Ks 051013
Plats och tid Sammanträdesrum Norrtälje, Kommunhuset Ankaret, kl 09:.00-11:15
12:.30-12:50
Beslutande Enl förteckningLena Kjellsson, tekniska kontoret § 239
Bo Granberg, tekniska kontoret, § 239
Monica Pettersson, ledningskontoret, § 245
Annica Norström, turistchef, § 244
Fredrik Cederblom, chefsjurist
Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Arne Appel, budgetchef
Övriga deltagande Mats Törnquist, kommundirektör
Christina Nilsson, kanslichef
Gunnel Löfqvist, planeringschef 
Berit Jansson, sekreterare


Utses att justera Håkan Jonsson (s)

Justeringens Ledningskontoret 2005-10-17, kl 13.00
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 236-251
Berit Jansson

Ordförande ........................................................................
Kjell Jansson

Justerande ..................................................................................................................
Håkan Jonsson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2005-10-13

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2005-10-18 anslags nedtagande 2005-11-08 

Förvaringsplats Ledningskontoret
för protokollet 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KS § 236

Val av justeringsman

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Håkan Jonsson (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret måndagen den 17 oktober 2005, kl 13.00

________
KS § 237 Dnr KS 05-259 041

Budget 2006-2007 samt inriktning 2008

Beslut

Socialdemokraternas ledamöter samt vänsterpartiets ledamot deltar ej i besluten vad avser vision, kommungemensamma- och nämndernas mål och uppdrag 2006-2008.

Samtliga beslut som hänvisar till kommungemensamma mål och uppdrag 2006-2008 är daterade 2005-09-15.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta kommungemensamma mål och uppdrag 2006-2008

Barn- och skolnämnden

att anta barn- och skolnämndens mål och uppdrag 2006-2008,

att bevilja barn- och skolnämnden 723 621 tkr i driftbudget år 2006,

att bevilja barn- och skolnämnden 713 581 tkr i driftbudget år 2007,

att bevilja barn- och skolnämnden 5 000 tkr i investeringsbudget år 2006 för maskiner och inventarier och med samma belopp år 2007. 

Omsorgsnämnden

att anta omsorgsnämndens mål och uppdrag 2006-2008 med följande ändring; sid 12 under rubrik Prioriterad inriktning eller uppdrag, punkt 3 ”Tilläggstjänster inom hemtjänsten införs under 2006 (ex fönsterputsning, snöskottning m m” ändras till ”Utreda förutsättningar att inom hemtjänstens verksamhetsområde införa tilläggstjänster som normalt inte ingår i biståndsbedömda insatser.”

att bevilja omsorgsnämnden 613 729 tkr i driftbudget år 2006,

KS § 237 forts

att bevilja omsorgsnämnden 623 659 tkr i driftbudget år 2007,

att bevilja omsorgsnämnden 1 700 tkr i investeringsbudget år 2006 för maskiner och inventarier och med samma belopp år 2007.

Utbildningsnämnden

att anta utbildningsnämndens mål och uppdrag 2006-2008 med följande ändring; sid 13 under rubrik Uppdrag, punkt 2 ”Fr o m 2007-01-01 skall ungdomar i Norrtälje kommun fritt kunna välja gymnasieutbildningar i hela Sverige” ändras till ”Fr o m 2006-01-01 skall ungdomar i Norrtälje kommun fritt kunna välja gymnasieutbildningar i hela Sverige”,

att bevilja utbildningsnämnden 236 119 tkr i driftbudget år 2006,

att bevilja utbildningsnämnden 246 379 tkr i driftbudget år 2007,

att bevilja utbildningsnämnden 4 000 tkr i investeringsbudget år 2006 och med 5 000 tkr år 2007 för maskiner och inventarier .

Kultur- och fritidsnämnden

att anta kultur- och fritidsnämndens mål och uppdrag 2006-2008,

att bevilja kultur- och fritidsnämnden 65 358 tkr i driftbudget år 2006,

att bevilja kultur- och fritidsnämnden 65 358 tkr i driftbudget år 2007,

att bevilja kultur- och fritidsnämnden 2 500 tkr i investeringsbudget år 2006 för maskiner och inventarier och för smärre anläggningsinvesteringar och med samma belopp år 2007.

Socialnämnden

att anta socialnämndens mål och uppdrag 2006-2008,

att bevilja socialnämnden 94 705 tkr i driftbudget år 2006,


KS § 237 forts

att bevilja socialnämnden 94 705 tkr i driftbudget år 2007,

att bevilja socialnämnden 350 tkr i investeringsbudget år 2006 och med 200 tkr för år 2007 för maskiner och inventarier.

Tekniska nämnden

att anta tekniska nämndens mål och uppdrag år 2006-2008,

att bevilja tekniska nämnden 68 076 tkr i driftbudget år 2006,

att bevilja tekniska nämnden 76 276 tkr i driftbudget år 2007,

att bevilja tekniska nämnden 100 tkr i investeringsbudget år 2006 för maskiner och inventarier och med samma belopp år 2007,

att bevilja tekniska nämnden 15 000 tkr i investeringsanslag, max 3 000 tkr per projekt år 2006 och med samma belopp för år 2007,

att bevilja tekniska nämnden 6 750 tkr för anläggningsinvesteringar (verksamhetsanpassningar) fördelat på omsorgsnämnden 2 000 tkr, barn- och skolnämnden 3 000 tkr, utbildningsnämnden 750 tkr och övriga nämnder 1 000 tkr för år 2006 och med samma belopp för år 2007.

Trafiksäkerhetsnämnden

att anta trafiksäkerhetsnämndens mål och uppdrag år 2006-2008,

att bevilja trafiksäkerhetsnämnden 377 tkr i driftbudget år 2006,

att bevilja trafiksäkerhetsnämnden 377 tkr i driftbudget år 2007

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

att anta miljö- och hälsoskyddsnämndens mål och uppdrag 2006-2008,

att bevilja miljö- och hälsoskyddsnämnden 8 785 tkr i driftbudget år 2006,


KS § 237 forts

att bevilja miljö- och hälsoskyddsnämnden 8 785 tkr i driftbudget år 2007,

att bevilja miljö- och hälsoskyddsnämnden 100 tkr i investeringsbudget år 2006 för maskiner och inventarier och med samma belopp år 2007.

Byggnadsnämnden

att anta byggnadsnämndens mål och uppdrag 2006-2008,

att bevilja byggnadsnämnden 5 530 tkr i driftbudget år 2006,

att bevilja byggnadsnämnden 5 530 tkr i driftbudget år 2007, 

att bevilja byggnadsnämnden 250 tkr i anslag för år 2006 för maskiner och inventarier och med samma belopp år 2007. 

Kommunstyrelsen

att anta kommunstyrelsens mål och uppdrag 2006-2008,

att bevilja kommunstyrelsen 145 936 tkr i driftbudget år 2006,

att bevilja kommunstyrelsen 144 306 tkr i driftbudget år 2007,

att bevilja kommunstyrelsen anslag för maskiner och inventarier enligt nedanstående: Kommunstyrelse 300 tkr år 2006 och med samma belopp 2007, Räddningstjänst 4 000 tkr år 2006 och med samma belopp år 2007,

att bevilja kommunstyrelsen genom dess servicekontor 15 000 tkr i anslag för IT-investeringar för samtliga förvaltningars behov år 2006 och med samma belopp år 2007,

att bevilja kommunstyrelsen 5 000 tkr i investeringsanslag avsett för smärre investeringar, max 3 000 tkr per projekt för år 2006 och med samma belopp för år 2007. 
KS § 237 forts

Övriga budgetbeslut

att fastställa resultatbudget 2006 och 2007 samt plan för 2008 för Norrtälje kommun i enlighet med förslag till Budget och inriktning 2006-2008, 

att fastställa balansbudget 2006 och 2007 samt plan 2008 för Norrtälje kommun i enlighet med förslag till Budget och inriktning 2006-2008,

att fastställa kassaflödesanalys 2006 och 2007 samt plan 2008 för Norrtälje kommun i enlighet med förslag till Budget och inriktning 2006-2008, 

att fastställa räntan på skuldbrev avseende aktier i Norrtälje Energi AB till 7,5 % för tiden 2006-05-01-2007-12-31, 

att fastställa räntan på skuldbrev avseende aktier i Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB till 1 % för tiden 2006-01-01-2007-12-31,

att fastställa räntan på skuldbrev avseende aktier i Roslagsbostäder AB till 
0,4 % för tiden 2006-01-01-2007-12-31,

att fastställa intern räntesats enligt förslag till ny finanspolicy till 3,57 % baserat på tidpunkten 2005-05-16 kl 10.00,

att anta planen för uppföljning och utvärdering,

att i övrigt godkänna förslag till Budget och inriktning 2006-2008, 

att uppdra till kommunstyrelsen genom dess ledningskontor att göra korrigeringar i budgetmaterial av ren teknisk natur,

att övriga investeringsbudgetärenden skall prövas i särskild ordning enligt fastställd investeringsbudgetrutin.

Reservation
Socialdemokraternas ledamöter samt vänsterpartiets ledamot med hänvisning till eget budgetförslag.KS § 237 forts

Bakgrund

Arbetsutskottet beslöt 2005-04-15, § 127 att sända ut av ledningskontoret upprättat förslag till Budget och inriktning 2006-2008, daterad 2005-04-14 på remiss till samtliga nämnder. Samtliga nämnder har yttrat sig.

Förslag till budget för 2006-2007 och plan för 2008 bygger på ledningskontorets förslag till budgetremiss 2005-04-14, förändrade antaganden om intäktsutvecklingen samt den politiska majoritetens prioriteringar.

Föreligger reviderat förslag till Budget och inriktning 2006-2008, daterad 2005-09-15.

Föreligger moderaternas, centerpartiets, folkpartiets och kristdemokraternas förslag till Rambudget och inriktning 2006-2008, daterad 2005-09-22.

Föreligger MBL-protokoll § 11 förhandling, daterat 2005-09-14 samt MBL-protokoll § 14 förhandling daterat 2005-10-07.

Tjänstemannaberedning

Föreligger ledningskontorets förslag till budget och inriktning 2006-2008 med beslutsförslag, daterad 2005-08-31.

Föreligger ledningskontorets förslag till budget och inriktning 2006-2008 med beslutsförslag, daterad 2005-09-15.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-09-01, § 242 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-08-31.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-09-23, § 231 beslutat att bordlägga ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 2005-10-13.

KS § 237 forts

Beslutande sammanträde

Föreligger socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag till budget 2006 och plan för 2007-2008 daterad 2005-10-13.

Budgetbeslut ansvarsområde för ansvarsområde

Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) – avslag på samtliga budgetförslag avseende år 2007 med hänvisning till socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag till budget 2006 och plan för 2007-2008.

Kjell Jansson (m) – bifall till arbetsutskottets förslag att budget skall gälla för år 2006 och 2007.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) – bifall till att kommunfullmäktige antar kommungemensamma mål och uppdrag 2006-2008 daterade 2005-09-15.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på Kjell Janssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Kjell Janssons yrkande.

Barn- och skolnämnden
Yrkanden:

Kjell Jansson (m) – enligt arbetsutskottets förslag att anta barn- och skolnämndens mål och uppdrag 2006-2008, att bevilja barn- och skolnämnden 723 621 tkr i driftbudget år 2006, att bevilja barn- och skolnämnden 


KS § 237 forts

713 581 tkr i driftbudget år 2007, att bevilja barn- och skolnämnden 5 000 tkr i investeringsbudget år 2006 för maskiner och inventarier och med samma belopp år 2007.

Håkan Jonsson (s) – att barn- och skolnämnden beviljas 738 621 tkr i driftbudget 2006 samt att skolpengsystemet avskaffas till förmån för ett system som bygger på ”Lika möjligheter betyder olika resurser”, att kommunfullmäktige antar målet att under 2006 minska antalet barn per årsarbetare från 
5,9 till 5,0 i barnomsorgen, att alla verksamheter och aktiviteter inom ramen för förskolan och grundskolan skall vara kostnadsfria för föräldrar, att kommunfullmäktige antar målet att lärartätheten ska öka från 6,7 till 7,5 under 2006 och till 8,0 under 2007, att distriktsverksamheten inom barn- och skola återinförs och utvecklas för att nå en stabil verksamhet i hela kommunen , bifall till arbetsutskottets förslag att bevilja barn- och skolnämnden 5 000 tkr i investeringsbudget år 2006.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

Omsorgsnämnden

Kjell Jansson (m) – enligt arbetsutskottets förslag att anta omsorgsnämndens mål och uppdrag 2006-2008 med följande ändring; sid 12 under rubrik Prioriterad inriktning eller uppdrag, punkt 3 ”Tilläggstjänster inom hemtjänsten införs under 2006 (ex fönsterputsning, snöskottning m m” ändras till ”Utreda förutsättningar att inom hemtjänstens verksamhetsområde införa tilläggstjänster som normalt inte ingår i biståndsbedömda insatser.” att bevilja omsorgsnämnden 613 729 tkr i driftbudget år 2006, att bevilja omsorgsnämnden 623 659 tkr i driftbudget år 2007,att bevilja omsorgsnämnden 1 700 tkr i investeringsbudget år 2006 för maskiner och inventarier och med samma belopp år 2007.


KS § 237 forts

Håkan Jonsson (s) – att bevilja omsorgsnämnden 613 729 tkr i driftbudget 2006, bifall till arbetsutskottets förslag att bevilja omsorgsnämnden 1 700 tkr i investeringsbudget år 2006. 

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

Utbildningsnämnden

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) – enligt arbetsutskottets förslag att anta utbildningsnämndens mål och uppdrag 2006-2008 med följande ändring; sid 13 under rubrik Uppdrag, punkt 2 ”Fr o m 2007-01-01 skall ungdomar i Norrtälje kommun fritt kunna välja gymnasieutbildningar i hela Sverige” ändras till ”Fr o m 2006-01-01 skall ungdomar i Norrtälje kommun fritt kunna välja gymnasieutbildningar i hela Sverige”, att bevilja utbildningsnämnden 236 119 tkr i driftbudget år 2006, att bevilja utbildningsnämnden 246 379 tkr i driftbudget år 2007, att bevilja utbildningsnämnden 4 000 tkr i investeringsbudget år 2006 och med 
5 000 tkr år 2007 för maskiner och inventarier . 

Håkan Jonsson (s) – bifall till arbetsutskottets förslag att bevilja utbildningsnämnden 236 119 tkr i driftbudget 2006, att utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utveckla omvårdnadsprogrammet med två nya inriktningar – skydd och säkerhet samt räddning och ambulans samt att eleverna ges möjlighet att ta körkort inom ramen för utbildningen, samt bifall till arbetsutskottets förslag att bevilja utbildningsnämnden 4 000 tkr i investeringsbudget år 2006 för maskiner och inventarier.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
KS § 237 forts

Kultur- och fritidsnämnden

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) – bifall till arbetsutskottets förslag att anta kultur- och fritidsnämndens mål och uppdrag 2006-2008, att bevilja kultur- och fritidsnämnden 65 358 tkr i driftbudget år 2006, att bevilja kultur- och fritidsnämnden 
65 358 tkr i driftbudget år 2007, att bevilja kultur- och fritidsnämnden 2 500 tkr i investeringsbudget år 2006 för maskiner och inventarier och för smärre anläggningsinvesteringar och med samma belopp år 2007.

Håkan Jonsson (s) – att kultur- och fritidsnämnden beviljas 67 358 tkr i driftbudget 2006, bifall till arbetsutskottets förslag att bevilja kultur- och fritidsnämnden 2 500 tkr i investeringsbudget år 2006 för maskiner och inventarier och för smärre anläggningsinvesteringar..

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

Socialnämnden

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) – enligt arbetsutskottets förslag att anta socialnämndens mål och uppdrag 2006-2008, att bevilja socialnämnden 94 705 tkr i driftbudget år 2006, att bevilja socialnämnden 94 705 tkr i driftbudget år 2007, att bevilja socialnämnden 350 tkr i investeringsbudget år 2006 och med 200 tkr för år 2007 för maskiner och inventarier. 

Håkan Jonsson (s) – bifall till arbetsutskottets förslag att bevilja socialnämnden 94 705 tkr i driftbudget för år 2006, bifall till arbetsutskottets förslag att bevilja socialnämnden 350 tkr i investeringsbudget år 2006.

KS § 237 forts

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

Tekniska nämnden

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) – enligt arbetsutskottets förslag att anta tekniska nämndens mål och uppdrag år 2006-2008, att bevilja tekniska nämnden 68 076 tkr i driftbudget år 2006, att bevilja tekniska nämnden 76 276 tkr i driftbudget år 2007, att bevilja tekniska nämnden 100 tkr i investeringsbudget år 2006 för maskiner och inventarier och med samma belopp år 2007, att bevilja tekniska nämnden 15 000 tkr i investeringsanslag, max 3 000 tkr per projekt år 2006 och med samma belopp för år 2007, att bevilja tekniska nämnden 6 750 tkr för anläggningsinvesteringar (verksamhetsanpassningar) fördelat på omsorgsnämnden 
2 000 tkr, barn- och skolnämnden 3 000 tkr, utbildningsnämnden 750 tkr och övriga nämnder 1 000 tkr för år 2006 och med samma belopp för år 2007.

Håkan Jonsson (s) – att bevilja tekniska nämnden 66 226 tkr i driftbudget 2006 samt att tekniska nämnden VA + renhållning beviljas 1 500 tkr i driftbudget 2006, bifall till arbetsutskottets förslag att bevilja tekniska nämnden 100 tkr i investeringsbudget år 2006 för maskiner och inventarier, att bevilja tekniska nämnden 15 000 tkr i investeringsanslag, max 3 000 tkr per projekt år 2006, 
att bevilja tekniska nämnden 6 750 tkr för anläggningsinvesteringar (verksamhetsanpassningar) fördelat på omsorgsnämnden 2 000 tkr, barn- och skolnämnden 3 000 tkr, utbildningsnämnden 750 tkr och övriga nämnder 1 000 tkr för år 2006.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

KS § 237 forts

Trafiksäkerhetsnämnden

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) enligt arbetsutskottets förslag att anta trafiksäkerhetsnämndens mål och uppdrag år 2006-2008, att bevilja trafiksäkerhetsnämnden 377 tkr i driftbudget år 2006, att bevilja trafiksäkerhetsnämnden 377 tkr i driftbudget år 2007.

Håkan Jonsson (s) – bifall till arbetsutskottets förslag att bevilja trafiksäkerhetsnämnden 377 tkr i driftbudget 2006.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) – bifall till arbetsutskottets förslag att anta miljö- och hälsoskyddsnämndens mål och uppdrag 2006-2008, att bevilja miljö- och hälsoskyddsnämnden 8 785 tkr i driftbudget år 2006, att bevilja miljö- och hälsoskyddsnämnden 8 785 tkr i driftbudget år 2007, att bevilja miljö- och hälsoskyddsnämnden 100 tkr i investeringsbudget år 2006 för maskiner och inventarier och med samma belopp år 2007.

Håkan Jonsson (s) – bifall till arbetsutskottets förslag att bevilja miljö- och hälsoskyddsnämnden 8 785 tkr i driftbudget år 2006 samt bifall till arbetsutskottets förslag att bevilja miljö- och hälsoskyddsnämnden 100 tkr i investeringsbudget år 2006 för maskiner och inventarier..

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.


KS § 237 forts

Byggnadsnämnden

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) – enligt arbetsutskottets förslag att anta byggnadsnämndens mål och uppdrag 2006-2008, att bevilja byggnadsnämnden 5 530 tkr i driftbudget år 2006, att bevilja byggnadsnämnden 5 530 tkr i driftbudget år 2007, att bevilja byggnadsnämnden 250 tkr i anslag för år 2006 för maskiner och inventarier och med samma belopp år 2007.

Håkan Jonsson (s) – att bevilja byggnadsnämnden 6 030 tkr i driftbudget 2006, - bifall till arbetsutskottets förslag att bevilja byggnadsnämnden 250 tkr i anslag för år 2006 för maskiner och inventarier.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) – bifall till arbetsutskottets förslag att anta kommunstyrelsens mål och uppdrag 2006-2008, att bevilja kommunstyrelsen 145 936 tkr i driftbudget år 2006, att bevilja kommunstyrelsen 144 306 tkr i driftbudget år 2007, att bevilja kommunstyrelsen anslag för maskiner och inventarier enligt nedanstående: Kommunstyrelse 300 tkr år 2006 och med samma belopp 2007, Räddningstjänst 4 000 tkr år 2006 och med samma belopp år 2007, att bevilja kommunstyrelsen genom dess servicekontor 15 000 tkr i anslag för IT-investeringar för samtliga förvaltningars behov år 2006 och med samma belopp år 2007, att bevilja kommunstyrelsen 5 000 tkr i investeringsanslag avsett för smärre investeringar, max 3 000 tkr per projekt för år 2006 och med samma belopp för år 2007.

KS § 237 forts

Håkan Jonsson (s) – bifall till arbetsutskottets förslag att bevilja kommunstyrelsen 143 936 tkr i driftbudget år 2006 – att kommunfullmäktige antar målsättningen att bostadsmarknaden tillförs 400-500 bostäder per år i blandade upplåtelseformer, att en bostadsförmedling åter införs i Norrtälje kommun. Rättvisa måste råda vid fördelningen av bostäder, att kommunens bredbandsnät och de tekniska delarna i televäxeln förs över till Norrtälje Energi för samordning med deras nät och kompetens. Vår uppfattning är att det dels gynnar utbyggnadstakten och dels leder till att kostnaderna för anslutning till bredband blir lägre och servicen bättre, - bifall till arbetsutskottets förslag att bevilja kommunstyrelsen anslag för maskiner och inventarier enligt nedanstående: Kommunstyrelse 300 tkr år 2006, Räddningstjänst 4 000 tkr år 2006 att bevilja kommunstyrelsen genom dess servicekontor 15 000 tkr i anslag för IT-investeringar för samtliga förvaltningars behov år 2006 att bevilja kommunstyrelsen 5 000 tkr i investeringsanslag avsett för smärre investeringar, max 
3 000 tkr per projekt för år 2006.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. 

Övriga budgetbeslut

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) – enligt arbetsutskottets förslag att fastställa resultatbudget 2006 och 2007 samt plan för 2008 för Norrtälje kommun i enlighet med förslag till Budget och inriktning 2006-2008, att fastställa balansbudget 2006 och 2007 samt plan 2008 för Norrtälje kommun i enlighet med förslag till Budget och inriktning 2006-2008, att fastställa kassaflödesanalys 2006 och 2007 samt plan 2008 för Norrtälje kommun i enlighet med förslag till Budget och inriktning 2006-2008, att fastställa räntan på skuldbrev avseende aktier i Norrtälje Energi AB till 7,5 % för tiden 2006-05-01-2007-12-31, att fastställa räntan på skuldbrev avseende aktier i Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB till 1 % för tiden 2006-01-01-2007-12-31, att fastställa räntan på skuldbrev avseende aktier i Roslagsbostäder AB till 0,4 % för tiden 2006-01-01-2007-12-31,KS § 237 forts

att fastställa intern räntesats enligt förslag till ny finanspolicy till 3,57 % baserat på tidpunkten 2005-05-16 kl 10.00, att anta planen för uppföljning och utvärdering, att i övrigt godkänna förslag till Budget och inriktning 2006-2008, att uppdra till kommunstyrelsen genom dess ledningskontor att göra korrigeringar i budgetmaterial av ren teknisk natur,att övriga investeringsbudgetärenden skall prövas i särskild ordning enligt fastställd investeringsbudgetrutin.

Håkan Jonsson (s) – att fastställa resultatbudget för 2006 och plan för 2007-2008 i enlighet med bilaga 1 i eget budgetmaterial, att fastställa balansbudget för 2006 och plan för 2007-2008 i enlighet med bilaga 2 i eget budgetmaterial, att fastställa finansieringsbudget för 2006 och plan för 2007-2008 i enlighet med bilaga 3 i eget budgetmaterial, att fastställa räntan på skuldbrev avseende aktier i Norrtälje Energi AB till 7,5 % för 2006, att fastställa räntan på skuldbrev avseende aktier i Norrtälje Industri och Hantverkshus AB till 1% för 2006, att fastställa räntan på skuldebrev avseende aktier i Roslagsbostäder AB till 0% för 2006, att fastställa internräntan för Roslagsbostäder till 3, 16% baserat på tidpunkten 2005-05-16, kl 10.00, att i övriga delar fastställa internräntesatsen till 3,57 % baserat på tidpunkten 2005-05-16, kl 10.00, att kommunens andel 98 % av HB Järnvägsparkens förmögenhet i form av balansräkning och fastigheter överförs till bokfört värde till Roslagsbostäder AB.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

________


KS § 238 Dnr KS 05-533 123

Kommunal utdebitering, skattesats 2006

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa den kommunala skattesatsen 20:42 kr/skattekrona för år 2006.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter samt vänsterpartiets ledamot till förmån för eget budgetförslag.

Bakgrund

Kommunstyrelsens ordförande har i skrivelse 2005-09-21 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa den kommunala skattesatsen 20:42 kr/skattekrona för år 2006.

Politisk beredning

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-09-23, § 232 beslutat att bordlägga ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 2005-10-13.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Håkan Jonsson (s) – att skattesatsen för år 2005 fastställs till 20:50 kr/skattekrona.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
_________

KS § 239 Dnr KS 05-431 346

Förslag till taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar att gälla från och med 2006-01-01

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta upprättat förslag till taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar för år 2006 med följande förändring: att punkt 5.3 tredje stycket skall ha följande lydelse:

”Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6 och 5.7 tas ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger, och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2”.

att § 2 skall ha följande lydelse:

”Avgifterna utgörs av anläggningsavgifterna (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska avgifter)”.,

att taxan skall gälla från och med den 1 januari 2006 och tillsvidare.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter samt vänsterpartiets ledamot.

Bakgrund

VA-taxan består dels av anläggningsavgifter dels av brukningsavgifter. Anläggningsavgifterna ska täcka kostnader för att ansluta en fastighet till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen. Brukningsavgifterna ska täcka verksamhetens driftkostnader. Bruksavgifterna består av en fast och en rörlig avgift beroende av vattenmängd.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2005-06-16, § 65 beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa föreslagen VA-taxa, som bilagts 
KS § 239 forts

tekniska kontorets skrivelse 2005-04-26, att gälla från och med den 1 januari 2006 och tills vidare.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-08-26 yttrat sig i ärendet och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar för år 2006 med följande förändring: att punkt 5.3 tredje stycket skall ha följande lydelse:

”Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6 och 5.7 tas ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger, och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2”.

att § 2 skall ha följande lydelse:

”Avgifterna utgörs av anläggningsavgifterna (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska avgifter)”., att taxan skall gälla från och med den 1 januari 2006 och tillsvidare.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-09-15, § 245 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-08-26.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) – att höjningen sker på den rörliga avgiften istället för den fasta avgiften.
Kjell Jansson (m) – enligt arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
________


KS § 240 Dnr KS 03-824 003

Norrtälje kommuns reglementen - Förslag till förändrad struktur

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta reglementen för
- kommunstyrelsen
- byggnadsnämnden
- barn- och skolnämnden
- kultur- och fritidsnämnden
- miljö- och hälsoskyddsnämnden
- socialnämnden
- utbildningsnämnden
- tekniska nämnden samt
- trafiksäkerhetsnämnden 

innebärande att avsnitt A gäller för samtliga nämnder och att avsnitt B gäller varje nämnd för sig,

att nya omarbetade reglementena skall gälla från och med den 1 januari 2006 samt

att gällande reglementen för ovanstående nämnder upphör att gälla den 31 december 2005.

Bakgrund

Ledningskontoret har sammanställt ett förslag på ny struktur för samtliga nämnders reglementen. I förslaget finns dels en A-del som berör samtliga nämnder gemensamt, dels en B-del som berör var nämnd för sig.

I reglementena föreslås dessutom en del förändringar dels av redaktionell karaktär dels för att reglementen skall harmonera. Eftersom samtliga nämnder nu får en gemensam A-del innebär det vissa smärre förändringar i formaliadelen för vissa nämnder.

KS § 240 forts

Respektive nämnds reglemente har dessutom uppdaterats till gällande lagstiftning.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-09-06 redogjort för förslagen samt föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta reglementen för
- kommunstyrelsen
- byggnadsnämnden
- barn- och skolnämnden
- kultur- och fritidsnämnden
- miljö- och hälsoskyddsnämnden
- socialnämnden
- utbildningsnämnden
- tekniska nämnden samt
- trafiksäkerhetsnämnden 

innebärande att avsnitt A gäller för samtliga nämnder och att avsnitt B gäller varje nämnd för sig, att nya omarbetade reglementena skall gälla från och med den 1 januari 2006 samt att gällande reglementen för ovanstående nämnder upphör att gälla den 31 december 2005.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-09-15, § 246 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-09-06.

________KS § 241 Dnr KS 05-219 623

Besvarande av motion från Olle Jansson (s) och Anders Fransson (s) ang att stimulera ”bussåkande” för våra barn och unga i kommunen

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra till kommunstyrelsen genom dess ledningskontor att i UNO-samarbetet uppta förhandling med SL i motionens syfte och därmed anse motionen vara besvarad.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2005-03-21, § 61. I motionen föreslås att fullmäktige beslutar att grundligt utreda förutsättningarna och komma med förslag hur vi kan stimulera ”bussåkandet” för våra barn och unga i Norrtälje kommun.

Barn- och skolnämnden har vid sammanträde 2005-05-23, § 72 beslutat att utan eget ställningstagande returnera ärendet till fullmäktige då nämnden anser att ärendet har sådan dignitet att beslut bör fattas på kommunövergripande nivå.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-08-17 yttrat sig över motionen och anför bland annat att det i dagsläget finns cirka 6400 grundskoleelever, av dessa har 2400 redan busskort. Om alla grundskoleelever skulle förses med busskort innebär det att 4000 elever till skall få busskort till en kostnad av c:a 4,6 milj. kr.

Ledningskontoret föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

forts


KS § 241 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-09-15, § 247 beslutat att vilandeförklara ärendet till sammanträdet 2005-10-06.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-10-06, § 252 föreslagit enligt Håkan Jonssons (s) och Kjell Janssons (m) yrkande ) – att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen uppta ärendet i UNO-samarbetet och där förhandla med SL i motionens syfte och därmed anse motionen vara besvarad.

________


KS § 242 Dnr KS 05-517 051

Godkännande av förfrågningsunderlag gällande ramavtal för eldningsolja samt diesel

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av eldningsolja samt diesel, 

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantör av eldningsolja samt diesel.


Bakgrund

Norrtälje kommun har avtal med Norsk Hydro rörande leverans av eldningsolja till såväl Norrtälje kommun som de kommunägda bolagen. Avtalet löper ut vid årsskiftet varför en ny upphandling bör genomföras.

Tjänstemannaberedning

Juridik- och upphandlingsenheten har upprättat förslag till förfrågningsunderlag och föreslår i skrivelse 2005-08-29 kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av eldningsolja samt diesel, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantör av eldningsolja samt diesel.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-09-15, § 248 föreslagit enligt juridik- och upphandlingsenhetens skrivelse 2005-08-29.

__________
Expedieras 2005-10-17
Juridik och upphandlingsenheten 

KS § 243 Dnr KS 05-550 042

Godkännande av delårsbokslut 2, 2005 för ledningskontoret, servicekontoret och räddningstjänsten

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna delårsbokslut 2 år 2005 för ledningskontoret, daterat 2005-09-23,

att godkänna delårsbokslut 2 år 2005 för servicekontoret, daterat 2005-09-23,

att godkänna delårsbokslut 2 år 2005 för räddningstjänsten, daterat 2005-09-23,


Bakgrund

Föreligger förslag till delårsbokslut 2 för 2005 avseende ledningskontoret, servicekontoret och räddningstjänsten.

Sammanlagt uppvisas ett prognostiserat resultat på 2,6 mkr för helåret 2005.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-09-23 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna delårsbokslut 2 år 2005 för ledningskontoret, att godkänna delårsbokslut 2 år 2005 för servicekontoret, att godkänna delårsbokslut 2 år 2005 för räddningstjänsten.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-10-06, § 253 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-09-23.

________
Expedieras 2005-10-17
Ledningsk. servicekont. räddningstj. 

KS § 244 Dnr KS 05-466 841

Information och vägvisning till turistiskt intressanta mål i Stockholms län; preliminär handlingsplan

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunens yttrande i ärendet insända turistchefens reviderade skrivelse daterad 2005-10-13 till Vägverket med följande tillägg: att namnsatt väg ”Sju strömmars väg” skall gå mellan Penningby och Glyxnäs samt att vägen förbi Ekebyholm, Rånäs och Mörby slottsruin även skall vara namnsatt väg.

Bakgrund

Vägverket har 2005-07-18 översänt en preliminär handlingsplan för yttrande.

Handlingsplanen är det strategiska instrument som styr det fortsatta arbetet för utveckling av turismen i Stockholms län, där information och vägvisning är första steget i utvecklingen av bilturismen.

En förutsättning för ett lyckat resultat är att så många intressenter som möjligt kraftsamlas kring projektet och att alla blir överens om strategin samt ser engagemanget som ett långsiktigt arbete.

Tjänstemannaberedning

Servicekontorets turistverksamhet har yttrat sig över handlingsplanen och föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättad skrivelse till Vägverket.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2005-10-06, § 254 och föreslagit enligt servicekontorets turistverksamhets förslag.

Beslutande sammanträde

Turistchef Annica Norström redovisar sitt tjänstemannayttrande som översänts

KS § 244 forts

till Vägverket. Turistchefen föreslår vissa tillägg till yttrandet.

Yrkanden:

Bertil Karlsson (v) – att namnsatt väg ”Sju strömmars väg” skall gå mellan Penningby och Glyxnäs.

Hans Andersson (fp) – att vägen förbi Ekebyholm, Rånäs och Mörby slottsruin även skall vara namnsatt väg.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla framställda yrkanden.

________
Expedieras 2005-10-17
Turistchefen
Vägverket 

KS § 245 Dnr KS 05-514 222

Förslag till yttrande över ett förnyat strandskydd (Ds 2005:23)

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse till miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet undertecknad av kommunstyrelsens och byggnadsnämndens ordföranden samt planeringschefen och stadsarkitektkontorets förvaltningschef samt

att delegera till arbetsutskottet att lämna ett politiskt yttrande i ärendet.

Reservation

Vänsterpartiets ledamot.

Bakgrund

Regeringen gav den 26 april 2001 Naturvårdsverket i uppdrag att kartlägga tillämpningen av strandskyddsbestämmelserna och att utreda förutsättningarna för och konsekvenserna av såväl skärpningar som lättnader i strandskyddet.

Naturvårdsverket lämnade en rapport Kartläggning m m av strandskyddsbestämmelserna, en redovisning av uppdraget med förslag till författningsändringar. Utredningen har remissbehandlats. Utvärderingen av Naturvårdsverkets rapport och remissvaren resulterade i att en arbetsgrupp inom Miljödepartementet (fr o m den 1 januari 2005 Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet) tillsattes i september 2004 med uppgift att utarbeta ett förslag till ändrade strandskyddsbestämmelser. 

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet har utarbetat ett förslag till ändrade strandskyddsbestämmelser. ”Ett förnyat strandskydd” Ds 2005:23. Skrivelsen har sänts ut på remiss till ett antal utvalda remissinstanser, dock inte till Norrtälje kommun. Remisstiden går ut den 11 oktober 2005. 

forts


KS § 245 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i samråd med stadsarkitektkontoret utarbetat ett förslag till yttrande. Kontoren föreslår i skrivelse 2005-09-22 kommunstyrelsen besluta att godkänna skrivelsen som kommunens yttrande i ärendet.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-10-06, § 255 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-09-22. Socialdemokraterna deltog ej i beslutet.

Beslutande sammanträde 

Kjell Jansson (m) – bifall till arbetsutskottets förslag med tilläggsyrkandet att delegera till arbetsutskottet att lämna ett politiskt yttrande i ärendet.

Bertil Karlsson (v) – avslag på arbetsutskottets förslag samt Kjell Janssons tilläggsyrkande.

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på avslag eller bifall till arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.

Ordföranden ställer därefter proposition på avslag eller bifall till Kjell Janssons tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Kjell Janssons tilläggsyrkande.
_______

Expedieras 2005-10-17
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Arbetsutskottet

KS § 246 Dnr KS 05-569 310

Effektivare nord- sydliga förbindelser i Stockholmsområdet

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att ställa sig bakom föreslagen gemensam skrivelse från nordostkommunerna; UNO till Vägverket Region Stockholm.

Bakgrund

Vägverket Region Stockholm har remitterat rubricerad vägutredning för yttrande. Kommunens remissvar skall vara Vägverket tillhanda senast den 14 oktober 2005.

Nordostkommunerna, UNO, har under 2001 och 2002 yttrat sig om nordsydliga förbindelser. Ställningstagandet har då varit att ”Nordostleden med Förbifart Stockholm är det samrådsalternativ som utan jämförelse bäst bidrar till att minska Nordostsektorns och regionens vägtrafikproblem”.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-08-30 anfört att man finner inget i föreliggande vägutredning som föranleder ett förändrat ställningstagande. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att ställa sig bakom föreslagen gemensam skrivelse från Nordostkommunerna; UNO.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-10-06, § 256 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-08-30.

_______
Expedieras: 2005-10-18
Nordostkommunerna UNO 

KS § 247 Dnr KS 05-347 841

Hemställan om att bevara Arholma Norra Fort som statligt byggnadsminne för att utveckla fortet till museum

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att uttala att inriktningen är att verka för att Arholma Norra Fort kan öppnas med en verksamhet som finansieras på annat sätt än genom kommunen,

att uppdra till ledningskontoret att fortsätta överläggningarna med Fortifikationsverket och Statens fastighetsverk,

att uppdra till ledningskontoret att uppta diskussioner med intresseföreningarna på Arholma om drift av verksamheten på området Arholma Norra Fort.


Bakgrund

Arholma byalag, Arholma Intresseförening samt skärgårdsföreningen har tillsammans hemställt till regeringen att Arholma Norra Fort bevaras som statligt byggnadsminne och att beslut om detta ska behandlas skyndsamt och med hög prioritet. Intresseföreningarna vill även att Arholma Norra Fort ska ges möjlighet att utformas till en viktig del av Arholmas framtida utveckling och bli en väsentlig kulturhistorisk tillgång för allmänheten.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har yttrat sig i ärendet 2005-09-29 och anför bland annat att Arholma ö är en av de utpekade skärgårdssamhällen som kommunen beslutat att skapa förutsättningar för så att den långsiktigt kan utvecklas till ett levande samhälle. Området kring Arholma Norra Fort kan, om inte restriktionerna för byggnadsminnet blir alltför starka, utvecklas till ett intressant turistmål.
forts

KS § 247 forts

Ledningskontoret föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att uttala att inriktningen är att verka för att Arholma Norra Fort kan öppnas med en verksamhet som finansieras på annat sätt än genom kommunen, att uppdra till ledningskontoret att fortsätta överläggningarna med Fortifikationsverket och Statens fastighetsverk, att uppdra till ledningskontoret att uppta diskussioner med intresseföreningarna på Arholma om drift av verksamheten på området Arholma Norra Fort.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-10-06, § 257 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-09-29.

________

Expedieras: 2005-10-18

Arholma Intresseförening, Arholma byalag, skärgårdsf.
Ledningskontoret för handl och återredovisning senast 2006-04-01


KS § 248 Dnr KS 05-33 253

Tilläggsavtal med JM AB ang Banvallen

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna tillägg nr 1 till preliminärt markanvisningsavtal med JM AB gällande ett område av fastigheterna Norrtälje Tälje 2:4, 2:174, 2:175 och 3:1, ”Banvallen” i Norrtälje stad.


Bakgrund

Kommunstyrelsen godkände 2005-02-03 ett preliminärt markanvisningsavtal med JM AB gällande bostadsexploatering av ett område av fastigheterna Norrtälje Tälje 2:4, 2:174, 2:175 och 3:1, ”Banvallen” i Norrtälje.

Kommunfullmäktige godkände 2005-02-21 upprättad exploateringskalkyl (förkalkyl) avseende de ekonomiska konsekvenserna för kommunen vid genomförande och finansiering av projektet.

Det preliminära markanvisningsavtalet är villkorat av att kommunstyrelsen godkänner en slutlig markanvisning i form av ett mark- och exploateringsavtal med vidhängande köpekontrakt och totalentreprenadavtal avseende genomförande av i projektet ingående allmänt parkeringsgarage senast 2005-10-31 genom beslut som vinner laga kraft samt att kommunfullmäktige antar en detaljplan avseende projektet senast 2005-11-30 genom beslut som vinner laga kraft.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-10-04 på anförda skäl föreslagit att båda tidpunkterna avseende kommunstyrelsens godkännande av en slutlig markanvisning respektive kommunfullmäktiges antagande av detaljplan för projektet framflyttas till 2006-01-31.
KS § 248 forts

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna tillägg nr 1 till preliminärt markanvisningsavtal med JM AB gällande ett område av fastigheterna Norrtälje Tälje 2:4, 2:174, 2:175 och 3:1, ”Banvallen” i Norrtälje stad.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-10-06, § 259 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-10-04.

________
Expedieras: 2005-10-18
Lars Härlin, mark- exploateringsavd 

KS § 249 Dnr Ks 05/88 002

Anmälan om delegationsbeslut 2005

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-6 lägges till handlingarna.

________KS § 250

Protokoll

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att lägga protokollen till handlingarna.


Bakgrund

Föreligger protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden 2005-08-04, 2005-08-11 och 2005-09-01.

________
KS § 251

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Sveriges kommuner och landsting: Cirkulär 2005:75 Aktuellt om skola och barnomsorg 2005

Sveriges kommuner och landsting: Cirkulär 2005:79 Beslut om medlemsavgift till Svenska Kommunförbundet för år 2006

Sveriges kommuner och landsting: Cirkulär 2005:80 Budgetförutsättningar för åren 2006-2008

Sveriges kommuner och landsting: Cirkulär 2005:83 Jämför, förnya och utveckla

Sveriges kommuner och landsting: Cirkulär 2005:85 Budgetpropositionen 2006

Länsstyrelsens missiv Saldo 2005 Uppföljning av miljömål i Stockholms län

Statens Folkhälsoinstitut; Rapporter om äldres hälsa

Institutionen för folkhälsovetenskap; De kommunala intentionerna att främja barns och ungdomars hälsa är i allmänhet goda – men det finns skillnader mellan kommunerna i länet

Eurohouse International partnership centre: Verksamhetsberättelse 2004

Dnr KS 05-347 841
Arholma Byalag m fl ang hemställan om att bevara Arholma Norra Fort som statligt byggnadsminne för att utveckla fortet till museum

Dnr KS 05-526 108
Länsstyrelsens beslut ang husvagnsuppställning inom fastigheten Överlöpe 7:5
KS § 251 forts

Tjockö Intresseförening ang synpunkter på förslag till ändring i renhållningsordningen

Roslagsmuseets vänners skrivelse till Riksantikvarien ang rivning av äldre bebyggelse i Norrtälje stad

Dnr KS 05-507 002
Delegationsordning för räddningstjänsten

Statens bostadsnämnd ang uppgifter från de allmännyttiga bostadsföretagen

Carina Johansson ang trafikproblem i Hysingsvik

Christina och Gunnar Ankarstig ang planeringarna i Norrtälje Kommun

Norrtälje Energi AB:s styrelseprotokoll 2005-08-26

Norrtälje Energi Försäljnings AB:s styrelseprotokoll 2005-08-26

Roslagsbostäders kallelse till sammanträdet 2005-09-20

Järnvägsparkens styrelseprotokoll 2005-08-18

NIHAB:s kallelse till styrelsemöte 2005-09-14

Miljörådets protokoll 2005-05-11 samt 2005-09-07

________