Ks 2006 01 26
Plats och tid Sammanträdesrum Norrtälje, Kommunhuset Ankaret, kl 09.00-10.20
11.30-12.00
Beslutande Enligt förteckning

Gösta Högberg, skolchef § 2
Björn Sandblad, bitr skolchef, § 2
Lena Boman, lokalcontroller § 2
Arne Appel, budgetchef § 2
Lars Härlin, mark- exploateringschef
Mats Törnquist, kommundirektör, § 2
Övriga deltagande Berit Jansson, sekreterare


Utses att justera Elisabeth Björk (s)

Justeringens 
plats och tid Ledningskontoret måndagen den 30 januari 2006, kl 13.00


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 1-31
Berit Jansson

Ordförande ........................................................................
Kjell Jansson

Justerande ..................................................................................................................
Elisabeth Björk 
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2006-01-26

Datum för 2006-02-01 Datum för 2006-02-22
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Ledningskontoret
för protokollet 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KS § 1

Val av justeringsman

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Elisabeth Björk (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret måndagen den 30 januari 2006, kl 13.00.

________KS § 2

Allmän information

Bokslut 2005

Budgetchef Arne Appel informerar om det preliminära bokslutet för år 2005.

Skolfrågor

Skolchef Gösta Högberg, bitr skolchef Björn Sandblad och lokalcontroller Lena Boman informerar skolärenden som skall behandlas på extra kommunstyrelsesammanträde före kommunfullmäktige den 12 februari.


Presentation av verkställande direktören för Tiohundranämnden

Lars Skoglund, förvaltningschef i Tiohundranämnden tillika verkställande direktör i Tiohundranämnden AB, gör en kort presentation av sig själv. 

_______ 

KS § 3 Dnr KS 05-659 003

Plan för barnomsorgen och skolan i Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att upphäva plan för utveckling av Norrtälje kommuns förskola, skola och fritidsverksamhet, ”Kompassen”, vilken antogs av kommunfullmäktige den 26 april 1999, § 88,

att anta den av barn- och skolnämnden den 17 oktober 2005, § 108 föreslagna barn- och skolplanen – plan för barnomsorgen och skolan i Norrtälje kommun, daterad den 17 oktober 2005, att gälla fram till dess att regeringen utfärdar ny skollag, 

att uppdra till barn- och skolnämnden utvärdera och följa upp skolplanen i enlighet med skollagens 2 kap 8 § samt att redovisa resultatet för kommunfullmäktige årligen.


Bakgrund

Barn- och skolnämnden har den 10 december 1998, § 124 hemställt att kommunfullmäktige antar plan för utvecklingen av Norrtälje kommuns förskola, skola och fritidsverksamhet, Kompassen.

Kommunfullmäktige antog planen den 26 april 1999, § 88.

I skollagens 2 kap 8 § står ”I alla kommuner skall det finnas en av kommunfullmäktige antagen skolplan som visar hus kommunens skolväsende skall gestaltas och utvecklas. Av skolplanen skall särskilt framgå de åtgärder som kommunen avser vidta för att uppnå de nationella må som har satts upp för skolan. Kommunen skall kontinuerligt följa upp samt utvärdera skolplanen.”

Förslag till ny skollag har utarbetats av utbildnings- och kulturdepartementet och är nu på lagrådsremiss. I förarbetet till ny skollag har kravet att 

KS § 3 forts

kommunfullmäktige skall anta en skolplan tagits bort. Det har tillkommit ett kapitel om allmänna bestämmelser och kvalitet och inflytande. När den nya skollagen träder i kraft har ännu ej bestämts.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-12-27 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva plan för utveckling av Norrtälje kommuns förskola, skola och fritidsverksamhet, ”Kompassen”, vilken antogs av kommunfullmäktige den 26 april 1999, § 88, att anta den av barn- och skolnämnden den 17 oktober 2005, § 108 föreslagna barn- och skolplanen – plan för barnomsorgen och skolan i Norrtälje kommun, daterad den 17 oktober 2005, att gälla fram till dess att regeringen utfärdar ny skollag, att uppdra till barn- och skolnämnden utvärdera och följa upp skolplanen i enlighet med skollagens 2 kap 8 § samt att redovisa resultatet för kommunfullmäktige årligen.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-01-12, § 1 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-12-17.

__________
KS § 4 Dnr KS 05-419 622

Antagande av kostpolicy för Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att återremittera ärendet till arbetsutskottet.


Bakgrund

Jan E Johansson (s) har väckt en motion i kommunfullmäktige om att det skall utarbetas en matpolicy för Norrtälje kommun. Kommunfullmäktige beslutade 2004-01-26, § 15 att uppdra till kommunstyrelsen i samråd med barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden och omsorgsnämnden lägga förslag till en gemensam måltidspolicy för Norrtälje kommun och därmed anse motionen vara besvarad.

Kommundirektören har uppdragit till en arbetsgrupp att utarbeta ett förslag till kostpolicy för Norrtälje kommun.

Ledningskontoret har begärt in yttrande över kostpolicyn från berörda nämnder. Arbetsgruppen har översänt en sammanställning med inkomna remissvar. Policyn har reviderats och överlämnats till kommunstyrelsen för beslut.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-01-02 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till Matpolicy för Norrtälje kommun att gälla till och med den 31 december 2007 samt att därmed anse kommunfullmäktiges uppdrag från den 26 januari 2004, § 15 vara slutfört. 

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-01-12, § 4 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-01-02.

KS § 4 forts

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Berit Jansson (c) – återremiss för ändring av formuleringar i kostpolicyn enligt dagens diskussion.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på återremiss eller att ärendet avgörs idag och finner att kommunstyrelsen beslutat återremittera ärendet till arbetsutskottet.

_________
KS § 5 Dnr KS 05-666 312

Besvarande av motion från Holger Forsberg (s) om cykelvägen på banvallen Rimbo-Rånäs

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra till kultur- och fritidsnämnden ta fram en underhållsplan och i övrigt anse motionen vara besvarad.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2005-10-31, § 216. Förslagsställaren anser att den plan som finns för utbyggnad av cykelbanor borde kompletteras med en plan för underhåll av de banor som tidigare iordningställts och att medel avsedda för arbeten vid Syninge station bör omflyttas för akuta åtgärder på sträckan Rimbo-Rånäs.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-12-21 yttrat sig över motionen och anför bland annat att upprustningen av banvallarna är kultur- och fritidsförvaltningens ansvarsområde. Arbetet med att göra dem lämpliga för cykling och ridning pågår kontinuerligt sedan början av 1990-talet. För detta ändamål har förvaltningen en särskild budget. Arbetet vid Syninge station är redan utfört och kostade 35.000 kr. Kultur- och fritidsförvaltningen planerar att förse sträckan Rimbo-Rånäs med ytbeläggning så snart som budgeten det medger.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till ledningskontorets skrivelse anse motionen vara besvarad.


KS § 5 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-01-12, § 2 föreslagit enligt Kjell Janssons yrkande – att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att ta fram en underhållsplan och i övrigt anse motionen vara besvarad. Elisabeth Björk (s) och Håkan Jonsson (s) reserverade sig.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Elisabeth Björk (s) – att medel anslås till underhållsplanen.

Kjell Jansson (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Elisabeth Björks tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

________KS § 6 Dnr KS 03-962 624

Besvarande av motion från Elisabeth Björk (s) ang att godis och läsk inte skall försäljas i kommunens grundskolor och gymnasium 

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till utbildningsnämndens beslut 2005-08-30, § 78 och barn- och skolnämndens beslut 2005-10-17, § 106, anse motionen vara besvarad.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter samt vänsterpartiets ledamot.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2003-12-15, § 271. I motionen föreslås att barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden skulle få i uppdrag att under våren ta upp en bred diskussion med inriktning att man inte ska sälja godis och läsk i kommunens grundskolor och gymnasium.

Barn- och skolförvaltningen har i tjänsteskrivelse den 5 mars 2004 informerat om att en bred diskussion om skolans ansvar för barnens hälsa redan är påbörjad inom barn- och skolförvaltningen och är helt i linje med den av fullmäktige antagna folkhälsoplanen och föreslår nämnden bifalla motionen.

Barn- och skolnämnden har vid sammanträde 2004-03-22, § 23 beslutat framföra att barn- och skolnämnden anser att denna fråga bäst avgörs ute på enheterna av rektor, personal, barn och föräldrar, att nämnden i övrigt hänvisar till det arbete som görs inom förvaltningen enligt tjänsteskrivelse daterad den 22 mars 2004 och att nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen därmed anses besvarad.

Utbildningsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2004-02-26 anfört att utbudet i skolans cafeteria är en fråga som bör diskuteras och avgöras av den lokala 

KS § 6 forts

styrelsen. Utbildningsnämnden har vid sammanträde 2004-04-06, § 16 beslutat att avslå motionen. 

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-09-21 föreslagit kommunfullmäktige besluta, med hänvisning till barn- och skolnämndens beslut 2004-03-22, § 23 och utbildningsnämndens beslut 2004-04-06, § 16 att motionen skall anses vara besvarad. 

Ny beredning av ärendet

Ledningskontoret har i ny tjänsteskrivelse 2005-03-09 hänvisat till Norrtälje kommuns folkhälsoplan, antagen av kommunfullmäktige 2002-08-26, § 183. Planens vision för kommunens folkhälsoarbete är att hela kommunen skall präglas av ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande synsätt. Ett av de fyra övergripande målen i planen är att fokus inriktas på barn och ungdom.

Ledningskontoret föreslår med hänvisning till kommunens folkhälsoplan att kommunfullmäktige beslutar att uppmana barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden att prioritera åtgärder som främjar folkhälsan. Detta arbete skall ske i nära samråd med personal, elever och föräldrar samt att motionen därmed skall anses vara besvarad.

Efter kommunfullmäktiges återremiss av ärendet 2005-04-25, § 87 till barn- och skolnämnden samt utbildningsnämnden föreligger följande yttranden:

Utbildningsnämnden har vid sammanträde 2005-08-30, § 78 beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra till utbildningsnämnden att i anslutning till att nämnden fastställer arbetsordning för respektive sektorsstyrelse uttala en önskan om att de nya elevstyrelserna ger hälsofrågor hög prioritet och därvid beaktar betydelsen av mer hälsosamma ekologiskt och etiskt riktiga produkter i skolans egen cafeteria och att motionen därmed skall anses vara besvarad.

Barn- och skolnämnden har vid sammanträde 2005-10-17 beslutat att med hänvisning till nämndens tidigare beslut 2005-03-22, § 23 i ärendet och yttrandet om kommunens kostpolicy föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen får anses besvarad.

KS § 6 forts

Politisk beredning

Au 30/9-04 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-09-30, § 256 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-09-21. Elisabeth Björk (s) reserverade sig mot förslaget.

Ks 7/10-04 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-10-07, § 196, föreslagit kommunfullmäktige besluta att motionen skall anses vara besvarad med hänvisning till barn- och skolnämndens beslut 2004-03-22, § 23 och utbildningsnämndens beslut 2004-04-06, § 16. Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Kf 25/10-04 Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2004-10-25, § 201 beslutat att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

Au 31/3-05 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-03-31, § 101 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-03-09. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) deltog ej i beslutet.

Ks 8/4-05 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-04-08, § 91 föreslagit kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till kommunens folkhälsoplan uppmana barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden att prioritera åtgärder som främjar folkhälsan. Detta arbete skall ske i nära samråd med personal, elever och föräldrar samt att motionen därmed skall anses vara besvarad. Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot reserverade sig.

Au 12/1-06 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-01-12, § 3 föreslagit att med hänvisning till utbildningsnämndens beslut 2005-08-30, § 78 och barn- och skolnämndens beslut 2005-10-17, § 106, anse motionen vara besvarad. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk reserverade sig.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bertil Karlsson – bifall till motionen.

KS § 6 forts

Kjell Jansson (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
________


KS § 7 Dnr KS 05-508 

Besvarande av motion från Elisabeth Björk (s), Holger Forsberg (s) och Bodil Henriksson (s) om att skapa Järnvägstorget i Rimbo till ett minnesmärke över en svunnen järnvägsepok

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2005-01-09 avslå motionen.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare.


Bakgrund

Motionen inlämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde 2005-08-29, § 185. 

Motionen syftar till att göra om den nuvarande pendlarparkeringen och återvinningsstationen norr om gamla stationshuset till ett minnestorg. Man anser att markytan måste tas tillvara på ett bättre sätt genom att flytta återvinningsstationen närmare lokstallarna och anlägga ny pendlarparkeing i utkanten av samhället. Man har även förhoppningar att kunna ställa upp ett gammalt ånglok av smalspårstyp centralt på den nya torgplatsen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-01-09 yttrat sig över motionen och anför bland annat att det råder stor konkurrens om parkeringsplatserna i Rimbo centrum. Fastigheten med lokstallarna har sålts av kommunen. Om återvinningsstationen ska flyttas måste man således hitta en ny lokalisering. Dessutom är man tveksam till att ställa upp ett ånglok som museiföremål på en torgplats med hänsyn till riskerna för både skadegörelse och rostangrepp.


KS § 7 forts

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå motionen.

Politisk beredning

Arbetsuskottet har vid sammanträde 2006-01-19, § 16 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-01-09. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth björk (s) reserverade sig.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) – enligt arbetsutskottets förslag.

Elisabeth Björk (s) – bifall till motionen. 

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

_________KS § 8 Dnr KS 05-534 335

Besvarande av motion från Bertil Karlsson (v) ang behovet av kolonilotter

Beslut

Kommunstyrelsen s förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2005-11-29 bifalla motionen.


Bakgrund

Motionen inlämnades på kommunfullmäktiges sammanträde 2005-08-29, § 189. I motionen föreslås att där det är möjligt förse våra bostadsområden med kolonilotter.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2005-11-29 att den planering som pågår i flera av de utvecklingsområden som finns i Utvecklingsplanen för Norrtälje stad är inriktningen att tillgodose den efterfrågan som finns av olika typer av bostäder. En idé är att utveckla områden enligt trädgårdsstadens principer. I trädgårdsstadens idé ingår trädgårdar till alla hus inte bara till radhus och villor utan även till lägenhetskvarter. Det innebär att det kommer att vara möjligt att förse bostadsområdena med odlingsmöjligheter i egen ”täppa”.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Beslutande sammanträde

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-01-19, § 17 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-11-29.

_________KS § 9 Dnr KS 05-746 881

Inköp av ny bokbuss

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att för år 2007 bevilja kultur- och fritidsnämnden 3,1 mkr i investeringsmedel för inköp av ny bokbuss och att finansiering av detta görs med egna medel, 

att uppdra åt ledningskontoret att genom teknisk justering kompensera kultur- och fritidsnämnden år 2007 för de kapitaltjänstkostnader som uppkommer vid inköpet.


Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2005-11-17, § 101 att hemställa om anslag för inköp av ny bokbuss.

Norrtäljes bokbuss är 19 år gammal. Hösten 2004 gjordes efter körförbud en omfattande reparation. Det är troligt att ytterligare omfattande reparationer är att vänta inom en nära framtid.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-01-04 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att för år 2007 bevilja kultur- och fritidsnämnden 3,1 mkr i investeringsmedel för inköp av ny bokbuss och att finansiering av detta görs med egna medel, att uppdra åt ledningskontoret att genom teknisk justering kompensera kultur- och fritidsnämnden år 2007 för de kapitaltjänstkostnader som uppkommer vid inköpet.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-01-19, § 23 föreslagit enligt

KS § 9 forts

ledningskontorets skrivelse 2006-01-04.

________KS § 10 Dnr KS 05-836 315

Nybyggnad av parkering vid Sportcentrum i Norrtälje inom fastigheten Tälje 4:60

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anslå 1 400 tkr för genomförande av nybyggnad av parkering vid Hangaren och Sportcentrum, Tälje 4:60 i Norrtälje, 

att finansieringen av investeringen skall ske med egna medel, 

att uppdra till tekniska nämnden att förvalta parkeringen som en del av Sportcentrum med kultur- och fritidsnämnden som intern hyresgäst, 

att kultur- och fritidsnämndens anslag för internhyra för Sportcentrum justeras för tillkommande driftskostnad med 179 tkr, 

att tilläggsanslaget på driftbudgeten skall täckas genom disposition av eget kapital.


Bakgrund

Tekniska nämnden beslutade 2005-12-15, § 119 att begära investerings- och driftanslag för nybyggnad och parkering vid Sportcentrum i Norrtälje inom fastigheten Tälje 4:60.

Omfattningen av aktiviteter vid Sportcentrum i Norrtälje har ökat, vilket medför ökat behov av parkeringsplatser. Tekniska kontoret förvaltar idag anläggningen Sportcentrum med kultur- och fritidsnämnden som hyresgäst. Enligt avtal ska Friskis och Svettis ansvara för del av rubricerade investering och dess förvaltning. I övrigt ska den förvaltas som en del av anslaget.
KS § 10 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-01-04 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anslå 1 400 tkr för genomförande av nybyggnad av parkering vid Hangaren och Sportcentrum, Tälje 4:60 i Norrtälje, att finansieringen av investeringen skall ske med egna medel, att uppdra till tekniska nämnden att förvalta parkeringen som en del av Sportcentrum med kultur- och fritidsnämnden som intern hyresgäst, att kultur- och fritidsnämndens anslag för internhyra för Sportcentrum justeras för tillkommande driftskostnad med 179 tkr, att tilläggsanslaget på driftbudgeten skall täckas genom disposition av eget kapital.

Beslutande sammanträde

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-01-19, § 24 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-01-04.

_________KS § 11 Dnr KS 05-703 269 

Markanvisningspolicy/prissättning av den kommunala bostadsmarken samt avveckling av Norrtälje kommuns tomtkö

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

1. Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna föreslagen markanvisningspolicy med riktprislista att gälla från och med 2006-03-01 avseende den kommunala bostadsmarken, 

att avveckla den kommunala tomtkön.

2. Kommunstyrelsen beslutar :

att kommunstyrelsen för egen del under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande av avveckling av tomtkön beslutar delegera beslutanderätten till kommundirektören avseende försäljning av villatomter inom en beloppsgräns av 1 mkr i varje enskilt fall, med undantag för sådana avsteg från föreslagna riktlinjer vid försäljning av villatomter som i detta utlåtande anges kan prövas av kommunstyrelsen. 

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter samt vänsterpartiets ledamot. 


Bakgrund

Markanvisningspolicy och riktprislista vid försäljning av kommunal bostadsmark fastställdes senast av kommunfullmäktige att gälla fr.o.m 2004-01-01 och tills vidare. Eftersom marknadspriset på villatomter konstateras ligga högre än priserna enligt kommunens riktprislista finns anledning att se över prissättningen av villatomterna. Vidare finns anledning att ifrågasätta att kommunen skall fortsätta förmedla villatomter via tomtkön.

KS § 11 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret, mark- och exploateringsenheten föreslår i skrivelse 2005-11-15 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna föreslagen markanvisningspolicy med riktprislista att gälla från och med 2006-01-01 avseende den kommunala bostadsmarken, samt att avveckla den kommunala tomtkön.

Ledningskontoret, mark- och exploateringsenheten föreslår i ny skrivelse daterad 2006-01-12 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna föreslagen markanvisningspolicy med riktprislista att gälla från och med 2006-03-01 avseende den kommunala bostadsmarken, att avveckla den kommunala tomtkön samt att kommunstyrelsen för egen del under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande av avveckling av tomtkön beslutar delegera beslutanderätten till kommundirektören avseende försäljning av villatomter inom en beloppsgräns av 1 mkr i varje enskilt fall, med undantag för sådana avsteg från föreslagna riktlinjer vid försäljning av villatomter som i detta utlåtande anges kan prövas av kommunstyrelsen. 

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-11-24, § 303 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-11-15. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) reserverade sig mot beslutet.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2005-12-01, § 290 föreslagit kommunfullmäktige att godkänna föreslagen markanvisningspolicy med riktprislista att gälla från och med 2006-01-01 avseende den kommunala bostadsmarken, samt att avveckla den kommunala tomtkön. Socialdemokraternas ledamöter samt vänsterpartiets ledamot reserverade sig mot beslutet.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2005-12-19, § 278
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen. Motiv för återremiss
var att ärendet saknar uppgift om hur de som står i den nuvarande tomtkön kommer att kompenseras samt att riktlinjer tas fram hur försäljning genom mäklare formellt kommer att prövas i den politiska processen.

forts

KS § 11 forts

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-01-19, § 25 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-01-12. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) reserverade sig.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) – avslag

Kjell Jansson (m) – enligt arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

________
KS § 12 Dnr KS 04-634 214

Antagande av förslag till fördjupad översiktsplan för Älmsta tätort

Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna förslaget till fördjupad översiktsplan för Älmsta tätort,

att hemställa hos byggnadsnämnden att snarast igångsätta arbetet med ny detaljplan för Älmsta centrum.


Kommunstyrelsens förslag:

2. Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till fördjupad översiktsplan för Älmsta tätort.


Bakgrund

Förslaget till fördjupning av översiktsplanen för Älmsta samhälle har hållits utställt för granskning under tiden 15 juni till 1 oktober 2005. Planen har därefter reviderats enligt tjänsteutlåtande 2005-12-30.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-01-10 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna planförslaget och överlämna det till kommunfullmäktige för antagandeprövning samt att begära hos byggnadsnämnden att man snarast igångsätter arbetet med ny detaljplan för Älmsta centrum.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har 2006-01-19, § 12 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-01-10.
__________KS § 13 Dnr KS 05-745 269

Avtal om genomförande av nybyggnad av parkering vid Hangaren, Tälje 4:60 i Norrtälje

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna avtal om genomförande av nybyggnad av parkering med Friskis & Svettis.


Bakgrund

Enligt gällande tomträttsavtal, samt sidolöpande tomträttsöverenskommelse, förbinder sig Friskis & Svettis att delta i drift och underhåll omfattande 25 (ej definierade) p-platser i förhållande till det totala antalet p-platser (158) vid Hangaren/Sportcentrum, samt att om antalet befintliga parkeringsplatser totalt för föreningen och sportcentrum inte visar sig räcka till – avträda sin andel i parkeringsanläggningarna och på egen bekostnad anlägga egen parkering inom område som kommunen anvisar i närheten av Hangaren.

I dagsläget kan konstateras att antalet parkeringsplatser inte räcker till. För att lösa detta problem har kommunen sökt och erhållit tillfälligt bygglov för 141 parkeringsplatser inom nuvarande gräsytan mellan nuvarande parkering framför Hangaren och Carl Bondes väg.

Parkeringen avses genomföras av tekniska kontoret under våren 2006.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2005-11-22 överlämnat avtalsförslag som reglerar Friskis & Svettis deltagande i genomförandet av nybyggnaden av parkeringen och parkeringsanläggningens framtida drift.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna avtal om genomförande av nybyggnad av parkering med Friskis & Svettis.

forts

KS § 13 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-01-12, § 5 föreslagit enligt ledningskontorets förslag 2005-11-22.
_________


Expedieras:
Lars Härlin för handläggning

KS § 14 Dnr KS 05-771 004

Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för servicekontoret, PA-lön

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förslag till arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för servicekontoret, PA-lön.

Bakgrund

Stadsarkivet har i samarbete med servicekontorets enhet PA-lön upprättat förslag till arkivbeskrivning, dokumenthanteringsplan samt rutiner för anställningshandlingar.

Tjänstemannaberedning

Servicekontoret har i skrivelse 2005-11-21 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättade förslag.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-01-12, § 6 föreslagit enligt servicekontorets skrivelse 2005-11-21.

________

Expedieras:
Servicekontoret/PA lön för kännedom
Ledningskontoret/arkivet ” 

KS § 15 Dnr KS 05-816 007

Yttrande över revisionsrapport ang granskning av kommunens IT-verksamhet

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att till kommunens revisorer översända IT-chefens yttrande i ärendet.


Bakgrund

Kommunens revisorer har mot bakgrund av de synpunkter som inkommit från användare beslutat genomföra en granskning av IT-verksamheten.

Revisorerna har 2005-12-06 överlämnat en rapport för synpunkter.

Tjänstemannaberedning

IT-chefen har i skrivelse 2005-12-22 yttrat sig över rapporten och anför sammanfattningsvis att de mest väsentliga frågorna som framkommer i rapporten arbetar IT-support intensivt med för att åtgärda.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-01-12, § 7 föreslagit enligt IT-chefens skrivelse 2005-12-22.
________

Expedieras:
Revisorerna 

KS § 16 Dnr KS 05-772 212

Yttrande över översiktsplan för Knivsta kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse till Knivsta kommun undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen samt

att översända skrivelsen till Länsstyrelserna i Stockholm och Uppsala för kännedom.

Bakgrund

Knivsta kommun har översänt förslag till översiktsplan på remiss under tiden 14 december 2005 – 16 februari 2006.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-12-16 lämnat synpunkter på planen och föreslår kommunstyrelsen översända yttrandet till Knivsta kommun. Ledningskontoret anser också att skrivelsen bör sändas till länsstyrelserna i Stockholm och Uppsala för kännedom.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-01-19, § 13 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-12-16.

_________

Expedieras:
Knivsta kommun
Länsstyrelserna i Stockholm och Uppsala 

KS § 17 Dnr KS 06-09 510

Arbetsordning för framtagande av trafik- och parkeringsplan för Norrtälje stad

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna föreslagen arbetsordning för framtagande av trafik- och parkeringsplan för Norrtälje stad samt 

att hemställa hos berörda nämnder att prioritera resurser för ett aktivt deltagande i arbetet.


Bakgrund

Folkpartiet föreslog i motion till kommunfullmäktige år 2002 att kommunens vägnät inventeras och utifrån inventeringen ska en trafikplan upprättas. Kommunfullmäktige beslutade 2005-03-31 att bifalla motionen.

I kommunens översiktsplan finns ett speciellt kapitel för transport, infrastruktur och kollektivtrafik. För den största delen av vägnätet utanför Norrtälje stad är det Vägverket som har huvudmannaskapet och där kommunen endast kan påverka genom att beskriva vilka behov som finns. Detta görs årligen till Vägverket. I Norrtälje stad är kommunen huvudman för vägsystemet utom vad avser genomfartslederna, dvs Stockholmsvägen/Estunavägen.

I Utvecklingsplanen för Norrtälje stad finns intentionen att biltrafiken bör minskas genom stadskärnan. E18, Västra vägen och Vätövägen som del i en överordnad vägstruktur ger en ram för stadens infarter och gatusystem.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-11-30 redogjort för arbetet med att ta fram trafikplanen. Trafikplanen ska ge förslag till strategier för trafiken i 
KS § 17

staden på kort och lång sikt. I likhet med översiktsplanen för kommunen och utvecklingsplanen ska långsiktig hållbarhet vara ett nyckelord i förslagen.

Ledningskontoret föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att godkänna föreslagen arbetsordning för framtagande av trafik- och parkeringsplan för Norrtälje stad samt att hemställa hos berörda nämnder att prioritera resurser för ett aktivt deltagande i arbetet.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-01-19, § 18 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-11-30.

________

Expedieras:
Planeringschefen för handläggning 

KS § 18 Dnr KS 05-755 106

Bidrag till Institutet för kommunal ekonomi

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att delta i samverkan mellan länskommunerna, KSL och Institutet för Kommunal Ekonomi (IKE) också under den kommande avtalsperioden 1/1 2006-31/12 2008 samt att bidra med fastställt belopp 30 tkr per år.


Bakgrund

Stockholms länskommuner har sedan 1987 – via KSL – givit ett finansiellt stöd till Institutet för kommunal ekonomi (IKE) vid företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet.

KSL rekommenderar länskommunerna att under den kommande tre-årsperioden via KSL delta i verksamhetens finansiering på oförändrade ekonomiska villkor, vilket för Norrtäljes del innebär 30 tkr per år. Storleken på bidraget är detsamma som för tidigare period. Stockholms stad har beslutat att bidra med 1 mkr per år.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-01-04 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att delta i samverkan mellan länskommunerna, KSL och Institutet för Kommunal Ekonomi (IKE) också under den kommande avtalsperioden 1/1 2006-31/12 2008 samt att bidra med fastställt belopp 30 tkr per år.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-01-19, § 20 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-01-04.
________
Expedieras:
KSL
KS § 19 Dnr KS 05-801 822

Begäran om utredningsanslag för förbättringsåtgärder vid Norrtälje badhus

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att ge tekniska nämnden i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder och ledningskontoret utarbeta en åtgärdsplan för förbättrad tillgänglighet och upprustning för säkerställande av verksamheten vid Norrtälje badhus, 

att tekniska nämnden får disponera 500 tkr ur kommunstyrelsens investeringsram för år 2006 för genomförande av uppdraget.

Bakgrund

Förvaltningscheferna för kultur- och fritidsförvaltningen och tekniska kontoret har i gemensam skrivelse till ledningskontoret 2005-12-09 framfört behov av uppdrag och utredningsanslag för förbättringar vid Norrtälje badhus. I skrivelsen hänvisas till tidigare framförda behov av åtgärder i form av olika beslut och skrivelser från omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och tekniska kontoret.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-01-09 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att ge tekniska nämnden i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder och ledningskontoret utarbeta en åtgärdsplan för förbättrad tillgänglighet och upprustning för säkerställande av verksamheten vid Norrtälje badhus, att tekniska nämnden får disponera 500 tkr ur kommunstyrelsens investeringsram för år 2006 för genomförande av uppdraget.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-01-19, § 26 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-01-09.
________
Expedieras: Tekniska nämnden och kultur- fritid f. handl..
Redovisning/finans 
KS § 20 Dnr KS 05-607 011

Yttrande över PBL-kommitténs slutbetänkande, Får jag lov? – Om planering och byggande (SOU 2005:71)


Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna förslag till yttrande över PBL-kommitténs slutbetänkande. Får jag lov? – Om planering och byggande (SOU 2005:71).

Bakgrund

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet har 2005-09-30 översänt betänkandet för yttrande. Yttrandet skall vara departementet tillhanda senast den 17 februari 2006.

Kommitténs uppdrag har varit att ge förslag på att utveckla plan- och bygglagstiftningen så att den mot bakgrund av senaste årens samhällsförändringar, får en utformning som skapar bättre förutsättningar för en god miljö, byggande av bostäder, etablering av handel och övrigt näringsliv liksom för annat samhällsbyggande samt att den bättre tillgodoser kraven på en effektiv beslutprocess samtidigt som kraven på rättssäkerhet och medborgerligt inflytande kan säkerställas och utvecklas.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har yttrat sig i samråd med stadsarkitektkontoret och föreslår i skrivelse 2006-01-19 kommunstyrelsen besluta att godkänna förslag till yttrande över slutbetänkande av PBL-kommittén (SOU 2005:77).

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-01-19, § 27 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-01-19.
_________
Expedieras:
Miljö- samhällsbyggnadsdepart.
Kf- för kännedom 

KS § 21 Dnr KS 06-17 311

Prioritering av angelägna väginvesteringar i Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna upprättad prioriteringslista av statliga investeringsobjekt i kommunens transportinfrastruktur.


Bakgrund

Under föregående transportinfrastrukturplanering för perioden 2004-2015 godkände kommunstyrelsen en kommunal prioritering av statliga väginvesteringar.

Enligt kommunstyrelsens översiktsplan skall kommunen fortlöpande ha en uppdaterad prioriterad lista gällande angelägna investeringsobjekt i transportinfrastrukturen som är godkänd av kommunstyrelsen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i samråd med stadsarkitektkontoret och tekniska kontoret tagit fram ett uppdaterat förslag på prioritering av investeringsobjekt. Listan skall också utgöra ett underlag för kommande remissvar samt fortlöpande kontakter med myndigheter, statliga verk m fl.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2005-12-22 kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättad prioriteringslista av statliga investeringsobjekt i kommunens transportinfrastruktur.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-01-19, § 28 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-12-22.
________
Expedieras:
Planeringschefen, stadsark.kont, tekniska kont. f. kännedom 

KS § 22 Dnr KS 05-136 299

Förutsättningar för genomförande av begärd flyttning av Albert Engströmsmuseet till Albert Engströmsgården med behov av åtgärder inför sommaren 2006

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att ge tekniska nämnden i uppdrag att i samråd med kultur- och fritidsnämnden och Albert Engströmssällskapet upprusta huvudbyggnaden vid Albert Engströmsgården invändigt till tidstypiskt utseende samt iordningställa tillfällig parkeringsplats inför 250 års jubileet, 

att tekniska nämnden får disponera 500 tkr ur kommunstyrelsens investeringsram för år 2006 för genomförande av ovanstående uppdrag, 

att åtgärderna ska vara genomförda före den 1 juni 2006, 

att godkänna inriktningen på det fortsatta arbetet kring förutsättningarna för genomförande av begärd flyttning av Albert Engströmsmuseet till Albert Engströmsgården.


Bakgrund

I skrivelse 2004-06-17 från Albert Engströmssällskapet till tekniska kontoret anhåller sällskapet om projektering av ombyggnad av delar av Albert Engströmsgården för att kunna flytta över museets verksamhet dit. Vid lokalsamordningsgruppens möte 2004-08-27 bestämdes att ärendet skulle överföras till ledningskontoret.

Under sommaren 2006 kommer Grisslehamn att uppmärksammas på olika sätt i samband med 250 årsjubileet. Från både turistchefen och Albert Engströmssällskapet har därför nu framförts behov av vissa åtgärder för att bättre kunna ta emot besökare till Albert Engströmsgården, även om ställningstagande till projektet i sin helhet ännu inte har fattats.

KS § 22 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-01-16 redovisat framförda förslag till åtgärder inför sommaren 2006. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att ge tekniska nämnden i uppdrag att i samråd med kultur- och fritidsnämnden och Albert Engströmssällskapet upprusta huvudbyggnaden vid Albert Engströmsgården invändigt till tidstypiskt utseende samt iordningställa tillfällig parkeringsplats inför 250 års jubileet, att tekniska nämnden får disponera 500 tkr ur kommunstyrelsens investeringsram för år 2006 för genomförande av ovanstående uppdrag, att åtgärderna ska vara genomförda före den 1 juni 2006, dessutom föreslås kommunstyrelsen besluta att godkänna inriktningen på det fortsatta arbetet kring förutsättningarna för genomförande av begärd flyttning av Albert Engströmsmuseet till Albert Engströmsgården.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-01-19, § 30 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-01-16.

________
Expedieras:
A.Engströmssällskapet
Tekniska nämnden f. handläggning
Kultur- fritidsnämnden ”
Redovisning/finans f. kännedom


KS § 23

Ändrad sammanträdestid

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att sammanträdet den 9 mars 2006 börjar kl 14.00.


Bakgrund

På förekommen anledning föreslås att kommunstyrelsens sammanträde den 9 mars 2006 börjar kl 14.00 i stället för som är brukligt kl 09.00.

________KS § 24

Protokoll

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att lägga protokollen till handlingarna.


Bakgrund

Föreligger protokoll från kommunfullmäktiges sammanträden 2005-08-29, 2005-10-31, 2005-11-28.
_________
KS § 25 Dnr Ks 05/88 002

Anmälan om delegationsbeslut 2005

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-6 lägges till handlingarna.

_________KS § 26

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Sveriges kommuner och landstings cirkulär 2005:103; Ekonomirapporten. Om kommunernas och landstingens ekonomi – november 2005

Sveriges kommuner och landstings cirkulär 2005:105; Överenskommelse om undantag från BEA för plusjobb m m

Sveriges kommuner och landstings cirkulär 2005:108; Budgetförutsättningar för åren 2006-2009

Sveriges kommuner och landstings cirkulär 2005:114;
Budgetförutsättningar för åren 2006-2009

Sveriges kommuner och landstings cirkulär 2005:115;
Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen 2006

Sveriges kommuner och landstings rapport Ett granskande samhälle

Statens offentliga utredningar; Staten och kommunerna

Statens strålskyddsinstituts rapport Annals of the ICRP

Dnr KS 05-786 512
Vägverket ang fartdämpande åtgärder i Svanberga, Norrtälje kommun

Dnr KS 05-799 024
Protokoll från Stockholms läns landsting ang borgensförbindelse för pensionsskuld för Norrtälje sjukhus AB (under namnändring)

Dnr KS 05-784 106
KSL Kommunförbundet Stockholms län ang slutreglering av fond för omsorger och psyk-ÄdelKS § 26 forts

Tekniska nämndens beslut 2005-11-17, § 109 ang investeringar i fasta anläggningar 2006

Öppet brev till kommunstyrelsen från Folksam ang stora skillnader i kommunernas förmåga att skydda gående och cyklister

Fotgängarnas förening ang en gångvänlig och mänsklig stad/tätort

Glesbygdsverkets bok Sveriges gles- och landsbygder 2005

Motorförarnas helnykterhetsförbund; Alkolås i alla skolskjutsar- nu

Dnr KS 05-840 106
Protokoll från extra bolagsstämma den 6 december 2005 i Business Arena Stockholm AB

Styrelseprotokoll:
Styrelsen i Norrtälje Kommunhus AB 2005-11-24
Roslagsbostäder AB 2005-10-27
NIHAB 2005-10-26
NIHAB 2005-12-06
Norrtälje Energi AB 2005-12-09
Norrtälje Energi Försäljnings AB 2005-12-09

Kallelser:
Roslagsbostäder 2005-12-12
Roslagsbostäder 2005-12-20
NIHAB 2005-12-14
Norrtälje Energi AB 2005-12-09
Norrtälje Energi Försäljnings AB

Tack för uppvaktning från Nils Matsson

________


KS § 27 Dnr KS 06-27 214

Uppdrag beträffande Baldersgatan med omnejd

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att hemställa hos byggnadsnämnden att påbörja detaljplanearbetet för att iordningställa Baldersgatan och klarlägga markanvändningen i kv Laboremus samt

att hemställa hos tekniska nämnden att påbörja detaljprojekteringen för att förbättra Baldersgatan från Tibeliusgatan till Bangårdsgatan samt anslutningen till Bangårdsgatan.

Bakgrund

I utvecklingsplanen för staden har en strategi antagits som innebär att man ska utveckla staden genom att ”Bygga stad i staden”. Det innebär att när detaljplanen för kv Narstrand togs fram var förutsättningarna att Baldersgatan ska omvandlas till ett stadsstråk mot stadskärnan. I detaljplanen för kv Narstrand har angetts att gatan ska minskas i bredd och att det ska anläggas en GC-väg längs östra sidan.

Det finns även en intressent som har hört sig för att förvärva Laboremus 1. En del mark i den fastigheten behövs för att förbättra och omvandla Baldersgatan.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-01-13 föreslagit kommunstyrelsen besluta att hemställa hos byggnadsnämnden att påbörja detaljplanearbetet för att iordningställa Baldersgatan och klarlägga markanvändningen i kv Laboremus samt att hemställa hos tekniska nämnden att påbörja detaljprojekteringen för att förbättra Baldersgatan från Tibeliusgatan till Bangårdsgatan samt anslutningen till Bangårdsgatan.

forts


KS § 27 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-01-19, § 32 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-01-13.
_________

Expedieras:
Byggnadsnämnden f. handläggning
Tekniska nämnden „
Ledningskontoret 

KS § 28 Dnr KS 06-28 312

Uppdrag om gång- och cykelväg (Gc-väg ) till Kärleksudden

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att hemställa hos tekniska nämnden att efter samråd med byggnadsnämnden påbörja ett investeringsärende för utbyggnad av en gång- och cykelväg (GC-väg) mellan Havspiren och Kärleksudden.


Bakgrund

I utvecklingsplanen för staden anges att det bör anläggas stråk längs södra och norra stranden vid Norrtäljeviken för gående och i möjligaste mån även för cyklister.

Kärleksudden och Borgmästarholmen är attraktiva utflyktsmål för Norrtäljebor. I flera motioner under åren har upptagits att förbättra tillgängligheten för gående och cyklister från Havspiren till Kärleksudden.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-01-13 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att hemställa hos tekniska nämnden att efter samråd med byggnadsnämnden påbörja ett investeringsärende för utbyggnad av en gång- och cykelväg (GC-väg) mellan Havspiren och Kärleksudden.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-01-19, § 33 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-01-13.

_________
Expedieras:
Tekniska nämnden för handläggning
Byggnadsnämnden ”KS § 29 Dnr KS 06-35 257 

Överenskommelse om fastighetsreglering m m berörande fastigheten Församlingshemmet 1, Ansgarsgården i Norrtälje stad i anslutning till förköpsanmälan 

Beslut

Socialdemokraternas ledamöter samt vänsterpartiets ledamot deltar ej i beslutet.

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna överenskommelse om fastighetsreglering m m berörande fastigheterna Församlingshemmet 1, Ansgarsgården samt Tälje 2:4 i Norrtälje stad.

Bakgrund

Norrtälje-Malsta församling har sålt fastigheten Församlingshemmet 1, Ansgarsgården i Norrtälje stad. Köpare, Ulf Johansson, har anmält sitt förvärv av fastigheten till kommunen enligt förköpslagen. Den aktuella fastigheten ingår i samma detaljplan som ”Banvallen”. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2005-11-28, men har ej vunnit laga kraft på grund av ett överklagande av bostadsrättsföreningen Norrgården. Köpekontraktet är villkorat av att Norrtälje-Malsta församling erhåller lagakraftvunnit bygglov för nytt församlingshem inom fastigheten Kyrkan 1 samt att detaljplanen vinner laga kraft. Tillträdesdag är satt till 2006-10-02 eller annan tidpunkt som parterna är överens om.

Detaljplanen för kv ”Banvallen” innebär att ett relativt stort område av församlingshemmet 1 erfordras för anläggande av en ny gata (Ansgarsgatan) mellan kv Församlingshemmet och ”Banvallen”. Å andra sidan innebär detaljplanen att områden av kommunens fastighet Tälje 2:4 måste tillföras fastigheten Församlingshemmet 1 för att hela byggrätten enligt detaljplanen skall kunna utnyttjas.

Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har upprättat ett förslag till överenskommelse om fastighetsreglering och föreslår i skrivelse 2006-01-18 kommunstyrelsen


KS § 29 forts

besluta att godkänna överenskommelse om fastighetsreglering m m berörande fastigheterna Församlingshemmet 1, Ansgarsgården samt Tälje 2:4 i Norrtälje stad.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-01-19, § 35 föreslagit enligt ledningskontorets förslag 2006-01-18. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) deltog ej i beslutet.

_________

Expedieras:
Lars Härlin, mark- exploateringsavd. 

KS § 30 Dnr KS 04-632 043

Ansökan om amorteringsbefrielse under ett år för Väddö sporthall

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att bevilja Väddö IF amorteringsfrihet under ytterligare ett år. 


Bakgrund

Norrtälje kommun beviljade 2001-05-28 Väddö IF kommunal borgen för ett lån på 11,1 mkr. Skulden uppgår till 10 184 tkr och ska amorteras med 333 tkr per år.

Kommunstyrelsen beslutade 2004-11-11 att medge Väddö IF amorteringsfrihet under ett år på grund av ekonomiska svårigheter i samband med stigande energipriser och bolagets önskan om att investera i bergvärme.

Föreningen har 2005-11-25 begärt anstånd med amortering ytterligare ett år för att hinna hämta hem vinsterna från bergvärmen som installerades sent föregående år och konsolidera ekonomin.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-01-18 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att bevilja Väddö IF amorteringsfrihet under ytterligare ett år.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-01-19, § 36 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-01-18.

_________ 
Expedieras:
Väddö IF
Redovisning/finans för kännedom

KS § 31 Dnr KS 06-47 102

Begäran om entledigande

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att entlediga Håkan Jonsson från nedanstående uppdrag i Norrtälje kommun 
fr o m 2006-02-13.

Arbetsmarknadsnämnd
Hallstaviksprojektet
Kommunalt skärgårdsråd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Norrtälje Näringslivsråd

Bakgrund

Med anledning av att Håkan Jonsson (s) tillträder som ordförande i den nya Tiohundranämnden anhåller han i skrivelse 2006-01-25 om entledigande från följande uppdrag i Norrtälje kommun fr o m 2006-02-13:

Arbetsmarknadsnämnd
Hallstaviksprojektet
Kommunalt skärgårdsråd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Norrtälje Näringslivsråd

________