Ks060424

Plats och tid Campus Roslagen, kl 17.45-17.50

Beslutande Enligt förteckning


Övriga deltagande Berit Jansson, sekreterareUtses att justera Elisabeth Björk (s)

Justeringens Ledningskontoret, tisdagen den 25 april 2006, kl 13.00
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 106-107
Berit Jansson

Ordförande ........................................................................
Kjell Jansson

Justerande ..................................................................................................................
Elisabeth Björk


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2006-04-24

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2006-04-26 anslags nedtagande 2006-05-17 


Förvaringsplats Ledningskontoret
för protokollet 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KS § 106

Val av justeringsman

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Elisabeth Björk (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret tisdagen den 25 april 2006 kl 13.00.

_________KS § 107 Dnr KS 06-312 024

Revidering av Ersättningsbestämmelser, ERS 2006 avseende pensions-förmåner för kommunalråd och förtroendevalda

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att återremittera ärendet till demokrati- och förtroendemannakommittén för att i samråd med ledningskontoret utarbeta förslag till nya arbetsformer och orga-nisation av ärenden som rör bestämmelser om ersättning och andra förmåner till kommunala förtroendevalda i Norrtälje kommun,

att detta arbete skall ske skyndsamt och med inriktning att kommunfullmäktige skall kunna fatta beslut den 29 maj 2006.


Bakgrund

Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde 2004-09-13, § 169 beslutat att demokrati- och förtroendemannakommittén skall utgöra kommunal pension¬myndighet för tolkning och tillämpning av gällande pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

På förekommen anledning har diskussion uppkommit om den paragraf i ERS 2006 som reglerar pensionsförmåner för kommunalråd och oppositionsråd, bi-laga 4 punkt G bör revideras. Denna bestämmelse innebär för närvarande att kommunalråds och oppositionsråds visstidspension undantas från regeln om samordning med förvärvsinkomst.

Demokrati- och förtroendemannakommittén har vid sammanträde 2006-04-12, § 8 föreslagit kommunfullmäktige besluta att bestämmelsen i ERS 2006, bilaga 4 Allmänna bestämmelser om kommunalråd och oppositionsråd i Norrtälje kommun, punkt G Pensionsförmåner får följande ny lydelse: För kommunalråd och oppositionsråd gäller ”Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda –PBF”. Övriga arvoden i exempelvis kommunala bolag 

KS § 107 forts

och andra skattepliktiga ersättningar utgör grund för pensionsberäkning, att ny lydelse träder i kraft den 1 maj 2006.

_________