Ks 060213

Plats och tid Campus Roslagen, kl 16.30-16.40

Beslutande Enligt förteckning
Mats Törnquist, kommundirektör
Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Övriga deltagande Christina Nilsson, kanslichef
Lena Boman, lokalcontroller
Berit Jansson, sekreterareUtses att justera Elisabeth Björk (s)

Justeringens Ledningskontoret, tisdagen den 14 februari 2006, kl 13.00
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 32-36
Berit Jansson

Ordförande ........................................................................
Kjell Jansson

Justerande ..................................................................................................................
Elisabeth Björk
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2006-02-13

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande 


Förvaringsplats Ledningskontoret
för protokollet 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KS § 32

Val av justeringsman

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Elisabeth Björk (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret tisdagen den 14 februari kl 13.00.

_________KS § 33 Dnr KS 06-54 610

Anpassning av skollokaler till elevantalet i Norrtälje kommun innebärande bl a nedläggning av kommunala skolor

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att Vigelsjöskolan och Skärsta skola avvecklas som kommunala skolor från och med den 1 juli 2006, 

att överföra Vigelsjöskolan och Skärsta skola till lokalbanken när respektive skola har avvecklats som kommunal skola,

att finansiering av kostnader för nedlagda skollokaler sker inom ramen för omstruktureringsanslaget.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Elisabeth Björks yrkande.


Bakgrund

Barn- och skolnämnden har vid sammanträde 2006-01-23 beslutat föreslå kommunfullmäktige att avveckla Vigelsjöskolan och Skärsta skola fr o m 1 juli 2006 samt Singö skola fr o m 1 juli 2007.

Vid tidigare sammanträde, 2005-11-21, beslutade nämnden bl a att överföra Vigelsjöskolans elever till Lommarskolan från höstterminen 2006 samt att Roslagsskolan anpassas till att inrymma musikskolans verksamhet. Dessutom fattade nämnden beslut om att för egen del avveckla paviljonger och övriga lokaler om sammanlagt ca 1900 kvm. Sammantaget medför dessa beslut att en
ökad del av nämndens budgeterade medel kan användas till verksamhetsutveckling i stället för att bekosta överyta i skollokaler. Slutligen menar barn- 

KS § 33 forts

och skolnämnden att deras uppdrag om omstrukturering av 6000 kvm av lokalbeståndet är uppfyllt.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-01-31 yttrat sig i ärendet och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 
Vigelsjöskolan och Skärsta skola avvecklas som kommunala skolor från och med den 1 juli 2006, att Singö skola avvecklas som kommunal skola från och med den 1 juli 2007, att överföra Vigelsjöskolan, Skärsta skola samt Singö skola till lokalbanken när respektive skola har avvecklats som kommunal skola, att finansiering av kostnader för nedlagda skollokaler sker inom ramen för omstruktureringsanslaget, att förklara att barn- och skolnämndens uppdrag att omstrukturera 6 000 kvm av sitt lokalbestånd är uppfyllt genom avveckling av ovan angivna tre skolor samt genom barn- och skolnämndens egna beslut 2006-01-23 om avveckling av andra lokaler om sammanlagt ca 1900 kvm.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-02-09, § 44 beslutat för egen del att återremittera frågan om eventuell avveckling av Singö skola till ledningskon-
toret för kompletterande yttrande över näringslivs- och kommunstrategiska konsekvenser av en avveckling av Singö skola samt att uppdra till ledningskontoret att göra en genomgripande översyn av skolans samtliga lokaler vid Hallsta skola och Centralskolan i syfte att utnyttja lokalerna effektivare. Friställda lokaler bör avvecklas genom försäljning eller uthyrning. Elisabeth Björk (s) och Håkan Jonsson (s) biföll arbetsutskottets beslut att uppdra till ledningskontoret att göra en genomgripande översyn av skolans samtliga lokaler vid Hallsta skola och Centralskolan i syfte att utnyttja lokalerna effektivare. I övrigt reserverade sig Elisabeth Björk (s) och Håkan Jonsson (s). Centerpartiet och socialdemokraterna lämnade skriftliga protokollsanteckningar.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Elisabeth Björk (s) – avslag på samtliga att-satser .
Kjell Jansson (m) bifall till arbetsutskottets förslag.

KS § 33 forts

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.

_________
KS § 34 Dnr KS 06-56 611

Ansökan om utökad ram avseende Björkö-Arholma skola

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja barn- och skolnämnden tilläggsanslag med 1 500 tkr för att bedriva skolverksamhet vid Björkö-Arholma skola,

att finansiering sker med eget kapital.


Bakgrund

Barn- och skolnämnden har 2006-01-23 beslutat att begära 1 500 tkr i tilläggsanslag för att bedriva skolverksamhet vid Björkö-Arholma skola.

Barn- och skolnämnden har ambitionen att undvika överytor på skolorna och har därför i annat ärende föreslagit lokalreduceringar i kommunen. Nämnden har också ett uppdrag av kommunfullmäktige att reducera sin lokalyta med 6 000 kvm. Avsikten är att frigöra resurser för andra ändamål såsom lärare och undervisningsmaterial.

BjörköArholma har varken idag eller framåt i tiden ett elevunderlag som motiverar fortsatt drift av en skola, vilket också överensstämmer med barn- och skolförvaltningens bedömning. Barn- och skolnämnden anser dock att skolan av kommunstrategiska skäl bör finnas kvar.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-01-24 yttrat sig i ärendet och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta enligt två alternativ. Alt 1 att avslå barn- och skolnämndens begäran om tilläggsanslag för att bedriva skolverksamhet vid Björkö-Arholma skola. Alt 2 att bevilja barn- och skolnämnden tilläggsanslag med 1 500 tkr för att bedriva skolverksamhet vid Björkö-Arholma skola, att finansiering sker med eget kapital.

KS § 34 forts

Ledningskontoret föreslår beslut enligt alt 1 ovan.

_________KS § 35 Dnr KS 06-55 623

Begäran om anslag för uppräkning av skolskjutsverksamheten 2006

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att tilldela barn- och skolnämnden tilläggsanslag för 2006 med 500 tkr för indexuppräkning av skolskjutsavtal,

att tilläggsanslaget skall finansieras med eget kapital.

Bakgrund

Barn- och skolnämnden har beslutat att de skall begära tilläggsanslag med 500 tkr för indexuppräkning av skolskjutsavtal. Förvaltningen framhåller att indexuppräkningen varje år varit 500-1000 tkr och att nämnden inte något år erhållit ramkompensation för detta. År 2001 kostade skolskjutsverksamheten 19 200 tkr och år 2005 ca 26 700 tkr.

Barn- och skolförvaltningen anser att skolskjutsavtalet utgör ett centralt upphandlat entreprenadavtal med årlig indexuppräkning som bör likställas med övriga nämnders entreprenadavtal för vilka dessa erhåller årlig ramjustering.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-01-24 yttrat sig i ärendet och gör bedömningen att skolskjutsavtalet inte kan jämställas med övriga entreprenadavtal. Ledningskontoret kommer inte med automatik i kommande bedömningar av budgetramar göra justeringar för indexuppräkning av skolskjutsavtalet.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att tilldela barn- och skolnämnden tilläggsanslag för 2006 med 500 tkr för indexuppräkning av skolskjutsavtal, att tilläggsanslaget skall finansieras med eget kapital.
________

KS § 36

Val av ledamot i arbetsutskottet

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar: 

- under förutsättning att kommunfullmäktige väljer Olle Jansson (s) till ledamot i kommunstyrelsen senare denna dag –

att utse Olle Jansson (s) till ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Håkan Jonsson (s).

Bakgrund

Håkan Jonsson (s) har begärt entledigande bl a som ledamot i kommunstyrelsen med anledning av hans nya uppdrag i Tiohundranämnden och Bolaget.

_________