Ks 050923
Plats och tid Sammanträdesrum Skutan, Campus Roslagen, kl 14.00-14.35

Beslutande Enl förteckning


Arne Appel, budgetchef
Mats Törnquist, kommundirektör
Övriga deltagande Christina Nilsson, kanslichef
Berit Jansson, sekreterare

Utses att justera Håkan Jonsson (s)

Justeringens Måndagen den 26 september 2005 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 230-235
Berit Jansson

Ordförande ........................................................................
Kjell Jansson

Justerande ..................................................................................................................
Håkan Jonsson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2005-09-23

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2005-09-28 anslags nedtagande 2005-10-19 

Förvaringsplats Ledningskontoret
för protokollet 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KS § 230

Val av justeringsman

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Håkan Jonsson (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum måndagen den 26 september 2005, på ledningskontoret.

________KS § 231 Dnr KS 05-259 041

Budget 2006-2007 samt inriktning 2008

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att bordlägga ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 13 oktober 2005. 

Bakgrund

Arbetsutskottet beslöt 2005-04-15, § 127 att sända ut av ledningskontoret upprättat förslag till Budget och inriktning 2006-2008, daterad 2005-04-14 på remiss till samtliga nämnder. Samtliga nämnder har yttrat sig.

Förslag till budget för 2006-2007 och plan för 2008 bygger på ledningskontorets förslag till budgetremiss 2005-04-14, förändrade antaganden om intäktsutvecklingen samt den politiska majoritetens prioriteringar. 

Föreligger reviderat förslag till Budget och inriktning 2006-2008, daterad 2005-09-15.

Föreligger moderaternas, centerpartiets, folkpartiets och kristdemokraternas förslag till Rambudget och inriktning 2006-2008, daterad 2005-09-22.

Tjänstemannaberedning

Föreligger ledningskontorets förslag till budget och inriktning 2006-2008 med beslutsförslag, daterad 2005-08-31.

Föreligger ledningskontorets förslag till budget och inriktning 2006-2008 med beslutsförslag, daterad 2005-09-15.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-09-01, § 242 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-08-31.


KS § 231 forts

Beslutande sammanträde

Yrkande:

Håkan Jonsson (s) – att ärendet bordläggs.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Håkan Jonssons
yrkande och finner efter ajournering att kommunstyrelsen beslutat bordlägga ärendet.

________
KS § 232 Dnr KS 05-533 123

Kommunal utdebitering, skattesats 2006

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att bordlägga ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 13 oktober 2005.


Bakgrund

Kommunstyrelsens ordförande har i skrivelse 2005-09-21 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa den kommunala skattesatsen 20:42 kr/skattekrona för år 2006.

_________

KS § 233 Dnr KS 05-456 253

Roslagsbostäder AB ang godkännande av försäljning av fastigheten Skebo 1:166

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna försäljning av fastigheten Skebo 1:166. 


Bakgrund

Fastigheten Skebo 1:166 köptes av Roslagsbostäder AB år 1981. Roslagbostäder producerade de 20 st lägenheter som fastigheten består av idag. På fas-tigheten finns även tre stycken förrådsbyggnader. 

Styrelsen i Roslagsbostäder har under flera år övervägt möjligheterna att even-tuellt sälja de objekt som ligger utanför de ordinarie förvaltningsområdena. Den tilltänkta köparen äger idag Skebo Herrgård där man bedriver konferens-verksamhet via företaget Skebo Konferens.

Roslagsbostäder AB hemställer i skrivelse 2005-07-04 om att kommunstyrelsen fattar beslut om att genomföra försäljningen av Skebo 1:166 i enlighet med bifogat köpekontrakt.

Styrelsen för Roslagsbostäder AB har vid sammanträde 2005-07-01 godkänt försäljningen.

Ärendet har kompletterats med avtal om nyttjanderätt mellan Norrtälje kom-mun och Skebo konferens AB. Syftet med avtalet är att göra nyttjanderättsha-varen (och köpare av fastigheten Norrtälje Skebo 1:166) uppmärksam på vissa frågor bland annat vad gäller nyttjande av mark inom kommunens fastighet Norrtälje Skebo 1:142 med tillhörande ansvar för underhåll och skötsel av så-väl anläggningar som mark.
forts


KS § 233 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2005-08-04, § 212 och föreslagit enligt Roslagsbostäder AB:s hemställan.

Kommunstyrelsen beslutade 2005-08-16, § 189 att ärendet skulle utgå.
.
_________

Expedieras:
Roslagsbostäder AB
Lars Härlin, mark-expl.
Akten


KS § 234 Dnr KS 05-244 102

Politisk referensgrupp för arbetet med gemensam sjukvårdsorganisation i Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Mats Hultin (m) att ingå i referensgruppen efter Christer Candal (m).

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2005-05-12, § 140 att utse nedanstående represen-tanter i referensgruppen för arbetet med gemensam sjukvårdsorganisation:
Christer Candal (m), Bengt Ericsson (c), Hans Andersson (fp) Åke Malmström (kd) Håkan Jonsson (s) och Bertil Karlsson (v).

Christer Candal (m) är från och med den 1 september 2005 på egen begäran entledigad från sitt ledamotskap i kommunstyrelsen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2005-09-16 att kommunstyrelsen utser Kjell Jansson (m) att ingå i referensgruppen efter Christer Candal.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson föreslår att Mats Hultin (m) utses att ingå i referensgruppen för arbetet med gemensam sjukvårdsorganisation i Norrtälje kommun.
________

Expedieras:
Mats Hultin
Registret
Referensgruppen/M Törnquist 

KS § 235 Dnr KS 05-244 102

Val av kommunala representanter i MK Orion

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Roland Billme (fp) till representant i MK Orion.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2005-02-21, § 17 att förvärva fastigheten Hallsta 4:128 för 2 200 tkr från Motorklubben Orion. 

I beslutet ingick också att det i avtalet skall ingå rättighet för Norrtälje kom-mun att ha styrelseledamöter och revisorer dels i Orionparkens styrelse och dels i speedwaysektionen.

Politisk beredning

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-04-08, § 109 beslutat att utse Lena Stockman, servicekontoret som kommunens representant i MK Orions speedwaysektion, att uppmana kommunens revisorer att lämna förslag till revi-sorer i MK Orion, att vilandeförklara val av representant i Orions styrelse.

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2005-05-12, § 141 att ärendet skulle utgå.

_________

Expedieras:
Roland Billme
MK Orion
Registret