Ks050908
Plats och tid Sammanträdesrum Norrtälje, Kommunhuset Ankaret, kl 09.00-09.30
10.30-10.45
Beslutande Enligt förteckningGunilla Edvinsson, ekonomichef, § 216
Arne Appel budgetchef, § 216
Övriga deltagande Berit Jansson, sekreterare


Utses att justera Eva Pfister (s)

Justeringens Ledningskontoret måndagen den 12 september 2005, kl 13.00
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 215-229
Berit Jansson

Ordförande ........................................................................
Kjell Jansson

Justerande ..................................................................................................................
Eva Pfister
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2005-09-08

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2005-09-12 anslags nedtagande 2005-10-03 

Förvaringsplats Ledningskontoret
för protokollet 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KS § 215

Val av justeringsman

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Eva Pfister (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret måndagen den 12 september 2005, kl 13.00.

________


KS § 216

Information

Ekonomichef Gunilla Edvinsson redovisar förslag till Budget och Inriktning 2006-2008. Budgeten behandlas på ett extra kommunstyrelsesammanträde den 23 september 2005.

________


KS § 217 Dnr KS 05-211 107

Samling av aktieinnehav i Östhandelsforum AB

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att förvärva aktierna i Östhandelsforum från övriga delägare till bokfört värde totalt 60 tkr, 

att finansiering sker med egna medel, 

att bolagets verksamhet upphör före årsskiftet och att bolaget förklaras vilande.

Bakgrund

Östhandelsforum har under en längre tid gått med förlust och kommunen har under föregående år varit tvungen att tillskjuta medel för att undvika konkurs.

Styrelsen har i mars i år beslutat att avveckla verksamheten inom Östhandelsforum efter det att ISET-projektet avslutats, dock senast den 30 september 2005.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2005-08-19 att man skickat en förfrågan till övriga delägare i bolaget om man är villig att sälja sitt aktieinnehav i Östhandelsforum till nominellt värde. Samtliga delägare har tillstyrkt att Norrtälje kommun övertar aktierna till nominellt värde. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att förvärva aktierna i Östhandelsforum från övriga delägare till bokfört värde totalt 60 tkr, att finansiering sker med egna medel, att bolagets verksamhet upphör före årsskiftet och att bolaget förklaras vilande.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-09-01, § 241 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-08-19.
________KS § 218 Dnr KS 04-411 007

Lekmannarevisorer i kommunala bolag 

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att ej föreslå förändringar av ersättningsregler för lekmannarevisorer i kommunala bolag, samt 

att efter samråd med kommunrevisionens ordförande ej föreslå någon förändring av lekmannarevisionens uppdragsfördelning under innevarande mandatperiod.


Bakgrund

Kommunens revisorer har diskuterat nuvarande uppdelning av lekmannarevisionsuppdrag samt ersättningsregler till lekmannarevisorer avseende kommunala bolag. Man anser att nuvarande system ej är tillfredsställande.

Så gott som samtliga lekmannauppdrag avseende kommunens bolag ligger idag på ordförande i kommunrevisionen. För att bättre kunna sprida arbetsuppgifterna och för att få en mer specialiserad kunskap inom de olika verksamhetsområdena föreslås att uppdragen som lekmannarevisor i de kommunala bolagen fördelas på samtliga ordinarie ledamöter i kommunrevisionen. Förändringen föreslås genomföras från och med ordinarie bolagsstämmor 2005.

Kommunens revisorer föreslår även att ersättningsreglerna för lekmannarevisorerna ses över. Kommunrevisionen föreslår att ett årsarvode införs i stället för timersättning.

Demokrati- och förtroendemannakommittén har vid sammanträde 2005-02-17, § 40 beslutat att det ej ankommer på kommittén att pröva eller besluta om hur lekmannarevisionens uppdrag skall fördelas mellan ledamöterna i kommun-KS § 218 forts

revisionen avseende kommunala bolag, att avslå begäran om förändring av nuvarande ersättningsregler för lekmannarevisorerna. 

Kommunstyrelsen beslutade 2005-04-08, § 98 att återremittera ärendet till demokrati- och förtroendemannakommittén.

Ny beredning

Demokrati- och förtroendemannakommitténs ordförande och vice ordförande har diskuterat ärendet med kommunrevisionens nya ordförande. I diskussionen framkom att det inte finns skäl till ändring i nuläget.

Demokrati- och förtroendemannakommittén har vid sammanträde 2005-06-21, § 47 beslutat att ej föreslå förändringar av ersättningsregler för lekmannarevisorer i kommunala bolag, samt att efter samråd med kommunrevisionens
ordförande ej föreslå någon förändring av lekmannarevisionens uppdragsfördelning under innevarande mandatperiod.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-03-17, § 93 föreslagit enligt demokrati- och förtroendemannakommitténs beslut 2005-02-17, § 40. 

Kommunstyrelsen beslutade 2005-04-08, § 98 att återremittera ärendet till demokrati- och förtroendemannakommittén.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-09-01, § 236 föreslagit enligt demokrati- och förtroendemannakommitténs beslut 2005-06-21, § 37.

________


KS § 219 Dnr KS 05-108 828

Besvarande av motion från Kajsa Hansson (c) ang möjligheterna att spela boule inomhus vintertid

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra till kultur- och fritidsnämnden i samarbete med pensio-
närsorganisationerna undersöka möjligheterna till boulespel inomhus i Norrtälje kommun,

att motionen därmed anses vara besvarad, 

att uppdraget skall redovisas för kommunfullmäktige senast under första kvartalet 2006.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2005-02-21. I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med kommunens pensionärsorganisationer undersöka möjligheterna till boulespel inomhus i Norrtälje kommun.

Kultur- och fritidsnämnden har 2005-05-19, § 61 beslutat bifalla motionen.

Kultur- och fritidsförvaltningen har i sitt yttrande bl a anfört att boule under senare år vuxit till en mycket populär aktivitet bland framförallt äldre personer. Fler pensionärsorganisationer och dess medlemmar har engagerat sig och deltar i såväl seriespel som enstaka matcher. Förvaltningen understryker vikten av det som framhålls i motionen, i fråga om samarbete med pensionärsföreningarna, och förutsätter att samarbetet även avser ett aktivt deltagande från föreningarnas sida vad gäller såväl iordningställande som efterföljande ansvar för drift och underhåll av nämnda banor.

forts

KS § 219 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-06-13 föreslagit, med hänvisning till kultur- och fritidsnämndens beslut 2005-05-19, § 61 att bifalla motionen samt förvaltningens synpunkt att detta bör göras i samarbete med pensionärföreningarna, att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen, att uppdra till kultur- och fritidsnämnden i ett aktivt samarbete med pensionärsorganisationerna undersöka möjligheterna till boulespel inomhus i Norrtälje kommun samt att uppdraget skall redovisas för kommunfullmäktige senast under första kvartalet år 2006.

Föreligger ny tjänsteskrivelse från ledningskontoret, daterad 2005-08-15. Ledningskontoret föreslår på anförda skäl kommunfullmäktige besluta att uppdra till kultur- och fritidsnämnden i ett aktivt samarbete med pensionärsorganisationerna undersöka möjligheterna till boulespel inomhus i Norrtälje kommun och att motionen därmed anses vara besvarad, att uppdraget skall redovisas för kommunfullmäktige senast under första kvartalet 2006.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-08-04, § 205 beslutat att ärendet skulle utgå.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-09-01, § 237 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-08-15.
________


KS § 220 Dnr KS 05-220 737

Besvarande av motion från Jan E Johansson ang förebyggande av fallskador

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till att räddningstjänsten ser över möjligheten att införa någon form av ”fixar-Malte” anse motionen vara besvarad, 

att ärendet skall redovisas för kommunfullmäktige senast under andra kvartalet 2006.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2005-03-21, § 59. I motionen föreslås att Norrtälje kommun undersöker behovet av och möjligheten att inrätta en eller flera tjänster enligt konceptet ”fixar-Malte” från Höganäs kommun. Höganäs har genom Malte fått ner fallolyckorna med nära hälften och antalet frakturer med en tredjedel. Kommunen sparar härigenom årligen 7-8 miljoner genom minskade vårdkostnader samtidigt som de äldre känner sig tryggare och mindre ensamma.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2005-06-22 yttrat sig i ärendet och anför bland annat att det yttersta ansvaret för de äldres säkerhet ligger hos kommunens omsorgsnämnd. Även de personer som inte omfattas av kommunens vård eller omsorg kan säkerligen, när tid och resurser finns, behöva stöd för att vidta åtgärder i sina hem för att förebygga olyckshändelser. Denna tid finns dock inte längre. 


KS § 220 forts

Äldreomsorgens personal har efter omfattande fleråriga besparings- och långtgående effektiviseringsåtgärder fått prioritera bort dessa arbetsuppgifter. 

Räddningstjänsten har under arbetet med att ta fram handlingsplaner utifrån lagen om skydd mot olyckor ingående diskuterat behovet av att minska antalet 
fallolyckor i hemmen. Man kommer också under året att presentera ett förslag på hur räddningstjänstens personal kan engageras praktiskt i detta förebyggande arbete. Ledningskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta, med hänvisning till sitt yttrande, att avslå motionen. 

Föreligger ny tjänsteskrivelse från ledningskontoret daterad 2005-08-15. Ledningskontoret föreslår på anförda skäl kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till att räddningstjänsten ser över möjligheten att införa någon form av ”fixar-Malte” anse motionen vara besvarad, att ärendet skall redovisas för kommunfullmäktige senast under andra kvartalet 2006. 

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-08-04, § 208 beslutat att ärendet utgår från dagens sammanträde.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-09-01, § 238 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-08-15.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Ragnar Bergsten (s)– bifall till motionen.

Kjell Jansson (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
________


KS § 221 Dnr KS 05-450 255

Tidigt samråd avseende ansökan om förlängning av nätkoncession för linje för 20 kV ledning Boda-Malmen inom Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse till ELTEL AB undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringsche-fen.

Bakgrund

Vattenfall Eldistribution AB planerar att ansöka om förlängning av nätkonces-sion för linje för den befintliga 20 kV ledningen ÄL mellan Boda och Malmen.

Ledningarna behövs för elförsörjningen av omgivande landsbygd. I ansökan kommer en miljökonsekvensbeskrivning att ingå.

ELTEL Networks Konsult AB har givit kommunen tillfälle att yttra sig i ären-det.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2005-07-04 att man inte har något att erinra mot den sökta koncessionen. Kommunstyrelsen föreslås därför besluta att god-känna upprättad svarsskrivelse till ELTEL AB.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-09-01, § 231 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2005-07-04.
_________
Expedieras:
ELTEL
Åke Widman för kännedom
Akten 

KS § 222 Dnr KS 05-398 511

Förslag att upphäva lokala trafikföreskriften om gårdsgata på Stora Bro-gatan i Norrtälje

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att till trafiksäkerhetsnämnden uttala att gårdsgatorna i Norrtälje stad ska fort-sätta att gälla.

Bakgrund

Trafiksäkerhetsnämnden har till kommunstyrelsen översänt ett förslag om upphävande av gårdsgata på Stora Brogatan i Norrtälje.

Sedan år 1997 har Stora Brogatan benämnts som gårdsgata i staden. Syftet med detta var att motortrafiken skulle anpassas på de gåendes villkor. Andra gator som är gårdsgator är Posthusgatan och Tullportsgatan.

Tekniska kontoret gör en översyn av dagens lokala trafikföreskrifter som är utfärdade enligt vägtrafikkungörelsen. Dessa föreskrifter gäller endast till års-skiftet.

Tjänstemannaberedning 

Ledningskontoret anför i skrivelse 2005-08-03 bland annat att man bör be-handla stadskärnans gatusystem med en helhetssyn och om regleringar ska ändras bör det göras i en samlad lösning. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att till trafiksäkerhetsnämnden uttala att gårdsgatorna i Norr-tälje stad ska fortsätta att gälla.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-09-01, § 232 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2005-08-03.
________ 
Expedieras: 2005-09-12
Trafiksäkerhetsnämnden, akten

KS § 223 Dnr KS 05-399 511

Yttrande över förslag att på försök införa en 30 km/tim zon i Solbacka gård

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att inte erinra mot att på försök införa en 30 km/tim-zon i Solbacka gård.


Bakgrund

Trafiksäkerhetsnämnden har till kommunstyrelsen för yttrande översänt tek-niska kontorets förslag att på försök införa en 30 km/tim-zon i Solbacka gård.

Boende i Solbacka gård önskar att Körsbärsvägen och Klarbärsvägen blir gårdsgata eller att fartdämpande åtgärder vidtas i korsningen Körsbärsvägen-Klarbärsvägen.

Tekniska kontoret har avslagit förslaget med gårdsgata utan föreslår i stället att det införs en 30-zon på samtliga gator i Solbacka gård under en försöksperiod.

Tjänstemannaberedning 

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-08-03 på anförda skäl föreslagit kom-munstyrelsen besluta att inte erinra mot att på försök införa en 30 km/tim-zon i Solbacka gård.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-09-01, § 233 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2005-08-03.
_______ 
Expedieras: 2005-09-12
Trafiksäkerhetsnämnden
Akten 

KS 224 Dnr KS 05-348 140

Ansökan om fortsatt stöd till Ung Företagsamhet Stockholmsregionen

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att ge ett bidrag på 30 000 kr till Ung Företagsamhet, 

att finansieringen sker genom nyttjande av den ersättning kommunen får ge-nom den s k 100-klubben och från näringslivsenhetens anslag.


Bakgrund

Ung Företagsamhet , Stockholmsregionen ansöker i skrivelse 2005-05-13 om ett bidrag på 35 000 kronor för att utveckla och fortsätta driva verksamhet i kommunen.

I Norrtälje kommun driver Rodengymnasiet sedan flera år tillbaka Ung Före-tagsamhet. Projektet finansieras med stöd från näringsliv, organisationer och kommuner. Norrtälje kommun har år 2004 beviljat ett bidrag på 30 000 kr.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2005-08-10 att denna verksamhet är värd att stödja. I samband med 2005 års företagskatalog har kommunen och Företags-Fakta kommit överens om en ersättning till kommunen som ska nyttjas för lo-kal näringslivsutveckling. Den s k 100-klubben innebär att ett bidrag på 
100 kronor avsätts av FöretagsFakta utifrån de intäkter de får från företag som valt någon form av de olika profileringsförslagen i katalogen.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att ge ett bidrag på 30 000 kr till Ung Företagsamhet, att finansieringen sker genom nyttjande av den er-sättning kommunen får genom den s k 100-klubben och från näringslivsenhe-tens anslag.

forts


KS § 224

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-09-01, § 234 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2005-08-10.

________

Expedieras: 2005-09-12
Ung Företagsamhet
Redovisning/finans
A. Olander för handläggning
Akten 

KS § 225 Dnr KS 05-501 293

Hyreskontrakt för Tranviks gruppboende, Tranvik 2:1

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna föreliggande hyreskontrakt för Tranviks gruppboende under tiden 2005-07-01-2016-04-30 för undertecknande av tekniska chefen.


Bakgrund

Tranviks gruppbostad har förhyrts av kommunen sedan mars 1992. Fastigheten är belägen några kilometer norr om Rimbo. Nuvarande ägare Tranvik Projekt AB, Olle Huusko, tillträdde fastigheten 1 juli 2004 och övertog därmed hyreskontraktet från den tidigare ägaren. Befintligt hyreskontrakt löper ut 2006-04-30 med uppsägningstid om 12 månader. Före uppsägningstidens utgång inlämnade tekniska kontoret uppsägning av kontraktet för omförhandling av hyresvillkoren. Förslag till nytt hyreskontrakt föreligger att gälla under tiden 2005-07-01-2016-04-30. Beslut om förhyrning av verksamhetslokaler för längre tid än fem år fattas av kommunstyrelsen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-08-22 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande hyreskontrakt för Tranviks gruppboende under tiden 2005-07-01-2016-04-30 för undertecknande av tek-niska chefen.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-09-01, § 239 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2005-08-22.
________
Expedieras: 2005-09-12
Tekniska kontoret för handläggning
Lena Boman för kännedom
Akten 

KS § 226 Dnr KS 05-362 311

Beviljande av investeringsanslag för nybyggnad av lokalgata mellan 
Skolvägen och fastigheten Älmsta 7:71 i Älmsta

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att bevilja tekniska nämnden 343 tkr i investeringsanslag för nybyggnad av lokalgata för Älmsta 7:71 i Älmsta, 

att finansiering sker med intäkter från fastighetsförsäljningen, 

att uppdra till ledningskontoret att lämna försäljningsuppdraget till mäklare.


Bakgrund

För att fastigheten Älmsta 7:71 ska kunna säljas måste en ny lokalgata byggas fram till fastigheten. I samband med anläggningsförrättning för vägar har be-slutats att en ny väg ska anläggas mellan Skolvägen och fastigheten Älmsta 7:71.

Tekniska nämnden beslöt 2005-05-19 att nybyggnad av lokalgata för Älmsta 7:71 genomförs till en kostnad av 343 tkr och att investeringen ska ske med in-täkter från försäljningen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-08-19 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att bevilja tekniska nämnden 343 tkr i investeringsanslag för nybyggnad av lokalgata för Älmsta 7:71 i Älmsta, att finansiering sker med intäkter från fastighetsförsäljningen, att uppdra till ledningskontoret att lämna försäljningsuppdraget till mäklare.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-09-01, § 240 föreslagit enligt led-


KS § 226 forts

ningskontorets skrivelse 2005-08-19.

________

Expedieras: 2005-09-12
Tekniska nämnden för kännedom
Lars Härlin för utförande av försäljningsuppdrag
att redovisas senast 31 december 2005 
Redovisning/finans för kännedom
Akten 

KS § 227 Dnr Ks 05/88 002

Anmälan om delegationsbeslut 2005

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-9 lägges till handlingarna.

________KS § 228

Protokoll

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att lägga protokollen till handlingarna.


Bakgrund

Föreligger protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden 2005-04-15, 2005-05-19, 2005-05-26, 2005-06-02, 2005-06-09 samt 2005-06-16.

_________KS § 229

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Sveriges kommuner och landstings cirkulär 2005:71; Reviderad preliminär kostnadsutjämning 2006

Sveriges kommuner och landstings cirkulär 2005:73; Vad kostar verksamheten i din kommun? Bokslut 2004

Länsstyrelsens rapport Riksintresset Stockholms hamn

Dnr KS 04-518 211
Regionplane- och trafiknämndens skrivelse ang aktualitetsprövning av den Regionala Utvecklingsplanen för Stockholm 2001 – Remissammanställning med kommentarer.

Dnr KS 05-97 001
Kommunrevisionen ang analys av förändrat huvudmannaskap för vård och omsorg i Norrtälje

Trafikgruppens sammanträde 2005-08-10

________