Kommunstyrelsen 2005-04-08 1

Plats och tid Sammanträdesrum Norrtälje, Kommunhuset Ankaret, kl 09.00-9.40
11.10-11.30
Beslutande Enligt förteckning
Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Övriga deltagande Lars Ahlkvist, § 102
Berit Jansson, sekreterare

Utses att justera Ragnar Bergsten (s)

Justeringens Ledningskontoret måndagen den 11 april 2005, kl 13.00
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 81-113
Berit Jansson

Ordförande ........................................................................
Christer Candal 

Justerande ..................................................................................................................
Ragnar Bergsten
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2005-04-08

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2005-04-12 anslags nedtagande 2005-05-03

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

KS § 81

Val av justeringsman

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Ragnar Bergsten (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen äger rum på ledningskontoret måndagen den 11 april 2005, kl 13.00.

________


KS § 82 Dnr KS 05-225 042

Årsredovisning 2004 för Norrtälje kommun

Beslut

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar ej i beslutet.

1. Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna bokslut och årsredovisning för år 2004,

att avsätta 2 471 tkr av överskottet för renhållning till renhållningsfonden, varav Häverö 200 tkr, Salmunge 200 tkr och Björkholmen 200 tkr för avslutnings- och återställningsarbeten.

2. Kommunstyrelsen beslutar: 

att godkänna bokslut och verksamhetsberättelse avseende kommunstyrelsens egen verksamhet.

Bakgrund

Ledningskontoret har i samarbete med servicekontoret sammanställt bokslut och årsredovisning för 2004. 2004 års resultat uppgår till – 34,5 mkr vid avstämning mot balanskravet. Resultatet innebär att resterande underskott från 2002 inte kunnat återställas i tid enligt kommunallagen och att ett nytt under-skott uppkommit. Totalt uppgår underskottet enligt balanskravet nu till 62,6 mkr.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2005-03-29 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna bokslut och årsredovisning i enlighet med bilagda handlingar, att avsätta 2 471 tkr av överskottet för renhållning till 
KS § 82 forts

renhållningsfonden, varav Häverö 200 tkr, Salmunge 200 tkr och Björkholmen 200 tkr för avslutnings- och återställningsarbeten. Kommunstyrelsen beslutar
för egen del att godkänna bokslut och verksamhetsberättelse avseende kom-mun-styrelsens egen verksamhet.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-03-31, § 96 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-03-29. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) deltog ej i beslutet.

________

KS § 83 Dnr KS 05-200 042

Ombudgetering av investeringsanslag 2004-2005 avseende inventarier, utrustning m m

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att ombudgetera tidigare beviljade investeringsanslag med 10 315 tkr enligt följande:

Kultur- och fritidsnämnden 760 tkr
Utbyggnad av Svanberga badplats.
I avvaktan på marklov har arbetet ej påbörjats 500 tkr
Grindplan Norrtälje, ombyggnad av belysning
Ombyggnad är påbörjad men avslutad 129 tkr
Utredningskostnad, nya lokaler för biblioteket 50 tkr
Larm och inventarier konsthallen 81 tkr

IT-support 4 974 tkr
Nedanstående projekt behöver ombudgeteras
Central IT-utrustning 3 600 tkr
Förvaltningsspecifik IT-utrustning 683 tkr
Elevdatorer barn/skola 150 tkr
Gem utgifter barn/skola 42 tkr
Gem utgifter utbildning 34 tkr
GIS-utveckling 465 tkr

Kommunstyrelse 342tkr
Inventarier KS, LK och SK 28 tkr
Inventarier vid ombyggnad Ankaret 315 tkr

Räddningstjänsten 4 2 08 tkr
Alarm-Kommunikationsutrustning 1 5 35 tkr
Brandfordon 2 513 tkr
Reservkraft 160 tkr
KS § 83 forts

Barn- och skolnämnden 31 tkr
Belysning vid vissa enheter för att undvika inbrott och 
skadegörelse,

att dessa utgifter finansieras med egna medel.

Bakgrund

Under 2004 och tidigare har projekt påbörjats eller planerats, vid årets slut 
har en del inte varit färdigställda. De tidigare beviljade anslagen har därför ej 
förbrukats och behöver överföras som tilläggsanslag i 2005 års investerings-budget.

För år 2005 har kommunfullmäktige beslutat att de totala investeringarna inte bör överstiga 80 milj kr. 61,6 milj av dessa är redan disponerade i fastställda investeringsramar. Om 10,3 milj kr beviljas för ombudgeteringar återstår 8,2 milj kr för kommunfullmäktige att fördela under året.

Tjänstemannaberedning 

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-03-10 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ombudgetera tidigare beviljade investeringsanslag med 10 315 tkr enligt uppställning samt att dessa utgifter finansieras med egna medel.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-03-31, § 98 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-03-10.

_______

KS § 84 Dnr KS 05-201 042

Ombudgetering av driftbudgetanslag 2004-2005

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja kommunstyrelsen ombudgetering av anslag till driftbudgeten med 646 tkr,

att finansieringen sker med eget kapital.


Bakgrund

Under 2004 och tidigare har projekt påbörjats eller planerats vid årets slut har en del inte varit helt verkställda. De tidigare beviljade anslagen har därför ej förbrukats och behöver överföras som tilläggsanslag i 2005 års driftbudget.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2005-03-10 att vid slutet av år 2004 har följande projekt inte varit slutförda:

Projekt Återstående budget tkr
Kretslopp dagvatten 112
Björkarn 21
Ludden 20
Replipunkt Spillersboda 89
Köpmannaföreningen 120
Bidrag för Projekt
Upplands flora 20
Parkering Simpnäs 50
Växtkraft Mål 3 164
Folkhälsa Svanberga 50
Summa 646


KS § 84 forts

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja kommunstyrelsen ombudgetering av anslag till driftbudgeten med 646 tkr, att finansieringen sker med eget kapital.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-03-31, § 99 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-03-10.


_________

KS § 85 Dnr KS 02-386 214

Antagande av detaljplan för Dillingby golfbana på del av Dillingby 1:10 
m fl, del av Rösa 2:6 samt Vantunge 2:8 i Husby-Sjuhundra församling

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till detaljplan för Dillingby golfbana på del av Dillingby 1:10 
m fl, del av Rösa 2:6 samt Vantunge 2:8 i Husby-sjuhundra församling.

Bakgrund

Planens syfte

Per-Olov Hellsved har hos kommunen begärt att på rubricerade fastigheter få bygga ut den tidigare väster om motorvägen anlagda golfbanan med ytterligare 18 hål. Denna del inom anläggningen ligger inom riksintresseområde för kulturmiljövården. Planens syfte är att pröva lämpligheten av golfbaneutbyggnaden och ange förutsättningarna för detta.

Detaljplanen har varit ute för samråd under tiden 23 april-28 juni 2002 samt utställd för granskning under tiden 17 juni – 15 juli 2003.

Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2004-01-22, § 16 beslutat att godkänna den reviderade detaljplanen och efter att VA-redo-visning föreligger överlämna den reviderade detaljplanen till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt plan- och bygglagen 5 kap 29 §.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-03-17, § 86 föreslagit enligt byggnadsnämndens beslut 2005-01-22, § 16.

________

KS § 86 Dnr 04-547 290

Nybyggnad av förskola i Svanberga

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja tekniska nämnden 7,5 mkr i investeringsanslag för uppförande av förskola med två avdelningar i Svanberga,

att finansiering sker med egna medel.


Bakgrund

Barn- och skolnämnden väckte i september 2003 frågan om behov av nybyggnation av förskola i Svanberga, då de lokaler som Svanbergaenheten avsåg att bedriva förskola i visat sig vara otjänliga. Nämnden beslutade därför att uppdra åt tekniska kontoret att återkomma med förslag till investering i nya lokaler.

Tekniska kontoret överlämnade i februari 2004 förslag till investeringsberedning avseende nybyggnation av en förskola med två avdelningar till barn- och skolnämnden för yttrande. Den beräknade investeringsvolymen uppgick till 8,5 mkr. Barn- och skolnämnden behandlade ärendet 2004-09-20, varvid beslut fattades att begära att investeringsmedel skulle avsättas för nybyggnation av förskola med två avdelningar i Svanberga enligt tekniska kontorets investeringsberedning.

Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2005-04-04, § 35.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2005-03-21 yttrat sig i ärendet och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden 7,5 mkr i investeringsanslag för uppförande av förskola med två avdelningar i Svanberga, att finansiering sker med egna medel.
forts

KS § 86 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-03-31, § 107 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-03-21.

________


KS § 87 Dnr KS 05-123 291

Beviljande av investeringsanslag för ombyggnad av arbetsrum och förråd i idrottshallen i Rodengymnasiet

Beslut

Arne Ringefors (fp) anmäler jäv och lämnar lokalen.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja tekniska nämnden 873 tkr i investeringsanslag för ombyggnad av lokaler för idrottslärare, byggnad A1, i Rodengymnasiet,

att bevilja tekniska nämnden 430 tkr i investeringsanslag för tillbyggnad av redskapsförråd i idrottshall, i anslutning till byggnad A2, i Rodengymnasiet,

att finansiering sker med egna medel.


Bakgrund

Utbildningsnämnden beslutade 2005-02-08 att till kommunstyrelsen framföra behov av lokalinvesteringar i idrottshallarna på Rodengymnasiet för att tillgodose behovet av lärararbetsplatser och övriga personalutrymmen samt för att erhålla ett redskapsförråd för idrottshallen i byggnad A2. De framförda investeringsbehoven sammanhänger med att antalet lärare nu är betydligt fler än vad lokalerna planerats för samt att redskapsförråd saknas i den nybyggda idrottshallen i byggnad A2.

Tekniska kontoret har utarbetat förslag till investeringsåtgärder för att lösa de framförda behoven vid idrottshallen. Investeringsvolymen för lärarutrymmena uppgår till 870 tkr och för redskapsförrådet till 430 tkr.

Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2005-03-29, § 33.

Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2005-04-04, § 33.


KS § 87 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-03-21 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden 873 tkr i investeringsanslag för ombyggnad av lokaler för idrotts-lärare, byggnad A1, i Rodengymnasiet, att bevilja tekniska nämnden 430 tkr i investeringsanslag för tillbyggnad av redskapsförråd i idrottshall, i anslutning till byggnad A2, i Rodengymnasiet, att finansiering sker med egna medel.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-03-31, § 108 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-03-31.
_________


KS § 88 Dnr 05-210 287

Beviljande av investeringsanslag gällande ombyggnad av diskrum i det s k caféköket vid Rodengymnasiet

Beslut

Arne Ringefors (fp) anmäler jäv och lämnar lokalen.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja tekniska nämnden 891 tkr i investeringsanslag för ombyggnad av diskrummet i det s k caféköket vid Rodengymnasiet,

att finansiering sker med egna medel.


Bakgrund

Det lilla köket, även kallat caféköket, i den nya H-flygeln vid Rodengymnasiet har diskuterats alltsedan det var nybyggt. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och Yrkesinspektionen har riktat anmärkningar framför allt mot diskrummets kapacitet och utförande. Utbildningsförvaltningen har därför i olika skrivelser till kommunstyrelsen framfört behov av lokalinvestering i köket.

Tekniska kontoret tog 2002-03-28 fram ett förslag till ombyggnad, vilket inte genomfördes enligt beslut i den dåvarande investeringsgruppen 2002-10-17.

Problemet har ökat under senare år på grund av att cafeterian stadigvarande måste användas som elevmatsal för drygt 300 elever.

Tekniska nämnden och utbildningsnämnden kommer vid sina sammanträden 2005-04-04 respektive 2005-03-29 att behandla förslag till ombyggnad av diskrummet enligt investeringsberedning 2005-01-03 från tekniska kontoret innebärande en sammanlagd investeringsvolym om 891 tkr.

forts


KS § 88 forts

Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2005-03-29, § 34 och tekniska nämnden har behandlat ärendet 2005-04-04, § 34.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-03-21 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden 891 tkr i investeringsanslag för ombyggnad av diskrummet i det s k caféköket vid Rodengymnasiet, att finansiering sker med egna medel.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-03-31, § 109 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-03-31.
_________

KS § 89 Dnr KS 05-190 107

Ägardirektiv för de kommunala bolagen Roslagsbostäder AB, Norrtälje Energi AB och Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB 

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna aktieägardirektiv för år 2004 och 2005 för de kommunala aktiebolagen Roslagsbostäder AB, Norrtälje Energi AB och Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB samt 

att uppdra till Norrtälje Kommunhus AB föreslå respektive bolagsstämma anta 2005 års direktiv.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot. 

Bakgrund

Inför år 2005 föreslår ledningskontoret att ägardirektiven förblir oförändrade med undantag för att året 2004 under punkten B3 byts ut mot 2005.

I samband med bildandet av kommunkoncernen samt 2004 års ägardirektiv genomfördes en större strukturförändring av ägar-direktiven. Ledningskontoret gjorde dock bedömningen att förändringen inte var av principiell betydelse. Ägardirektiven har samma struktur som moderbolaget.

Efter diskussion med kommunrevisionen har synpunkten framkom-mit att kommunfullmäktige borde godkänna ägardirektiven. I och med detta anser ledningskontoret att ägardirektiven för år 2004 är godkända.

Vad bolagen skall erlägga i koncernbidrag prövas årligen i samband med att kommunfullmäktige fastställer budgeten för Norrtälje kommun.


KS § 89 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2005-03-15 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna aktieägardirektiv för år 2004 och 2005 för de kommunala aktiebolagen Roslagsbostäder AB, Norrtälje Energi AB och 
Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB samt att uppdra till Norrtälje Kommunhus AB föreslå respektive bolagsstämma anta 2005 års direktiv.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-03-31, § 110 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-03-15. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) reserverade sig mot beslutet.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) – att ägardirektiv för Norrtälje Energi AB p. B3 ändras så att koncernbidraget till moderbolaget sänks från 18.750 tkr till 12.500 tkr för att användas till att sänka el- och fjärrvärmetaxan.

Christer Candal (m) – enligt arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
_________KS § 90 Dnr KS 05-217 342

Investeringsanslag – förbättringsåtgärder vid Hallstaviks vattenverk

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att under förutsättning att tekniska nämnden så beslutar bevilja tekniska nämnden ett investeringsanslag om 9 840 tkr för att utföra förbättringar av dricksvattenproduktion vid Hallstaviks vattenverk,

att finansiering sker med egna medel.


Bakgrund

Kommunen övertog ansvaret för vattenförsörjningen i Hallstavik 1960. Hallstaviks vattenverk försörjer utöver Hallstaviks samhälle även Häverödal, Skebobruk och Älmsta med dricksvatten. Vattenverket har byggts ut, fram-förallt under 70-talet.

De åtgärder som nu föreslagits har kostnadsberäknats till 9 840 tkr vari ingår åtgärder för att förbättra byggnaden. Bidrag från Kris och beredskapsmyndigheten, KBM, har sökts avseende alla ingående delar i upprustningen.

Tekniska nämnden behandlar ärendet 2005-04-04, § 30.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-03-29 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att under förutsättning att tekniska nämnden så beslutar bevilja tekniska nämnden ett investeringsanslag om 9 840 tkr för att utföra förbättringar av dricksvattenproduktion vid Hallstaviks vattenverk, att finansiering sker med egna medel.
forts


KS § 90 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-03-31, § 117 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-03-29.

__________


KS § 91 Dnr KS 03-962 624

Besvarande av motion från Elisabeth Björk (s) ang att godis och läsk inte skall försäljas i kommunens grundskolor och gymnasium 

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till kommunens folkhälsoplan uppmana barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden att prioritera åtgärder som främjar folkhälsan. Detta arbete skall ske i nära samråd med personal, elever och föräldrar samt 

att motionen därmed skall anses vara besvarad.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2003-12-15, § 271. I motionen föreslås att barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden skulle få i uppdrag att under våren ta upp en bred diskussion med inriktning att man inte ska sälja godis och läsk i kommunens grundskolor och gymnasium.

Barn- och skolförvaltningen har i tjänsteskrivelse den 5 mars 2004 informerat om att en bred diskussion om skolans ansvar för barnens hälsa redan är påbörjad inom barn- och skolförvaltningen och är helt i linje med den av fullmäktige antagna folkhälsoplanen och föreslår nämnden bifalla motionen.

Barn- och skolnämnden har vid sammanträde 2004-03-22, § 23 beslutat framföra att barn- och skolnämnden anser att denna fråga bäst avgörs ute på enheterna av rektor, personal, barn och föräldrar, att nämnden i övrigt hänvisar till det arbete som görs inom förvaltningen enligt tjänste-skrivelse daterad den 22 mars 2004 och 


KS § 91 forts

att nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen därmed anses besvarad.

Utbildningsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2004-02-26 anfört att utbudet i skolans cafeteria är en fråga som bör diskuteras och avgöras av den lokala styrelsen. Utbildningsnämnden har vid sammanträde 2004-04-06, § 16 beslutat att avslå motionen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-09-21 föreslagit kommunfull-mäktige besluta, med hänvisning till barn- och skolnämndens beslut 2004-03-22, § 23 och utbildningsnämndens beslut 2004-04-06, § 16 att motionen skall anses vara besvarad.

Ny beredning av ärendet

Ledningskontoret har i ny tjänsteskrivelse 2005-03-09 hänvisat till Norrtälje kommuns folkhälsoplan, antagen av kommunfullmäktige 2002-08-26, § 183. Planens vision för kommunens folkhälsoarbete är att hela kommunen skall präglas av ett hälsofrämjande och sjukdomsförebygg-ande synsätt. Ett av de fyra över-gripande målen i planen är att fokus inriktas på barn och ungdom.

Ledningskontoret föreslår med hänvisning till kommunens folkhälsoplan att kommunfullmäktige beslutar att uppmana barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden att prioritera åtgärder som främjar folkhälsan. Detta arbete skall ske i nära samråd med personal, elever och föräldrar samt att motionen därmed skall anses vara besvarad.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-09-30, § 256 föreslagit enligt lednings-kontorets skrivelse 2004-09-21. Elisabeth Björk (s) reserverade sig mot förslaget.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-10-07, § 196, föreslagit kommunfull-mäktige besluta att motionen skall anses vara besvarad med hänvisning till barn- och skolnämndens beslut 2004-03-22, § 23 och utbildningsnämndens beslut 2004-04-06, § 16. Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

KS § 91 forts

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2004-10-25, § 201 beslutat att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-03-31, § 101 föreslagit enligt lednings-kontorets skrivelse 2005-03-09. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) deltog ej i beslutet.

Beslutande sammanträde 

Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) – bifall till motionen.

Christer Candal (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. 

_________KS § 92 Dnr KS 04-731 512

Besvarande av motion från Bertil Karlsson (v), Leif Glavstadt (v) och Eleonor Rosenquist (v) ang osäkra övergångsställen

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att – med instämmande i motionens syfte – anse motionen vara besvarad, 

att uppmana trafiksäkerhetsnämnden inom ramen för sitt uppdrag se över möjligheten att förbättra trafiksäkerheten för gångtrafikanter samt 

att uppdra till tekniska nämnden att särskilt uppmärksamma belysningsfrågan vid övergångsställen tillsammans med andra angelägna trafiksäkerhetsåtgärder.

Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2004-11-29, § 242. I motionen föreslås att en snabbutredning omgående tillsätts som ska ta fram förslag på hur säkerheten kan förbättras för gångtrafikanter.

Tekniska kontoret har i yttrande till tekniska nämnden och till trafiksäkerhetsnämnden anfört att för att lokalisera otillräckligt belysta övergångsställen krävs en omfattande inventering av kom-munens övergångsställen, vilket är resurskrävande. Att åtgärda belysningen kräver i sin tur också resurser. Tekniska kontoret anser därför att frågan bör finnas med i kommande budgetarbete där belysningsfrågan får ställas mot andra angelägna åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten.

Tekniska nämnden beslutade 2005-02-10, § 2 att motionen skall anses vara besvarad.

Trafiksäkerhetsnämnden har vid sammanträde 2005-02-08, § 2 beslutat att avstyrka motionärernas önskemål om en snabbutredning, att tillstyrka att en utredning tillsätts för att ta fram förslag på hur säkerheten kan förbättras för 

KS § 92 forts

gångtrafikanterna där synbarheten på övergångsställens ska beaktas samt att utredningen ska gälla hela Norrtälje kommun.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2005-03-10, med hänvisning till att kom-munfullmäktige i reglemente uppdragit till trafiksäkerhetsnämnden att bl a verka för ökad trafiksäkerhet och tekniska nämndens beslut 2005-02-10, § 2, att kommunstyrelsen föreslår följande förslag till beslut, att – med instämmande i motionens syfte – anse motionen vara besvarad, att uppmana trafiksäkerhetsnämnden inom ramen för sitt uppdrag se över möjligheten att förbättra trafiksäkerheten för gångtrafikanter samt att uppdra till tekniska nämnden att i sitt 
kommande budgetarbete pröva belysningsfrågan vid övergångsställen tillsammans med andra angelägna trafiksäkerhetsåtgärder.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-03-31, § 102 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-03-10.

Beslutande sammanträde

Yrkande:

Christer Candal (m) – att sista att-satsen i arbetsutskottets förslag ändras till att uppdra till tekniska nämnden att särskilt uppmärksamma belysningsfrågan vid övergångsställen tillsammans med andra angelägna trafiksäkerhetsåtgärder.

________

KS § 93 Dnr KS 05-174 253

Mark- och exploateringsavtal gällande Jägmästaren 1 i Rimbo församling

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna mark- och exploateringsavtal med Nordiska Stenhus AB gällande Jägmästaren 1 i Rimbo församling.


Bakgrund

Mellan Norrtälje kommun och Besqab Produktion AB tecknades den 11 februari 1992 ett exploateringsavtal reglerande kommunens respektive byggherres skyldigheter i samband med exploateringen av fastigheten Jägmästaren 1 i Norrtälje kommun (detaljplanen för området vann laga kraft 1989-12-18). Exploateringen avsåg radhus men kom aldrig till stånd. Fastigheten ägs idag av Nordiska Stenhus AB vilka har initierat en detaljplaneändring innebärande nio tomtplatser för friliggande bostadshus.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2005-03-08 kommunstyrelsen besluta att godkänna mark- och exploateringsavtal med Nordiska Stenhus AB.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-03-17, § 88 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-03-08.

________

KS § 94 Dnr KS 05-120 255

Nyttjanderättsavtal för Bergshamra 1:17 m fl

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna förslag till nyttjanderättsavtal för Bergshamra 1:17 m fl.


Bakgrund

Ägare av sju fastigheter i Bergshamra har hos kommunen ansökt om att få anlägga en ny utfartsväg över kommunens fastigheter Bergs-hamra 1:6 och 2:42. Nuvarande befintlig utfartsväg ansluter till länsväg 1017 i en kurva med skymd sikt.

Sökande har Vägverkets tillstånd att ansluta ny utfartsväg till länsväg 1017 enligt till ärendet bifogat ritningsförslag. Sökanden har översänt förslag till nyttjanderättsavtal där kommunen upplåter mark utan ersättning.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-02-16 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna förslag till nyttjanderättsavtal.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-03-17, § 89 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-02-16.

_________

KS § 95 Dnr KS 05-119 261 

Tilläggsavtal avseende tennisbanor i Rimbo

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna förslag till tilläggsavtal avseende tennisbanor i Rimbo.


Bakgrund

Rimbo Tennisklubb har hos kommunen ansökt om att få anlägga 3 nya utomhusbanor i anslutning till befintlig tennishall.

Tilläggsavtalet utgör tillägg till gällande arrendeavtal tecknat 1985-04-26 och 1985-05-28 avseende ett område om ca 3 400 m2 av fastigheten Rimbo-Tomta 7:1. Huvudavtalet gäller i övrigt oförändrat.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-02-16 föreslagit kommunstyr-elsen besluta att godkänna förslag till tilläggsavtal.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-03-17, § 90 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-02-16.

_________

KS § 96 Dnr KS 05-96 255 

Avtal om frivillig vägrättsupplåtelse berörande två områden av fastigheten Älmsta 6:3

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna två avtal om frivillig vägrättsupplåtelse berörande två områden av Älmsta 6:3 för utbyggnad av gång- och cykelväg genom Älmsta samhälle.


Bakgrund

Med anledning av vägverkets projekt för utbyggnad av gång- och cykelväg genom Älmsta samhälle utmed väg 283 har vägverket inkommit med två förslag till vägrättskontrakt. Arbetsplan för projektet upprättades 2004-01-26. Berörda områden av kommunens fastighet Älmsta 6:3 är belägna vid avfarten mot Gåsvik (Solhem).

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-02-11 föreslagit kommunstyr-elsen besluta att godkänna två avtal om frivillig vägrättsupplåtelse berörande två områden av Älmsta 6:3 för utbyggnad av gång- och cykelväg genom Älmsta samhälle.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-03-17, § 91 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-02-11.

_________

KS § 97 Dnr KS 05-77 140

Ansökan om bidrag från Skärgårdens Resurscentrum

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att inte bevilja medel till Skärgårdens Resurscentrum ekonomiska förening.


Bakgrund

Skärgårdens Resurscentrum ekonomisk förening (SRC) bildades januari 2001 för att driva Resurscentrum med affärsrådgivning i skärgården. Verksamheten är förlagd till Ljusterö. Verksamheten vänder sig i första hand till kvinnor i skärgården och drivs utan vinstintresse.

Under 2004 erhöll SRC bidrag från Nutek på totalt 90 000 kronor. Ingen annan kommun gav något bidrag.

SRC ansöker nu om bidrag för verksamheten 2005 med 20 000 kronor.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-02-18 lämnat synpunkter i ärendet och anför bl a att i Norrtälje kommun finns Resursnätet, ett lokalt Resurscentrum för kvinnor där kommunen medverkar med viss delfinansiering.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att inte bevilja medel till skärgårdens Resurscentrum ekonomiska förening.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-03-17, § 92 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-02-18.

_________

KS § 98 Dnr KS 04-411 007

Lekmannarevisorer i kommunala bolag

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att återremittera ärendet till demokrati- och förtroendemannakommittén.


Bakgrund

Kommunens revisorer har diskuterat nuvarande uppdelning av lekmannarevisionsuppdrag samt ersättningsregler till lekmanna-revisorer avseende kommunala bolag. Man anser att nuvarande system ej är till-fredsställande.

Så gott som samtliga lekmannauppdrag avseende kommunens bolag ligger idag på ordförande i kommunrevisionen. För att bättre kunna sprida arbets-uppgifterna och för att få en mer specialiserad kunskap inom de olika verksamhetsområdena föreslås att uppdragen som lekmannarevisor i de kommunala bolagen fördelas på samtliga ordinarie ledamöter i kommunrevisionen. Förändringen föreslås genomföras från och med ordinarie bolagsstämmor 2005.

Kommunens revisorer föreslår även att ersättningsreglerna för lekmanna-revisorerna ses över. Kommunrevisionen föreslår att ett årsarvode införs i stället för timersättning.

Demokrati- och förtroendemannakommittén har vid sammanträde 2005-02-17, § 40 beslutat att det ej ankommer på kommittén att pröva eller besluta om hur lekmannarevisionens uppdrag skall fördelas mellan ledamöterna i kommun-revisionen avseende kommunala bolag, att avslå begäran om förändring av nuvarande ersättningsregler för lekmannarevisorerna. 

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-03-17, § 93 föreslagit enligt demokrati- och förtroendemannakommitténs beslut 2005-02-17, § 40. 
forts


KS § 98 forts

Beslutande sammanträde

Yrkande:

Bertil Karlsson (v) – att återremittera ärendet till demokrati- och förtroendemannakommittén.

_________

KS § 99 Dnr KS 05-139 042

Budgetutfallsprognos 2, 2005 för Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna budgetutfallsprognosen per februari 2005,

att uppdra till ledningskontoret att till kommunstyrelsen i april lämna förslag till besparingar på 19 mkr i förhållande till prognos.


Bakgrund

Ledningskontoret har begärt in budgetutfallsprognoser från samtliga förvaltningar för år 2005. Som underlag för prognoserna har förvaltningarna kunnat använda bokslut för år 2004, kunskaperna från internfördelning av budget 2005 samt utfall för februari månad.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-03-29 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna budgetutfallsprognosen per februari 2005, att uppdra till ledningskontoret att till kommunstyrelsen i april lämna förslag till besparingar på 19 mkr i förhållande till prognos, att överlämna prognosen till kommunfullmäktige för kännedom.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-03-31 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-03-29.

________


KS § 100 Dnr KS 05-61 700

Yttrande över Ungdomsbrottsutredningens betänkande; Ingripande mot unga lagöverträdare (SOU 2004:122)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunens yttrande i ärendet översända socialkontorets yttrande 2005-03-15 samt ledningskontorets yttrande 2005-03-21 till Justitie-departementet.


Bakgrund

Justitiedepartementet har översänt remissen för yttrande. Yttrandet skall vara departementet tillhanda senast den 29 april 2005.

Påföljdssystemet för unga lagöverträdare ändrades senast genom en reform som trädde i kraft den 1 januari 1999. Påföljden överlämnande till vård inom socialtjänsten förtydligades och stramades upp. Vidare infördes sluten ungdomsvård som en ny frihetsberövande påföljd för unga lagöverträdare som begått brott innan de fyllt 18 år.

Utredningen har haft i uppdrag att följa upp och vidareutveckla 1999 års påföljdsreform.

Tjänsteberedning

Socialkontoret har yttrat sig till socialnämnden 2005-03-15. Socialnämnden behandlar ärendet 2005-03-23.

Ledningskontoret anför i skrivelse 2005-03-21 att man inte har andra ställningstaganden än socialkontoret förutom att ledningskontoret förutsätter att kommunen erhåller full kostnadstäckning för de kostnadsökningar som drabbar kommunen.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att överlämna och åberopa socialkontorets tjänsteutlåtande som kommunens yttrande.

KS § 100 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-03-31, § 103 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-03-21.

Beslutande sammanträde

Yrkande:

Christer Candal (m) – att även ledningskontorets skrivelse 2005-03-21 översänds till Justitiedepartementet.


________

KS § 101 Dnr KS 05-157 173

Räddningstjänstens deltagande i projektet SALSA (Saving Lives in the Stockholm Area)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att Räddningstjänsten i Norrtälje kommun skall delta i projektet SALSA och att uppdra till räddningschefen att teckna erforderliga överenskommelser och avtal.

Bakgrund

Hjärt – kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Idag är i princip endast ambulanser utrustade med en så kallad defibrillator. Ett sätt att starta den akuta insatsen på ett tidigt stadium kan vara att sprida defibrillatorer till fler yrkesgrupper. Ett flertal studier har visat att defibrillatorer använts framgångsrikt av brandmän, flygplanspersonal, poliser och väktare.

Mot den bakgrunden har samarbetsprojektet SALSA, Saving Lives in the Stockholm Area startats. Det inleds under det första halvåret 2005 och fortgår under tre år. Syftet med projektet är att studera om spridningen av defibrillatorer kan förkorta insatstiden för behandling vid hjärtstopp utanför sjukhus och om överlevnadsgraden i Stockholmsområdet kan öka.


Tjänstemannaberedning

Räddningstjänsten har i skrivelse 2005-02-26 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att Räddningstjänsten i Norrtälje kommun skall delta i projektet SALSA och att uppdra till räddningschefen att teckna erforderliga överenskommelser och avtal.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-03-31, § 106 föreslagit enligt räddningstjänstens skrivelse 2005-02-26.
_________

KS § 102 Dnr KS 05-202 003

Riktlinjer för hur kommunen ska använda stöd till evenemang av natio-nellt intresse som ett led i marknadsföringen, riktlinjer för sponsring samt begäran om uppdrag att ta fram en marknadsföringsstrategi för Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att anta riktlinjer för kommunens engagemang i nationellt intressanta evenemang som ett led i marknadsföringen av Norrtälje kommun,

att anta riktlinjer för sponsring för Norrtälje kommuns verksamheter,

att uppdra till ledningskontoret att ta fram förslag till en marknadsförings-strategi och ge förslag till finansiering.


Bakgrund

Norrtälje kommun engagerar sig idag i olika evenemang och arrangemang, Ofta är motiveringen att dessa ska hjälpa till att marknadsföra kommunen.

Studier visar entydigt att kommuner som arbetar mer strategiskt och långsiktigt kan göra en mycket stor vinst genom att stödja evenemang.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-03-13 redogjort för mål och riktlinjer för sponsring samt föreslår kommunstyrelsen besluta att anta riktlinjer för kommunens engagemang i nationellt intressanta evenemang som ett led i 
marknadsföringen av Norrtälje kommun, att anta riktlinjer för sponsring för Norrtälje kommuns verksamheter, att inrätta en marknadsföringsgrupp, samt
att ge marknadsföringsgruppen i uppdrag att ta fram förslag till en marknadsföringsstrategi och ge förslag till finansiering.

forts


KS § 102 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-03-31, § 112 föreslagit enligt Christer Candals (m) yrkande att i ledningskontorets förslag ta bort att-satsen att inrätta en marknadsföringsgrupp samt ändra sista att-satsen till att uppdra till ledningskontoret att ta fram förslag till en marknadsföringsstrategi och ge förslag till finansiering. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk deltog ej i beslutet.

________


KS § 103 Dnr KS 05-203 140

Begäran om medel för att genomföra evenemanget Tändkulan som ett led i kommunens marknadsföring

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar:

att anslå 150 000 kr för att genomföra evenemanget Tändkulan i Norrtälje stad i augusti månad 2005,

att ge marknadsgruppen i uppdrag att utreda möjligheten att sluta ett flerårigt sponsringsavtal med arrangörerna,

att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag till förfogande.

Protokollsanteckning

Clas Lagerlund (m) låter anteckna följande till protokollet:

”Jag förutsätter att resultatet av denna marknadsföringssatsning rapporteras till kommunstyrelsen.”

Bakgrund

Ledningskontoret föreslår i ett särskilt ärende tillsättandet av en marknads-grupp med uppdrag att utarbeta förslag till marknadsföringsplan m m för Norrtälje kommun samt att kommunstyrelsen antar riktlinjer för sponsring och stöd till nationellt intressanta evenemang.

Ett för staden Norrtälje nytt evenemang som ligger helt i linje med de föreslagna kriterierna är projektet Tändkulan som planeras genomföras den 19-21 augusti 2005.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-03-18 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att anslå 150 000 kr för att genomföra evenemanget Tändkulan i Norrtälje stad i augusti månad 2005, att ge marknadsgruppen i 

KS § 103 forts

uppdrag att utreda möjligheten att sluta ett flerårigt sponsringsavtal med arrangörerna. 

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-03-31, § 111 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-03-18. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) deltog ej i beslutet. 
__________

KS § 104 Dnr KS 05-93 053

Godkännande av förfrågningsunderlag gällande upphandling av förbandsmateriel och övrigt förbrukningsmaterial för vård och omsorg

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förfrågningsunderlag gällande upphandling av förbandsmaterial och övrigt förbrukningsmaterial för vård och omsorg,

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta beslut om antagande av leverantör.


Bakgrund

Avtalet med Förbandsmaterial AB löper ut den sista maj 2005. Avtalets förlängningsmöjlighet har redan utnyttjats, varför en ny upphandling måste genomföras.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontorets juridik- och upphandlingsenhet har i skrivelse 2005-03-21 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förfrågningsunderlag gällande upphandling av förbandsmaterial och övrigt förbrukningsmaterial för vård och omsorg, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta beslut om antagande av leverantör.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-03-31, § 113 föreslagit enligt juridik- och upphandlingsenhetens skrivelse 2005-03-21.

_________


KS § 105 Dnr KS 05-205 773

Anslag till folkhälsa 2005

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att bevilja 250 tkr i extra anslag till folkhälsa 2005,

att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag till förfogande.


Bakgrund

Kommunstyrelsen har sedan ett antal år avsatt 300 tkr per år för folkhälsoarbete i kommunen. Under de två senaste åren har anslaget inte förbrukats fullt ut.

Under hösten och vintern har folkhälsoarbetet intensifierats och det finns nu framtagna verksamhetsmål och aktiviteter. Målen är fastställda i kommun-styrelsens verksamhetsplan för 2005. Bland aktiviteterna finns bl a en folkhälsovecka i april och en i oktober där medverkan sker av olika organisationer utanför kommunförvaltningen. För att kunna genomföra planerade aktiviteter kommer funktionen att förstärkas under 2005.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-03-22 redogjort för verksamhetsmålen för folkhälsoarbetet 2005 och föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja 250 tkr i extra anslag till folkhälsa 2005, att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag till förfogande.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-03-31, § 113 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-03-22.

________ KS § 106 Dnr KS 05-207 430

Ansökan om bidrag för lokala naturvårdsprojekt

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättad ansökan om bidrag till lokala naturvårdsprojekt i Norrtälje kommun.

Reservation

Clas Lagerlund (m).

Protokollsanteckning

Clas Lagerlund låter anteckna följande till protokollet: ”Jag är av den mycket bestämda uppfattningen att Norrtälje kommun mot bakgrund av prognostiserat underskott för år 2005 skall avstå från att starta nya verksamheter. Ett avstående av de här projekten skulle spara drygt 2 milj skattekronor, varav 1 milj kommunala”

Bakgrund

Regeringen har beslutat att satsa 300 milj kr för att utveckla naturvården på lokal och kommunal nivå. Under år 2004 fördelades 95,8 milj kr till landets länsstyrelser för vidarebefordran till kommunerna. I Stockholms län fördelades 7,4 milj kr varav Norrtälje kommun erhöll 914 500 kr till nio olika projekt. Under år 2005 har länsstyrelsen preliminärt 11 milj kr att fördela till kommunernas naturvårdsprojekt.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-03-21 redogjort för de olika projekt som kan få stöd. Under år 2004 inriktades projekten mot i första hand åtgärder som ger konkreta resultat, dvs restaureringar och naturvårdsskötsel. Årets ansökan har ett större inslag av utredningskaraktär.KS § 106

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättad ansökan om bidrag till lokala naturvårdsprojekt i Norrtälje kommun.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-03-31, § 115 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-03-21. 

Beslutande sammanträde

Yrkande:

Clas Lagerlund (m) – avslag.

Christer Candal (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

_________


KS § 107 Dnr KS 05-04 041

Begäran från demokrati- och förtroendemannakommittén om anslag för utbildning av förtroendevalda

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att under 2005 avslå demokrati- och förtroendemannakommitténs begäran om anslag för utbildning,

att anslag för utbildning tas upp i budget för 2007 då nya ledamöter i styrelser och nämnder tillträtt.

Reservation

Vänsterpartiets ledamot.

Bakgrund

Under 2003 genomfördes en bred förtroendemannautbildning. Vid utvärdering framkom önskemål om fortsatt utbildning. I budget 2004 fanns emellertid inga medel avsatta och inte heller i budget 2005 finns upptaget några medel för ändamålet.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-03-23 anfört att en utbildning inte kan beräknas genomföras förrän till hösten och då återstår ca ett år till nästa val. 

Då ekonomin efter bokslutet för 2004 är ansträngd föreslår ledningskontoret kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att under 2005 avslå demokrati- och förtroendemannakommitténs begäran om anslag för utbildning,
att anslag för utbildning tas upp i budget för 2007 då nya ledamöter i styrelser och nämnder tillträtt.KS § 107 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-03-31, § 118 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-03-23.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Bertil Karlsson (v) – bifall till demokrati- och förtroendemannakommitténs begäran om anslag.

Christer Candal (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
_________


KS § 108 Dnr KS 05-244 102

Val av ombud och ersättare till Svealands kustvattenvårdsförbund

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Kurt Pettersson (c) som ombud och Elisabeth Björk (s) som ersättare till Svealands kustvattenvårdsförbund.


Bakgrund

Svealands kustvattenvårdsförbund har framfört önskemål om att få uppgift på valt ombud och ersättare till förbundsstämman den 27 april 2005.

_______


KS § 109 Dnr KS 05-244 102

Val av kommunala representanter i MK Orion

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Lena Stockman, servicekontoret som kommunens representant i MK Orions speedwaysektion, 

att uppmana kommunens revisorer att lämna förslag till revisorer i MK Orion, 

att vilandeförklara val av representant i Orions styrelse.


Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2005-02-21, § 17 att förvärva fastigheten Hallsta 4:128 för 2 200 tkr från Motorklubben Orion. 

I beslutet ingick också att det i avtalet skall ingå rättighet för Norrtälje kommun att ha styrelseledamöter och revisorer dels i Orionparkens styrelse och dels i speedwaysektionen.

________KS § 110 Dnr KS 05-97 001

Gemensam organisation och finansiering för hälso- och sjukvård, äldreomsorg i Norrtälje – beslut om inriktningen på det fortsatta arbetet

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att uppdra åt kommundirektören att tillsammans med Stockholms läns landsting lämna förslag till samverkansavtal med nedanstående inriktning:

- bildandet av en gemensam nämnd
- ingående verksamheter samlas i ett gemensamägt vårdbolag
- samverkan utvärderas kontinuerligt och nytt ställningstagande sker 2010,

att uppdra åt kommundirektören att tillsammans med Stockholms läns landsting förbereda verkställande av i projektet framtagna verksamhetsnära förbättringsförslag.

Bakgrund

Under 2004 bedrev Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting ett gemensamt projekt om framtida samverkan kring hälso- och sjukvården och omsorgen i Norrtälje. Uppdraget var dels att föreslå hur den framtida samverkan skulle utvecklas på en övergripande nivå, avseende gemensam finansiering, politisk styrning samt organisation, dels att föreslå vårdgivarnära områden för samverkan.

Projektet leddes av en styrgrupp bestående av ledande och berörda tjänstemän i kommunen och landstinget. Det fanns även en politisk referensgrupp knuten till projektet. Projektet slutredovisades i samband med en presskonferens 10 februari 2005 i Norrtälje.

Utöver att styrgruppen då presenterade förslag i den övergripande frågan om den framtida strukturen presenterades en rad underrapporter avseende enskilda frågeställningar.


KS § 110 forts

Via den politiska referensgruppen skedde redan under hösten 2004 en viss politisk beredning i ärendet. Därefter har fortsatt beredning skett såväl inom landstinget som inom kommunen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-04-08 redogjort för förslag till inriktning för det fortsatta arbetet om den framtida strukturen för samverkan inom hälso- och sjukvård och omsorg i Norrtälje. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt kommundirektören att tillsammans med Stockholms läns landsting lämna förslag till samverkansavtal med nedanstående inriktning:
- bildandet av en gemensam nämnd
- ingående verksamheter samlas i ett gemensamägt vårdbolag
- samverkan utvärderas kontinuerligt och nytt ställningstagande sker 2010,
att uppdra åt kommundirektören att tillsammans med Stockholms läns landsting förbereda verkställande av i projektet framtagna verksamhetsnära förbättringsförslag.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-04-08, § 120 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-04-08.

_________


KS § 111 Dnr Ks 05/88 002

Anmälan om delegationsbeslut 2005

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-16 lägges till handlingarna.

________


KS § 112 

Protokoll

Kommunstyrelsen beslutar:

att lägga protokollen till handlingarna.


Bakgrund

Föreligger kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från sammanträden 2005-01-13 och 2005-01-21.

_______

KS § 113

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 2005:3 Arbetsmarknads-politiska insatsen –Prova På Platser

Sveriges Kommuner och Landstings skrift Statens detaljstyrning ur ett kommunalt perspektiv

Dnr KS 04-780 511
Länsstyrelsens beslut ang Ändring av punkt 30 i Länsstyrelsens föreskrifter om sjötrafiken m m utom vissa ankringsförbud inom Stockholms län

Länsstyrelsens beslut ang Miljöpåverkan avseende gång- och cykelväg utmed väg 77 delen Midsjö-Rimbo i Norrtälje kommun

Länsstyrelsens rapport Stockholm-Mälarregionen Sveriges tillväxtmotor – en långtidsutredning

Högskoleverkets rapport Högskolan samverkar. Goda exempel

Haninge kommuns skrivelse till regeringen avseende nedläggningen av försvarets verksamhet på Berga-Muskö

Dnr KS 05-169 312
Vägverket Region Stockholm ; Meddelande om byggstart gång- och cykelväg mellan Mora vägskäl och Svensbodakorset, genom Bergshamra väg 1017

Dnr KS 01-499 055
Verksamhetsrapport för år 2004 i det lokala investeringsprogrammet för åren 2001-2004 (LIP2)

Dnr KS 03-175 430
Verksamhetsrapport för år 2004 i det lokala investeringsprogrammet för åren 1999-2005 (LIP1)KS § 113 forts

Dnr KS 05-87 140
Försvarsmaktens skrivelse till Anngret Andersson ang Yttre Hamnskär i framtiden

Roslagsbostäders styrelseprotokoll från sammanträde 2005-02-09

Roslagsbostäders kallelse till sammanträde 2005-03-10

Kallelse till styrelsemöte Norrtälje Energi AB 2005-02-23

Kallelse till styrelsemöte Norrtälje Energi Försäljnings AB 2005-02-23

Styrelseprotokoll 2005-02-23, Norrtälje Energi AB och Norrtälje Energi Försäljnings AB

Kallelse till styrelsemöte i Norrtälje Kommunhus AB 2005-03-17

Styrelsprotokoll 2005-02-02, Järnvägsparken 

Miljörådets protokoll 2005-02-02

Dnr KS 05-129
Internkontrollplaner 2005

Dnr KS 05-130
Uppföljning internkontroll 2004

________