KS 050602
Plats och tid Sammanträdesrum Norrtälje, Kommunhuset Ankaret, kl 09.00-09:45
11.35-11:50
Beslutande Enl förteckning


Mats Törnquist, kommundirektör
Arne Appel, budgetchef
Lars Ahlqvist, informationschef
Övriga deltagande Berit Jansson, sekreterare


Utses att justera Elisabeth Björk (s)

Justeringens Ledningskontoret tisdagen den 7 juni 2005, kl 13.00
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 145-165
Berit Jansson

Ordförande ........................................................................
Christer Candal

Justerande ..................................................................................................................
Elisabeth Björk 
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2005-06-02

Datum för 2005-06-07 Datum för 2005-06-28
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Ledningskontoret
för protokollet 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KS § 145

Val av justeringsman

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Elisabeth Björk (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret tisdagen den 7 juni 2005, kl 13.00.

________


KS § 146 Dnr KS 05-340 042

Delårsrapport 1, 2005

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna delårsrapport per april 2005,

att utbildningsnämndens mål ändras så att nämnden får utsträckt tid till 2006-01-31 att lämna förslag på hur gymnasieskolan fr o m höstterminen 2007 ska utformas i Norrtälje kommun.

Bakgrund

Föreligger upprättat delårsbokslut för Norrtälje kommun till och med tertial 2. Sammanlagt uppvisas ett prognostiserat resultat på –4,7 mkr före avräkning av balanskravet och – 7,5 mkr efter. Det budgeterade resultatet är 15,1 mkr.

Under rubriken ”Prioriterad inriktning eller uppdrag” har utbildningsnämnden getts i uppdrag att senast 2005-04-01 lämna förslag på hur gymnasieskolan 
fr o m höstterminen 2007 skall utformas i Norrtälje kommun.

Utbildningsnämnden har 2004-11-02, § 67 beslutat att hos kommunfullmäktige begära att nämnden får utsträckt tid till 2006-01-31 att lämna förslag på hur gymnasieskolan fr o m höstterminen 2007 skall utformas i Norrtälje kommun.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-05-25 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport per april 2005,
att utbildningsnämndens mål ändras så att nämnden får utsträckt tid till 2006-01-31 att lämna förslag på hur gymnasieskolan fr o m höstterminen 2007 ska utformas i Norrtälje kommun.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-06-02, § 181 föreslagit enligt
ledningskontorets skrivelse 2005-05-25.
________

KS § 147 Dnr KS 05-346 257

Förfrågan om förköp av fastigheterna Gottsta 4:26, 4:27, Hallsta 1:7, 1:19, 1:81, 1:92, 1:93, 1:113 och 2:36

Beslut

Håkan Jonsson (s) anmäler jäv och lämnar lokalen.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att utöva kommunens förköpsrätt gällande fastigheterna Gottsta 4:26, 4:27, Hallsta 1:7, 1:19, 1:81, 1:92, 1:93, 1:113 och 2:36. 

Beslut i detta ärende måste föreligga på kommunfullmäktiges sista sammanträde före sommaren 2005-06-20.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare.


Bakgrund

Kommunen har erhållit en förfrågan från NCC AB, daterad 2005-04-25 angående kommunens eventuella intresse av förköp av fastigheterna Gottsta 4:26, 4:27, Hallsta 1:7, 1:19, 1:81, 1:92, 1:93, 1:113 och 2:36. Till förfrågan finns bifogat ett köpebrev enligt vilket NCC AB 2005-04-05 har sålt fastigheterna till anjora i Norrtälje AB för en köpeskilling av totalt 315 000 kr.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-05-18 redovisat de olika fastigheternas värde och skäl att utöva eventuell förköpsrätt. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att utöva kommunens förköpsrätt gällande fastigheterna Gottsta 4:26, 4:27, Hallsta 1:7, 1:19, 1:81, 1:92, 1:93, 1:113 och 2:36. Beslut i detta ärende måste föreligga på kommunfullmäktiges sista sammanträde före sommaren 2005-06-20.

KS § 147 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-05-26, § 178 beslutat att
vilandeförklara ärendet till extra arbetsutskott före kommunstyrelsen 2005-06-02.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-06-02, § 182 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-05-18. Elisabeth Björk (s) och Kerstin Bergström (s) reserverade sig mot beslutet.

Beslutande sammanträde

Till dagens sammanträde har inkommit skrivelse 2005-05-31 från Carl-Erik Nordström, Centega Hus AB med förslag till överenskommelse i ärendet.

Yrkanden:

Elisabeth Björk (s) – avslag på förköp samt att kommunen upptar förhandlingar med C-E Nordström, Centega Hus AB enligt skrivelse 2005-05-31.

Christer Candal (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.


________


KS § 148 Dnr KS 04-817

Besvarande av motion från Bertil Karlsson (v), Catarina Wahlgren (v) och Eleonor Rosenquist-Helsing (v) om behov av barnomsorg på annan tid än vad som nu erbjuds

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2005-05-10 avslå motionen.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2004-12-20, § 291. I motionen föreslås att kommunen ska undersöka behovet av barnomsorg utöver den tid som erbjuds idag. 

Motionärerna vill också, att om det visar sig att behov finns, resultatet används för att skissa på en framtida lösning för dessa familjer.

Barn- och skolförvaltningen har i yttrande 2005-01-07 sammanfattningsvis anfört att om ett arbete skall starta upp i linje med motionärernas önskemål, bör först diskuteras om kommunen har ekonomiska möjligheter att genomföra dessa förändringar. Kommunledningen bör ta ett beslut kring ekonomin innan en undersökning påbörjas.

Barn- och skolnämnden har vid sammanträde 2005-02-14, § 30 beslutat att till kommunfullmäktige överlämna förvaltningens yttrande som sitt eget och att motionen därmed får anses besvarad.


KS § 148 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2005-05-10, med hänvisning till 
kommunens ekonomiska situation och barn- och skolnämndens beslut, att motionen bör avslås. När behov av barnomsorg på andra tider än de som erbjuds uppstår bår barn- och skolnämnden pröva dessa ärenden var för sig.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-05-19, § 167 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-05-10. Elisabeth Björk yrkade bifall till motionen.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Bertil Karlsson (v) med instämmande av Elisabeth Björk (s) – bifall till motionen.
Christer Candal (m) – enligt arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

________KS § 149 Dnr KS 03-176 214

Yttrande under utställningstiden gällande förslag till detaljplan för del av fastigheten Tälje 2:4 m fl ”Banvallen“ samt kvarteret Församlingshemmet i Norrtälje stad

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att i yttrande till byggnadsnämnden ej erinra mot planförslaget.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Bakgrund

Stadsarkitektkontoret har 2005-04-08 översänt planförslaget för yttrande med anledning av att förslaget är utställt för granskning under tiden 12 april – 10 maj 2005.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2005-05-19, § 161.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) – att i den fortsatta behandlingen av planförslaget pröva möjligheten att stänga vägen, mot Billborgsgatan bakom församlingshemmet, för genomfart.

Christer Candal (m) – enligt arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
_________


KS § 150 Dnr KS 05-311 253

Försäljning av fastigheten Norrtälje Phaeton 7 och ett område av Phaeton 
10

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna avtal om försäljning av fastigheten Norrtälje Phaeton 7 och ett område av Phaeton 10 till CF Projekt, Norrtäljeån AB för en köpeskilling av 6.200.000 kr.


Bakgrund

Centrumfastigheter i Norrtälje AB har ansökt om att få förvärva kommunens fastigheter Phaeton 7 och ett område av Phaeton 10 för att genom sitt dotterbolag CF Projekt, Norrtäljeån AB genomföra ett projekt med lokaler och bostäder tillsammans med bolagets fastighet Phaeton 9.

Fastigheten Phaeton 7 är belägen utmed Tullportsgatan. Kommunen förvärvade denna fastighet av Lindgrens Ljud & Bild AB 1992 i samband med ett förköpsrätende.

Fastigheten Phaeton 10 är belägen vid Kvarngränd och Norrtäljeån. Den utgör f d elverket, men nyttjas idag för fackliga lokaler, verkstad och förråd m m.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-05-03 redogjort för ärendet och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att godkänna avtal om försäljning av fastigheten Norrtälje Phaeton 7 och ett område av Phaeton 10 till CF Projekt, Norrtäljeån AB för en köpeskilling av 6.200.000 kr.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-05-19, § 162 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-05-03.
________


KS § 151 Dnr KS 05-310 253

Försäljning av ett område av fastigheterna Norrtälje, Rimbo-Håsta 1:53, 7:1 och 8:1 (Lokstallarna och Motorvagnstallet) i Rimbo

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna avtal om försäljning av ett område av fastigheterna NorrtäljeRimbo-Håsta 1:53, 7:1 och 8:1 (Lokstallarna och Motorvagnstallet i Rimbo) till Riflex AB för en köpeskilling av 500. 000 kr,

att kommunen utbetalar ett bidrag till Riflex AB uppgående till 2.125.000 kr avseende återuppbyggnad av nedbrunnen del av Lokstallarna,

att finansiering av utgiften för återuppbyggnad av nedbrunnen del av Lokstallarna sker med köpeskillingen 500.000 kronor och försäkringsersättningen för brandskadan 1.625.000 kronor, totalt 2.125.000 kronor.


Bakgrund

Kommunen aktualiserade i mitten på 1990-talet försäljning av Lokstallarna och Motorvagnstallet i Rimbo. I samband med detta upptäcktes markföroreningar vid en enkel kontroll av marken. Omfattande markundersökningar gjordes och 1999 stod det klart att marken var förorenad med både PAH och olja som härstammar från den tidigare järnvägsepoken. Pågående diskussioner med köpintressenter avbröts med löfte att kommunen återkommer om det på nytt skulle bli aktuellt med försäljning.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-05-03 redogjort för ärendets fortsatta handläggning vad avser ansvaret för markföroreningar m m samt branden som 2002-11-22 förstörde stora delar av Lokstallarna.

KS § 151 forts

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna avtal om försäljning av ett område av fastigheterna NorrtäljeRimbo-Håsta 1:53, 7:1 och 8:1 (Lokstallarna och Motorvagnstallet i Rimbo) till Riflex AB för en köpeskilling av 500. 000 kr, att kommunen utbetalar ett bidrag till Riflex AB uppgående till 2.125.000 kr avseende återuppbyggnad av nedbrunnen del av Lokstallarna, att finansiering av utgiften för återuppbyggnad av nedbrunnen del av Lokstallarna sker med köpeskillingen 500.000 kronor och försäkringsersättningen för brandskadan 1.625.000 kronor, totalt 2.125.000 kronor.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-05-19, § 163 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-05-03.

_______


KS § 152 Dnr KS 05-321 214

Planering av mark för industriell verksamhet

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att uppdra till ledningskontoret att uppta överläggningar med Försvarsmakten och fortifikationsverket om mark i Mellingeholm,

att hemställa hos byggnadsnämnden att i första hand påbörja detaljplanering av områdena Mellingeholm, Östhamra, Storsten, Nordrona och Sika.


Bakgrund

Det är idag brist på planlagd mark för verksamhetsområden i Norrtälje stad. De obebyggda tomterna som finns i Görla är flertalet reserverade för företag som planerar att ta dem i anspråk.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i PM 2005-05-04 redovisat befintlig mark som är möjlig att använda. Områdena är inte detaljplanlagda men ingår i utvecklingsplanen för Norrtälje stad. För några av områdena finns fördjupad översiktsplan.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2005-05-16 kommunstyrelsen besluta att uppdra till ledningskontoret att uppta överläggningar med Försvaret och fortifikationsverket om mark i Mellingeholm, att hemställa hos byggnadsnämnden att i första hand påbörja detaljplanering av områdena Mellingeholm, Östhamra, Storsten, Nordrona och Sika.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-05-19, § 164 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-05-16.

_________KS § 153 Dnr KS 05-320 255

Tillägg nr 1 till markanvisningsavtal avseende mark- och vattenområden inom fastigheten Oxhalsö 1:125, Bromskär i Blidö församling

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förslag till tillägg nr 1 till markanvisningsavtal gällande mark- och vattenområden inom fastigheten Oxhalsö 1:125, Bromskär i Blidö församling.


Bakgrund

Norrtälje kommun och Bromskärs hamnförening träffade 2002-10-19 och 2003-01-07 ett markanvisningsavtal gällande mark- och vattenområden för en småbåtshamn med därtill hörande parkering inom fastigheten Oxhalsö 1:125, Bromskär i Blidö församling. Avsikten i markanvisningsavtalet är att småbåtshamnen med därtill hörande parkering skall prövas i detaljplan som bekostas av föreningen.

Markanvisningsavtalet är villkorat av att dels mark- och exploateringsavtal skall ha upprättats och undertecknats av föreningen samt godkänts av kommunstyrelsen senast 2005-06-30 dels detaljplan upprättats och antagits av kommunfullmäktige senast 2005-12-31.

På grund av försening av detaljplanearbetet behöver ovanstående villkorstider förlängas, vilket markanvisningsavtalet medger.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2005-05-09 upprättat förslag till tilläggsavtal vilket innebär att villkorstider framflyttas tre år, mark- och exploateringsavtal skall vara undertecknat av föreningen och godkänt av kommunstyrelsen senast 2008-06-30 respektive detaljplan skall ha upprättats och godkänts av kommunfullmäktige senast 2008-12-31.

KS § 153 forts

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till tillägg nr 1 till markanvisningsavtal gällande mark- och vattenområden inom fastigheten Oxhalsö 1:125, Bromskär i Blidö församling.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-05-19, § 165 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-05-09.

________KS § 154 Dnr KS 05-294 537

Hemställan till SL om indragning av dubbelsidig hållplats Rimbotorg samt hållplats Mora gamla vägskäl

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunens yttrande i ärendet godkänna upprättad skrivelse undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.

Bakgrund

Trafikgruppen har gett ledningskontoret i uppdrag att till SL föreslå två indragningar av hållplatser.

Den dubbelsidiga hållplatsen i Rimbo torg ligger längs genomfarten i Rimbo vid OK-macken (väg 77 och 280). Det finns inga hållplatsfickor vilket medför att bussarna stannar mitt i körbanan och hindrar framkomligheten för övrig trafik. Alternativa på- och avstigningen är vid bussterminalen i Rimbo som ligger 200-250 m från hållplats Rimbotorg. Vinsten med ökad framkomlighet och trafiksäkerhet överstiger således kostnaden för den något minskade tillgängligheten till kollektivtrafiken.

Ombyggnader vid vägskälet vid Mora har medfört att två hållplatslägen hamnat nära varandra vilket gjort att hållplatsen Mora gamla vägskäl har blivit överflödig och kan dras in. Det har skett i samråd med Busslink.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-04-20 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättad skrivelse som kommunens yttrande i ärendet.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-05-19, § 166 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-04-20.

_________

KS § 155 Dnr KS 05-290 004

Godkännande av arkivbeskrivningar och dokumenthanteringsplaner för servicekontoret

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förslag till arkivbeskrivningar och dokumenthanteringsplaner för servicekontoret.


Bakgrund

Stadsarkivet har i samarbete med servicekontorets enheter upprättat förslag till arkivbeskrivningar och dokumenthanteringsplaner för MA-service, kundtjänst/intern service, redovisning/finans, IT-support.

Dokumenthanteringsplanerna anger vad som skall gallras och vad som skall bevaras för framtiden.

Tjänstemannaberedning

Servicekontoret föreslår i skrivelse 2005-04-26 kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-05-19, § 169 föreslagit enligt servicekontorets skrivelse 2005-04-26.

________


KS § 156 Dnr KS 05-269 004

Godkännande av arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för räddningskontoret

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förslag till arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för räddningskontoret.


Bakgrund

Stadsarkivet har i samarbete med räddningskontoret upprättat förslag till arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan.

Dokumenthanteringsplanerna anger vad som skall gallras och vad som skall bevaras för framtiden.

Tjänstemannaberedning

Servicekontoret föreslår i skrivelse 2005-04-19 kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-05-19, § 170 föreslagit enligt servicekontorets skrivelse 2005-04-19.

________

KS § 157 Dnr KS 03-119 106

Beslut ang deltagande i det nationella nätverket för mångfald i Sverige

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att Norrtälje kommun fortsätter att delta i det nationella nätverket för mångfald i Sverige med motiveringen att kommunstyrelsen ser detta deltagande som en viktig del i kommunens omvärldsbevakning.

Bakgrund

Norrtälje kommun har genom servicekontorets mångfaldskonsult varit aktiv i skapandet av det nationella nätverket för mångfald i Sverige, vilket initialt reglerats i ett avtal och finansierats av Integrationsverket. 

Med anledning av det avtal som träffades i september 2003 mellan kommunen och Integrationsverket har servicekontoret 2005-04-27 överlämnat en rapport över slutfört uppdrag.

Arbetet i nätverket har lett fram till en samstämmig uppfattning i de deltagande kommunerna att arbetet bör gå vidare, vilket bland annat innebär att kommunerna uppmanas visa sin delaktighet genom att ställa sig positiva till ett fortsatt deltagande i nätverket.

Tjänstemannaberedning 

Servicekontoret har på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att Norrtälje kommun fortsatt deltar i det nationella nätverket för mångfald i Sverige med motiveringen att kommunstyrelsen ser detta deltagande som en viktig del i kommunens omvärldsbevakning.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-05-19, § 171 föreslagit enligt servicekontorets skrivelse 2005-04-27.
__________


KS § 158 Dnr KS 05-343 315

Pendlarparkering vid Regementsgatan

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att hemställa till tekniska nämnden att en pendlarparkering vid Regementsgatan anläggs.


Bakgrund

Parkeringsbristen är stor i centrala delarna av staden. En orsak till bristen är att många pendlare parkerar centralt under större delen av dagen.

Det finns en grusad yta vid Regementsgatan/Stegelbäcksgatan väster om begravningsplatsen som skulle kunna användas för pendlare.

I samband med att Flygfyrenområdet exploateras måste cirkusplatsen flyttas. Ett av förslagen har varit det grusade området vid Regementsgatan. En annan mer lämplig plats skulle kunna vara en av de asfalterade parkeringsplatserna vid infarten till Campus Roslagen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2005-05-17 på anförda skäl kommunstyelsen besluta att hemställa till tekniska nämnden att en pendlarparkering vid Regementsgatan anläggs.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-05-19, § 173 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-05-17.

________
KS § 159 Dnr KS 04-679 055

Godkännande av förfrågningsunderlag gällande ramavtal etanolbilar och leasingfinansiering

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av etanolbilar och leasingfinansiering,

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantör av etanolbilar och leasingfinansiering.

Protokollsanteckning

Kerstin Bergström (s) låter anteckna till protokollet att bilarna skall vara försedda med yttre antenner samt ha bra lösning för handsfree mobiltelefoni.

Kommunstyrelsen ställer sig bakom protokollsanteckningen.Bakgrund

Kommunen leasar för närvarande 192 fordon varav 167 etanolbilar. För närvarande har kommunen avtal med Ford och Toyota gällande fordonsleasing. Nuvarande ramavtal gällande fordonsleasing löper ut under året.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-05-26 redogjort för formen av upphandling, beskrivning av förfrågningsunderlaget samt tidplan. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av etanolbilar och leasingfinansiering, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantör av etanolbilar och leasingfinansiering.


KS § 159 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2005-05-26, § 175 att vilandeförklara ärendet i avvaktan på att beslutsunderlag föreligger. Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-06-02, § 184 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-05-26.
_________KS § 160 Dnr KS 05-337 003

Revidering av riktlinjerna mot diskriminering

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att anta de reviderade riktlinjerna mot diskriminering.


Bakgrund

Ledningskontoret har efter granskning av diskrimineringsombudsmannen uppmanats att se över den befintliga policyn mot trakasserier.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2005-05-16 att översynen nu är genomförd och de reviderade riktlinjerna har varit ute på förvaltningsremiss samt granskats av en anlitad språkvetare.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att anta de reviderade riktlinjerna mot diskriminering.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-05-26, § 176 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-05-16.

_________KS § 161 Dnr KS 05-322 110

Valkretsindelning för landstingsval perioden 2006-2010

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att ej erinra mot förslag till valkretsindelning för landstingsval perioden 2006-2010.


Bakgrund

Stockholms läns landsting har i skrivelse 2005-05-03 föreslagit valkretsindelning för landstingsvalet 2006. Yttrandet skall sändas till landstinget senast den 15 juni 2005.

Den föreslagna valkretsindelningen för landstingsvalet 2006 tillämpades vid landstingsvalet 2002. I Stockholms stad förs diskussioner om att ändra valkretsar men inga större förändringar förutses. Dock kan smärre förändringar förekomma på grund av nyetablerade bostadsområden.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2005-05-20 att med anledning av den korta remisstiden har förslaget diskuterats med valnämndens ordförande och viceordförande. De har inget att erinra mot förslaget.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att ej erinra mot förslag till valkretsindelning för landstingsval perioden 2006-2010.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-05-26, § 180 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-05-20.

________KS 162 Dnr KS 05-258 046

Föreningen Norrtälje Företagshälsovård

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att ställa sig positiva till att Föreningen Norrtälje Företagshälsovårds kapital och verksamhet överförs till Norrtälje Utvecklings AB från och med 2005-07-01.

Bakgrund

Föreningen Norrtälje Företagshälsovård bildades i samband med försäljningen av Roslagshälsan AB för snart 15 år sedan. Av föreningens kapital bildades en stipendiefond vars avkastning skulle delas ut som årliga arbetsmiljöstipendier.

Två medlemmar i Föreningen Norrtälje Företagshälsovård föreslår att Norrtälje kommun som största intressent ställer sig positiv till att Norrtälje Utvecklings AB övertar föreningens förvaltning och dess kapital. Norrtälje Utvecklings AB har en liknande bakgrund som Föreningen Norrtälje Företagshälsovård och i princip samma medlemsrepresentation.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2005-05-11 kommunstyrelsen besluta att ställa sig positiva till att Föreningen Norrtälje Företagshälsovårds kapital och verksamhet överförs till Norrtälje Utvecklings AB från och med 2005-07-01.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-05-26, § 179 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-05-11.

________KS § 163 Dnr Ks 05/88 002

Anmälan om delegationsbeslut 2005

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-7 lägges till handlingarna.

________
KS § 164

Protokoll

Bakgrund

Föreligger protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden 2005-03-31 och 2005-04-08.

Kommunfullmäktiges sammanträden 2005-03-21 och 2005-04-25.
________


KS § 165

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Sveriges Kommuner och Landsting; Cirkulär 2005:33 ang budgetförutsättningar för åren 2006-2008

Sveriges Kommuner och Landsting; Cirkulär 2005:43; Ekonomirapporten, om kommunernas och landstingens ekonomi maj 2005

Sveriges Kommuner och Landstings skrift Ett granskande samhälle

Utbildnings- och kulturdepartementet; Särskild satsning på utbildning och rekrytering av yrkeslärare

Riksantikvarieämbetet, omvärldsanalys handikappområdet

KSL; Överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilda boendeformer i annan kommun inom Stockholms län

Dnr KS 05-303 106
PRO:s uttalande den 21 april 2005 ang den nya strukturen för vård och omvårdnad

Dnr KS 05-335 011
Regionplane och trafiknämndens remiss: Förslag till skärgårdspolitiskt program för Stockholms läns landsting

Dnr KS 05-336 011
Regionplane och trafiknämndens remiss: Delregional utvecklingsplan för Stockholms kust och skärgård

Dnr KS 05-122 108

Länsrättens dom ang överklagande av kommunstyrelsens beslut om bidrag till Simpnäs Hamnförening och Arholmavägarnas samfällighetsförening för upprustning av brygga
forts

KS § 165 forts

Dnr KS 05-319 882
Ordf i Sveriges Författarförbunds Biblioteksråd; Låt biblioteksfilialerna i Norrtälje fortsätta existera

Dnr KS 05-328 170
Södra Roslagens Brandförsvarsförbund; Årlig förvaltningsrapport för Räddningcentral Norr år 2004

Tack från skatteverkets informationsdirektör för hjälp med elektronisk svarsrobot i samband med elektronisk deklaration

Tack från Intressegruppen Rimbos Framtid för välskötta parkplanteringar i Rimbo

NIHAB:s kallelse till styrelsemöte den 18 maj 2005

Styrelseprotokoll 2005-04-28 från Norrtälje Kommunhus AB

Styrelseprotokoll 2005-04-18 från Roslagsbostäder AB

Styrelseprotokoll 2005-04-13 från Järnvägsparken HB

Trafikgruppens protokoll 2005-04-06

Styrelseprotokoll 2005-04-06 från Norrtälje Energi AB

Extra styrelseprotokoll 2005-04-13 från Norrtälje Energi AB

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2005-04-14, § 37; Färsna Gård – rapport och förslag
_________