Ks050829
Plats och tid Campus Roslagen, kl 17.30-17:40

Beslutande Enligt förteckning


Övriga deltagande Mats Törnquist, kommundirektör
Christina Nilsson, sekreterare

Utses att justera Håkan Jonsson (s)

Justeringens Ledningskontoret, tisdagen den 30 augusti 2005, kl 13.00
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 213-214
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Christer Candal

Justerande ..................................................................................................................
Håkan Jonsson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2005-08-29

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2005-09-06 anslags nedtagande 2005-09-27 

Förvaringsplats Ledningskontoret
för protokollet 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KS § 213

Val av justeringsman

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Håkan Jonsson (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret tisdagen den 30 augusti 2005, kl 13.00.

_________KS § 214 Dnr KS 05-97 001

Den framtida strukturen för vård och omvårdnad i Norrtälje – förslag om bildande av gemensam nämnd för hälso- och sjukvård samt omsorg


Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att efter inkomna nämndremisser och genomförd MBL-förhandling kvarstå vid tidigare, 2005-08-l16, § 183 lämnat beslutsförslag samt att föreslå kommun-fullmäktige

att godkänna gjorda redaktionella ändringar i dokumentet ”Människor i sam-spel” enligt upprättad justeringslista. 


Bakgrund

Under 2004 har Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun gemensamt bedrivit ett projekt om samverkan inom hälso- och sjukvård och omsorg i Norrtälje.

Projektets bakgrund var ett tjänstemannaförslag hösten 2003 i landstinget om att Norrtälje sjukhus skulle omvandlas till ett närsjukhus. Akutsjukvårdsuppdraget skulle enligt förslaget överföras till Danderyds sjukhus. Förslaget framkallade debatt och stimulerade framväxten av alternativa förslag.

I Norrtälje gav en partiövergripande politisk avsiktsförklaring uttryck för kommunens vilja att tillsammans med landstinget säkra utvecklingen för sjuk-vård och omsorg i kommunen. Kommunen tog ett initiativ om att i samverkan med lokala företrädare för Norrtälje sjukhus och primärvård arbeta fram ett förslag om väsentligt ökad samverkan mellan kommunen och landstinget.

Landstingets politiska process ledde fram till beslutet att akutsjukvården vid sjukhuset skulle bestå. I landstingsfullmäktiges budgetbeslut gavs dessutom uppdrag till landstingsstyrelsen ”att tillsammans med styrelsen vid Norrtälje sjukhus ytterligare utreda och utveckla verksamheten avseende volym, inrikt-ning och samordningsmöjligheter”.

KS § 214 forts

Med dessa initiativ och beslut hade såväl inom kommunen och inom lands-tinget grunden lagts för samverkansprojektet Den framtida strukturen för vård och omvårdnad i Norrtälje. 

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-08-02 redogjort för projektets mål och organisation samt överlämnat rapporter med bilagor för fullmäktiges ställningstagande. Skrivelsen har därefter reviderats 2005-08-04 samt 2005-08-15.

Ledningskontoret har i förnyad tjänsteskrivelse 2005-08-29 föreslagit kom-munstyrelsen besluta att efter redovisade nämndremisser och genomförd MBL-förhandling kvarstå vid tidigare (2005-08-16) lämnat beslut.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-08-04, § 202 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2005-08-04. Arbetsutskottet beslutade för egen del att sända förslaget på skyndsam remiss till omsorgsnämnden, barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden samt socialnämnden.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-08-16, § 183 föreslagit kom-munfullmäktige besluta enligt ledningskontorets skrivelse 2005-08-15 att till-sammans med Stockholms läns landsting bilda en gemensam nämnd för hälso- och sjukvård samt omsorg, kallad Norrtäljes gemensamma hälso- och sjuk-vårds och omsorgsnämnd enligt förslag i till ärendet hörande bilaga 1, att gälla från och med 2006-01-01,att Norrtälje kommun blir värdkommun för den ge-mensamma nämnden, att upplösa omsorgsnämnden från och med 2006-01-01,att anta förslag till reglemente för den gemensamma nämnden enligt till ärendet hörande bilaga 3, att tillsammans med Stockholms läns landsting bilda kommunalförbund för ägande av bolag enligt förslag till förbundsordning en-ligt till ärendet hörande bilaga 2, att ställa sig positiv till principerna för finan-siering enligt projektskrivelsen och uppdra till kommunstyrelsen att återkom-ma med genomarbetat budgetförslag där även formerna för kontroll och utvär-dering skall fastställas, att ställa sig bakom principerna för bolagsombildning m m enligt till ärendet hörande bilaga 4, att till kommunalförbundet låna ut 27,5 mkr avseende köp av aktier i Norrtälje Sjukhus AB, att finansiering av ut-låningen sker genom upptagande av lån, att bevilja kommun

KS § 214 forts

styrelsen anslag om 1 000 tkr för förberedelsekostnader såsom konsultinsatser, information och kommunikation, rekrytering, omställning IT-system m m, att finansiering sker med eget kapital, att uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta förslag till ny organisation för såväl politisk som förvaltningsverksamhet i Norrtälje kommun att träda i kraft 2007-01-01.

Beslutande sammanträde 

Kommundirektör Mats Törnquist föredrar ärendet.

Yrkanden:

Christer Candal (m) – bifall till kommundirektörens förslag med tillägg att godkänna gjorda redaktionella ändringar i dokumentet ”Människor i samspel” enligt upprättad justeringslista.

Håkan Jonsson (s) – bifall till Christer Candals yrkande.

________