KS 050616
Plats och tid Sammanträdesrum Norrtälje, Kommunhuset Ankaret, kl 08.30-08.45
09.30-09.40
Beslutande Enligt förteckningMats Törnquist, kommundirektör
Tony Wallin, personalchef
Övriga deltagande Lena Boman, lokalcontroller
Berit Jansson, sekreterare

Utses att justera Håkan Jonsson (s)

Justeringens Måndagen den 20 juni 2005, kl 13.00
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 166-181
Berit Jansson

Ordförande ........................................................................
Christer Candal

Justerande ..................................................................................................................
Håkan Jonsson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2005-06-16

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2005-06-17 anslags nedtagande 2005-07-08 

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KS § 166

Val av justeringsman

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Håkan Jonsson (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret måndagen den 20 juni 2005, kl 13.00.

______________KS § 167 Dnr KS 04-503 315

Besvarande av motion från Allan Edehamn (s) ang rastplats på länsväg 283 norr om Elmsta

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen samt

att uppdra till kommunstyrelsen genom dess ledningskontor att uppta överläggningar med Vägverket om en rastplats längs länsväg 283.

Bakgrund

Allan Edehamn (s) lämnade in motionen vid kommunfullmäktiges sammanträde 2004-09-13, § 174. I motionen hemställs om att Norrtälje kommun tar kontakt med Vägverket samt Gösta Krön för att snabbt anordna en rastplats med toalett i kommunen.

Kommunen har en rastplatsplan som är antagen 1996-05-30. Vägverket ansvarar för de resande av långväga karaktär längs det statliga vägnätet. I överläggningar med Vägverket har kommunen tagit upp att det behövs rastplatser främst längs riks- och europavägar i kommunen. Vägverket har instämt i behoven men det har inte funnits budgetmässigt utrymme för anläggande av rastplatser varken längs Rv 76 eller Rv 77 trots upprepade påstötningar. Principiellt anser Vägverket att en rastplatsanläggning inte enbart ska finansieras av staten utan även av andra aktörer. I kommunens budget finns inga medel avsatta för rastplatser.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2005-05-26 bland annat att eftersom Grisslehamn är en målpunkt för det långväga resande mot Åland/Finland kan det även finnas behov av en rastplats längs länsväg 283. En sådan finns inte upptagen i rastplatsplanen. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå


KS § 167 forts

kommunfullmäktige besluta att uppdra till ledningskontoret att uppta överläggningar med Vägverket om en rastplats längs länsväg 283 samt att motionen därmed skall anses vara besvarad.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-06-09, § 185 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-05-26.

_________KS § 168 Dnr KS 05-284 312

Besvarande av motion från Jan Emanuel Johansson (s) ang cykelväg på banvallarna i Rimbo

Beslut

Kommunfullmäktiges förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2005-05-18 anse motionen vara besvarad.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2005-04-25, § 89. I motionen föreslås att banvallarna i Rimbo som står outnyttjade bör byggas om med såväl cykelbana som ridväg.

Upprustningen av banvallarna är kultur- och fritidsförvaltningens ansvarsområde. Arbetet med att göra dem lämpliga för cykling och ridning pågår sedan tidigt 90-tal enligt plan som upprättats av förvaltningen. Utbyggnadstakten är således beroende av resurserna i kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-05-18 anfört att banvallen mellan Rimbo och Rånäs är iordningställd och klar sedan flera år. Från Norrtälje till Sundsta är den klar och förbättringsåtgärder på sträckan Sundsta till Finsta är på gång. Nästa etapp enligt planen är sträckan Finsta-Kundby som idag är i dåligt skick. Från Kundby till Rimbo kan man cykla på traktorvägen över fälten. Banvallen från Rimbo till Sättra är också möjlig att iordningställa på sikt, men norr därom via Edsbro till Häverödal är det näst intill ogenomförbart på grund av markägoförhållandena. Ledningskontoret nämner också att det för närvarande pågår ett samarbetsprojekt mellan UNO-kommunerna som syfter till att få till stånd en ridväg hela vägen från Danderyd till Norrtälje via Rö och Rimbo.

KS § 168 forts

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen härmed ska anses besvarad.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-06-09, § 186 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-05-18.


________KS § 169 KS 05-409 291

Skollokaler i Norrtälje tätort – uppsägning av hyreskontrakt 

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att uppdra till tekniska kontoret att genomföra uppsägning av hyreskontrakt för Flygskolan från och med 1 augusti 2006 samt

att delegera åt kommunstyrelsens ordförande att teckna eventuellt nytt hyresavtal för Flygskolan.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Bakgrund

I samband med översyn av kommunens lokalbestånd har diskussioner förts om Flygskolans framtid. Hyreskontrakt löper ut 2006-07-31 och för att inte förlängning ska ske med 5 år skall uppsägning ske före 2005-07-31.

Under våren 2005 har lokalrevision av samtliga grundskolelokaler i Norrtälje tätort genomförts av Gunnar Löwenhielm Arkitekt AB. Avsikten med lokalrevisionen var att få skolornas kapacitet bedömda efter samma modell, att få underlag för analys av behov av skollokaler i tätorten samt att kunna ge besked till Montessoriskolan om deras långsiktiga lokalisering.

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2005-02-03 att ej medge Montessoriskolan rätt att uppföra ytterligare en paviljong på nuvarande tomt och låta befintligt arrendeavtal löpa vidare till 2006-08-31.

Barn- och skolnämnden beslutade vid sammanträde 2005-06-08 att uppdra till förvaltningen att till nämndens sammanträde i september ta fram förslag att anpassa lokalytorna i Norrtälje tätort till det minskade elevunderlaget med inriktning att i första hand gå ur externt inhyrda lokaler samt att ge en noggrann konsekvensbeskrivning.
forts

KS § 169 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-06-08 redogjort för alternativa förslag till lokalavveckling samt föreslagit enligt alt 1 att kommunstyrelsen uppdrar till tekniska kontoret att genomföra uppsägning av hyreskontrakt för Flygskolan från och med 1 augusti 2006, alt 2 att kommunstyrelsen uppdrar till tekniska kontoret att genomföra uppsägning av paviljongerna för år 7-9 vid Svanberga skola.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-06-09, § 187 föreslagit enligt alternativ 1 i ledningskontorets skrivelse 2005-06-08. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) yrkade avslag

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Christer Candal (m) – bifall till arbetsutskottets förslag att uppdra till tekniska kontoret att genomföra uppsägning av hyreskontrakt för Flygskolan från och med 1 augusti 2006 med tilläggsyrkandet – att delegera åt kommunstyrelsens ordförande att teckna eventuellt nytt hyresavtal för Flygskolan.

Håkan Jonsson (s) – avslag på Christer Candals yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag med Christer Candals tilläggsyrkande.

________


KS § 170 Dnr KS 05-393 053

Godkännande av förfrågningsunderlag gällande ramavtal för inköp av idrottsmaterial

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av idrottsmaterial,

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantör av idrottsmaterial.


Bakgrund 

Norrtälje kommun har för närvarande inget avtal rörande inköp av idrottsmaterial. Av denna anledning är det lämpligt att genomföra en upphandling för att på så sätt tillförsäkra kommunen tillgång till leveranser för idrottsmaterial.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2005-06-01 överlämnat förslag till förfrågningsunderlag samt föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av idrottsmaterial, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantör.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-06-09, § 191 föreslagit enligt ledningskontorets förslag 2005-06-01.
________


KS § 171 Dnr KS 05-369 055

Godkännande av förfrågningsunderlag gällande ramavtal juridiska tjänster

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av juridiska tjänster,

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantör av juridiska tjänster.

Bakgrund

Norrtälje kommun köper juridiska tjänster från ett stort antal olika byråer med olika inriktningar varje år. Kommunen har dock inga ramavtal när det gäller juridiska tjänster.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2005-05-31 överlämnat förslag till förfrågningsunderlag samt föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av juridiska tjänster, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantör.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-06-09, § 192 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-05-31.
________

KS § 172 Dnr KS 05-309 107

Yttrande över avkastningskrav från Norrtälje Energi AB

Beslut

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar ej i beslutet.

Kommunstyrelsen beslutar:

att som svar på skrivelse 2005-04-21 från verkställande direktören för Norrtälje Energi AB konstatera att det avkastningskrav, 18,75 mkr, för bolaget som föreslås i ledningskontorets förslag till budget 2006-2008 kvarstår.


Bakgrund

Verkställande direktören för Norrtälje Energi AB, NEAB, skriver i brev 2005-04-21 till Norrtälje Kommunhus AB, NKAB att ledningskontorets förslag till avkastningskrav i budgetförslaget för 2006-2008, 18,75 mkr är för högt.

Vid sammanträde 2004-04-28 beslutade styrelsen för NKAB att utan eget ställningstagande överlämna skrivelsen till kommunstyrelsen för ställningstagande i samband med behandling av nämndernas remissvar.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-05-31 anfört att bedömningen är att utvecklingen inom NEAB är positiv. Bokslutet för år 2004 visar på ett väsentligt bättre resultat än budgeterat och utvecklingen hittills under 2005 ger inte heller vid handen att bolaget inte skulle kunna bära ett avkastningskrav på nuvarande nivå. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att som svar på skrivelse 2005-04-21 från verkställande direktören för Norrtälje Energi AB konstatera att det avkastningskrav, 18,75 mkr, för bolaget som föreslås i ledningskontorets förslag till budget 2006-2008 kvarstår.

forts
KS § 172 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-06-09, § 193 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-05-31. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) deltog ej i beslutet. 

_________


KS § 173 Dnr KS 05-400 252

Förvärv av fastigheten Norrtälje Nytorp 2:4

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna förvärv av fastigheten Norrtälje Nytorp 2:4 för en köpeskilling av 1.700.000 kr,

att beräknad utgift (köpeskilling och lagfartskostnad) 1.726.325 kronor, finansieras med egna medel.


Bakgrund

Kommunen har tidigare med koppling till projekt Mellingeholms Flygplats, förvärvat fastigheterna Nytorp 2:2 och Nytorp 2:3. Arealen av dessa fastigheter uppgår till ca 10 ha. Fastigheten Nytorp 2:4 utgör en privatägd bebyggd villafastighet med tomtarealen 2.248 m2 och ligger som en enklav i kommunens markinnehav.

Kommunen har tidigare varit erbjuden att förvärva fastigheten Nytorp 2:4, men kommunen tackade då nej varvid fastigheten såldes till den nuvarande ägaren för en köpeskilling av 1.700.000 kr med tillträde 2004-10-08. Ägaren till fastigheten har kontaktat kommunen för att ta reda på kommunens planer för området.

I och med att kommunstyrelsen 2005-06-02 beslutade hemställa hos byggnadsnämnden att påbörja detaljplanering av områdena Mellingeholm (i vilket Nytorp ingår), Östhamra, Storsten, Nordrona och Sika för verksamheter är det är lämpligt att aktualisera ett kommunalt förvärv av fastigheten Nytorp 2:4.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2005-06-03 kommunstyrelsen besluta


KS § 173 forts

att godkänna förvärv av fastigheten Norrtälje Nytorp 2:4 för en köpeskilling av 1.700.000 kr, att beräknad utgift (köpeskilling och lagfartskostnad) 1.726.325 kronor, finansieras med egna medel.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-06-09, § 194 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-06-03.

________KS § 174 Dnr KS 05-410 026

Friskvårdspolicy samt riktlinjer och handlingsplan

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att fastställa Friskvårdspolicy att gälla tills vidare,

att fastställa riktlinjer och handlingsplan för friskvård, daterad juni 2005 att gälla tillsvidare.


Bakgrund

Arbetet med friskvård är ett led i en god personalpolitik. Arbete med friskvård har länge bedrivits på förvaltningarna med stöd från servicekontoret. Någon policy antagen av kommunstyrelsen har tidigare inte funnits.

Tjänstemannaberedning 

Föreliggande förslag till policy och riktlinjer har arbetats fram inom servicekontoret i dialog med företrädare för ledningskontoret. Förslaget har redovisats, diskuterats och godkänts av CESAM.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2005-06-08 kommunstyrelsen besluta 
att fastställa Friskvårdspolicy att gälla tills vidare, att fastställa riktlinjer och handlingsplan för friskvård att gälla tillsvidare.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-06-09, § 195 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-06-08.

_________KS § 175 Dnr KS 05-411 805

Bidrag till GP-galan i Norrtälje den 11 juli 2005

Clas Lagerlund (m) deltar ej i beslutet.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att bevilja stöd till GP-galan i friidrott i Norrtälje den 11 juli 2005 med 50 tkr, att belasta kommunstyrelsens anslag till förfogande.

Protokollsanteckning

Clas Lagerlund (m) låter anteckna följande till protokollet: ”Jag deltar inte i beslutet eftersom en redovisning av förväntad nytta för Norrtälje kommun saknas. Ett löfte om redovisning av uppnådd kommunnytta saknas också.”

Bakgrund

Rånäs 4 H har i skrivelse ansökt om ekonomiskt stöd motsvarande 100 tkr för att genomföra GP-galan i friidrott.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 19 maj 2005 att bevilja 50 tkr. Kultur- och fritidsförvaltningen och ledningskontoret har efter överläggningar kommit fram till att de marknadsföringsmässiga kvaliteterna i en friidrotts-GP är avsevärda.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-06-08 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att bevilja stöd till GP-galan i friidrott i Norrtälje den 11 juli 2005 med 50 tkr, att belasta kommunstyrelsens anslag till förfogande.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-06-09, § 196 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-06-09.
_________

KS § 176 Dnr 02-725 311

Yttrande över förslag till arbetsplan för Görlakorset

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse till Vägverket, undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.

Bakgrund

Vägverket har till kommunen översänt ett förslag till arbetsplan över utformningen av Görlakorset. Förslaget till ombyggnad innebär att korsningen vid Görla ersätts av en vägport som även inrymmer en gång- och cykelväg under E18. I förslaget ingår östriktade av- och påfartsramper från och till Kapellskär. Arbetsplanen för Görlakorset är utställd till den 17 juni 2006.

Norrtälje kommun godkände en överenskommelse med Vägverket den 3 oktober 2003 om genomförande av ombyggnaden av Görlakorset. I överenskommelsen ingår att kommunen skall bekosta de av- och påfartsramper från E18 till Björnövägen som avser att underlätta trafikföringen av Görla industriområde.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-06-09 lämnat synpunkter i ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande förslag till yttrande till Vägverket.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-06-09, § 198 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-06-09.

________
KS § 177 Dnr KS 05-418 734

Blockförhyrning av lokaler i kv Motormannen för särskilt boende

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna föreliggande hyresavtal gällande blockförhyrning av lokaler i kv Motormannen för särskilt boende.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare.


Bakgrund

Omsorgsnämnden har vid sammanträde 2005-02-07, § 9 beslutat uppdra till tekniska nämnden att skyndsamt inleda hyresförhandlingar rörande Motormannen samt att om förhyrning kommer till stånd, denna bör ske som blockförhyrning.

De aktuella lokalerna, som för närvarande används för hotelländamål, behöver byggas om för att på ett tillfredsställande sätt fungera som särskilt boende. Omsorgsförvaltningen har därför utarbetat ett funktions- och lokalprogram, vilket fungerar som underlag för fastighetsägarens kalkylering av ombyggnadskostnaderna. Förvaltningen har från länsstyrelsen erhållit underhandsbesked om att lokalprogrammet uppfyller kraven för fullvärdigt boende.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-06-14 redovisat förslaget till blockhyreskontrakt och ställer sig positiv till förslaget om förhyrning av 42 lägenheter med gemensamhetsutrymmen vid fastigheten Motormannen 1.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande hyresavtal gällande blockförhyrning av lokaler i kv Motormannen för särskilt boende.

forts

KS § 177 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2005-06-16, § 200 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-06-14. Håkan Jonsson (s) yrkade avslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) – avslag med följande motivering: ”Vi anser inte att läget för äldreboende på Motormannen 1 är lämpligt. Vi anser den planerade utbyggnaden av särskilda boenden i Solbacka, Granparken och vid Birgittagården är att föredra och bör påskyndas”.

Christer Candal (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
_________


KS § 178 Dnr Ks 05/88 002

Anmälan om delegationsbeslut 2005

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-8 lägges till handlingarna.

________KS § 179

Protokoll

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att lägga protokollen till handlingarna.


Bakgrund

Föreligger protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden 2005-04-28 och 2005-05-12.

________

KS § 180

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Dnr KS 05-330 007
Kommunens revisorer; Granskning av kvalitén inom kommunens hemtjänst

Dnr KS 99-636 427
Stockholms Tingsrätts deldom ang fastställande av vissa villkor för tillstånd enligt miljöskyddslagen till verksamheten vid Hallsta Pappersbruk i Norrtälje kommun

Dnr KS 05-341 108
Överklagande av kommunfullmäktiges beslut 2005-04-25, § 81, detaljplan för Dillingby 1:10 m fl

Dnr KS 05-254 511
Länsstyrelsens beslut ang avgränsning av områden där vattenskoter får användas i Stockholms län

Sveriges Tandläkarförbund; Gör förskolan och skolan till en sockerfri zon

Information från socialstyrelsen; Lägesbeskrivning från tio kommuner, tre månader efter tsunamin

Sveriges kommuner och landsting; Konsten att prioritera – lite inspiration för dig som förtroendevald

Dnr KS 05-329 007
Kommunens revisorer Information om revisionsprojekt

Dnr KS 05-273 050
Byggettan; Fråga om Norrtälje kommun avser att fr o m nu kräva att svenska kollektivavtal ska gälla vid kommunal upphandling

Dnr KS 04-559 379
Energimyndighetens beslut ang energirådgivning 2005-2007
________KS § 181

Sommarhälsning

Christer Candal önskar kommunstyrelsens ledamöter och ersättare samt närvarande tjänstemän en trevlig sommar.

Håkan Jonsson önskar ordföranden detsamma.

_________