Kommunstyrelsen 2003-11-27 1

Plats och tid Sammanträdesrum Skutan, Campus Roslagen , kl 10.00-11.10
14.00-14.30
Beslutande Enligt förteckningMats Törnquist, kommundirektör
Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Övriga deltagande Gunnel Löfqvist, planeringschef
Tony Wallin, personalchef
Mikael Hedenborg, § 278
Kristian Damlin, § 271
Fredrik Cederblom, § 250
Christina Nilsson, sekreterare

Utses att justera Elisabeth Björk (s)

Justeringens Ledningskontoret, måndagen den 1 december 2003, kl 13.00
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 242-289
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Christer Candal

Justerande ..................................................................................................................
Elisabeth Björk
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2003-11-27

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2003-12-03 anslags nedtagande 2003-12-29 

Förvaringsplats Ledningskontoret
för protokollet 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

KS § 242

Val av justeringsman

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Elisabeth Björk (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret måndagen den 1 december 2003, kl 13.00.

__________KS § 243 Dnr KS 03-291 009

Besvarande av motion från Lars Bäck (s) ang redovisning av förtroendevaldas åtaganden och ekonomiska intressen

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

med hänvisning till förtroendemannakommitténs beslut 2003-09-04, § 15 – 

att avslå motionen.


Bakgrund

Rubricerade motion inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2003-03-31 § 71 av ledamoten Lars Bäck (s ). I motionen föreslås att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att förutsättningslöst utreda frågan om redovisning av förtroendevaldas åtaganden och ekonomiska intressen.
Förtroendemannakommittén har berett motionen och anför bland annat att de uppgifter som motionären frågar efter finns till stor del redan tillgängliga i offentliga register som berör inkomster, fastighetsägande, styrelseplatser i bolag m m. Ett eget lokalt register skulle vara relativt resurskrävande.

Förtroendemannakommittén har vid sammanträde 2003-09-04, § 15 föreslagit kommunfullmäktige att avslå motionen.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-10-15, § 298 behandlat ärendet.

__________
KS § 244 Dnr KS 01-286 511

Besvarande av motion från Jan Lindegren (s) ang hastighetsbegränsning på Hensviksvägen i Herräng

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar 
med hänvisning till trafiksäkerhetsnämndens sammanträde 2003-09-03, § 138 –

att anse att motionen skall vara besvarad.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-03-26, § 69. I motionen föreslås att hos Länsstyrelsen begära ändring av högsta hastigheten på Hensviksslingan från 70 km till 50 km/tim.

Enligt Trafikförordningen 1998:1276 är Länsstyrelsen i Stockholms län beslutsmyndighet och beslutar om ev hastighetsbegränsning till högst 50 km/tim på aktuell väg.

Kommunen är remissinstans avseende ansökningar om hastighetsbegränsningar på vägar/gator utanför tättbebyggt område, vilket gäller i detta ärende. Innan Länsstyrelsen beslutar får kommunen avge yttrande i detta ärende.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2001-08-30, § 188 beslutat att som yttrande till kommunstyrelsen föreslå att motionsskrivelsen översändes till Länsstyrelsen i Stockholms län för handläggning.

Efter remiss från arbetsutskottet har tekniska kontoret i tjänsteskrivelse 2003-06-24 anfört, att efter motionens inlämnande beslutade länsstyrelsen 2002-04-02, i samband med översyn av hastighetsbegränsningarna i kommunen, om hastighetsbegränsning till högst 50 kv/tim på väg 1106 mellan norra anslutningen till väg 1103 och 100 meter väster därom. 


KS § 244 forts

Trafiksäkerhetsnämnden föreslås besluta att i yttrande till kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen och att motionen därmed skall anses som besvarad.

Trafiksäkerhetsnämnden har vid sammanträde 2003-09-03, § 138 beslutat att i yttrande till kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen och att motionen därmed skall anses som besvarad.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-05-05 föreslagit kommunfullmäktige besluta att överlämna motionen till trafiksäkerhetsnämnden för beaktande samt att motionen därmed skall anses vara besvarad. 

Ledningskontoret har i ny tjänsteskrivelse 2003-10-22, med hänvisning till trafiksäkerhetsnämndens yttrande, föreslagit att motionen skall anses vara besvarad.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-05-14, § 171 beslutat att remittera motionen till trafiksäkerhetsnämnden för yttrande.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-10-30, § 300 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-10-22.

_________


KS § 245 Dnr KS 03-414 612

Besvarande av motion från Eva Pfister (s) ang vaktmästar/fastig-hetsskötarutbildning i samarbete med utbildningsförvaltningen och Roslagsbostäder

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen vara besvarad med hänvisning till att den gymnasieutbildning motionären föreslår utbildningsnämnden starta redan finns i kommunen.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2003-04-28, § 106. I motionen föreslås att utbildningsförvaltningen i samarbete med Roslagsbostäder inför en vaktmästar/fastighetsskötarutbildning på Roden-
gymnasiet.

Utbildningsförvaltningen har i yttrande 2003-08-27 till utbildningsnämnden anfört att det nationella gymnasieprogrammet Energiprogrammet syftar till att ge grundläggande kunskaper för drift och underhåll av tekniska system inom 
bl a fastigheter samt för installation och service av VVS-, kyl- och värmepumpsanläggningar. Energiprogrammet finns sedan tre år på Rimbo Tekniska gymnasium. 

Utbildningsnämnden har vid sammanträde 2003-10-01, § 73 föreslagit att avslå motionen med hänvisning till att den gymnasieutbildning motionären föreslår utbildningsnämnden starta redan finns i kommunen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2003-10-21 kommunfullmäktige besluta – med hänvisning till utbildningsnämndens beslut 2003-10-01, § 73 –KS § 245 forts

att avslå motionen med hänvisning till att den gymnasieutbildning motionären föreslår utbildningsnämnden starta redan finns i kommunen.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-10-30, § 301 föreslagit att motionen vara besvarad med hänvisning till att den gymnasieutbildning motionären föreslår utbildningsnämnden starta redan finns i kommunen.

_________
KS § 246 Dnr KS 03-641 760

Besvarande av motion från Roland Larsson (s) och Maija Kohtanen (s) ang drogproblem i Hallstavik/Häveröområdet

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar – med hänvisning till socialnämndens beslut 2003-10-02 –

att bifalla motionens första att-sats,

att uppdra till socialnämnden återkomma till kommunfullmäktige efter genomförd kartläggning och när man vet vilka ytterligare åtgärder som behöver vidtas och om det kräver någon form av resursförstärkning samt

att i övrigt anse motionen vara besvarad. 


Bakgrund

Motonen inlämnades av Roland Larsson (s) och Maija Kohtanen (s) vidkommunfullmäktiges sammanträde 2003-08-25, § 173. I motionen föreslås att aktiva åtgärder omedelbart planeras och genomförs för att vända den negativa utvecklingen i Hallstavik/Häveröområdet, att insatserna redovisas i fullmäktige före årets slut.

Socialförvaltningen har i yttrande 2003-10-01 anfört att problemen i Hall-
stavik har uppmärksammats i den samverkansgrupp som finns i Hallstavik, där också polis, skola m fl ingår. Man har bland annat initierat en kartläggning av var problemen finns och vari de består. Först när man vet det, vet man vilka åtgärder som krävs på sikt. Socialförvaltningen redovisar även andra åtgärder som att förstärka lokalkontoret med fler personal samt att fältsamordnarna kommer att vara mer i Hallstavik. De kommer att utföra den kartläggning som tidigare nämnts och som skall vara klar före oktober månads utgång. Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att motionen skall anses vara besvarad dels med hänvisning till det som framkommit i tjänsteskrivelsen dels med att socialnämnden återkommer till kommunfullmäktige när nämnda kart

KS § 246 forts

läggning är genomförd och man mer vet vilka ytterligare åtgärder som behöver vidtas och om det kräver någon form av resursförstärkning.

Socialnämnden har vid sammanträde 2003-10-02, § 268 beslutat enligt 
kontorets förslag.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-10-22 föreslagit kommunfullmäktige besluta – med hänvisning till socialnämndens beslut 2003-10-02 - att anse motionen vara besvarad samt att uppdra till socialnämnden återkomma till kommunfullmäktige efter genomförd kartläggning och när man vet vilka ytterligare åtgärder som behöver vidtas och om det kräver någon form av resursförstärkning. 

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-10-30, § 302 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-10-22. 

__________KS § 247 Dnr KS 02-137 133

Besvarande av motion från Eva Pfister (s) ang bättre introduktion av invandrare och flyktingar i Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att återremittera ärendet till ledningskotoret.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-02-18, § 38. I motionen föreslås att en utredning omedelbart tillsätts som redovisar förslag till hur invandrare och flyktingar bättre kan introduceras i Norrtälje kommun. I utredningen bör kommunstyrelsen, socialnämnden och utbildningsnämnden ingå.

Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret anför i skrivelse 2003-10-27 att ett projekt redan pågår som
syftar till att invandrare och flyktingar ska få en bättre introduktion i Norrtälje kommun. Det treåriga projektet presenterades i arbetsmarknadsnämnden under våren 2002 och startade augusti 2002. Komrev Öhrlings Pricewaterhouse Coopers har av ledningskontoret fått i uppdrag att löpande utvärdera arbetet.

Målgruppen är personer mottagna i Norrtälje enligt avtal med Integrationsverket och som har behov av introduktion och stöd för att uppnå egenförsörjning. I slutrapporten år 2004 ska även ett detaljerat förslag till förbättringar i en permanent verksamhet lämnas.

Ledningskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till att verksamheten redan pågår i enlighet med motionens syfte anse den vara besvarad.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-11-06, § 308 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-10-27. 

KS § 247 forts

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Eva Pfister (s) med instämmande av Christer Candal (m) och Bengt Ericsson (c) – återremiss av ärendet..

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.

__________KS § 248 Dnr KS 02-687 001

Besvarande av motion från Kajsa Hansson (c) och Ulla Engdahl (c) om kvalitetssäkring av Norrtälje kommun för ansökan om inträde i den Europeiska Slow Cities-organisationen

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen samt 

att uppdra till ledningskontoret att undersöka förutsättningarna för att ingå i nätverket Slow Cities.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-08-26, § 193. I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att utreda frågan för ansökan om medlemskap i Slow Cities-organisa-tionen. 

Slow Cities (Cittaslow) är ett nätverk med italienska småstäder där livskvaliteten står i centrum. Nätverket är ett sätt för små- och medelstora kommuner att utbyta idéer och lära av varandra för att utvecklas till attraktiva orter där möjligheterna till en kvalitativ livsföring prioriteras – ett alternativ till storstädernas stress och hets.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-10-25 bl a anfört att i kommunens vision finns att kommunens utveckling ska planeras utifrån en ekologisk grundsyn, att stadsbyggnaden ska präglas av småskalighet och stimulera lokal livsmedelsproduktion. Ledningskontoret anser att planeringen av Norrtälje kommun och staden sker idag med samma grundfilosofi som Slow City rekommenderar.KS § 248 forts

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att tillstyrka motionen samt att uppdra till ledningskontoret att undersöka förutsättningarna för att ingå i nätverket Slow Cities.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-11-06, § 308 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-10-27.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Clas Lagerlund (m) – avslag på motionen.

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.

__________


KS § 249 Dnr KS 01-112 622

Besvarande av motion från Jan E Johansson (s) ang matpolicy för Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra till kommunstyrelsen att i samråd med barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden och omsorgsnämnden lägga förslag till en gemensam måltidspolicy för Norrtälje kommun och 

att därmed anse motionen vara besvarad.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-01-29, § 9. I motionen föreslås att en matpolicy utarbetas som garanterar alla inom omsorgen, barn- och skola och utbildningen rätten att välja vegetarisk och vegansk kost.

Barn- och skolförvaltningen uttalar att det finns av nämnden fastlagda riktlinjer ang möjligheten att välja special- och alternativkost. Specialkost syftar till medicinska skäl och alternativkost syftar till etiska, etniska och religiösa skäl. Vegetarisk mat serveras till dem som önskar efter samråd med förälder/ vårdnadshavare och den ansvariga för matlagningen. Vegankost kan inte erbjudas inom barnomsorgen då det är svårt att uppnå rekommendationerna för energi- och näringsämnen.

Utbildningsförvaltningen uttalar att det på Rodengymnasiet alltid finns möjlighet att äta vegetarisk mat. Rodengymnasiet är mycket restriktiva med att erbjuda vegankost.

Inom omsorgsförvaltningen finns stor möjlighet till att få anpassad mat efter den enskilda kundens behov.


KS § 249 forts

Kommunfullmäktige antog den 26 augusti 2002, § 183 en folkhälsoplan för 2002-2006. I planen nämns som ett angeläget område att arbeta för en näringsrikare kost riktad mot alla åldersgrupper då hälsovinsterna kan bli stora.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-11-04 föreslagit kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att i samråd med barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden och omsorgsnämnden lägga förslag till en gemensam måltidspolicy för Norrtälje kommun och att därmed anse motionen vara besvarad.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-11-12, § 327 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-11-04.

_________

KS § 250 Dnr KS 03-832 346

Förslag till taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar för år 2004

Beslut

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar ej i beslutet.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till taxa för allmänna vatten- och avlopp för år 2004,

att medge att 3.150.000 kronor disponeras från eget kapital/VA fonden, att nyttjas 2004 för underhållsåtgärder samt

att taxan skall gälla från och med den 1 januari 2004.


Bakgrund

I tekniska kontorets förslag till taxa för år 2004 föreslås två olika nivåer på den fasta årliga avgiften. Alternativ 1 innebär en höjning med 8 % och alternativ 2 innebär en höjning med 10 %.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2003-10-23, § 92 föreslagit kommunfullmäktige besluta att fastställa tekniska kontorets förslag till VA-taxa för 2004 enligt förslag daterat 23 september 2003 enligt alternativ 1 samt att medge att 3.150.000 kr ur VA-fonden nyttjas 2004 för underhållsåtgärder.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2003-11-12 att i relation till den nuvarande taxan för allmänna vatten- och avloppsanläggningar finns endast en förändring förutom att tekniska nämnden föreslår en höjning av den fasta årliga avgiften. I taxan har en ny paragraf (18.2) förts in.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslag till taxa för allmänna vatten- och avlopp för år 2004 att 

KS § 250

gälla från och med den 1 januari 2004, att medge att 3.150.000 kr disponeras från eget kapital/VA-fonden, att nyttjas 2004 för underhållsåtgärder.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-11-27, § 334 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-11-12.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Ragnar Bergsten (s) – återremiss.

Christer Candal (m) – att ärendet avgörs idag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och att ärendet skall avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutat att ärendet skall avgöras idag.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare. 

_________


KS § 251 Dnr KS 03-883 406

Förslag till taxa för tillsyn och prövning enligt Miljöbalken

Beslut

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar ej i beslutet.


Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta upprättat förslag till taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken, 

att höja timavgiften med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret, avrundat uppåt till närmast 10-tal kronor. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad föregående år, 

att taxan skall gälla från och med den 1 januari 2004 och tillsvidare.


Bakgrund

Kommunfullmäktige fastställde 1999-12-20 nu gällande taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 

Svenska Kommunförbundet har upprättat ett nytt förslag till uppläggning av taxa inom bl a Miljöbalkens område i syfte att bl a öka avgiftsfinansieringen och öka möjligheterna till resursförstärkningar inom området.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har vid sammanträde 2003-11-04, § 152 föreslagit kommunfullmäktige besluta att anta taxebestämmelser för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken daterade 2003-10-20 att gälla från och med 1 januari 2004 och tillsvidare, att fastställa timtaxa för år 2004 och tillsvidare med 2003 års timtaxa (670 kr) uppräknat med index och avrundad uppåt till närmaste 10-tal kronor.KS § 251 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-11-17 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till taxa för tillsyn 
och prövning enligt miljöbalken, att höja timavgiften med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret, avrundat uppåt till närmast 10-tal kronor. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad föregående år, att taxan skall gälla från och med den 1 januari 2004 och tillsvidare.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-11-27, § 335 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-11-17.

_________

KS § 252 Dnr KS 03-910 450

Förslag till renhållningstaxa att gälla från den 1 januari 2004 och tillsvidare

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta upprättat förslag till renhållningstaxa att gälla från och med den 1 januari 2004 och tillsvidare.


Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2002-06-17, § 156 att Norrtälje kommuns nya och delvis ändrade renhållningsordning skulle gälla från och med 2003-01-01. Detta innebar en övergång från veckohämtning till 14-dagarshämtning som standard avseende hushållssopor från enfamiljshushåll.

Tekniska nämnden beslutade 2003-10-23, § 91 att godkänna tekniska kontorets förslag till nytt tjänsteutbud för insamling av hushållssopor för fastlandsdelen för permanent och fritidsboende i en och tvåfamiljsfastigheter på så sätt att möjligheten att använda 240-liters säck stryks. Vid hämtning 26 ggr/år skall abonnenten kunna välja mellan enskild eller gemensam säckhållare. Tekniska kontoret fick i uppdrag att snarast återkomma med förslag om renhållningstaxa.

Tekniska nämnden beslutade den 20 november 2003, § 108 att föreslå kommunfullmäktige anta tekniska kontorets förslag till renhållningstaxa, daterad den 11 november 2003 att gälla från den 1 januari 2004 och tillsvidare.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-11-24 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta upprättat förslag till renhållningstaxa att gälla från och med den 1 januari 2004 och tillsvidare.


KS § 252 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-11-27, § 349 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-11-24.


__________

KS § 253 Dnr KS 03-704 003

Förslag till ny instruktion för demokrati- och förtroendemannakommittén

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att ärendet utgår från dagens sammanträde.


Bakgrund

Kommunstyrelsens ledningskontor har remitterat förslag till ny instruktion för en demokrati- och förtroendemannakommitté till förtroendemannakommittén.

Förslaget innebär att nuvarande förtroendemannakommitté övertar de uppgifter som enligt fullmäktigebeslut våren 2003 skulle ha handlagts av en nyvald demokratikommitté.

Förtroendemannakommittén har vid sammanträde 2003-10-22, § 21 beslutat att såsom yttrande bifalla förslag till instruktion dock med följande ändrad lydelse under 3 §; Ersättare kallas till sammanträde om ledamot är förhindrad att närvara eller då kommittén finner det lämpligt.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-11-27, § 337 beslutat att ärendet skall utgå från dagens sammanträde.

_________

KS § 254 Dnr KS 03-595 102

Begäran om att få kvarstå som förtroendevald trots avflyttning från kommunen på grund av studier

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att medge Melinda Christiansson Wahlqvist (fp) rätt att kvarstå som förtroendevald i barn- och skolnämnden denna mandatperiod ut.


Bakgrund

Melinda Christiansson Wahlqvist (fp), som är ersättare i barn – och skolnämnden, har i en skrivelse till kommunfullmäktige ansökt om att få kvarstå som förtroendevald trots att hon har flyttat från kommunen. 
Ledamöter och ersättare i nämnder väljs bland dem som har rösträtt vid val av kommunfullmäktige (4 kap. 2, 5 § § KL). Ett av rösträttskriterierna är att vederbörande skall vara folkbokförd i kommunen. Om en förtroendevald upphör att vara valbar, upphör också uppdraget genast. Valbarhetsvillkoren är också villkor för rätten att inneha uppdraget under mandatperioden.
Från och med den 1 juli 2002 (Prop. 2001/02:80) har fullmäktige givits rätt att besluta att en förtroendevald som valts av fullmäktige och som under mandatperioden upphör att vara valbar, får ha kvar sina uppdrag under mandattiden.
Förtroendemannakommittén har vid sammanträde 2003-09-04, § 16 föreslagit kommunfullmäktige att medge Melinda Christiansson Wahlqvist (fp) rätt att kvarstå som förtroendevald i barn- och skolnämnden denna mandatperiod ut.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-10-15, § 299 föreslagit enligt förtroendemannakommitténs beslut 2003-09-04, § 16.
_________

KS § 255 Dnr Ks 03/556 091

Motionsredovisning enligt kommunallagen 5 kap 33 §

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga motionsredovisningen till handlingarna.


Bakgrund

Kommunallagen stadgar att motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut med anledning av motionen vid sammanträde som hålles inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen ej kan avslutas inom sådan tid skall detta och vad som har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige vid sammanträde inom angiven tidpunkt.

Fullmäktige får vid behandling av sådan anmälan avskriva motionen från vidare handläggning.

Tjänstemannaberedning

Föreligger av ledningskontoret upprättad motionsförteckning.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-11-06, § 310.

__________


KS § 256 Dnr KS 02-872 214

Antagande av förslag till detaljplan för del av fastigheten Rangarnö 1:7 i Väddö församling

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att enligt byggnadsnämndens beslut 2003-09-25, § 348 anta detaljplan för del av fastigheten Rangarnö l:7 i Väddö församling.


Bakgrund

Fastigheten ligger 6 km söder om Älmsta utmed vägen mot Björkö Arholma. Det omfattar cirka 0,4 ha. Marken är i enskild ägo.

Planförslaget har varit ute för samråd under tiden 30 oktober – 13 december 2002 samt utställt för granskning under tiden 29 april – 27 maj 2003.

Planens syfte

Planen upprättas för att kunna fullfölja ett positivt ställningstagande till ny fritidsbebyggelse på fastigheten, som i gällande plan är utlagd som allmän platsmark – grönområde.

Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2003-09-25, § 348 beslutat att godkänna det reviderade planförslaget och överlämna detsamma till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt plan- och bygglagen 5 kap 29 §.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-11-13, § 322 föreslagit enligt byggnadsnämndens beslut 2003-09-25, § 348.

_________

KS § 257 Dnr KS 03-625 739

Höjd avgift för snöröjning säsongen 2003-2004 samt avveckling av snöröjningstjänst för pensionärer fr o m 1 maj 2004

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna omsorgsnämndens förslag till ny avgift 2003/2004, 

att godkänna omsorgsnämndens förslag om avveckling av snöröjning från och med den 1 maj 2004 för pensionärer.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare.


Bakgrund

Avgiften har varit oförändrad sedan år 1996 och har kostat brukarna 605 kr per säsong. Kostnaderna för snöröjningen har ökat avsevärt under de senaste två åren.

Omsorgsförvaltningen har i yttrande till omsorgsnämnden 2003-05-18 föreslagit att avgiften för snöröjning höjs från 605 kr till 1500 per säsong. När avtalet går ut år 2004 med nuvarande entreprenör föreslås att denna verksamhet upphör.

Omsorgsnämnden har vid sammanträde 2003-06-06, § 80 föreslagit kommunfullmäktige besluta att godkänna förvaltningens förslag till ny avgift 2003/2004, att godkänna förvaltningens förslag om avveckling av snöröjning från och med den 1 maj 2004 för pensionärer.

KS § 257 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-11-13, § 330 föreslagit enligt omsorgsnämndens beslut 2003-06-06, § 80.

Beslutande sammanträde

Yrkande:
Håkan Jonsson (s) – avslag på båda att-satserna.

Christer Candal (m) – enligt arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
__________

KS § 258 Dnr KS 03-878 045

Ansökan från NIHAB om borgen för byggande av studentbostäder i kasern 6

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja NIHAB borgen om 14 mkr för byggande av studentbostäder i kasern 6, 

att årlig avgift ska uttas enligt beslut gällande år 2004.


Bakgrund

NIHAB:s styrelse har beslutat begära kommunal borgen om 14 mkr för ombyggnad av Kasern 6 till 33 studentbostäder. Bolaget genom dess VD har därutöver begärt en utökad koncernkredit, vilket behandlats i separat ärende..

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-11-11 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja NIHAB borgen om 14 mkr för byggande av studentbostäder i kasern 6, att årlig avgift ska uttas enligt beslut gällande år 2004.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-11-27, § 345 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-11-11.

_________

KS § 259 Dnr KS 03-77 041

Justering av ramar i budget 2004

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att följande ramförändringar skall göras i budget 2004: 

för taltidningen överförs 462 tkr från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen, 

för mark- och exploateringsavdelningen överförs 2 410 tkr från tekniska nämnden till kommunstyrelsen, 

för nyinrättad controllertjänst överförs 300 tkr från tekniska nämnden till kommunstyrelsen, 

för arbetsmarknadsprojekt flyttas 200 tkr från kommunstyrelsen till socialnämnden, 

för fackligt förtroendevalda inom lärarförbundet flyttas från kommunstyrelsen 173 tkr till barn- och skolnämnden och 176 tkr till utbildningsnämnden,

för fastighetsregistret FIR flyttas från byggnadsnämnden 135 tkr och från tekniska nämnden 145 tkr till kommunstyrelsen.


Bakgrund

Vissa justeringar behöver göras mellan nämndernas ramar i budget 2004. Orsaken till detta är att ansvaret för vissa verksamheter flyttas och att kostnaderna för dessa inte var kända när budgeten upprättades.

Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2003-11-13 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att följande ramförändringar skall göras i 

KS § 259 forts

budget 2004: För taltidningen överförs 462 tkr från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen, för mark- och exploateringsavdelningen överförs 2 410 tkr från tekniska nämnden till kommunstyrelsen, för nyinrättad controllertjänst överförs 300 tkr från tekniska nämnden till kommunstyrelsen, för arbetsmarknadsprojekt flyttas 200 tkr från kommunstyrelsen till socialnämnden, för fackligt förtroendevalda inom lärarförbundet flyttas från kommunstyrelsen 173 tkr till barn- och skolnämnden och 176 tkr till utbildningsnämnden, för fastighetsregistret FIR flyttas från byggnadsnämnden 135 tkr och från tekniska nämnden 145 tkr till kommunstyrelsen.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-11-27, § 346 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-11-13.

_________

KS § 260 Dnr KS 02-569 214

Yttrande under utställningstiden gällande detaljplan för fastigheten Kvarnudden 3:1 i Väddö församling

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att i yttrande till byggnadsnämnden ej erinra mot planförslaget.


Bakgrund

Stadsarkitektkontoret har 2003-09-10 översänt planförslaget för yttrande med anledning av att planen är utställd för granskning under tiden 16 september – 7 oktober 2003.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-10-15, § 297 behandlat ärendet.

__________


KS § 261 Dnr KS 03-563 805

Yttrande över remiss från Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) ang gränslöst/generellt bidrag till handikappidrottsföreningar

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunens yttrande i ärendet översända kultur- och fritidsnämndens beslut 2003-09-25, § 83.

Bakgrund

KSL har 2003-06-27 översänt en remiss för synpunkter ang utredning och förslag på om det är möjligt att i en begränsad omfattning pröva en gemensam stödmodell för handikappidrotten i länet. Svar önskas senast den 12 november 2003.

Kultur- och fritidsförvaltningen har i yttrande 2003-08-28 anfört att man har en positiv grundsyn till samverkan över kommungränserna inom kultur- och fritidssektorn. Därigenom kan kostnadseffektivitet uppnås och kvalitetsförbättrande insatser genomföras. Vad beträffar det remitterade utredningsförslaget ställer sig dock förvaltningen tveksam till Norrtälje kommuns medverkan med utgångspunkt från i skrivelsen redovisade grunder.

Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde 2003-09-25, § 83 beslutat att till kommunstyrelsen överlämna kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-08-28 i ärendet.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-10-30, § 304 föreslagit enligt kultur- och fritidsnämndens beslut 2003-09-25, § 83.

_________

KS § 262 Dnr KS 03-827 533

Regionalt samverkansprojekt ”Förverkligad basbåtstrafik i Stockholms skärgård”

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att uttala sig positivt till ett deltagande med förbehållet att kunna värdera deltagandet i ett senare skede med hänsyn till kostnad och övriga föreslagna finansiärers ställningstagande.


Bakgrund

Projektet innebär en utvidgning av projektet ”Bastrafik i Värmdö skärgård”. I föreslaget projekt är tanken att skärgårdskommuner i Stockholms län, Landstinget (SL, WÅAB, RTK), Länsstyrelsen samt Vägverket, Region Stockholm skall vara projektägare och finansiärer. Det är i nuläget inte preciserat vad detta innebär i ekonomiskt åtagande.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-10-22 anfört att Värmdö kommun kommer att inbjuda till ett möte den 18 november då det bland annat skall föras en diskussion om rubricerat gemensamt samverkansprojekt. Innan mötet kommer det att distribueras förslag på projektbeskrivning och budget. I samband härmed kommer frågan att väckas om deltagande i projektet.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att uttala sig positivt till ett deltagande med förbehållet att kunna värdera deltagandet i ett senare skede med hänsyn till kostnad och övriga föreslagna finansiärers ställningstagande.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-10-30, § 307 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-10-22.

_________

KS § 263 Dnr KS 03-791 162

Räddningsverkets remiss ang förslag till vidareutbildning för skydd mot olyckor

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunens yttrande i ärendet översända av räddningschefen upprättad skrivelse till Räddningsverket ang vidareutbildning för skydd mot olyckor.


Bakgrund

Räddningsverket har 2003-10-31 översänt förslag till vidareutbildning för skydd mot olyckor. Yttrandet skall vara Räddningsverket tillhanda senast den 21 november 2003.

Tjänstemannaberedning

Räddningschefen har i yttrande 2003-10-31 lämnat synpunkter och kommentarer till förslaget.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta räddningschefens skrivelse som sitt yttrande över förslaget till vidareutbildning för skydd mot olyckor.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-11-06, § 311 föreslagit enligt räddningschefens yttrande 2003-10-31.

__________

KS § 264 Dnr KS 03-800 252

Ansökan om lagfart Rimbo-Vallby 2:8 och 9:1

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att överlämna bilagt intyg till Norrtälje Tingsrätt, inskrivningsmyndigheten som sitt eget,

att intyget skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Christer Candal och chefsjurist Fredrik Cederblom.

Bakgrund

Norrtälje kommun köpte fastigheterna Karby 2:12 (numera Rimbo-Vallby 9:1) och Vallby 2:8 den 25 mars 1975 av Statens Vattenfallsverk. Köpekontraktet undertecknades av dåvarande kommunalrådet Lennart Ländin samt kontrasignerades av dåvarande elverkschef Ola Forsberg.

Norrtälje kommun ansökte dock aldrig om lagfart på fastigheterna.

Då Norrtälje kommun inte kan förete behörighetshandlingar från 1975 måste kommunen intyga att köpekontraktet för fastigheterna Rimbo-Vallby 9:1 (tidigare Karby 2:12) och Vallby 2:8 undertecknats av därtill behöriga ställföreträdare, dvs att dåvarande kommunalrådet Lennart Ländin och dåvarande elverkschef Ola Forsberg var behöriga ställföreträdare för Norrtälje kommun.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-10-21 föreslagit kommunstyrelsen besluta att överlämna bilagt intyg till Norrtälje Tingsrätt, inskrivningsmyndigheten som sitt eget, att intyget skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Christer Candal och chefsjurist Fredrik Cederblom.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-11-06, § 313 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-10-21.
__________

KS § 265 Dnr KS 03-762 108

Laglighetsprövning enligt 10 kap kommunallagen (målnr 18191-03) kommunfullmäktiges beslut 030908, § 184

Beslut

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar ej i beslutet.

Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunens yttrande till Länsrätten översända upprättad skrivelse 
undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och chefsjuristen.

Bakgrund

Margareta Jansson överklagade den 1 oktober 2003 den del av kommunfullmäktiges beslut den 8 september 2003, § 184, som rör uttagande av en borgensavgift från de kommunala bolagen. Margareta Jansson anför som grund för överklagan att beslutet strider mot likställighetsprincipen, självkostnadsprincipen samt mot förbudet att fatta retroaktiva beslut.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har sammanställt ett svaromål till Länsrätten i Stockholms län och föreslår kommunstyrelsen besluta att som kommunens yttrande till Länsrätten översända upprättad skrivelse den 16 oktober 2003 undertecknad av kommunstyrelsens ordförande Christer Candal och chefsjurist Fredrik Cederblom.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-11-06, § 314 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-10-16.

_________
KS § 266

Sammanträdestider för kommunstyrelsen år 2004

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna föreslagna sammanträdestider för kommunstyrelsen för år 2004.


Bakgrund

Ledningskontoret har föreslagit nedanstående sammanträdestider för kommunstyrelsens sammanträden under år 2004:

29 januari
11 mars
7 april
6 maj
3 juni, budget
26 augusti
7 oktober
11 november
2 december

_________


KS § 267 Dnr 02-132 212

Tjänsteutlåtande – Utvecklingsplan Norrtälje stad

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna de i tjänsteutlåtandet 2003-10-21 föreslagna justeringarna.


Bakgrund

Utvecklingsplanen för Norrtälje stad har varit utställd för granskning under tiden 5 juni – 15 september 2003.

Synpunkter har erhållits från 8 remissinstanser.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-10-21 gjort en sammanfattning av inkomna synpunkter och föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna de i tjänsteutlåtandet föreslagna justeringarna.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-11-13, § 323 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-10-21.
__________

KS § 268 Dnr Ks 03/695 214

Utveckling av hamnområdet

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till tekniska nämnden att i samråd med NEAB undersöka möjligheten att förvara flis inomhus i magasinet öster om silobyggnaden, 

att uppdra till byggnadsnämnden se över avgränsningen av granparksskogen i den östra delen, 

att uppdra till ledningskontoret genomföra en systematisk fastighetsutveckling baserat på förslagen i Charetten och att kostnaden för detta får belasta kommunstyrelsens och /eller ledningskontorets budget 2003 och 2004.


Bakgrund

Utvecklingsplanen för Norrtälje stad har rönt stor uppskattning och intresse. Hamnområdet är ett av de innerstadsområden som har diskuterats och för vilken också det genomförts ett dialogseminarium ”Charetten” efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-02-12.

Efter två och halv dags arbete redovisade arbetslagen i ”Charetten” två slutförslag. Båda förslagen föreslår en småskalig bebyggelse med blandade bostäder, verksamheter, service och gröna ytor.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-11-13 lämnat synpunkter på förslagen och föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till tekniska nämnden att i samråd med Norrtälje Energi AB undersöka möjligheten att förvara flis inomhus i magasinet öster om silobyggnaden, att uppdra till byggnadsnämnden att se över avgränsningen av granparksskogen i den östra delen samt att uppdra till ledningskontoret att genomföra en systematisk fastighetsutveckling baserat på KS § 268 forts

förslagen i charetten och att kostnaden för detta får belasta kommunstyrelsen och/eller ledningskontorets budget 2003 och 2004. 

Beslutande sammanträde

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-11-13, § 324 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-11-13 med ändringar enligt dagens diskussion.

__________

KS § 269 Dnr KS 03-490 214

Tilläggsavtal med IBI Sverige AB, kv Vattumannen

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna tillägg nr 2 till markanvisningsavtal med IBI Sverige AB gällande ett område av fastigheterna Vattumannen 1 och Tälje 3:1.


Bakgrund

Kommunstyrelsen godkände 2002-08-08 ett markanvisningsavtal med IBI Sverige AB gällande utveckling av ett område om ca 35.000 m2 av fastigheterna Vattumannen 1 och Tälje 3:1 till ett handelsområde. Kommunstyrelsen godkände vidare 2003-06-05 ett tilläggsavtal nr 1, innebärande att villkorstiderna i huvudavtalet förlängdes.

Markanvisningsavtalet inklusive tillägg nr 1 är villkorat av att mark- och exploateringsavtal upprättats och undertecknats av IBI Sverige AB samt godkänts av kommunstyrelsen senast 2003-11-30 genom beslut som vinner laga kraft, att detaljplan upprättats och antagits av kommunfullmäktige senast 2004-02-28 genom beslut som vinner laga kraft.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2003-11-07 att genom att detaljplanearbetet dragit ut på tiden framförallt beroende på en omfattande omarbetning och analys av trafiklösningarna behöver villkorstiderna förlängas. Villkor nr 1 föreslås framflyttas till 2004-01-30 och villkor nr 2 framflyttas till 2004-06-30.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna tillägg nr 2 till markanvisningsavtal med IBI Sverige AB gällande ett område av fastigheterna Vattumannen 1 och Tälje 3:1.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-11-13, § 325 och föreslagit

KS § 269 forts

enligt ledningskontorets skrivelse 2003-11-07.

__________


KS § 270 Dnr KS 03-521 253

Tilläggsavtal nr 2 med AB Lundqvists Bil & Motor, Flygspanaren 8

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna tillägg nr 2 till mark- och exploateringsavtal med AB Lundqvists Bil & Motor berörande fastigheterna Flygspanaren 8 och Tälje 4:60.


Bakgrund

Norrtälje kommun och AB Lundqvists Bil & Motor tecknade 1996-09-19 och 1996-11-06 ett mark- och exploateringsavtal i anslutning till en ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av bilhall med verkstad m m på bolagets fastighet Flygspanaren 8, även berörande kommunens fastighet Tälje 4:60. Avtalet innebär att parterna förbinder sig att genomföra vissa markregleringar och till vissa angivna prisnivåer plus index när detaljplanen är klar.

Bolaget inlämnade 2002-11-01 en ny ansökan om bygglov gällande om- och tillbyggnad av bilhallen med en tillbyggnad 8 meter västerut mot Stockholmsvägen inom fastigheten Flygspanaren 8 samt nybyggnad av en garagelänga med 15 st kallgarage på kommunens fastighet Tälje 4:60. Detta innebär att ytterligare mark av kommunens fastighet Tälje 4:60 tas i anspråk. Med anledning av detta tecknades ett tilläggsavtal nr 1 daterat 2003-06-11 och 2003-08-19.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-11-06 anfört att med anledning av att tilläggsavtalet var villkorat av att byggnadsnämnden senast 2003-10-01 skulle ha lämnat bygglov och frågan togs upp till behandling först 2003-10-30 så måste tilläggsavtalet förnyas. Tilläggsavtal nr 2 innebär endast att villkorstiden 2003-10-01 ändras till aktuellt datum för bygglov 2003-10-30. Detta innebär att avtalet förnyas på i övrigt oförändrade villkor.

KS § 270 forts

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna tillägg nr 2 till mark- och exploateringsavtal med AB Lundqvists Bil & Motor berörande fastigheterna Flygspanaren 8 och Tälje 4:60.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-11-13, § 326 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-11-06.

_________
KS § 271

Verksamhetsplan 2004 

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att ärendet utgår från dagens sammanträde.


Bakgrund

Enligt den antagna modellen för styrning, ledning, uppföljning och utvärdering skall respektive nämnd med utgångspunkt från kommunfullmäktiges beslut i budget- och inriktning 2004-2006 gripa sig an med att konkretisera fullmäktiges mål, prioriterade inriktningar och uppdrag i sin verksamhetsplan.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-11-24 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna de förslag till mål som finns angivna i verksamhetsplan 2004 för ledningskontoret, att godkänna de förslag till mål som finns angivna i verksamhetsplan 2004 för servicekontoret, att godkänna de förslag till mål som finns angivna i verksamhetsplan 2004 för Räddningstjänsten, att godkänna de förslag till uppdrag som finns angivna i verksamhetsplan 2004 för ledningskontoret, att godkänna de förslag till uppdrag som finns angivna i verksamhetsplan 2004 för servicekontoret, att godkänna de förslag till uppdrag som finns angivna i verksamhetsplan 2004 för räddningstjänsten, att godkänna förslag till uppföljnings- och utvärderingsplan som finns angiven i verksamhetsplan 2004 för ledningskontoret, att godkänna förslaget till uppföljnings- och utvärderingsplan som finns angiven i verksamhetsplan 2004 för servicekontoret, att godkänna förslag till driftbudget 2004 för ledningskontoret, att godkänna förslag till driftbudget 2004 för servicekontoret, att godkänna förslag till driftbudget 2004 för räddningstjänsten, att uppdra till respektive förvaltningschef att, inom sitt ansvarsområde, under verksamhetsåret, göra nödvändiga omdisponeringar i driftbudgeten.
KS § 271 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-11-27, § 350 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-11-24.

_________ 
KS § 272 Dnr KS 03-838 107

Avtal om överlåtelse av andelar i Fastighetsbolaget Järnvägsparken Handelsbolag

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna bilagt förslag till avtal om överlåtelse av andelar i Fastighetsbolaget Järnvägsparken Handelsbolag, 

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande Christer Candal att tillsammans med kommundirektör Mats Törnquist skriva under avtalet, 

att uppdra till ledningskontoret att upprätta samt underteckna avtal om överlåtelse av 1 % av Fastighetsbolaget Järnvägsparken Handelsbolag till Roslagsbostäder AB, allt i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 25 augusti 2003, § 166.


Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 25 augusti 2003, § 166 att anta erbjudandet från NCC att förvärva NCC:s andel av Järnvägsparken HB för 10,5 mkr, att finansiering sker med egna medel, att under förutsättning att Roslagsbostäder AB och moderbolaget Norrtälje kommunhus AB så beslutar tillstyrka att Roslagsbostäder AB därefter förvärvar 1 % av Järnvägsparken HB av kommunen för 214 tkr.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-10-31 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna bilagt förslag till avtal om överlåtelse av andelar i Fastighetsbolaget Järnvägsparken Handelsbolag, att uppdra till kommunstyrelsens ordförande Christer Candal att tillsammans med kommundirektör Mats Törnquist skriva under avtalet, att uppdra till ledningskontoret att upprätta samt underteckna avtal om överlåtelse av 1 % av Fastighetsbolaget Järnvägsparken KS § 272 forts

Handelsbolag till Roslagsbostäder AB, allt i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 25 augusti 2003, § 166.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-11-13, § 328 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-10-31.

_________

KS § 273 Dnr KS 02-839 311

Redovisningar av alternativa förslag för gång- och cykeltrafiken till och från Solbacka gård, Vätövägen i Norrtälje

Beslut

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar ej i beslutet.


Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att planskild trafiklösning för gående, cyklister och mopeder vid korsningen Solbackavägen/Vätövägen genomförs, 

att bevilja tekniska nämnden 2.500 tkr för byggande av gångtunnel med anslutande gång-, cykel och mopedvägar (GCM-vägar) vid korsningen Solbackavägen/Vätövägen,

att finansiering sker med egna medel,, 

att tekniska nämndens budgetram utökas år 2005 med 240 tkr för utökade driftkostnader.


Bakgrund

Boende i östra Solbacka önskar en säker trafiklösning för oskyddade trafikanter vid områdets anslutning till Vätövägen. För att komma till och från gång- och cykelvägen och busshållplatsen måste oskyddade trafikanter korsa Vätövägen.

Kommunfullmäktige beslutade 2003-02-17, § 10, bl.a. att uppdra till tekniska nämnden utreda och lägga alternativa förslag för gång- och cykeltrafiken till och från området.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2003-03-27, § 30 beslutat föreslå kommunfullmäktige att besluta att planskild trafiksäkring för gående, cyklister 
KS § 273 forts

och mopeder vid korsningen Solbackavägen/Vätövägen genomförs, att anslå 2.500 tkr för byggande av gångtunnel med anslutande gång-, cykel och mopedvägar (GCM-vägar), att tekniska nämndens budgetram utökas år 2004 med 
240 tkr för utökade driftkostnader för de fasta anläggningarna samt att tekniska kontoret får belasta anslagen med kostnader för aktuella arbeten. 

Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2003-05-14, § 176 att återremittera ärendet till tekniska nämnden för komplettering med en utredning vad gäller övergångsställe med signalanläggning. Komplettering av gång- cykel och mopedvägar (GCM) förslaget med övergångsställe och stopplikt vid Planetvägens utfart mot Vätövägen. 

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2003-10-23, § 95 beslutat uttala att alternativ med nybyggnad av övergångsställe med signalanläggning och gång-, 
cykel- och mopedväg (GCM-väg) med övergångsställe beräknats till en kostnad av 1.590.000 kr, att vid ev beslut om genomförande av alternativet skall tekniska nämndens budgetram utökas för 2004 med 189.000 kr för utökade driftkostnader för de fasta anläggningarna samt att tekniska nämnden kvarstår med tillstyrkan avseende huvudförslaget med planskildhet.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-11-26 anfört att då tidplanen 
förskjutits föreslås att begärd utökning av driftbudgetramen beviljas först år 2005. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att planskild trafiklösning för gående, cyklister och mopeder vid korsningen Solbackavägen/Vätövägen genomförs, att bevilja tekniska nämnden 2.500 tkr för byggande av gångtunnel med anslutande gång-cykel och mopedvägar (GCM-vägar) vid korsningen Solbackavägen/Vätövägen, att finansiering sker med egna medel, att tekniska nämndens budgetram utökas år 2005 med 240 tkr för utökade driftkostnader.

Politisk beredning

Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2003-05-14, § 176 att återremittera ärendet till tekniska nämnden. 
Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2003-11-13, § 331 att ärendet skulle utgå från dagens sammanträde.


KS § 273 forts

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-11-27, § 351 föreslagit enligt tekniska nämndens beslut 2003-10-23, § 95.

_________
KS § 274 Dnr Ks 03/283 042

Budgetutfallsprognos per september 2003 för Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna föreliggande prognos för år 2003.


Bakgrund

Ledningskontoret begär utöver delårsrapporterna månatligen in budgetutfallsprognoser från förvaltningarna för år 2003.

I delårsrapport 2 baserad på förbrukning t o m augusti månad redovisades för kommunen i resultaträkningen ett resultat på – 26 377 tkr.

Föreliggande prognos som baseras på förbrukning t o m september månad samt på en ny skatteutfallsprognos redovisas i resultaträkningen ett resultat på – 15 857 tkr.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-11-03 redogjort för differensen mellan de båda prognoserna och föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande prognos för år 2003.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-11-13, § 332 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-11-03.

__________


KS § 275 Dnr KS 03-860 253

Framställning från Roslagsbostäder AB om försäljning av fast egendom, Herräng 1:376

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna att Roslagsbostäder försäljer fastigheten Herräng 1:376.


Bakgrund

Roslagsbostäder har i skrivelse 2003-11-05 gjort framställan om försäljning av fastigheten Norrtälje Herräng 1:376.

Fastigheten är obebyggd och ytan är 1.277 kvm. Fastigheten är belastad med två servitut gällande jordkabel samt transformatorstation. Ansvaret avseende dessa servitut följer fastigheten.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-11-27, § 336.

_________

KS § 276 Dnr KS 03-728 805

Anhållan om stöd till Norrtälje Naturvårdsfond

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att till Norrtälje Naturvårdsfond utbetala de budgeterade 75.000 kr för år 2003.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare.


Protokollsanteckning

Bengt Ericsson (c) antecknar till protokollet att bidraget till Norrtälje Naturvårdsfond bör ses över.


Bakgrund

Norrtälje Naturvårdsfond har i skrivelse 2003-09-22 ansökt om ekonomiskt bidrag för år 2003 med 175.000 kr. Fonden får varje år ett bidrag med 75.000 kr som finns avsatt i ledningskontorets budget.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2003-10-21 att Norrtälje Naturvårdsfond gör ett mycket gott arbete för naturvården i kommunen. Fonden får varje år 75.000 kr i ekonomiskt bidrag. Dessutom köper ledningskontoret och tekniska kontoret tjänster av fonden för c:a 150.000 – 300.000 kr.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att Norrtälje Naturvårdsfond erhåller de budgeterade 75.000 kr för år 2003.

Föreligger balansräkning för Stiftelsen Norrtälje Naturvårdsfond.KS § 276 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2003-11-06, § 312 att vilandeförklara ärendet till extra arbetsutskott före kommunstyrelsen den 27 november, till dess skall balansräkning föreligga.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-11-27, § 338 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-10-21.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Bengt Ericsson (c) – bifall till förslaget.

Håkan Jonsson (s) – att bidraget skall vara 100.000 kr.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

__________

KS § 277 Dnr KS 03-893 293

Förhyrning av omsorgslokaler i stadsdelen Solbacka Gård i Norrtälje

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att återremittera ärendet till ledningskontoret.

Bakgrund

Tekniska kontoret har tillsammans med omsorgsförvaltningen arrangerat en markanvisningstävling för uppförande av en gruppbostad om sex lägenheter för vuxna funktionshandikappade inom stadsdelen Solbacka Gård. Bostäderna är avsedda som ersättning för de icke fullvärdiga bostäder inom fastigheten Äggsvampen 1 i Solbacka som kontoret förhyr.

Efter utvärdering av totalt fyra inkomna anbud föreslår kontoret att hyreskontrakt skall tecknas med anbudsgivare nr 4. Detta innebär att kommunen försäljer mark motsvarande tre småhustomter till anbudsgivaren och hyr en gruppbostad om totalt 438 m2 under 15 år för en årlig hyreskostnad om 781.000 kr.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 2003-11-18 att föreliggande redovisning godkännes, att förmånligaste anbud nr 4 antages samt att tekniska kontoret får i uppdrag att teckna hyreskontrakt i enlighet med villkoren i föreliggande hyreskontrakt från anbudsgivare nr 4.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-11-27, § 339 föreslagit kommunstyrelsen att avslå tekniska kontorets förslag, att omsorgslokalerna skall uppföras i egen regi.

Beslutande sammanträde

Yrkande:
Christer Candal (m) – att ärendet återremitteras till ledningskontoret.
_________

KS 278 Dnr KS 03-909 050

Godkännande av förfrågningsunderlag gällande upphandling av ramavtal för avrop av läromedel

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av läromedel,

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantör av läromedel.


Bakgrund

Servicekontorets upphandlingsenhet har i samarbete med Täby, Vallentuna, Danderyd och Vaxholm arbetat fram förslag till förfrågningsunderlag beträffande ramavtal för läromedel.

Tjänstemannaberedning

Servicekontoret har i skrivelse 2003-11-24 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av läromedel, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantör av läromedel.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-11-27, § 354 föreslagit enligt servicekontorets skrivelse 2003-11-24.

_________


KS § 279 Dnr KS 03-544 805

Ansökan om bidrag till bevakning i Hallstavik

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att bevilja Hallstavik Bevakning ett bidrag på 180.000 kr samt 

att försöksverksamheten förlängs med ett år.


Bakgrund

Hallstaviks Företagareförening/Hallstavik Bevakning anhåller om ett bidrag på 180.000 kr för att kunna driva nattbevakning i samhället ytterligare ett år.

Rapporter visar på att verksamheten haft en stor betydelse och att ett antal brott har kunnat förhindrats och några brott har klarats upp.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-11-07 anfört att man har uppfattningen att detta är en åtgärd som inneburit en direkt positiv påverkan på Hallstavik.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att bifalla Hallstavik Bevaknings ansökan och bevilja ett bidrag på 180.000 kr, att kommunen ser detta som en förlängning av försöksverksamheten med ett år.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-11-27, § 340 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-11-07.

__________

KS § 280 Dnr KS 03-141 142

Avtal med Social ekonomi i Roslagen om övertagande av avtal från Arbete & Utveckling

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att nuvarande avtal utan förändringar övertas av Social ekonomi i Roslagen från Arbete & Utveckling från och med 2004-01-01.


Bakgrund

Social ekonomi i Roslagen, ekonomisk förening, har den 6 november 2003 ansökt om att få överta gällande avtal från Arbete & Utveckling, ekonomisk förening, vars verksamhet upphör 2003-12-31.

Avtalet antogs av kommunstyrelsen 2002-08-08, § 48.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-11-17 redogjort för avtalets innehåll samt föreslår kommunstyrelsen besluta att nuvarande avtal utan förändringar övertas av Social ekonomi i Roslagen från Arbete & Utveckling från och med 2004-01-01.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-11-27, § 341 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-11-17.

_________


KS § 281 Dnr KS 03-724 280

Ansökan från tekniska nämnden om medel ur anslaget för långsiktigt
lönsamma investeringar för flyttning av datoriserat styr- och övervakningssystem för kommunens fastigheter

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att för år 2003 ur sitt investeringsanslag för långsiktigt lönsamma investeringar bevilja tekniska nämnden 600.000 kr för kostnader för att flytta styr- och övervakningssystem för kommunens fastigheter. 


Bakgrund

Detaljplaneanläggningen pågår för ett nytt köpcentrum inom kv Vattumannen i Norrtälje. Enligt tidplanen sker byggstarten för köpcentrat vid årsskiftet 2003/2004. Kommunens datoriserade styr- och övervakningssystem för en stor del av kommunens fastigheter är placerat i kvarteret och måste flyttas på grund av förestående exploatering.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-11-11 redogjort för ärendet och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att för år 2003 ur sitt investeringsanslag för långsiktigt lönsamma investeringar bevilja tekniska nämnden 600.000 kr för kostnader för att flytta styr- och övervakningssystem för kommunens fastigheter.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-11-27, § 342 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-11-11.

_________

KS § 282 Dnr KS 03-506 829

Äskande från kultur- och fritidsnämnden om kompensation för kapitaltjänstkostnad som uppstår i samband med inköp av del av banvall som ligger på Husby 8:1

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att ärendet utgår från dagens sammanträde.


Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sammanträde 2003-05-22, § 65 att begära att få kompensation för kapitaltjänstkostnad som uppstår vid köp av del av fastighet som ligger på Husby 1:8. Köpet har uppstått i samband med behandling av ärende om arrende för gång-, rid- och cykelväg vid Syninge station.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-11-11 föreslagit kommunstyrelsen besluta att uppdra åt ledningskontoret att i en teknisk justering ge kultur- och fritidsnämnden täckning för de kapitaltjänstkostnader som uppstår vid köp av den del av banvall som ligger på Husby 1:8.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-11-27, § 343 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-11-11.

_________
KS § 283 Dnr KS 03-276 624

Skolhälsovården i folkhälsoarbetet

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att då frågan om skolhälsovård i folkhälsoarbetet faller inom barn- och skolnämndens ansvarsområde och då det inom kommunstyrelsens ram inte finns någon möjlighet att bevilja de sökta medlen avslås såväl skolhälsovårdens ansökan som barn- och skolnämndens förslag om finansiering från kommunstyrelsen av 60 sjukskötersketimmar.

Bakgrund

I och med riksdagens beslut om att även 6-åringar fr o m den 1 juli 2003 skall ingå i skolhälsovårdens tillsyn ökar skolhälsovårdens arbetsbelastning. Det rekommenderade elevantalet per heltidsskolsköterska är 400, vilket ofta överskrids med det dubbla.

Barn- och skolnämnden har från skolhälsovården fått ansökan om medel till 60 skolskötersketimmar, motsvarande c:a 570 tkr. Nämnden har avslagit detta äskande och har föreslagit kommunstyrelsen bevilja de sökta medlen om utrymme finns inom kommunstyrelsens budget.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-11-13 föreslagit kommunstyrelsen besluta att då frågan om skolhälsovård i folkhälsoarbetet faller inom barn- och skolnämndens ansvarsområde och då det inom kommunstyrelsens ram inte finns någon möjlighet att bevilja de sökta medlen avslås såväl skolhälsovårdens ansökan som barn- och skolnämndens förslag om finansiering från kommunstyrelsen av 60 sjukskötersketimmar.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-11-27, § 347 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-11-13.
_________


KS § 284 Dnr KS 03-484 042

Ansökan från barn- och skolnämnden om medel ur kommunstyrelsens investeringsanslag för långsiktigt lönsamma åtgärder – förbättrad belysning på förskolor och skolor

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att för år 2003 ur sitt investeringsanslag för långsiktiga lönsamma investeringar bevilja barn- och skolnämnden 100.000 kr till fasadbelysning på ett antal skolor och förskolor.


Bakgrund

Barn- och skolnämnden beslutade 2003-09-15, § 93 att föreslå kommunstyrelsen att ur investeringspott för långsiktigt lönsamma åtgärder bevilja barn- och skolnämnden 100.000 kr till fasadbelysning på ett antal skolor och förskolor.

Fasadbelysning har på prov monterats på några skolor och förskolor vilket har resulterat i att skadegörelsen minskat drastiskt eller helt upphört. Önskemål om denna typ av åtgärd har framkommit från kommunens försäkringsbolag som då är beredda att diskutera sänkta försäkringspremier.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-11-11 föreslagit kommunstyrelsen besluta att för år 2003 ur sitt investeringsanslag för långsiktiga lönsamma investeringar bevilja barn- och skolnämnden 100.000 kr till fasadbelysning på ett antal skolor och förskolor.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-11-27, § 348 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-11-11.

__________


KS § 285 Dnr KS 03-884 041

Tidplan 2004 för budget- och verksamhetsuppföljningar samt arbete med budget och inriktning 2005-2007

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna föreslagen tidplan 2004 för budget- och verksamhetsuppföljningar samt arbete med budget 2005-2007.


Bakgrund

Budget- och verksamhetsuppföljningar

Tidplanen följer samma mönster som gällt för 2003. Detta innebär att delårsrapporten upprättas två gånger per år baserade på den verksamhet som bedrivits i rapport ett t o m april och i rapport två t o m augusti. Samtliga nämnder skall för övriga månader upprätta en prognos som tillställts kommunstyrelsen.

Budget- och inriktning 2005-2007

Arbetet under 2004 kommer att genomföras i enlighet med de principer som fastställts i det gemensamma systemet för styrning, ledning, uppföljning och utvärdering.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-11-17 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna föreslagen tidplan 2004 för budget- och verksamhetsuppföljningar samt arbete med budget 2005-2007.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-11-27, § 352 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-11-17.

_________

KS § 286 Dnr Ks 03/227 002

Förändring av gällande delegation från kommunstyrelsen

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att anta förslag till förändrad delegation, innebärande att förhandlingsdelegationens tidigare beslutsområden delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott.


Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 27 oktober 2003, § 218, att avskaffa förhandlingsdelegationen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2003-11-17 att förhandlingsdelegationens beslutsområden delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-11-27, § 353 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-11-17.

________

KS § 287

Protokoll

Föreligger protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2003-09-08. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från sammanträdet 2003-08-28.

_________KS § 288 Dnr Ks 03/94 002


Anmälan om delegationsbeslut 

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-7 lägges till handlingarna.

_________


KS § 289

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:78 ang budgetförutsättningar åren 2004-2006

Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:81; Hög kommunal sjukfrånvaro – en statistisk synvilla?

Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:84; Aktuella frågor med anledning av den fortsatta utbyggnaden av 3G-master

Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:85; BAS-brandbilar

Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:86; Budgetförutsättningar åren 2004-2007

Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:88; Utjämning av vissa kostnader för stöd och service till funktionshindrade m m.

Styrelseprotokoll från Norrtälje Energi AB, Norrtälje Energi Försäljnings AB, Roslagsbostäder AB samt Styrelsen i Norrtälje Kommunhus AB

Barnombudsmannens nyhetsbrev

Uppföljning av omsorgsnämndens ekonomi och verksamhet

Dnr KS 03-821 100
Finansdepartementet; Utjämningskommitténs betänkande Gemensamt finansierad utjämning i kommunsektorn (SOU 2003:88)

Räddningsverket; Rapport från MÅSTE-projektet

Finansdepartementet; Betänkandet Efter Kommundelegationen – hur gick det?

Mångfald i praktiken – ett utvecklingsarbete i Östergötland


KS § 289 forts

Dnr KS 03-789 420

Länsstyrelsens yttrande avs anläggande av sjöförlagd telekabel i Norrfjärden

Dnr KS 03-774 106
Föreningen för Finstas forntid och framtid; Tack för kommunens insatser med anledning av ”Birgitta 700 år”

Dnr KS 03-781 141
Ledningskontorets skrivelse 031014 ang projektet Open for Business

Dnr KS 03-759 430
Miljödepartementet; Remiss av Havsmiljökommissionens slutbetänkande ”Havet – tid för en ny strategi” SOU 2003:72

Luftfartsverkets skrivelse till kommunstyrelsens ordförande i Upplands Väsby kommun ang Bana 3 på Arlanda

Tack från Portugals ambassadör för besök i Norrtälje kommun

Arbetsmiljöverkets underrättelse om eventuellt föreläggande enligt 7 kap 7 § arbetsmiljölagen

Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:80; Aktuellt om äldreomsorgen

Statistiska centralbyrån; Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, bidrags- och avgiftsåret 2004, preliminärt utfall

Statistiska centralbyrån; Statsbidrag m m för år 2004

Skrivelse till kommunala handikapprådet från tekniska kontoret ang problem kring flisupplaget i Norrtälje hamn för allergiker

Dnr KS 03-698 042
Tekniska nämndens beslut 2003-09-25, § 74 ang vidtagna och kommande åtgärder för att underskott inte ska uppstå i nämndens bokslutKS § 289 forts

NIHAB:s kallelse till styrelsemöte den 19 november 2003.

Dnr KS 03-820 007

Kommunens revisorer; Granskning av delårsbokslut jan-aug. 2003

________