KS 2005 12 01
Plats och tid Sammanträdesrum Norrtälje, Kommunhuset Ankaret, kl 09.00-09.10
11.00-
Beslutande Enligt förteckningMats Törnquist, kommundirektör
Marie Lalér, praktikant
Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Övriga deltagande Berit Jansson, sekreterare


Utses att justera Elisabeth Björk (s)

Justeringens Måndagen den 5 december 2005, kl 13.00
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 282-302
Berit Jansson

Ordförande ........................................................................
Kjell Jansson

Justerande ..................................................................................................................
Elisabeth Björk
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2005-12-01

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2005-12-09 anslags nedtagande 2005-12-30 

Förvaringsplats Ledningskontoret
för protokollet 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KS § 282

Val av justeringsman

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Elisabeth Björk (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen äger rum på ledningskontoret måndagen den 5 december 2005, kl 13.00.

________
KS § 283 Dnr KS 05-46 214 

Antagande av detaljplan för Pelikanen 8 i Norrtälje stad

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att vilandeförklara ärendet till extra kommunstyrelse den 15 december 2005.


Bakgrund

Byggnadsnämnden har 2005-10-27, § 422 beslutat godkänna förslag till detaljplan för Pelikanen 8 i Norrtälje stad och överlämnar det till kommunfullmäktige för antagande enligt plan- och bygglagen 5 kap 29 §.

Syftet med planen är att möjliggöra bostadsbebyggelse och utökad exploatering samt försköna befintliga fasader och åkanten. Planens ändamålsbestämmelse ändras så att 19 nya bostäder i centralt läge kan tillkomma.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2005-11-24, § 297.

__________


KS § 284 KS 04-481 214 

Antagande av detaljplan för del av Tälje 4:62, EC Arsta i Norrtälje stad

Beslut

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att anta detaljplan för del av Tälje 4:62, EC Arsta i Norrtälje stad.


Bakgrund

Byggnadsnämnden har 2005-11-24, § behandla förslaget till detaljplan för del av Tälje 4:62, EC Arsta i Norrtälje stad och överlämna det till kommunfullmäktige för antagande enligt PBL 5:29.

Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten av en utbyggnad med en ny kraftvärmeanläggning för att därigenom kunna utöka produktionskapaciteten vid Arstaverket. Därmed kan oljan, som idag används för spetsproduktion, ersättare med biobränsle. Produktions-ökningen innebär även att kapacitet finns för att ta emot nya konsumenter av fjärrvärme. Därtill innebär den nya anläggningen att el kan produceras.

Detaljplaneförslaget medger att ytterligare byggnader kan uppföras och med en högre höjd än dagens anläggning. Den mark som tas i anspråk för detta öster om nuvarande byggnad är tidigare reserverat för förbifartsled. Leden har i kommunens och vägverkets planer förlagts väster om kraftvärmeanläggningen vilket möjliggör en annan användning av reservatsområdet.

Kraftvärmeanläggningen ligger sydväst om Norrtäljes centrala delar inom ett område som i kommunens planer avsatts för verksamheter.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-11-24, § 298 behandlat ärendet.

__________

KS § 285 Dnr KS 05-578 553 

Antagande av hamntaxa för Norrtälje hamn

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till hamntaxa för Norrtälje hamn att gälla från och med 2006?01-01.


Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2002-06-17, § 158, att fastställa en reviderad hamntaxa att gälla från och med 2002-06-01 och tills vidare i enlighet med upprättat förslag från tekniska nämnden. Tekniska nämnden , 2005-09-22, § 83, föreslår nu en reviderad hamntaxa för Norrtälje hamn. Förslaget är anpassat till taxorna i andra hamnar i Sverige. Taxan i förslaget motsvarar den verksamhet som bedrivs i Norrtälje hamn.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2005-11-08 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta anta förslag till hamntaxa för Norrtälje hamn att gälla från och med 2006-01-01.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-11-24, § 299 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-11-08.

__________
KS § 286 Dnr KS 05-679 406 

Avgift för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta upprättat förslag till taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område, 

att timavgiften uppgår till 800 kronor, 

att miljö- och hälsoskyddsnämnden ska för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra den i denna taxa angivna timavgiften med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad föregående år, samt

att taxan gäller från och med den 1 januari 2006.


Bakgrund

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har 2005-10-25, § 88, godkänt förslag till avgift för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område och överlämnat den till kommunfullmäktige för antagande.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2005-11-14 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område, att timavgiften uppgår till 800 kronor, att miljö- och hälsoskyddsnämnden ska för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra den i denna taxa angivna timavgiften med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för 


KS § 286 forts

indexuppräkning är oktober månad föregående år, att gälla från och med den 1 januari 2006.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-11-24, § 304 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-11-14.

__________


KS § 287 Dnr KS 05-680 406 

Avgift för tillsyn och prövning inom djurskyddsområdet

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta upprättat förslag till taxa för tillsyn och prövning inom djurskyddsområdet, 

att timavgiften uppgår till 800 kronor, 

att miljö- och hälsoskyddsnämnden ska för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra den i denna taxa angivna timavgiften med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad föregående år, samt

att taxan gäller från och med den 1 januari 2006.


Bakgrund

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har 2005-10-25, § 88, godkänt förslag till taxa för prövning och tillsyn inom djurskyddsområdet och överlämnat den till kommunfullmäktige för antagande.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2005-11-14 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till taxa för tillsyn och prövning inom djurskyddsområdet, att timavgiften uppgår till 800 kronor, att miljö- och hälsoskyddsnämnden ska för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra den i denna taxa angivna timavgiften med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. 


KS § 287 forts 

Basmånad för indexuppräkning är oktober månad föregående år, att gälla från och med den 1 januari 2006.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-11-24, § 305 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-11-14.

_________KS § 288 Dnr KS 05-681 406 

Avgift för tillsyn och prövning inom strålskyddslagens område

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta upprättat förslag till taxa för tillsyn och prövning inom strålskyddslagens område, 

att timavgiften uppgår till 800 kronor, 

att miljö- och hälsoskyddsnämnden ska för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra den i denna taxa angivna timavgiften med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad föregående år, samt

att taxan gäller från och med den 1 januari 2006.


Bakgrund

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har 2005-10-25, § 88, godkänt förslag till taxa för tillsyn och prövning inom strålskyddslagens område och överlämnat den till kommunfullmäktige för antagande.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2005-11-14 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till taxa för tillsyn och prövning inom strålskyddslagens område, att timavgiften uppgår till 800 kronor, att miljö- och hälsoskyddsnämnden ska för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra den i denna taxa angivna timavgiften med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad föregående år, att gälla från och med den 

KS § 288 forts

1 januari 2006.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-11-24, § 306 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-11-14.
___________


KS § 289 Dnr KS 05-682 406 

Avgift för tillsyn och prövning inom livsmedelslagens område

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta upprättat förslag till taxa för tillsyn och prövning inom livsmedelslagens område, 

att timavgiften uppgår till 800 kronor, 

att miljö- och hälsoskyddsnämnden ska för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra den i denna taxa angivna timavgiften med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad föregående år, samt

att taxan gäller från och med den 1 januari 2006.


Bakgrund

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har 2005-10-25, § 88, godkänt förslag till taxa för prövning och tillsyn inom livsmedelslagens område och överlämnat den till kommunfullmäktige för antagande.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2005-11-14 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till taxa för tillsyn och prövning inom livsmedelslagens område, att timavgiften uppgår till 800 kronor, att miljö- och hälsoskyddsnämnden ska för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra den i denna taxa angivna timavgiften med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för 


KS § 289 forts

indexuppräkning är oktober månad föregående år, att gälla från och med den 1 janari 2006.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-11-24, § 307 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-11-14.

_________


KS § 290 Dnr KS 05-703 269 

Markanvisningspolicy/prissättning av den kommunala bostadsmarken samt avveckling av Norrtälje kommuns tomtkö

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna föreslagen markanvisningspolicy med riktprislista att gälla från och med 2006-01-01 avseende den kommunala bostadsmarken, samt 

att avveckla den kommunala tomtkön.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter samt vänsterpartiets ledamot.


Bakgrund

Markanvisningspolicy och riktprislista vid försäljning av kommunal bostadsmark fastställdes senast av kommunfullmäktige att gälla fr.o.m 2004-01-01 och tills vidare. Eftersom marknadspriset på villatomter konstateras ligga högre än priserna enligt kommunens riktprislista finns anledning att se över prissättningen av villatomterna. Vidare finns anledning att ifrågasätta att kommunen skall fortsätta förmedla villatomter via tomtkön.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret, mark- och exploateringsenheten föreslår i skrivelse 2005-11-15 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna föreslagen markanvisningspolicy med riktprislista att gälla från och med 2006-01-01 avseende den kommunala bostadsmarken, samt att avveckla den kommunala tomtkön.

forts


KS § 290 forts 

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-11-24, § 303 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-11-15. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) reserverade sig mot beslutet.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Bengt Ericsson (c) med instämmande av Kjell Jansson (m)
- bifall till arbetsutskottets förslag.

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v)
- avslag på arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

__________KS § 291 Dnr KS 05-621 342

Godkännande av slutredovisning gällande Nånö vattenverk i Norrtälje Dricksvattenproduktion

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna tekniska nämndens slutredovisning av Nånö vattenverk i Norrtälje Dricksvattenproduktion.


Bakgrund

Projektet omfattar ett antal åtgärder för att säkerställa och förbättra dricksvattenproduktionen vid Nånö vattenverk. Tekniska nämnden beslutade 2003-05-22 att bevilja ett investeringsanslag om 2.415.000 kr. Vid utvärdering av inkomna anbud visade det sig att anslaget inte täckte de önskade åtgärderna. Tekniska nämnden beviljade 2003-09-25 ett tilläggsanslag om 1.100.000 kr. Arbetena är nu slutförda till en total kostnad av 3.714.955 kr.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2005-09-22, § 82 beslutat att godkänna slutredovisningen samt att överlämna ärendet till kommunfullmäktige.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-10-26 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna tekniska nämndens slutredovisning av Nånö vattenverk i Norrtälje Dricksvattenproduktion.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-11-24, § 300 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-10-26.

________


KS § 292 Dnr KS 05-153 003 

Antagande av förslag till resepolicy för anställda och förtroendevalda i Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta upprättat förslag till resepolicy.


Bakgrund

Juridik- och upphandlingsenheten genomförde under hösten 2004 en upphandling av resebyråtjänster där Linders Resor AB lämnade det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

Som ett led för att få samarbetet att fungera effektivt mellan Norrtälje kommun och utföraren av resebyråtjänster krävs det att Norrtälje kommun fastställer en resepolicy för för sina medarbetare.

Resepolicyn är framtagen av juridik- och upphandlingsenheten i samarbete med företrädare för Linders Resor AB som har stor vana av att bistå sina kunder inom offentlig sektor med att ta fram resepolicies.

Arbetsutskottet beslutade 2005-03-31, § 105 att förslaget skulle sändas på remiss till samtliga nämnder. Inkomna remissvar föranledde inga förändringar i den föreslagna resepolicyn.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret, juridik- och upphandlingsenheten föreslår i skrivelse inkommen 2005-11-08 kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige att besluta anta upprättad resepolicy.

fortsKS § 292 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-11-24, § 302 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-11-08.

_________


KS § 293 Dnr KS 04-302 747 

Revidering av handikappstandard för den fysiska miljön i Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa det nya reviderade förslaget till ”Handikappstandard för den fysiska miljön i Norrtälje kommun”, även kallad handkappnorm, i enlighet med omsorgsnämndens beslut 2004-04-26, § 37.


Bakgrund

Kommunfullmäktige antog vid sitt sammanträde 1999-12-20, § 306, ”Bygg Ikapp Handikapp” att gälla som lokal handikappnorm i Norrtälje kommun. Till följd av revideringar av boken ”Bygg Ikapp Handikapp” har omsorgsnämnden uppdragit åt förvaltningen att uppdatera den kommunala handikappnormen. Omsorgsnämnden har 2004-04-26, § 37 godkänt förslaget och översänt det till kommunfullmäktige för fastställande. Det reviderade förslaget till handikappstandard för den fysiska miljön i Norrtälje framgår av omsorgsförvaltningens skrivelse 2004-03-03 och bilaga 2004-03-10.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2004-09-23, § 249, att remittera ledningskontorets förslag till utlåtande över rubricerat ärende till tekniska nämnden och byggnadsnämnden för yttrande. Enligt de yttranden som inkommit från båda instanserna tillstyrkes det reviderade förslaget till handikappstandard. Stadsarkitektkontoret vill dock påpeka att förtydligande bör göras så att det klart framgår att förslaget till reviderad handikappstandard avser den kommunala byggnationen i Norrtälje kommun.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2005-11-14 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa det nya reviderade förslaget till 


KS § 293 

”Handikappstandard för den fysiska miljön i Norrtälje kommun”, även kallad handkappnorm, i enlighet med omsorgsnämndens beslut 2004-04-26, § 37.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-11-24, § 308 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-11-14.

__________


KS § 294 Dnr KS 03-824 003

Norrtälje kommuns reglementen - Förslag till förändrad struktur

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta reglementen för
- kommunstyrelsen
- byggnadsnämnden
- barn- och skolnämnden
- kultur- och fritidsnämnden
- miljö- och hälsoskyddsnämnden
- socialnämnden
- utbildningsnämnden
- tekniska nämnden samt
- trafiksäkerhetsnämnden 
innebärande att avsnitt A gäller för samtliga nämnder och att avsnitt B gäller varje nämnd för sig, 

att nya omarbetade reglementena skall gälla från och med den 1 januari 2006 samt 

att gällande reglementen för ovanstående nämnder upphör att gälla den 31 december 2005. 


Bakgrund

Ledningskontoret har sammanställt ett förslag på ny struktur för samtliga nämnders reglementen. I förslaget finns dels en A-del som berör samtliga nämnder gemensamt, dels en B-del som berör var nämnd för sig.

I reglementena föreslås dessutom en del förändringar dels av redaktionell karaktär dels för att reglementen skall harmonera. Eftersom samtliga nämnder nu får en gemensam A-del innebär det vissa smärre förändringar i formaliadelen för vissa nämnder.

KS § 294 forts

Respektive nämnds reglemente har dessutom uppdaterats till gällande lagstiftning.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-09-06 redogjort för förslagen samt föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta reglementen för
- kommunstyrelsen
- byggnadsnämnden
- barn- och skolnämnden
- kultur- och fritidsnämnden
- miljö- och hälsoskyddsnämnden
- socialnämnden
- utbildningsnämnden
- tekniska nämnden samt
- trafiksäkerhetsnämnden 
innebärande att avsnitt A gäller för samtliga nämnder och att avsnitt B gäller varje nämnd för sig, att nya omarbetade reglementena skall gälla från och med den 1 januari 2006 samt att gällande reglementen för ovanstående nämnder upphör att gälla den 31 december 2005.

Politisk beredning

Au 15/9 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-09-15, § 246 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-09-06.

Ks 13/10 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-10-13, § 240 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag .

Kf 31/10 Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2005-10-31, § 208 beslutat att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-11-24, § 325 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-09-06.

___________

KS § 295 Dnr KS 05-266 212 (140)

Yttrande över översiktsplan för Österåkers kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att översända ledningskontorets förslag till yttrande till Österåkers kommun samt för kännedom till länsstyrelsens planenhet.


Bakgrund

Österåker har remitterat sin nya översiktsplan för yttrande under utställningstiden.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har studerat planhandlingen och funnit att ett väsentligt mellankommunalt intresse saknas. Inom UNO-samarbetet har det nyligen tagits fram en vision för nordostsektorn som bland annat innehåller förslag till ny pendeltågsförbindelse, Roslagspilen. Österåker har bara nämnt detta i förbigående i planbeskrivningen och inte lagt in något järnvägsreservat norr om Åkersberga på plankartan. Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2005-11-07 att kommunstyrelsen översänder ledningskontorets förslag till yttrande till Österåkers kommun samt för kännedom till länsstyrelsens planenhet.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-11-24 , § 309 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-11-07.

_________

Expedieras:
Österåkers kommun 

KS § 296 Dnr KS 05-619 003

Internkontroll Räddningstjänsten

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna redovisad internkontroll för Räddningstjänsten.


Bakgrund

Internkontroll har genomförts enligt beslutad plan. Undantaget är dock momentet avseende brandskyddsdokumentationen där kontrollen gjorts en månad tidigare än vad som sägs i planen. 

Tjänstemannaberedning

Räddningschefen har i skrivelse 2005-09-28 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna redovisad internkontroll för Räddningstjänsten.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-11-24, § 311 föreslagit enligt räddningschefens skrivelse 2005-09-28.

_________


Expedieras:
Räddningstjänsten 

KS § 297 Dnr KS 05-663 269

Begäran om förtur i tomtkön

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att ärendet utgår med anledning av att arbetsutskottet fattat beslut vid sammanträde 2005-11-24.


Bakgrund

Sökanden har begärt förtur i tomtkön av sociala och medicinska skäl vid fördelning av tomter i Bergshamra. Skäl framgår av till ärendet hörande skrivelse.

Enligt kommunens regler för tomtkön kan förtur beviljas om sociala eller medicinska skäl föreligger.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-10-21 föreslagit kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att godkänna begäran om förtur vid fördelning av tomter i Bergshamra.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-11-24, § 312 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-10-21.

________


KS § 298 Dnr KS 05-695 253 

Försäljning av fyra bostadsrättslägenheter i Norrtälje stad

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna försäljning av en bostadsrättslägenhet om 1 rum och kök i Brf Rospiggen, Norrtälje stad för 470.000 kr, 

att godkänna försäljning av bostadsrättslägenhet om 2 rum och kök i Brf Rospiggen, Norrtälje stad för 820.000 kr, 

att godkänna försäljning av en bostadsrättslägenhet om 2 rum och kök i Brf Gärdet, Norrtälje stad för 655.000 kr, samt

att godkänna försäljning av en bostadsrättslägenhet om 1 rum och kök i Brf Eneberg, Norrtälje stad för 480.000 kr.


Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret, mark- och exploatering föreslår i skrivelse 2005?11-10 kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av en bostadsrättslägenhet om 1 rum och kök i Brf Rospiggen, Norrtälje stad för 470.000 kr, att godkänna försäljning av bostadsrättslägenhet om 2 rum och kök i Brf Rospiggen, Norrtälje stad för 820.000 kr, att godkänna försäljning av en bostadsrättslägenhet om 2 rum och kök i Brf Gärdet, Norrtälje stad för 655.000 kr, att godkänna försäljning av en bostadsrättslägenhet om 1 rum och kök i Brf Eneberg, Norrtälje stad för 480.000 kr.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-11-24, § 313 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-11-10.
___________
Expedieras:
Lars Härlin, mark- expl. avd.för handläggning 

KS § 299 Dnr KS 05-709 261 

Arrendeavtal berörande del av fastigheten Görla 9:2, Contiga

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna avtal om anläggningsarrende med Contiga AB.


Bakgrund

Kommunen utarrenderar industrimark i Görla industriområde till Contiga AB enligt ett avtal om anläggningsarrende tecknat 1999-09-24, med tillägg avseende utvidgad areal 2001-02-06 (tillägg 1) respektive 2005-05-18 (tillägg 2). Enligt avtalet förbinder sig bolaget att senast vid arrendetidens slut 2006-01-01 förvärva arrendeområdet för 170 kr/m2 plus index. 

Contiga önskar nu dels flytta fram tidpunkten för friköpet av marken 3 år i tiden, dels utvidga arrendeområdet, dels erhålla en option om förvärv av ytterligare ett område väster om och angränsande arrendeområde.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-11-16 redovisat förslag till nytt arrendeavtal och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att godkänna avtal om anläggningsarrende med Contiga AB.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-11-24, § 323 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-11-16.

_________

Expedieras:
Lars Härlin, mark- expl. avd.för handläggningKS § 300 Dnr KS 05-684 045 

Begäran från KSL om avskrivning av lån från medlemskommunerna

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att avskriva lån till KSL från Norrtälje kommun med 191 375 kr i 2005 års bokslut.

Bakgrund

KSL har i skrivelse från styrelsen begärt att medlemskommunerna avskriver ett räntefritt lån från medlemskommunerna om totalt 6 586 tkr. För Norrtälje kommun uppgår beloppet till 191 375 kr. Lånet uppkom 1998 när kommunerna övertog huvudmannaskapet från landstinget för vård- och naturbruksgymnasierna. Det upprättades vid detta tillfälle en fond på 47,7 mkr för att klara omstruktureringskostnaderna. Denna fond utnyttjades inte fullt ut och de medel som återstod uppgick till 6,6 mkr.

KSL:s styrelse beslöt ensidigt att skriva av skulden i april 2005. Bakgrunden till beslutet var att förra årets resultat blev starkt negativt. Alternativet har varit att begära extra medlemsavgift. KSL har i efterhand inkommit med en begäran om avskrivning av skulden.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-11-15 anfört att förbundet borde i ett betydligare tidigare skede inkommit med en begäran om avskrivning. Ledningskontoret föreslår ändå kommunstyrelsen besluta att avskriva lån till KSL från Norrtälje kommun med 191 375 kr i 2005 års bokslut.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-11-24, § 324 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-11-15.
________
Expedieras: KSL, Redovisning/finans för handläggning 

KS § 301 Dnr KS 05-632 107

Uppdrag till ombud för Norrtälje kommun vid extra bolagsstämma i AB Vårljus

Beslut:

Kommunstyrelsen beslutar:

att uppdra till ombud för Norrtälje kommun vid extra bolagsstämma att föreslå ett uppdrag till bolaget att ta fram ett alternativ som tillfredsställer kommunens behov av akutplatser men som är mindre än föreslaget minialternativ,

att uppdra till ledningskontoret att snarast återkomma med förslag till beslut i ärendet i fullmäktige.


Bakgrund

Norrtälje kommun är delägare i Vårljus AB som utvecklar och säljer vård-, behandlings- och rådgivningsresurser i första hand för barn och unga samt kompetens på området. Bolaget som bildades 1994 ägs av kommunerna i Stockholms län. Norrtälje kommun äger 2 250 aktier av totalt 50 000 aktier, vilket ger en ägarandel på 4,5 %.

Vårljus har kallat till extra bolagsstämma 1 december med anledning av en betydande ekonomisk förlust under verksamhetsåret 2005.

Bolaget har tagit fram två tänkbara handlingsalternativ. Alternativ 1 är ett minialternativ som ska vara den minsta verksamhetsvolym och innehåll som fordras för att fullfölja huvuddelen av ingångna avtal och erbjuda kommunerna sådan vård (främst akutvård som inte är tillräcklig på marknaden om AB Vårljus helt skulle avvecklas. Minialternativet förutsätter ett kapitaltillskott från ägarna på 5 mkr, varav Norrtälje kommun står för 225 tkr.

Alternativ är ett avvecklingsalternativ som belyser kostnader för och övriga konsekvenser av avveckling inom en nära framtid.
KS § 301 forts

Bolagets styrelse har förordat minialternativet och föreslår bolagsstämman att besluta enligt detta alternativ med ett tillskott på totalt 5 mkr att inbetalas senast 2006-02-01.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2005-11-29 på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att uppdra till ombud för Norrtälje kommun vid extra bolagsstämma att föreslå ett uppdrag till bolaget att ta fram ett alternativ som tillfredsställer kommunens behov av akutplatser men som är mindre än föreslaget minialternativ, att uppdra till ledningskontoret att snarast återkomma med förslag till beslut i ärendet i fullmäktige.

________

Expedieras:
Ledningskontoret

KS § 302 

Anmälan om delegationsbeslut 2005

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-4 lägges till handlingarna.

________
KS § 303

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Sveriges Kommuner och Landsting; Cirkulär 2005:96 ang olika sätt att hantera tillgångar för pensionsförpliktelser för kommuner och landsting

Sveriges Kommuner och Landsting; Cirkulär 2005:97 ang budgetförutsättningar för åren 2006-2009

Dnr KS 05-683 108
Anders Forslund ang frågor om arbetstillfällen och biblioteksverksamhet

Protokoll från Vallentuna kommunfullmäktige ang upphandlingspolicy för Vallentuna kommun

Dnr KS 05-596 370
Skrivelse från Norrtälje kommun till LRF ang närproducerad energi i Norrtälje kommun

Dnr KS 05-710 435

Jordbruksdepartementets remiss; Fiskevårdens finansiering SOU 2005:76

_________