KS 060511
Plats och tid Sammanträdesrum Norrtälje, kl 09.00-9:45
11.15-11.40
Beslutande Enligt förteckningChrister Manndorf, kundtjänstchef § 109
Tony Wallin, personalchef
Lars Ahlqvist, informationschef
Lena Boman, lokalcontroller
Mats Törnquist, kommundirektör
Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Övriga deltagande Berit Jansson, sekreterare


Utses att justera Olle Jansson (s)

Justeringens Ledningskontoret måndagen den 15 maj 2006, kl 13.00
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 108-134
Berit Jansson

Ordförande ........................................................................
Kjell Jansson

Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2006-05-11

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2006-05-16 anslags nedtagande 2006-06-07

Förvaringsplats Ledningskontoret
för protokollet 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KS § 109

Val av justeringsman

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Olle Jansson (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret måndagen den 15 maj 2006, kl 13.00

_________KS § 109

Information

Kundtjänstchef Christer Manndorf informerar om det pågående arbetet med projektet att införa en ny kundtjänst, s k kontaktcenter. 

________ 

KS § 110 Dnr KS 04-570 430

Godkännande av Miljöpolicy för Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att återremittera ärendet till arbetsutskottet. 


Bakgrund

Norrtälje kommunfullmäktige beslutade 2000-05-29 att ett miljö¬lednings¬system skulle utarbetas för kommunens förvaltningar.

Ett projekt inrättades där ledningskontoret, tekniska kontoret och miljö- och hälsoskyddskontoret var de förvaltningar som inledde processen. I samband med starten utarbetades en preliminär miljöpolicy som utgångspunkt för arbetet och som skulle förändras efter projekttidens utgång.

Ledningskontoret har slutfört sitt arbete och för närvarande pågår en integra¬tion med kommunens planerings- och budgetprocess. Tekniska kontoret och miljö- och hälsoskyddskontoret har genomfört delar av processen för hela eller delar av verksamheten.

Miljörådet har de senaste åren varit referensgrupp för arbetet.

I miljörådets regi har en ny miljöpolicy tagits fram. 

Miljörådets ordförande och planeringschefen har i skrivelse 2004-10-08 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna
miljöpolicyn som underlag för kommunens miljöarbete samt att de övergripande målen skall redovisas inom ramen för kommunens planerings- och budget¬process.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-10-21, § 275 beslutat att vilandeförklara ärendet till arbetsutskottets sammanträde den 4 november.

KS § 110 forts

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-11-04, § 285 beslutat att vilande¬förklara ärendet till ett senare sammanträde.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-11-24, § 314 beslutat att ärendet skulle utgå.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-04-27, § 121 föreslagit att punkt 2 skall strykas och i övrigt godkänna miljöpolicyn som underlag för kommunens miljöarbete samt att de öve¬rgripande målen skall redovisas inom ramen för kommunens planerings- och budgetprocess.

Beslutande sammanträde 

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) med instämmande av Olle Jansson (s) - att ärendet återremitteras till arbetsutskottet.

_________

KS § 111 Dnr KS 05-106 105

Antagande av kommunikationspolicy

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till kommunikationspolicy för Norrtälje kommun, daterad 2006-03-28. 

Bakgrund

Ledningskontoret har utarbetat ett förslag till kommunikationspolicy. Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 24 februari 2005, § 69 beslutat att utsända förslaget på remiss till samtliga nämnder samt de helägda bolagen för synpunkter.

I de svar som inkommit framgår att remissinstanserna i stort sett är nöjda med förslaget till kommunikationspolicy. Ett fåtal har givit uttryck för att policyn har höga ambitionsnivåer kopplat till knappa resurser. Några instanser har givit uttryck för svåritheter att utse personer som kan samordna extern och intern kommunikation inom den egna organisationen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2006-03-21, att efter vissa redaktionella ändringar föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till kommunikationspolicy för Norrtälje kommun, daterad 2006-03-28.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-03-28, § 118 beslutat att ärendet skulle utgå.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-04-27, § 122 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-03-21.
_________KS § 112 Dnr KS 05-741 340

VA-policy för Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta upprättad VA-policy för Norrtälje kommun att vara vägledande för nämnders och förvaltningars regelverk,

att uppdra till miljö- och hälsoskyddsnämnden revidera lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön (antagna av kommunfullmäktige 1999-12-20, § 310), och återkomma till fullmäktige med förslag till beslut,

att uppmana övriga nämnder och förvaltningar revidera sina styrdokument så de överensstämmer med den antagna VA-policyn.


Bakgrund

Kommunstyrelsens ordförande har i skrivelse 2005-11-24 föreslagit att föreliggande VA-policy för Norrtälje kommun godkänns och utsändes på remiss och därefter föreläggs kommunfullmäktige för antagande. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde 2005-11-24 beslutat att godkänna föreslagen VA-policy och sända ut den på remiss till tekniska nämnden, byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Föreligger yttranden från tekniska nämnden och miljö- och hälsoskydds¬nämnden.

Föreligger reviderat förslag till VA-policy för Norrtälje kommun, inkommet 2006-05-08.

fortsKS § 112 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet beslutade 2006-04-27 att ärendet utgår och tas upp på arbets¬utskottet den 4 maj 2006.

Arbetsutskottet beslutade 2006-05-04, § 148 att ärendet utgår och behandlas på extra arbetsutskott före kommunstyrelsen den 11 maj 2006.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-05-11, § 151 för egen del beslutat revidera Va-policyn enligt följande yrkanden: Olle Jansson (s) – med instämmande av Bertil Karlsson (v) och Kjell Jansson – att under Enskilda vattenanläggningar, näst sista meningen skall ”Boverket” strykas samt att under Enskilda avloppsanläggningar skall ”och” insättas i meningen … enbart fekalier och urin. Kjell Jansson (m) – rubriken Avlopp sid 2 skall ändras till Avlopp i kommunala verksamhetsområden. I övrigt enligt ledningskontorets skrivelse 2006-05-10.

Beslutande sammanträde

Föreligger ledningskontorets skrivelse 2006-05-10 med förslag att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta upprättad VA-policy för Norrtälje kommun att vara vägledande för nämnders och förvaltningars regelverk, att uppdra till miljö- och hälsoskyddsnämnden revidera lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön (antagna av kommunfullmäktige 1999-12-20, § 310), och återkomma till fullmäktige med förslag till beslut,
att uppmana övriga nämnder och förvaltningar revidera sina styrdokument så de överensstämmer med den antagna VA-policyn.

________
KS § 113 Dnr KS 06-334 045

Begäran från Norrtälje Energi – utökning av investeringsram för nytt kraftvärmeverk vid befintlig energicentral vid EC Arsta

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att tillstyrka att Norrtälje Energi investerar i nytt kraftvärmeverk vid EC Arsta inom en investeringsram på 215 mkr, vilket innebär en utökning med 15 mkr i förhållande till tidigare beslut, 

att tillstyrka att upplåning sker upp till 215 mkr inom kommunens internbank.


Bakgrund

Kommunfullmäktige beslöt i december 2005 att tillstyrka att Norr¬tälje Energi investerar i nytt kraftvärmeverk vid EC Arsta inom en investeringsram på 200 mkr och att upplåning sker upp till 200 mkr inom kommunens internbank. 

En utredning som genomfördes av Norrtälje Energi inför beslut om investering 2005 visade att det är lönsamt att bygga en kraftvärme¬anläggning när den biobränslebaserade värmeproduktionen skall utökas.

Då Norrtälje Energi förra året begärde investeringsmedel var kostnaden för panna och maskin känd genom då gällande anbud, kostnaden för ackumulator var känd genom budgetoffert medan delkostnaden för mark och bygg var kalkylerad. På grund av den goda konjunktur som råder inom byggsektorn är kostnaden för mark och bygg nu högre än förutsett och bolaget har därför begärt en utökad investeringsram med 15 mkr.

Norrtälje Kommunhus AB:s styrelse har fattat beslut i ärendet 2006-04-27.

fortsKS § 113 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-04-20 på anförda skäl före¬slagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att tillstyrka att Norrtälje Energi investerar i nytt kraftvärmeverk vid EC Arsta inom en investeringsram på 215 mkr, vilket innebär en utökning med 15 mkr i förhållande till tidigare beslut, att tillstyrka att upplåning sker upp till 215 mkr inom kommunens internbank.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-05-04, § 140 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-04-20.

_________KS § 114 Dnr KS 05-835 214

Antagande av förslag till detaljplan för fastigheten Riddaren 1 och del av Tälje 3:1 i Norrtälje stad

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till detaljplan för fastigheten Riddaren 1 och del av Tälje 3:1 i Norrtälje stad.


Bakgrund

Fastigheten Riddaren 1 är bebyggd med tre byggnader som ansluter till varandra. Huvudbyggnaden (Stadshotellet) är från slutet av 1800-talet. Kontors- och butiksbyggnaden mot Lilla Brogatan är från sam¬ma tid men har kraftigt förvanskats av om- och tillbyggnader. Även huvudbyggnaden och parken har förvanskats av en tillbyggd veranda från 1980-talet men redan tidigare hade man rivit verandan från 1890-talet. Den tredje byggnaden är från 1940-talet. Den bygg¬des för Odd Fellows. I början av 1990-talet byggdes en ny entré till restaurangen.

Planens syfte
Syftet med planen är att ge fastighetens ägare möjlighet att bygga om de tre översta planen i stadshotellet och de två översta planen i huset mot Lilla Brogatan samt samtliga våningar i Odd Fellow huset till bostäder. Gatuplanet i Stadshotellet och huset mot Lilla Brogatan skall även i framtiden innehålla butiker, kontor och restaurang.

Planförslaget har varit ute för samråd tiden 6 oktober – 18 november 2005 samt utställt för granskning tiden 27 december 2005 – 24 januari 2006.

Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2006-04-20, § 222 beslutat att godkänna planförslaget och överlämna detta till kommunfull¬mäk¬tige för beslut om antagande enligt plan- och bygglagen 5 kap 29 §.


KS § 114 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-05-04, § 138 föreslagit att anta förslag till detaljplan för fastigheten Riddaren 1 och del av Tälje 3:1 i Norrtälje stad.
_________
KS § 115 Dnr KS 06-346 311

Investeringar 2006 – Inköp av pontonbro till evenemang i Societetsparken i Norrtälje

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja tekniska nämnden investeringsanslag om 500 tkr för genom¬förande av föreslaget inköp av pontonbro till evenemang i Societets¬parken i Norrtälje, 

att finansiering av investeringen sker med egna medel, 

att uppdra till tekniska nämnden att genomföra inköp samt förvalta pontonbron, 

att tekniska nämndens budgetram utökas år 2006 med 110 tkr för utökade driftkostnader för de fasta anlägg¬ningarna, 

att finansiering sker med eget kapital, 

att uppdra till tekniska nämnden att utforma taxa för nyttjande av pontonbron.Bakgrund

Årligen återkommande arrangemang som exempelvis Custom bike show och Amerikan car show är idag så stora att både Societets¬parken och norra hamnområdet tas i anspråk. Det är av stor betydelse för kommunen att få behålla dessa välkända arrangemang och förhoppningsvis även kunna möjliggöra fler arrangemang till området.

En pontonbro mellan norra och södra kajerna kan avlasta Roslags¬gatan- Hamnbron- Bergsgatan från trafikanter. Den gör det också möjligt att förlägga ”tyngre” evenemangsdelar till norra kajens hårdgjorda ytor.

KS § 115 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-04-26 på anförda skäl före¬slagit kom¬munstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden investeringsanslag om 500 tkr för genom¬förande av föreslaget inköp av pontonbro till evenemang i Societets¬parken i Norrtälje, att finansiering av investeringen sker med egna medel, att uppdra till tekniska nämnden att genomföra inköp samt förvalta pontonbron, att tekniska nämndens budgetram utökas år 2006 med 110 tkr för utökade driftkostnader för de fasta anlägg¬ningarna, att finansiering sker med eget kapital, att uppdra till tekniska nämnden att utforma taxa för nyttjande av pontonbron.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-05-04, § 143 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-04-26.

________


KS § 116 Dnr KS 06-345 252

Ägardirektiv till Järnvägsparken HB angående försäljning av bolagets fastigheter Görla 9:6 och Midgård 1

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att ge direktiv till Järnvägsparken HB att sälja fastigheten Görla 9:6 och Midgård 1 via fastighetsmäklare på den öppna marknaden under år 2006, 

att efter avslutade försäljningar av bolagets fastigheter avveck¬la handelsbolaget samt av handelsbolaget ägt aktiebolag.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänster¬partiets ledamot till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Kommunfullmäktige har 2006-04-24 beslutat om ägardirektiv till Järnvägsparken HB att överlåta fastigheterna i kvarteret Förrådet till kommunen. De fastigheter som efter försäljningen återstår i bolaget utgörs av en industrifastighet i Görla samt fastigheten Midgård 1, vilken inrymmer såväl bostäder som lokaler, bl a är kommunens stadsbibliotek samt kultur- och fritidsförvaltningen hyresgäster.

Då Järnvägsparken är ett handelsbolag som till 99 % ägs direkt av kommunen och kommunen inte är skattepliktig uppkommer ingen skatt för kommunen på reavinsten. Roslagsbostäder AB som är den andra ägaren av bolaget kommer att få ta upp sin del (1%) till be¬skatt¬ning.

Tjänstemannaberedning
Ledningskontoret har i skrivelse 2006-04-25 på anförda skäl före¬slagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ge direktiv till Järnvägsparken HB att sälja fastigheten Görla 9:6 och Midgård 1 via 

KS § 116 forts

fastighetsmäklare på den öppna marknaden under år 2006, att efter avslutade försäljningar av bolagets fastigheter avveck¬la handelsbolaget samt av handelsbolaget ägt aktiebolag.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-05-04, § 144 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-04-24. Elisabeth Björk (s) och Olle Jansson (s) yrkade att fastigheten Midgård 1 överförs till Roslagsbostäder. Görla¬fastig¬heten till Nihab och i övrigt föra över balansräkningen till Roslag¬bostäder för att förstärka dess ekonomi samt att efter överlåtandet av bolagets fastig¬heter avveckla handelsbolaget samt av handelsbolaget ägt aktiebolag.


Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) – enligt arbetsutskottets förslag.

Olle Jansson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) – att fastigheten Midgård 1 överförs till Roslagsbostäder. Görlafastigheten till Nihab och i övrigt föra över balansräkningen till Roslagsbostäder för att förstärka dess ekonomi samt att efter överlåtandet av bolagets fastigheter avveckla handelsbolaget samt av handelsbolaget ägt aktiebolag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

________
KS § 117 Dnr KS 06-252 311

Investering 2006 – Nybyggnad, del av Asplundsvägen i Bergshamra

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja investeringsanslag om 900 tkr för färdigställande av Asp¬lunds¬vägen i Bergshamra, 

att finansiering sker med inkomsterna från exploateringen.


Bakgrund

Kommunfullmäktige antog 1991 detaljplan för norra delen av Hästängen i Länna församling. Med anledning av den ökade efterfrågan på tomter i området behöver Asplundsvägen färdigställas så att kvarvarande tomter kan säljas. Tillskottet av tomter kommer att bli 21 st. Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2006-03-16, § 31.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-04-24 på anförda skäl före¬slagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja investeringsanslag om 900 tkr för färdigställande av Asp¬lunds¬vägen i Bergshamra, att finansiering sker med inkomsterna från exploateringen.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-05-04, § 145 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-04-24.

________


KS § 118 Dnr KS 06-28 312

Investering 2006, Gång- och cykelväg mellan Kärleksudden och Havspiren i Norrtälje

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja tekniska nämnden investeringsanslag om 2 660 tkr för nybyggnad av gång- och cykelväg, strandpromenad och parkering mellan Kärleksudden och Havspiren, 

att finansiering sker med egna medel, 

att bevilja tekniska nämnden utökat driftanslag 2007 med 285 tkr för utökade driftkostnader, 

att finansiering sker med eget kapital.

Protokollsanteckning

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot inlämnar följande protokollsanteckning: ”Den här investeringen är som många andra angelägen. Tyvärr är läget sådant att ekonomin i kommunen äventyras ytterligare. Dock accepterar vi investeringen då det förbättrar trafiksäkerheten för främst barn och ungdomar”.


Bakgrund

Kommunstyrelsen beslöt 2006-01-26 att hemställa hos tekniska nämn¬den att efter samråd med byggnadsnämnden påbörja ett investe¬ringsärende för utbyggnad av gång- och cykelväg mellan Havspiren och Kärleksudden.

Tekniska nämnden har fattat beslut i ärendet 2006-03-16. Utöver gång- och cykelväg föreslås nybyggnad av strandpromenad och justering av kajmur vid f d kallbadhuset och en kompletterande allmän parkering för besökare.

KS § 118 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-04-27 på anförda skäl före¬slagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska 
nämnden investeringsanslag om 2 660 tkr för nybyggnad av gång- och cykelväg, strandpromenad och parkering mellan Kärleksudden och Havspiren, att finansiering sker med egna medel, att bevilja tekniska nämnden utökat 
driftanslag 2007 med 285 tkr för utökade driftkostnader, att finansiering sker med eget kapital.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-05-04, § 146 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-04-27. Elisabeth Björk (s) och Olle Jansson (s) yrkade följande; att bifalla föreslaget investerings¬anslag om 2.660 tkr för nybyggnad av gång- och cykelväg, med den ändringen att gång- och cykel¬vägar skall anläggas i anslutning till skolfastigheter efter utförd prioritering.

_________KS § 119 Dnr KS 06-240 003

Tillämpningsanvisningar till ”Reglemente för internkontroll av ekonomi och verksamhet“ inom kommunstyrelsen, exklusive räddningstjänstens verksamhetsområde

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att anta förslag till tillämpningsanvisningar till ”Reglemente för internkontroll av ekonomi och verksamhet” inom kommunstyrelsen, exklusive räddningstjänstens verksamhetsområde.


Bakgrund

Kommunfullmäktige antog 2001-02-19, § 52 ett ”Reglemente för intern¬kontroll av ekonomi och verksamhet”. I reglementet antogs att nämnd skall upprätta egna tillämpningsanvisningar för intern kontroll. 

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2006-03-21 överlämnat förslag till tillämpnings¬anvisningar som ett komplement till reglementet.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att anta förslaget till tillämpningsanvisningar.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-04-27, § 125 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-03-21.

________

Expedieras:
Servicekontoret Anneli Andersson 

KS § 120 Dnr KS 06-240 003

Tillämpningsanvisningar till ”Reglemente för internkontroll av ekonomi och verksamhet“ inom räddningstjänstens verksamhetsområde

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att anta förslaget till tillämpningsanvisningar till ”Reglemente för intern¬kontroll av ekonomi och verksamhet” inom räddningstjänstens verksam¬hetsområde.


Bakgrund

Kommunfullmäktige antog 2001-02-19, § 52 ett ”Reglemente för intern¬kontroll av ekonomi och verksamhet”. I reglementet antogs att nämnd skall upprätta egna tillämpningsanvisningar för intern kontroll. 

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2006-03-22 överlämnat förslag till tillämpnings¬anvisningar som ett komplement till reglementet.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att anta förslaget till tillämpningsanvisningar.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-04-27, § 126 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-03-22.

________
Expedieras:
Räddningstjänsten
Servicekontoret Anneli Andersson 

KS § 121 Dnr KA 06-150 140

Ansökan från Skärgårdens Resurscentrum om bidrag för verksamheten 2006

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att återremittera ärendet till ledningskontoret.

Bakgrund

Skärgårdens Resurscentrum ekonomisk förening (SRC) bildades januari 2001 för att driva Resurscentrum med affärsrådgivning i Skärgården. Verksamheten är förlagd till Ljusterö. Verksamheten vänder sig i första hand till kvinnor i skärgården och drivs utan vinstintresse.

Under år 2005 erhöll SRC ekonomiskt bidrag från Nutek på totalt 75 000 kr och 20 000 kronor från Österåkers kommun. Norrtälje kommun gav inget bidrag bl a med hänvisning till att vi stöttar Resursnätet – Lokalt resurscentrum för kvinnor i Norrtälje kommun.

SRC ansöker nu om ett bidrag på 25 000 kr för verksamheten 2006. Som underlag för ansökan bifogas en lista på projekt som genomförts samt verksamhetsplan för 2006.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-04-10 på anförda skäl föreslagit kom¬munstyrelsen besluta att inte bevilja medel till skärgårdens Resurscentrum ekonomiska förening.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-04-07, § 127 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-04-10.

forts


KS § 121 forts

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Olle Jansson (s) med instämmande av Kjell Jansson (m) – att ärendet återremitteras till ledningskontoret för komplettering.
________KS § 122 Dnr KS 05-45 214

Yttrande under utställningstiden gällande detaljplan för del av fastigheten Tälje 5:46 vid Granparken i Norrtälje stad

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att i yttrande till byggnadsnämnden ej erinra mot planförslaget.


Bakgrund

Stadsarkitektkontoret har 2006-03-03 översänt planförslaget för yttrande med anledning av att förslaget är utställt för granskning under tiden 14 mars- 4 april 2006.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2006-05-04, § 132.

_________

Expedieras:
Byggnadsnämnden 

KS § 123 Dnr KS 05-624 214

Yttrande under utställningstiden gällande förslag till detaljplan för Liesta 1:38, 1:40-43, 2:28 och 6:1 samt del av Liesta 1:28 i Rimbo församling

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att i yttrande till byggnadsnämnden ej erinra mot planförslaget.


Bakgrund

Stadsarkitektkontoret har 2006-04-04 översänt planförslaget för yttrande med anledning av att förslaget är utställt för granskning under tiden 11 april – 9 maj 2006.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2006-05-04, § 133.

_________

Expedieras:
Byggnadsnämnden 

KS § 124 Dnr KS 05-566 214

Yttrande under utställningstiden gällande förslag till detaljplan för Svartnö 3:4 och 3:15, Diamanten, i Länna församling

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att i yttrande till byggnadsnämnden ej erinra mot planförslaget.


Bakgrund

Stadsarkitektkontoret har 2006-04-05 översänt planförslaget för yttrande med anledning av att förslaget är utställt för granskning under tiden 11 april – 16 maj 2006.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2006-05-04, § 134.

_________

Expedieras:
Byggnadsnämnden 

KS § 125 Dnr KS 06-338 251

Mark- och exploateringsavtal gällande ett område av fastigheterna Norrtälje Älmsta 31:1, 31:5, 31:6 m fl (Rumpudden) i Väddö församling

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna mark- och exploateringsavtal med Roslagsudde AB och Brf Roslagsudden

Bakgrund

Roslagsudde AB har initierat en detaljplaneändring innebärande att ca 130 lägenheter i flerbostadshus och en restaurang uppförs på den halvö som kallas Rumpudden i Älmsta.

Förslag till mark- och exploateringsavtal med Roslagsudde AB och Brf Roslagsudde har upprättats. Det innebär bland annat att kommu¬nen överlåter ett markområde om ca 2200 m2 av fastigheten Älmsta 1:91 till Brf Roslags¬udde för en köpeskilling om 550.000 kr. Köpeskillingen har reducerats med 50.000 kr med hänsyn tagen till kvarlämnade schaktmassor, asfalt, betongskrot m m. Föreningen avstår från alla anspråk på ersättning för fel eller brister i markområdet.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-04-24 redogjort för innehållet i mark- och exploateringsavtalet och föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna mark- och exploateringsavtal med Roslagsudde AB och Brf Roslagsudden.
Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-05-04, § 137 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-04-24,
_________

Expedieras:
Lars Härlin, mark-exploateringsavd.KS § 126 Dnr KS 06-344 253

Arrendeavtal berörande fastigheten Rimbo-Vallby 5:73

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna förslag till arrendeavtal med AB Rimbo Livs.

Bakgrund

Grandins trä inkom under hösten 2004 med en förfrågan om att, som komple¬ment till den egna kombinerade bostads- och verkstadstomten Rimbo-Vallby 4:1, få förvärva kommunens angränsande fastighet Rimbo-Vallby 5:73. I samband med detta hördes även den angrän¬sande verksamhetsutövaren AB Rimbo livs. AB Rimbo livs fram¬förde vid det tillfälle förslaget att inom fastigheten i stället anordnade en allmän parkeringsplats. Detta vidarebe¬fordrades till tekniska kontoret för yttrande. Under tiden planerade AB Rimbo livs att utöka butikens planering inom ett markområde öster om butiken på den angränsande åkermarken. Bygglov för parkeringen beviljades 2005-05-25. Denna parkering har dock inte genomförts på grund av att AB Rimbo livs ej fått tillgång till markområdet.

AB Rimbo livs kontaktade därefter kommunen med en förfrågan om att i stället få förvärva fastigheten Rimbo-Vallby 5:73.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-04-26 på anförda skäl före¬slagit kommunstyrelsen besluta att godkänna förslag till arrendeavtal med AB Rimbo Livs.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-05-04, § 142 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-04-26.
_________

Expedieras: Lars Härlin, mark- exploateringsavd. 

KS § 127 Dnr 06-171 042 

Budgetutfallsprognos nr 3, 2006 för Norrtälje kommun 

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna budgetutfallsprognos nr 3 från 2006-05-02,

att uppdra till socialnämnden att vidta åtgärder för att eliminera prognostiserat underskott samt att i kommande rapport redovisa vilka åtgärder som kommer att vidtas,

att uppdra åt utbildningsnämnden att i kommande rapport redovisa hur stor risken är för ett underskott i årets bokslut samt hur man planerar årets verksamhet och ekonomi så att ett 0-resultat kan uppnås om riskerna blir verklighet,

att uppdra åt barn- och skolnämnden att i kommande rapport beskriva hur risken med ett underskott hos enskilda enheter bemöts och hur man planerar verksamhet och ekonomi så att ett eventuellt överskridande kan bemötas,

att överlämna prognosen till kommunfullmäktige för kännedom.

Bakgrund

Ledningskontoret har begärt in budgetutfallsprognoser från samtliga förvaltningar för år 2006. Till grund för prognoserna ligger bland annat förbrukningen till och med mars månad.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-05-02 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna budgetutfallsprognos nr 3 från 2006-05-02,
att uppdra till socialnämnden att vidta åtgärder för att eliminera prognostiserat underskott samt att i kommande rapport redovisa vilka åtgärder som kommer 


KS § 127 forts

att vidtas, att uppdra åt utbildningsnämnden att i kommande rapport redovisa hur stor risken är för ett underskott i årets bokslut samt hur man planerar årets 
verksamhet och ekonomi så att ett 0-resultat kan uppnås om riskerna blir verklighet, att uppdra åt barn- och skolnämnden att i kommande rapport beskriva hur risken med ett underskott hos enskilda enheter bemöts och hur man planerar verksamhet och ekonomi så att ett eventuellt överskridande kan bemötas, att överlämna prognosen till kommunfullmäktige för kännedom.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-05-04, § 147 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-05-04. I anslutning till behandling av ärendet närvarade socialnämndens ordförande Birgitta Lagerlund och socialchef Yvonne Nilzon, samt förvaltningschef Nils-Gunnar Bergander, ekonomi¬assistent Raija Engberg och utbildningsnämndens ordförande Nils Mattsson och föredrar sina respektive budgetutfall.

_________

Expedieras:
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Barn- och skolnämnden
Kommunfullmäktige f.k.


KS § 128 Dnr KS 06-351 025

Förordnande som förvaltningschef under socialnämnden

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att i avvaktan på ny förvaltningsorganisation förordna sektionschef Isabel Andersson som förvaltningschef under socialnämnden samt

att kommundirektören slutför förhandlingarna med Isabel Andersson om lön och anställningsvillkor inför förordnandet.


Bakgrund

Kommunstyrelsen ansvarar för anställning av förvaltningschefer och biträdande förvaltningschefer. Enligt instruktion ska detta ske efter hörande av berörd nämnd. Det avgörande beslutet om anställning fattas av kommun¬styrelsen på förslag av arbetsutskottet.

Efter ansökningstidens utgång har sex personer intervjuats varav tre gick vidare för djupintervju, test och referenstagning hos ett externt rekryterings¬företag.

Kommundirektören har uppdragits att se över kommunens samlade förvalt¬ning¬sorganisation. I avvaktan på detta utvecklingsarbete, som också påverkar förvaltningsledningen under socialnämnden, föreslås att sektionschef Isabel Andersson förordas som socialchef under tiden 2006-06-15-2006-12-31 då nuvarande socialchef Yvonne Nilzon avgår med ålderspension.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-05-02 föreslagit kommunstyrelsen besluta att i avvaktan på ny förvaltningsorganisation förordna sektionschef Isabel Andersson som förvaltningschef under socialnämnden samt
KS § 128 forts

att kommundirektören slutför förhandlingarna med Isabel Andersson om lön och anställningsvillkor inför förordnandet.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-05-04, § 149 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-05-02.

________

Expedieras:
Isabel Andersson
Kommundirektören
Personalchefen


KS § 129 Dnr KS 06-343 111

Förslag till folkomröstning om trängselskatt

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar 

att genomföra den av KSL rekommenderade folkomröstningen om trängselskatt, 

att kommunen i ett yttrande skall tillkännage riksdag och regering sin uppfattning om trängselskatter,

att som ett led i beredningen av detta yttrande skall det i kommunen genomföras en folkomröstning den 17 september 2006 i anslutning till de allmänna valen,

att uppdra till kommunstyrelsen att anta och inge kommunens yttrande, som skall följa den mening som biträtts av flest röstande i folkomröstningen,

att frågan som skall ställas vid folkomröstningen är den som KSLs styrelse beslutar skall rekommenderas,

att svarsalternativen skall var ”ja” respektive ”nej” på varsin röstsedel. Det skall dessutom finnas en blank röstsedel med texten ”blank röstsedel”,

att röstlängd och röstkort samordnas med röstlängden och röstkorten för det allmänna valet.

att röstsedeln skall vara rosa med tre streck på varje långsida, i format A6,

att eftersom folkomröstningen äger rum samma dag som det är allmänna val sammanfaller omröstningsdistrikten med valdistrikten i det allmänna valet.

att röstningen skall, förutom genom personlig inställelse i röstningslokalen, kunna ske på det sätt som gäller för allmänna val, dock med det undantag att underlag för brevröstning från utlandet inte kommer att distribueras. 

KS § 129 forts

Institutionsröstning sker, i enlighet med vad valnämnden närmare beslutar om,

att röstsammanräkning skall ske i röstningslokalens på folkomröstningsdagen efter att sammanräkning av det allmänna valet har avslutats. Sammanräkningen skall i sin helhet vara avslutad senast torsdagen den 21 september 2006,

att röstsammanräkning skall ske i röstningslokalen på folkomröstningsdagen efter att sammanräkningen av det allmänna valet har avslutats..Sammanräkningen skall i sin helhet vara avslutad senast torsdagen den 21 september 2006.

att i övrigt fastställa de föreslagna föreskrifterna för folkomröstningen, och

att uppdra till valnämnden genomföra folkomröstningen, och att kostnaden för genomförandet får uppgå till högst 300.000 kr. 

att finansiering sker med eget kapital. 

att uppdra till valnämnden samråda med valmyndigheten om genomförandet av folkomröstningen.

att uppdra till kommunstyrelsen utarbeta erforderligt informationsmaterial till en kostnad av högst 100 000 kronor.

att finansieringen sker med eget kapital

att valnämndens yttrandet i ärendet skall föreligga till kommunfullmäktiges beslut den 29 maj 2006

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterparitets ledamot till förmån för eget yrkande.


forts

KS § 129 forts

Protokollsanteckning

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot inlämnar följande protokollsanteckning:
”Beslut om fortsatt trängselavgift skall fattas av Stockholms kommun. Det finns därför ingen anledning för Norrtälje kommun att lägga ut hundra¬tusentals kronor på en omröstning utan demokratiskt värde.”


Bakgrund

Kommunförbundet Stockholms län har vid sitt sammanträde 2006-04-04 initierat en fråga om eventuell folkomröstning om trängselskatt i Stockholms län. De fyra allianspartiernas gruppledare i riksdagen har i skrivelse till KSL 
betonat betydelsen och vikten av att också medborgarna i länet, förutom Stockholm, ges möjlighet att påverka frågan.

KSL:s styrelse beslutade att till KSLs medlemmar påtala värdet av att alla kommuner samtidigt, i anslutning till höstens val, genomför folkomröstningar om trängselskatten till vägledning för kommande beslut i regering och riksdag.

KSL har översänt förslag till kommun neutral skrivelse från ett ledningsorgan till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige samt förslag till föreskrifter för folkomröstning den 17 september 2006 om trängselskatt. Angående förslag på utformning av valsedlar pågår det politiska diskussioner till en enhetlig valsedel.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2006-05-11 överlämnat KSLs framställan utan eget ställningstagande. Frågan om Norrtälje kommun skall genomföra folk¬omröstning eller ej är ett politiskt ställningstagande som ledningskontoret inte har några synpunkter på.

KS § 129 forts

Önskar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att genomföra en folkomröstning om trängselavgifter måste beslut fattas vid kommunfull¬mäktiges maj-sammanträde. Ett beslut att genomföra folkomröstningen kan då följa KSLs utarbetade förslag. Ledningskontoret anser det svårt att nu uppskatta kostnaden för att genomföra folkomröstningen. Vid 2006 års allmänna val skall röstning genomföras i 38 vallokaler, 11 röstningslokaler och 10 institutionsröstningslokaler, vilket innebär att valurnor och övrigt material måste inköpas. Kostnaderna för de kommuner som genomförde egna folkomröstningar i samband med valet om införande av euro, kan ej jämföras med den kostnad som uppstår vid de allmänna valen. Ledningskontoret anser dock att folkomröstningen bör kunna genomföras till en högsta kostnad av 300.000 kr. Valnämnden är det organ som skall besluta om vilka resurser som skall tillföras valnämnden för att genomföra denna folkomröstning på ett säkert sätt, så att det inte äventyrar säkerheten vid de allmänna valen. Valnämndens yttrande skall därför föreligga före kommunfullmäktiges 

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2006-05-11, § 152 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-05-10.

Beslutande sammanträde:

Yrkanden:

Olle Jansson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) – avslag på förslaget.

Kjell Jansson (m) – enligt arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
________
KS § 130 Dnr KS 06-354 261

Upplåtelse av mark till Väddö Båtklubb avseende sjösättningsramp

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna avtal om lägenhetsarrende med Väddö Båtklubb avseende sjösättningsramp på fastigheten Älmsta 7:30.


Bakgrund

Väddö Båtklubb är en ideell förening som bildades 1989. Föreningens uppgift är att stödja båtlivet i Väddöområdet. Föreningen hade en sjösättningsramp på mark i Ortala ägd av John Mattsson (JM) under åren 1989-2003. Avtalet sades dock upp av JM och båtklubben har sedan dess haft en tillfällig ramp vid Rump¬udden i Älmsta. Denna anläggning måste dock upphöra med anledning av att den berörs av Roslagsudde AB:s exploatering av Rumpudden för bo¬städer. Med anledning av detta har Väddö båtklubb ansökt hos kommunen om att få disponera kommunens fastighet Älmsta 7:30, som ligger mittemot Rumpudden i Svinviken. Denna fastighet är planlagd för hamnändamål och nås via Kanalvägen genom ett villaområde.

De boende utefter Kanalvägen har till kommunen inlämnat en protestskrivelse med anledning av planerad anläggning. De boende har lämnat förslag på en annan lokalisering som av båtklubben har bedömts inte vara möjlig.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-05-05 redovisat innehållet i upprättat avtal och föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna avtal om lägenhets¬arrende med Väddö Båtklubb avseende sjösättningsramp på fastigheten Älmsta 7:30.

forts

KS § 130 forts 

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-05-11, § 153 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-05-05.
__________
Expedieras:
Lars Härlin, mark- och exploateringsavd.KS § 131 Dnr KS 06-268 291

Förhyrning av lokaler för hotell och restaurangprogrammet under 10 år fr o m höstterminen 2006

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut i ärendet.


Bakgrund

I skrivelse 2006-03-28 till kommunstyrelsen från utbildningsförvaltningen, undertecknad av ordföranden för nämnden och förvaltningschefen, framförs behov av att snarast hitta en långsiktig lösning på hotell- och restaurang¬programmets lokalbehov.

Under de två senaste läsåren har utbildningen varit uppdelad på tre platser, nämligen Rodengymnasiet, Hotell Roslagen samt Restaurang Amorina. Inför höstterminens start finns inte längre utbildningsplatserna på Restaurang Amorina tillgängliga. Nuvarande avtal med Hotell Roslagen är av kortsiktig karaktär. På Rodengymnasiet föreligger lokalbrist både vad gäller att bereda plats för hotell- och restaurangprogrammet och för den allmänna utökningen av antalet gymnasieelever.

Möjlighet finns att samla programmets elever vid Hotell Roslagen, där lokalbehovet går att iordningsställa i anslutning till höstterminens start 2006.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-05-05 redogjort för ärendet och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande fortsKS § 131 forts

hyreskontrakt för Rodengymnasiets hotell- och restaurangprogram vid Hotell Roslagen, att finansiering av utbildningsnämndens utökade lokalkostnader under år 2006 sker inom ramen för utbildningsnämndens budget.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-05-11, § 154 föreslagit kommunstyrelsen besluta att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut i ärendet.

_________

Expedieras:
Lena Boman, ledningskontoret KS § 132

Protokoll

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att lägga protokollet till handlingarna.


Bakgrund

Föreligger protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2006-02-13.

_________KS § 133 Dnr Ks 06/220 002

Anmälan om delegationsbeslut 2006

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-4 lägges till handlingarna.

_________
KS § 134

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Sveriges Kommuner och Landsting: Cirkulär 2006:17, 
Sotnings¬index 2006,

Sveriges Kommuner och Landsting: Cirkulär 2006:21, Arbete efter 65 års ålder – vad gäller beträffande anställningsskydd, pensioner och försäkringar m m

Sveriges Kommuner och Landsting: Cirkulär 2006:22, Pensions¬nämndens beslut om förändring av pensionsbehållning, intjänad pension, kompletterande ålderspension och utbetalda pensionsbelopp enligt PFA för åren 2006 och 2003 samt intjänad pension för åren 1998-2000.

Sveriges Kommuner och Landstings skrift Närvård i Sverige 2005

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementets skrift ”Strategiska utmaningar”

Jordbruksdepartementets skrift ”Mat för idag och i morgon”

Domstolsverkets information om domstolsprocessen i utlännings- och medborgarskapsmål

Centrum för folkhälsa; Rapport 2006:1 Hälsorelaterad livskvalitet i Stockholms län 2002, Rapport 2006:2 Geografiska skillnader i hälsorelaterad livskvalitet i Stockholms län 2002

Vägverkets underrättelse enligt 10 kap 12 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)

Pressmeddelande från Sveriges Pensionärsförbund; Fler möteslokaler till rimliga hyror

Pressmeddelande från Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva; Brevlådor kan komma närmare på landsbygden


KS § 134 forts

Dnr KS 06-265 111
Länsstyrelsens beslut ang tillstånd till affischering under valrörelsen 2006

Dnr KS 06-52 437
Stockholms tingsrätts dom gällande ansökan om tillstånd till muddring i vattenområdet, Hästnässundet

Mälardalsrådets protokoll, sammanträde med kulturutskottet 2006-02-17

Barnombudsmannens årsrapport 2006 ”Röster som räknas”

Dnr KS 06-314 112
Länsstyrelsens meddelande; Förrättande av vigsel och registrering av partnerskap blir ett gemensamt uppdrag

Sveriges kommuner och Landsting; Cirkulär 2006:23, Vårpropositionen 2006

Miljörådets protokoll 2006-02-08

Styrelseprotokoll NIHAB, 2006-02-08

Kallelse till styrelsemöte, NIHAB 2006-04-05

Styrelseprotokoll Roslagsbostäder AB, 2006-03-07

Styrelseprotokoll Norrtälje Energi AB och Norrtälje Energi Försäljnings AB, 2006-02-24

Styrelseprotokoll Norrtälje Energi AB och Norrtälje Energi Försäljnings AB, 2006-03-17

Styrelseprotokoll Järnvägsparken, 2006-03-14

Styrelseprotokoll Norrtälje Kommunhus AB, 2006-03-16 och 2006-03-23


KS § 134 forts

Smedsmora Konferensgård, information om hotellrum och konferenslokaler.

Vid dagens sammanträde informerar Kerstin Bergström (s) från ett möte med Handikapprådet där bl a boulebana diskuterades.

Förelåg tackkort till kommunstyrelsen från Christina Frisk med tack för uppvaktning.

________