KS 03 09 11
Plats och tid Sammanträdesrum Norrtälje, Kommunhuset Ankaret, kl 09.00-11.20.
11.40-11.50
Beslutande Enligt förteckningJan Ericsson, räddningschef, § 206
Övriga deltagande Leif Klasson, IT-chef, § 206
Susanna Nordström, informationsassistent § 206
Christina Nilsson, sekreterare
Utses att justera Bertil Karlsson (v)

Justeringens Ledningskontoret, måndagen den 15 september, kl 13.00
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 205-219
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Christer Candal

Justerande ..................................................................................................................
Bertil Karlsson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2003-09-11

Datum för Datum för 2003-10-07
anslags uppsättande 2003-09-16 anslags nedtagande 

Förvaringsplats Ledningskontoret
för protokollet 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KS § 205

Val av justeringsman

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Bertil Karlsson (v) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret måndagen den 15 september 2003, kl 13.00.

_________KS § 206

Allmän information

Leif Klasson informerar om den senaste tidens dataproblem.

Susanna Nordström visar kommunens nya hemsida.

Jan Eriksson, räddningstjänsten informerar om nytt lagförslag och kommuner-nas ökade ansvar för att förebygga olyckor.

_________


KS § 207 Dnr KS 03-149 312

Besvarande av motion från Elisabeth Björk (s) och Holger Forsberg (s) ang gång- och cykelväg mellan Midsjö och Långsjövägen i Rimbo

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att tillstyrka motionen vad avser behovet av GC-förbindelse, 

att uppdra till ledningskontoret att vid nästkommande överläggning med väg-verket ta upp behovet av en GC-väg till Midsjö samt 

att uppdra till ledningskontoret att se till att båda de ovannämnda alternativen tas med i cykelvägsutredningen.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2003-02-17, § 15. I motionen föreslås att berörda förvaltningar får i uppdrag att ta fram nöd-vändiga handlingar, beslut och övrigt som behövs för att anlägga en gång- och cykelväg mellan Midsjö och Långsjövägen samt att pengar reserveras till detta projekt enligt förslag att pengar från försäljning av Gustavslund ska användas till att bygga gång- och cykelvägar i anslutning till skolor.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-06-04 instämt i att den föreslagna GC-vägen bör ha hög prioritet och den finns därför upptagen på den lista över inf-rastrukturinvesteringar som ingår i den aktuella översiktsplanen för Norrtälje kommun. Att bygga en ny gång- och cykelväg utmed väg 77 väster om Rimbo är dock en angelägenhet för vägverket.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att tillstyrka motionen vad avser behovet av GC-förbindelse samt att uppdra till ledningskontoret att vid 

KS § 207 forts

nästkommande överläggning med vägverket ta upp behovet av en GC-väg till Midsjö samt att uppdra till ledningskontoret att se till att båda de ovannämnda alternativen tas med i cykelvägsutredningen.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-08-28, § 247 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2003-06-04.

_________


KS § 208 Dnr KS 03-412 312

Besvarande av motion från Eva Pfister (s) att det snarast inrättas cykel-banor i Norrtälje stad

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att tillstyrka motionen vad avser behovet av cykelbanor samt 

att uppdra till ledningskontoret att tillse att behovet av cykelbana utmed Roslagsgatan belyses i cykelvägsutredningen.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2003-04-28, § 107. I motionen föreslås att det snarast inrättas cykelbanor i Norrtälje stad och i synnerhet utmed Roslagsgatan.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2003-06-24 att det för närvarande pågår en utredning som ska kartlägga behoven av nya cykelvägar i kommunen och prio-riteringsordning för statliga respektive kommunala projekt. Stråket Roslagsga-tan-Bergsgatan kommer att behandlas i utredningen tillsammans med ett flertal andra cykelvägsprojekt inom Norrtälje stad.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att tillstyrka motionen vad avser behovet av cykelbanor samt att uppdra till ledningskontoret att tillse att behovet av cykelbana utmed Roslagsgatan belyses i cykelvägsutredningen.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-08-28, § 248 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2003-06-24.

__________


KS § 209 Dnr KS 03-288 452

Besvarande av motion från Bertil Karlsson (v), Leif Glavstedt (v) och Ele-onor Rosenqvist (v) om att kommunen bör övergå till plasttunnor i sop-hanteringen

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar - med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2003-08-18, § 59 -

att avslå motionen.

Reservation

Vänsterpartiets ledamot.


Bakgrund

Bertil Karlsson (v), Leif Glavstedt (v) och Eleonor Rosenqvist (v) inlämnar motionen vid kommunfullmäktiges sammanträde 2003-03-31, § 68. I motionen föreslås att kommunen snarast övergår till plasttunnor i sophanteringen.

Tekniska kontoret har i tjänsteskrivelse 2003-05-21 föreslagit tekniska nämn-den besluta att inte anta motionen. Som skäl anges att förslaget innebär en in-vestering på c:a 9.000.000 kronor. Därutöver tillkommer driftkostnad för re-gelbunden rengöring av tunnorna och försvårad hantering för entreprenören vintertid.

Tekniska nämnden beslutade 2003-08-18, § 59 att avslå motionen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2003-08-18, med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2003-08-18, § 59, att avslå motionen.


forts


KS § 209 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-08-28, § 249 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2003-08-18.

Beslutande sammanträde

Bertil Karlsson (v) – bifall till motionen.

Christer Candal (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kom-munstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

__________

KS § 210 Dnr KS 03-624 022

Riktlinjer för rekrytering av deltidsbrandmän

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att, när behov finns inom räddningstjänsten, vid nyrekrytering av personal inom alla förvaltningar, skall räknas som särskild merit om den sökande i och med anställningen åtar sig arbetet som deltidsbrandman.


Bakgrund

Norrtälje kommun med många deltidsanställda brandmän har betydande svå-righeter att klara bemanningen inom räddningstjänsten redan idag och framför-allt i framtiden. Alltfler privata arbetsgivare vägrar att anställda deltidsbrand-män.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2003-08-13 att endast ett fåtal deltids-brandmän har kommunen som arbetsgivare. Norrtälje kommun bör pröva fler möjligheter att pröva nyanställda som deltidsbrandmän.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att det, när behov finns inom räddningstjänsten, vid nyrekrytering av personal inom alla förvaltningar, skall räknas som särskild merit om den sökande i och med anställningen åtar sig arbetet som deltidsbrandman.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-08-28, § 252 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2003-08-13.

__________


KS § 211 Dnr KS 02-252 214

Yttrande under utställningstiden gällande detaljplan för Sundsta golfbana på del av Sundsta 4:130 och 4:131 samt Sundsta 6:6, 6:7, 7:1 och del av 8:1 i Husby-Sjuhundra församling


Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att i yttrande till byggnadsnämnden ej erinra mot förslaget.


Bakgrund

Stadsarkitektkontoret har översänt planförslaget för yttrande med anledning av att förslaget är utställt för granskning under tiden 17 juni – 15 juli 2003.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-08-14, § 241.

__________


KS § 212 Dnr KS 02-386 214

Yttrande under utställningstiden gällande detaljplan för Dillingby golfba-na på del av Dillingby 1:10 m fl, samt Vantunge 2:8 i Husby-Sjuhundra församling

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att i yttrande till byggnadsnämnden ej erinra mot förslaget.


Bakgrund

Stadsarkitektkontoret har 2003-06-10 översänt planförslaget för yttrande med anledning av att förslaget är utställt för granskning under tiden 17 juni – 15 juli 2003.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2003-08-14, § 242.

__________


KS § 213 Dnr KS 03-450 436

Förslag till yttrande över remiss om ansökan till fortsatt täktverksamhet m m på fastigheterna Västra Ledinge 5:7 och Östra Ledinge 4:1

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättad skrivelse som kommunens yttrande över ansökan om fortsatt täktverksamhet m m på fastigheterna Västra Ledinge 5:7 och Östra Ledinge.


Bakgrund

Länsstyrelsen har remitterat en ansökan från Rimbo Jord & Maskiner AB om tillstånd till nedanstående verksamheter på fastigheterna Västra Ledinge 5:7 och Östra Ledinge 4:1 (platsen kallar även för Malmen-Ledinge).

I ansökan finns en täktplan och en miljökonsekvensbeskrivning. Samråd har genomförts med länsstyrelsen, Norrtälje kommun, Vägverket och närboende.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2003-08-19 yttrat sig i ärendet och föreslår kommunsty-relsen besluta att godkänna upprättad skrivelse som kommunens yttrande över ansökan om fortsatt täktverksamhet m m på fastigheterna Västra Ledinge 5:7 och Östra Ledinge 4:1.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-08-28, § 252 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2003-08-19.

_________


KS § 214 Dnr KS 03-666 261

Arrendeavtal för våtkompostanläggning på fastigheten Estuna-Karby 1:2

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna avtal om anläggningsarrende med ägaren till fastigheten Estuna-Karby 1:2 angående placering av en våtkompostanläggning.


Bakgrund

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har framtagit förslag på anläggande och drift av en våtkompostanläggning för mottagning och behandling av svartvat-ten från hushåll, källsorterat organiskt avfall samt gödsel och restprodukter från lantbruket, belägen på fastigheten Estuna-Karby 1:2.

Länsstyrelsen har 2002-09-11 lämnat miljötillstånd för anläggningen.

Upprättat förslag till arrendeavtal innebär att kommunen arrenderar ett mark-område för våtkompostanläggningen om ca 6000 m2 av fastigheten Estuna-Karby 1:2.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret, mark- och exploatering, föreslår i skrivelse 2003-08-25 kommunstyrelsen besluta att godkänna avtal om anläggningsarrende med äga-ren till fastigheten Estuna-Karby 1:2 angående placering av en våtkompostan-läggning.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-08-28, § 254 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2003-08-25.

__________KS § 215 Dnr KS 03/246 106

Val av representanter i projektgruppen Väddöbygden

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att till representanter i projektgruppen Väddöbygden utse
Bengt Ericsson (c), ordförande
Clas Lagerlund (m)
Roland Larsson (s)


Bakgrund

Under 1980-talet bildades ett projekt i Hallstavik, Hallstaviksprojektet, som hade till uppgift att bedriva samverkan för att förbereda samhället vid omstruk-tureringar i brukets verksamhet. Idag handlar projektet mer om att allmänt stärka samhället med utgångspunkt från arbetsmarknaden, boendemiljöer m m.

Under år 2002 har grupper både i Älmsta och Rimbo önskat att kommunen tar initiativ till en fördjupad samverkan för dessa orter.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-03-13, § 73 beslutat att godkän-na att Hallstaviksprojektet står som modell för samverkansprojekt i Älmsta och Rimbo, att Älmstaprojektet ska organiseras omgående, att medlen om 50 tkr ska täckas i ledningskontorets budget, planering och näringsliv samt att medel för Rimboprojektet får prövas i 2004 års budget.

_________


KS § 216 Dnr Ks 03/683 102

Avsägelse av uppdrag som ledamot i Miljörådet samt val av ny ledamot

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att entlediga Hans Andersson (fp) från uppdraget som ledamot i Miljörådet samt

att till ny ledamot välja Åsa Wennerfors (fp).

__________


KS § 217

Deltagande i seminariet ”Om elöverkänslighet”

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna att Berit Jansson (c) och Yvonne Svensson (c) deltar i seminariet ”Om elöverkänslighet” den 14 oktober 2003 i Stockholm.

Bakgrund

Elöverkänsligas Riksförbund har inbjudit till ett seminarium om elöverkänslig-het den 14 oktober 2003 i Stockholm.

_________


KS § 218 Dnr Ks 03/94 002


Anmälan om delegationsbeslut 

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-13 lägges till handlingarna.

_________


KS § 219

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:55; Kommunal Personal 2002

Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:58; Vad kostar verksamheten i din kommun? Bokslut 2002

Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:59: Maxtaxan inom barnomsorgen – så blev det

Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:63; Tillsyn och sanktioner på miljö-rättens område – ändringar i kommunallagen och miljöbalken

Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:66; Aktuellt om skola och barnom-sorg

Svenska kommunförbundet och landstingsförbundet: Gemensam nämnd inom vård och omsorgsområdet

Skolverkets beslut ang anmälan om tillhandahållande av plats och särskilt stöd inom förskoleverksamheten i Norrtälje kommun

Skrivelse till vårdcentralen Norrtälje Norra ang svårigheter att boka tid på tele-fon

Länsstyrelsens beslut ang tillstånd att anordna cykeltävling på väg

Dnr KS 03-98 108
Länsrättens dom ang laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900) -KL- beträffande fastställande av borgensavgift för de kommunala bolagen

Diplom till Norrtälje kommun för medverkan i projekt BETSY

Miljörådets protokoll från sammanträdet 2003-06-18KS § 219 forts

Svenska kommunförbundet och landstingsförbundet; Hälso- och sjukvårdsan-svaret i boendeform eller bostad enligt Sol, LSS m m

Dnr KS 03-608 023
Ledningskontorets meddelande till kommunstyrelsen ang rekryteringsbehov 2004-2012

Svenska kommunförbundet och landstingsförbundet; Ändringar i lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

Miljödepartementet; Ett samhälle med giftfria och resurssnåla kretslopp, sam-manfattning av regeringens proposition 2002/03:117 Svenska kommunförbun-det och landstingsförbundet

Miljödepartementets remiss ang förslag från länsstyrelsen i Stockholms län och länsstyrelsen i Västra Götalands län till åtgärdsprogram för att klara miljö-kvalitetsnormen för kvävedioxid

Vägverket: Mätnings- och projekteringsarbeten utmed väg 283. Gång- och cykelbana genom Älmsta

Vägverkets underrättelse; Utställelse av arbetsplan Väg 1017, gång- och cy-kelväg genom Bergshamra, Norrtälje kommun

Information från Åklagarmyndigheten i Stockholm

Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande gällande omsorgsförvaltningen

Arbetsmiljöverkets beslut ang ingripande enligt 6 kap 6a § arbetsmiljölagen

Länsstyrelsens yttrande ang arbetsplan för väg 1032, gångbana genom Gräddö i Norrtälje kommun

Svenska kommunförbundet och landstingsförbundet; Vuxna och barn och ung-dom med psykiska funktionshinder – ansvarsfördelning mellan kommun och landstingKS § 219 forts

Stockholms läns landstings miljö- och skärgårdsanslag; Årsredovisning över 2002 års bidragsgivning

Kollektivtrafik med människan i centrum

Dnr KS 03-559 014
UNO-kommunernas gemensamma remissvar på utredningen om tillräcklig flygplatskapacitet


Dnr KS 01-175 430
Ledningskontoret; Verksamhetsrapport för år 2002 i det lokala investerings-programmet för åren 1999-2002 (LIP1)

Miljöutredning för Räddningstjänsten i Norrtälje kommun

Dnr KS 03-551 047
Myndigheten för skolutveckling; Beslut ang omfördelning av platser för ut-bildning av vuxna inför hösten 2003

Länsrättens dom ang överklagat beslut i barn- och skolnämnden den 17 de-cember 2002

Dnr KS 03-548 420
Länsstyrelsen ang policy för samråd enligt miljöbalken om master i Stock-holms län

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2003-06-18, § 40 ang upphandling av gemensamt intagningssystem/Information

Naturvårdsverket; Kommunerna och miljömålen

Finansdepartementets beslut ang uppdrag att lägga fram förslag till lösningar rörande försöket med miljöavgifter/trängselavgifter i Stockholms kommun

KS § 219 forts

Utdrag ur Stockholms kommunfullmäktiges protokoll ang försöksverksamhet med miljöavgifter/trängselavgifter

Dnr KS 03-350 149
Länsstyrelsen ang tillstånd till allmän kameraövervakning Hotell Roslagen

Minnesanteckningar med utvecklingsgruppen för Väddöbygden 2003-06-17.

Justitiedepartementet; Ny lag om förbud mot diskriminering

Regionplane- och trafiknämndens protokoll 2003-06-11

Dnr KS 03-514 534
Telias avveckling av telefonkiosker inom Norrtälje kommun

Effekter av framtida regionförstoring i Stockholm-Mälarregionen

Dnr KS 02-610 421
Länsstyrelsens missiv ang förslag till åtgärdsprogram för att klara miljökvali-tetsnormen för kvävedioxid i Stockholms län

_________