KS060406
Plats och tid Sammanträdesrum Norrtälje, kl 08.00-9:50
11.30-12.10
Beslutande Enligt förteckning
Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Mats Törnquist, kommundirektör
Tony Wallin, personalchef
Anette Holm, Solving Bohlin & Stömberg, 
Lars Ahlqkvist, informationschef
Övriga deltagande Berit Jansson, sekreterare


Utses att justera Kerstin Bergström (s)

Justeringens Ledningskontoret måndagen den 10 april 2006, kl 13.00
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 77-105
Berit Jansson

Ordförande ........................................................................
Kjell Jansson

Justerande ..................................................................................................................
Kerstin Bergström
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2006-04-06

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2006-04-12 anslags nedtagande 2006-05-03 

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KS § 77

Val av justeringsman

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Kerstin Bergström (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret måndagen den 10 april 2006, kl 13.00.

________KS § 78

Information

Personalchef Tony Wallin informerar om ”Plusjobb”.

Annette Holm, Solving Bohlin & Strömberg informerar om budgetjusteringen 2006 för TioHundranämnden.

_________KS § 79 Dnr KS 06-114 042

Godkännande av årsbokslut 2005 för kommunstyrelsen

Beslut

Socialdemokraternas ledamöter samt vänsterpartiets ledamot deltar ej i beslutet.

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna årsbokslut år 2005 för kommunstyrelsen.


Bakgrund

Föreligger förslag till årsbokslut för 2005 avseende ledningskontoret, servicekontoret och räddningstjänsten. Sammanlagt uppvisas ett nettoöverskott på 6,7 mkr för år 2005.


Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-02-14 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna årsbokslut år 2005 för kommunstyrelsen.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-03-16, § 93 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-02-14. Elisabeth Björk (s) och Olle Jansson (s) deltog ej i beslutet.

________
Expedieras:
Ledningskontoret


KS § 80 Dnr KS 06-254 042

Årsredovisning 2005 för Norrtälje kommun

Beslut

Socialdemokraternas ledamöter samt vänsterpartiets ledamot deltar ej i beslutet. Socialdemokraterna inlämnar skriftligt yttrande enl bil.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna bokslut och årsredovisning för 2005,

att avsätta 3 591 tkr till renhållningsfonden, varav Häverö 200 tkr, Salmunge 200 tkr och Björkholmen 200 tkr för avslutnings- och återställningsarbeten och 2991 tkr till driftfonden,

att avsätta 3 544 till VA-fonden,

att avsätta 1 259 tkr till fastighetsfonden,

att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram förslag till åtgärdsplan i enlighet med kommunallagens krav.


Bakgrund

Ledningskontoret har i samarbete med servicekontoret sammanställt bokslut och årsredovisning för år 2005. Då bokslutet för 2005 visar på ett underskott om 19,2 mkr gentemot balanskravet måste fullmäktige enligt kommunallagen upprätta en åtgärdsplan så snart som möjligt och senast första fullmäktige efter den obligatoriska delårsrapporten.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-03-27 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna bokslut och årsredovisning för 2005, att avsätta 3 591 tkr till renhållningsfonden, varav Häverö 200 tkr, 

KS § 80 forts

Salmunge 200 tkr och Björkholmen 200 tkr för avslutnings- och åter¬ställningsarbeten och 2991 tkr till driftfonden, att avsätta 3 544 till VA-fonden,att avsätta 1 259 tkr till fastighetsfonden, att uppdra till kommun¬styrelsen att ta fram förslag till åtgärdsplan i enlighet med kommunallagens krav.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-03-28, § 105 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-03-27.

________
KS § 81 Dnr KS 05-742 212

Godkännande av Idéprogram för kv Förrådet m fl

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslag till idéprogram för kv Förrådet m fl som underlag för fort- satt detaljplanering av området samt

att uppdra till byggnadsnämnden att påbörja en detaljplan för området längs Industrigatan. 


Bakgrund

Kommunfullmäktige antog Utvecklingsplanen för Norrtälje stad 2004-03-29. I utvecklingsplanen finns åtgärdsförslaget att utveckla området vid Baldersgatan som innerstad med de riktlinjer som följer trädgårdsstadens principer.

Ledningskontoret har anlitat K B Thorin Arkitektkontor för att göra ett idé- och kvalitetsprogram inför detaljplanearbetet för området. Inriktningen har varit att man ska kunna etappindela och bygga ut allteftersom fastighetsägarna anser det är möjligt.

Kvalitetsprogrammet har varit på remiss till nämnderna för synpunkter.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-03-09 gjort en sammanfattning av inkomna yttranden över programmet.

forts

KS § 81 forts

Ledningskontoret föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att god¬känna förslag till idéprogram för kv Förrådet m fl som underlag för forsatt detaljplanering av området, att överlämna programmet till kommunfullmäktige för godkännande som underlag för fortsatt detaljplanering samt att uppdra till byggnadsnämnden att påbörja en detaljplan för området längs Industrigatan.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-03-16, § 91 föreslagit enligt lednings¬kontorets skrivelse 2006-03-09.

________


KS § 82 Dnr KS 06-121 757

Antagande av taxa för barn och ungdomars vistelse i kontaktfamilj

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta en taxa för barn och ungdomars vistelse i kontaktfamilj efter beslut enligt socialtjänstlagen till 80 kronor per heldag och 40 kronor för halvdag,

att avgifterna justeras vid varje årsskifte utifrån den procentuella förändringen av prisbasbeloppet samt

att taxan skall gälla från och med 2006-06-01.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter samt vänsterpartiets ledamot till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Kontaktfamilj är en frivillig åtgärd och beslutas enligt socialtjänstlagen. Insatsen är inte professionell utan bedrivs mer som en ideell verksamhet av lekmän.

Norrtäljes socialtjänst hade 2005-11-30 totalt ca 96 barn och ungdomar med biståndet kontaktfamilj. Kostnaden för kontaktpersoner/familjer är ca 4,8 milj. kr. I den summan ingår både kontaktpersoner och –familjer. Kostnaden för kontaktfamiljer är den största posten, antalet kontaktpersoner är endast 18 st.

Kommunen har inte rätt att ta ut en avgift för stöd- och hjälpinsatser som är av behandlande karaktär. Däremot har kommunen rätt att enligt 8 kap 2 § SoL ta ut en skälig avgift för andra stöd och hjälpinsatser. Avgiften får inte överstiga kommunens självkostnad.KS 82 forts

Socialnämnden har vid sammanträde 2006-02-09, § 49 föreslagit kommunfull¬mäktige besluta att anta en avgift för omkostnader med 80 kronor för heldag motsvarande 0,2 % av prisbasbeloppet och 40 kronor för halvdag motsvarande 0,1 % av prisbasbeloppet för barn och ungdomar som vistas i kontakt¬familjer efter beslut enligt SoL, att avgiften justeras vid varje årsskifte utifrån aktuella prisbasbelopp.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-03-10 tillstyrkt förslaget men föreslår att kopplingen 0,2 respektive 0,1 % av prisbasbeloppet borttages från besluts¬satsen.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige be¬sluta att anta en taxa för barn och ungdomars vistelse i kontaktfamilj efter beslut enligt socialtjänstlagen till 80 kronor per heldag och 40 kronor för halvdag, att avgifterna justeras vid varje årsskifte utifrån den procentuella förändringen av prisbasbeloppet samt att taxan skall gälla från och med 2006-06-01.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-03-23, § 96 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-03-10. Elisabeth Björk (s) och Olle Jansson (s) yrkade avslag.

Beslutande sammanträde

Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) – avslag på förslaget.
Kjell Jansson (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.
_________
KS § 83 Dnr KS 06-148 805

Upphävande av bidragsregler inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att upphäva bidragsregler för ideella föreningar inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde, antagna 1995-08-28, § 161, 

att uppdra till kultur- och fritidsnämnden inarbeta inriktning för föreningsbidrag i sin budget- och verksamhetsplan samt att vid behov anta tillämpningsföreskrifter för bidragsverksamheten. 


Bakgrund

Kommunfullmäktige har den 28 augusti 1995, § 161 bl a beslutat att anta av kultur- och fritidsnämnden reviderat förslag till nya bidragsregler för ideella föreningar inom nämndens ansvarsområde, samt att ge kultur- och fritid¬nämnden rätt att justera bidragsnivåerna i det fall kommunfullmäktige beslutar om minskade anslag till föreningsbidrag.

Kultur- och fritidsnämnden har den 9 februari 2006, § 12, bl a beslutat i samband med att nämnden antog sin verksamhetsplan för år 2006-2008, att föreslå kommunfullmäktige revidera de av kommunfullmäktige antagna bidragsreglerna vad avser innehåll som går utöver deras delegation att justera bidragsnivåerna.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-02-22 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva bidragsregler för ideella föreningar inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde, antagna 1995-08-28, § 161, att uppdra till kultur- och fritidsnämnden inarbeta 

KS § 83 forts

inriktning för föreningsbidrag i sin budget- och verksamhetsplan samt att vid behov anta tillämpningsföreskrifter för bidragsverksamheten.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-03-02, § 73 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-02-22.

Kommunstyrelsen beslutade 2006-03-09, § 52 att ärendet skulle utgå.
_________
KS § 84 Dnr KS 05-311 253

Tilläggsavtal till köpekontrakt ang försäljning av fastigheten Norrtälje Phaeton 7 och ett område av Phaeton 10

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna tillägg nr 1 till köpekontrakt angående försäljning av fastigheten Norrtälje Phaeton 7 och ett område av fastigheten Phaeton 10 till CF Projekt, Norrtälje AB.


Bakgrund

Kommunfullmäktige godkände 2005-06-20 ett villkorat köpekontrakt enligt vilket kommunen säljer fastigheten Norrtälje Phaeton 7 och ett område av fastigheten Phaeton 10 till CF Projekt, Norrtäljeån AB (dotterbolag till Centrumfastigheter AB). Köpeskillingen är 3.600.000 kronor för fastigheten Norrtälje Phaeton 7 respektive 2.600.000 kronor för området av fastigheten Norrtälje Phaeton 10.

Köpekontraktet tecknades med anledning av att bolaget framtagit ett idéförslag, daterat 2004-10-06, gällande exploatering av fastigheterna Norrtälje Phaeton 7,9 och 10 med bostäder och affärslokaler. Fastigheten Norrtälje Phaeton 9 ägs av bolaget. Den planerade bebyggelsen omfattar dels ett bostads- och
affärshus mot Tullportsgatan dels tre fristående gavelställda tvåvåningshus mot Norrtäljeån.

Köpekontraktet är villkorat av att dels program för genomförande av exploa¬teringen framtas av bolaget på egen bekostnad som godkänns av byggnads¬nämnden och dels exploateringsavtal tecknas mellan parterna senast 2 år efter det att kommunfullmäktiges beslut om godkännande av köpekontraktet vunnit laga kraft,. Kommunfullmäktiges beslut vann laga kraft 2005-07-15, varför villkoren skall vara uppfyllda senast 2007-07-15.


KS § 84 forts

I samband med prövningen av exploateringsprojektet har framkommit ett förslag om att i planerat gatuhus mot Tullportsgatan uppföra affärslokaler för Åhléns i två plan.

För att möjliggöra genomförandet av ett sådant delprojekt med planerad byggstart i september 2006, behöver köpekontraktet fullföljas gällande fastigheten Norrtälje Phaeton 7 innan program till detaljplan föreligger och exploateringsavtal kan tecknas. Med anledning av detta föreslås att köpe¬kontraktet ändras så att tillträde till fastigheten Norrtälje Phaeton 7 kan ske 2006-07-01.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-03-21 redovisat förslaget till tilläggs¬avtal. Tilläggsavtalet är villkorat av att kommunfullmäktige godkänner avtalet senast 2006-04-30 genom beslut som vinner laga kraft samt att byggnads¬nämnden lämnar bygglov för Åhlénsvaruhuset senast 2006-05-30.

Ledningskontoret föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommun¬fullmäktige besluta att godkänna tillägg nr 1 till köpekontrakt angående försäljning av fastigheten Norrtälje Phaeton 7 och ett område av fastigheten Phaeton 10 till CF Projekt, Norrtälje AB.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-03-23, § 101 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-03-21.

_________


KS § 85 Dnr KS 06-243 042

Ombudgetering av investeringsanslag 2005-2006 avseende inventarier, utrustning m m

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att ombudgetera tidigare beviljade investeringsanslag med 5 574 tkr enligt i ledningskontorets skrivelse 2006-02-10 redovisad uppställning,

att finansiering görs med eget kapital.


Bakgrund

Under år 2005 och tidigare har projekt påbörjats eller planerats, vid årets slut har inte en del varit färdigställda. De tidigare beviljade anslagen har därför ej förbrukats och behöver överföras som tilläggsanslag i 2006 års investeringsbudget.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-02-10 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ombudgetera tidigare beviljade investeringsanslag med 5 574 tkr enligt redovisad uppställning, att finansiering görs med eget kapital.

Kommunstyrelsen 4835 tkr
Ombudgetering av ej förbrukat budgetanslag avseende Räfsnäs
replipunkt
414 tkr
Räddningstjänst
Alarm-Kommunikationsutrustning 162 tkr
Räddningstjänstutrustning 518 tkr
Brandfordon 3647 tkr
Reservkraft 94 tkr

KS § 85 forts

Kultur- och fritidsnämnd 672 tkr
Svanberga badplats utbyggnad 161 tkr
Sent marklov. Arbetsinsats kräver is.
IP Norrtälje, upprustning 
Pågår och slutförs under januari 2006 100 tkr
Gisens badplats, upprustning
Pågår och färdigställs under april 2006 100 tkr
Vigelsjö gård, fasadarbeten
Senarelagt till 2006 90 tkr
Banvallar
Pågående arbete 106 tkr
Societetspaviljongen
Återstående monterings- och elarbeten 11 tkr
Storholmen elsanering 95 tkr
Biblioteken, inventarier 9 tkr

Barn- och skolnämnd 67 tkr
Belysningsåtgärder på skolgprdar 14 tkr
Ny utrustning till Frötuna skola 25 tkr
Utrustning till förvaltningskontoret Diamanten 28 tkr

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-03-28, § 106 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-02-10.

_________KS § 86 Dnr KS 04-253 001

Anslag för etablering av kontaktcenter i Norrtälje kommun 2006

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att för etablering av kontaktcenter i Norrtälje kommun 2006 bevilja kommunstyrelsen anslag på driftbudgeten med 380 tkr och på investeringsbudgeten med 150 tkr,

att finansiering sker genom ianspråktagande av 380 tkr från eget kapital och 150 tkr av egna medel.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 30 december 2002, § 313 att uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med berörda nämnder och bolag utveckla en kommunal kundtjänst. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 maj 2004, § 125. Några särskilda medel har inte avsatts för projektet, avsikten var att återkomma när projektet började ta form.

Servicekontoret har i skrivelse 2006-03-21 anhållit om anslag för kostnader i samband med etablering av kontaktcenter i Norrtälje kommun.

Enligt detta förslag uppgår kostnaderna för uppstarten till 380 tkr i driftskost¬nader och 150 tkr i investeringskostnader.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-03-16 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att för etablering av kontaktcenter i Norrtälje kommun 2006 bevilja kommunstyrelsen anslag på driftbudgeten med 380 tkr och på investeringsbudgeten med 150 tkr, att finansiering sker genom ianspråktagande av 380 tkr från eget kapital och 150 tkr av egna medel.


KS § 86 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-03-28, § 107 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-03-16.

________KS § 87 Dnr KS 06-256 041

Budgetjustering 2006 för TioHundranämnden

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att ersättningen till den gemensamma nämnden för år 2006 utökas med 19 760 tkr,

att barn- och skolnämndens ram minskas med 1 393 tkr,

att utbildningsnämndens ram minskas med 72 tkr,

att finansiering för justering av internhyror med 2 245 tkr görs genom disposition ur kontot kostnadsökning lokaler,

att finansiering av resterande 16 050 tkr görs genom disposition av eget kapital,

att uppdra åt TioHundranämnden att till kommunstyrelsen lägga fram en plan över hur behovet inom särskilda boenden skall lösas.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

TioHundranämnden har efter tidigare beslut beviljats ett bidrag från kommunen på 645 747 tkr.

Av olika skäl behöver detta bidrag korrigeras.

forts


KS § 87 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-03-22 redovisat aktuella justeringar och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
att ersättningen till den gemensamma nämnden för år 2006 utökas med 19 760 tkr, att barn- och skolnämndens ram minskas med 1 393 tkr, att utbildnings¬nämndens ram minskas med 72 tkr, att finansiering för justering av internhyror med 2 245 tkr görs genom disposition ur kontot kostnadsökning lokaler, att finansiering av resterande 16 050 tkr görs genom disposition av eget kapital,
att uppdra åt TioHundranämnden att till kommunstyrelsen lägga fram en plan över hur behovet inom särskilda boenden skall lösas.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-03-28, § 112 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-03-22. Elisabeth Björk (s) och Olle Jansson (s) yrkade att ersättningen skulle utökas med 28.800 tkr.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) med instämmande av Hans Andersson (fp) och Bengt Ericsson (c) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Elisabeth Björk (s) – att ersättningen utökas med 28.800 tkr.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

________
KS § 88 Dnr KS 06-158 252

Ägardirektiv till Järnvägsparken HB angående förvärv av fastigheterna Förrådet 2,4,5,7,8

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar
1.
att Järnvägsparken till kommunen överlåter fastigheterna Förrådet 2,4,5,7,8 till taxeringsvärde, totalt 870 tkr,

att kommunens finansiering av förvärvet 870 tkr sker genom egna medel.


2. Kommunstyrelsen beslutar:

att uppdra till ledningskontoret att genomföra förvärven.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter samt vänsterpartiets ledamot till förmån för eget yrkande..


Bakgrund

Järnvägsparken HB, som ägs av kommunen (kommunen 99 % och Roslags¬bostäder 1 %), har successivt köpt in fastigheter i kvarteret Förrådet. Avsikten med förvärven har varit att säkerställa mark för senare exploatering.

I Utvecklingsplanen för Norrtälje stad ingår byggandet av en trädgårdsstad i kv Förrådet. För att påskynda processen att förverkliga trädgårdsstaden och därmed också bygga fler bostäder vore det en fördel att kommunen övertar fastigheterna i kv Förrådet från Järnvägsparken. Kommunen kommer i sin tur, efter genomförd detaljplanering, att vidareförsälja fastigheterna till någon exploatör.


KS § 88 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-03-27 redovisat ärendet och föreslår
på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att Järnvägsparken till kommunen överlåter fastigheterna Förrådet 2,4,5,7,8 till taxeringsvärde, totalt 870 tkr, att kommunens finansiering av förvärvet 870 tkr sker genom egna medel. Ledningskontoret föreslår vidare kommunstyrelsen besluta för egen del att uppdra till ledningskontoret att genomföra förvärven.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-03-28, § 116 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-03-27. Elisabeth Björk (s) och Olle Jansson (s) yrkade att fastigheterna Förrådet 2,4,5,7,8 och fastigheten Midgård överförs till Roslagsbostäder. Görlafastigheten till Nihab och i övrigt föra över balansräkningen till Roslagsbostäder för att förstärka dess ekonomi.

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) – att fastigheterna Förrådet 2,4,5,7,8 och fastigheten Midgård överförs till Roslagsbostäder. Görlafastigheten till Nihab och i övrigt föra över balansräkningen till Roslagsbostäder för att förstärka dess ekonomi..

Kjell Jansson (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

_________KS § 89 Dnr KS 05-781 512

Besvarande av motion från Roland Larsson (s) om trafiksäkerheten vid Trästabron 

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra till kommunstyrelsen genom dess ledningskontor att föra in åtgärderna på prioriteringslistan med prioritet 3,

att uppdra till kommunstyrelsen genom dess ledningskontor att bevaka att ärendet tas upp vid lämpligt möte med Vägverket under år 2006 samt

att motionen därmed skall anses vara besvarad.

Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2005-11-28, § 246. I motionen föreslås att kommunledningen vid återkommande träffar med Vägverket aktualiserar och får åtgärdat 
- den obefintliga belysningen vid Trästa bro, 
- den bristande trafiksäkerheten av väganslutningarna på östra och västra sidan av bron.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2006-02-10 att enligt kommunens översiktsplan skall kommunen fortlöpande ha en uppdaterad prioriteringslista gällande angelägna investeringsobjekt i transportinfrastrukturen som är godkänd av kommunstyrelsen.

Ledningskontoret föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att uppdra till ledningskontor att föra in åtgärderna på prioriteringslistan med prioritet 3,
att uppdra till ledningskontor att bevaka att ärendet tas upp vid lämpligt möte med Vägverket under år 2006 samt att motionen därmed skall anses vara besvarad.

KS § 89 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-03-16, § 92 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-02-10.
________
KS § 90 Dnr KS 06-255 042

Begäran om ianspråktagande av medel från den så kallade va-fonden

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att tekniska nämnden får ianspråkta 4 550 tkr av tidigare överskott inom va-verksamheten för att utföra senarelagda underhållsåtgärder i Södersvik,

att finansiering sker med eget kapital den så kallade va-fonden.


Bakgrund

Tekniska nämnden har i samband med bokslutet för år 2005 begärt att fullmäktige anslår 4 550 tkr av tidigare överskott inom va-verksamheten för underhållsåtgärder i Södersvik.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2006-03-27 att då överskottet tillhör va-kollektivet och va-verksamheten i huvudsak inte ingår i balanskravet har ledningskontoret inget att invända mot tekniska kontorets begäran.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att tekniska nämnden får ianspråkta 4 550 tkr av tidigare överskott inom va-verksamheten för att utföra senarelagda underhållsåtgärder i Södersvik, att finansiering sker med eget kapital den så kallade va-fonden.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-03-28, § 120 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-03-27.

_________


KS § 91 Dnr KS 06-57 291

Begäran från Skärsta Friskola att förhyra Skärsta skola

Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar:

- under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar nedanstående tilläggsanslag – 

att bifalla begäran om förhyrning av Skärsta skola till friskola under läsåret 2006/2007,

att uppdra åt tekniska kontoret att teckna hyreskontrakt med Skärsta friskola under läsåret 2006/2007.

2. Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja barn- och skolnämnden ett tilläggsanslag för utökade kostnader om 360 tkr per termin för höstterminen 2006 respektive vårterminen 2007, totalt 720 tkr,

att kostnaderna finansieras med eget kapital.


Reservation

Moderaternas ledamöter, folkpartiets ledamöter samt kristdemokraternas ledamot till förmån för Kjell Janssons yrkande.

Bakgrund

Som ett led i sitt omstruktureringsarbete att anpassa lokalbeståndet till ett minskat elevantal, föreslog barn- och skolnämnden vid sitt sammanträde 
KS § 91 forts

2006-01-23 bl a att Skärsta skola skulle avvecklas som kommunal skola. Kommunfullmäktige fattade beslut 2006-02-13, § 12 i enlighet med barn- och skolnämndens förslag.

Skolverket har i beslut 2004-12-13 godkänt Skärsta skola som fristående grundskola, under förutsättning att verksamheten startar senast höstterminen 2006. Sedan godkännande fattades har friskolan bytt huvudman, vilket har godkänts av Skolverket.

Den nya huvudmannen Ingela Fors har i skrivelse 2006-01-30 begärt att få hyra Skärsta skola under sitt första verksamhetsår. Därefter kan det bli aktuellt med förvärv av fastigheten.

Barn- och skolförvaltningen och tekniska kontoret har yttrat sig i ärendet.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-03-27 yttrat sig i ärendet och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta avstyrka begäran om förhyrning av Skärsta skola till friskola.

Om kommunstyrelsen beslutar att hyra ut Skärsta skola till friskola föreslås kommunstyrelsen besluta att hos kommunfullmäktige begära om tilläggsanslag till barn- och skolnämnden för utökade kostnader om 360 tkr per termin för höstterminen 2006 respektive vårterminen 2007, att uppdra åt barn- och skolnämnden att återkomma med förslag om lokalanpassning för det minskade elevantalet i Hallstaviksområdet inkl angränsande områden fr o m höstterminen 2007, att uppdra åt tekniska kontoret att teckna hyreskontrakt med Skärsta friskola under läsåret 2006/2007.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-03-28, § 110 behandlat ärendet. Kjell Jansson (m) och Hans Andersson (fp) yrkade avslag. Elisabeth Björk (s) och Bengt Ericsson (c) yrkade bifall.

forts


KS § 91 forts

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) med instämmande av Hans Andersson (fp) och Alf Werlinder (kd) – avslag på arbetsutskottets förslag.

Bengt Ericsson (c) med instämmande av Elisabeth Björk (s) och Bertil Karlsson (v) – att satsen - att uppdra åt barn- och skolnämnden att återkomma med förslag om lokalanpassning för det minskade elevantalet i Hallstaviksområdet inkl angränsande områden fr o m höstterminen 2007 tas bort, i övrigt bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Bengt Ericssons (c) m fl yrkanden.
________ 

KS § 92 Dnr KS 05-845 003

Redovisning av nämndernas internkontroll 2005

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

1. Kommunfullmäktige beslutar

att med godkännande lägga nämndernas rapporter till handlingarna.

2. Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till ledningskontoret att till kommunstyrelsen återkomma med rapport om omsorgsnämndens internkontroll 2005,

att uppdra till ledningskontoret att återkomma med sammanställning av nämndernas internkontrollplaner för 2006 inklusive anvisningar,

att uppdra till ledningskontoret att återkomma med information om de helägda bolagens internkontrollplaner för år 2006.


Bakgrund

Kommunfullmäktige fastställde 2001-02-19, § 52 kommunens reglemente för internkontroll av ekonomi och verksamhet. Varje nämnd skall enligt reglementet löpande eller i samband med bokslutet rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen. Rapportering skall samtidigt också ske till kommunens revisorer.

Samtliga nämnder, utom omsorgsnämnden, har till ledningskontoret lämnat in rapport om internkontroll 2005, godkänt förvaltningschefens rapport samt följt sin upprättade plan för internkontrollen. 

Kommungemensamma granskningsområden för 2006 är internkontroll av verkställighet av beslut, kassarutiner samt uppföljning av åtgärder med anledning av resultat från internkontroll 2005.
forts

KS § 92 forts

Alla nämnder utom TioHundranämnden och byggnadsnämnden har till ledningskontoret inlämnat sin plan för internkontrollen 2006.


Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-03-27 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att med godkännande lägga nämndernas rapporter till handlingarna. Ledningskontoret har vidare föreslagit kommun¬styrelsen besluta att uppdra till ledningskontoret att till kommunstyrelsen återkomma med rapport om omsorgsnämndens internkontroll 2005, att uppdra till ledningskontoret att återkomma med sammanställning av nämndernas internkontrollplaner för 2006 inklusive anvisningar, att uppdra till lednings¬kontoret att återkomma med information om de helägda bolagens intern¬kontrollplaner för år 2006.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2006-03-28, § 115 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-03-27.

_________

KS § 93 Dnr KS 05-691 214

Yttrande under utställningstiden gällande förslag till detaljplan för Älmsta 31:1, 31:5, 31:6 m fl i Väddö församling

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att i yttrande till byggnadsnämnden ej erinra mot planförslaget.


Bakgrund

Stadsarkitektkontoret har 2006-02-14 översänt planförslaget för yttrande med anledning av att förslaget är utställt för granskning under tiden 21 februari – 14 mars 2006.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-03-16, § 89 behandlat ärendet.

_________

Expedieras:
Byggnadsnämnden 

KS § 94 Dnr KS 06-115 214

Yttrande under utställningstiden gällande förslag till detaljplan för del av fastigheten Tälje 3:1 och Tälje 3:207 vid Solbacka i Norrtälje stad

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att i yttrande till byggnadsnämnden ej erinra mot planförslaget.


Bakgrund

Stadsarkitektkontoret har 2006-02-14 översänt planförslaget för yttrande med anledning av att förslaget är utställt för granskning under tiden 21 februari – 14 mars 2006.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-03-16, § 90 behandlat ärendet.

_________

Expedieras:
Byggnadsnämnden 

KS § 95 Dnr KS 06-215 214

Detaljplanläggning av industrimark i Hallstavik

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att hemställa hos byggnadsnämnden att skyndsamt påbörja detaljplanering av industrimark längs Uppsalavägen i Hallstavik.


Bakgrund

Styrgruppen för Hallstaviksprojektet tog i maj 2004 upp frågan att det började bli brist på industrimark i Hallstavik. Idag är det stora svårigheter att kunna erbjuda alternativa lägen när en intressent vill kunna etablera verksamhet i området.

I den fördjupade översiktsplanen för Hallstavik finns föreslagna områden längs Uppsalavägen lämpade för verksamheter.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-03-10 föreslagit kommunstyrelsen besluta att hemställa hos byggnadsnämnden att skyndsamt påbörja detalj¬planering av industrimark längs Uppsalavägen i Hallstavik.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-03-16, § 95 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-03-10.

________

Expedieras:
Byggnadsnämnden 

KS § 96 Dnr KS 06-180 003

Uppdatering av grafisk manual

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att den grafiska manualen uppdateras och revideras regelbundet vid behov av ledningskontoret.


Bakgrund

Den grafiska profilhandbok som kommunstyrelsen fattade beslut om 1990-03-13 innehåller också en grafisk manual. Den har inte uppdaterats på sexton år.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2006-03-08 på anförda skäl kommun¬styrelsen besluta att den grafiska manualen uppdateras och revideras regel¬bundet vid behov av ledningskontoret.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-03-23, § 97 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-03-08.


________

Expedieras:
Ledningskontoret 

KS § 97 Dnr 05-705 805

Ansökan om bidrag från föreningen LivsQnistan i Norrtälje

Beslut


Kommunstyrelsen beslutar

att avslå föreningen LivsQnistans ansökan om bidrag, 

att uppdra till ledningskontoret att göra en genomlysning av kommunens regler och rutiner för föreningsbidrag.

Reservation

Folkpartiets ledamöter, centerpartiets ledamöter, kristdemokraternas ledamot samt vänsterpartiets ledamot till förmån för eget yrkande.

Bakgrund

Föreningen LivsQnistan ansöker om ett bidrag på 60 tkr för år 2006. Föreningen bedriver självhjälpsverksamhet för sjukskrivna kvinnor.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2006-02-28 att Föreningen LivsQnistan bedriver verksamhet på ett viktigt område. Kommunstyrelsen har tidigare lämnat bidrag till föreningens verksamhet. Enligt sitt reglemente kan kommun¬styrelsen lämna bidrag till frivilliga försvarsorganisationer och andra särskilda organisationer. Ledningskontoret gör bedömningen att LivsQnistans verksam¬het inte ligger inom det kommunala ansvaret och föreslår därför kommunstyr¬elsen besluta att avslå föreningen LivsQnistans ansökan om bidrag, att uppdra till ledningskontoret att göra en genomlysning av kommunens regler och rutiner för föreningsbidrag.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-03-02, § 86 beslutat att ärendet skall utgå från dagens sammanträde.

KS § 97 forts

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-03-23, § 87 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-02-28. Hans Andersson (fp) deltog ej i beslutet.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Hans Andersson (fp) med instämmande av Bengt Ericsson (c), Alf Werlinder (kd) och Bertil Karlsson (v) – att bevilja ett bidrag på 40.000 kr till LivsQnistan.

Kjell Jansson (m) med instämmande av Elisabeth Björk (s) – avslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.


_________

Expedieras:
LivsQnistan
LedningskontoretKS § 98 Dnr KS 06-176 291

Begäran från Montessori friskola att förhyra Vigelsjö skola

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att ge tekniska kontoret i uppdrag att upprätta hyreskontrakt med Montessoriskolan avseende förhyrning av Vigelsjöskolan från och med höstterminen 2006.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter samt vänsterpartiets ledamot till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2005-02-03 i ärende om begäran från Montessoriskolan om förlängning av gällande arrendeavtal bl a att låta befintligt arrendeavtal löpa vidare till 2006-08-31, att ej medge Montessori¬skolan rätt att uppföra ytterligare en paviljong på nuvarande tomt samt att uppdra åt ledningskontoret att i anslutning till lokalrevision av Norrtälje tätorts lokaler utreda Montessoriskolans långsiktiga lokalisering.

Under våren 2005 utfördes lokalrevision av samtliga grundskolor i Norrtälje tätort. I rapporten redovisades ett lokalöverskott om ca 250 platser 2006 med ökande tendens fram till år 2010. Barn- och skolförvaltningen har under hösten 2005 utarbetat förslag till hur skollokalerna i tätorten kan anpassas till de kommande årens minskande elevantal.

Barn- och skolnämnden beslutade 2005-11-21 bl a att Vigelsjöskolans elever 
fr o m höstterminen 2006 skulle överföras till Lommarskolan. Kommun¬fullmäktige beslutade 2006-02-13, § 12 att avveckla Vigelsjöskolan som kommunal skola fr o m 1 juli 2006. Montessoriskolan har i skrivelse 2006-03-06 till kommunstyrelsen anmält intresse av att förhyra Vigelsjöskolan från höstterminen 2006.


KS § 98 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-03-27 på anförda skäl förslagit 
kom¬mun¬styrelsen besluta att ge tekniska kontoret i uppdrag att upprätta hyreskontrakt med Montessoriskolan avseende förhyrning av Vigelsjöskolan från och med höstterminen 2006.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-03-28, § 111 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-03-27. Elisabeth björk (s) och Olle Jansson (s) yrkade avslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) – avslag med hänvisning till att Montessoriskolan skall erbjudas lokaler i Lommarskolan.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

________

Expedieras:
Tekniska kontoret
Ledningskontoret, Lena Boman

KS § 99 Dnr KS 06-96 040

Yttrande över Finansdepartementets remiss ”Jämförelsevis“ SOU 2005:110

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse till Finansdepartementet undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen.

Bakgrund

Finansdepartementet har remitterat betänkandet ”Jämförelsevis” till kommuner och landsting för yttrande senast den 28 april 2006.

Betänkandet är en fortsättning på betänkandet Kommundatabas.nu från år 2001. Betänkandet som handlade om uppbyggnad av en kommunal databas med en utvald samling av nyckeltal till stöd för styrning av kommunala åtaganden har resulterat i att en internetbaserad databas nu finns uppbyggd. Innehållet i databasen sammanfaller till mycket stor del med uppgifterna i boken Vad kostar verksamheten i din kommun, som är spridd i kommun¬världen.

Betänkandet ”Jämförelsevis” kan ses som en fortsättning där ytterligare åtgärder föreslås för att öka användbarheten i styrning av kommunala verksamheter.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-03-23 yttrat sig över betänkandet och föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna förslag till remissvar på betänkandet ”Jämförelsevis” till finansdepartementet.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-03-28, § 113 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-03-23.
_________
Expedieras:
Finansdepartementet


KS § 100 Dnr KS 06-253 105

Kommunstyrelsens sponsring av arrangemang i syfte att marknadsföra Norrtälje kommun 2006

Beslut

Olle Jansson (s) anmäler jäv. Ewa Pfister tjänstgör.

Kommunstyrelsen beslutar:

att anslå 100 tkr till Rånäs 4H för GP-turnering i friidrott,

att anslå 50 tkr till Mästarcupen, 

att anslå 15 tkr till Twin Club för Custom Bike Show och

att kostnaderna täckes, totalt 165 tkr, från kontot kommunstyrelsen till förfogande samt

att uppdra åt ledningskontoret att skriva ettåriga sponsringsavtal med ovanstående arrangörer.


Bakgrund

Kommunstyrelsen antog 2005-04-08 en evenemangsstrategi med kriterier för bedömning av sponsring av arrangemang i syfte att marknadsföra Norrtälje kommun och locka besökare hit.


Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-03-27 redogjort för olika arrangemang och arrangörer som uppfyller de kriterier som kommunstyrelsen beslutade om.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att anslå 100 tkr till Rånäs 4H för GP-turnering i friidrott, att anslå 50 tkr till Mästarcupen,KS § 100 forts

att anslå 30 tkr till Kullehusteatern, att anslå 15 tkr till Twin Club för Custom Bike Show och att kostnaderna täckes, totalt 195 tkr, från kontot kommun¬styrelsen till förfogande samt att uppdra åt ledningskontoret att skriva ettåriga sponsringsavtal med ovanstående arrangörer.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-03-28, § 114 föreslagit avslag på sponsring av Kullehusteatern med hänvisning till att kultur- och fritids¬nämnden är ansvarig nämnd, i övrigt bifall till ledningskontorets skrivelse 2006-03-27.

________
Expedieras:
Rånäs 4H
Mästarcupen
Twin Club
Kullehusteatern
Redovisning/Finans
Ledningskontoret 

KS § 101 Dnr KS 06-241 340

Överenskommelse om förstudie av vattenförsörjning och avlopps¬försörjning till Kapellskärs hamn och Rådmansö

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna överenskommelse med Stockholms Hamn,

att uppdra till kommundirektör Mats Törnquist underteckna avtalet samt

att kommunens kostnad av förstudien om maximalt 175 tkr skall finansieras med kommunstyrelsens medel till förfogande.

Bakgrund

Norrtälje kommun har upprättat ett avtal rörande förstudie av vattenförsörjning till Rådmansö och Kapellskärs hamn. Vidare önskar kommunen genomföra en förstudie av Kapellskärs planerade avloppsreningsverk för att på så sätt undersöka möjligheten till utbyggnation samt eventuellt samutnyttjande av hamnens avloppsreningsverk.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-03-24 anfört att eftersom utvecklings¬förberedelser för framtida verksamhetsområden inte skall bekostas av va-kolletivet måste förstudien bekostas av skattemedel. Om nya områden införlivas i kommunens verksamhetsområde för vatten- och avlopp skall kostnaderna då överföras till va-kollektivet.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna överenskommelse med Stockholms Hamn, att uppdra till kommundirektör Mats Törnquist underteckna avtalet samt att kommunens kostnad av förstudien om maximalt 175 tkr skall finansieras med kommunstyrelsens medel till förfogande.

forts


KS § 101 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-03-28, § 117 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-03-24. 

_________


Expedieras:
Stockholms Hamn
Redovisning/Finans
Ledningskontoret, Mats Törnquist


KS § 102 Dnr 06-171 042

Budgetutfallsprognos nr 2, 2006 för Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna budgetutfallsprognos nr 2 för 2006,

att överlämna prognosen till kommunfullmäktige för kännedom,


Bakgrund

Ledningskontoret har begärt in budgetutfallsprognoser från samtliga förvalt¬ningar för år 2006. 

Till grund för prognoserna ligger bland annat förbrukning till och med februari månad.

Effekterna av omsorgsnämndens underskott för 2005 har ännu inte beaktats fullt ut, då något beslut om ytterligare ekonomiskt bidrag till den gemensamma nämnden ännu inte har fattats.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-03-24 redovisat nämndernas verksamhetskostnader och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att godkänna budgetutfallsprognos nr 2 för 2006, att överlämna prognosen till kommunfullmäktige för kännedom.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-03-28, § 119 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-03-24.
_________
Expedieras:
Ledningskontoret
Kf

KS § 103 Dnr KS 06-284 315

Begäran om investeringsanslag för tillfällig parkering i Grisslehamn, Väddö-Tomta 1:33

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att bevilja tekniska nämnden investeringsanslag om 1 000 tkr för genomförande av nybyggnad av grusparkering på fastigheten Väddö Tomta 1:33 i Grisslehamn,

att investeringen finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar.

att uppdra åt tekniska nämnden att utföra och förvalta parkeringen som en parkering på fastighetsmark,

att tekniska nämndens driftbudget belastas med den årliga kostnaden för den tillfälliga parkeringen,

att den utökade driftkostnaden om 130 tkr år 2006 finansieras inom ramen för tekniska nämndens totala driftbudget.


Bakgrund

I interpellation till tekniska nämndens ordförande Clas Lagerlund (m) föreslår Roland Larsson (s) att kommunen hjälper till att lösa årets akuta p-platsbehov om cirka 250 extra parkeringsplatser före midsommar i Grisslehamn. Parkeringsfrågan måste lösas inför årets 250-årsjubileum.

Tekniska kontoret har undersökt möjligheterna att på kort tid kunna iordnings¬ställa en tillfällig parkeringslösning i Grisslehamn. I investeringsberedning 2006-04-02 föreslås utförande av en enkel grusparkering för 150 platser på fastigheten Väddö Tomta 1:33 till en kostnad om 1 000 tkr. Tekniska nämnden utför och svarar för drift av den tillfälliga parkeringen.

forts

KS § 103 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2006-04-05 att investeringsåtgärderna för anordnande av tillfällig parkering kan finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag till anläggningsinvesteringar.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja tekniska nämnden investeringsanslag om 1 000 tkr för genomförande av nybyggnad av grusparkering på fastigheten Väddö Tomta 1:33 i Grisslehamn, att investeringen finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar, att uppdra åt tekniska nämnden att utföra och förvalta parkeringen som en parkering på fastighetsmark, att tekniska nämndens driftbudget belastas med den årliga kostnaden för den tillfälliga parkeringen, att den utökade driftkostnaden om 130 tkr år 2006 finansieras inom ramen för tekniska nämndens totala driftbudget.

________

Expedieras:
Tekniska nämnden
Redovisning/finans
KS § 104 Dnr Ks 06/220 002

Anmälan om delegationsbeslut 2006

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-10 lägges till handlingarna.

_________
KS § 105

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Sveriges kommuner och landstings skrift ”Ett aktivt liv som senior”

Sveriges kommuner och landstings skrift ”Samverkan inom ungdoms¬vården”

Räddningsverkets och Sveriges kommuner och landstings skrift ”Det goda seniorlivet”

Krisberedskapsmyndighetens skrivelse ang att bidragen upphör avseende kommunalteknisk försörjning

Dnr KS 03-175 430
Ledningskontoret ang Verksamhetsrapport för år 2005 i det lokala investeringsprogrammet för åren 1999-2006 (LIP1)

Dnr KS 06-166 430
Ledningskontoret ang Verksamhetsrapport för år 2005 för Llokala naturvårdsprojekt i Norrtäölje kommun (LNP1 och LNP2)

Dnr KS 06-168 753
Länsstyrelsens inbjudan att ansöka om utvecklingsmedel till kvinnojoursverksamheten

Dnr KS 06-149 822
Häveröbygdens föreningsråds skrivelse: ”Sätt fart med vårt utom- och inomhusbad i Hallstavik

Dnr KS 05-717 532
Sammanträdesprotokoll från Waxholms stads kommunstyrelse ang Förstudie Roslagpilen – UNO

Dnr KS 05-97 001
Sammanträdesprotokoll från Stockholms läns landsting ang ändring i bolagsordning för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag, TioHundra AB m m

KS § 105 forts

Protokoll från Järnvägsparkens styrelsemöte 2006-02-07

Roslagsbostäders kallelse till sammanträde 2006-03-07
Norrtälje Energis ” ” ” 2006-03-17
Norrtälje Energi Försäljnings AB ” 2006-03-17

________