Kommunstyrelsen 2003-10-09 1

Plats och tid Sammanträdesrum Norrtälje, Kommunhuset Ankaret, kl 09.00-10.30
13.20-13.35
Beslutande Enligt förteckning


Mats Törnquist, kommundirektör
Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Gunnel Löfqvist, planeringschef
Övriga deltagande Christina Nilsson, sekreterare


Utses att justera Eva Pfister (s)

Justeringens Fredagen den 10 oktober 2003, kl 13.00
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 222-241
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Christer Candal

Justerande ..................................................................................................................
Eva Pfister
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2003-10-09

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2003-10-15 anslags nedtagande 2003-11-05 

Förvaringsplats Ledningskontoret
för protokollet 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

KS § 222

Val av justeringsman

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Eva Pfister (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret fredagen den 10 oktober 2003, kl 13.00.

_________


KS § 222 A

Allmän information

I landstinget pågår ett arbete med att lägga fram förslag till besparingar. Ett av förslaget innebär nedläggning av Norrtälje sjukhus.

Vd vid Norrtälje sjukhus, Per Anders Flordal och omsorgschef Tommie Åkerström redovisar ett gemensamt utkast där sjukvården i Norrtälje läggs under en gemensam nämnd.

Kommunstyrelsen uttalar sig positiva till att partiföreträdarna överlämnar en gemensam avsiktsförklaring till landstinget.

__________
KS § 223 Dnr KS 03-647 003

Förändring av kommunstyrelsens reglemente, upphävande av § 28 om förhandlingsdelegationen

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att § 28 i kommunstyrelsens reglemente upphör att gälla från och med den 1 december 2003.


Bakgrund

Förhandlingsarbetet i kommunen har de senaste åren allt mer decentraliserats. Detta har inneburit att förhandlingsdelegationens arbete allt mer består av rent politiska bedömningar såsom prioriteringar och resursfördelningar. Detta innebär att kommunstyrelsens arbetsutskott är ett mer naturligt organ för de i § 5 i kommunstyrelsens reglemente angivna uppgifterna.

I och med att § 28 upphävs överförs de arbetsuppgifter som den nuvarande förhandlingsdelegationen utför till kommunstyrelsen som via delegation äger överföra arbetsuppgifterna till sitt arbetsutskott.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2003-08-28 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att § 28 i kommunstyrelsens reglemente upphör att gälla från och med den 1 december 2003.

Nuvarande lydelse Förhandlingsdelegationens 28 §:
Inom kommunstyrelsen skall finnas en förhandlingsdelegation för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.
Förhandlingsdelegationen består av tre ledamöter och tre ersättare. Kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande är ledamöter i delegationen. Kommunstyrelsens ordförande är delegationens 

KS § 223 forts

ordförande. Kommunstyrelsen utser ersättarna bland styrelsens ledamöter och ersättare.

Föreslagen lydelse
Upphör att gälla den 1 december 2003.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-09-18, § 266 beslutat att vilandeförklara ärendet till den 25 september 2003.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-09-25, § 281 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-08-28.

_________


KS § 224 Dnr 03-398 045

Ansökan från NIHAB (Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB) om borgen avseende om- och tillbyggnad av Tullskolans lokaler.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja NIHAB kommunal borgen om 23 mkr för lån avseende om- och tillbyggnad av Tullskolans lokaler, 

att årlig avgift uttas enligt beslut gällande 2004.

Reservation

Moderata samlingspartiets ledamöter.


Bakgrund

NIHAB har i skrivelse 2003-04-02 ansökt om kommunal borgen för upplåning av 23 mkr för om- och tillbyggnad av lokaler för Tullskolan. På förfrågan av bolaget har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att under byggnadstiden i stället bevilja en utökad koncernkredit med 23 mkr fram till och med 31 augusti och att under tiden frågan om borgen behandlas av moderbolaget Norrtälje Kommunhus AB samt av kommunstyrelsen och fullmäktige.

Norrtälje Kommunhus AB har 2003-04-25 beslutat tillstyrka NIHAB:s ansökan om borgen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2003-09-16 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja NIHAB kommunal borgen om 23 mkr för lån avseende om- och tillbyggnad av Tullskolans lokaler, att årlig avgift uttas enligt beslut gällande 2004. Arbetsutskottet föreslås för egen del besluta att förlänga NIHAB:s utökade kredit med 23 mkr fram t o m 2003-11-30,

KS § 224 forts

att Norrtälje kommuns andel i koncernkrediten minskar med motsvarande belopp under samma tidsrymd.

Politisk beredning

Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2003-09-18, § 268 att förlänga NIHAB:s utökade kredit med 23 mkr fram t o m 2003-11-30, att Norrtälje kommuns andel i koncernkrediten minskar med motsvarande belopp under 
samma tidsrymd, att ärendet i övrigt behandlas vid arbetsutskottets sammanträde 2003-09-25.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-09-25, § beslutat att ärendet vilandeförklaras till arbetsutskottets sammanträde den 2 oktober 2003.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-10-02 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-09-16. Christer Candal yrkade avslag på borgen.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Clas Lagerlund (m) med instämmande av Christer Candal – avslag.
Bengt Ericsson (c) med instämmande av Hans Andersson (fp), Åke Malmström (kd) och Håkan Jonsson (s) – bifall.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. 

__________


KS § 225 Dnr KS 03-698 042

Delårsrapport, andra tertialet 2003

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna delårsrapport per augusti 2003.


Bakgrund

Delårsrapport för Norrtälje kommun har upprättats för förbrukning till och med tertial 2.

Sammanlagt uppvisas ett prognostiserat resultat i driftbudgeten på 26,4 milj kr. Då det budgeterade resultatet är 12,2 milj kr är underskottet mot budget – 38,6 milj kr.

I av kommunfullmäktige fastställd investeringsbudget för 2003 är det beräknade utfallet för kommunens totala investeringar 80 milj. kr. Det prognostiserade utfallet för året är 91 milj. kr.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2003-09-30 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport per augusti 2003.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-10-02, § 285 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-09-30.

__________


KS § 226 Dnr KS 03-714 016

Reservkraft, ansvarsfördelning samt installation av ett stationärt reservkraftverk vid Blidösundsgården

Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar:

att uppdra till kommundirektören att genomföra den nedan beskrivna ansvarsfördelningen vad avser kommunens insatser gällande mobila reservkraftverk vid kommunala lokaler.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja räddningstjänsten ett investeringsanslag om 600.000 kr för inköp av utrustning för reservkraftsinsatser,

att bevilja tekniska nämnden ett investeringsanslag om 500.000 kr för att installera ett stationärt reservkraftverk vid Blidösundsgården samt

att finansiering sker med egna medel.


Bakgrund

Inför årsskiftet 1999-2000 genomfördes ett reservkraftsprojekt i Norrtälje kommun. Ett antal mobila reservkraftverk inköptes för att trygga elförsörjning till samhällsviktiga objekt, inte minst under millenniumskiftet.

För att avsluta projektet och föra in reservkraft och arbetsuppgifter i kommunens organisation planerades en överlämning till och ansvarsfördelning mellan kommunala förvaltningar genom ett kommunstyrelsebeslut. Denna projektavslutning har inte fullföljts. Detta har orsakat vissa problem vid tillfällen då reservkraft behövts, framförallt utanför ordinarie arbetstid då ansvar och beslutsordning ej varit tydliga.KS § 226 forts

Tjänstemannaberedning

För att säkerställa drift och förvaltning av mobil reservkraft i kommunala lokaler har räddningstjänsten och tekniska kontoret i samråd med ledningskontoret arbetat fram ett förslag där ansvarsfördelningen tydliggörs.

Räddningstjänsten, ledningskontoret och tekniska kontoret föreslår i skrivelse 2003-09-26 kommunstyrelsen besluta att uppdra till kommundirektören att genomföra den nedan beskrivna ansvarsfördelningen vad avser kommunens insatser gällande mobila reservkraftverk vid kommunala lokaler. Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta att bevilja räddningstjänsten ett investeringsanslag om 600.000 kr för inköp av utrustning för reservkraftsinsatser, att bevilja tekniska nämnden ett investeringsanslag om 500.000 kr för att installera ett stationärt reservkraftverk vid Blidösundsgården samt att finansiering sker med egna medel.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-10-02, § 287 föreslagit enligt, räddningstjänstens, ledningskontorets och tekniska kontorets skrivelse 2003-09-26.

__________


KS § 227 Dnr KS 03-715 003

Norrtälje kommuns system för styrning, ledning, uppföljning och utvärdering – principbeslut

Beslut

1. Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att av ledningskontoret framlagt förslag till system för styrning, ledning, uppföljning och utvärdering ska gälla från 2004-01-01 för Norrtälje kommun samt i tillämpliga delar för de helägda kommunala bolagen,

att förslaget till system för styrning, ledning, uppföljning och utvärdering ska gälla i tillämpliga delar vid nämndernas behandling av verksamhetsplan och budget för 2004,

att uppdra till kommunstyrelsen att revidera dokumentet då behov finns av förändringar som inte är av principiell betydelse,

att uppdra till kommunstyrelsen att återkomma med förslag till system för styrning, ledning, uppföljning och utvärdering gällande de helägda kommunala bolagen.

2. Kommunstyrelsen beslutar:

att uppdra till ledningskontoret att utfärda erforderliga anvisningar.


Bakgrund
I samband med beslut om budget 2003 uppdrog kommunfullmäktige till kommunstyrelsen att tillsammans med förvaltningar och bolag utveckla ett system för uppföljning och utvärdering.


KS § 227 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har sedan tidigare arbetat med att ta fram delar av ett system för styrning, ledning, uppföljning och utvärdering men har under våren 2003 intensifierat arbetet i dialog med förvaltningarna. Det förslag som tagits fram ska betraktas som ett övergripande styrdokument som behöver kompletteras med anvisningar på olika nivåer.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2003-09-11 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att av ledningskontoret framlagt förslag till system för styrning, ledning, uppföljning och utvärdering ska gälla från 2004-01-01 för Norrtälje kommun samt i tillämpliga delar för de helägda kommunala bolagen, att förslaget till system för styrning, ledning, uppföljning och utvärdering ska gälla i tillämpliga delar vid nämndernas behandling av verksamhetsplan och budget för 2004, att uppdra till kommunstyrelsen att revidera dokumentet då behov finns av förändringar som inte är av principiell betydelse, att uppdra till kommunstyrelsen att återkomma med förslag till system för styrning, ledning, uppföljning och utvärdering gällande de helägda kommunala bolagen.

Kommunstyrelsen föreslås besluta för egen del att uppdra till ledningskontoret att utfärda erforderliga anvisningar.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-10-02, § 290 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-09-11.

__________KS § 228 Dnr KS 02-593 214

Yttrande under utställningstiden gällande förslag till detaljplan för del av Hummelbol 2:5 i Fasterna församling

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att i yttrande till byggnadsnämnden ej erinra mot planförslaget.


Bakgrund

Stadsarkitektkontoret har 2003-08-12 översänt planförslaget för yttrande med anledning av att förslaget är utställt för granskning under tiden 26 augusti – 16 september 2003.

__________KS § 229 Dnr KS 03-629 026

Nya riktlinjer för friskvårdstimmen

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att alla anställda ska ha rätt till friskvård på arbetstid, 

att friskvårdstimmens omfattning i tid är en timme per vecka och reduceras i förhållande till den anställdes sysselsättningsgrad samt

att bilagda regler för friskvårdstimmen gäller.


Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 1993-05-11, § 145 att friskvårdstimmen gäller för alla anställda med en anställningsgrad på 100 % och att anställd med annan sysselsättningsgrad än 100 % kan av arbetsgivaren medges friskvårdstimme om behov bedöms föreligga.

Servicekontoret har i skrivelse 2003-08-12 anfört att en ny lag om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning har tagits. Denna lag gör att beslutet om friskvårdstimmen i Norrtälje kommun måste regleras. Servicekontoret föreslår att från och med 2003-10-01 skall friskvårdstimmen gälla för alla anställda och att i övrigt tidigare beslutade regler för friskvårdstimmen gäller.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-08-26 föreslagit kommunstyrelsen besluta att alla anställda ska ha rätt till friskvård på arbetstid samt att friskvårdstimmens omfattning i tid är en timme per vecka och reduceras i förhållande till den anställdes sysselsättningsgrad.

KS § 229 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-09-18, § 267 beslutat att vilandeförklara ärendet till den 25 september 2003.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-09-25, § 282 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-08-26.
__________

KS § 230 Dnr KS 03-676 001

Förändring av arbetsordning för miljörådet

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att anta nedan angivna förändring av § 3 i Arbetsordning för Miljörådet:

”Miljörådet skall ha högst åtta förtroendevalda ledamöter med lika många ersättare. Dessa som utses av kommunstyrelsen, skall företräda politiska partier som finns representerade i kommunfullmäktige. Miljörådet äger själv adjungera resurspersoner till sina möten.”


Bakgrund

På uppdrag av miljörådet föreslås att antalet ledamöter i rådet ökar från sju till åtta personer.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2003-09-11 följande förändring av § 3 i Arbetsordning för miljörådet.

Föreslagen lydelse

”Miljörådet skall ha högst åtta förtroendevalda ledamöter med lika många ersättare. Dessa som utses av kommunstyrelsen, skall företräda politiska partier som finns representerade i kommunfullmäktige. Miljörådet äger själv adjungera resurspersoner till sina möten.”

Nuvarande lydelse

”Miljörådet skall ha högst sju förtroendevalda ledamöter med lika många ersättare. Dessa, som utses av kommunstyrelsen, skall företräda de politiska 
KS § 230 forts

partier som finns representerade i kommunfullmäktige. Miljörådet äger själv adjungera resurspersoner till sina möten.”

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-09-25, § 272 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-09-11.

_________


KS § 231 Dnr KS 03-373 211

Yttrande till Regionplane- och trafiknämnden gällande ”Flera kärnor”

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse till Regionplane- och trafiknämnden undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.


Bakgrund

Regionplane- och trafiknämnden har 2003-04-07 remitterat rapporten Flera kärnor på remiss. En viktig del i den regionala utvecklingsplanen RUFS 2001 är att utveckla regionen så att den blir mer flerkärnig. Rapporten kommer tillsammans med remissinstansernas synpunkter även att utgöra ett av underlagen för uppföljning och aktualitetsprövning av RUFS.

UNO-kommunerna har lämnat ett gemensamt remissvar. Norrtälje kommun har valt att komplettera med ett eget yttrande som skall vara Regionplane- och trafiknämnden tillhanda senast den 1 november 2003.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2003-09-09 att kommunstyrelsen godkänner upprättad skrivelse som kommunens yttrande i ärendet.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-09-25, § 273 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-09-09.

_________

KS § 232 Dnr KS 03-359 010

Yttrande till Regionplane- och trafiknämnden gällande ”En modern nationell storstadspolitik”

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse till Regionplane- och trafiknämnden undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.


Bakgrund

Regionplane- och trafiknämnden har 2003-04-14 remitterat rapporten En modern nationell storstadspolitik. 

UNO-kommunerna har lämnat ett gemensamt remissvar. Norrtälje kommun har valt att komplettera med ett eget yttrande som skall vara Regionplane- och trafiknämnden tillhanda senast den 1 november 2003.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2003-05-20 att kommunstyrelsen godkänner upprättad skrivelse som kommunens yttrande i ärendet.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-09-25, § 274 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-05-20.


_________

KS § 233 Dnr KS 03-649 029

Besvarande av revisorernas skrivelse ang bisysslor hos kommunens tjänstemän och förtroendevalda

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunens yttrande över bisysslor hos kommunens tjänstemän översända upprättad skrivelse till revisorerna och samtidigt meddela att ärendet överlämnas för besvarande, vad avses de förtroendevalda, till förtroendemannakommittén för besvarande


Bakgrund

Kommunens revisorer har i skrivelse 2003-08-27 anfört att bisysslor förekommer bland kommunens tjänstemän och förtroendevalda. Med anledning av detta önskas uppgifter om med vilken periodicitet sådana uppgifter begärs in och om bedömningar görs av eventuella konfliktrisker.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-09-09 yttrat sig över revisorernas skrivelse.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-09-25, § 276 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-09-09 samt för egen del beslutat att vad avser de förtroendevalda skall ärendet överlämnas för handläggning till förtroendemannakommittén.

_______


KS § 234 Dnr KS 03-460 007

Besvarande av revisorernas skrivelse ang ärendehandläggning

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunens yttrande till revisorerna översända upprättad skrivelse undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören.


Bakgrund

Revisorerna har granskat ärendehandläggningen i kommunen och lämnat vissa synpunkter till kommunstyrelsen i skrivelse 2003-08-27. Revisorerna önskar höra kommunstyrelsens synpunkter samt vilka eventuella åtgärder som kommer att vidtas med anledning av resultatet. Svar önskas senast den 27 oktober 2003.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-09-23 redovisat ett uppdrag att arbeta med en förstärkt och utvecklad nämndadministration och föreslår kommunstyrelsen besluta att som kommunens yttrande till revisorerna översända upprättat förslag till skrivelse undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-09-25, § 277 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-09-23.

__________


KS § 235 Dnr KS 03-651 007

Besvarande av revisorernas skrivelse ang granskning av verifikationer

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att översända av ledningskontoret och servicekontoret upprättad skrivelse som svar på revisorernas rapport ang granskning av verifikationer undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören.


Bakgrund

Komrev har på uppdrag av kommunens revisorer granskat ett urval verifikationer i kommunen. Kommunens revisorer har i skrivelse 2003-08-28 översänt rapporten och önskar svar och förtydligande av de verifikationer som angetts senast 2003-10-17.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret och servicekontoret har i skrivelse 2003-09-24 lämnat kommentarer och kompletteringar till revisionsskrivelsen och föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna svar på skrivelse från revisorerna 2003-08-28 samt att översända svaret till revisorerna.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-10-02, § 288 föreslagit enligt ledningskontorets och servicekontorets skrivelse 2003-09-24.

__________


KS § 236 Dnr KS 03-541 429

Finansdepartementets remiss, delbetänkande från Stockholmsberedningen ”Trängselavgifter” (SOU 2003:61)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunens yttrande i ärendet godkänna upprättad skrivelse till Finansdepartementet undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören.


Bakgrund

Finansdepartementet har för yttrande översänt Delbetänkande från Stockholmsberedningen ”Trängselavgifter” (SOU 2003:61). Yttrandet skall vara Finansdepartementet tillhanda senast den 10 oktober 2003.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2003-09-16 yttrat sig över remissen samt bifogat en opinionsundersökning om trängselavgifter som kommunstyrelsen på kommunfullmäktiges uppdrag har genomfört.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att överlämna ledningskontorets yttrande till Finansdepartementet som sitt eget.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-09-25, § 278 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-09-16.

__________


KS § 237 Dnr KS 02-647 080

Effektivare måltidsproduktion – fortsatt hantering

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att ärendet utgår från dagens föredragningslista.


Bakgrund

På uppdrag av kommunstyrelsen har en förstudie tagits fram vad gäller möjligheter till effektivare måltidsproduktion i kommunen.

Förstudien, som tagits fram av Sensia Försörjnings AB, Jörgen Lundh, behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 mars 2003, § 111.

Förstudien har remitterats till barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Remissvaren har delgetts kommunstyrelsen 2003-08-07.

Kommunstyrelsen ska nu ta ställning till fortsatt hantering med anledning av vad som framkommit i förstudien om effektivare måltidsproduktion och inkomna remissvar.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret och servicekontoret har i skrivelse 2003-10-08 föreslagit kommunstyrelsen besluta att uppdra åt ledningskontoret att utreda förutsättningarna för en effektivare måltidsproduktion samt lämna förslag till genomförande med beaktande av vad som framförts i förstudien och inkomna remissvar samt att avsätta 300 tkr från kommunstyrelsens konto till förfogande för


KS § 237 forts

extern utredningshjälp.

Politisk beredning

Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2003-10-02, § 286 att bordlägga ärendet till extra arbetsutskott den 9 oktober 2003.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-10-09, § 291 föreslagit att ärendet utgår från dagens föredragningslista

_________KS § 238 Dnr KS 03-706 257

Avstående från förköp av fastigheten Rimbo-Vallby 4:2 samt ett område av fastigheten Rimbo-Vallby 1:6

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att avstå från att utöva kommunens förköpsrätt gällande fastigheten Rimbo-Vallby 4:2 samt ett område av fastigheten Rimbo-Vallby 1:6.


Bakgrund

Kommunfullmäktige beslöt 2003-09-29 att delegera till kommunstyrelsen att besluta i förköpsärendet angående fastigheten Rimbo-Vallby 4:2 (innefattande f d Rimbo Gamla Kvarn) samt ett angränsande område av fatigheten Rimbo-Vallby 1:6. Avsikten med denna delegation var att kommunen senast 2003-10-24 måste anmäla eventuellt förköp av fastigheten samtidigt som förhandlingar pågår med köparen angående dennes förslag på om- och tillbyggnad av resterna av den nedbrunna kvarnen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-10-03 redogjort för resultatet av förhandlingarna och anser att överenskommelsen innebär att kommunen bör avstå från att utöva förköpsrätten.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att avstå från att utöva kommunens förköpsrätt gällande fastigheten Rimbo-Vallby 4:2 samt ett område av fastigheten Rimbo-Vallby 1:6.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-10-09, § 292 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-10-03.

__________

KS § 239 Dnr Ks 03/94 002


Anmälan om delegationsbeslut 

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-6 lägges till handlingarna.

_________


KS § 240

Protokoll

Föreligger protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2003-08-25. 

_________


KS § 241

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Svenska Kommunförbundets cirkulär 2003:69 ang förhandling med staten om ekonomisk ersättning till kommunerna för medverkan i ett nytt nationellt krishanteringssystem

Svenska Kommunförbundets cirkulär 2003:73 ang budgetförutsättningar åren 2004-2006

Myndigheten för skolutveckling; Slutredovisning av statligt stöd för utveckling av infrastruktur för vuxnas lärande (SFS 2001:681)

Utbildningsdepartementet och Svenska Kommunförbundet ang lärarutbildningens verksamhetsförlagda del

Dnr KS 03-559 014
Norrtälje kommuns skrivelse 2003-08-26 till Näringsdepartementet ang yttrande gällande Tillräcklig flygplatskapacitet i Stockholm – Mälardalsregionen, delbetänkande av Stockholmsberedningen (SOU 2003:33)

Utbildningsnämndens beslut 2003-08-27, § 64 ang skollag för kvalitet och likvärdighet (SOU 2002:12)

Utbildningsnämndens beslut 2003-08-27, § 66 ang vuxnas lärande i Norrtälje kommun

Region Blekinge – ett regionalt samverkansorgan

Dnr KS 03-227 002
Ledningskontorets skrivelse 21003-09-10 ang delegationsbeslut, vidaredelegation inom ledningskontoret

Dnr KS 03-621 042
Uppdrag till Bohlin & Strömberg att genomföra en uppföljning av tidigare uppdrag avseende utbildningsnämndens och omsorgsnämndens ekonomi


KS § 241 forts

Länsstyrelsens yttrande till Vägverket ang förstudie av väg 283, förlängning av gång- och cykelväg vid Söderbykarl

Länsstyrelsens beslut till Vägverket ang miljöpåverkan av väg 283, förlängning av gång- och cykelväg vid Söderbykarl

Dnr KS 00-843 430
Ledningskontorets skrivelse till Naturvårdsverket ang begäran om förändring av Norrtälje kommuns lokala investeringsprogram för ekologiskt hållbar utveckling

Dnr KS 01-499 055
Ledningskontoret ang verksamhetsrapport för år 2002 i det lokala investeringsprogrammet för åren 2001-2004 (LIP)

Räddningsverket ang räddningstjänst i siffror 2002

Räddningsverket ang kommunal räddningstjänst 2002 – en lägesredovisning

Länsstyrelsens beslut till Vägverket ang miljöpåverkan av väg 1023, delen Hysingsvik – Vreta, inom Norrtälje kommun

Länsstyrelsens yttrande till Vägverket ang förstudie av väg 1023, delen Hysingsvik-Vreta inom Norrtälje kommun

Protokoll från Fastighetsbolaget Järnvägsparken HB:s styrelsemöte 2003-05-23

Dnr KS 03-697 464

Socialdepartementets remiss 030917 Extraordinärt smittskydd (SOU 2003:83)

Dnr KS 03-699 109
Tullverkets rapport 2003-09-22 ang o Svenska Kommunförbundets cirkulär 2003:69 morganisation av Tullverket

Trafikgruppens protokoll från sammanträdet 2003-08-13


KS § 241 forts

Miljörådets protokoll från sammanträdet 2003-09-04

Miljörådets protokoll från sammanträdet 2003-09-24

Barn- och skolnämndens beslut ang yttrande över skollagskommitténs betänkande – skollag för kvalitet och likvärdighet SOU 2002:121

Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:77; Budgetpropositionen 2004

Kerstin Bergström, som är utsedd ledamot i pensionärs- och handikapprådet påtalar att hon vill få information om pågående ärenden hos kommunstyrelsen som är av intresse för pensionärs- och handikapprådet.

Den kommande förändringen av taltidningsverksamheten har väckt irritation. Vidare meddelar Kerstin Bergström att pensionärs- och handikapprådet är mycket oroade över hur snöröjning och sandning kommer att utföras i vinter.


__________