04 föreslagit kommunfullmäktige besluta – med hänvisning till omsorgsnämndens beslut 2003-05-12, § 61 – att avslå motionen.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-06-12, § 221 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-06-04.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Håkan Jonsson (s)– bifall till motionen.

Christer Candal (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

________


KS § 182 Dnr KS 02-872 214

Yttrande under utställningstiden gällande förslag till detaljplan för del av fastigheten Rangarnö 1:7 i Väddö församling

Kommunstyrelsen beslutar:

att i yttrande till byggnadsnämnden ej erinra mot planförslaget.


Bakgrund

Stadsarkitektkontoret har 2003-04-22 översänt planförslaget för yttrande med anledning av att förslaget hålls utställt för granskning under tiden 29 april – 27 maj 2003.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-06-12, § 211.

________

KS § 183 Dnr KS 03-423 822

Badverksamhet i Hallstavik

Kommunstyrelsen beslutar:

att uppdra till byggnadsnämnden att påbörja ett planarbete för en badanläggning i Hallstavik . Vid behov skall både alternativ Odenvägen samt Uppsalavägen utredas men med början vid Odenvägen.


Bakgrund

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-02-21, § 62 beslutat att uppdra till ledningskontoret att utarbeta ett program för lokalisering av kombinerat utomhusbad och varmbadhus vid Odenvägen i Hallstavik som underlag för detaljplaneringen.

En projektgrupp med representanter från stadsarkitektkontoret, kultur- och fritidskontoret, tekniska kontoret och ledningskontoret har undersökt förutsättningarna för badverksamheten. Utgångspunkten har varit att se möjligheterna till en lokalisering av ett utomhusbad som sedan ska kunna kombineras med ett inomhusbad när nuvarande inomhusbad är uttjänt. Arbetsgruppen har anlitat Projektplanering Arkitekter AB, Per Pilerot som är erkänt kvalificerad vad gäller planering av badanläggningar.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2003-04-30 – med hänvisning till ovanstående utredning – att byggnadsnämnden får i uppdrag att påbörja ett planarbete för en badanläggning vid Odenvägen i Hallstavik. Alternativet Uppsalavägen är dock också klart möjligt. Läget är dock mer ocentralt och enligt utredaren är det svårt med övervakning av anläggningen.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-06-12, § 213 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-04-30. Vid behov skall både alternativ Odenvägen samt Uppsalavägen utredas men med början vid Odenvägen.
________

KS § 184 Dnr KS 03-466 026

Jämställdhetsplan 2003-2005

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att förlänga giltigheten av föregående års jämställdhetsplan intill dess ny plan fastställts för åren 2003-2005.


Bakgrund

I förslaget till personalpolitiskt program återfinns alla arbetsgivarens policys, riktlinjer och kommungemensamma handlingsplaner. Detta förslag innehåller även en reviderad plan för jämställdhetsåtgärder. Jämställdhetslagen kräver att alla arbetsgivare med fler än 10 anställda ska ha en konkret och antagen jämställdhetsplan.

Tjänstemannaberedning

Förslag till personalpolitiskt program är under omarbetning. Ett förslag till
reviderad jämställdhetsplan enligt jämställdhetslagens krav förelåg redan i september 2002.

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-05-26 föreslagit kommunstyrelsen besluta att förlänga giltigheten av föregående års jämställdhetsplan intill dess ny plan fastställts för åren 2003-2005.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-06-12, § 215 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-05-26.

_________

KS § 185 Dnr KS 03-407 046

Permutation av stiftelsen J M Holmers och Österholms fond

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att hos kammarkollegiet ansöka om permutation av stiftelsen J M Holmers och Österholms fond samt

att som ansökan inlämna ledningskontorets tjänsteskrivelse 2003-04-29.


Bakgrund

Johanna Margareta Holmers gjorde en donation för att gagna flickors yrkesundervisning. I ett testamente daterat den 8 december 1848, utökat och bekräftat den 7 november 1854 donerade fru Holmers 7.000 riksdaler banco jämte en del fastigheter till en slöjdskola för flickor. Verksamheten pågick till och med 1925/26. Det sista protokollförda sammanträdet med Holmerska slöjdskolans styrelse hölls i september 1925. Sedan dess har det inte förekommit någon verksamhet i stiftelsen.

Föreskrifterna i Stiftelsen J M Holmers och Österholms fond kan inte längre följas på grund av ändrade förhållanden.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-04-29 redogjort för bestämmelserna gällande upphävande eller ändring av föreskrifter i stiftelseförordnandet som avser stiftelsens ändamål.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att hos kammarkollegiet ansöka om permutation av stiftelsen J M Holmers och Österholms fond samt att som ansökan inlämna ledningskontorets tjänsteskrivelse.forts

KS § 185 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-06-12, § 216 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-04-29.


________


KS § 186 Dnr KS 03-493 053

Godkännande av förfrågningsunderlag gällande upphandling av löpande behov av gymnastik- och sporthallsutrustningar

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat och reviderat förslag till förfrågningsunderlag gällande upphandling av löpande behov av gymnastik- och sporthallsutrustningar,

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta den leverantör upphandlingen ger till resultat.


Bakgrund

Nuvarande avtal löper ut 2003-08-31. Det nya avtalet kommer att gälla två år med möjlighet till ett års förlängning.

Tjänstemannaberedning

Servicekontorets upphandlingsenhet har i skrivelse 2003-05-27 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till förfrågningsunderlag gällande upphandling av löpande behov av gymnastik- och sporthallsutrustningar, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta den leverantör upphandlingen ger till resultat.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-06-12, § 222 föreslagit enligt servicekontorets skrivelse 2003-05-27.

Beslutande sammanträde

Christer Candal (m) och Håkan Jonsson (s) – att punkt 2:16 Statistik i förfrågningsunderlaget tas bort.

_________


KS § 187 Dnr KS 03-482 002

Ny delegationsförteckning för kommunstyrelsen

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att upphäva av kommunstyrelsen den 9 augusti 2001, § 135 antagen delegationsförteckning,

att anta förslag till ny delegationsförteckning samt

att medge kommundirektör Mats Törnquist, servicechef Agneta Hildén-Möllenborg samt räddningschef Jan Eriksson rätten att vidaredelegera respektive beslutanderätt för respektive förvaltning/avdelning till annan.


Bakgrund

Ledningskontoret har 2003-05-23 upprättat förslag till ny delegationsförteckning för kommunstyrelsen. Som grund för revideringen anges att – förutom kommundirektören – servicechefen och räddningschefen är att jämställas med förvaltningschef.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att upphäva av kommunstyrelsen den 9 augusti 2001, § 135 antagen delegationsförteckning, att anta förslag till ny delegationsförteckning samt att medge kommundirektör Mats Törnquist, servicechef Agneta Hildén-Möllenborg samt räddningschef Jan Eriksson rätten att vidaredelegera respektive beslutanderätt för respektive förvaltning/avdelning till annan.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-06-18, § 209a föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-05-23.

__________


KS § 188 Dnr KS 03-380 510

Begäran om synpunkter på förslag till policy och mål för trafiksäkerhetsnämnden

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunens yttrande i ärendet godkänna upprättad skrivelse undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.


Bakgrund

Trafiksäkerhetsnämnden har formulerat ett förslag till policy för sitt arbete och önskar kommunstyrelsens synpunkter på förslaget.


Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-05-07 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna bifogad skrivelse som kommunstyrelsens yttrande i ärendet.

Politisk beredning

Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2003-06-18, § 213 att vilandeförklara ärendet.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-06-25, § 219a föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-05-07.

_________
KS § 189 Dnr KS 03-230 007

Revisorernas skrivelse ang granskning av den långsiktiga personal- och kompetensförsörjningen i Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunstyrelsens remissvar överlämna ledningskontorets yttrande 2003-06-12 till kommunens revisorer.


Bakgrund

PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en granskning av personal- och kompetensförsörjningen i Norrtälje kommun. Rapporten ger sammanfattningsvis ett antal rekommendationer till hur kommunen bättre kan arbeta med personalförsörjningen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-03-25 yttrat sig över rapportens rekommendationer och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att överlämna ledningskontorets yttrande som sitt till kommunens revisorer.

Föreligger ny skrivelse från ledningskontoret, daterad 2003-06-12.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-05-09, § 152 beslutat att återremittera ärendet till ledningskontoret för att kompletteras med kommentarer kring varje punkt i revisorernas skrivelse.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-06-18, § 212a föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-03-25.

__________


KS § 190 Dnr Dnr KS 03-521 253

Tilläggsavtal med AB Lundqvists Bil & Motor, Flygspanaren 8

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna tillägg till mark- och exploateringsavtal med AB Lundqvists Bil & Motor berörande fastigheterna Flygspanaren 8 och Tälje 4:60.


Bakgrund

Kommunen och AB Lundqvists Bil & Motor tecknade 1996-09-19 och 1996-11-06 ett mark- och exploateringsavtal i anslutning till en ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av bilhall med verkstad m m på bolagets fastighet Flygspanaren 8, även berörande kommunens fastighet Tälje 4:60. Avtalet föregriper erforderlig ny detaljplan och innebär i korthet att parterna förbinder sig att genomföra vissa markregleringar när detaljplanen är klar. Bolaget har dock erhållit rätt att med nyttjanderätt ta i anspråk erforderliga markområden av kommunens fastighet Tälje 4:60 och har för detta erlagt ett förskott om 275.000 kr på blivande markersättning. Slutlig reglering av mark skall ske efter ett pris av 250 kr/m2 plus index från oktober 1995.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har i skrivelse 2003-06-10 redovisat förslaget till tilläggsavtal och föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna tillägg till mark- och exploateringsavtal med AB Lundqvists Bil & Motor berörande fastigheterna Flygspanaren 8 och Tälje 4:60.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-06-18, § 213a föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2003-06-10.

__________KS § 191 Dnr KS 03-565 611

Höjning av terminsavgiften för elever i musikskolan från och med höstterminen 2003

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med barn- och skolnämndens beslut 2003-06-23, § 77,

att musikskoleavgiften skall vara 450 kronor per termin gällande från höstterminen 2003.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot.


Bakgrund

I budget för år 2003 har Musikskolan ålagts ett besparingskrav om c:a 400.000 kronor förutom den generella neddragningen om 0,3 %.

Musikskolans rektor föreslår i skrivelse 2003-05-27 en höjning av musikskoleavgiften för alla elever till 450 kronor (tidigare avgift 350 kronor) att gälla från höstterminen 2003.

Barn- och skolnämnden har vid sammanträde 2003-06-23, § 77 beslutat att alla elever som går i Musikskolan skall erlägga avgift, att föreslå kommunfullmäktige besluta att musikskoleavgiften skall vara 450 kronor per termin gällande från höstterminen 2003.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-08-06 och föreslagit enligt barn- och skolnämndens beslut 2003-06-23, § 77.
forts

KS § 191 forts

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) – avslag till förmån för nu gällande taxa.

Christer Candal (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

_________

KS § 192 Dnr KS 02-582 107

Ställningstagande till NCC:s förfrågan om övertagande av ägarandel i HB Järnvägsparken för 10,5 mkr

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta erbjudandet från NCC att förvärva NCC:s andel i Järnvägsparken HB för 10,5 mkr,

att finansiering sker med egna medel,

att under förutsättning att Roslagsbostäder AB och moderbolaget Norrtälje Kommunhus AB så beslutar tillstyrka att Roslagsbostäder AB därefter förvärvar 1 % av Järnvägsparken HB av kommunen för 214 tkr.

Reservation

Moderata samlingspartiets ledamöter och folkpartiets ledamöter.


Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2002-05-27, § 128 att inte tillstyrka en försäljning av fastigheterna Midgård 1 och Görla 9:6 ingående i Järnvägsparken HB. Efter fullmäktiges beslut inkom NCC med en förfrågan till kommunen om eventuellt övertagande av NCC:s ägarandel i handelsbolaget.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2002-09-25 att för närvarande avböja erbjudandet samt att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att uppta förhandlingar med NCC. NCC inkom därefter med ett erbjudande om att sälja sin andel för 12,5 mkr, vilket avböjdes av kommunstyrelsen 2002-11-06.

NCC har återkommit 2003-05-16 med ett erbjudande om att sälja sin andel för 10,5 mkr. Svar förväntas senast i augusti.

KS § 192 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-06-30 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

Alt 1
att anta erbjudandet från NCC att förvärva NCC:s andel i Järnvägsparken HB för 10,5 mkr, att finansiering sker med egna medel, att under förutsättning att Roslagsbostäder AB och moderbolaget Norrtälje Kommunhus AB så beslutar tillstyrka att Roslagsbostäder AB därefter förvärvar 1 % av Järnvägsparken HB av kommunen för 214 tkr.

Alt 2
att avböja erbjudandet från NCC daterat 2003-05-16 att förvärva NCC:s andel i Järnvägsparken HB till ett pris av 10,5 mkr.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-08-06, § 224.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Bengt Ericsson (c), Håkan Jonsson (s) och Åke Malmström (kd) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Clas Lagerlund (m) och Hans Andersson (fp) - avslag på arbetsutskottets förslag till förmån för alt. 2.

_________

KS § 193 Dnr KS 03-497 534

Ansökan om finansiering av projekt: Samordning av bredband på öarna i Stockholms skärgård.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna att kommunen deltar i projektet med maximalt 24 500 kr under förutsättning att övrig finansiering av projektet löses enligt ansökan,

att finansiering sker från kommunstyrelsens anslag till förfogande,

att utbetalning i sin helhet sker då förutsättningarna är uppfyllda.

Bakgrund

SIKO, Skärgårdens Intresseföreningars kontaktorganisation ansöker i skrivelse 2003-05-19 om kommunens medfinansiering i projektet ”Samordning av bredband på öarna i Stockholms skärgård”.

Den upphandling av bredbandstjänster till innevånare och företag som nu genomförs i Norrtälje kommun avser även skärgården. Till prioriterade orter hör Blidö, Yxlan, Arholma och Tjockö. Upphandlingen har som mål att möjliggöra för 80 % av innevånarna att få möjlighet att abonnera på fastuppkopplad bredbandstjänst.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-07-28 ställt sig positiv till att lämna det äskade stödet för att underlätta samordningen inom hela skärgården,
under förutsättning att övrig finansiering löses. Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna att kommunen deltar i projektet med maximalt 24 500 kr under förutsättning att övrig finansiering av projektet löses enligt ansökan, att finansiering sker från kommunstyrelsens anslag till förfogande, att utbetalning i sin helhet sker då förutsättningarna är uppfyllda.
KS § 193 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-08-06, § 225 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-07-28.

__________


KS § 194 Dnr KS 03-562 026

Skadeförebyggande arbete enligt projekt Intern Säkerhetskontroll (PIS) i Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att kommunen arbetar skadeförebyggande enligt projektet intern säkerhetskontroll (PIS),

att införa datoriserat skaderapporteringssystem,

att årskostnaden för det skadeförebyggande arbetet, enligt intern säkerhetskontroll, c:a 50.000 kr får belasta kommunstyrelsens konto för försäkringskostnader,

att årskostnaden för skaderapporteringssystemet, ca 50.000 kr, får belasta kommunstyrelsens konto för försäkringskostnader,

att varje förvaltning finansierar det egna skadeförebyggande arbetet inom den egna budgeten.

Bakgrund

Vid upphandling av kommunförsäkringen för egendom och ansvar under hösten 2001 placerades kommunens försäkringar hos Trygg-Hansa.

Norrtälje kommun har under 2002 haft en ökning av försäkringsskadorna från c:a 500.000 kr/år till c:a 11 miljoner. Försäkringsbolaget vill nu höja premien med 35 %.

Tjänstemannaberedning

Servicekontoret har i skrivelse 2003-07-01 redovisat ett projekt (PIS) för internt säkerhetsarbete hos förvaltningarna. Målsättningen är att under


KS § 194 forts

ett antal år förhindra och minska de skador som drabbar kommunen i form av brand, inbrott m m.

Servicekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att kommunen arbetar skadeförebyggande enligt projektet intern säkerhetskontroll (PIS), att införa datoriserat skaderapporteringssystem, att årskostnaden för det skadeförebyggande arbetet, enligt intern säkerhetskontroll, c:a 50.000 kr får belasta kommunstyrelsens konto för försäkringskostnader, att årskostnaden för skaderapporteringssystemet, ca 50.000 kr, får belasta kommunstyrelsens konto för försäkringskostnader, att varje förvaltning finansierar det egna skadeförebyggande arbetet inom den egna budgeten.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-08-06, § 226 föreslagit enligt servicekontorets skrivelse 2003-07-01.

_________


KS § 195 Dnr KS 02-736 843

Anhållan om kommunstyrelsens synpunkter ang Albert Engström museets verksamhet

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att överlämna ledningskontorets skrivelse till kommunens revisorer som yttrande i ärendet.


Bakgrund

Kommunens revisorer har i samband med studiebesök på Albert Engströmsmuseet konstaterat behovet av en översyn av verksamheten bl a mot bakgrund av det stora turistintresset. Behov finns också att utreda möjligheten till en bättre samordning av Engströmsmuseets tillgångar genom att flytta museet till Engströmsgården.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2003-07-03 att kommunen har för avsikt att under år 2003/2004 bekosta och genomföra en viss form av yttre underhåll på Engströmsgården i form av bland annat omläggning av tak samt fasadommålning. Beträffande frågan om att utreda möjligheten till en bättre samordning av Engströmsmuseets tillgångar genom att flytta museet till Engströmsgården har kultur- och fritidsförvaltningen för avsikt att ta upp frågan med Engströmsällskapet.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-08-06, § 227 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-07-03.

_________KS § 196 Dnr KS 03-604 047

Synpunkter på faktorer i utjämningssystemet

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättad skrivelse till Finansdepartementet undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen.


Bakgrund

Enligt direktiv till Kommittén för översyn av det kommunala statsbidrags- och utjämningssystemet skall uppdraget redovisas till regeringen senast den 1 oktober.

Ledningskontoret har 2003-08-07 upprättat en skrivelse till Utjämningskommittén, Finansdepartementet med bland annat en redovisning av att vissa faktorer i den s.k. barnomsorgsmodellen inte längre är relevanta samt med en hemställan om att byggkostnadsfaktorn beaktas i utjämningssystemet.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-08-06, § 228.

_________


KS § 197 Dnr KS 03-485 026

Förslag till organisation av Norrtälje kommuns rehabiliteringsverksamhet

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att rehabiliteringsprojektet inom kommunstyrelseförvaltningen permanentas enligt projektledarens förslag,

att de rutiner och metoder som utvecklats av projektet inom omsorgsförvaltningen arbetas in på övriga förvaltningar,

att samtliga resurser avsatta för rehabiliteringsverksamhet i kommunen samlas inom den nybildade resursenheten under kommunstyrelsen,

att kommundirektören före 2003-10-15 verkställer den organisatoriska inplaceringen under kommunstyrelsen och att uppdraget slutredovisas vid kommunstyrelsens decembersammanträde samt

att kommundirektören uppdrar åt projektledaren att i samverkan med barn- och skolförvaltningen integrera förvaltningens rehabiliteringsarbete med kommunens.


Bakgrund

Ledningskontoret lämnade i januari 2003 fyra alternativa förslag till kommunstyrelsen hur rehabiliteringsverksamheten i kommunen kan organiseras.

Tjänstemannaberedning

Efter hörande av samtliga nämnder och med hjälp av utomstående konsult som har utvärderat barn- och skolförvaltningens rehabiliteringsmodell föreslår ledningskontoret i skrivelse 2003-08-04 kommunstyrelsen besluta att rehabiliteringsprojektet inom kommunstyrelseförvaltningen permanentas enligt projektledarens förslag, att de rutiner och metoder som utvecklats av projektet inom omsorgsförvaltningen arbetas in på övriga förvaltningar, att samtliga resurser avsatta för rehabiliteringsverksamhet i kommunen samlas inom den nybildade
KS § 197 forts

resursenheten under kommunstyrelsen, att kommundirektören före 2003-10-15 verkställer den organisatoriska inplaceringen under kommunstyrelsen och att uppdraget slutredovisas vid kommunstyrelsens decembersammanträde samt att kommundirektören uppdrar åt projektledaren att i samverkan med barn- och skolförvaltningen integrera förvaltningens rehabiliteringsarbete med kommunens.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-08-06, § 234 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-08-04.

__________


KS § 198 Dnr KS 03-607 111

Opinionsundersökning i Norrtälje kommun angående införande av trängselavgifter i Stockholm

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna ledningskontorets förslag till genomförande av opinionsundersökning till en kostnad av 110.000 kr att täckas inom ledningskontorets budget.


Bakgrund

Norrtälje kommunfullmäktige har beslutat att ta reda på kommunmedborgarnas inställning till införande av s.k. trängselavgifter i Stockholm. Uppdraget är att göra det med hjälp av en opinionsundersökning. Flera kommuner inom Stockholms län kommer att genomföra en lokal folkomröstning i frågan i samband med EMU-omröstningen i höst. Haninge kommun avser att göra en opinionsundersökning och har anlitat Gallup som bäst motsvarar de krav som har ställts för genomförandet av undersökningen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-08-04 anfört att man föreslår att följa Haninge kommuns beslut att anlita Gallup AB och gjort ett preliminärt avtal med företaget för genomförande av undersökningen.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna ledningskontorets förslag till genomförande av opinionsundersökning till en kostnad av 110.000 kr att täckas inom ledningskontorets budget.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-08-06, § 234 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-08-04.

_________

KS § 199

Protokoll

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att lägga protokollen till handlingarna.


Bakgrund

Föreligger protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden 2003-01-16, 2003-01-30, 2003-02-06, 2003-02-12, 2003-03-06, 2003-03-13, 2003-03-20, 2003-03-27, 2003-04-03, 2003-04-10, 2003-04-17, 2003-04-25, 2003-05-09, 2003-05-14, 2003-05-22, 2003-06-12, 2003-06-18, 2003-06-25..

Kommunfullmäktiges sammanträden 2003-02-17, 2003-03-31, 2003-04-28, 2003-06-16._________

KS § 200 Dnr Ks 03/94 002

Anmälan om delegationsbeslut

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-10 lägges till handlingarna.

_________

KS § 201

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:43; Frivilliga resursgrupper – en resurs i det nya krishanteringssystemet

Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:46; Särskild lärarutbildning (SÄL) under åren 2002-2006

Svenska kommunförbundet; En studie om kommunala utvecklingsprojekt med Mål 3-stöd

Dnr KS 02-816 379

Energimyndighetens beslut ang beviljade medel för Energirådgivning 2003

Dnr KS 03-142 612

Utbildningsnämndens remissvar ang Gymnasiekommitténs betänkande ”Åtta vägar till kunskap” En ny struktur för gymnasieskolan


Utbildningsnämndens beslut 2003-05-27, § 55 ang konsultrapporten ”Analys av utbildningsnämndens verksamhet och ekonomi

Regionplane- och trafiknämnden; Sammanfattning av PM 13:2003 På väg till högskolan? – enkätundersökning av studieintresse bland gymnasieungd