KS 060608

Plats och tid Sammanträdesrum Norrtälje, Kommunhuset Ankaret, kl 09.00-10.15
11.45-12.25
Beslutande Enligt förteckning

Björn Andersson, Media & Reklan AB, § 136

Mats Törnquist, kommundirektör till 10.15
Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Gunnel Löfquist, planeringschef
Övriga deltagande Berit Jansson, sekreterareUtses att justera Elisabeth Björk (s)

Justeringens Ledningskontoret, måndagen den 12 juni 2006, kl 13.00
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 135-158
BeritJansson


Ordförande ........................................................................
Kjell Jansson


Justerande ..................................................................................................................
Elisabeth Björk 
___________________________________________________________________________________
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2006-06-08

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2006-06-13 anslags nedtagande 2006-07-04 


Förvaringsplats Ledningskontoret
för protokollet 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KS § 135

Val av justeringsman

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Elisabeth Björk (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret måndagen den 12 juni 2006, kl 13.00

_________KS § 136

Information

Björn Andersson, centrumutvecklare, redovisar projektet ”Framtid Norrtälje,” som är ett samprojekt mellan Norrtälje kommun, fastighetsägare och Norrtälje Köpmannaförening. Syftet är att öka stadens attraktivitet såväl för besökare som för kommunens invånare. 

_________ 

KS § 137 Dnr KS 05-419 622

Antagande av Kostpolicy för Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta Kostpolicy för Norrtälje kommun. 


Bakgrund

Jan E Johansson (s) har väckt en motion i kommunfullmäktige om att det skall utarbetas en matpolicy för Norrtälje kommun. Kommunfullmäktige beslutade 2004-01-26, § 15 att uppdra till kommunstyr¬elsen i samråd med barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden och omsorgsnämnden lägga förslag till en gemensam måltidspolicy för Norrtälje kommun och därmed anse motionen vara besvarad.

Kommundirektören har uppdragit till en arbetsgrupp att utarbeta ett förslag till Kostpolicy för Norrtälje kommun.

Ledningskontoret har begärt in yttrande över Kostpolicyn från berörda nämnder. Arbetsgruppen har översänt en sammanställning med inkomna remissvar. Policyn har reviderats och överlämnats till kom¬mun¬styrelsen för beslut.

Föreligger reviderad Kostpolicy, inkommen i maj 2006.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-01-02 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till Matpolicy för Norrtälje kommun att gälla till och med den 31 december 2007 samt att därmed anse kommunfullmäktiges uppdrag från den 26 januari 2004, § 15 vara slutfört.KS § 137 forts 

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-01-12, § 4 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-01-02.

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2006-01-26, § 4 att återremittera ärendet till arbetsutskottet för ändring av formuleringar i Kostpolicyn.

Arbetsutskottet beslutade 2006-05-18, § 156 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta Konstpolicy för Norrtälje kommun.


_________KS § 138 Dnr KS 05-761 250

Begäran om investeringsanslag för nybyggnation av förskola vid Vätö skola

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja tekniska nämnden ett investeringsanslag om 7 900 tkr för uppförande av förskola vid Vätö skola i enlighet med tekniska kontorets investeringsberedning 2006-04-21,

att finansiering sker med egna medel.

Bakgrund

Barn- och skolnämnden framförde i september 2003 behovet av fler lokaler för att kunna bereda plats för ökande antal barn både inom grundskolan och förskoleverksamheten. En provisorisk lösning kom då till stånd i form av paviljonger. Ett förslag till lokaldisposition för det långsiktiga behovet av lokaler har nu tagits fram.

Tekniska nämnden och barn- och skolnämnden förväntas fatta beslut i ärendet den 18 respektive den 22 maj 2006. Nämndernas arbetsutskott har beslutat godkänna förslaget till investering.

Lokalsamordningsgruppen och lokalstyrgruppen har ställt sig bakom förslaget att ersätta nuvarande provisoriska lokaler med en permanent byggnad.

Tjänstemannaberedning 

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-05-11 lämnat en beskrivning av förslaget samt de ekonomiska konsekvenserna.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden ett investeringsanslag om 7 900 tkr för 


KS § 138 forts

uppförande av förskola vid Vätö skola i enlighet med tekniska kontorets investeringsberedning 2006-04-21, att finansiering sker med egna medel.

Politisk beredning

Arbetsutskottet beslutade 2006-05-18, 160 enligt ledningskontorets skrivelse 2006-05-11.

________
KS § 139 Dnr KS 05-691 214

Antagande av detaljplan för Älmsta 31:1, 31:5, 31:6 m fl i Väddö församling

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta detaljplan för Älmsta 31:1, 31:5, 31:6 m fl i Väddö församling.


Bakgrund

Planområdet är beläget i Älmsta samhälle cirka 30 km nordost om Norrtälje. Planområdet ligger strax norr om Älmsta centrum och norr om väg 283 som är genomfart mot Grisslehamn och Singö. 

Planen upprättas för att pröva lämpligheten av att uppföra cirka 130 lägenheter i flerbostadshus och en restaurang på den halvö som kallas Rumpudden i Älmsta. Bebyggelsen ersätter den gamla trävaruhandeln och befintliga bostäder.

Planärendet har varit utsänt för samråd under tiden 10 november – 23 december 2005 samt utställt för granskning under tiden 21 februari – 14 mars 2006.

Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2006-05-18, § 270 beslutat att godkänna den efter utställningen reviderade detaljplanen och överlämna denna till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt plan- och bygglagen 5 kap 29 §. 

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2006-06-01, § 166.
__________KS § 140 Dnr KS 06-436 024

Antagande av bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda 

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bestämmelser om pension (PBF) och avgångsersättning för förtro¬endevalda gäller från och med 2003-01-01 för förtroendevald som innehar uppdrag efter 2006-06-26,

att bestämmelserna om visstidspension enligt PBF § 10 gäller kommunal- och oppositionsråd på heltid. Eventuellt rätt till visstidspension för uppdrag eller kombinationer av uppdrag som ges andra förtroendevalda än kommunal- och oppositionsråd på heltid skall beslutas av kommunfullmäktige i samband med att den förtroendevalda väljs till uppdraget, 

att PRF-KL upphör att gälla från och med 2006-06-26 för sådan förtroendevald som omfattas av ovanstående bestämmelser,

att förtroendemannanämnden skall utgöra pensionsmyndighet för förtroende¬valda.


Bakgrund

Svenska kommunförbundet har sedan slutet av 1980-talet rekom¬men¬¬derat kommunerna tillämpning av ett normalpensionsreglemente benämnt PRF-KL. Norrtälje kommun har tillämpat detta reglemente sedan 1988. Kommun¬förbundet har därefter rekommenderat nya pensionsbestämmelser för tillämpning från och med 2003.

Förtroendemannakommittén har den 13 februari 2003, § 3 bland annat beslutat
KS § 140 forts

att bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroende¬valda, PBF, skall gälla fr o m 2003-01-01 för förtroendevald som innehar uppdrag efter 2002-12-31, att PRF-KL upphör att gälla fr o m 2003-01-01 för sådan för¬troendevald som omfattas av bestäm¬melserna i PBF, att från minskningen av visstidspension med inkomster enligt PBF, § 10 mom 3 undantas ett pris¬basbelopp.

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-05-31 till demokrati- och förtroende¬mannakommittén på anförda skäl föreslagit att bestäm¬melser om pension (PBF) och avgångsersättning för förtroendevalda gäller från och med 2003-01-01 för förtroendevald som innehar uppdrag efter 2006-06-26,att bestämmel¬serna om visstidspension enligt PBF § 10 gäller kommunal- och opposition¬råd på heltid. Eventuellt rätt till visstidspension för uppdrag eller kombinationer av uppdrag som ges andra förtroendevalda än kommunal- och oppo¬sitionsråd på heltid skall beslutas av kommunfullmäktige i samband med att den förtroende¬valda väljs till uppdraget, att minskningen av visstidspension med inkomster enligt PBF § 10 mom 3 undantas ett prisbasbelopp, att PRF-KL upphör att gälla från och med 2006-06-26 för sådan förtroendevald som omfattas av ovanstående bestämm¬elser, att förtroendemannanämnden skall utgöra pensionsmyndighet för förtroende¬valda.

Demokrati- och förtroendemannakommittén har vid sammanträde 2006-06-07 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-05-31.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2006-06-08, § 184. Kjell Jansson (m) yrkade avslag på tredje att-satsen ( att minskningen av visstidspension med inkomster enligt PBF § 10 mom 3 undantas ett prisbasbelopp.) Elisabeth Björk (s) , att tredje att-satsen skall vara kvar.________


KS § 141 Dnr KS 06-435 001

Förslag till inrättande av ny nämnd samt upphörande av demokrati- och förtroendemannakommittén

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att demokrati- och förtroendemannakommittén upphör och att samtliga ledamöter och ersättare entledigas,

att inrätta en ny förtroendemannanämnd,

att anta upprättat reglemente för förtroendemannanämnden,

att bevilja nämnden 150.000 kr antal kronor för att bedriva sin verksamhet 2006, 

att finansiering sker med eget kapital,

att nämnden tas upp på förteckning över kommunala uppdrag i ersättningsbestämmelserna (ERS) till vilkas innehavare utgår grundarvode samt

att inplacera den nya nämndens ordförande och vice ordförande i en årsarvodesklass i ersättningsbestämmelserna (ERS), ordföranden i grupp 4 och vice ordföranden i grupp 6,

att uppdra till den nyinrättade nämnden att återkomma med förslag till budget 2007.


Bakgrund

Kommunfullmäktige godkände en instruktion för demokratikom¬mittén den 3 maj 2000, § 104 samt en instruktion för förtroende¬manna¬kommittén den 26 juni 2000, § 177. Kommunfullmäktige godkände en gemensam instruktion för demokrati- och förtroende¬mannakommittén den 15 december 2003, § 254. 

KS § 141 forts

Beslutet innebar att dåvarande förtroendemannakommittén övertog de uppgifter som enligt fullmäktigebeslut våren 2003 skulle ha handlagts av en nyvald demokratikommitté. Förtroendemannakommittén inrättades första gången den 26 juni 2000. 

Kommitténs uppgift har bland annat varit att bereda ärenden som rör bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norr¬tälje kommun (ERS), besluta om tolkning och tillämpning av samt medge undantag från dessa bestämmelser. I beredningsuppgiften ingår att fortlöpande se över och pröva behovet av ändringar i ersättningsbestämmelserna. Utgöra en kommunal pensionsmyndig¬het för tolkning och tillämpning av gällande pensionsbestämmelser för förtroende¬valda.

Det har därefter framkommit att en kommitté underställd fullmäk¬tige enligt kommunallagens bestämmelser inte kan fatta beslut utan endast bereda och lämna förslag till beslut.

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-05-30 till demokrati- och förtroende¬mannakommittén föreslagit att kommittén ombildas till en fullmäktigenämnd samt upprättat förslag till reglemente för förtro¬ende¬mannanämnden. Ledningskontoret redovisar också den nya nämndens behov av medel för sin verksamhet år 2006. 

Ledningskontoret föreslår att den nya nämndens ordförande och vice ord¬förande bör inplaceras i en grupp för ett årsarvode. Denna inplacering bör föreslås av kommunstyrelsen.

Demokrati- och förtroendemannakommittén har vid sammanträde 2006-06-07 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-05-30 med tillägg av att-satsen att nämnden tas upp på förteckning över kommunala uppdrag i ersättningsbestämmelserna (ERS) till vilkas innehavare utgår grundarvode.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2006-06-08, § 185 och föreslagit enligt demokrati- och förtroendemannakommitténs förslag. Kjell Jansson yrkade tillägg av att-satserna att inrätta en ny förtroende¬mannanämnd, att uppdra till den nyinrättade nämnden att återkomma med förslag till budget för år 2007 
KS § 141 forts

samt att ordföranden och vice ordföranden inplaceras i grupp 4 resp grupp 6 i ERS.
________
KS § 142 Dnr KS 06-312 024 

Revidering av ersättningsbestämmelser för förtroendevalda, ERS

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta ersättningsbestämmelserna (ERS) enligt upprättat förslag.


Bakgrund

Efter uppkomna diskussioner har det framkommit behov av att förtydliga och klarlägga vad som gäller för förtroendevaldas pensionsbestämmelser. Som ett led i detta arbete har ersättningsbestämmelserna reviderats.

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-05-30 till demokrati- och förtroende¬mannakommittén föreslagit att ersättningsbestämmelserna revideras enligt följande:

Punkt 4G Pensionsförmåner skall utgå.

I övrigt sker vissa redaktionella ändringar vilka markeras i underlaget.

Demokrati- och förtroendemannakommittén har vid sammanträde 2006-06-07 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-05-31.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2006-06-08, § 141

________
KS § 143 Dnr KS 06-416 107

Ägardirektiv för TioHundra AB

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslag till ägardirektiv för TioHundra AB,

att rekommendera Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes sjukvård och omsorg att anta ägardirektiv för TioHundra AB,

att Norrtälje sjukhus ska bedriva bassjukvård samt specialiserad akut och planerad vård, innefattande akutmottagning dygnet runt, sju dagar i veckan,

att ägardirektiven inte ska innehålla förbud mot att TioHundra AB ska kunna ta emot privatfinansierade patienter för planerad vård.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänster¬partiets ledamot till förmån för eget yrkande.Bakgrund

Ledningskontoret har tillsammans med ägarutskottet i Stockholms läns landsting arbetat fram förslag till ägardirektiv för TioHundra AB. Förslag till ägardirektiv har utarbetats gemensamt av Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting. Förslaget har förankrats hos bolagets ledning.
KS § 143 forts

Efter beslut i landstingsfullmäktige och fullmäktige i Norrtälje kommun svarar Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg för den fortsatta hanteringen av direktiven i sin egenskap av bolagets ägare.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2006-05-29 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till ägardirektiv för TioHundra AB samt att rekommendera Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes sjukvård och omsorg att anta ägardirektiv för TioHundra AB.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-06-01, § 174 beslutat att ärendet vilandeförklaras till extra arbetsutskott den 8 juni 2006. 

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-06-08, § 188 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-05-29 med Kjell Janssons tilläggsyrkande att Norrtälje sjukhus ska bedriva bassjukvård samt specialiserad akut och planerad vård, innefattande aku¬mottagning dygnet runt, sju dagar i veckan, att ägar¬direktiven inte ska innehålla förbud mot att TioHundra AB ska kunna ta emot privatfinansierade patienter för planerad vård. Elisabeth Björk (s) yrkade avslag på tilläggsatt satserna.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) – avslag på de två sista att-satserna, i övrigt bifall till förslaget - att tjänsteutlåtandet ”Ägardirektiv för TioHundra AB” daterat 2006-05-29 antas samt att 

kommunstyrelsen därutöver uttalar: att omsorgsverksamheten skall byggas ut och om, till en volym och standard som uppfyller kommunens och tillsyns¬myndigheternas mål och krav, att TioHundra AB:s verksamhet är en del av den generella välfärden för vilken samhället bär huvudansvaret. (Bil).


KS § 143 forts

De borgerliga ledamöterna instämmer i den första att-satsen i uttalandet som lyder att omsorgsverksamheten skall byggas ut och om, till en volym och standard som uppfyller kommunens och tillsyns¬myndigheternas mål och krav.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kom¬munstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. 

_________
KS § 144 Dnr KS 06-417 107

Överlåtelse av tillgångar och skulder, TioHundra

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar :

– i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2005-08-29, § 174, 

att inventarier avseende f.d. omsorgsnämnden överlåts till TioHundra AB för 
8 671 679 sek,

att lager avseende f.d. omsorgsnämnden 32 055 sek samt förutbetalda kostnader 2005 som avser 2006 uppgående till 1 154 838 sek överlåts,

att Norrtälje kommuns semesterlöneskuld avseende f.d. omsorgsnämnden 
26 838 901 sek inkl arbetsgivaravgifter överförs till TioHundra AB,

att finansiering av överlåtelsen netto 16 980 329 sek (betalning till TioHundra AB) sker med egna medel,

att uppdra till ledningskontoret att reglera överlåtelsen med TioHundra AB.

Bakgrund

I januari 2006 bildades tillsammans med landstinget den nya gemensamma nämnden för hälso- sjukvård och omsorg samt bolaget TioHundra AB. Beslut om omorganisationen reglerades i ett ärende till kommunfullmäktige i augusti 2005. I ärendets bilaga 4 framgår principerna för bolagsbildningen. Merparten av bolagsbildningen har skett genom bildandet av ett kommunalförbund som i sin tur köpt aktierna i f d Norrtälje sjukhus (ombildat till TioHundra AB). En nyemission har också skett i enlighet med ärendet.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-05-29 redovisat regleringen av tillgångar och skulder till TioHundra AB och föreslår kommunstyrelsen 


KS § 144 forts

besluta, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om bildande av ny organisation att inventarier avseende f.d. omsorgsnämnden överlåts till TioHundra AB för 8 671 679 sek, att lager avseende f.d. omsorgsnämnden 32 055 sek samt förutbetalda kostnader 2005 som avser 2006 uppgående till 1 154 838 sek överlåts, att Norrtälje kommuns semesterlöneskuld avseende f.d. omsorgsnämnden 26 838 901 sek inkl arbetsgivaravgifter överförs till TioHundra AB, att finansiering av överlåtelsen netto 16 980 329 sek (betalning till TioHundra AB) sker med egna medel, att uppdra till ledningskontoret att reglera överlåtelsen med TioHundra AB.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-06-01, § 175 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-05-29.

_________


Expedieras:
Ledningskontoret
TioHundra AB 

KS § 145 Dnr KS 06-384 042

Delårsrapport 1 per april 2006

Beslut

1. Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna delårsrapport 1 per april månad,

att underskott 2 348 tkr avseende omsorgsnämnden 2005 balanseras i bokslutet för 2006,

att beslut om åtgärdsplan för att återställa tidigare underskott i bokslutet ska tas först i samband med delårsrapport 2,

att kultur- och fritidsnämndens förslag om borttagande av mål om en tydligare engagemangsprofil avslås,

att ianspråkta 500 tkr ur renhållningsfonden.


2. Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna delårsrapport avseende ledningskontoret, servicekontoret och räddningstjänsten,

att mål angående uppdrag om översyn av internhyror tas bort,

att uppdra till tekniska nämnden att i kommande delårsrapport redogöra för sina underhållsinsatser under året,

att uppdra till barn- och skolnämnden att i kommande delårsrapport redovisa resultatet av fullmäktiges uppdrag om omstrukturering.
KS § 145 forts

Bakgrund

Ledningskontoret och servicekontoret har tagit fram delårsrapport 1 per april. Underlag har lämnats från förvaltningarna och från bolagen.

Detta bokslut är det första sedan bildandet av den gemensamma nämnden och TioHundrabolaget. En del förändringar har därför skett i såväl resultaträkning som balansräkning i förhållande till föregående år som påverkar jämförelsen. Det återstår också ett steg som behandlas i särskilt ärende nämligen överlåtelse av vissa tillgångar och skulder till TioHundra AB.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-05-31 redovisat ärendet och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport 1 per april månad, att underskott 2 348 tkr avseende omsorgsnämnden 2005 balanseras i bokslutet för 2006, att beslut om åtgärdsplan för att återställa tidigare underskott i bokslutet ska tas först i samband med delårsrapport 2, att kultur- och fritidsnämndens förslag om borttagande av mål om en tydligare engagemangsprofil avslås, att ianspråkta 500 tkr ur renhållningsfonden.

Kommunstyrelsen föreslås besluta för egen del att godkänna delårsrapport avseende ledningskontoret, servicekontoret och räddningstjänsten, att mål angående uppdrag om översyn av internhyror tas bort, att uppdra till tekniska nämnden att i kommande delårsrapport redogöra för sina underhållsinsatser under året, att uppdra till barn- och skolnämnden att i kommande delårsrapport redovisa resultatet av fullmäktiges uppdrag om omstrukturering.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-06-08, § 178 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-05-31.

_______
Expedieras:
Ledningskontoret
Barn- skolnämnden
Tekniska nämnden

KS § 146 Dnr KS 06-306 

Förslag till nya ansökningsavgifter för serveringstillstånd

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta upprättat förslag till taxa för ansökningsavgifter för serveringstillstånd och 

att taxan skall gälla från och med den 1 augusti 2006.


Bakgrund

UNO:s samordningsgrupp gav vid sitt möte 2004-09-07 i uppdrag till kommunernas alkoholhandläggare att gemensamt genomföra en utredning kommuns avgiftsprincip, avgiftsbelopp för de olika tillstånden samt för tillsynen, självfinansieringsgrad, nuvarande målsättning med avgifternas storlek och självfinansieringsgraden.

För Norrtälje kommuns del antogs ny taxa för tillsyn att gälla från och med 2005-01-01 och denna får anses gälla ännu ett tag.

Socialkontoret har upprättat förslag till ny taxa för ansökningsavgifter vid serveringstillstånd och tillsynsavgifter vad gäller folköl och tobak.

Socialnämnden beslutade 2006-04-06, § 138 att föreslå kommunfullmäktige anta ny taxa för ansökningsavgifter vid serveringstillstånd m m att gälla från och med 2006-05-01.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-05-30 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till taxa för ansökningsavgifter för serveringstillstånd och att taxan skall gälla från och med den 1 augusti 2006.


KS § 146 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet beslutade 2006-06-01, § 181 att vilandeförklara ärendet till extra arbetsutskott den 8 juni 2006.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-06-08, § 189 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-05-30.

________


KS § 147 Dnr KS 06-133 822

Tillägg till avtal angående upplåtelse av anläggningsarrende avseende ett område av fastigheten Tälje 5:46 (Kärleksuddens skärgårdsrestaurang) samt försäljning av befintlig byggnad

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att uppdra till mark- och exploateringschefen reglera köpeskillingen med högst 50.000 kr i träffat avtal med Håkan Cedervall och Dick Leenaard gällande upplåtelse av ett område av fastigheten Tälje 5:46 avseende skärgårdsrestau¬rangen Kärleksudden innefattande försäljning av befintlig byggnad, med anledning av krav på ersättning för skador i byggnaden.


Bakgrund

Kommunen tecknade 2006-02-23 ett ”Avtal om anläggningsarrende samt reglering av befintlig byggnad” med Håkan Cedervall och Dick Leenaard, villkorat av kommunstyrelsens godkännande. Avtalet godkändes av kommun¬styrelsen 2006-03-09. Avtalet innebär att kommunen till Håkan Cederwall och Dick Leenaard upplåter ett område om ca 800 m2 av fastigheten Norrtälje Tälje 5:46 för en årlig arrendeavgift av 40.000 kr plus index, samt överlåter befintlig serveringsbyggnad för en köpeskilling av 200.000 kr. Arrendeavtalet är tecknat för perioden 2006-04-01-2016-03-31.

Arrendeavtalet ersätter ett hyresavtal mellan kultur- och fritidsnämnden samt Håkan Cederwall och Dick Leenaard, tecknat för perioden 2005-11-01—2021-12-31. Arrendestället får användas för restaurang/serveringsverksamhet, i första hand sommartid samt för korttidsuthyrning och beställningsverksamhet till slutna sällskap.

Vid arrendatorns påbörjade renovering av befintlig byggnad har vattenskador påträffats. skadorna upptäcktes före arrendetidens början, men efter tidpunkten för tecknandet av arrendeavtalet innefattande överlåtelse av befintlig byggnad.


KS § 147 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-05-17 beskrivit tillägget till avtalet och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att uppdra till mark- och exploateringschefen reglera köpeskillingen med högst 50.000 kr i träffat avtal med Håkan Cedervall och Dick Leenaard gällande upplåtelse av ett område av fastigheten Tälje 5:46 avseende skärgårdsrestaurangen Kärleksudden inne¬fattande försäljning av befintlig byggnad, med anledning av krav på ersättning för skador i byggnaden.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-05-18, § 162 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-05-17.

_________


Expedieras:
Lars Härlin, mark- exploateringschefKS § 148 Dnr KS 06-46 003

Norrtälje kommuns nämnders internkontrollplaner 2006

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att överlämna rapporten till kommunfullmäktige som ett meddelande.


Bakgrund

Föreligger sammanställning över nämndernas internkontrollplaner 2006.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2006-05-15 kommunstyrelsen besluta att överlämna rapporten till kommunfullmäktige som ett meddelande.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-06-01, § 167 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-05-15.

_________
Expedieras:
Kf


KS § 149 Dnr KA 06-150 140

Ansökan från Skärgårdens Resurscentrum om bidrag för verksamheten 2006

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att inte bevilja medel till Skärgårdens Resurscentrum ekonomisk förening.


Bakgrund

Skärgårdens Resurscentrum ekonomisk förening (SRC) bildades januari 2001 för att driva Resurscentrum med affärsrådgivning i Skärgården. Verksamheten är förlagd till Ljusterö. Verksamheten vänder sig i första hand till kvinnor i skärgården och drivs utan vinstintresse.

Under år 2005 erhöll SRC ekonomiskt bidrag från Nutek på totalt 75 000 kr och 20 000 kronor från Österåkers kommun. Norrtälje kommun gav inget bidrag bl a med hänvisning till att vi stöttar Resursnätet – Lokalt resurscentrum för kvinnor i Norrtälje kommun.

SRC ansöker nu om ett bidrag på 25 000 kr för verksamheten 2006. Som underlag för ansökan bifogas en lista på projekt som genomförts samt verksamhetsplan för 2006.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-04-10 på anförda skäl föreslagit kom¬munstyrelsen besluta att inte bevilja medel till Skärgårdens Resurscentrum ekonomiska förening.

Föreligger ny skrivelse från ledningskontoret, daterad 2006-05-16. Ledningskontoret vidhåller på anförda skäl sitt tidigare förslag till beslut att inte bevilja medel till skärgårdens Resurscentrum ekonomisk förening


KS § 149 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-04-07, § 127 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-04-10.

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2006-05-11, § 121 att återremittera ärendet till ledningskontoret.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-06-01, § 169 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-05-16.
________

Expedieras:
Skärgårdens Resurscentrum 

KS § 150 Dnr KS 06-176 291

Hyreskontrakt avseende uthyrning av Vigelsjöskolan till Montessoriskolan

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna förslag till hyreskontrakt avseende uthyrning av Vigelsjöskolan till Montessoriskolan.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2006-04-06 att ge tekniska kontoret i uppdrag att upprätta hyreskontrakt med Montessoriskolan avseende förhyrning av Vigelsjöskolan fr o m höstterminen 2006.

Hyresavtalet löper under perioden 2006-08-17-2016-08-16 med 3 års förlängning om uppsägning ej sker 9 månader före hyrestidens utgång.

Lokalstyrgruppen har behandlat förslaget vid sammanträde 2006-05-19.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-05-30 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna förslag till hyreskontrakt avseende uthyrning av Vigelsjöskolan till Montessoriskolan.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-06-01, § 172 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-06-01. Elisabeth Björk (s) och Olle Jansson (s) deltar ej i beslutet.

KS § 150 forts

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) – avslag på förslaget.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

________
Expedieras:
Lena Boman, ledningskontoret
Tekniska kontoret
KS § 151 Dnr KS 06-428 293

Förhyrning av lokaler till daglig verksamhet LSS i Hallstavik 

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna föreliggande förslag till hyreskontrakt avseende lokaler till daglig verksamhet i Hallstavik.


Bakgrund

Dåvarande omsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2005-09-12 att ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att undersöka konsekvenserna av en flyttning av den dagliga verksamheten vid Solhem till träffpunktslokalerna i Hallstavik. Vid sammanträdet 2005-10-24 beslutade nämnden gå vidare i ärendet genom att vända sig till tekniska nämnden för att utreda möjligheten till anpassning av träffpunktslokalerna till daglig verksamhet inom LSS samt upprättande av nytt hyresavtal med Roslagsbostäder.

Såväl lokalsamordningsgruppen som lokalstyrgruppen har behandlat ärendet.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-05-30 beskrivit innebörden av förslaget samt föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande förslag till hyreskontrakt avseende lokaler till daglig verksamhet i Hallstavik.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-06-01, § 173 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-05-30.

________

Expedieras:
Lena Boman, ledningskontoret
Tekniska kontoret

KS § 152 KS 06-426 253

Tillägg till bytesavtal berörande fast. Norrtälje Flygspanaren 2 och 6 samt Tälje 4:60 och 4:67

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna tillägg till bytesavtal med J Lindström Trading AB och Norrtälje Bil-Elektro AB berörande fastigheterna Norrtälje Flygspanaren 2 och 6 samt Tälje 4:60 och 4:67.


Bakgrund

Kommunen har tidigare tecknat ett bytesavtal daterat 2003-06-30 med J Lindström Trading AB och Norrtälje Bil-Eketro AB. Bytesavtalet tecknades i samband med att J Lindström Trading AB etablerade företaget Båt & Motor vid Stockholmsvägen 45, dels inom egen fastighet Flygspanaren 2 och dels på mark med nyttjanderätt inom den avgränsande fastigheten Flygspanaren 6 (ägd av Norrtälje Bil-Elektro AB).

Bytesavtalet innebär i korthet att kommunen förvärvar blivande gatumark av fastigheten Flygspanaren 6 för en ny lokalgata fram till planerat projekt Norrtälje Handelshus och i byte överlåter ett ungefär lika stort område av fastigheterna Tälje 4:60 och 4:67. Ingen mellanlikvid skall utgå med anledning av markbytet.

Med anledning av att J Lindström Trading AB nu önskar utöka med ett Yamaha Marin Center, vilket kräver ett ytterligare marktillskott av kommunens fastighet Tälje 4:60 har ett förslag till tilläggsavtal till bytesavtalet upprättats.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-05-30 på anförda skäl föreslagit
KS § 152 forts

kommunstyrelsen besluta att godkänna tillägg till bytesavtal med J Lindström Trading AB och Norrtälje Bil-Elektro AB berörande fastigheterna Norrtälje Flygspanaren 2 och 6 samt Tälje 4:60 och 4:67.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-06-01, § 176 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-05-30.

_________

Expedieras:
Lars Härlin, mark- exploateringavd
KS § 153 Dnr KS 06-418 251

Föravtal gällande ett område av fast. Norrtälje Flygfyren 2 och Tälje 4:60 avseende projekt Norrtälje Handelshus

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna föravtal med FASTICA FF 2 AB, pensionsförsäkringsbolaget Alecta genom Aberdeen Poperty Investors AB gällande ett område av fastigheterna Norrtälje Flygfyren 2 och Tälje 4:60 avseende projekt Norrtälje Handelshus.

Bakgrund

Kommunen och ICA Fastighets AB tecknade år 1998 ett mark- och exploateringsavtal, innebärande en markanvisning till ICA Fastighets AB i syfte att möjliggöra en utbyggnad av varuhuset ICA Flygfyren. Detaljplan antogs samma år. Detaljplanen omfattade dock endast den del av projektet som tidigare varit detaljplanelagt i syfte att erhålla en snabbare planhantering (enkelt planförfarande) men meningen var att ett nytt planärende för hela projektet skulle fullföljas snarast möjligt. De delar av projektet som hamnade utanför detaljplanen regleras i mark- och exploateringsavtalet och i ett arrendeavtal gällande del av Flygfyrens parkering. I den tänkta större detaljplanen skulle även ingå angränsande fastigheter och markområden för att få en helhet i handelsområdet, bl a avsågs ingå ett område om ca 10 000 m2 avseende ett byggmarknadsprojekt. Byggmarknadsprojektet är idag inte aktuellt att genomföra.

ICA Fastigheter AB sålde år 2004 ICA Flygfyren fastigheten till det helägda dotterbolaget FASTICA FF 2 AB. Aktierna i bolaget har därefter sålts till pensionsbolaget Alecta. Fastigheten förvaltas av Aberdeen Property Investors AB som år 2005 ansökte för Alectas räkning om en markanvisning avseende ett område om ca 20.000 m2 av kommunens fastighet Tälje 4:60, bl a innefattande tidigare markanvisat område till Norrtälje Byggmarknad. Alecta har övertagit det tidigare nedlagda plan- och projekteringsarbetet från Norrtälje Byggmarknad AB.


KS § 153 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-05-30 redogjort för Alectas projekt samt villkor och ekonomi i föravtalet. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen på anförda skäl besluta att godkänna föravtal med FASTICA FF 2 AB, pensionsförsäkringsbolaget Alecta genom Aberdeen Poperty Investors AB gällande ett område av fastigheterna Norrtälje Flygfyren 2 och Tälje 4:60 avseende projekt Norrtälje Handelshus.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-06-01, § 177 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-05-30.

_________

Expedieras:
Lars Härlin, mark- exploateringavd
KS § 154 Dnr KS 06-54 610

Singö skola och samhällsekonomiska effekter av en nedläggning

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att ge ledningskontoret i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för Singö och Grisslehamn samt 

att uttala att Singö skola ej skall läggas ned.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-02-09, § 45 gett lednings¬kontoret, planering och näringsliv i uppdrag att göra en ”bredare” utredning där även samhällsekonomiska aspekter skall vägas in beträffande den framtida driften av Singö skola.

Även om huvudsyftet var att belysa vilka konsekvenser en ned¬läggning av singö skola skulle kunna få, har det även förts generella resonemang gällande nedläggning av byskolor i allmänhet.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i PM 2006-04-04 redovisat utredningen ”Diskus¬sioner om samhällsekonomiska effekter och landsbygdsskolor med fokus på Singö”.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2006-05-22 kommunstyrelsen besluta att ge ledningskontoret i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för Singö och Grisslehamn samt att avvakta med beslut gällande Singö skola tills ovan nämnd utvecklingsplan är framtagen.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2006-06-01, § 180 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-05-22.
_________
Expedieras: Ledningskontoret 

KS § 155 Dnr KS 06-435 001

Prövning av Christer Candals pensionsrätt till visstidspension

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att uttala att PRF-KL antagen av kommunfullmäktige 1988-01-26 och 1994-12-05 gäller vid beräkning av Candals rätt till visstidspension,

att – med hänvisning till Anders Mellbergs utredning – uppdra till ledningskontoret att verkställa ny beräkning av visstidspension baserad enbart på tiden som kommunalråd från och med 1998-11-02 till och med 2005-08-31,

att uppdra till ledningskontoret komma överens med Christer Candal om sätt och tid för återkrav av för mycket utbetald pension.


Bakgrund

Christer Candal avgick som kommunalråd den 31 augusti 2005. Pensionshandläggaren har begärt beräkning av visstidspension hos KPA, vars förslag pensionshandläggaren har godkänt för utbetalning. Pensionsberäkningen har baserats på såväl Candals tid som kommunalråd som hans tidigare uppdragstid som deltidssysselsatt 1992-01-01-1998-11-01.

Christer Candal har den 17 april 2006 begärt, efter att i nyhetsmedia blivit varse att förutsättningarna för hans visstidspension ifrågasatts begärt att kommunen låter utreda densamma.

Norrtälje kommun kontaktade Anders Mellberg som är pensionsexpert, tidigare anställd på Svenska Kommunförbundet. Han överlämnade den 17 maj 2006 sin utredning till kommunen.

forts

KS § 155 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2006-05-31 till demokrati- och förtroende¬mannakommittén sammanfattat utredningen och föreslår på anförda skäl att uttala att PRF-KL antagen av kommunfullmäktige 1988-01-26 och 1994-12-05 gäller vid beräkning av Candals rätt till visstidspension, att – med hänvisning till Anders Mellbergs utredning – uppdra till ledningskontoret att verkställa ny beräkning av visstidspension baserad enbart på tiden som kommunalråd från och med 1998-11-02 till och med 2005-08-31, att uppdra till ledningskontoret komma överens med Christer Candal om sätt och tid för återkrav av för mycket utbetald pension.

Demokrati- och förtroendemannakommittén har vid sammanträde 2006-06-07 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2006-05-31.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2006-06-08, § 187.


¬¬¬¬_________

Expedieras:
LedningskontoretKS § 156

Protokoll

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att lägga protokollen till handlingarna.

Bakgrund

Föreligger kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från sammanträden 2006-02-09, 2006-02-23, 2006-03-02, 2006-03-16, 2006-03-23, 2006-03-28.

Kommunfullmäktiges protokoll 2006-03-27.

_________ KS § 157 Dnr Ks 06/220 002

Anmälan om delegationsbeslut 2006

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-3 lägges till handlingarna.

_________KS § 158

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Sveriges Kommuner och Landsting; Cirkulär 2006:24 Ramprogram för jämställdhet

Sveriges Kommuner och Landsting; Cirkulär 2006:25 Budgetförutsättningar för åren 2006-2009

Sveriges Kommuner och Landsting; Cirkulär 2006:26. Preliminär kostnadsutjämning 2007 m m

Sveriges Kommuner och Landsting; Ekonomirapporten, om kommunernas och landstingets ekonomi – maj 2006

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet ang energipolitiken

KSL :s verksamhets och revisionsberättelse för år 2005

Vägverkets information om ny lag ”Skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel”

Dnr KS 05-352 311
Vägverket ang fastställelse av arbetsplan för omläggning/ombyggnad av väg E18 med planskild korsning över Görla/Bjärnövägen samt rampvägar vid Görla, Norrtälje kommun

Dnr KS 06-370 169
Stadsledningskontoret; Risk och säkerhetsarbetet i Stockholms stad

Gunilla och Leonardo Vicario:s yttrande till stadsarkitektkontoret gällande uppläggningsplats för båtar i Långgarn

Dnr KS 06-295 106
Ombud till Sveriges Kommuner och Landstings kongress 2007-2011, fördelade per valkrets/län


KS § 158

Dnr KS 06-183 149
Länsstyrelsens beslut ang tillstånd till kameraövervakning

Miljörådets protokoll 2006-04-05

_________