Kommunstyrelsen 2004-03-12 1

Plats och tid Sammanträdesrum Norrtälje, Kommunhuset Ankaret, kl 09.45-10.15
12.00-12.30
Beslutande Enl förteckning


Mats Törnquist, kommundirektör
Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Gunnel Löfqvist, planeringschef
Övriga deltagande Tony Wallin, personalchef
Arne Appel, budgetchef, § 76
Christina Nilsson, sekreterare
Utses att justera Elisabeth Björk (s)

Justeringens Ledningskontoret tisdagen den 16 mars 2004, kl 13.00
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 39-79
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Christer Candal

Justerande ..................................................................................................................
Elisabeth Björk
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag


Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2004-03-12

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2004-03-22 anslags nedtagande 2004-04-13

Förvaringsplats Ledningskontoret
för protokollet 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

KS § 39

Val av justeringsman

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Elisabeth Björk (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret tisdagen den 16 mars 2004, kl 13.00

__________


KS § 40 Dnr KS 01-336 105

Besvarande av motion från Karl-Axel Öst (fp) om upplysningskampanj om kommunismens illdåd

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar - med hänvisning till barn- och skol-nämndens beslut 2002-11-18, § 139 och utbildningsnämndens beslut 2003-05-27, § 51, 

att motionen skall anses vara besvarad.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-05-28, § 131. I motionen föreslås att en informationskampanj genomförs i kommunens skolor i syfte att upplysa om de illdåd och övergrepp mot mänskliga rättigheter som begåtts i kommunismens namn under 1900-talet.

Barn och skolförvaltningen har i yttrande 2002-11-08 anfört att det i grundskolans kursplan finns inskrivet att eleverna skall ha kunskap om vår tids historia med framsteg och fredssträvanden men också folkmord såsom förintelsen, revolutioner och krig. 

Barn- och skolnämnden har vid sammanträde 2002-11-18, § 139 föreslagit kommunfullmäktige besluta att avslå motionen då uppdraget redan finns i grundskolans kursplaner samt att motionen därmed anses besvarad.

Utbildningsförvaltningen har i yttrande 2003-05-26 föreslagit att motionen avslås. Med beaktande vad som redovisats i remissvaret kan den slutsatsen dras, att en initierad informationskampanj från kommunledningen t ex om kommunismen kan stödja det pedagogiska arbete i gymnasieskolan och bli ett incitament för ett djupare studium av de missförhållanden och kränkningar som skett mot människan och hennes rättigheter och värde.

Utbildningsnämnden beslutade 2003-05-27, § 51 att avslå motionen och som motivering ange att numera behandlar ”Centrum för levande historia” både nazismens och kommunismens brott.


KS § 40 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-08-18 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta, med hänvisning till barn- och skol-nämndens beslut 2002-11-18, § 139 och utbildningsnämndens beslut 2003-05-27, § 51, att motionen skall anses vara besvarad.

Politisk beredning

Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2003-08-28, § 250 att ärendet skulle utgå från dagens sammanträde.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-02-19, § 46 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-08-18. 
_________

KS § 41 Dnr KS 02-848 510
Besvarande av motion från Allan Edehamn (s) om bättre ordning på trafiken i Norrtälje stad
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen samt 
att uppdra åt trafiksäkerhetsnämnden att väga in motionärens synpunkter i samband med pågående översyn av gällande lokala trafikföreskrifter inom stadskärnan avseende gällande trafikreglering med bl a gårdsgata.

Bakgrund
Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-10-28, § 246.
I motionen föreslås att trafiksäkerhetsnämnden får i uppdrag att till fullmäktige lämna en redovisning över vilka åtgärder som kan/ska vidtagas för att uppnå en bättre trafiksäkerhet och trafikmoral i Norrtälje stad.
Tekniska kontoret har i yttrande 2003-10-23 redogjort för gällande trafikföre-skrifter ang ”gårdsgata” och anför att trafiksäkerheten på gårdsgatan är tillfredsställande, då inga olyckor eller skador har rapporterats.
Beträffande trafikmoralen i Norrtälje stad är detta i första hand en fråga om övervakning av efterlevnaden av gällande trafikföreskrifter. Det ankommer, utom parkeringsövervakningen, på polisen.
Då det pågår en översyn av tidigare meddelade lokala trafikföreskrifter, där trafiksäkerhetsnämnden har möjlighet att ompröva tidigare beslut, föreslår tekniska kontoret att motionärens synpunkter får vägas in av trafiksäkerhetsnämnden.KS § 41
Trafiksäkerhetsnämnden har vid sammanträde 2003-12-16, § 214 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt trafiksäkerhetsnämnden att väga in motionärens synpunkter i samband med pågående översyn av gällande lokala trafikföreskrifter inom stadskärnan avseende gällande trafikreglering med bl a gårdsgata.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2004-02-10 föreslagit kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen samt att uppdra åt trafiksäkerhetsnämnden att väga in motionärens synpunkter i samband med pågående översyn av gällande lokala trafikföreskrifter inom stadskärnan avseende gällande trafikreglering med bland annat gårdsgata.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-02-19, § 47 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-02-10.
_________
KS § 42 Dnr KS 03-963 314

Besvarande av motion från Roland Larsson (s) och Lenneke Sundblom (s) om att kommunen bör vara väghållare i Älmsta tätort

Beslut
Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar - med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2004-01-21 -

att avslå motionen.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2003-12-15, § 272. I motionen föreslås att kommunen utreder de ekonomiska och praktiska möjligheterna att överta ansvaret som väghållare i Älmsta tätort.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2004-01-21 redogjort för plan- och bygglagens innehåll. I de fall detaljplan har upprättats i Älmsta efter plan- och bygglagens tillkomst har, så vitt ledningskontoret kunnat utröna, angivits att kommunen inte skall vara huvudman för allmän plats. Följaktligen har kommunfullmäktige i Norrtälje beslutat att inte åta sig huvudmannaskapet för de allmänna platserna i Älmsta tätort.
Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
forts

KS § 42 forts 
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-02-19, § 48 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-01-21.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Christer Candal (m) – enligt arbetsutskottets förslag.
Håkan Jonsson (s) – bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
__________

KS § 43 Dnr KS 02-575 252
Besvarande av motion från Kjell Jansson (m) med hemställan att kommun-styrelsen får i uppdrag att köpa kommunhuset Ankaret av NIHAB
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen skall anses vara besvarad.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänster-partiets ledamot.

Bakgrund

Motionen inlämnades på kommunfullmäktiges sammanträde 2002-06-17, § 170. I motionen hemställs att kommunstyrelsen får i uppdrag att köpa kommunhuset Ankaret av NIHAB.
Tekniska nämnden beslöt 2002-04-14 att föreslå kommunfull-mäktige besluta att Kommunhuset Ankaret köps för bokfört värde 66 mkr. Bakgrunden till beslutet är ett uppdrag från kommunstyrelsen 2000-01-13 till tekniska nämnden att inleda förhandlingar med NIHAB för att förvärva Kommunhuset Ankaret. NIHAB har gjort bedömningen att 102,8 mkr erfordras för att bolaget inte skall förlora på försäljningen.
Ledningskontoret föreslår bland annat i skrivelse 2004-02-23 kommun-styrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att av NIHAB förvärva Kommunhuset Ankaret (Slakteriet 2) för 83 mkr, att finansiering av köpet sker genom upptagande av lån, att uppdra till kommun-styrelsen att genomföra förvärvet, att bemyndiga kommunstyrelsen genom dess ledningskontor uppta lån om 83 mkr, att erforderliga lånehandlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande eller vid förfall för denne endera kommunstyrelsens1:e vice ordförande eller 2:e vice ordförande med kontrasignation av endera Gunilla Edvinsson eller Lena Stockman.

KS § 43 forts
Politisk beredning
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2004-03-04, § 65 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-02-23.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) – avslag.
Christer Candal (m) –bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
__________KS § 44 Dnr KS 03-61 020

Personalpolitiskt policydokument

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa de nio reviderade personalpolitiska policydokumenten enligt ledningskontorets skrivelse 2004-02-03. 


Bakgrund

Ledningskontoret har reviderat kommunens olika personalpolitiska policy-dokument för att de ska motsvara dagens krav på gällande lagstiftning och personalpolitiska viljeinriktning.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2004-02-03 att policydokumenten varit på remiss hos samtliga nämnder och fackliga organisationer.

De reviderade policydokumenten som har slutbehandlats i centrala samverkansgruppen 2003-11-19 är:
1. Lönepolicy
2. Rekryteringspolicy
3. Drogpolicy
4. Jämställdhetspolicy
5. Arbetsmiljöpolicy
6. Riktlinjer för omplacering
7. Riktlinjer för arbetsinriktad rehabilitering
8. Riktlinjer för arbetet mot sexuella trakasserier
9. Riktlinjer för arbetet mot diskriminering

Ledningskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa de nio reviderade personalpolitiska policydokumenten.

KS § 44 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2004-02-12, § 43 att bordlägga ärendet till sammanträdet den 19 februari 2004.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-02-19, § 53 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-02-03.
_________KS § 45 KS 04-96 250

Markanvisningspolicy och prissättning av den kommunala bostadsmarken

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna föreslagen markanvis-ningspolicy avseende den kommunala bostadsmarken,

att godkänna nya riktpriser fr o m 2004-04-01 för den kommunala bostadsmarken.


Bakgrund

Prissättning vid försäljning av kommunal bostadsmark fastställdes senast av kommunfullmäktige att gälla fr o m 2001-01-01 och tillsvidare. Vid detta tillfälle justerades prisnivåerna som hade gällt
fr o m 1995-01-01 uppåt med 30 % för villatomter. Priserna för gruppbebyggelse och flerbostadshus lämnades oförändrade.

Med anledning av en ökad efterfrågan på mark för bostadsbebyggelse, framförallt inom centrala delar finns anledning att se över prissättningen av den kommunala bostadsmarken. Vidare finns anledning att närmare utveckla principerna vid markanvisning av kommunal bostadsmark.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-02-09 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna föreslagen markanvis-ningspolicy avseende den kommunala bostadsmarken, att godkänna nya riktpriser fr o m 2004-04-01 för den kommunala bostadsmarken.

forts


KS § 45

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-03-04, § 58 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-02-09.

_________

KS § 46 Dnr KS 04-101 252

Förvärv av kommunhuset Ankaret samt anslag för ombyggnad

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar – under förutsättning att Norrtälje Kommunhus AB beslutar bifalla förslaget -

att av NIHAB förvärva Kommunhuset Ankaret (Slakteriet 2) för 83 mkr,

att finansiering av köpet sker genom upptagande av lån, 

att uppdra till kommun-styrelsen att genomföra förvärvet, 

att bemyndiga kommunstyrelsen genom dess ledningskontor uppta lån om 83 mkr,

att erforderliga lånehandlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande eller vid förfall för denne endera kommunstyrelsens1:e vice ordförande eller 2:e vice ordförande med kontrasignation av endera Gunilla Edvinsson eller Lena Stockman,

att bevilja tekniska nämnden 6,8 mkr för ombyggnation inkl stöldskyddsåtgärder, 

att bevilja kommunstyrelsen 1,3 mkr för inventarier, 

att finansiering sker med egna medel, 

att bevilja tekniska nämnden 900 tkr i tilläggsanslag avseende 2004, 

att finansiering sker med eget kapital, 

att via moderbolaget Norrtälje Kommunhus AB tillföra NIHAB 20 mkr för emittering av nya aktier, 


KS § 46

att förstärkningen av det egna kapitalet i moderbolaget Norrtälje Kommunhus AB sker genom emittering av 20 mkr i aktier, 

att finansiering sker med egna medel.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänster-partiets ledamot.

Bakgrund

Tekniska nämnden har 2003-11-20 beslutat att under förutsättning att Kommunhuset Ankaret övergår i kommunal ägo begära 6 500 tkr för ombyggnation/anpassning av Roslagshälsans f d lokaler så att barn- och skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen kan flytta in och därmed lämna Gustafslund.

Tekniska nämnden beslöt 2002-04-14 att föreslå kommunfull-mäktige besluta att Kommunhuset Ankaret köps för bokfört värde 66 mkr. Bakgrunden till beslutet är ett uppdrag från kommunstyrelsen 2000-01-13 till tekniska nämnden att inleda förhandlingar med NIHAB för att förvärva Kommunhuset Ankaret. NIHAB har gjort bedömningen att 102,8 mkr erfordras för att bolaget inte skall förlora på försäljningen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-02-23 yttrat sig över förvärvet och ombyggnaden. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att av NIHAB förvärva Kommunhuset Ankaret (Slakteriet 2) för 83 mkr, att finansiering av köpet sker genom upptagande av lån, att uppdra till kommun-styrelsen att genomföra förvärvet, att bemyndiga kommunstyrelsen genom dess ledningskontor uppta lån om 83 mkr, att erforderliga lånehandlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande eller vid förfall för denne endera kommunstyrelsens1:e vice ordförande eller 2:e vice ordförande med kontrasignation av endera Gunilla Edvinsson eller Lena Stockman, att bevilja tekniska nämnden 7 mkr för ombyggnation inkl stöldskyddsåtgärder, att bevilja kommunstyrelsen 1,5 mkr 


KS § 46 forts

för inventarier, att finansiering sker med egna medel, att bevilja tekniska nämnden 900 tkr i tilläggsanslag avseende

2004, att finansiering sker med eget kapital, att via moderbolaget Norrtälje Kommunhus AB tillföra NIHAB 20 mkr för emittering av nya aktier, att förstärkningen av det egna kapitalet i moderbolaget Norrtälje Kommunhus AB
sker genom emittering av 20 mkr i aktier, att finansiering sker med egna medel.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-03-04, § 66 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-02-23 med den ändringen att anslaget till tekniska nämnden har sänkts från 7 mkr till 6,8 mkr för ombyggnation av kommun-huset inkl stöldskyddsåtgärder samt anslaget för inventarier från 1,5 mkr till 1,3 mkr.
.

Beslutande sammanträde .

Yrkanden:

Håkan Jonsson (s)med instämmande av Bertil Karlsson (v) – avslag.

Christer Candal (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

_________KS § 47 Dnr KS 04-100 107

Östhandelsforum – återställande av aktiekapital

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att tillföra Östhandelsforum ett villkorat ägartillskott om maximalt 1,5 mkr för återställande av aktiekapitalet, 

att finansiering sker med eget kapital.

Reservation

Clas Lagerlund (m) lämnar skriftlig reservation. 


Bakgrund

Östhandelsforum har sedan mitten av 2003 haft ekonomiska svårigheter och företaget tvingades i september upprätta kontroll-balansräkning. Av kommunens delårsrapport per augusti 2003 framgår problemen. För närvarande saknas ca 1 mkr i bolaget, men underskottet kommer att öka något under den närmaste tiden. Aktiekapitalet måste enligt lagen vara återställt i april för att undvika konkurs. 

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-03-04 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att tillföra Östhandelsforum ett villkorat ägartillskott om maximalt 1,5 mkr för återställande av aktiekapitalet, att finansiering sker med eget kapital, att överlåta kommunens aktier i Östhandelsforum till NIHAB till nominellt värde.

Med hänvisning till att NIHAB vid arbetsutskottets sammanträde den 4 mars ej besvarat ledningskontorets förfrågan, har ledningskontoret, med hänvisning till ärendets brådskande karaktär, upprättat ett alt. förslag till beslut och

KS § 47 forts

före----slår i skrivelse 2004-03-04 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att tillföra Östhandelsforum ett villkorat ägartillskott om maximalt 1,5 mkr för återställande av aktiekapitalet, att finansiering sker med eget kapital.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-03-04, § 67 beslutat att vilandeförklara ärendet till extra arbetsutskott den 12 mars 2004.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-03-12, § 85 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-03-04.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Clas Lagerlund (m) – I första hand att uppdra till ledningskontoret att avveckla Östhandelsforum till en kostnad av 1,5 mkr i andra hand avslag.

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c), Hans Andersson (fp), Åke Malmström (kd) och Håkan Jonsson (s) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Clas Lagerlunds 1:a handsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag. Därefter ställer ordföranden proposition på arbetsutskottets förslag och Clas Lagerlunds avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
_________
KS § 48 Dnr KS 02-132 212

Antagande av utvecklingsplan för Norrtälje stad

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till utvecklingsplan för Norrtälje stad.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare.


Bakgrund

Utvecklingsplanen för Norrtälje stad har varit utställd för granskning under tiden 5 juni – 15 september 2003.

Ett tjänsteutlåtande med förslag till ändringar behandlades av kommun-styrelsen den 27 november 2003. Dessa ändringar är nu genomförda i planbehandlingen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-01-13 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande förslag till utvecklingsplan för Norrtälje stad samt att överlämna planen till kommunfullmäktige för antagande. 

Planering- och näringslivsenheten har reviderat sidorna 31, 37 och 40
i Utvecklingsplanen för Norrtälje stad till arbetsutskottets sammanträde 2004-03-12.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-01-23, § 23 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-01-13.
KS § 48 forts

Ks 29/1 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-01-29, § 29 föreslagit kommunfullmäktige att anta förslag till utvecklingsplan för Norrtälje stad. 

Politisk beredning

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2004-02-16, § 44 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

Beslutande sammanträde 

Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) – att följande meningar borttages ur utvecklingsplanen. Sid 31 under rubriken Genomförande: ”Möjligheten att utveckla flygfältet så att taxiflygplan kan nyttja den utreds” Sid 37 under rubriken Övrig infrastruktur: ”Det har framkommit önskemål om att nyttja flygplatsen även för taxi- och firmaflyg vilket skulle kräva en utbyggnad då nuvarande bana inte medger detta”.

Christer Candal (m) – enligt arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.

Omröstning begärs

Omröstningsproposition

Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag.
Nej-röst för bifall till Håkan Jonssons (s) förslag.

Omröstningsresultat

Med 7 ja-röster och 6 nej-röster har kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.
_________ 

KS § 49 Dnr 03-866 007

Granskning av markanvisningsavtal

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som yttrande över revisorernas skrivelse 2003-11-05 ang markanvis-ningsavtal, överlämna ledningskontorets skrivelse 2004-01-22 till kommunens revisorer.


Bakgrund

Kommunens revisorer har i skrivelse 2003-11-05 önskat höra kommun-styrelsens svar på en granskning av förutsättningarna kring markanvis-ningsavtal gjord av Öhrlings PricewaterhouseCoopers/Komrev, daterad 2003-09-30 och undertecknat av Tomas Hallgren.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-01-22 redogjort för innebörden av tecknande av markanvisningsavtal.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-02-12, § 38 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-01-22.

________KS § 50 Dnr KS 04-26 253

Försäljning av fastigheten Tågmästaren 9 samt ett område av fastigheten Rimbo-Håsta 9:40

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna försäljning av ett område av fastigheten Tågmästaren 9 samt ett område av fastigheten Rimbo-Håsta 9:40 för en köpeskilling av 200.000 kr.


Bakgrund

Ägaren till fastigheten Rimbo-Håsta 9:12 har framlagt önskemål om förvärv av kommunens angränsande obebyggda fastighet Tågmästaren 9 för att nå överensstämmelse med gällande detaljplan.

Efter fastighetsbildning kommer fastigheten Rimbo-Håsta 9:12 tillsammans med markområdet av Rimbo-Håsta 9:40 och Tågmästaren 9 utgöra en fristående exploateringstomt för bostäder med en total tomtareal av ca 3.600 m2.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-01-07 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av ett område av fastigheten Tågmästaren 9 samt ett område av fastigheten Rimbo-Håsta 9:40 för en köpeskilling av 200.000 kr.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-02-12, § 39 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-01-07.

_________

KS § 51 Dnr KS 04-113 212


Idéskiss för Bryggårdsgärdet 

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna att idéskissen för Bryggårdsgärdet och kv Förrådet, tillsammans med utvecklingsplanen för staden, ska ligga som underlag för fortsatt detaljplanering av området.


Bakgrund

Utvecklingsplanen för Norrtälje stad föreslår att området norr om stadskärnan mellan Baldersgatan och Estunavägen ska utvecklas till innerstad. I kv Förrådet kan en omvandling av nuvarande markanvändning till innerstadskvarter omedelbart börja planeras.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har tagit fram en idéskiss för att visa intentionerna i utvecklingsplanen för detta område och som speglar hur det skulle kunna gestaltas som trädgårdsstad. I samband härmed har även Järnvägsparken HB varit med och fördjupat tankarna för kv Förrådet.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2004-02-06 kommunstyrelsen besluta 
att godkänna att idéskissen för Bryggårdsgärdet och kv Förrådet tillsammans med utvecklingsplanen för staden ska ligga som underlag för fortsatt detaljplanering av området.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-02-12, § 40 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-02-06.

__________

KS § 52 Dnr KS 04-60 253

Försäljning av fastigheterna Äpplet 1 och blivande Krusbäret 1, Solbacka Gård i Norrtälje

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna försäljning av fastigheten Norrtälje Äpplet 1 för en köpeskilling av 1.050.000 kr, 

att godkänna försäljning av blivande fastigheten Norrtälje Krusbäret 1 för en köpeskilling av 300.000 kr. 

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott uttalade sig 2003-09-18 och 2003-10-18 positiva till att lämna en markanvisning på fastigheten Äpplet 1 och blivande fastigheten Krusbäret 1 i Solbacka Gård, Norrtälje till Bosmycket AB.

Fastigheten Äpplet 1 är planlagt för bostadsändamål, radhus i två våningar. Enligt illustrationen till detaljplanen kan fastigheten bebyggas med 15 st 2-plans radhus samt gemensamt garage. Tomtarealen är 5018 m2.

Blivande fastigheten Krusbäret 1 är planlagd för bostadsändamål, friliggande hus i två våningar. Tomtarealen är 2.947 m2.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-02-05 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av fastigheten Norrtälje Äpplet 1 för en köpeskilling av 1.050.000 kr, att godkänna försäljning av blivande fastigheten Norrtälje Krusbäret 1 för en köpeskilling av 300.000 kr.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-02-19, § 49 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-02-05. 
__________

KS § 53 Dnr KS 03-905 252

Förfrågan om kommunens intresse att förvärva Missionsför-samlingens fastigheter Lund 1:18 och 1:19 i Edsbro tätort

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att ej förvärva missionsförsamlingens fastigheter Lund 1:18 och 1:19 i Edsbro tätort.

Bakgrund

Edsbro Missionsförsamling har i skrivelse 2003-11-17 till kommun-styrelsen efterfrågat intresse från kommunens sida att förvärva för-samlingens fastighet i Edsbro.

Försäljning av fastigheterna har aktualiserats till följd av att försam-lingen inom kort kommer att upplösas.

Fastigheten Lund 1:18 består av ett bostadshus uppfört 1929 och med en markarea om 1361 m2. Det totala taxeringsvärdet uppgår till 512 tkr. Lund 1:19 innehar en markarea om 1808 kvm och på tomten finns själva missionshuset. Fastigheten, som är registrerad som ecklesiastikbyggnad saknar taxeringsvärde. Enligt gällande detal-j-plan är fastigheterna avsedda för bostäder. 

Tjänstemannaberedning 

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-02-03 föreslagit kommun-styrel-sen besluta att ej förvärva missionsförsamlingens fastigheter Lund 1:18 och 1:19 i Edsbro tätort.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-02-19, § 52 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-02-03.
_________

KS § 54 Dnr KS 04-98 055

Fullmakt i samband med teletrafikupphandling

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att uppdra åt IT-chefen att underteckna bilagda fullmakt/avtal.


Bakgrund

Arton av länets kommuner har anmält intresse av att vara med i den upphandling av mobiltelefonitjänster som IT-forum i Stockholms län nu skall genomföra. Avtalet som kommer att tecknas kommer att gälla till den 31 december 2006. Planering pågår redan inför upphandling för perioden därefter som tycks komma att omfatta alla länets kommuner inklusive Stockholms stad samt landstinget.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret rekommenderar i skrivelse 2004-02-18 att Norrtälje kommun deltar i upphandlingen och undertecknar fullmakten. 

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt IT-chefen att underteckna bilagda fullmakt/avtal.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-02-19, § 54 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-02-18.

__________


KS § 55 Dnr KS 02-725 311

Beviljande av medel för E18 Norrtälje-Kapellskär, korsning vid Görla, Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att bevilja tekniska nämnden 275 000 kr för medfinansiering av arbetsplan för E18; Norrtälje-Kapellskär, korsning vid Görla, 

att finansiering sker inom kommunstyrelsens medel för investeringar samt

att uppdra till tekniska nämnden att återkomma med anslags-begäran för genomförande av de åtgärder som föranleds av över-enskommelsen.


Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade den 12 september 2002 att godkänna en upprättad överenskommelse med Vägverket, region Stockholm, om projektering av en planskild korsning mellan väg E18 och Björnövägen (Görla-korset). Överenskommelsen är daterad den 18 september 2002.

Objektet Görlakorset ingår i den nationella planen med planerat genomförande under perioden 2005-2006. Korsningen behöver åtgärdas av trafiksäkerhetsskäl.

En preliminär kostnadsfördelning mellan kommunen och Vägverket har gjorts. Kostnadsfördelningen för arbetsplanen har överenskommits om 33 % av anbudssumman, 835.000 kr. Detta blir för kommunens del 275 000 kr.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2004-02-20 kommunstyrelsen besluta att bevilja tekniska nämnden 275 000 kr för medfinansiering av arbetsplan för E18; Norrtälje-Kapellskär, korsning vid Görla, att finansiering sker inom KS § 55 forts

kommunstyrelsens medel för investeringar samt att uppdra till tekniska nämnden att återkomma med anslags-begäran för genomförande av de åtgärder som föranleds av över-enskommelsen.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-03-04, § 56 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-02-20.

__________

KS § 56 Dnr KS 04-62 053

Godkännande av förfrågningsunderlag gällande upphandling av porslin, köks- och serveringsutrustningar mindre hushållsmaskiner, bordsvagnar m m 

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förslag till förfråg-ningsunderlag gällande upphandling av porslin, köks- och serveringsutrustningar mindre hushållsmaskiner, bordsvagnar m m,

att delegera till kommun-styrelsens arbetsutskott att antaga den leverantör upphandlingen ger till resultat,

att anbudsbilaga 6 – jämställdhet – skall biläggas förfrågningsunderlaget.


Bakgrund

Nuvarande avtal löper ut 2004-07-30.

Tjänstemannaberedning

Servicekontorets upphandlingsenhet föreslår i skrivelse 2004-02-09 kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till förfråg-ningsunderlag av ovan nämnda upphandling, att delegera till kommun-styrelsens arbetsutskott att antaga den leverantör upphandlingen ger till resultat.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-03-04, § 60 föreslagit enligt servicekontorets skrivelse 2004-03-04, § 60.

forts
KS § 56 forts

Beslutande sammanträde

Yrkande:

Lars Bäck – bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg - att anbudsbilaga 6 – jämställdhet – skall biläggas förfrågningsunderlaget.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Lars Bäcks yrkande._________

KS § 57 Dnr KS 04-61 053

Godkännande av förfrågningsunderlag gällande upphandling av lekmaterial samt bild/småslöjd för skolor och förskolor

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förslag till förfrågningsunderlag gällande upphandling av lekmaterial samt bild/småslöjd för skolor och förskolor,


att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att antaga den leverantör upphandlingen ger till resultat samt

att bil 6 till förfrågningsunderlaget – jämställdhet – skall biläggas förfrågnings-underlaget.


Bakgrund

Nuvarande avtal löper ut 2004-03-01.

Tjänstemannaberedning

Servicekontorets upphandlingsenhet föreslår i skrivelse 2004-02-16 kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till för-frågningsunderlag av ovan nämnda upphandling, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att antaga den leverantör upphandlingen ger till resultat.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-03-04, § 61 föreslagit enligt servicekontorets skrivelse 2004-02-16.


fortsKS § 57 forts

Beslutande sammanträde

Yrkande:

Lars Bäck - bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg – att anbudsbilaga 6 – jämställdhet – skall biläggas förfrågningsunderlaget.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Lars Bäcks yrkande.

__________KS § 58 Dnr KS 04-138 053

Godkännande av förfrågningsunderlag gällande upphandling av kontors- institutions- och skolmöbler

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av möbler,

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantör av möbler,

att bil 6 till förfrågningsunderlaget – jämställdhet – skall biläggas förfrågningsunderlaget.


Bakgrund

Avtalsperioden för de tidigare gällande ramavtalen rörande kontors-, skol- samt institutionsmöbler löper ut 2004-06-30 varför en ny upphandling bör genomföras.

Tjänstemannaberedning

Servicekontoret har i skrivelse 2004-02-25 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av möbler, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantör av möbler.

Politisk beredning

Ärendet utgick från arbetsutskottets sammanträde 2004-03-04, § 62.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-03-12, § 87 föreslagit enligt servicekontorets skrivelse 2004-02-25.


forts

KS § 58 forts

Beslutande sammanträde

Yrkande:

Lars Bäck- bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg – att anbudsbilaga 6 – jämställdhet – skall biläggas förfrågningsunderlaget.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Lars Bäcks yrkande.


________KS § 59 Dnr KS 04-131 053

Godkännande av förfrågningsunderlag gällande ramavtal för terminalglasögon

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av terminalglasögon,

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantör av terminalglasögon,

att bil 6 till förfrågningsunderlaget – jämställdhet – skall biläggas förfrågningsunderlaget..


Bakgrund

Avtalsperioden för avtalet avseende terminalglasögon löper ut 2004-11-30 vilket medför att en ny upphandling bör genomföras.

Tjänstemannaberedning

Servicekontoret har i skrivelse 2004-02-24 föreslagit kommunstyrelsen besluta
att godkänna upprättat förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av terminalglasögon, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantör av terminalglasögon.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-03-04, § 63 föreslagit enligt servicekontorets skrivelse 2004-02-24.
forts

KS § 59 forts

Beslutande sammanträde

Yrkande:

Lars Bäck – bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg – att anbudsbilaga 6 – jämställdhet – skall biläggas förfrågningsunderlaget.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Lars Bäcks yrkande.


__________


KS § 60 Dnr KS 03-508 436

Förslag till yttrande över remiss om ansökan till fortsatt täkt av berg, sand, grus och morän samt andra verksamheter på fastigheten Bredvik 2:8, Häveröortens Lastbilscentral

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse till Länsstyrelsen ang fortsatt täkt av berg, sand, grus och morän på fastigheten Bredvik, undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.

Bakgrund

Länsstyrelsen har remitterat en ansökan från Häveröortens LBC om tillstånd till fortsatt täkt av berg, naturgrus (sand och jord) och morän samt tillstånd för andra verksamheter på fastigheten Bredvik 2:8 i Rimbo församling. Fastighetsägare är Bredvik Skogar AB. I ansökan finns en täktplan och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Sökande har genomfört samråd med länsstyrelsen, Norrtälje kommun och närboende.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-02-19 redogjort för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta att överlämna förslaget som kommunstyrelsens 2:8. yttrande över ansökan om fortsatt täkt av berg, sand, grus och morän på fastigheten Bredvik

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-03-04, § 64 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-02-19.

_________

KS § 61 Dnr KS 04-120 436

Förslag till yttrande över remiss om ansökan till ny täkt av naturgrus (sand) på fastigheten Bredvik 2:8 ,Rimbo Jord och Maskiner AB

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse till Länsstyrelsen ang ny täkt av naturgrus (sand) på fastigheten Bredvik 2:8, undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen

Bakgrund

Länsstyrelsen har remitterat en ansökan från Rimbo Jord & Maskiner AB om tillstånd till en ny täkt av naturgrus (sand) på fastigheten Bredvik 2:8 i Rimbo församling. Fastighetsägare är Bredvik Skogar AB. I ansökan finns en täktplan och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Sökande har genomfört samråd med länsstyrelsen, Norrtälje kommun och närboende.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-02-23 redogjort för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta att överlämna upprättat förslag som kommunens yttrande över ansökan om ny täkt av naturgrus (sand) på fastigheten Bredvik 2:8.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-03-04, § 65 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-02-23.


_________

KS § 62 Dnr KS 04-126 002

Teckning av Norrtälje kommuns firma

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att två i förening teckna Norrtälje kommunens firma bemyndigas kommunstyrelsens ordförande Christer Candal eller kommunalrådet Bengt Ericsson i förening med endera kommundirektör Mats Törnquist eller ekonomichef Gunilla Edvinsson


Bakgrund

I de bankkontakter som kommunen har finns en svårighet att kombinera kommunens regelverk med de behov bankvärlden har. 

Tjänstemannaberedning

För att underlätta kommunikationen med banker föreslår ledningskontoret i skrivelse 2004-02-24 kommunstyrelsen besluta att, två i förening, teckna Norrtälje kommunens firma bemyndigas kommunstyrelsens ordförande Christer Candal eller kommunalrådet Bengt Ericsson i förening med endera kommundirektör Mats Törnquist eller ekonomichef Gunilla Edvinsson.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-03-04, § 68 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-02-24.

_________


KS § 63 Dnr 04-133 291

Förhyrning av lokaler för gymnasiesärskolan i Ekebyholm

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att utbildningsförvaltningen medges förhyra undervisningslokaler för gymnasiesärskolan i Ekebyholm,

att tekniska kontoret tecknar hyreskontrakt med Ekebyholms Fastighets AB enligt förslag från tekniska kontoret 2004-02-11.


Bakgrund

Tekniska kontoret har i skrivelse 2004-02-11 lämnat förslag om att förhyra lokaler av Ekebyholms Fastighets AB för gymnasieskolans räkning fr o m höstterminens start 2003. Investeringsgruppen har godkänt förslag till lokkallösning. Verksamheten har tidigare varit förlagd till Finsta. I samband med att naturbruksgymnasiet avslutade sin verksamhet vid Finsta under våren 2003 stod utbildningsförvaltningen inför en akut lokalsituation.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2004-02-20 yttrat sig i ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta att utbildningsförvaltningen medges förhyra undervisningslokaler för gymnasiesärskolan i Ekebyholm, att tekniska kontoret tecknar hyreskontrakt med Ekebyholms Fastighets AB enligt förslag från tekniska kontoret 2004-02-11.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-03-04, § 69 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-02-20.

__________

KS § 64 Dnr KS 03-893 293

Omsorgslokaler i stadsdelen Solbacka gård i Norrtälje

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

1. Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja tekniska nämnden investeringsanslag om 9,1 mkr för uppförande av omsorgslokaler i stadsdelen Solbacka gård,

att finansiering sker med eget kapital.

Arbetsutskottets förslag:

2. Kommunstyrelsen beslutar:

att under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om investeringsanslag, ge tekniska nämnden i uppdrag att upprätta förfrågningsunderlag för aktuell byggnation.


Bakgrund

Ärendet påbörjades under år 2001 då kommunstyrelsens lokalarbetsutskott uppdrog åt tekniska kontoret att i samråd med omsorgsförvaltningen arbeta fram ett investeringsärende med olika alternativ, som ersättning för befintliga, icke fullvärdigt gruppboende för funktionshindrade i stadsdelen Solbacka gård.

Inför kommunstyrelsens sammanträde 2003-11-27 upprättade tekniska kontoret i samverkan med ledningskontoret en jämförande kalkyl mellan förhyrningsalternativet och byggnation i egen regi. Kalkylen visade att alternativen var i stort sett likvärdiga ur kostnadssynpunkt. Tekniska kontoret ansåg att förhyrningsalternativet var att föredra. Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till ledningskontoret 2003-11-27, § 277.
KS § 64 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2004-02-23 redogjort för ärendet och konstaterar att den förfinade analysen ger samma resultat som tidigare, dvs förhyrningsalternativet och byggnation i egen regi är kostnadsneutrala. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta Alternativ 1 (egen regi) att hos kommunfullmäktige begära investeringsanslag om 9,1 mkr för uppförande av omsorgslokaler i stadsdelen Solbacka gård, att under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om investeringsanslag, ge tekniska nämnden i uppdrag att upprätta förfrågningsunderlag för aktuell byggnation. Alternativ 2 (förhyrning)
att ge tekniska kontoret i uppdrag att genomföra markanvisningstävling för byggnation av omsorgslokaler i stadsdelen Solbacka gård.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-03-04, § 70 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-02-23.

_________


KS § 65 Dnr KS 04-107 352

Framställan från Roslagsbostäder AB om köp av fast egendom, kompletterande mark till fastigheten Norrtälje Tälje 2:195

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna att Roslagsbostäder AB inköper kompletterande mark till fastigheten Norrtälje Tälje 2:195.


Bakgrund

Med anledning av tillbyggnad av fastigheten Norrtälje Tälje 2:195, i syfte att förlägga företagets kontor inom fastigheten, behöver ett förvärv av mark göras från Norrtälje kommun med en yta av 330 kvm till en kostnad av 
25 000 kr.

Roslagsbostäder har i skrivelse 2004-02-19 framställt önskemål om att kommunstyrelsen godkänner framställan om köp av kompletterande mark till fastigheten Norrtälje Tälje 2:195 av Norrtälje kommun.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-03-04, § 71 föreslagit att godkänna Roslagsbostäders framställan.

_________


KS § 66 Dnr KS 03-663 805

Begäran om bidrag från föreningen ”Klotet” i Norrtälje

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att bevilja föreningen Klotet ett bidrag för verksamheten 2004 om 200 000 kr, 

att kostnaden skall belasta kommunstyrelsens konto till förfogande,

att uppdra till ledningskontoret att – i samråd med kultur- och fritidsförvaltningen – teckna överenskommelse med föreningen Klotet,

att uppdra till ledningskontoret att i budgetarbetet för 2005 föreslå en ramutökning till kultur- och fritidsnämnden om 200 000 kr.


Bakgrund

Föreligger ansökan från föreningen Klotet om bidrag på 400 000 kr för den verksamhet föreningen bedriver i stadsdelen Flygfältet i Norrtälje stad.

Föreningen bedriver verksamhet riktad mot boende på Flygfältet i form av kulturprogram, barnverksamhet, ungdomsverksamhet m m. Föreningen har tidigare erhållit bidrag från kommunstyrelsen i form av ett engångsbidrag om 300 000 kr och därutöver bidrag från socialförvaltning och kulturförvaltning.

Föreningen har också erhållit bidrag från bland annat Stockholms läns landsting och Roslagens Sparbank.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-03-03 redogjort för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja föreningen Klotet ett bidrag för verksamheten 2004 om 200 000 kr, att kostnaden skall belasta kommunstyrelsens 

KS § 66 forts

konto till förfogande, att uppdra till ledningskontoret att – i samråd med kultur- och fritidsförvaltningen – teckna överenskommelse med föreningen Klotet, att uppdra till ledningskontoret att i budgetarbetet för 2005 föreslå en ramutökning till kultur- och fritidsnämnden om 200 000 kr.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-03-04, § 72 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-03-03.

__________
KS § 67 Dnr KS 04-99 105
Begäran om tilläggsanslag för att sända kommuninformation i Radio Roslagen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att bevilja lednings-kontoret ett tilläggsanslag med 190 tkr för att sända kommunin-formation i Radio Roslagen, att täckas ur kommunstyrelsens konto till förfogande, 
att anta de i skrivelsen föreslagna riktlinjer för programrådet,
att anmoda kultur- och fritidsnämnden upphäva tidigare riktlinjer för taltidningen, 
att bemyndiga kommundirektören teckna avtal med Radio Roslagen om sändningar av kommunal information.

Bakgrund
Kommunstyrelsen fattade 2003-06-05 beslut om att överföra taltidningen från kultur- och fritidskontoret till ledningskontoret och samordna verksamheten med Radio Roslagen. Syftet är att bredda den målgrupp som idag får kommuninformation via taltidningen. Timslånga radioprogram med kommuninformation skall, i syfte att nå alla som befinner sig i kommunen, på sikt kunna ersätta den information som distribueras via taltidningen. 
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2004-02-17 redogjort för ärendet och anför bland annat att ett programråd skall tillsättas för att säkerställa kvalitén i programmen.
Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja lednings-kontoret ett tilläggsanslag med 190 tkr för att sända kommunin-formation i Radio Roslagen, att täckas ur kommunstyrelsens konto till förfogande, 

KS § 67 forts

att anta de i skrivelsen föreslagna riktlinjer för programrådet, att anmoda kultur- och fritidsnämnden upphäva tidigare riktlinjer för taltidningen, att bemyndiga kommundirektören teckna avtal med Radio Roslagen om sändningar av kommunal information.
Politisk beredning
Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2004-02-19, § 50 att vilande-förklara ärendet till nästa sammanträde.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-03-04, § 73 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-02-17.
__________
KS § 68 Dnr KS 04-128 536
Yttrande till Upplands Lokaltrafik AB gällande information och trafikering till Smara
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse till Upplands Lokaltrafik AB undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.

Bakgrund
Trafikgruppen beslutade vid sammanträde den 3 februari 2004 att upprätta en skrivelse till Upplands Lokaltrafik AB som påtalar behoven av aktuell trafikantinformation samt synpunkter på trafikeringen av Smara.
Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2004-02-24 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna skrivelsen som kommunens yttrande i ärendet.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-03-04, § 74 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-02-24.
__________

KS § 69 Dnr KS 04-145 179

Gåva av utrangerad tankbil till Stiftelsen Svensk Brandnostalgi

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att skänka utrangerad tankbil till Stiftelsen Svensk Brandnostalgi.


Bakgrund

Stiftelsen Svensk Brandnostalgi har i skrivelse till räddningstjänsten gjort framställan om att få överta en utrangerad tankbil till sitt museum. Bilen har tidigare varit placerad i Bergshamra och har ett marknadsvärde av c:a 10.000 kr.

Tjänstemannaberedning

Räddningstjänsten har i skrivelse 2004-02-27 föreslagit kommunstyrelsen besluta att skänka utrangerad tankbil till Stiftelsen Svensk Brandnostalgi.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-03-12, § 79 föreslagit enligt räddningstjänstens skrivelse 2004-02-27.

_________
KS § 70 Dnr KS 03-532

Yttrande under utställningstiden gällande förslag till detaljplan för fastigheten Spillersboda 1:116 i Frötuna församling

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att i yttrande till byggnadsnämnden ej erinra mot planförslaget.


Bakgrund

Stadsarkitektkontoret har 2004-02-11 översänt planförslaget för yttrande med anledning av att förslaget är utställt för granskning under tiden 17 februari – 9 mars 2004.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-03-12, § 80 beslutat att i yttrande till byggnadsnämnden ej erinra mot planförslaget.

________

KS § 71 Dnr KS 04-65 007

Yttrande över revisorernas skrivelse ang granskning av användandet av mobiltelefoner i kommunen

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att till kommunens revisorer överlämna ledningskontorets skrivelse 2004-03-04 som kommunens yttrande i ärendet.


Bakgrund

Komrev har på uppdrag av kommunens revisorer granskat användandet av mobiltelefoner i kommunen. Revisorerna har2004-01-28 översänt resultatet av granskningen och önskar svar senast 2004-03-26.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-03-04 yttrat sig i ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta att ledningskontorets tjänsteskrivelse 2004-03-04 skall utgöra svar på revisionsskrivelse 2004-01-28.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-03-12, § 81 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-03-04.

__________


KS § 72 Dnr KS 03-642 050

Uppdrag åt kommunstyrelsen att utreda frågan om jämställdhetskrav vid kommunal upphandling enligt motion från Lars Bäck (s)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att utredningen om jämställdhetskrav vid upphandling är genomförd i linje med den bifallda motionen samt

att kommunstyrelsens beslut delges kommunfullmäktige.


Bakgrund

Kommunfullmäktige har 2003-06-16, § 148 bifallit en motion från Lars Bäck (s). I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att förutsättningslöst utreda frågan om jämställdhetskrav vid kommunal upphandling.

Servicekontoret har utarbetat en ny upphandlingspolicy som har varit ute på remiss i kommunens förvaltningar under år 2003.

Kommunstyrelseförvaltningen har utifrån policyn och motionens syfte utrett och därefter utformat en tillämpningsanvisning för samverkan med leverantör gällande mångfald och jämställdhet.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-01-07 anfört att i och med att tillämpningsanvisningen nu är införd i upphandlingsenhetens mallar är den också tillgänglig för alla förvaltningar. Respektive nämnd och styrelse är ansvarig för de upphandlingar som genomförs inom respektive verksamhet i enlighet med kommunens policy. Detta innebär även att de krav som ställs också skall följas upp av respektive nämnd/styrelse. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att utredningen om jämställdhetskrav vid upphandling är genomförd i linje med den bifallda motionen.KS § 72 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-03-12, § 82 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-03-01

__________.


KS § 73 Dnr KS 02-252 214

Antagande av detaljplan för golfbana på delar av fastigheterna Sundsta 4:130 och 4:131 i Husby-Sjuhundra församling

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till detaljplan för golfbana på delar av fastigheterna Sundsta 4:130 och 4:131 i Husby-Sjuhundra församling.


Bakgrund

Fastighetsägare Lars Baalack har hos kommunen begärt att få anlägga golfbana på fastigheten Sundsta 4:130.

Detaljplanen har varit utsänd för samråd under tiden 21 mars – 10 maj 2002 till berörda myndigheter och ägare till angränsande fastigheter.

Planens syfte

Syftet med ett detaljplaneprogram är att bredda kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede av planprocessen och att berörda skall ges möjlighet till insyn och möjlighet till påverkan innan kommunens ställningstagande är låsta.

Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2004-01-22, § 17 beslutat att godkänna den reviderade detaljplanen och överlämna densamma till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt plan- och bygglagen 5 kap 29 §.


forts


KS § 73 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-03-12, § 83 föreslagit enligt byggnadsnämndens beslut 2004-01-22, § 17.

__________


KS § 74 Dnr KS 04-151 251

Avtal om plan- och anläggningsåtgärder i anslutning till detaljplan för Sundsta golfbana

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna förslag till avtal om plan och anläggningsåtgärder för Sundsta golfbana.


Bakgrund

I samband med upprättande av förslag till detaljplan för Sundsta golfbana har förslag till avtal om plan- och anläggningsåtgärder upprättats mellan kommunen och fastighetsägaren till Sundsta Säteri.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-03-04 redogjort för innebörden i avtalet och föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna förslag till avtal om plan och anläggningsåtgärder för Sundsta golfbana.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-03-12, § 84 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-03-04. 

__________


KS § 75 Dnr KS 04-153 024

Strategi för löneöversyn 2004

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa förslaget till lönestrategi 2004,

att uppdra till förhandlingschefen att teckna kollektivavtal om det disponibla löneökningsutrymmet 2004 med personalorganisationerna,

att anvisa 422 000 kr ur kommunstyrelsens anslag till förfogande för att justera osakliga löneskillnader etappvis med början 2004 enligt ledningskontorets förslag,

att uppdra till ledningskontoret fördela medlen till berörda nämnder efter avslutad förhandling samt 

att uppdra åt ledningskontoret att i budget 2005 och 2006 arbeta in resterande delar av nödvändiga lönejusteringar i enlighet med resultatet av den genomförda arbetsvärderingen.


Bakgrund

Med en strategi för löneöversynen visar kommunen vad som ska åstadkommas inför och under den kommande perioden med hänsyn till kommunens ekono-miska förutsättningar, verksamheternas resultat och kommunens personal-försörjningsbehov. Grunden för löneöversynen är kommunens reviderade lönepolicy. Inför årets löneöversyn har en lönekartläggning genomförts som omfattar en analys av löneläget inom olika yrkesgrupper, lönespridning, löneläget bland UNO-kommunerna och åtgärder för att eliminera lönediskri-minering.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-03-04 redogjort för förslaget till strategi för löneöversyn 2004. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta


KS § 75 forts

att fastställa förslaget till lönestrategi 2004, att uppdra till förhandlingschefen att teckna kollektivavtal om det disponibla löneökningsutrymmet 2004 med personalorganisationerna, att anvisa 422 000 kr ur kommunstyrelsens anslag till förfogande för att justera osakliga löneskillnader etappvis med början 2004 enligt ledningskontorets förslag samt att uppdra åt ledningskontoret att i budget 2005 och 2006 arbeta in resterande delar av nödvändiga lönejusteringar i enlighet med resultatet av den genomförda arbetsvärderingen.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-03-12, § 86 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-03-04.

Beslutande sammanträde

Yrkande:

Christer Candal (m) – bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg - 
att uppdra till ledningskontoret fördela medlen till berörda nämnder efter avslutad förhandling.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Christer Candals (m) yrkande.
__________KS § 76 Dnr KS 04-166 042

Budgetutfallsprognos nr 1, 2004 för Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna budgetutfallsprognos per januari 2004,

att uppdra åt barn- och skolnämnden att snarast redovisa hur prognostiserat underskott skall täckas.


Bakgrund

Ledningskontoret har begärt in budgetutfallsprognoser från samtliga förvaltningar för år 2004. Som underlag för prognoserna har förvaltningarna kunnat använda kunskaper från internfördelningen av budget samt utfall för januari månad.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-03-08 redovisat prognos nr 1 för år 2004 och föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna budgetutfallsprognos per januari 2004, att uppdra åt barn- och skolnämnden att snarast redovisa hur prognostiserat underskott skall täckas.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-03-12, § 88 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-03-08.
__________KS § 77

Protokoll

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att lägga protokollen till handlingarna.


Bakgrund

Föreligger protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden 2003-09-11, 2003-09-18, 2003-09-25, 2003-10-09, 2003-10-02, 2003-10-15, 2003-10-30,2003-11-06,2003-11-27.

Kommunfullmäktiges sammanträden 2003-09-29 och 2003-10-27.

_________


KS § 78 Dnr Ks 94-123 002


Anmälan om delegationsbeslut 2004

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-9 lägges till handlingarna.

_________

KS § 79

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Svenska kommunförbundets cirkulär 2004:9; Budgetförutsättningar för åren 2005-2007

Svenska kommunförbundets cirkulär 2004:10; Nytt ramavtal mellan Svenska kommunförbundet och lantmäteriet

Svenska kommunförbundets cirkulär 2004:13; Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 

Svenska kommunförbundets cirkulär 2004:14; Lagen om offentlig upphandling

Svenska kommunförbundets cirkulär 2004:20; Rengöring/sotning enligt lagen om skydd mot olyckor

Svenska kommunförbundet och landstingsförbundet; Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder

Dnr KS 04-18 100
Regeringskansliet; Inbjudan att lämna synpunkter på delbetänkandet (SOU 2003:123) Utvecklingskraft för hållbar välfärd

Dnr KS 04-7 370
Lars Kruger; Skrivelse till styrelsen för Vattenfall AB ang strömavbrotten i Roslagen

Dnr KS 04-30 257
Finstagruppen; Finstaortens framtid – avveckling eller utveckling?

Dnr 03-246 106

Namnförtydligande gällande olika arbetsgrupper i Väddöbygden

KS § 79 forts

Dnr KS 04-59 117

Länsstyrelsens beslut gällande förordnande av biträdande notarius publicus i Norrtälje 

Jordbruksdepartementets informationsmaterial ang djuretik- ett diskussionsmaterial 

Justitiedepartementets remiss; Departementspromemorian Samråd efter folkinitiativ (Ds2004:4)

Dnr KS 03-407 046
Kammarkollegiets beslut gällande permutation av föreskrifterna för Stiftelserna J.M. Holmers och Österholms fond

Utbildningsdepartementet; Utbildningen i Europa – en rapport om utbildningen i Sverige och de gemensamma europeiska målen

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 040210, § 13; Var-dags-inflytande i förskola, skola och vuxenutbildning

Regionplane- och trafiknämndens remissammanställning - Aldrig långt till naturen – slutrapport av regeringsuppdraget om tätortsnära naturområden

Regionplane- och trafikkontorets promemoria ang skärgårdsresandet 1970-2001

Arbetsmiljöverkets meddelande om avslutat ärende

Dnr KS 03-987 510
Skrivelse från Gustaf Israelsson, Södertälje ang stockholmstrafiken

Kallelse till styrelsemöte; Nihab 2004-01-18, Norrtälje Energi AB; 2004-02-20 och Norrtälje Energi Försäljnings AB 2004-02-20.

Styrelseprotokoll från Nihab:s sammanträde 2003-11-19.KS § 79 forts

Dnr KS 03-838 107

Avtal mellan Roslagsbostäder AB och Norrtälje kommun ang överlåtelse av andel i Fastighetsbolaget Järnvägsparken Handelsbolag

Miljörådets protokoll 2004-01-28.

Regeringskansliets rapport ”Det nya seklets förtroendevalda”

_________