Ks050816
Plats och tid Sammanträdesrum Norrtälje, Kommunhuset Ankaret, kl 09.00-10:35
11.35-12.00
Beslutande Enligt förteckning

Gunnel Löfqvist, planeringschef
Peter Häggberg, planeringssekreterare
Lena Boman, lokalcontroller
Mats Törnquist, kommundirektör
Christina Nilsson, kanslichef
Övriga deltagande Berit Jansson, sekreterare


Utses att justera Bertil Karlsson (v)

Justeringens Ledningskontoret onsdagen den 17 augusti 2005, kl 13.00
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 182-212
Berit Jansson

Ordförande ........................................................................
Christer Candal

Justerande ..................................................................................................................
Bertil Karlsson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2005-08-16

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2005-08-22 anslags nedtagande 2005-09-12

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KS § 182

Val av justeringsman

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Bertil Karlsson (v) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret onsdagen den 17 augusti 2005, kl 13.00.

________ KS § 183 Dnr KS 05-97 001

Den framtida strukturen för vård och omvårdnad i Norrtälje – förslag om bildande av gemensam nämnd för hälso- och sjukvård samt omsorg


Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att tillsammans med Stockholms läns landsting bilda en gemensam nämnd för för hälso- och sjukvård samt omsorg, kallad Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds och omsorgsnämnd enligt förslag i till ärendet hörande bilaga 1, att gälla från och med 2006-01-01,

att Norrtälje kommun blir värdkommun för den gemensamma nämnden,

att upplösa omsorgsnämnden från och med 2006-01-01,

att anta förslag till reglemente för den gemensamma nämnden enligt till ärendet hörande bilaga 3, 

att tillsammans med Stockholms läns landsting bilda kommunalförbund för ägande av bolag enligt förslag till förbundsordning enligt till ärendet hörande bilaga 2, 

att ställa sig positiv till principerna för finansiering enligt projektskrivelsen och uppdra till kommunstyrelsen att återkomma med genomarbetat budgetförslag där även formerna för kontroll och utvärdering skall fastställas, 

att ställa sig bakom principerna för bolagsombildning m m enligt till ärendet hörande bilaga 4, 

att till kommunalförbundet låna ut 27,5 mkr avseende köp av aktier i Norrtälje Sjukhus AB, 

att finansiering av utlåningen sker genom upptagande av lån, 


KS § 183 forts

att bevilja kommunstyrelsen anslag om 1 000 tkr för förberedelsekostnader såsom konsultinsatser, information och kommunikation, rekrytering, omställning IT-system m m,

att finansiering sker med eget kapital, 

att uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta förslag till ny organisation för såväl politisk som förvaltningsverksamhet i Norrtälje kommun att träda i kraft 2007-01-01.


Bakgrund

Under 2004 har Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun gemensamt bedrivit ett projekt om samverkan inom hälso- och sjukvård och omsorg i Norrtälje.

Projektets bakgrund var ett tjänstemannaförslag hösten 2003 i landstinget om att Norrtälje sjukhus skulle omvandlas till ett närsjukhus. Akutsjukvårdsuppdraget skulle enligt förslaget överföras till Danderyds sjukhus. Förslaget framkallade debatt och stimulerade framväxten av alternativa förslag.

I Norrtälje gav en partiövergripande politisk avsiktsförklaring uttryck för kommunens vilja att tillsammans med landstinget säkra utvecklingen för sjukvård och omsorg i kommunen. Kommunen tog ett initiativ om att i samverkan med lokala företrädare för Norrtälje sjukhus och primärvård arbeta fram ett förslag om väsentligt ökad samverkan mellan kommunen och landstinget.

Landstingets politiska process ledde fram till beslutet att akutsjukvården vid sjukhuset skulle bestå. I landstingsfullmäktiges budgetbeslut gavs dessutom uppdrag till landstingsstyrelsen ”att tillsammans med styrelsen vid Norrtälje sjukhus ytterligare utreda och utveckla verksamheten avseende volym, inriktning och samordningsmöjligheter”.

Med dessa initiativ och beslut hade såväl inom kommunen och inom landstinget grunden lagts för samverkansprojektet Den framtida strukturen för vård och omvårdnad i Norrtälje.

KS § 183 forts 

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-08-02 redogjort för projektets mål och organisation samt överlämnat rapporter med bilagor för fullmäktiges ställningstagande. Skrivelsen har därefter reviderats 2005-08-04 samt 2005-08-15.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att tillsammans med Stockholms läns landsting bilda en gemensam nämnd för hälso- och sjukvård samt omsorg, kallad Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds och omsorgsnämnd enligt förslag i till ärendet hörande bilaga 1, att gälla från och med 2006-01-01,att Norrtälje kommun blir värdkommun för den gemensamma nämnden, att upplösa omsorgsnämnden från och med 2006-01-01,att anta förslag till reglemente för den gemensamma nämnden enligt till ärendet hörande bilaga 3, att tillsammans med Stockholms läns landsting bilda kommunalförbund för ägande av bolag enligt förslag till förbundsordning enligt till ärendet hörande bilaga 2, att ställa sig positiv till principerna för finansiering enligt projektskrivelsen och uppdra till kommunstyrelsen att återkomma med genomarbetat budgetförslag där även formerna för kontroll och utvärdering skall fastställas, att ställa sig bakom principerna för bolagsombildning m m enligt till ärendet hörande bilaga 4, att till kommunalförbundet låna ut 27,5 mkr avseende köp av aktier i Norrtälje Sjukhus AB, att finansiering av utlåningen sker genom upptagande av lån, att bevilja kommunstyrelsen anslag om 1 000 tkr för förberedelsekostnader såsom konsultinsatser, information och kommunikation, rekrytering, omställning IT-system m m, att finansiering sker med eget kapital, att uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta förslag till ny organisation för såväl politisk som förvaltningsverksamhet i Norrtälje kommun att träda i kraft 2007-01-01.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-08-04, § 202 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-08-04. Arbetsutskottet beslutade för egen del att sända förslaget på skyndsam remiss till omsorgsnämnden, barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden samt socialnämnden.

________
KS § 184 Dnr KS 05-140 514

Besvarande av motion från Allan Edehamn (s) ang parkeringsplatser i Hallstaviks centrum

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2005-05-19 avslå motionen.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter.


Bakgrund

Motionen inlämnades av Allan Edehamn (s) vid kommunfullmäktiges sammanträde 2005-02-21, § 30. I motionen föreslås att man grusar av området mellan norra och södra Odenvägen för att i avvaktan på byggnation användas som parkering, främst pendlarparkering.

Tekniska kontoret har i yttrande 2005-04-12 till tekniska nämnden anfört att detaljplanen för området vid Odenvägen redovisar bostadsbebyggelse och är inte avsedd för parkeringsändamål. Kommunen äger fastigheterna Hallsta 1:50 och 1:51. Att iordningställa området till en ordnad parkering av grus för 80 bilar kostar 560 000 kr. Då kostnaden inte ryms inom ramen för gatu-parkbudgeten föreslår tekniska kontoret att motionen avslås.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2005-0519, § 48 föreslagit kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-06-21 föreslagit kommunfullmäktige KS § 184 forts

besluta att med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2005-05-19 avslå motionen.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-08-04, § 203 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-06-21. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) reserverade sig.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) – bifall till motionen
Christer Candal (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.


________


KS § 185 KS 04-281 744

Besvarande av motion från Kristina Almén (s) och Kerstin Bergström (s) om avlastning för anhörigvårdare

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till omsorgsnämndens beslut 2005-05-16, § 39 anse motionen vara besvarad.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2004-04-26-27, § 115. 

Omsorgsförvaltningen har i skrivelse 2005-04-27 bland annat anfört att under första delen av år 2005 är samtliga platser i särskilt boende utnyttjat till 100 %, vilket gör att trycket på korttidsplatser och dagligverksamhet ökat. 

Tilldelade resurser i budget 2005 har kunnat utnyttjas för att avlasta anhöriga i deras arbete. Kommunfullmäktiges inriktning för 2005 har till fullo uppfyllts när det gäller att få ut antal platser för tilldelade resurser.

Omsorgsnämnden har vid sammanträde 2005-0516, § 39 beslutat att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som svar på motionen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-06-20 föreslagit kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till omsorgsnämndens beslut 2005-05-16, § 39 anse motionen vara besvarad.

KS § 185 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-08-04, § 204 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-06-20. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) reserverade sig.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) – bifall till motionen
Christer Candal (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. 

________


KS § 186 Dnr KS 05-158 003

Besvarande av motion från Håkan Jonsson (s) angående begäran om komplettering av kommunens upphandlingsregler

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2005-06-07 avslå motionen.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter samt vänsterpartiets ledamot.


Bakgrund

Motionen inlämnades av Håkan Jonsson (s) vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 mars 2005, § 57.

I motionen föreslås att kommunfullmäktige skall besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att komplettera kommunens upphandlingsregler vad gäller krav på att kommunens leverantörer skall följa gällande svenska kollektivavtal. 

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2005-06-07 yttrat sig i ärendet och anför bland annat att rättsläget är oklart huruvida det är tillåtet att ställa krav på att leverantörer/entreprenörer skall följa svensk kollektivavtal. Ledningskontoret anser det inte lämpligt att föra in regler i kommunens upphandlingspolicy då det inte är klarlagt om det är juridiskt hållbart att ställa sådant krav. Kommunstyrelsen föreslås därför föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.


forts


KS § 186 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-08-04, § 207 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-06-07. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) reserverade sig.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) – bifall till motionen
Christer Candal (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

________


KS § 187 Dnr KS 05-361 290

Beviljande av anslag för tillbyggnad av fläktrum och ventilationsanläggning i förskolan Skarsjöstugan, Rimbo

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja tekniska nämnden 3,4 mkr i investeringsanslag för tillbyggnad av fläktrum och ventilationsanläggning i förskolan Skarsjöstugan i Rimbo, 

att finansiering sker med egna medel.


Bakgrund

Befintlig ventilationsanläggning i förskolan Skarsjöstugan uppfyller inte gällande funktionskrav. Vid s k OVK-besiktning (obligatorisk ventilationskontroll) har större delen av anläggningen underkänts och resterande delar fått grava anmärkningar. enligt utredning genomförd av tekniska kontoret är det ej möjligt att uppnå godkänd funktion genom justering och/eller renovering av befintlig anläggning.

Tekniska nämnden har därför beslutat vid sammanträde 2005-05-19 att hemställa hos kommunfullmäktige om investeringsanslag på 3,4 mkr för installation av ny ventilationsanläggning. Beslut om investeringsanslag överstigande 3 mkr måste enligt gällande reglemente beslutas av kommunfullmäktige.

Lokalstyrgruppen har vid sammanträde 2005-04-08 ställt sig bakom föreslagen investering.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-06-13 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden 3,4 mkr i investeringsanslag för tillbyggnad av fläktrum och 


KS § 187 forts

ventilationsansanläggning i förskolan Skarsjöstugan i Rimbo, att finansiering sker med egna medel.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-08-04, § 209 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-06-13. 


_________KS § 188 Dnr KS 04-269 314

Uppdrag att utreda väghållaransvaret i Älmsta

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att med godkännande lägga ledningskontorets utredning till handlingarna samt 

att inte begära omprövning av lantmäteriverkets beslut angående väghållaransvaret i Älmsta.

Reservation

Socialdemokraterna lämnar skriftlig reservation. Bilaga.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2004-03-29, § 79 att bifalla en motion från Håkan Jonsson (s) m fl ang väghållaransvaret i Älmsta.

Motionen bifölls på så sätt att kommunstyrelsen skall utreda de ekonomiska och praktiska möjligheterna att överta ansvaret.

Enligt huvudregeln i 6 kap 26 § plan- och bygglagen skall kommunen vara huvudman för allmänna platser inom områden med detaljplan, om det inte finns särskilda skäl till annat. Om kommunen inte skall vara huvudman skall det enligt 5 kap 4 § PBL framgå av detaljplanen.

Lantmäteriet beslutade 2004-03-17 att inrätta en gemensamhetsanläggning avseende vägar i Älmsta samhälle.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-06-13 redovisat kostnader m m i ärendet och anför att kostnaden för att föra in väghållaransvaret under kommunalt 


KS § 188 forts

huvudmannaskap vida överstiger gemensamhetsanläggningens kostnader därför avstyrker ledningskontoret att frågan utreds vidare. Ledningskontoret 
föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att med godkännande lägga ledningskontorets utredning till handlingarna samt att inte begära omprövning av lantmäteriverkets beslut angående väghållaransvaret i Älmsta.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-08-04, § 210 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-06-13. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) lämnade skriftlig reservation.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Håkan Jonsson (s)– att kommunstyrelsen övertar väghållaransvaret i Älmsta.

Christer Candal (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
_________
KS § 189 Dnr KS 05-456 253

Roslagsbostäder AB ang godkännande av försäljning av fastigheten Skebo 1:166

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att ärendet utgår från dagens sammanträde.


Bakgrund

Fastigheten Skebo 1:166 köptes av Roslagsbostäder AB år 1981. Roslagbostäder producerade de 20 st lägenheter som fastigheten består av idag. På fastigheten finns även tre stycken förrådsbyggnader. 

Styrelsen i Roslagsbostäder har under flera år övervägt möjligheterna att eventuellt sälja de objekt som ligger utanför de ordinarie förvaltningsområdena. Den tilltänkta köparen äger idag Skebo Herrgård där man bedriver konferensverksamhet via företaget Skebo Konferens.

Roslagsbostäder AB hemställer i skrivelse 2005-07-04 om att kommunstyrelsen fattar beslut om att genomföra försäljningen av Skebo 1:166 i enlighet med bifogat köpekontrakt.

Styrelsen för Roslagsbostäder AB har vid sammanträde 2005-07-01 godkänt försäljningen.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2005-08-04, § 212 och föreslagit enligt Roslagsbostäder AB:s hemställan.
.
_________


KS § 190 Dnr KS 05-359 291

Beviljande av investeringsanslag för om- och tillbyggnad av Älmsta skolas kök

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja tekniska nämnden 9 000 tkr i investeringsanslag för om- och tillbyggnad av Älmsta skolas kök,

att finansiering sker med egna medel,

att uppdra åt ledningskontoret att utöka barn- och skolnämndens driftbudget för år 2006 med 375 tkr för ökade kostnader vid Älmsta skolas kök.


Bakgrund

Under den senaste femårsperioden har behov av förbättringsåtgärder och upprustning av Älmsta skolas kök diskuterats i olika sammanhang. Såväl arbetsmiljöverket som miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har vid ett flertal tillfällen riktat anmärkningar mot kökets funktioner. Köket är uppfört år 1965 och har ej varit föremål för några större investeringar.

Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2005-06-16, § 66 och barn- och skolnämnden har behandlat ärendet 2005-05-23, § 73. Båda nämnderna tillstyrker förslaget med begäran hos kommunfullmäktige om investeringsanslag om 9 000 tkr för genomförandet av investeringsprojektet. Såväl lokalsamordningsgruppen som lokalstyrgruppen stödjer förslaget.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-06-29 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden 9 000 tkr i investeringsanslag för om- och tillbyggnad av Älmsta skolas kök, 


KS § 190 forts

att finansiering sker med egna medel, att uppdra åt ledningskontoret att utöka barn- och skolnämndens driftbudget för år 2006 med 375 tkr för ökade kostnader vid Älmsta skolas kök.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-08-04, § 213 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-06-29.

________


KS § 191 Dnr KS 02-359 212

Antagande av fördjupad översiktsplan för skärgården - komplement till översiktsplan för Norrtälje kommun 2004-2015

Beslut

Clas Lagerlund deltar ej i beslutet.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta fördjupad översiktsplan för skärgården - komplement till översiktsplan för Norrtälje kommun 2004-2015.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter samt vänsterpartiets ledamot.


Bakgrund

Ledningskontoret har arbetat fram en slutversion av planen för skärgården för antagande av kommunfullmäktige jämlikt 4 kap 3 § plan- och bygglagen.

Planen har varit ute för samråd under tiden 1 juni – 15 september 2004 samt utställd för granskning under tiden 15 februari – 1 maj 2005.

Med anledning av inkomna synpunkter under samrådet har planen för skärgården ändrats och kompletterats.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-07-19 redovisat inkomna synpunkter och kompletteringar och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta komplement till Norrtälje kommuns översiktsplan gällande skärgården 2004-2015.

forts

KS § 191 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-08-11, § 222 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-07-19. Elisabeth Björk (s) och Kerstin Bergström deltog ej i beslutet.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) – att sid 9 tillförs en ny punkt lydande: ”Skärgårdens framtid är beroende av tillväxt. En planmässig utbyggnad av livskraftiga skärgårdssamhällen förutsätter att kommunen aktivt tar initiativ till detaljplaner. Kommunen kan också medverka i finansieringen av dessa planer. På så sätt tillgodoses både fastboendes och fritidsfolkets intressen ”

Christer Candal (m) – avslag på tilläggsyrkandet.

Mötet ajourneras.

Ordföranden ställer först proposition på arbetsutskottets förslag och Håkan Jonssons m fl tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. Ordföranden ställer därefter proposition på bifall eller avslag på Håkan Jonssons tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå tilläggsyrkandet.
________KS § 192 Dnr KS 05-107 020

Antagande av förslag till policy mot mutor

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till policy mot mutor att gälla från och med 2005-09-01.


Bakgrund

Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2005-02-24, § 71 att sända ut förslag till policy mot mutor på remiss till samtliga nämnder samt de helägda bolagen Norrtälje Energi AB, Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB, Roslagsbostäder AB samt Järnvägsparken HB.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-06-16 redovisat inkomna remissvar samt förslag till kompletteringar som har arbetats in i policyn.

Ledningskontoret förslår kommunstyrelsen besluta att anta förslag till policy mot mutor att gälla från och med 2005-09-01.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-08-04, § 211 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-06-16.

________
KS § 193 Dnr KS 05-485 287

Projekteringsanslag för ombyggnad av tomställda ytor i kommunhuset Ankaret till kontorslokaler

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att uppdra åt tekniska nämnden att ta fram förfrågningsunderlag för ombyggnad av tomställda ytor i kommunhuset Ankaret till kontorslokaler,

att bevilja tekniska nämnden 300 tkr i projekteringsanslag,

att finansiering sker genom ianspråktagande av medel ur kommunstyrelsens investeringsram för år 2005.


Bakgrund

Elektrobyrån har i anslutning till att hyreskontraktet löper ut lämnat sina förhyrda lokaler i kommunhuset Ankaret.

Lokalytan uppgår till ca 540 kvm, bestående av kontorsytor och grövre ytor för industriändamål. Lokalernas framtida användning har kommit upp till diskussion i olika sammanhang. Både lokalsamordningsgruppen och lokalstyrgruppen har uttalat att administrativa lokaler för kommunalt ändamål bör prioriteras. Lokalstyrgruppen har ställt sig bakom att projekteringsanslag begärs hos kommunstyrelsen för att ge tekniska kontoret möjlighet att ta fram ett förfrågningsunderlag för ombyggnad till generella kontorslokaler.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-07-04 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att uppdra åt tekniska nämnden att ta fram förfrågningsunderlag för ombyggnad av tomställda ytor i kommunhuset Ankaret till 

KS § 193 forts

kontorslokaler, att bevilja tekniska nämnden 300 tkr i projekteringsanslag, att finansiering sker genom ianspråktagande av medel ur kommunstyrelsens investeringsram för år 2005.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-08-04, § 214 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-07-04.

________

Expedieras 2005-08-22
Tekniska kontoret för handläggning
Redovisning/finans för kännedom
Lena Boman för uppföljning 

KS § 194 Dnr KS 05-412 007

Yttrande över revisorernas granskning av verkställighet av beslut

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna och översända upprättat förslag till skrivelse till kommunens revisorer,

att uppdra till ledningskontoret införa föreslagna nya rutiner för uppföljning av beslut och att en enkätundersökning och utvärdering skall ske efter ett år,

att ledningskontoret inför i förvaltningarnas internkontrollplaner en uppföljning av verkställigheten av fattade beslut.

Bakgrund

Öhrlings Price Waterhouse Coopers har på kommunrevisorernas uppdrag granskat hur verkställigheten av beslut fungerar inom kommunen.

Rapporten har översänts till kommunstyrelsen för synpunkter. Svar önskas senast den 22 augusti 2005.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-07-07 anfört att kommunrevisorerna konstaterar att verkställigheten i de beslut som granskats är god. Revisorerna påpekar dock att vissa förbättringsåtgärder kan göras.

Ledningskontoret har i skrivelsen föreslagit vissa förbättringsåtgärder samt föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna och översända upprättat förslag till skrivelse till kommunens revisorer, att uppdra till ledningskontoret införa föreslagna nya rutiner för uppföljning av beslut och att en enkätundersökning och utvärdering skall ske efter ett år, att ledningskontoret inför i förvaltningarnas internkontrollplaner en uppföljning av verkställigheten av fattade beslut.

forts


KS § 194 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-08-04, § 216 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-07-07.

________

Expedieras: 2005-08-22
Kommunens revisorer
Christina Nilsson, ledningskontoret, för utvärdering aug 2006 

KS § 195 Dnr KS 05-46 214

Yttrande under utställningstiden gällande förslag till detaljplan för fastigheten Pelikanen 8 i Norrtälje stad

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att i yttrande till byggnadsnämnden anföra att erforderliga avtal skall föreligga före antagandet, där bland annat särskild hänsyn skall tas till tekniska nämndens synpunkter, 

att i övrigt ej erinra mot planförslaget.


Bakgrund

Stadsarkitektkontoret har översänt planförslaget med anledning av att förslaget är utställt för granskning under tiden 17 maj – 7 juni 2005.

Syftet med planen är att möjliggöra bostadsbebyggelse och utökad exploatering samt försköna befintliga fasader och åkanten. 

Planens ändamålsbestämmelser ändras så att 19 nya bostäder i centralt läge kan tillkomma.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2005-08-11, § 219. 

_________

Expedieras: 2005-08-22
Byggnadsnämnden 

KS § 196 Dnr KS 05-336 011

Yttrande gällande remiss av delregional utvecklingsplan för Stockholms kust och skärgården (RUFS)

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse till 
Regionplane- och trafiknämnden, undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot.

Bakgrund

Regionplane- och trafiknämnden har remitterat ärendet för yttrande. Kommunens remissvar skall vara Stockholms läns landsting tillhanda senast den 1 september 2005.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-08-01 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättad skrivelse som kommunens yttrande i ärendet.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-08-11, § 223 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-08-01. Elisabeth Björk (s) och Kerstin Bergström (s) deltog ej i beslutet.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) –

KS § 196 forts

bifall till förslaget utom stycket 4 och 5 i skrivelsen som skall utgå.

Christer Candal (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

_______


Expedieras: 2005-08-17
Regionplane- trafiknämnden


KS § 197 Dnr KS 05-335 011

Yttrande över remiss av förslag till skärgårdspolitiskt program för Stockholms läns landsting.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse till 
Regionplane- och trafiknämnden, undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.


Bakgrund

Regionplane- och trafiknämnden har remitterat programmet för yttrande. Kommunens remissvar skall vara Stockholms läns landsting tillhanda senast den 1 september 2005.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-06-13 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättad skrivelse som kommunens yttrande i ärendet.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-08-11, § 224 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-06-13. Elisabeth Björk (s) och Kerstin Bergström (s) deltog ej i beslutet.

________

Expedieras: 2005-08-17
Regionplane- trafiknämnden 


KS § 198 Dnr KS 05-449 214

Samrådsyttrande gällande program till detaljplan för Väg 76, delen förbi Norrtälje, Västra vägen

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att i yttrande till byggnadsnämnden uttala att södra rondellen ska lokaliseras i enlighet med förstudien för Västra vägen,

att korsningen Stockholmsvägen/Kustvägen prövas att i första hand utformas som rondell,

att rondellen vid Esplanaden i första hand ska tillgodose trafiken till Nordrona och Norrtälje sjukhus och att genomfartstrafik på Esplanaden bör begränsas

att i övrigt inte erinra mot programmet.

Bakgrund

Vägverket planerar i samverkan med Norrtälje kommun för en västlig förbifart för väg 76. Förbifarten innebär att nuvarande väg tas över av kommunen och att nya anslutningar i tätorten anordnas från förbifarten.

Syftet med ett planprogram är att kommunens beslutsunderlag skall breddas i ett tidigt skede av planeringsprocessen och att berörda skall ges möjlighet till insyn och påverkan innan kommunens ställningstaganden är låsta.

Stadsarkitektkontoret har 2005-06-30 översänt programmet för samrådsyttrande enligt plan- och bygglagen 5 kap 20 §.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-08-11 lämnat synpunkter i ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta att i yttrande till byggnadsnämnden uttala att södra rondellen ska lokaliseras i linje med förstudien för Västra vägen,KS § 198 forts

att korsningen Stockholmsvägen/Kustvägen prövas att i första hand utformas som rondell, att rondellen vid Esplanaden i första hand ska tillgodose trafiken till Nordrona och Norrtälje sjukhus och därigenom begränsa övrig genomfartstrafik på Esplanaden samt samt att i övrigt inte erinra mot programmet.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-08-11, § 221föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-08-11.

_________

Expedieras: 2005-08-22
Byggnadsnämnden 

KS § 199 Dnr KS 05-476 253

Förvärv av fastigheten Grisslehamn 4:12

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna förvärv av fastigheten Grisslehamn 4:12 för en köpeskilling av 
95 000 kr.

Bakgrund 

Ägaren till fastigheten Grisslehamn 4:12 har i syfte att erhålla medel för inkoppling på det kommunala va-nätet för sin sommarfastighet Grisslehamn 27:1 erbjudit kommunen att förvärva fastigheten Grisslehamn 4:12. 

Inom fastigheten, som är obebyggd och planlagd som allmän platsmark, park eller plantering, har det sedan tidigare i form av ett skissförslag funnits planer för en parkering. Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 19 maj 2005 gavs riktlinjer att dessa planer skulle återupptas, varför fastigheten Grisslehamn 4:12 nu föreslås förvärvas till ett pris motsvarande den av tekniska kontoret beräknade kostnaden för säljaren att ansluta sin sommarfastighet Grisslehamn 27:1 till kommunens va-nät.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-07-19 överlämnat förslag till köpekontrakt och föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna förvärv av fastigheten Grisslehamn 4:12 för en köpeskilling av 95 000 kr.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-08-11, § 226 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-07-19.
________

Expedieras: 2005-08-22
Mark- exploatering
Redovisning/finans 
KS § 200 Dnr KS 05-467 252

Förvärv av fastigheten Tälje 4:83 i Norrtälje stad

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna förvärv av fastigheten Norrtälje Tälje 4:83 för en köpeskilling av 2.000.000 kronor.

Bakgrund

Ägaren till den privatägda villafastigheten Vaggan 2 med adress Esplanaden 43 har i skrivelse 2005-02-06 erbjudit kommunen att förvärva fastigheten, med anledning av att fastigheten är berörd av den planerade Västra vägen. Enligt tidigare förprojektering ligger fastigheten direkt under den nya vägen.

Fastighetens tomtareal är 935 m2. Fastigheten är bebyggd med ett friliggande småhus (byggår 1957) i ett plan och källare, omfattande 5 rum och kök med boarea 105 m2 plus 100 m2 biarea. Taxeringsvärdet år 2004/05 är 1.167.000 kr.

Kommunen har tidigare förvärvat de närliggande fastigheterna Tälje 4:82 med adress Esplanaden 45 och Vaggan 2 med adress Esplanaden 28 A med anledning av den planerade Västra vägen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-07-13 överlämnat förslag till köpekontrakt samt föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna förvärv av fastigheten Norrtälje Tälje 4:83 för en köpeskilling av 2.000.000 kronor.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-08-11, § 227 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-07-13.
_________
Expedieras: 2005-08-22
Mark- exploatering
Redovisning/finans

KS § 201 Dnr KS 03-553 253

Upplåtelse av fastigheten Bävern 2 (Rödakorsgården) med tomträtt

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna avtal om upplåtelse med tomträtt av fastigheten Bävern 2 i Norrtälje till stiftelsen Rödakorsgården.


Bakgrund

Stiftelsen Röda Korset bedriver sedan mitten av 1960-talet sin verksamhet i Norrtälje inom fastigheten Bävern 2 (Rödakorsgården). Tomtplatsen ställdes efter beslut 1965 av Norrtälje stadsfullmäktige till Röda Korsets förfogande med bibehållande av staden som ägare. Befintlig byggnad på fastigheten är stiftelsens lösa egendom (byggnad på ofri grund).

Röda Korset har nu önskat få till stånd en mer ändamålsenlig fastighetsrättslig enhet. Detta dels med anledning av organisatoriska förändringar inom Röda Korset 1999, dels för att uppnå stabilare finansiella betingelser i form av en kreditvärdig enhet.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2005-07-18 överlämnat förslag till avtal och föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna avtal om upplåtelse med tomträtt av fastigheten Bävern 2 i Norrtälje till stiftelsen Rödakorsgården.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-08-11, § 228 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-07-18.

__________
Expedieras: 2005-08-22
Mark- exploatering
Redovisning/finans 

KS § 202 Dnr KS 05-484 055

Godkännande av förfrågningsunderlag gällande försäkringsupphandling 2005

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna förfrågningsunderlaget för ny upphandling av olycksfallsförsäkring under 2006 med möjlighet till förlängning två år,

att det av kommunstyrelsen godkända förfrågningsunderlaget för 2004-2006 får användas samt

att kommunstyrelsens arbetsutskott delegeras att anta försäkringsgivare.

Bakgrund

Norrtälje kommun upphandlade 2003 försäkringar att gälla 2004-2006 med ett års förlängning. Vid den upphandling som gjordes 2003 erhöll kommunen anbud från flera bolag och lägsta premie erhölls genom att använda fyra försäkringsbolag.

Kommunen har nu fått uppsägning av avtalet från ett av bolagen, Folksam som har olycksfallsförsäkringen. Den erbjudna justeringen av premien är väldigt hög, därför bör en ny upphandling göras.

Tjänstemannaberedning
Servicekontoret har i skrivelse 2005-07-25 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna anbudsunderlaget för ny upphandling av olycksfallsförsäkring under 2006 med möjlighet till förlängning två år, att det av kommunstyrelsen godkända anbudsunderlaget för 2004-2006 får användas samt att kommunstyrelsens arbetsutskott delegeras att anta försäkringsgivare.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-08-11, § 229 föreslagit enligt 
servicekontorets skrivelse 2005-07-25.
_______
Expedieras: 05-08-22 Juridik-upphandlingsenheten

KS § 203 Dnr KS 05-244 102

Val av ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott fr.o.m 1 september 2005

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att till ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott från och med den 1 september 2005 välja

Kjell Jansson (m)
Bruket 605
760 17 Blidö


Bakgrund

Christer Candal (m) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2005-04-25, § 96 beviljats entledigande från uppdrag som ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott från och med den 1 september 2005.

___________

Expedieras 05-08-22
Kjell Jansson
Reg
Offset
Löner 

KS § 204 Dnr KS 05-244 102

Val av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott fr.o.m 1 september 2005

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott från och med den 1 september 2005 Göran Pettersson (m). 


Bakgrund

Clas Lagerlund (m) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2005-06-20, § 146 beviljats entledigande från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen 
fr o m den 1 september 2005.

___________

Expedieras 050822
Göran Pettersson
Reg
Offset
Löner 

KS § 205 Dnr KS 05-244 102

Val av ledamot i näringslivsrådet fr.o.m 1 september 2005

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att till ledamot i näringslivsrådet från och med den 1 september 2005 välja

Kjell Jansson (m)
Bruket 605
760 17 Blidö


Bakgrund

Christer Candal (m) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2005-04-25, § 96 beviljats entledigande från uppdrag som ledamot i näringslivsrådet från och med den 1 september 2005.

___________

Expedieras
Kjell Jansson
Reg
Offset
Löner 
Näringslivsrådet 

KS § 206 Dnr KS 05-244 102

Val av ledamot i RC-Norr fr.o.m 1 september 2005

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att till ledamot i RC-Norr från och med den 1 september 2005 välja

Kjell Jansson (m)
Bruket 605
760 17 Blidö


Bakgrund

Christer Candal (m) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2005-04-25, § 96 beviljats entledigande från uppdrag som ledamot i RC-Norr från och med den 1 september 2005.

___________

Expedieras 050822
Kjell Jansson
Reg
Offset
Löner 
RC-Norr 

KS § 207 Dnr KS 05-244 102

Val av ledamot i kommunalt Skärgårdsråd fr.o.m 1 september 2005

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att till ledamot i kommunalt Skärgårdsråd från och med den 1 september 2005 välja

Kjell Jansson (m)
Bruket 605
760 17 Blidö


Bakgrund

Christer Candal (m) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2005-04-25, § 96 beviljats entledigande från uppdrag som ledamot i kommunalt Skärgårdsråd från och med den 1 september 2005.

___________

Expedieras 050822
Kjell Jansson
Reg
Offset
Löner 
Skärgårdsrådet 

KS § 208 Dnr KS 05-244 102

Val av ledamot i Hallstaviksprojektet fr o.m 1 september 2005

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att till ledamot i Hallstaviksprojektet från och med den 1 september 2005 välja

Kjell Jansson (m)
Bruket 605
760 17 Blidö

Bakgrund

Christer Candal (m) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2005-04-25, § 96 beviljats entledigande från uppdrag som ledamot i Hallstaviksprojektet från och med den 1 september 2005.

_________

Expedieras 050822
Kjell Jansson
Reg
Offset
Löner 
Hallstaviksprojektet 

KS § 209 Dnr Ks 05/88 002

Anmälan om delegationsbeslut 2005

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-7 lägges till handlingarna.

________KS § 210

Protokoll

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att lägga protokollen till handlingarna.


Bakgrund

Föreligger protokoll från kommunfullmäktiges sammanträden 2005-05-30 och 2005-06-20.
________


KS § 211

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Sveriges kommuner och landsting; Cirkulär 2005.53 ang samverkan mellan kommuner i vatten- och avloppsfrågor

Sveriges kommuner och landsting; Cirkulär 2005.54 ang arbetsmarknadspolitiska insatsen – Yrkesbedömning

Sveriges kommuner och landsting; Cirkulär 2005.57 ang kommunal personal 2004

Sveriges kommuner och landsting; Cirkulär 2005.59 ang kommunalekonomisk utjämning – ny skrift

Sveriges kommuner och landsting; Cirkulär 2005.63 ang ett förtydligat kommunalt uppföljningsansvar för ungdomar under 20 år

Sveriges kommuner och landsting; Cirkulär 2005.64 ang fastställande av föräldraskap och faderskap – information om ändringar i föräldrabalken m m

Sveriges kommuner och landstings skrift Konsten att prioritera – några reflektioner och exempel

Sveriges kommuner och landstings skrivelse ang avtal om bibehållet kostnadsansvar för LSS-insatser för person bosatt i annan kommun – översyn av lagstiftningen behövs

KSL; Verksamheten vid Kommunförbundet Stockholms län 2004

KASAM Statens råd för kärnavfallsfrågor; Kostnaderna för kärnavfallet – tar vi vårt fulla ansvar för kommande generationer?

Miljömålsrådets uppföljning av Sveriges 15 miljömål

DHR Stockholms läns distrikt ang uttalande vid årsmöte 2005 om tillgänglig och användbar kollektivtrafik

KS § 211 forts

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementets rapport ang framtidens boende
Dnr KS 05-401 876

Ordföranden i Roslagsmuseets vänners skrivelse ang rivning av äldre bebyggelse i Norrtälje stad

Roslagsbostäder AB:s kallelse till sammanträde 2005-06-14

Roslagsbostäder AB:s styrelseprotokoll 2005-05-18.

Järnvägsparkens styrelseprotokoll 2005-06-21

Roslagsbostäders styrelseprotokoll 2005-06-14 och 2005-07-01

Dnr KS 05-462 436
Berg- och grusproduktionen i Stockholms län 2004

Sveriges kommuner och landsting; Hushållning i lagens namn – att sköta ekonomin med mål, uppföljning och åtgärder

Räddningsverket – gemenskapsmekanismen

Sveriges kommuner och landstings pressmeddelande – Fler jobb i näringslivet ger välfärd

Dnr KS 04-387 108
Regeringsrättens underrättelse ang prövningstillstånd för överklagat beslut Kf 2004-05-24, Per-Ola Eklund

Dnr KS 05-459 805
Omsorgsnämndens beslut ang verksamhetsbidrag från Stiftelsen Rödakorsgården

Sveriges kommuner och landstings cirkulär 2005:67; planering för gymnasieskolan inför 2007

Storm – Rapport från Sveriges kommuner och landsting
_______


KS § 212

Avtackning 

Kommunstyrelsens 1:e vice ordföranden Bengt Ericsson överlämnar blommor och tackar avgående ordföranden Christer Candal samt ledamoten Clas Lagerlund.

_________