KS 050512
Plats och tid Sammanträdesrum Norrtälje, Kommunhuset Ankaret, kl 09.00-09.15
10.40-10.55
Beslutande Enl förteckning


Mats Törnquist, kommundirektör
Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Tony Wallin, personalchef
Övriga deltagande Berit Jansson, sekreterare


Utses att justera Kerstin Bergström (s)

Justeringens Ledningskontoret tisdagen den 17 maj 2005, kl 13.00
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 114-144
Berit Jansson

Ordförande ........................................................................
Christer Candal

Justerande ..................................................................................................................
Kerstin Bergström

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2005-05-12

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2005-05-18 anslags nedtagande 2005-06-08 

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KS § 114

Val av justeringsman

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Kerstin Bergström (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret tisdagen den 17 maj 2005, kl 13.00.

_________
KS § 115 Dnr KS 05-139 042

Åtgärder mot prognostiserat underskott i bokslut för 2005

Beslut

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot deltar ej i beslutet med hänvisning till egen budget.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att åtgärder skall vidtas av nämnderna så att det prognostiserade resultatet för respektive nämnd i budgetutfallsprognos 2 för 2005 förbättras med följande belopp:

Kommunstyrelsen 1,5 mkr
Byggnadsnämnden 1,0 mkr
Kultur- och fritidsnämnden 0,5 mkr
Socialnämnden 0,5 mkr
Omsorgsnämnden 7,0 mkr
Barn- och skolnämnden 1,0 mkr
Utbildningsnämnden 3,0 mkr
Teknisk nämnd 0,5 mkr
Summa: 15,0 mkr

att återrapportering skall ske i samband med nästa delårsbokslut.


Bakgrund

Ledningskontoret har i budgetutfallsprognos 2 för 2005 rapporterat att det prognostiserade resultatet för år 2005 uppgår till – 3,5 mkr. Enligt budget skall resultatet bli + 15,7 mkr. Detta innebär en budgetavvikelse på – 19,2 mkr.

För att minska det prognostiserade underskottet bör beslut fattas om att nämnderna skall vidta åtgärder för att minska det prognostiserade underskottet.KS § 115 forts

Föreslagna belopp bygger på erfarenheter från bokslut 2005, prognos för 2005 samt arbete med budget 2006-2008. 

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-04-07 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att åtgärder skall vidtas av nämnderna så att det prognostiserade resultatet för respektive nämnd i budgetutfallsprognos 2 för 2005 förbättras med följande belopp:

Kommunstyrelsen 1,5 mkr
Byggnadsnämnden 1,0 mkr
Kultur- och fritidsnämnden 0,5 mkr
Socialnämnden 0,5 mkr
Omsorgsnämnden 7,0 mkr
Barn- och skolnämnden 1,0 mkr
Utbildningsnämnden 3,0 mkr
Teknisk nämnd 0,5 mkr
Summa: 15,0 mkr

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-04-08, § 119 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-04-07. Håkan Jonsson (s) och Kerstin Bergström (s) deltog ej i beslutet.

Beslutande sammanträde

Yrkande:

Christer Candal (m) – bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg att återrapportering skall ske i samband med nästa delårsbokslut.

__________


KS § 116 Dnr KS 04-680 736

Rekommendation att teckna nytt färdtjänstavtal med Stockholms läns landsting

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslag till nytt färdtjänstavtal mellan Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun,

att uppdra till omsorgsnämndens ordförande Kajsa Hansson (c) tillsammans med omsorgsnämndens förvaltningschef Tommie Åkerström underteckna avtalet.


Bakgrund

KSL, Kommunförbundet Stockholms län har i skrivelse 2004-11-11 till omsorgsnämnden rekommenderat att teckna nytt färdtjänstavtal med Stockholms Läns landsting.

Omsorgsnämnden har vid sammanträde 2005—02-07, § 5 föreslagit kommunstyrelsen besluta att nytt avtal tecknas i enlighet med förslaget, samt att ge omsorgsförvaltningens förvaltningschef i uppdrag att underteckna nytt färdtjänstavtal med Stockholms läns landsting.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-03-30 yttrat sig i ärendet och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till nytt färdtjänstavtal mellan Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun,
att uppdra till omsorgsnämndens ordförande Kajsa Hansson (c) tillsammans med omsorgsnämndens förvaltningschef Tommie Åkerström underteckna avtalet.

forts

KS § 116 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-04-15, § 125 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-03-30.
________KS § 117 Dnr KS 05-249 174

Fastställande av frister och avgifter för sotning och brandskyddskontroll

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa förslag till frister för sotning/rengöring enl SRVFS 2004:5, 

att fastställa förslag till frister för brandskyddskontroll enl SRVFS 2004:6, 

att i enlighet med SRVFS 2004:5 godkänna att kommunstyrelsen under år 2005 och 2006 äger förkorta sotningsfristerna, 

att fastställa föreslagen taxa, enligt till ärendet hörande bilaga 3, för brandskyddskontroll , 

att godkänna föreslagna rutiner att fastighetsägare själv utför sotning, enligt till ärendet hörande bilaga 4, 

att fastställa föreslagen taxa för sotning/rengöring och brandskyddskontroll samt 

att uppdra till kommunstyrelsen att framgent fastställa taxa för brandskyddskontroll samt sotning och rengöring i enlighet med den tidigare beslutade rutinen med indexjustering enligt kommunfullmäktiges beslut § 52, 2003-03-31. 

Bakgrund

Lagen om skydd mot olyckor som trädde i kraft 2004-01-01 har medfört en del förändringar som påverkar sotningsverksamheten. Det handlar främst om frister, möjlighet för fastighetsägare att själv utföra sotning och rengöring samt kravet på brandskyddskontroll.
KS § 117 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-04-11 redogjort för ärendet och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa frister för sotning/rengöring, bil 1, att fastställa frister för brandskyddskontroll, bilaga 2, 
att i enlighet med SRVFS 2004:5 (bilaga 1) godkänna att kommunstyrelsen under år 2005 och 2006 äger förkorta sotningsfristerna, att fastställa taxa för brandskyddskontroll, bilaga 3, att godkänna rutinerna för att godkänna att fastighetsägare själv utför sotning samt, bilaga 4 att uppdra till kommunstyrelsen att framgent fastställa taxa för brandskyddskontroll samt sotning och rengöring i enlighet med den tidigare beslutade rutinen med indexjustering enligt kf § 52, 2003-03-31.

Föreligger ny tjänsteskrivelse från räddningstjänsten daterad 2005-05-09 ang sotningstaxa för 2005. Räddningstjänsten föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa föreslagen taxa för sotning/rengöring och brandskyddskontroll.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-04-28, § 128 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-04-11.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m) – bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg - att fastställa föreslagen sotningstaxa/rengöring och brandskyddskontroll enligt räddningstjänstens förslag 2005-05-09.

________KS § 118 Dnr KS 04-420 750

Program för kvinnofrid 

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta handlingsprogram för kvinnofrid i Norrtälje kommun samt

att uppdra till ledningskontoret årligen utvärdera och revidera programmet utifrån angivna mål.


Bakgrund

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett stort samhällsproblem som alltid får stora konsekvenser.

Norrtälje kommun vill med detta program skapa förutsättningar för att motverka allt våld mot kvinnor, stödja utsatta kvinnor samt ge våldsbenägna män hjälp med att bearbeta och förändra sitt beteende.

Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för att samordna det utökade myndighetssamarbetet för att motverka allt våld som riktas mot kvinnor i kommunen. Projektledare för detta arbete utses av kommunstyrelsens ledningskontor.

Från Norrtälje kommuns nämnder och förvaltningar skall i samverkansarbetet ingå representanter från socialförvaltningen och brottsförebyggande rådet samt i specifika frågor även bjuda in ideella organisationer.


Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2004-11-25, § 338 att sända ut ett förslag till program för kvinnofrid på bred remiss.


forts

KS § 118 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-04-18 redovisat inkomna remissvar och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta det remissbehandlade handlingsprogrammet för kvinnofrid i Norrtälje kommun samt att programmet utvärderas och revideras utifrån angivna mål en gång per år.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-04-28, § 132 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-04-18.

_________


KS § 119 Dnr KS 05-265 091

Motionsredovisning enligt kommunallagen 5 kap 33 §.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga motionsredovisningen till handlingarna.


Bakgrund

Kommunallagen stadgar att motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut med anledning av motionen vid sammanträde som hålles inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen ej kan avslutas inom sådan tid skall detta och vad som har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige vid sammanträde inom angiven tidpunkt.

Fullmäktige får vid behandling av sådan anmälan avskriva motionen från vidare handläggning.

Tjänstemannaberedning

Föreligger av ledningskontoret upprättad motionsredovisning.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har 2005-04-28, § 136 behandlat ärendet.

_________KS § 120 Dnr KS 05-81 805

Begäran från Folkets Husföreningen Framtiden, Hallstavik om tilldelning av extra anslag samt ändring av borgen

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att med godkännande överlämna ledningskontorets skrivelse 2005-04-18 till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå föreningens begäran om utökat anslag till kultur- och fritidsnämnden för bidrag till samlingshållande föreningar, 

att på nytt avslå begäran om flyttning av pantbrev,

att uppdra till Norrtälje kommuns representanter i Folkets Husföreningen Framtiden att om de ekonomiska problemen kvarstår vid kommande föreningsstämma föreslå kraftfulla åtgärder såsom exempelvis försäljning av fastigheten Hallsta 2:180.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänstepartiets ledamot.


Bakgrund

Folkets Husföreningen Framtiden, Hallstavik har 2005-02-01 inkommit med en begäran hos kommunstyrelsen om tillskott till kultur- och fritidsnämnden för att nämnden i sin tur ska bevilja utökat bidrag till Folkets Hus i framtiden. Föreningen har också på nytt begärt en förändring av borgensåtagandet. Begärt tillskott uppgår till 452 tkr 2005 och 452 tkr 2006. 


KS § 120 forts

Kommunstyrelsen avslog 2004-12-02, § 272 föreningens begäran om förändring av kommunens borgensåtagande. Kommunstyrelsen uppdrog till ledningskontoret att i samråd med kultur- och fritidskontoret och socialförvaltningen framlägga en konsekvensbeskrivning avseende behovet av samlingslokaler i Hallstaviksområdet.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har enligt uppdrag belyst behovet av lokaler för samlingshållande föreningar, vilket framgår av PM 2005-02-08. 

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2005-03-02 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå föreningens begäran om utökat anslag till kultur- och fritidsnämnden för bidrag till samlingshållande föreningar, att på nytt avslå begäran om flyttning av pantbrev, att uppdra till Norrtälje kommuns representanter i Folkets Husföreningen Framtiden att om de ekonomiska problemen kvarstår vid kommande föreningsstämma föreslå kraftfulla åtgärder såsom exempelvis försäljning av fastigheten Hallsta 2:180. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2005-03-21 om återremiss med minoritetsbeslut. Ledningskontoret fick då i uppdrag att, utöver redovisning i PM 2005-02-08 över behovet av samlingslokaler i Hallstavik, se över vilka verksamheter som skulle kunna tillföras Folkets Hus.

Ledningskontoret har i nytt tjänsteutlåtande 2005-04-18 beskrivit de lokalmässiga förutsättningarna i Folkets Hus samt verksamheter med kommunal satsning. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att till kommunfullmäktige överlämna ledningskontorets skrivelse 2005-04-18 som svar på fullmäktiges återremiss enligt beslut 2005-03-21, § 52.


Politisk beredning

Au 3/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-03-03, § 84 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-03-02. Håkan Jonsson och Elisabeth Björk deltog ej i beslutet.KS § 120 forts

Ks 3/3 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-03-03, § 69 föreslagit kommun-fullmäktige besluta att avslå föreningens begäran om utökat anslag till kultur- 
och fritidsnämnden för bidrag till samlingshållande föreningar, att på nytt avslå begäran om flyttning av pantbrev, att uppdra till Norrtälje kommuns representanter i Folkets Husföreningen Framtiden att om de ekonomiska problemen kvarstår vid kommande föreningsstämma föreslå kraftfulla åtgärder såsom exempelvis försäljning av fastigheten Hallsta 2:180. Socialdemokraternas ledamöter deltog ej i beslutet.

Kf 21/3 Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2005-03-21, § 52 att återremittera ärendet.

Au 28/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-04-28, § 133 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-04-18 samt enligt kommunstyrelsens förslag
2005-03-03, § 69.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) – Under förutsättning att Folketshusföreningen påtar sig driftansvaret för en offentlig toalett på centrumtorget i Hallstavik med rimliga öppethållandetider, bevilja Folketshusföreningen ett utökat driftbidrag med 259 tkr motsvarande driftkostnaden för den offentliga toaletten i kommunal regi, som tekniska nämnden har för avsikt att uppföra på Centrumtorget.

Christer Candal (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

__________KS § 121 Dnr KS 05-268 003

Förslag till ändring i kommunfullmäktiges arbetsordning, § 25

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta den föreslagna nya lydelsen av § 25 i kommunfullmäktiges arbetsordning gällande fastställande av talartider.


Bakgrund

Vid en träff mellan presidiet i kommunfullmäktige och samtliga gruppledare den 15 juni 2004 bestämdes att på prov införa begränsade talartider vid fullmäktiges sammanträden. Tidsbegränsningen bestämdes till 5 minuter för presentation av ärende, 5 minuter för inlägg från motionären i samband med besvarande av motion, 3 minuter för inlägg och 1 minut för replik.

Under den tid försöket pågått har inga negativa synpunkter framkommit till presidiet. Efter förnyat samråd ställer samtliga gruppledare sig positiva till att försöket permanentas och skrivs in i arbetsordningen. I det nya förslaget ges ordföranden möjlighet besluta att vid speciella tillfällen ändra talartiden.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-04-20 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta den föreslagna nya lydelsen av § 25 i kommunfullmäktiges arbetsordning gällande fastställande av talartider.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-04-28, § 139 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-04-20.

__________

KS § 122 Dnr KS 05-115 003

Förslag till ny finanspolicy för Norrtälje kommun och de helägda bolagen

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till finanspolicy per 2005-02-17 för Norrtälje kommun och de helägda bolagen att gälla från 2005-07-01,

att uppdra till kommunstyrelsen att återkomma med förslag till intern räntesats före 2005-07-01,

att uppdra till kommunstyrelsen att tillse att erforderliga ändringar sker i ägardirektiven till berörda bolag,

att upphäva av kommunfullmäktige beslutad policy för pensionsförvaltning 2000-02-21, § 46. 

Kommunstyrelsen beslutar:

att upphäva av kommunstyrelsen beslutad policy för medelshantering och finansiering 1988-05-17, § 259,

att bevilja ledningskontoret 250 tkr från kommunstyrelsens anslag till förfogande för kostnader i samband med införande av internbanksfunktion i koncernen,

att uppdra till ledningskontoret att tillsammans med servicekontoret och berörda bolag genomföra de förändringar som ingår i finanspolicyn.

Bakgrund

Norrtälje kommuns policy för medelshantering och finansiering har gällt sedan 1988. Behov finns därför av översyn dels p g a utvecklingen inom detKS § 122 forts

finansiella området dels p g a bildandet av Norrtälje Kommunhus-koncernen.

Förslag till ny finanspolicy för kommunen och de helägda bolagen har utarbetats av ledningskontoret och servicekontoret. Samråd har skett vid ett flertal tillfällen med bolagen inom Norrtälje Kommunhus-koncernen och bolagen har slutligen erhållit förslaget på remiss för formellt yttrande.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2005-04-26 överlämnat en sammanfattning av remissvaren och föreslår på anförda skäl kommunfullmäktige besluta att anta förslag till finanspolicy per 2005-02-17 för Norrtälje kommun och de helägda bolagen att gälla från 2005-07-01, att uppdra till kommunstyrelsen att återkomma med förslag till intern räntesats före 2005-07-01, att uppdra till kommunstyrelsen att tillse att erforderliga ändringar sker i ägardirektiven till berörda bolag, att upphäva av kommunfullmäktige beslutad policy för pensionsförvaltning 2000-02-21, § 46. Kommunstyrelsen föreslås därutöver besluta att upphäva av kommunstyrelsen beslutad policy för medelshantering och finansiering 1988-05-17, § 259, att bevilja ledningskontoret 250 tkr från kommunstyrelsens anslag till förfogande för kostnader i samband med införande av internbanksfunktion i koncernen, att uppdra till ledningskontoret att tillsammans med servicekontoret och berörda bolag genomföra de förändringar som ingår i finanspolicyn.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-04-28, § 144 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-04-26. 

_________
KS § 123 Dnr KS 05-133 311

Beviljande av medel för upprustning av gata och gångbana, del av Stegelbäcksgatan 1, Norrtälje

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja tekniska nämnden 1 040 tkr i investeringsanslag för upprustning av del av Stegelbäcksgatan,

att finansieringen sker med egna medel,

att uppdra till tekniska nämnden att förvalta aktuell del av Stegelbäcksgatan som gatumark,

att bevilja tekniska nämnden 268 tkr i utökad driftbudgetram,

att finansiering sker med eget kapital.


Bakgrund

Tekniska nämnden beslutade 2005-02-10 att begära investeringsmedel med 
1 040 tkr och utökad driftbudgetram med 268 tkr för upprustning av del av Stegelbäcksgatan.

Sedan kommunens och NIHAB:s övertagande av före detta regementsområdet Lv3 (Nordrona) från staten, har ansvarsfördelningen varit otydlig vad gäller två parkeringsområden och Stegelbäcksgatans västra del mellan Regementsgatan och grindarna vid Nordrona. Detta har medfört ett eftersatt underhåll av gatan och parkeringsområdena.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-04-21 på anförda skäl föreslagit


KS § 123 forts

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden 1 040 tkr i investeringsanslag för upprustning av del av Stegelbäcksgatan, att finansieringen sker med egna medel, att uppdra till tekniska nämnden att förvalta aktuell del av Stegelbäcksgatan som gatumark, att bevilja tekniska nämnden 268 tkr i utökad driftbudgetram, att finansiering sker med eget kapital.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-05-12, § 153 föreslagit enligt ledningkontorets skrivelse 2005-04-21.

_________KS § 124 Dnr KS 05-63 436

Förslag till yttrande över remiss om ansökan till ny täkt av naturgrus (sand) på fastigheterna Riala-Bergby 1:8 och Riala-Lundby 2:1

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunens yttrande över ansökan om ny täkt av naturgrus (sand) på fastigheten Riala-Bergby 1:8 och Riala-Lundby 2:1 i Riala församling översända skrivelse till Länsstyrelsen undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.

Bakgrund

Länsstyrelsen har remitterat en ansökan från Norrtälje Grus & Transport AB om tillstånd till en ny täkt av naturgrus (sand ) på fastigheterna Riala-Bergby 1:8 och Riala-Lundby 2:1 i Riala församling.

I ansökan finns en täktplan och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Sökanden har tidigare genomfört samråd med Länsstyrelsen, Norrtälje kommun och närboende. Länsstyrelsen beslutade 2004-11-16 att den planerade verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan, eftersom det årliga uttaget kommer att understiga 25 000 ton. Det innebär att ett utökat samråd med en MKB skall genomföras.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2005-03-31 yttrat sig i ärendet och anser att under förutsättning att tillståndet förenas med villkor för att minska miljöstörningar för de närboende anser man att ansökan är förenlig med översiktsplanen och kan tillstyrkas. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att som kommunens yttrande över ansökan om ny täkt av naturgrus (sand) på fastigheten Riala-Bergby 1:8 och Riala-Lundby 2:1 i Riala församling översända skrivelse till Länsstyrelsen undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.

forts


KS § 124 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-04-15, § 124 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-03-31.

_________
KS § 125 Dnr KS 05-104 805

Ansökan om bidrag till bevakning i Hallstavik

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att bevilja Hallstavik Bevaknings ansökan om bidrag med 180 000 kr för år 2005, 

att bidraget finansieras inom ramen för kommunstyrelsens konto till förfogande.


Bakgrund

Hallstavik Bevakning ekonomisk förening, anhåller om ett bidrag på 180 000 kr för att kunna driva nattbevakning i samhället under år 2005. Det är samma bidragsbelopp som kommunen beviljade för år 2004.

Under året har fem företag valt att lämna Hallstavik Bevakning. I gengäld har det tillkommit åtta nya organisationer och företag. Dessutom har samarbetet utvecklats med Hallsta Pappersbruk som medfört utökad närvarotid i Hallstavik. Även närpolisen i Hallstavik har inkommit med ett utlåtande där man bekräftar att man har haft stor nytta av verksamheten.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-03-23 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att bifalla Hallstavik Bevaknings ansökan och bevilja ett bidrag på 180 000 kr för år 2005, att bidraget finansieras inom ramen för kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-04-28, § 131 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-03-23.

_________

KS § 126 Dnr KS 05-127 053

Godkännande av förfrågningsunderlag gällande upphandling av förbrukningsvaror av papper och plast

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förfrågningsunderlag samt 

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta beslut om antagande av leverantör.


Bakgrund

Norrtälje kommuns avtal med Papyrus Sverige AB löper ut den sista september 2005. Avtalets förlängningsmöjlighet har redan utnyttjats, varför en ny upphandling måste genomföras.

Upphandlingen kommer att genomföras i samarbete med Danderyds kommun samt Vaxholms stad.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-04-12 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förfrågningsunderlag samt att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta beslut om antagande av leverantör.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-04-28, § 130 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-04-12.

________


KS § 127 Dnr KS 05-281 055

Godkännande av förfrågningsunderlag gällande ramavtal för fastighetsmäklartjänster

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av fastighetsmäklartjänster,

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantör av fastighetsmäklartjänster.


Bakgrund

Norrtälje kommun har inte något avtal gällande fastighetsmäklartjänster. Då viss försäljning av fastigheter kan komma att ske framöver finns således ett behov av att upphandla dessa tjänster.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontorets juridik- och upphandlingsenhet har i skrivelse 2005-04-25 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av fastighetsmäklartjänster, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantör av fastighetsmäklartjänster.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-04-28, § 141 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-04-25.

_________KS § 128 Dnr KS 05-297 299

Lokaler till handikappföreningarna , gymnasieskolan m fl

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att för att klara det totala lokalbehovet för gymnasieskolan, handikappföreningar samt serviceförvaltningens Rehabenhet, utöka lokalbeståndet med 300 kvm fr o m den 1 juli 2005 till en kostnad om 150 tkr 2005, genom förhyrning av lokaler i kv Motormannen,

att finansiering sker genom ianspråktagande av eget kapital med 150 tkr,

att ledningskontoret skall genomföra tekniska justeringar mellan nämnderna till följd av förändrade lokaldispositioner enligt föreliggande tjänsteutlåtande.


Bakgrund

Elevunderlaget till den kommunala gymnasieskolan i Norrtälje beräknas öka kraftigt under den närmaste femårsperioden, varefter elevantalet antas minska. Med utgångspunkt från gällande befolkningsprognos och med antagande om andelen gymnasieelever i fristående skolor och andra kommuners skolor beräknas elevökningen uppgå till mellan 300 och 400 elever. Rodengymnasiet kan inte bereda plats för hela elevunderlaget.

Tekniska kontoret, ledningskontoret och berörda förvaltningar har under en längre tid samverkat kring framtagande av förslag till lösning av lokalsituationen för de tre aktuella verksamheterna, gymnasieskolan, handikappföreningarna samt rehabenheten. Parallellt med detta arbete har kultur- och fritidsförvaltningen utarbetat nya regler för hyresbidrag till handikappföreningar i Norrtälje kommun. 

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-04-28 redovisat förslag till lokaldisponering inför höstterminen 2005 samt lokalkostnadskonsekvenser.


KS § 128 forts

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att för att klara det totala lokalbehovet för gymnasieskolan, handikappföreningar samt serviceförvaltningens Rehabenhet, utöka lokalbeståndet med 300 kvm fr o m den 1 juli 2005 till en kostnad om 150 tkr 2005, genom förhyrning av lokaler i kv Motormannen, att finansiering sker genom ianspråktagande av eget kapital med 150 tkr, att ge ledningskontoret i uppdrag att genomföra tekniska justeringar mellan nämnderna till följd av förändrade lokaldispositioner enligt föreliggande tjänsteutlåtande.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-04-28, § 134 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-04-28.

_________KS § 129 Dnr KS 05-239 370

Projektplan för effektiv energianvändning

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att tekniska nämnden får disponera 500 tkr ur kommunstyrelsens investeringsram för 2005 för genomförande av projektplan för effektiv energianvändning enligt tekniska kontorets skrivelse 2005-02-22 med bilagd projektplan 2006-02-07,

att utse Miljörådet som referensgrupp för projektet ”Effektiv energianvändning”.

Bakgrund

Tekniska kontoret föreslår i tjänsteutlåtande 2005-02-22 att ett förvaltningsövergripande projekt inleds med målsättning att fram till 2010 minska energiförbrukningen med 10 % jämfört med år 2000. Enligt särskild framtagen projektplan 2005-02-07, bedöms 500 tkr erfordras för genomförande av projektet. Medlen avses bekosta framtagande av energisparprogram med utredningar, analyser, projektledning och samordning, information m m. Miljörådet föreslås fungera som styrgrupp för projektet.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-04-25 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att tekniska nämnden får disponera 500 tkr ur kommunstyrelsens investeringsram för 2005 för genomförande av projektplan för effektiv energianvändning enligt tekniska kontorets skrivelse 2005-02-22 med bilagd projektplan 2006-02-07, att utse Miljörådet som styrgrupp för projektet ”Effektiv energianvändning”.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-04-28, § 135 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-04-25 med ändring av sista att-satsen till att utse Miljörådet som referensgrupp för projektet ”Effektiv energianvändning”.
_________

KS § 130 Dnr KS 05-214 805

Begäran om marknadsstöd för MästarCupen 2005

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att bevilja Sweden Hockey Pool 50 tkr i sponsorbidrag för genomförande av MästarCupen 2005,

att finansiering sker med medel från kommunstyrelsens anslag till förfogande.

Bakgrund

Sweden Hockey Pool har 2005-03-23 inkommit med en begäran om bidrag om 150 tkr för genomförande av MästarCupen 2005.

MästarCupen ska i år genomföras för tolfte året i rad och för femte gången med Sweden Hockey Pool som huvudman. Sweden Hockey Pool är ett av Svenska Ishockeyförbundet och Infront Sweden AB samägt projektnamn.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-04-26 yttrat sig i ärendet och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att bevilja Sweden Hockey Pool 50 tkr i sponsorbidrag för genomförande av MästarCupen 2005, att finansiering sker med medel från kommunstyrelsens anslag till förfogande.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-04-28, § 137 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-04-26.

________
KS § 131 Dnr KS 03-38 825

Begäran om medel för utbyggnad av Räfsnäs hamn

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att under förutsättning att beslut fattas i erforderliga instanser genomföra en utbyggnad av Räfsnäs hamn (Räfsnäs Replipunkt) till en total kostnad om 
1 408 000 kronor,

att bevilja 425 000 kronor i investeringsanslag som medfinansiering i EU-projektet Räfsnäs Replipunkt. Beviljas högre bidrag än 390 000 kronor resp 330 000 kronor från EU resp landstinget skall kommunens medfinansiering minskas i motsvarande mån,

att bidra med medfinansiering (in kind) till samma projekt motsvarande kostnaden för projektledarens lön, lokal, dator och telefon med 171 351 kronor,

att finansiering av investeringen 425 000 kronor sker med medel från kommunstyrelsens investeringsram,

att begära att tekniska kontoret bistår ledningskontoret vid upphandlingen av entreprenaden.


Bakgrund

Utvecklingen i skärgården utanför Räfsnäs har medfört att replipunkten i Räfsnäs blivit alltmer trafikerad, varför det blivit trångt i hamnen. Refsnäs Hamnförening, som driver den av kommunen ägda hamnen, vill därför bygga ut hamnen. Hamnföreningen bedömer att det som behövs är en brygga för angöring med taxibåtar, lastning av lättare gods m m samt en kaj med fasta båtplatser för öbor. Förslaget är att en sådan utbyggnad skall genomföras såsom ett kommunalt projekt i samarbete med hamnföreningen. Finansieringen 
KS § 131 forts

föreslås bestå av tre delar – EU-bidrag, landstingsbidrag och kommunal finansiering. Detta ärende avser kommunens medfinansiering av projektet.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-04-22 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att under förutsättning att beslut fattas i erforderliga instanser genomföra en utbyggnad av Räfsnäs hamn (Räfsnäs Replipunkt) till en total kostnad om 1 408 000 kronor, att bevilja 425 000 kronor i investeringsanslag som medfinansiering i EU-projektet Räfsnäs Replipunkt. Beviljas högre bidrag än 390 000 kronor resp 330 000 kronor från EU resp landstinget skall kommunens medfinansiering minskas i motsvarande mån, att bidra med medfinansiering in natura till samma projekt motsvarande kostnaden för projektledarens lön, lokal, dator och telefon med 171 351 kronor, att finansiering av investeringen 425 000 kronor sker med medel från kommunstyrelsens investeringsram, att tekniska kontoret ges i uppdrag att bistå ledningskontoret vid upphandling av entreprenaden.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-04-28, § 138 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-04-22.

_________

KS § 132 Dnr 05-271 252

Förvärv av ett område om c:a 73 ha av fastigheten Sika 4:23

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna köpekontrakt med Sveaskog AB avseende förvärv av ett område om ca 73 ha av fastigheten Sika 4:23 i Frötuna församling,

att beräknad utgift (inkl fastighetsbildning och lagfart), ca 2.670.000 kr, finansieras med egna medel.


Bakgrund

Enligt utvecklingsplan för Norrtälje stad, antagen av kommunfullmäktige 2004-03-29 anges att Görla-Mellingeholm bör utvecklas som ett område för industri, handel och aktiviteter som inte är lämpliga att lokalisera i den integrerade staden eller i området som domineras av bostadsbebyggelse. Vidare anges att förutsatt att Mellingeholms skjutbana finns kvar på sikt finns det skäl att pröva intilliggande område ut mot Kustvägen för mer miljöstörande verksamheter. Alternativt anges att ett område söder om Månsjön prövas för sådan verksamhet.

Enligt upprättat förslag till köpekontrakt förvärvar kommunen området om ca 73 ha av fastigheten Sika 4:23 från Sveaskog AB. Marken utgör obebyggd skogsmark.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2005-04-21 kommunstyrelsen besluta att godkänna köpekontrakt med Sveaskog AB avseende förvärv av ett område om ca 73 ha av fastigheten Sika 4:23 i Frötuna församling,att beräknad utgift (inkl fastighetsbildning och lagfart), ca 2.670.000 kr, finansieras med egna medel.

fortsKS § 132 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-04-28, § 140 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-04-21.
_________

KS § 133 Dnr KS 05-231 297

Begäran om medel för offentlig toalett i Rimbo

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar:

att bevilja tekniska nämnden 890 tkr i investeringsanslag för uppförande av toalett för allmänt bruk i Rimbo,

att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot.

Protokollsanteckning

Håkan Jonsson (s) och Bertil Karlsson (v) lämnar en skriftlig protokollsanteckning, bilaga, § 133/05.


Bakgrund

Tekniska nämnden har 2005-04-04 begärt anslag om 890 tkr för uppförande av toalett för allmänt bruk i Rimbo. Bakgrunden till beslutet är att den toalett som tillhandahålls av KB Rimbo Centrum har begränsade öppettider. Tekniska kontoret avser att säga upp nuvarande kontrakt. Förslaget till ny toalett är detsamma som den toalett som finns i Norrtälje stad vid konsthallen.

Tekniska nämnden har även begärt att få en utökad budgetram om 259 tkr 2006 för att täcka driftkostnaderna.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-04-21 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att bevilja tekniska nämnden 890 tkr i 


KS § 133 forts

investeringsanslag för uppförande av toalett för allmänt bruk i Rimbo, att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar. 

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-04-28, § 142 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-04-21. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) deltog ej i beslutet.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) –avslag.

Christer Candal (m) – enligt arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

_________KS § 134 Dnr KS 05-182 297

Begäran om medel för offentlig toalett i Hallstavik

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar:

att bevilja tekniska nämnden 890 tkr i investeringsanslag för uppförande av toalett för allmänt bruk i Hallstavik,

att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot.

Protokollsanteckning

Håkan Jonsson (s) och Bertil Karlsson (v) lämnar en skriftlig protokollsanteckning, bilaga, § 134/05.


Bakgrund

Tekniska nämnden har 2005-04-04 begärt anslag om 890 tkr för uppförande av toalett för allmänt bruk i Hallstavik. Bakgrunden till beslutet är att den toalett som tillhandahålls av Folkets Hus i Hallstavik har begränsade öppettider. Tekniska kontoret avser att säga upp nuvarande kontrakt. Förslaget till ny toalett är detsamma som den toalett som finns i Norrtälje stad vid konsthallen.

Tekniska nämnden har även begärt att få en utökad budgetram om 259 tkr 2006 för att täcka driftkostnaderna.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-04-21 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att bevilja tekniska nämnden 890 tkr i investeringsanslag 


KS § 134 forts

för uppförande av toalett för allmänt bruk i Hallstavik, att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-04-28, § 143 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-04-21. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) deltog ej i beslutet.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) –avslag.

Christer Candal (m) – enligt arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.


_________KS § 135 Dnr KS 05-286 026

Förslag till arbetsmiljöprogram 2005-2006

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna det reviderade arbetsmiljöprogrammet att gälla åren 2005-2006.


Bakgrund

Samverkansgruppen CSK är kommunens skyddskommitté med uppgift att delta i planering och uppföljning av arbetsmiljöarbetet. I uppdraget ligger också att följa utvecklingen i de frågor som gäller skydd mot ohälsa och olycksfall samt arbetet som sker för att arbetsmiljöförhållandena är tillfredsställande.

Tillsammans med kommunstyrelsens mål och inriktning för arbetsmiljöarbetet ska skyddskommitténs arbete ligga till grund för hur kommunens övergripande arbetsmiljöprogram utformas.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-04-08 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna det reviderade arbetsmiljöprogrammet som skall gälla åren 2005-2006.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-04-28, § 146 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-04-08. Arbetsutskottet beslutade att till kommunstyrelsens sammanträde ärendet skulle kompletteras med tidigare gällande program.

__________KS § 136 Dnr KS 05-287 214

Infrastruktur till Färsna 

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att hemställa hos byggnadsnämnden att påbörja detaljplanering av anvisade områden för småhus samt

att hemställa hos tekniska nämnden att vidta åtgärder för att påbörja projektering av väg och va-ledning till anvisade områden för småhus.


Bakgrund

Efterfrågan på småhus är stor i Norrtälje stad. Solbacka Gård är fullbyggd. Övriga områden planerade för småhus eller gruppbyggda rad/kedjehus är Färsna och Björnö.

För Färsna finns en fördjupad översiktsplan med ett detaljerat innehåll. Planen föreslår en utbyggnad med utgångspunkt från att förstärka närheten till Norrtälje stad. Totalt är beräknat ca 1300 lägenheter, varav drygt 400 i småhus eller gruppbyggda småhus.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-04-14 redovisat olika områden och alternativ för att börja bebygga området. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att hemställa hos byggnadsnämnden att påbörja detaljplanering av anvisade områden för småhus samt att hemställa hos tekniska nämnden att vidta åtgärder för att påbörja projektering av väg och va-ledning till anvisade områden för småhus.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-04-28, § 148 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-04-14.
_________
KS § 137 Dnr KS 05-298 734

Blockförhyrning av Vårdbo omsorgsboende i fastigheten Linet 1

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna hyresavtal gällande blockförhyrning av omsorgslokaler i fastigheten Linet 1 i Norrtälje.

Bakgrund

Vårdbo omsorgsboende i fastigheten Linet 1 innehåller 48 äldrebostäder samt vårdrelaterade lokaler. Lagfaren ägare är Kungsleden AB. Omsorgsverksamhet i fastigheten bedrivs av Attendo AB som har ett s k auktorisationsavtal för verksamhetsdriften med omsorgsförvaltningen. Attendo AB förhyr äldrebostäderna av Kungsleden AB och hyr i sin tur ut dem med enskilda kontrakt till respektive boende. De rena verksamhetslokalerna hyr omsorgsförvaltningen direkt av Kungsleden AB. Härutöver finns det lokaler för paramedicin (sjukgymnastik, varmbad m m) om drygt 200 m2 vilka för närvarande är outhyrda. Kungsleden AB avser nu att bygga om dessa lokaler samt del av angränsande allmänna utrymmen i fastigheten till ytterligare tio lägenheter.

Omsorgsnämnden har vid sitt sammanträde 2005-02-07 beslutat att uppdra åt tekniska nämnden att inleda hyresförhandlingar rörande Vårdbo med inriktning mot blockförhyrning.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-04-26 redovisat förslaget till blockhyreskontrakt samt lämnat utlåtande i ärendet. Ledningskontoret föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att godkänna hyresavtal gällande blockförhyrning av omsorgslokaler i fastigheten Linet 1 i Norrtälje.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-04-28, § 149 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-04-26.
_________KS § 138 Dnr KS 05-139 042

Budgetutfallsprognos nr 3 för Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna budgetutfallsprognosen per mars 2005,

att överlämna prognosen till fullmäktige för kännedom.


Bakgrund

I prognosen som upprättades per februari månad uppvisades ett prognostiserat resultat för år 2005 på – 3,5 mkr. Då det budgeterade resultatet var +15,7 mkr blev den prognostiserade avvikelsen 19,2 mkr.

Med anledning av denna prognos beslutade kommunstyrelsen att lägga fram förslag till kommunfullmäktige om besparingar under 2005. Detta ärende om besparingar kommer att behandlas i kommunfullmäktige den 30 maj 2005.

Det prognostiserade resultatet för mars uppgår till – 3,0 mkr vilket är 0,5 mkr bättre än i februariprognosen. Hänsyn har i prognosen inte tagits till de besparingar som kommunstyrelsen föreslagit eftersom beslut saknas i kommunfullmäktige.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-04-26 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna budgetutfallsprognosen per mars 2005,
att överlämna prognosen till fullmäktige för kännedom.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-04-28, § 150 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-04-26.

________


KS § 139 Dnr KS 05-301 002

Förändring av gällande delegation från kommunstyrelsen

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att anta förslag till förändrad delegation från kommunstyrelsen,

att kommundirektören, servicechefen, räddningschefen och tekniske chefen äger vidaredelegera beslutanderätten till annan.


Bakgrund

Ledningskontoret har omarbetat delegationsförteckningen på så sätt att begreppet verkställighet är borttaget. Förteckningen redovisar endast samtliga delegationer. Vidare är räddningstjänsten inarbetad. I punkt I 2 regleras nu beslut om säkerhetsprövning och liknande.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-05-02 föreslagit kommunstyrelsen besluta att anta förslag till förändrad delegation från kommunstyrelsen,
att kommundirektören, servicechefen, räddningschefen och tekniske chefen äger vidaredelegera beslutanderätten till annan.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2005-05-12, § 154 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-05-02.

_______
KS 140 Dnr KS 05-244 102

Politisk referensgrupp för arbetet med gemensam sjukvårdsorganisation i Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse följande representanter i referensgruppen för arbetet med gemensam sjukvårdsorganisation:

Christer Candal (m)
Bengt Ericsson (c)
Hans Andersson (fp)
Åke Malmström (kd)
Håkan Jonsson (s)
Bertil Karlsson (v)

Bakgrund

Norrtälje kommun skall utse sex representanter att ingå i en politisk referensgrupp för arbetet med gemensam sjukvårdsorganisation i Norrtälje kommun.

________


KS § 141 Dnr KS 05-244 102

Val av kommunala representanter i MK Orion

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att ärendet utgår från dagens sammanträde.


Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2005-02-21, § 17 att förvärva fastigheten Hallsta 4:128 för 2 200 tkr från Motorklubben Orion. 

I beslutet ingick också att det i avtalet skall ingå rättighet för Norrtälje kommun att ha styrelseledamöter och revisorer dels i Orionparkens styrelse och dels i speedwaysektionen.

Politisk beredning

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-04-08, § 109 beslutat att utse Lena Stockman, servicekontoret som kommunens representant i MK Orions speedwaysektion, att uppmana kommunens revisorer att lämna förslag till revisorer i MK Orion, att vilandeförklara val av representant i Orions styrelse.

_________ 

KS § 142 Dnr Ks 05/88 002

Anmälan om delegationsbeslut 2005

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-12 lägges till handlingarna.

________


KS § 143

Protokoll

Kommunstyrelsen beslutar:

att lägga protokollen till handlingarna.


Bakgrund

Föreligger protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskots sammanträden 2005-02-03, 2005-02-10, 2005-02-24, 2005-03-03, 2005-03-17.

Kommunfullmäktiges protokoll 2005-02-21.

________


KS § 144

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Sveriges Kommuner och Landsting: Cirkulär 2005:24 Vårpropositionen 2005

Sveriges Kommuner och Landstings rapport ”Tänk om” – en beskrivning i halvtid av FoU-programmet Innovativa kommuner, landsting och regioner

Länsstyrelsens godkännande; Miljökonsekvensbeskrivning till arbetsplan för väg 76/1092 S:a Ununge, breddning för vänsterkörfält inom Norrtälje kommun

Brottsofferjourens i Norrtälje skrivelse till socialnämnden ang bidrag för år 2005-04-20

Arbetsmiljöverkets förbud enligt 7 kap 7 § arbetsmiljölagen att låta elever använda pelarborrmaskin märkt Strands Mek. Verkstad, arbetsställe Långsjöskolan, Rimbo

Arbetsmiljöverkets förbud enligt 7 kap 7 § arbetsmiljölagen att låta elever använda pelarborrmaskin märkt Strands Mek. Verkstad, arbetsställe Länna skola

Dnr KS 04-827 511
Länsstyrelsens beslut ang ansökan om fartbegränsning till 7 knop i vattenområde utanför Rådmansö samt i sundet mellan Tunholmen och Hamnholmen, Norrtälje kommun

Länsstyrelsens beslut ang ansökan om bidrag till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, fastigheten Harka 3:2, Norrtälje kommun

ElmstaNatta Ideell Förenings skrivelse till kultur- och fritidsämnden ang bidrag för ungdomssatsningar under ElmstaNatta 2005

Kallelser till bolagsstämmor: Norrtälje Energi/Norrtälje Energi Försäljnings AB, Roslagsbostäder, NIHAB och Norrtälje Kommunhus ABKS § 144 forts

Roslagsbostäders styrelseprotokoll 2005-03-10

Roslagsbostäders kallelse till styrelsemöte 2005-04-18

Norrtälje Energi AB:s sammanträdesprotokoll 2005-03-18

Norrtälje Energi Försäljnings AB:s sammanträdesprotokoll 2005-03-18

Järnvägsparkens sammanträdesprotokoll 2005-04-13

Norrtälje Energi:s kallelse till extra styrelsemöte 2005-04-20

NIHAB:s kallelse till styrelsemöte 2005-03-29

Miljörådets protokoll 2005-02-02

Minnesanteckningar från möten ang fordonsvrak

_________